Tài liệu Giáo án hình học 8 chuẩn ktkn

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Ch¬ng I : Tø gi¸c Tuần 1 i- môc tiªu Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 11/08 đến 16/08/2014 TiÕt 1. §1. Tø gi¸c + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c, tø gi¸c låi, c¸c kh¸i niÖm : Hai ®Ønh kÒ nhau, hai c¹nh kÒ nhau, hai c¹nh ®èi nhau, ®iÓm trong, ®iÓm ngoµi cña tø gi¸c & c¸c tÝnh chÊt cña tø gi¸c. Tæng bèn gãc cña tø gi¸c lµ 3600. + Kü n¨ng: HS tÝnh ®îc sè ®o cña mét gãc khi biÕt ba gãc cßn l¹i, vÏ ®îc tø gi¸c khi biÕt sè ®o 4 c¹nh vµ 1 ®êng chÐo. + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn ra ®îc 4 gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ 3600 II. CHUÈN BÞ: - GV: Com pa, thíc, 2 tranh vÏ h×nh 1 ( sgk ) H×nh 5 (sgk) b¶ng phô - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV- HS * Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa - GV: treo tranh (b¶ng phô) B B .N Q. P C A M A C H1 (a) H1(b) D D - HS: Quan s¸t h×nh & tr¶ lêi - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt -GV: Trong c¸c h×nh trªn mçi h×nh gåm 4 ®o¹n th¼ng: AB, BC, CD & DA. H×nh nµo cã 2 ®o¹n th¼ng cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng. - Ta cã H1 lµ tø gi¸c, h×nh 2 kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c. VËy tø gi¸c lµ g× ? - GV: Chèt l¹i & ghi ®Þnh nghÜa Néi dung 1) §Þnh nghÜa B A C H1(c) A D B D ‘ C H2 - H×nh 2 cã 2 ®o¹n th¼ng BC & CD cïng n»m trªn 1 ®êng th¼ng. * §Þnh nghÜa: Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4 - GV: 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA kh«ng cã bÊt cø 2 ®o¹n th¼ng nµo cïng n»m trªn trong ®ã bÊt kú 2 ®o¹n th¼ng 1 ®êng th¼ng. nµo còng kh«ng cïng n»m trªn + C¸ch ®äc tªn tø gi¸c ph¶i ®äc hoÆc viÕt theo mét ®êng th¼ng. thø tù c¸c ®o¹n th¼ng nh: ABCD, BCDA, ADBC … * Tªn tø gi¸c ph¶i ®îc ®äc hoÆc +C¸c ®iÓm A, B, C, D gäi lµ c¸c ®Ønh cña tø viÕt theo thø tù cña c¸c ®Ønh. gi¸c. + C¸c ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA gäi lµ c¸c *§Þnh nghÜa tø gi¸c låi c¹nh cña tø gi¸c. * Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa tø gi¸c låi -GV: H·y lÊy mÐp thíc kÎ lÇn lît ®Æt trïng lªn * §Þnh nghÜa: (SGK) mçi c¹ch cña tø gi¸c ë H1 råi quan s¸t - H1(a) lu«n cã ®Æc ®iÓm g× x¶y ra ? * Chó ý: Khi nãi ®Õn 1 tø gi¸c mµ - H1(b) (c) cã ®Æc ®iÓm g× x¶y ra ? kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ta hiÓu HS: ..... ®ã lµ tø gi¸c låi - GV: BÊt cø ®¬ng th¼ng nµo chøa 1 c¹nh cña 1 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 h×nh H1(a) còng kh«ng ph©n chia tø gi¸c thµnh 2 phÇn n»m ë 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng th¼ng ®ã gäi lµ tø gi¸c låi. - VËy tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh thÕ nµo ? + Trêng hîp H1(b) & H1 (c) kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c låi * Ho¹t ®éng 3: Nªu c¸c kh¸i niÖm c¹nh kÒ ®èi, gãc kÒ, ®èi ®iÓm trong , ngoµi. GV: VÏ H3 vµ gi¶i thÝch kh¸i niÖm: GV: Kh«ng cÇn tÝnh sè mçi gãc h·y tÝnh tæng 4 gãc  A +  B +  C +  D = ? (®é) - Gv: ( gîi ý hái) + Tæng 3 gãc cña 1  lµ bao nhiªu ®é? + Muèn tÝnh tæng  A +  B +  C +  D = ? (®é) ( mµ kh«ng cÇn ®o tõng gãc ) ta lµm ntn? HS: …. + Gv chèt l¹i c¸ch lµm: - Chia tø gi¸c thµnh 2  cã c¹nh lµ ®êng chÐo - Tæng 4 gãc tø gi¸c = tæng c¸c gãc cña 2  ABC & ADC � Tæng c¸c gãc cña tø gi¸c b»ng 3600 - HS lªn b¶ng tr×nh bµy c¸ch lµm 2/ Tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c B A 1 2 1 2 C D A + B +  C1 = 1800  1   A2 +  D +  C2 = 1800 (  A1+  A2)+  B+(  C1+  C2) +  D = 3600 Hay  A +  B +  C +  D = 3600 * §Þnh lý: SGK - Qua bµi to¸n GV yªu cÇu HS rót ra ®Þnh lý 2. Luyªn tËp - Cñng cè: - GV: cho HS lµm bµi tËp 1 trang 66. H·y tÝnh c¸c gãc cßn l¹i 3. BT - Híng dÉn vÒ nhµ: - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a tø gi¸c låi & tø gi¸c kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c låi ? - Lµm c¸c bµi tËp : 2, 3, 4 (sgk) * Chó ý : T/c c¸c ®êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c c©n 2 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 11/08 đến 16/08/2014 Tuần 1 TiÕt 2. i- môc tiªu §2. H×nh thang + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h×nh thang, h×nh thang vu«ng c¸ckh¸i niÖm : c¹nh bªn, ®¸y , ®êng cao cña h×nh thang + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang vu«ng, tÝnh ®îc c¸c gãc cßn l¹i cña h×nh thang khi biÕt mét sè yÕu tè vÒ gãc. + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o II. CHUÈN BÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiÓm tra bµi cò: - GV: (dïng b¶ng phô ) * HS1: ThÕ nµo lµ tø gi¸c låi ? Ph¸t biÓu §L vÒ tæng 4 gãc cña 1 tø gi¸c ? * HS 2: Gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ gãc nh thÕ nµo ?TÝnh tæng c¸c gãc ngoµi cña tø gi¸c A B 1 1 1 B 900 C 0 0 1 75 120 1 C A 1 D D 1 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS * Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu h×nh thang - GV: ®a ra h×nh 13 SGK cho HS quan s¸t råi ®a ra nhËn xÐt. - HS: AB // CD - GV : V× sao? - HS chøng minh - GV: Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi // gäi lµ h×nh thang vµ ta sÏ nghiªn cøu trong bµi häc h«m nay. * Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa h×nh thang - GV: Em h·y nªu ®Þnh nghÜa thÕ nµo lµ h×nh thang - HS nªu ®Þnh nghÜa: - GV: h·y nªu c¸ch vÏ h×nh thang ABCD - HS: + B1: VÏ AB // CD + B2: VÏ c¹nh AD & BC - GV: giíi thiÖu c¹nh. ®¸y, ®êng cao… * Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp ¸p dông - GV: dïng b¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu B C 600 600 A D (H. a) Néi dung 1) §Þnh nghÜa H×nh thang lµ tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song song A B D H * H×nh thang ABCD : + Hai c¹nh ®èi // lµ 2 ®¸y + AB ®¸y nhá; CD ®¸y lín + Hai c¹nh bªn AD & BC + §êng cao AH C ?1 (H.a)  A=  B = 600 � AD// BC � ABCD lµ h×nh thang - (H.b)Tø gi¸c EFGH cã:  H = 750 �  H1 = 1050 (KÒ bï) �  H1 =  G= 1050 � GF// EH � GFEH lµ h×nh thang 3 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 E F G 1050 I N 1200 750 H 1150 K M 1 (H.b) (H.c) - Qua ®ã em h×nh thang cã tÝnh chÊt g× ? - HS ®a ra nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 4: Bµi tËp ¸p dông ?2 * Ho¹t ®éng 5: H×nh thang vu«ng - GV giíi thiÖu ®Þnh nghÜa h×nh thang vu«ng. 3 .LuyÖn tËp - Cñng cè : - (H.c) Tø gi¸c IMKN cã:  N = 1200 �  K = 1200 � IN kh«ng song song víi MK � MKNI kh«ng ph¶i lµ h×nh thang * NhËn xÐt: + Trong h×nh thang, 2 gãc kÒ mét c¹nh bªn bï nhau (cã tæng b»ng 1800) + Trong tø gi¸c nÕu 2 gãc kÒ mét c¹nh nµo ®ã bï nhau � H×nh thang. * Bµi to¸n 1 - H×nh thang ABCD cã 2 ®¸y AB & CD theo (gt) � AB // CD (®n) (1) mµ AD // BC (gt) (2) Tõ (1) & (2) � AD = BC; AB = CD ( 2 c¾p ®o¹n th¼ng // ch¾n bëi ®¬ng th¼ng //.) * NhËn xÐt 2: (sgk)/70. 2) H×nh thang vu«ng §Þnh nghÜa: SGK.. * Tø gi¸c ABCD cã AB // CD ,  A = 900  ABCD lµ h×nh thang vu«ng. A B D Häc bµi. Lµm c¸c bµi tËp 6, 7, 8, 9 C Xuân Cẩm, Ngày ….tháng….năm 2014 BGH duyệt Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 18/08 đến 23/08/2014 Tuần 2 TiÕt 3 §3 : H×nh thang c©n I- môc tiªu: + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®/n, c¸c t/c, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt vÒ HT c©n + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt vµo chøng minh, biÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o II. CHUÈN BÞ: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm Iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiÓm tra bµi cò:- HS1: GV dïng b¶ng phô Cho biÕt ABCD lµ h×nh thang cã ®¸y lµ AB, & CD. TÝnh x, y cña c¸c gãc D, B - HS2: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang & nªu râ c¸c kh¸i niÖm c¹nh ®¸y, c¹nh bªn, ®êng cao cña h×nh thang A 1200 D y 4 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 - HS3: Muèn chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang ta ph¶i chøng minh nh thÕ nµo? B 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV- HS Ho¹t ®éng 1:§Þnh nghÜa Yªu cÇu HS lµm ?1 ? Nªu ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n. GV yªu cÇu HS ®äc ghó ý: ? 2 GV: dïng b¶ng phô a) T×m c¸c h×nh thang c©n ? b) TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña mçi HTC ®ã c) Cã NX g× vÒ 2 gãc ®èi cña HTC? A B E F 800 800 1100 x 600 C Néi dung Ghi b¶ng 1) §Þnh nghÜa * H×nh thang c©n lµ h×nh thang cã 2 gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau * Chó ý: Tø gi¸c ABCD � Tø gi¸c ABCD lµ h×nh thang c©n AB // CD ( §¸y AB; CD)  C =  D hoÆc  A =  B ?2 I 1100 N P Q K 1100 700 T S (c) M (d) D C 800 800 a) H×nh a,c,d lµ h×nh thang c©n (a) G (b) H b) H×nh (a):  C = 1000 ( H×nh (b) kh«ng ph¶i v× H×nh (c) :  N = 700  F +  H �1800 H×nh (d) :  S = 900 - GV cho HS lµm Ýt phót råi chèt l¹i tõng c©u. * NhËn xÐt: Trong h×nh thang c©n 2 gãc c)Tæng 2 gãc ®èi cña HTC lµ 1800 ®èi bï nhau. * Ho¹t ®éng 2: §Þnh lý 1: 2) TÝnh chÊt - GV cho HS vÏ h×nh råi ghi GT, KL a) §Þnh lÝ 1: Trong h×nh thang c©n, hai - GV: cho c¸c nhãm CM & gîi ý c¹nh bªn b»ng nhau. G/S AD c¾t BC t¹i O. - H·y gi¶i thÝch v× sao AD = BC ? ABCD lµ h×nh thang c©n * Chøng minh: GT ( AB // DC) a) AD c¾t BC ë O ( Gi¶ sö AB < DC) ABCD lµ h×nh thang c©n nªn KL AD = BC +  A1=  B1 ;  C=  D nªn  ODC O c©n - C¸c nhãm CM: ( 2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) A 2 2 B � OD = OC (1) 1 1 +  A1=  B1 nªn  A2=  B2 �  OAB c©n (2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) � OA = OB (2) D C Tõ (1) &(2) � OD - OA = OC - OB + Khi AD // BC th× ta suy ra ®îc ®iÒu g×? VËy AD = BC - GV nªu chó ý SGK - HS ®äc l¹i chó ý. b) AD // BC khi ®ã AD = BC * Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu ®Þmh lÝ 2 * Chó ý: SGK GT ABCD lµ h×nh thang c©n b) §Þnh lÝ 2: ( AB // CD) * Trong h×nh thang c©n 2 ®êng chÐo b»ng nhau. KL AC = BD * Chøng minh: GV: Muèn chøng minh AC = BD ta ph¶i  ADC &  BCD cã: chøng minh 2 tam gi¸c nµo b»ng nhau ? + CD c¹nh chung HS: suy nghÜ vµ c/m. +  ADC =  BCD ( ®/n h×nh thang c©n ) * Ho¹t ®éng 4: Giíi thiÖu c¸c ph¬ng + AD = BC ( c¹nh cña h×nh thang c©n) 1000 5 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 ph¸p nhËn biÕt h×nh thang c©n. - GV híng dÉn HS lµm ?3. + §êng th¼ng m // CD, VÏ ®iÓm A; B � m : ABCD lµ h×nh thang cã AC = BD �  ADC =  BCD ( c.g.c) � AC = BD 3) DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n ?3 A B m - GV: Qua bµi to¸n rót ra ®Þnh lý 3 - GV: Nh vËy, muèn chøng minh 1 tø gi¸c D C lµ h×nh thang c©n ta cã mÊy c¸ch ®Ó + VÏ (D; R) c¾t m t¹i A chøng minh ? lµ nh÷ng c¸ch nµo ? + VÏ (C; R) c¾t m t¹i B §ã chÝnh lµ c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh c) §Þnh lÝ 3: thang c©n . * H×nh thang cã 2 ®êng chÐo b»ng - HS ®a ra c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt nhau lµ h×nh thang c©n. * DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n: SGK/74 3. Luyªn tËp - Cñng cè: 4. BT - Híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi.Xem l¹i chøng minh c¸c ®Þnh lÝ. Lµm c¸c bµi tËp: 11,12,15 (sgk) 6 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 18/08 đến 23/08/2014 Tuần 2 TiÕt 4: LuyÖn tËp I- môc tiªu + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng, cñng cè c¸c ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt vÒ h×nh thang c©n . + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang, h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa, TC h×nh thang c©n + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn. II. CHUÈN BÞ: - GV: Compa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, compa, b¶ng nhãm Iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y 1- KiÓm tra bµi cò: - HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n & c¸c tÝnh chÊt cña nã ? - HS2: Muèn CM 1 h×nh thang nµo ®ã lµ HTC th× ta ph¶i CM thªm §K nµo ? - HS3: Muèn CM 1 tø gi¸c nµo ®ã lµ h×nh thang c©n th× ta ph¶i CM nh thÕ nµo ? 2 - Bµi míi : Ho¹t ®éng cña GV-HS GV: Cho HS ®äc kÜ ®Çu bµi & ghi GT&KL - HS lªn b¶ng tr×nh bµy H×nh thang ABCD c©n (AB//CD) GT AB < CD; AE  DC; BF  DC KL DE = CF GV: Híng dÉn theo ph¬ng ph¸p ®i lªn: - DE = CF �  AED =  BFC � BC = AD ;  D =  C;  E =  F � (gt) - Ngoµi ra  AED =  BFC theo trêng hîp nµo ? v× sao ? - GV: NhËn xÐt c¸ch lµm cña HS GT KL Ghi b¶ng Ch÷a bµi 12/74 (sgk) A D E F C KÎ AH  DC ; BF  DC ( E,F �DC) =>  ADE  tại E  BCF  t¹i F AD = BC ( c¹nh bªn cña HT c©n)  ADE =  BCF ( §/N) �  AED =  BFC ( C/huyÒn -gãc nhän) A 2.Ch÷a bµi 15/75  ABC c©n t¹i A; D �AB E �AC sao cho AD = AE; a) BDEC lµ h×nh thang c©n b) TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang. biết:  A = 500 HS lªn b¶ng ch÷a bµi B D E a)  ABC c©n t¹i A (gt) C �  B =  BC (1); AD = AE (gt) �  ADE c©n t¹i A �  D1=  E1  ABC c©n &  ADE c©n 0 0 �  E1 = 180  A ;  B = 180  A b)  A = 500 (gt) 1800  500 B = C = = 650   2 �  D2 =  E2 = 1800 - 650 = 1150 GV: Cho HS lµm viÖc theo nhãm 2 �  D1 =  B(vÞ trÝ ®ång vÞ) 2 DE // BC Hay BDEC lµ h×nh thang (2) Tõ (1) & (2) � BDEC lµ h×nh thang c©n . 3. Ch÷a bµi 16/ 75  ABC c©n t¹i A, BD & CE GT Lµ c¸c ®êng ph©n gi¸c KL a) BEDC lµ h×nh thang c©n b) DE = BE = DC 7 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 -GV: Muèn chøng minh tø gi¸c BEDC lµ h×nh thang c©n ®¸y nhá b»ng c¹nh bªn ( DE = BE) th× ph¶i chøng minh nh thÕ nµo ? Chøng minh a)  ABC c©n t¹i A ta cã: AB = AC ; B� = C� E (1) 2 B 1 A D 1 2 - Chøng minh : DE // BC (1)  B ED c©n (2) - HS tr×nh bµy b¶ng BD & CE lµ c¸c ®êng ph©n gi¸c nªn cã: B (2);  C1=  C2=  B1=  B2= Tõ (1), (2) &(3) �  B1=  C1  BDC &  CBE cã  B =  C;  B1=  C1 ; BC chung �  BDC =  CBE (g.c.g) � BE = DC mµ AE = AB - BE AD = AB - DC=>AE = AD VËy  AED c©n t¹i A �  E1=  D C 2 C 2 (3) 0 Ta cã  B =  E1 ( = 180  A ) 2 � ED// BC ( 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau) VËy BEDC lµ h×nh thang cã ®¸y BC &ED mµ  B =  C � BEDC lµ HT c©n. b) Tõ  D2=  B1;  B1=  B2(gt) �  D2 =  B2 �  BED c©n t¹i E � ED = BE = DC 3- Luyªn tËp - Cñng cè: Gv nh¾c l¹i ph¬ng ph¸p chøng minh, vÏ 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n. - CM c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, tÝnh sè ®o c¸c gãc tø gi¸c qua chøng minh h×nh thang. 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ: - Lµm c¸c bµi tËp 14, 18, 19 /75 (sgk) Xuân Cẩm, Ngày ….tháng….năm 2014 BGH duyệt Tuần 3 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 25/08 đến 30/08/2014 TiÕt 5 : §4. §êng trung b×nh cña tam gi¸c, cña HÌNH thang (TiÕt 1) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: H/s n¾m v÷ng ®/n ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, ND §L 1 vµ §L 2. - Kü n¨ng: H/s biÕt vÏ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, vËn dông ®Þnh lý ®Ó tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng, chøng minh 2 ®o¹n th¼ng b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. - Th¸i ®é: H/s thÊy ®îc øng dông cña §TB vµo thùc tÕ � yªu thÝch m«n häc. II. CHUÈN BÞ: - HS: ¤n l¹i phÇn tam gi¸c ë líp 7. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. KiÓm tra bµi cò: GV: ( Dïng b¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu ) C¸c c©u sau ®©y c©u nµo ®óng , c©u nµo sai? h·y gi¶i thÝch râ hoÆc chøng minh ? 1- H×nh thang cã hai gãc kÒ hai ®¸y b»ng nhau lµ mét h×nh thang c©n? 2- Tø gi¸c cã hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n ? 3- Tø gi¸c cã hai gãc kÒ 1 c¹nh bï nhau vµ hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ HT c©n. 4- Tø gi¸c cã hai gãc kÒ 1 c¹nh b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. 5- Tø gi¸c cã hai gãc kÒ 1 c¹nh bï nhau vµ cã hai gãc ®èi bï nhau lµ HT c©n. 8 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 §¸p ¸n: + 1- §óng: theo ®/n; 2- Sai: HS vÏ h×nh minh ho¹ 3- §óng: Theo ®/lý 4- Sai: HS gi¶i thÝch b»ng h×nh vÏ 2. Bµi míi: 5- §óng: theo t/c Ho¹t ®éng cña GV - HS * Ho¹t ®éng 1: Qua ®Þnh lý h×nh thµnh ®/n ®êng trung b×nh cña tam gi¸c. - GV: cho HS thùc hiÖn bµi tËp ?1 + VÏ  ABC bÊt k× råi lÊy trung ®iÓm D cña AB + Qua D vÏ ®êng th¼ng // BC ®êng th¼ng nµy c¾t AC ë E + B»ng quan s¸t nªu dù ®o¸n vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm E trªn canh AC. - GV: Nãi & ghi GT, KL cña ®/lÝ - HS: ghi gt & kl cña ®/lÝ + §Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc E lµ ®iÓm nh thÕ nµo trªn c¹nh AC ta chøng minh ®/ lÝ nh sau: - GV: Lµm thÕ nµo ®Ó chøng minh ®îc AE = EC - GV: Tõ ®/lÝ 1 ta cã D lµ trung ®iÓm cña AB E lµ trung ®iÓm cña AC Ta nãi DE lµ ®êng trung b×nh cña  ABC. HS cã thÓ chøng minh theo c¸ch kh¸c GV: VËy ®êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ g×? HS: .... * Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh ®/ lÝ 2 - GV: Qua c¸ch chøng minh ®/ lÝ 1 em cã dù ®o¸n kÕt qu¶ nh thÕ nµo khi so s¸nh ®é lín cña 2 ®o¹n th¼ng DE & BC ? Ghi b¶ng I. §êng trung b×nh cña tam gi¸c §Þnh lý 1: (sgk) GT  ABC cã: AD = DB DE // BC KL AE = EC A D 1 B 1 C F + Qua E kÎ ®êng th¼ng // AB c¾t BC ë F H×nh thang DEFB cã 2 c¹nh bªn // ( DB // EF) nªn DB = EF DB = AB (gt) � AD = EF (1)  A1=  E1 ( v× EF // AB ) (2)  D1=  F1=  B (3). Tõ (1),(2) &(3) �  ADE =  EFC (gcg) � AE= EC � E lµ trung ®iÓm cña AC. * §Þnh nghÜa: §êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm 2 c¹nh cña tam gi¸ * §Þnh lý 2: (sgk) GT  ABC: AD = DB AE = EC KL 1 2 ( GV gîi ý: c/m DF = BC ? v× sao DE= DF) DE // BC, DE = A - GV: DE lµ ®êng trung b×nh cña  ABC th× 1 DE // BC & DE = BC. D 1 2 - GV: híng dÉn HS lµm ?2 - GV: Ta sÏ lµm râ ®iÒu nµy b»ng chøng minh to¸n häc. - GV: C¸ch 1 nh (sgk) E 1 // B E // F 1 BC 2 F 1 C Chøng minh: + KÐo dµi DE + KÎ CF // BD c¾t DE t¹i F a) c/m: DE // BC - Qua trung ®iÓm D cña AB vÏ ®êng th¼ng a // BC c¾t AC t¹i A' C¸ch 2 sö dông ®Þnh lÝ 1 ®Ó chøng minh - Theo ®lý 1 : Ta cã E lµ trung - GV: gîi ý c¸ch chøng minh: ®iÓm cña AC (gt), E còng lµ trung + Muèn chøng minh DE // BC ta ph¶i lµm g× ? ®iÓm cña AC vËy E trïng víi E' + VÏ thªm ®êng phô ®Ó chøng minh ®Þnh lý � DE �DE' � DE // BC 1 BC 2 VÏ EF // AB (F � BC ) b) c/m: DE = 9 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Theo ®lÝ 1 ta l¹i cã F lµ trung ®iÓm 1 BC. H×nh thang 2 BDEF cã 2 c¹nh bªn BD// EF � 2 1 ®¸y DE = BF VËy DE = BF = BC 2 cña BC hay BF = ¸p dông - GV: TÝnh ®é dµi BC trªn h×nh 33 BiÕt DE = 50 - GV: §Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm B & C II- ¸p dông luyÖn tËp ngêi ta lµm nh thÕ nµo ? 1 §Ó tÝnh DE = BC , BC = 2DE + Chän ®iÓm A ®Ó x¸c ®Þnh AB, AC 2 + X¸c ®Þnh trung ®iÓm D & E BC= 2 DE= 2.50= 100 + §o ®é dµi ®o¹n DE + Dùa vµo ®Þnh lý 3- Luyªn tËp - Cñng cè: - GV: -ThÕ nµo lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c - Nªu tÝnh chÊt ®êng trung b×nh cña tam gi¸c. 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ: - Lµm c¸c bµi tËp : 20,21,22/79,80 (sgk) Ngày soạn : 10/08/2014 Tuần 3 Ngày dạy : Từ 25/08 đến 30/08/2014 §4. §êng trung b×nh cña tam gi¸c, cña HÌNH thang TiÕt 6 : (TiÕt 2) I. Môc tiªu : - KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng §/n §TB cña h×nh thang, n¾m v÷ng ND ®Þnh lÝ 3, 4. - Kü n¨ng: VËn dông §L tÝnh ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng, CM c¸c hÖ thøc vÒ ®o¹n th¼ng. Th¸i ®é: Ph¸t triÓn t duy l« gÝc II. CHUÈN BÞ: HS: §êng TB tam gi¸c, §/n, §Þnh lÝ vµ bµi tËp. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.KiÓm tra bµi cò: a. Ph¸t biÓu ghi GT-KL ( cã vÏ h×nh) ®Þnh lÝ 1 vµ ®Þnh lÝ 2 vÒ ®êng TB tam gi¸c ? b. Ph¸t biÓu ®/n ®êng TB tam gi¸c ? TÝnh x trªn h×nh vÏ sau A E x 15cm B F C 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS H§1 : Giíi thiÖu t/c ®êng TB h×nh thang GV: Cho h/s lªn b¶ng vÏ h×nh - VÏ h×nh thang ABCD ( AB // CD) t×m trung ®iÓm E cña AD, qua E kÎ §êng th¼ng a // víi 2 ®¸y c¾t BC t¹ F vµ AC t¹i I. - GV: Em h·y ®o ®é dµi c¸c ®o¹n BF; FC; AI; CE vµ nªu nhËn xÐt. - HS: - GV: Chèt l¹i = c¸ch vÏ cã ®é chÝnh x¸c vµ kÕt luËn: NÕu AE = ED & EF//DC th× ta cã BF = FC hay F lµ trung ®iÓm cña BC - Tuy vËy ®Ó kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy ta ph¶i chøng minh ®Þnh lÝ sau: - GV: Cho h/s lµm viÖc theo nhãm . - GV hái: §iÓm I cã ph¶i lµ trung ®iÓm AC kh«ng ? V× sao ? - §iÓm F cã ph¶i lµ trung ®iÓm BC kh«ng ? V× Ghi b¶ng §êng trung b×nh cña h×nh thang: * §Þnh lÝ 3 ( SGK) A E D GT B I F - ABCD lµ h×nh thang (AB//CD) AE = ED EF//AB; EF//CD C KL BF = FC C/M:+ KÎ thªm ®êng chÐo AC. + XÐt  ADC cã : E lµ trung ®iÓm AD (gt) EI//CD (gt) � I lµ trung ®iÓm AC 10 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 sao? - H·y ¸p dông ®Þnh lÝ 1 ®Ó lËp luËn CM? + XÐt  ABC ta cã : I lµ trung ®iÓm AC ( CMT) IF//AB (gt) � F lµ trung ®iÓm cña BC * GV: E lµ trung ®iÓm c¹nh bªn AD * §Þnh nghÜa: (SGK) F lµ trung ®iÓm c¹nh thø 2 BC Ta nãi ®o¹n EF lµ ®êng TB cña h×nh thang * §Þnh lÝ 4: SGK/78 - VËy ®êng TB cña h×nh thang lµ g×? - HS nªu ®/n: A B - GV: Qua phÇn CM trªn thÊy ®îc EI & IF cßn lµ E 1 F ®êng TB cña tam gi¸c nµo? Vµ nã cã t/c g× ? 2 Hay EF =? 1 DC AB - GV: Ta cã IE// = ; IF//= D C K 2 2 H×nh thang ABCD (AB//CD) AB  CD AE = ED; BF = FC � IE + IF = = EF=> GV NX ®é dµi EF GT 2 KL H§2 : Giíi thiÖu t/c ®êng TB h×nh thang §Ó hiÓu râ h¬n ta CM ®/lÝ sau: GV: Cho h/s ®äc ®/lÝ vµ ghi GT, KL; GV vÏ h×nh + §êng TB h×nh thang // 2 ®¸y vµ b»ng nöa tæng 2 ®¸y - HS lµm theo híng dÉn cña GV GV: H·y vÏ thªm ®t AF �DC =  K  - Em quan s¸t vµ cho biÕt muèn CM EF//DC ta ph¶i CM ®îc ®iÒu g× ? - Muèn CM ®iÒu ®ã ta ph¶i CM ntn? - - Em nµo tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái trªn? EF//DC 1, EF//AB; EF//DC AB  DC 2 C/M:- KÎ AF �DC = {K} XÐt  ABF &  KCF cã: 2, EF=  F1=  F2 (®2) BF= CF (gt) �  ABF =  KCF (g.c.g)  B=  C1 � AF = FK ; AB = CK E lµ trung ®iÓm AD; F lµ trung ®iÓm AK � EF lµ ®êng TB  ADK � EF//DK hay EF//DC & EF//AB 1 2 EF = DK V× DK = DC + CK = DC = AB � � EF = � ?5 EF lµ ®êng TB  ADK AF = FK AB  DC 2 B C A 32m  FAB =  FKC 24m Tõ s¬ ®å em nªu l¹i c¸ch CM: H§3: ¸p dông- LuyÖn tËp: D E GV : cho h/s lµm ?5 24 x x 64 24   32 �    20 - HS: Quan s¸t H 40. 2 2 2 2 2 + GV:- ADHC cã ph¶i h×nh thang kh«ng?V× sao? x  20 � x  40 - §¸y lµ 2 c¹nh nµo? 2 - Trªn h×nh vÏ BE lµ ®êng g×? V× sao? - Muèn tÝnh ®îc x ta dùa vµo t/c nµo? 3- Luyªn tËp - Cñng cè: ThÕ nµo lµ ®êng TB h×nh thang?- Nªu t/c ®êng TB h×nh thang 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ: -Häc thuéc lý thuyÕt; Lµm c¸c BT 21,24,25 / 79,80 SGK H Xuân Cẩm, Ngày ….tháng….năm 2014 BGH duyệt Tuần 4 Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 01/09 đến 06/09/2014 11 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 TiÕt 7 : LuyÖn tËp I. Môc tiªu : - KiÕn thøc: HS vËn dông ®îc lÝ thuyÕt ®Ó gi¶i to¸n nhiÒu trêng hîp kh¸c nhau. HiÓu s©u vµ nhí l©u kiÕn thøc c¬ b¶n. - Kü n¨ng: RÌn luyÖn c¸c thao t¸c t duy ph©n tÝch, tæng hîp qua viÖc luyÖn tËp ph©n tÝch và CM c¸c bµi to¸n. - Gi¸o dôc: TÝnh cÈn thËn, say mª m«n hoc. II. CHUÈN BÞ: - GV: B¶ng phô, thíc th¼ng cã chia kho¶ng compa. HS: SGK, compa, thíc + BT. Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1.KiÓm tra bµi cò: - HS1: Ph¸t biÓu T/c ®êng TB trong tam gi¸c, trong h×nh thang? So s¸nh 2 T/c - HS2: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa ®êng TB cña tam gi¸c, cña h×nh thang? So s¸nh 2 ®/n . 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ch÷a bµi 22/80 GV gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy Ghi b¶ng 1. Bµi 22/80 - GV: Cho hs nhËn xÐt c¸ch lµm cña b¹n & söa ch÷a nh÷ng chç sai. - Gv: Hái thªm : BiÕt DC = 20 cm TÝnh DI? - Gi¶i: Theo t/c ®êng TB h×nh thang DC 20 � EM   10cm 2 2 EM 10 DI =   5cm 2 2 EM = Hs lªn b¶ng tr×nh bµy Ch÷a bµi 25/80 - Yªu cÇu Hs lªn b¶ng tr×nh bµy + GV : Em rót ra nhËn xÐt g×. Ch÷a bµi 26/80 GV yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ h×nh ,ghi GT, KL GT - AB//CD//EF//GH - AB = 8cm; EF= 16cm KL x=?; y =? GV gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy E A D I B M C MB = MC ( gt) � EM//DC (1) BE = ED (gt) ED = DA (gt) (2) Tõ (1) & (2) � IA = IM ( ®pcm) 2. Ch÷a bµi 25/80 : A B E K F D C Gäi K lµ giao ®iÓm cña EF & BD V× F lµ trung ®iÓm cña BC FK'//CD nªn K' lµ trung ®iÓm cña BD (®lÝ 1) K & K' ®Òu lµ trung ®iÓm cña BD � K �K' vËy K �EF hay E,F,K th¼ng hµng. * NhËn xÐt: §êng TB cña h×nh thang ®i qua trung ®iÓm cña ®/chÐo h×nh thang. 3. Ch÷a bµi 26/80 A 8cm B C E x D 16cm F G Y H - CD lµ ®êng TB cña h×nh thang ABFE(AB//CD//EF) � CD  AB  EF 8  16   12cm 2 2 12 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 - HS theo dâi so s¸nh bµi lµm cña m×nh, nhËn - CD//GH mµ CE = EG; DF = FH � EF lµ ®êng trung b×nh cña xÐt. - HS ph¸t biÓu. hh×nh thang CDHG GV: NÕu chuyÓn sè ®o cña EF thµnh x& CD CD  GH x 12 � EF  �   16 =16 th× kq sÏ ntn? 2 2 2 (x=24;y=32) x - HS ®äc ®Çu bµi råi cho biÕt GT, KL �  10 � x  20 - C¸c nhãm HS th¶o luËn c¸ch chøng minh. 2 - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. 4. Ch÷a bµi 27/80: - HS nhËn xÐt. Bµi gi¶i GV Cho HS lµm viÖc theo nhãm E lµ trung ®iÓm AD (gt) Ch÷a bµi 27/80: Yªu cÇu HS ghi GT- KL vµ vÏ K lµ trung ®iÓm AC (gt) � EK lµ h×nh ®êng trung b×nh HS: 1 ADC � EK  DC �ABCD: AE = ED, BF = FC 2 GT AK = KC 1 (1)T¬ng tù cã: KF = AB (2) 2 KL a) So s¸nh EK&CD; KF&AB AB CD 2 b) EF � A E D VËy EK + KF = Víi 3 ®iÓm E,K,F ta lu«n cã EF � EK+KF (4) B F K AB CD (3) 2 AB  CD (®pcm) 2 Tõ (3)&(4) � EF � C Mét HS lªn b¶ng gi¶i 3. LuyÖn tËp - Cñng cè:- GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng CM tõ ®êng trung b×nh + So s¸nh c¸c ®o¹n th¼ng+ T×m sè ®o ®o¹n th¼ng+ CM 3 ®iÓm th¼ng hµng + CM bÊt ®¼ng thøc+ CM c¸c ®êng th¼ng //. 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ: - Xem l¹i bµi gi¶i.- Lµm bµi tËp 28. ¤n c¸c bµi to¸n dùng h×nh ë líp 6 vµ 7. - §äc tríc bµi dùng h×nh trang 81, 82 SGK 8. - Giê sau mang thíc vµ compa. Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 01/09 đến 06/09/2014 Tuần 4 TiÕt 8 : §6. §èi xøng trôc I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng víi nhau qua 1 ®t, hiÓu ®îc ®/n vÒ 2 ®êng ®èi xøng víi nhau qua 1 ®t, hiÓu ®îc ®/n vÒ h×nh cã trôc ®èi xøng. - Kü n¨ng: HS biÕt vÒ ®iÓm ®èi xøng víi 1 ®iÓm cho tríc. VÏ ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi ®o¹n th¼ng cho tríc qua 1 ®t. BiÕt CM 2 ®iÓm ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng. - Th¸i ®é: HS nhËn ra 1 sè h×nh trong thùc tÕ lµ h×nh cã trôc ®èi xøng. BiÕt ¸p dông tÝnh ®èi xøng cña trôc vµo viÖc vÏ h×nh gÊp h×nh. II. CHUÈN BÞ: + GV: GiÊy kÎ «, b¶ng phô. + HS: T×m hiÓu vÒ ®êng trung trùc tam gi¸c. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- KiÓm tra bµi cò: - ThÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña tam gi¸c? víi  c©n hoÆc  ®Òu ®êng trung trùc cã ®Æc ®iÓm g×? ( vÏ h×nh trong trêng hîp  c©n hoÆc  ®Òu) B A D C 13 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 2.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS * H§1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng + GV cho HS lµm bµi tËp Cho ®t d vµ 1 ®iÓm A�d. H·y vÏ ®iÓm ' A sao cho d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AA' + Muèn vÏ ®îc A' ®èi xøng víi ®iÓm A qua d ta vÏ ntn? - HS lªn b¶ng vÏ ®iÓm A' ®x víi ®iÓm A qua ®êng th¼ng d - HS cßn l¹i vÏ vµo vë. - GV: Ta gäi A, lµ ®iÓm ®/x vãi Aqua ®êng th¼ng d vµ ngîc l¹i. VËy hai ®iÓm ®/x lµ 2 ®iÓm ntn? - HS nªu ®/n. * H§2: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa 2 h×nh ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng - GV: Ta ®· biÕt 2 ®iÓm A vµ A' gäi lµ ®èi xøng nhau qua ®êng th¼ng d nÕu d lµ ®êng trung trùc ®o¹n AA'. VËy khi nµo 2 h×nh H & H' ®îc gäi 2 h×nh ®èi xøng nhau qua ®t d? � Lµm BT sau ?2 - HS vÏ c¸c ®iÓm A', B', C' vµ kiÓm nghiÖm trªn b¶ng. - HS cßn l¹i thùc hµnh t¹i chç + Dïng thíc ®Ó kiÓm nghiÖm ®iÓm C'�A'B' Ghi b¶ng 1. Hai ®iÓm ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng .A d A B d H A' * §Þnh nghÜa: Hai ®iÓm gäi lµ ®èi xøng víi nhau qua ®t d nÕu d lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng nèi 2 ®iÓm ®ã Quy íc: NÕu ®iÓm B n»m trªn ®t d th× ®iÓm ®èi xøng víi B qua ®t d còng lµ ®iÓm B 2. Hai h×nh ®èi xøng nhau qua 1 ®êng th¼ng Cho ®t d vµ ®o¹n th¼ng AB - VÏ A' ®èi xøng víi ®iÓm A qua d - VÏ B' ®èi xøng víi ®iÓm B qua d A B C d + Gv chèt l¹i: Ngêi ta CM ®îc r»ng : NÕu A' ®èi xøng víi A qua ®t d, B' ®x víi B qua ®t d; A' th× mçi ®iÓm trªn ®o¹n th¼ng AB cã ®iÓm ®èi B' C' xøng víi nã qua ®t d lµ 1 ®iÓm thuéc ®o¹n th¼ng A'B' vµ ngîc l¹i mçi ®iÓm trªn ®t A'B' cã - Khi ®ã ta nãi r»ng AB & A'B' lµ 2 ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi nhau qua ®t ®iÓm ®èi xøng víi nã qua ®êng th¼ng d lµ 1 d. ®iÓm thuéc ®o¹n AB. * §Þnh nghÜa: Hai h×nh gäi lµ ®èi xøng nhau qua ®t d nÕu mçi ®iÓm � Ta cã ®/n vÒ h×nh ®èi xøng ntn? thuéc h×nh nµy ®x víi 1 ®iÓm thuéc h×nh kia qua ®t d vµ ngîc l¹i. * ®t d gäi lµ trôc ®èi xøng cña 2 + GV ®a b¶ng phô. h×nh - H·y chØ râ trªn h×nh vÏ sau: C¸c cÆp ®o¹n 3). H×nh cã trôc ®èi xøng th¼ng, ®t ®èi xøng nhau qua ®t d & gi¶i thÝch (H53). A * H§3: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa h×nh cã trôc ®èi xøng Cho  ABC c©n t¹i A ®êng cao AH. T×m h×nh ?3 ®èi xøng víi mçi c¹nh cña  ABC qua AH. + GV: H×nh ®x cña c¹nh AB lµ h×nh nµo? - H×nh ®x cña c¹nh AC lµ h×nh nµo ? C B - H×nh ®x cña c¹nh BC lµ h×nh H 14 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 � GV: thÕ nµo lµ 2 h×nh ®èi xøng nhau? H§4: Bµi tËp ¸p dông - Lµm c¸c BT 35, 36, 38 SGK - §äc phÇn cã thÓ em cha biÕt. * §Þnh nghÜa: §t d lµ trôc ®x c¶u h×nh H nÕu ®iÓm ®x víi mçi ®iÓm thuéc h×nh H qua ®t d còng thuéc h×nh H � H×nh H cã trôc ®èi xøng. ?4 N/x: - Mét h×nh H cã thÓ cã 1 trôc ®èi xøng, cã thÓ kh«ng cã trôc ®èi xøng, cã thÓ cã nhiÒu trôc ®èi xøng. *§Þnh lÝ: §êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm 2 ®¸y cña h×nh thang c©n lµ trôc ®èi xøng cña h×nh thang c©n ®ã. 3- Luyªn tËp - Cñng cè: 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ:Làm bài tập 36; 39; 40 và 42 Xuân Cẩm, Ngày ….tháng….năm 2014 BGH duyệt Tuần 5 TiÕt 9 Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 08/09 đến 13/09/2014 luyÖn tËp A. Môc tiªu : 1. Kiến thức: -HS cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ ®èi xøng trôc 2. Kỹ năng: -VËn dông thµnh th¹o c¸c kiÕn thøc vÒ ®èi xøng trôc ®Ó gi¶i bµi tËp. -RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c 3. Thái độ: -Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc B. ChuÈn bÞ : - GV: H×nh 61-tr.88- SGK; c¸c h×nh vÏ minh häa bµi tËp 40-tr.88- SGK, - HS: Lµm c¸c bµi tËp ®· ra vÒ nhµ c. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn Hoạt động 1: Ổn định lớp Kiểm tra sỹ số lớp Ổn định tổ chức lớp Hoạt động 2: Kiểm tra bài cũ Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng nhau qua mét ®êng th¼ng. Lµm bµi tËp 40 – tr 88. SGK HS2 (HS kh¸): Gi¶i bµi tËp 36.tr.87- SGK Cho HS nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ c©u tr¶ lêi vµ bµi gi¶i cña 2 b¹n GV nhËn xÐt bæ sung vµ cho ®iÓm Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp 1) Bµi tËp: 39-tr.88-SGK Ho¹t ®éng cña Häc sinh HS báo cáo sỹ số HS ổn định tổ chức HS1: lªn b¶ng Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa 2 ®iÓm ®èi xøng nhau qua mét ®êng th¼ng. Lµm bµi tËp 40 – tr 88. SGK C HS 2: Lªn b¶ng gi¶i Lêi giai: y 4 Ç) Ox lµ ®êng trung trùc cña AB 3 O A 2 => OA = OB (1) 1 Oy lµ ®êng trung trùc x cña AC => OA = OC (2) B Tõ (1) vµ (2) Suy ra OB = OC KÕt qu¶ c©u b: BOC = 1000 Cho HS ®äc kü ®Ò bµi, vÏ h×nh, viÕt GT, KL 15 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 A,C ®èi xøng nhau qua d suy ra ®iÒu g×? C¸c ®iÓm D , E cã t/c g× GV sö dông quy íc ký hiÖu h×nh vÏ ®Ó ®¸nh dÊu c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau. GV híng dÉn HS chøng minh theo s¬ ®å ph©n tÝch ®i lªn AD + DB < AE + EB  CD + DB < CE + EB  CB < EC + EB  BÊt ®¼ng thøc tam gi¸c B¹n Tó nªn ®i theo ®êng nµo tõ A ®Õn bê s«ng d lÊy níc råi trë vÒ B lµ ng¾n nhÊt ? GV: Bµi to¸n trªn cho ta c¸ch dùng ®iÓm D trªn ®êng th¼ng d sao cho tæng c¸c kho¶ng c¸ch tõ A vµ tõ B ®Õn D lµ nhá nhÊt. 2) Bµi tËp t¹i líp Cho  ABC cã , H lµ trùc t©m. F lµ ®iÓm ®èi xøng víi H qua BC TÝnh BFC Cho HS ph©n tÝch ®Ò ®Ó t×m lêi gi¶i H, F ®èi xøng nhau qua BC ta suy ra ®iÒu g× ? BC lµ ®êng trung trùc cña HF suy ra ®iÒu g× ? Tõ ®ã ta cã c¸c tam gi¸c nµo b»ng nhau? BHC = BFC gãc BFC b»ng gãc nµo ? Ta cÇn tÝnh gãc nµo? gãc BHC b»ng gãc nµo? V× sao? Mµ ¢=600 nªn ta t¹o ra tø gi¸c AEHD ( E lµ giao ®iÓm CH vµ AB, D lµ giao ®iÓm BH vµ AC) ®Ó tÝnh gãc EHD råi suy ra gãc BFC Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn, DÆn dß: - TiÕp tôc «n tËp lý thuyÕt vµ xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i vÒ ®èi xøng trôc - Lµm c¸c bµi tËp 64 ®Õn 67 tr.66- SBT - Xem bµi H×nh b×nh hµnh. - ¤n tËp vÒ dÊu hiÖu nhËn biÕt , tÝnh chÊt 2 ®êng th¼ng song song ( líp 7 ) Cho A, B thuéc nöa mp bê ® th¼ng d C ®/x víi A qua d D = BC c¾t d E thuéc d( E  D) B A d D E AD + DB < AE + EB C d lµ ®êng trung trùc cña AC C¸c ®iÓm D, E n»m trªn ® trung trùc cña AC HS C/m: Trong  CBE th×: CB < CE + EB � CB < AE + EB (1) (V× CE = AE – do E thuéc ®êng trung trùc cña AC) Mµ CB = CD + DB = AD + DB (V× CD = AD – do D thuéc ®êng trung trùc cña AC) (2) Tõ (10 vµ (2) suy ra : AD + DB < AE + EB §êng ng¾n nhÊt mµ b¹n Tó nªn ®i lµ ®êng CDB HS gh nhí ®Ó vËn dông sau nµy HS ghi ®Ò, ®äc kü ®Ò vµ vÏ h×nh chÝnh x¸c HS ph©n tÝch ®Ò BC lµ ®êng trung trùc cña HF BH = BF, CH = CF BHC = BFC A D E H C B F BFC=BHC . VËy ta cÇn tÝnh gãc BHC BHC=EHD (®èi ®Ønh) HS trao ®æi vµ tÝnh gãc EHD cña tø gi¸c AEHD: Trong tø gi¸c AEHD th× A+EHD = 1800 ( Do £+D) mµ ¢=600 nªn EHD = 1200 suy ra BHC= EHD = 1200 � BFC = 1200 HS ghi nhí ®Ó häc bµi vµ tù lµm l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i t¹i líp Ghi nhí c¸c bµi tËp cÇn lµm Ghi nhí néi dung cÇn chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau 16 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Tuần 5 Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 08/09 đến 13/09/2014 TiÕt 10. §7 H×nh b×nh hµnh I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng ®n h×nh b×nh hµnh lµ h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song ( 2 cÆp c¹nh ®èi //). N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh ®èi, gãc ®èi vµ ®êng chÐo cña h×nh b×nh hµnh. - Kü n¨ng: HS dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ tÝnh chÊt nhËn biÕt ®îc h×nh b×nh hµnh. BiÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh b×nh hµnh, chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. - Th¸i ®é: RÌn tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cÈn thËn. II. CHUÈN BÞ: - GV: Compa, thíc, b¶ng phô III. tiÕn tr×nh bµi d¹y: - HS: Thíc, compa. 1-KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang c©n, h×nh thang vu«ng ? - Nªu c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang, h×nh thang c©n? 2- Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV - HS Ghi b¶ng * H§1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa 1) §Þnh nghÜa - GV: §a h×nh vÏ A B A + C¸c c¹nh ®èi cña tø gi¸c cã g× B 70 ®Æc biÖt? � Ngêi ta gäi tø gi¸c nµy lµ h×nh b×nh hµnh 110 70 + VËy theo em h×nh b×nh hµnh lµ C C D D h×nh ntn? GV: vËy ®Þnh nghÜa h×nh thang & * §Þnh nghÜa: H×nh b×nh hµnh lµ tø gi¸c cã c¸c ®Þnh nghÜa HBH kh¸c nhau ë chç c¹nh ®èi song song AB// CD nµo? + Tø gi¸c ABCD lµ HBH � - GV: chèt l¹i AD// BC GV: VËy ta cã thÓ §/N gi¸n tiÕp + Tø gi¸c chØ cã 1 cÆp ®èi // lµ h×nh thang HBH tõ h×nh thang ntn? + Tø gi¸c ph¶i cã 2 cÆp ®èi // lµ h×nh b×nh hµnh. * H§2: HS ph¸t hiÖn c¸c tÝnh +HBH lµ 1 h×nh thang ®Æc biÖt cã 2 c¹nh bªn // chÊt cña HBH. Qua c¸c bµi tËp H·y quan s¸t h×nh vÏ, ®o ®¹c, so s¸nh c¸c c¹nh c¸c gãc, ®êng chÐo 2. TÝnh chÊt tõ ®ã nªu tÝnh chÊt cña c¹nh, vÒ gãc, vÒ ®êng chÐo cña h×nh b×nh A B hµnh ®ã. - HS dïng thíc th¼ng cã chia kho¶ng c¸ch ®Ó ®o c¹nh, ®êng chÐo. C D - Dïng ®o ®é ®Ó ®o c¸c gãc cña Hbh vµ ®a ra n/x. * §Þnh lý:Trong HBH : a) C¸c c¹nh ®èi b»ng nhau b) C¸c gãc ®èi b»ng nhau c) Hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi + GV: Cho HS ghi néi dung cña ®êng. ®Þnh lý díi d¹ng (gt) &(kl) 0 0 0 17 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 - GV yªu cÇu HS ®øng t¹i chç chøng minh b»ng miÖng c©u a dùa vµo t/c cña h×nh thang cã hai c¹nh bªn // - HS tù c/m c©u b GV: Em nµo CM ®îc O lµ trung ®iÓm cña AC & BD. GV: chèt l¹i c¸ch CM * H§4: H×nh thµnh c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt + GV: §Ó nhËn biÕt 1 tø gi¸c lµ HBH ta dùa vµo yÕu tè nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh? + GV: tãm t¾t ý kiÕn HS b»ng dÊu hiÖu GV: ®a ra h×nh 70 (b¶ng phô) GV: Tø gi¸c nµo lµ h×nh b×nh hµnh? v× sao? S U V P Q d) ABCD lµ HBH AC �BD = O a) AB = CD, AD = BC b)  A=  C;  B=  D c) OA = OC ; OB = OD GT + HS: …. R X 100 0 e) 800 Y KL A B 1 1 O D 1 1 C c) XÐt  AOB &  COD cã:  A1=  C1 (slt, AB//CD) ;  B1=  D1(slt, AB//CD) �  AOB =  COD ( gcg) Do ®ã OA = OC ; OB = OD AB = CD (cmt) 3) DÊu hiÖu nhËn biÕt 1-Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi // lµ HBH 2-Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi = lµ HBH 3-Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi // &=lµ HBH 4-Tø gi¸c cã c¸c gãc ®èi=nhau lµ HBH 5- Tø gi¸c cã 2 ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi h×nh lµ HBH. ?3 F E I N 750 B A C D a) G H b) K 110 0 700 c) M 3- Luyªn tËp - Cñng cè: GV: cho HS nh¾c l¹i §N- T/c- dÊu hiÖu nhËn biÕt HBH 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ: Häc thuéc lý thuyÕt (§/n; T/c; DÊu hiÖu nhËn biÕt HBH) Lµm c¸c bµi tËp 46, 47 , 48, 49(Tr92-93-SGK) Xuân Cẩm, Ngày ….tháng….năm 2014 BGH duyệt Tuần 6 I. Môc tiªu: Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 15/09 đến 20/09/2014 TiÕt 11 : LuyÖn tËp - KiÕn thøc: HS cñng cè ®n h×nh b×nh hµnh lµ h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song ( 2 cÆp c¹nh ®èi //). N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh ®èi, gãc ®èi vµ ®êng chÐo cña h×nh b×nh hµnh. BiÕt ¸p dông vµo bµi tËp 18 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 - Kü n¨ng: HS dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ tÝnh chÊt nhËn biÕt ®îc h×nh b×nh hµnh. BiÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh b×nh hµnh, chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. - Th¸i ®é: RÌn tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cÈn thËn. T duy l« gÝc, s¸ng t¹o. II. CHUÈN BÞ: - GV: Compa, thíc, b¶ng phô hoÆc b¶ng nhãm. - HS: Thíc, compa. Bµi tËp. III. tiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- KiÓm tra bµi cò: HS1: + Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa HBH vµ c¸c tÝnh chÊt cña HBH? + Muèn CM mét tø gi¸c lµ HBH ta cã mÊy c¸ch chøng minh? Lµ nh÷ng c¸ch nµo? HS2: CMR nÕu mét tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi b»ng nhau th× c¸c c¹nh ®èi song song víi nhau vµ ngîc l¹i tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song th× c¸c c¹nh ®èi b»ng nhau? §¸p ¸n: A 1 2 2 B o 2 1 D C + Chøng minh * NÕu AB = CD vµ AD = BC. KÎ ®êng chÐo AC ta cã:  ABC =  CDA (ccc) � � AD// BC  A1=  C1 AB// CD  A2=  C2 � ; � � �  ABC =  CDA(gcg) * NÕu AD// BC vµ AB// CD � � A1 = C A2 = C 1 2 � AB = CD vµ AD = BC 2-Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV -HS * H§1: Tæ chøc luyÖn tËp Cho HBH : ABCD Gäi E lµ trung ®iÓm cña AD; F lµ trung ®iÓm cña BC. Chøng minh r»ng: BE = DF - GV: §Ó CM hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau ta thêng qui vÒ CM g×? Cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó CM? BE = DF Ghi b¶ng 1) Ch÷a bµi 44/92 (sgk) A E B F D C Chøng minh � ABCD lµ HBH nªn ta cã: AD// BC(1)  ABE =  CDF hoÆc BEDF lµ HBH AD = BC(2) E lµ trung ®iÓm cña � � AD, lµ trung ®iÓm cña BC (gt) � AB = DC;  A =  C DE // = BF ED =F1/2AD,BF = 1/2 BC AE = CF Tõ (1) & (2) � ED// BF & ED =BF - GV: c¸c yÕu tè trªn ®· cã cha? dùa vµo ®©u? VËy EBFD lµ HBH. - HS tr¶ lêi: - GV: Cho HS tù CM c¸ch 2 * H§2: H×nh thµnh pp vÏ HBH nhanh nhÊt 2) C¸ch vÏ h×nh b×nh hµnh GV: Em h·y nªu c¸ch vÏ HBH nhanh nhÊt? C¸ch 1: - VÏ 2 ®êng th¼ng // ( a//b) - HS nªu c¸ch vÏ HBH nhanh nhÊt: - Trªn a x¸c ®Þnh ®o¹n th¼ng AB C1: - Trªn b x¸c ®Þnh ®o¹n th¼ng CD sao + Dùa vµo dÊu hiÖu 3 cho: AB = CD C2: - VÏ AD, vÏ BC ®îc HBH : ABCD + Dùa vµo dÊu hiÖu 5 + C¸ch 2: - VÏ 2 ®êng th¼ng a & b a- H×nh thang cã 2 c¹nh ®¸y b»ng nhau lµ c¾t nhau t¹i O HBH - Trªn a lÊy vÒ 2 phÝa cña O 2 ®iÓm A b- H×nh thang cã 2 c¹nh bªn // lµ HBH & C sao cho OA = OC c- Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi b»ng nhau lµ HBH - Trªn b lÊy vÒ 2 phÝa cña O 2 ®iÓm d- H×nh thang cã 2 c¹nh bªn b»ng nhau lµ B & D sao cho OB = OD HBH - VÏ AB, CD, AD, BC Ta ®îc HBH : ABCD * H§3: Ho¹t ®éng theo nhãm Bµi 46/92 (sgk) 3- Ch÷a bµi 46/92 (sgk) GV cho HS th¶o luËn råi ®øng t¹i chç tr¶ lêi: a) §óng b) §óng c) Sai d) Sai 19 Gi¸o ¸n h×nh häc 8 Bµi 47/93 (sgk) Cho nh h×nh vÏ. Trong ®ã ABCD lµ HBH a) CMR: AHCK lµ hbh b) Gäi O lµ trung ®iÓm cña HK, chøng minh r»ng 3 ®iÓm A, O, C th¼ng hµng. - GV: cho c¸c nhãm lµm viÖc vµo b¶ng nhãm - NhËn xÐt tõng nhãm & ®a ra c¸ch ph©n tÝch CM theo PP ph©n tÝch ®i lªn. 4- Ch÷a bµi 47/93 (sgk) A O B K H D C a) ABCD lµ h×nh b×nh hµnh (gt) Ta cã: AD//BC & AD=BC �  ADH=  CBK mµ  H=  K=900 �  ADH =  CBK( c.h – g.n) ( So le trong, AD//BC) � KC=AH (1) ; V× AH  BC, CK  BD nªn KC//AH (2) Tõ (1) &(2) � AHCK lµ hbh b) Hai ®êng chÐo AC �KH t¹i trung ®iÓm O cña mçi ®êng � O�AC hay A, O th¼ng hµng 3- Luyªn tËp - Cñng cè: - Qua bµi HBH ta ®· ¸p dông CM ®îc nh÷ng ®iÒu g×?- GV chèt l¹i : + CM tam gi¸c b»ng nhau, c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau, 3 ®iÓm th¼ng hµng, c¸c ®êng th¼ng song song.+ BiÕt CM tø gi¸c lµ HBH. + C¸ch vÏ h×nh b×nh hµnh nhanh nhÊt. 4- BT - Híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi: §/ nghÜa, t/chÊt vµ DH nhËn biÕt HBH. Lµm c¸c bµi tËp 48, 49,/ 93 SGK.VÏ HBH, ®/ chÐo. Ngày soạn : 31/08/2014 Tuần 6 Ngày dạy : Từ 15/09 đến 20/09/2014 TiÕt 12 : §8. §èi xøng t©m I. Môc tiªu : - KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng ®Þnh nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng t©m (®èi xøng qua 1 ®iÓm). Hai h×nh ®èi xøng t©m vµ kh¸i niÖm h×nh cã t©m ®èi xøng. - Kü n¨ng: Hs vÏ ®îc ®o¹n th¼ng ®èi xøng víi 1 ®o¹n th¼ng cho tríc qua 1 ®iÓm cho tríc. BiÕt CM 2 ®iÓm ®x qua t©m. BiÕt nhËn ra 1 sè h×nh cã t©m ®x trong thùc tÕ. - Th¸i ®é: RÌn t duy vµ ãc s¸ng t¹o tëng tîng. II. CHUÈN BÞ: - GV: B¶ng phô , thíc th¼ng. HS: Thíc th¼ng + BT ®èi xøng trôc. III tiÕn tr×nh bµi d¹y: 1. KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng víi nhau qua 1 ®êng th¼ng. - Hai h×nh H vµ H' khi nµo th× ®îc gäi lµ 2 h×nh ®x víi nhau qua 1 ®t cho tríc? 2.Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV - HS * H§1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa hai ®iÓm ®èi xøng qua mét ®iÓm. + GV: Cho Hs thùc hiÖn ?1 Mét HS lªn b¶ng vÏ ®iÓm A' ®x víi ®iÓm A qua O.HS cßn l¹i lµm vµo vë. - Hs ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa. *H§2: T×m hiÓu hai h×nh nh thÕ nµo gäi lµ ®èi xøng nhau qua mét ®iÓm. - GV: Hai h×nh nh thÕ nµo th× ®îc gäi lµ 2 h×nh ®èi xøng víi nhau qua ®iÓm O. GV: Ghi b¶ng vµ cho HS thùc hµnh vÏ. - HS lªn b¶ng vÏ h×nh vµ kiÓm nghiÖm. - HS kiÓm nghiÖm b»ng ®o ®¹c Ghi b¶ng 1) Hai ®iÓm ®èi xøng qua mét ®iÓm ?1 O A / / B §Þnh nghÜa: SGK Quy íc: §iÓm ®x víi ®iÓm O qua ®iÓm O còng lµ ®iÓm O. 2) Hai h×nh ®èi xøng qua 1 ®iÓm. ?2 A C B // \ 20
- Xem thêm -