Tài liệu Giáo án hình học 8 cả năm

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ngµy gi¶ng : 27/08/2010 Ch­¬ng i : Tø gi¸c TiÕt 1: Tø gi¸c i. Môc tiªu - HS n¾m ®­îc c¸c ®Þnh nghÜa tø gi¸c, tø gi¸c låi, tæng c¸c gãc cña tø gi¸c låi. - HS biÕt vÏ, biÕt gäi tªn c¸c yÕu tè, biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña mét tø gi¸c låi. - HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc trong bµi vµo c¸c t×nh huèng thùc tiÔn ®¬n gi¶n. ii. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV : SGK, th­íc th¼ng, b¶ng phô vÏ s½n mét sè h×nh, bµi tËp. - HS : – SGK, th­íc th¼ng. iii. TiÕn tr×nh d¹y – häc I. Tæ chøc : SÜ sè 8A : …………………………………………………………………………………………….. II. KiÓm tra bµi cò : Kh«ng KT III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò H·y nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa h×nh tam gi¸c. VËy h×nh nh­ thÕ nµo ®­îc gäi lµ tø gi¸c ta cïng nghiªn cøu trong bµi h«m nay. 2. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: 1. §Þnh nghÜa (20 phót) * GV : Trong mçi h×nh d­íi d©y gåm mÊy H×nh 1a ; 1b ; 1c ; gåm bèn ®o¹n th¼ng : ®o¹n th¼ng ? §äc tªn c¸c ®o¹n th¼ng ë mçi AB, BC, CD, DA. h×nh. (kÓ theo mét thø tù x¸c ®Þnh) A a) B C b) H×nh 1 : (§Ò bµi vµ h×nh vÏ ®­a lªn mµn h×nh) GV : ë mçi h×nh 1a ; 1b ; 1c ®Òu gåm bèn ®o¹n th¼ng AB ; BC ; CD ; DA cã ®Æc ®iÓm g× ? N¨m häc 2010 - 2011 D c) d) ë mçi h×nh 1a ; 1b ; 1c ®Òu gåm cã bèn ®o¹n th¼ng AB ; BC ; CD ; DA “khÐp kÝn”. Trong ®ã bÊt k× hai ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn mét ®­êng th¼ng. -1- NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh GV : – Mçi h×nh 1a; 1b ;1c lµ mét tø gi¸c ABCD. VËy tø gi¸c ABCD lµ h×nh ®­îc ®Þnh nghÜa nh­ thÕ nµo ? GV : Mçi em h·y vÏ hai h×nh tø gi¸c vµo vë vµ tù ®Æt tªn. GV : Tõ ®Þnh nghÜa tø gi¸c cho biÕt h×nh 1d cã ph¶i tø gi¸c kh«ng ? GV : §äc tªn mét tø gi¸c b¹n võa vÏ trªn b¶ng, chØ ra c¸c yÕu tè ®Ønh ; c¹nh cña nã. GV yªu cÇu HS tr¶ lêi tr64 SGK. GV giíi thiÖu : Tø gi¸c ABCD ë h×nh 1a lµ tø gi¸c låi. VËy tø gi¸c låi lµ mét tø gi¸c nh­ thÕ nµo ? – GV nhÊn m¹nh ®Þnh nghÜa tø gi¸c låi vµ nªu chó ý tr65 SGK. GV cho HS thùc hiÖn SGK (§Ò bµi ®­a lªn mµn h×nh) (GV chØ vµo h×nh vÏ ®Ó minh häa). GV : Víi tø gi¸c MNPQ b¹n vÏ trªn b¶ng , em h·y lÊy : mét ®iÓm trong tø gi¸c ; mét ®iÓm ngoµi tø gi¸c ; mét ®iÓm trªn c¹nh MN cña tø gi¸c vµ ®Æt tªn. (Yªu cÇu HS thùc hiÖn tuÇn tù tõng thao t¸c.) – ChØ ra hai gãc ®èi nhau, hai c¹nh kÒ nhau, vÏ ®­êng chÐo. GV cã thÓ nªu chËm c¸c ®Þnh nghÜa sau, nh­ng kh«ng yªu cÇu H×nh 1d kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c, v× cã hai ®o¹n th¼ng BC vµ CD cïng n»m trªn mét ®­êng th¼ng. Tø gi¸c ABCD cßn ®­îc gäi tªn lµ : tø gi¸c BCDA ; BADC,.. – C¸c ®iÓm A ; B ; C ; D gäi lµ c¸c ®Ønh. – C¸c ®o¹n th¼ng AB ; BC ; CD ; DA gäi lµ c¸c c¹nh. HS : – ë h×nh 1b cã c¹nh (ch¼ng h¹n c¹nh BC) mµ tø gi¸c n»m trong c¶ hai nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®ã. – ë h×nh 1c cã c¹nh (ch¼ng h¹n AD) mµ tø gi¸c n»m trong c¶ hai nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa c¹nh ®ã. – ChØ cã tø gi¸c ë h×nh 1a lu«n n»m trong mét nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®­êng th¼ng chøa bÊt k× c¹nh nµo cña tø gi¸c. HS lÇn l­ît tr¶ lêi miÖng. (Mçi HS tr¶ lêi mét hoÆc hai phÇn). HS cã thÓ lÊy, ch¼ng h¹n : E n»m trong tø gi¸c. F n»m ngoµi tø gi¸c. K n»m trªn c¹nh MN.  vµ P  Hai gãc ®èi nhau : M  vµ Q  N Hai c¹nh kÒ : MN vµ NP ;... – Hai ®Ønh cïng thuéc mét c¹nh gäi lµ hai ®Ønh kÒ nhau. – Hai ®Ønh kh«ng kÒ nhau gäi lµ hai ®Ønh ®èi nhau. – Hai c¹nh cïng xuÊt ph¸t t¹i mét ®Ønh gäi lµ hai c¹nh kÒ nhau. – Hai c¹nh kh«ng kÒ nhau gäi lµ hai c¹nh ®èi nhau. Ho¹t ®éng 2: Tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c – Tæng c¸c gãc trong mét tam gi¸c b»ng bao Tæng c¸c gãc trong mét tam gi¸c b»ng 1800. nhiªu ? N¨m häc 2010 - 2011 -2 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh – VËy tæng c¸c gãc trong mét tø gi¸c cã b»ng 1800 kh«ng ? Cã thÓ b»ng bao nhiªu ®é ? H·y gi¶i thÝch. – Tæng c¸c gãc trong cña mét tø gi¸c kh«ng b»ng 180 0 mµ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c b»ng 360 0. V× trong tø gi¸c ABCD, vÏ ®­êng chÐo AC. Cã hai tam gi¸c.  B  C   1800  ABC cã : A 1 1  D  C   1800  ADC cã : A 2 2 nªn tø gi¸c ABCD cã : A  B  C C  D   1800 A 1 2 1 2  B  C  D   3600 . hay A GV: H·y ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c ? Mét HS ph¸t biÓu theo SGK. H·y nªu d­íi d¹ng GT, KL. GT GV : §©y lµ ®Þnh lÝ nªu lªn tÝnh chÊt vÒ gãc cña mét tø gi¸c.  B  C  D   3600 KL A GV nèi ®­êng chÐo BD, nhËn xÐt g× vÒ hai ®­êng chÐo cña tø gi¸c. ABCD – HS : hai ®­êng chÐo cña tø gi¸c c¾t nhau. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè Bµi1 tr66 SGK. HS tr¶ lêi miÖng, mçi HS mét phÇn. (§Ò bµi vµ h×nh vÏ ®­a lªn mµn h×nh). a) x = 3600- (1100 + 1200 + 800) = 500 b) x = 3600 – (900 + 900 + 900) = 900 c) x = 3600 – (900 + 900 + 650) = 1150 d) x = 3600 – (750 + 1200 + 900) = 750 360  (650  950 ) a) x   1000 2 b) 10x = 3600  x = 360  = 650, B  Bµi tËp 2 : Tø gi¸c ABCD cã A  = 710. TÝnh sè ®o gãc ngoµi t¹i = 1170, C ®Ønh D. (Gãc ngoµi lµ gãc kÒ bï víi mét gãc cña tø gi¸c) 71 Bµi lµm  +B  + C + D  = 3600 Tø gi¸c ABCD cã A (theo ®Þnh lÝ tæng c¸c gãc cña tø gi¸c)  = 3600 650 + 1170 + 710 + D  = 3600 2530 + D  = 3600 – 2530 = 1070 D  +D  1 = 1800 Cã D  1 = 1800 – D  D  1 = 1800 – 1070 = 730 D (§Ò bµi vµ h×nh vÏ ®­a lªn mµn h×nh). Sau ®ã GV nªu c©u hái cñng cè : – §Þnh nghÜa tø gi¸c ABCD. – ThÕ nµo gäi lµ tø gi¸c låi ? N¨m häc 2010 - 2011 -3- NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh – Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c. Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ – Häc thuéc c¸c ®Þnh nghÜa, ®Þnh lÝ trong bµi. – Chøng minh ®­îc ®Þnh lÝ Tæng c¸c gãc cña tø gi¸c. – Bµi tËp vÒ nhµ sè 2, 3, 4, 5 tr66, 67 SGK. Bµi sè 2, 9 tr61 SBT. §äc bµi "Cã thÓ em ch­a biÕt” giíi thiÖu vÒ Tø gi¸c Long – Xuyªn tr68 SGK. N¨m häc 2010 - 2011 -4 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ngµy gi¶ng : 28/082010 TiÕt 2: H×nh thang A. Môc tiªu - HS n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang vu«ng, c¸c yÕu tè cña h×nh thang. - HS biÕt c¸ch chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang, h×nh thang vu«ng. - HS biÕt vÏ h×nh thang, h×nh thang vu«ng. BiÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cña h×nh thang, h×nh thang vu«ng. - BiÕt sö dông dông cô ®Ó kiÓm tra mét tø gi¸c lµ h×nh thang. RÌn t­ duy linh ho¹t trong nhËn d¹ng h×nh thang. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV : – SGK, th­íc th¼ng, b¶ng phô, bót d¹, ª ke. - HS : – SGK, th­íc th¼ng, b¶ng phô, bót d¹, ª ke. C. TiÕn tr×nh d¹y – häc I. Tæ chøc : SÜ sè 8A : …………………………………………………………………………………………….. II. KiÓm tra bµi cò : HS : 1) §Þnh nghÜa tø gi¸c ABCD. 2) Tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh­ thÕ nµo? VÏ tø gi¸c låi ABCD, chØ ra c¸c yÕu tè cña nã. (®Ønh, c¹nh, gãc, ®­êng chÐo). HS 2 : 1) Ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vÒ tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c.  cña tø gi¸c ABCD. 2) Cho h×nh vÏ : Tø gi¸c ABCD cã g× ®Æc biÖt? gi¶i thÝch. TÝnh C III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò Tø gi¸c ABCD cã AB // CD lµ mét h×nh thang. VËy thÕ nµo lµ mét h×nh thang? Chóng ta sÏ ®­îc biÕt qua bµi häc h«m nay. 2. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa GV yªu cÇu HS xem tr69 SGK, gäi mét Mét HS ®äc ®Þnh nghÜa h×nh thang trong SGK. HS ®äc ®Þnh nghÜa h×nh thang. GV vÏ h×nh (võa vÏ, võa h­íng dÉn HS c¸ch vÏ, dïng th­íc th¼ng vµ ªke). H×nh thang ABCD (AB // CD) AB ; DC c¹nh ®¸y BC ; AD c¹nh bªn, ®o¹n th¼ng BH lµ mét ®­êng cao. GV yªu cÇu HS thùc hiÖn SGK. (§Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô hoÆc mµn h×nh). N¨m häc 2010 - 2011 a) Tø gi¸c ABCD lµ h×nh thang v× cã BC // AD (do hai gãc ë vÞ trÝ so le trong b»ng nhau). – Tø gi¸c EHGF lµ h×nh thang v× cã EH // FG do cã hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. – Tø gi¸c INKM kh«ng ph¶i lµ h×nh thang v× kh«ng cã hai c¹nh ®èi nµo song song víi nhau. b) Hai gãc kÒ mét c¹nh bªn cña h×nh thang bï nhau -5- NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh GV : Yªu cÇu HS thùc hiÖn theo nhãm. SGK * Nöa líp lµm phÇn a . Cho h×nh thang ABCD ®¸y AB ; CD biÕt AD // BC. Chøng minh AD = BC ; AB = CD. v× ®ã lµ hai gãc trong cïng phÝa cña hai ®­êng th¼ng song song. a) Nèi AC. XÐt  ADC vµ  CBA cã :  =C  (hai gãc so le trong do AD // BC (gt)) A 1 1 (Ghi GT, KL cña bµi to¸n) C¹nh AC chung = C  (hai gãc so le trong do AB // DC) A 2 2   ADC =  CBA (gcg). AD  BC (hai c¹nh t­¬ng øng)  BA  CD * Nöa líp lµm phÇn b. Cho h×nh thang ABCD ®¸y AB ; CD biÕt AB = CD. Chøng minh r»ng AD // BC ; AD = BC (ghi GT, KL cña bµi to¸n) Nèi AC. XÐt DAC & BCA cã AB = DC (gt) = C  (hai gãc so le trong do AD // BC). A 1 1 C¹nh AC chung.   DAC =  BCA (cgc) = C  (hai gãc t­¬ng øng)  A 2 2  AD // BC v× cã hai gãc so le trong b»ng nhau. vµ AD = BC (hai c¹nh t­¬ng øng). – Tõ kÕt qu¶ cña em h·y ®iÒn tiÕp vµo (…) ®Ó ®­îc c©u ®óng : * NÕu mét h×nh thang cã hai c¹nh bªn song song th× ... * NÕu mét h×nh thang cã hai c¹nh ®¸y b»ng nhau th× … GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i nhËn xÐt tr70 SGK. hai c¹nh bªn b»ng nhau, hai c¹nh ®¸y b»ng nhau. hai c¹nh bªn song song vµ b»ng nhau. Ho¹t ®éng 2: H×nh thang vu«ng GV : H·y vÏ mét h×nh thang cã mét gãc vu«ng vµ ®Æt tªn cho h×nh thang ®ã. N¨m häc 2010 - 2011 HS vÏ h×nh vµo vë, mét HS lªn b¶ng vÏ -6 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh  NP // MQ     0   M  90  – GV : ThÕ nµo lµ h×nh thang vu«ng ? – §Ó chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang ta cÇn chøng minh ®iÒu g× ? – §Ó chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang vu«ng ta cÇn chøng minh ®iÒu g× ? – Mét HS nªu ®Þnh nghÜa h×nh thang vu«ng theo SGK. Ta cÇn chøng minh tø gi¸c ®ã cã hai c¹nh ®èi song song. Ta cÇn chøng minh tø gi¸c ®ã cã hai c¹nh ®èi song song vµ cã mét gãc b»ng 900. Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 6 tr70 SGK – Tø gi¸c ABCD h×nh 20a vµ tø gi¸c INMK h×nh (GV gîi ý HS vÏ thªm mét ®­êng th¼ng 20c lµ h×nh thang. vu«ng gãc víi c¹nh cã thÓ lµ ®¸y cña – Tø gi¸c EFGH kh«ng ph¶i lµ h×nh thang. h×nh thang råi dïng ªke kiÓm tra c¹nh ®èi cña nã). Bµi 7 a) tr71 SGK HS lµm bµi vµo nh¸p, mét HS tr×nh bµy miÖng : Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh, ®Ò bµi trong ABCD lµ h×nh thang ®¸y AB ; CD SGK.  AB // CD  x + 800 = 1800 y + 400 = 1800+ (hai gãc trong cïng phÝa)  x = 1000 ; y = 1400 Bµi 17 tr62 SBT Cho tam gi¸c ABC, c¸c tia ph©n gi¸c cña c¸c gãc B vµ C c¾t nhau t¹i I. Qua I kÎ ®­êng th¼ng song song víi BC, c¾t c¸c c¹nh AB vµ AC ë D vµ E. a) T×m c¸c h×nh thang trong h×nh vÏ. b) Chøng minh r»ng h×nh thang BDEC cã mét c¹nh ®¸y b»ng tæng hai c¹nh bªn. (§Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô hoÆc mµn h×nh) GV : Cho HS ®äc kÜ ®Ò bµi, vÏ h×nh vµ a) Trong h×nh cã c¸c h×nh thang BDIC (®¸y DI vµ BC) gi¶i miÖng. BIEC (®¸y IE vµ BC) BDEC (®¸y DE vµ BC) = B  (gt) b)  BID cã : B 2 1  (so le trong cña DE // BC) I1 = B 1  = I (= B  ).   BDI c©n B 2 1 1  DB = DI. c/m t­¬ng tù  IEC c©n  CE = IE VËy DB + CE = DI + IE. hay DB + CE = DE. Ho¹t ®éng 4: H­íng dÉn vÒ nhµ N¾m v÷ng ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang vu«ng vµ hai nhËn xÐt tr70 SGK. ¤n ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña tam gi¸c c©n. Bµi tËp vÒ nhµ sè 7(b,c), 8, 9 tr71 SGK ; Sè 11, 12, 19 tr62 SBT. Ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2010 kÝ duyÖt N¨m häc 2010 - 2011 -7- NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh NguyÔn ThÞ Phóc N¨m häc 2010 - 2011 -8 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ngµy gi¶ng : 03/09/2010 TiÕt 3: H×nh thang c©n i. Môc tiªu - HS hiÓu ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n. - HS biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n trong tÝnh to¸n vµ chøng minh, biÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang c©n. - RÌn luyÖn tÝnh chÝnh x¸c vµ c¸ch lËp luËn chøng minh h×nh häc. ii. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV : – SGK, b¶ng phô, bót d¹. - HS : – SGK, bót d¹, HS «n tËp c¸c kiÕn thøc vÒ tam gi¸c c©n. iii. TiÕn tr×nh d¹y – häc I. Tæ chøc : SÜ sè 8A : …………………………………………………………………………………………….. II. KiÓm tra bµi cò : HS1 : – Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang vu«ng. – Nªu nhËn xÐt vÒ h×nh thang cã hai c¹nh bªn song song, h×nh thang cã hai c¹nh ®¸y b»ng nhau. HS2 : Ch÷a bµi sè 8 tr71 SGK III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò Khi häc vÒ tam gi¸c, ta ®· biÕt mét d¹ng ®Æc biÖt cña tam gi¸c ®ã lµ tam gi¸c c©n. ThÕ nµo lµ tam gi¸c c©n, nªu tÝnh chÊt vÒ gãc cña tam gi¸c c©n. Trong h×nh thang, cã mét d¹ng h×nh thang th­êng gÆp ®ã lµ h×nh thang c©n. 2. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa GV : Kh¸c víi tam gi¸c c©n, h×nh thang c©n ®­îc ®Þnh HS : H×nh thang c©n lµ mét h×nh thang cã nghÜa theo gãc. hai gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau. H×nh thang ABCD (AB // CD) trªn h×nh 23 SGK lµ mét h×nh thang c©n. VËy thÕ nµo lµ mét h×nh thang c©n ? * GV h­íng dÉn HS vÏ h×nh thang c©n dùa vµo HS vÏ h×nh thang c©n vµo vë theo h­íng ®Þnh nghÜa (võa nãi, võa vÏ) dÉn cña GV. – VÏ ®o¹n th¼ng DC (®¸y DC)  (th­êng vÏ D  <900) – VÏ xDC HS tr¶ lêi : Tø gi¸c ABCD lµ h×nh thang c©n (®¸y AB, CD)  =D . – VÏ DCy N¨m häc 2010 - 2011 -9- NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh – Trªn tia Dx lÊy ®iÓm A (A  D), vÏ AB // DC (B Cy). Tø gi¸c ABCD lµ h×nh thang c©n. GV hái : Tø gi¸c ABCD lµ h×nh thang c©n khi nµo ?  GV hái : NÕu ABCD lµ h×nh thang c©n ( ®¸y AB ; CD) th× ta cã thÓ kÕt luËn g× vÒ c¸c gãc cña h×nh thang c©n.  =B  vµ C  =D  HS : A  +C  =B  +D  = 1800 A GV cho HS thùc hiÖn HS lÇn l­ît tr¶ lêi. a) + H×nh 24a lµ h×nh thang c©n. SGK. (Sö dông SGK). GV : Gäi lÇn l­ît ba HS, mçi HS thùc hiÖn mét ý, c¶ líp theo dâi nhËn xÐt. AB // CD  =D  hoÆc A  =B  C  +C  = 1800 V× cã AB // CD do A  =B  (= 800) vµ A + H×nh 24b kh«ng ph¶i lµ h×nh thang c©n v× kh«ng lµ h×nh thang. + H×nh 24c lµ h×nh thang c©n v×... + H×nh 24d lµ h×nh thang c©n v×...  = 1000 b) + H×nh 24a : D  = 700 + H×nh 24c N  = 900 + H×nh 24d S c) Hai gãc ®èi cña h×nh thang c©n bï nhau. Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt GV : Cã nhËn xÐt g× vÒ hai c¹nh bªn cña h×nh thang HS : Trong h×nh thang c©n, hai c¹nh bªn b»ng nhau. c©n. GV : §ã chÝnh lµ néi dung ®Þnh lÝ 1 tr72. ABCD lµ h×nh thang c©n GT H·y nªu ®Þnh lÝ d­íi d¹ng GT ; KL ( GV ghi lªn (AB//CD) b¶ng). KL AD = BC GV yªu cÇu HS, trong 3 phót t×m c¸ch chøng minh ®Þnh lÝ . Sau ®ã gäi HS chøng minh miÖng. HS chøng minh ®Þnh lÝ – GV : Tø gi¸c ABCD sau cã lµ h×nh thang c©n kh«ng ? V× sao ?   900 ) (AB // DC) ; D GV Tõ ®ã rót ra Chó ý (tr73 SGK). L­u ý : §Þnh lÝ 1 kh«ng cã ®Þnh lÝ ®¶o. GV : Hai ®­êng chÐo cña h×nh cña h×nh thang c©n cã tÝnh chÊt g× ? H·y vÏ hai ®­êng chÐo cña h×nh thang c©n ABCD, dïng th­íc th¼ng ®o, nªu nhËn xÐt. – Nªu GT, KL cña ®Þnh lÝ 2 (GV ghi lªn b¶ng kÌm h×nh vÏ) GV : H·y chøng minh ®Þnh lÝ. N¨m häc 2010 - 2011 - 10 - + Cã thÓ chøng minh nh­ SGK. + Cã thÓ chøng minh c¸ch kh¸c : vÏ AE // BC, chøng minh  ADE c©n  AD = AE = BC HS : Tø gi¸c ABCD kh«ng ph¶i lµ h×nh thang c©n v× hai gãc kÒ víi mét ®¸y kh«ng b»ng nhau. HS : Trong h×nh thang c©n, hai ®­êng chÐo b»ng nhau. ABCD lµ h×nh thang c©n GT (AB // CD) KL AC = BD NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ta cã :  DAC =  CBD v× cã c¹nh DC chung   BCD  (®Þnh nghÜa h×nh thang c©n) ADC GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n. AD = BC (tÝnh chÊt h×nh thang c©n)  AC = DB (c¹nh t­¬ng øng) HS nªu l¹i ®Þnh lÝ 1 vµ 2 SGK. Ho¹t ®éng 3: DÊu hiÖu nhËn biÕt GV cho HS thùc hiÖn lµm viÖc theo nhãm trong 3 phót. (§Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô) Tõ dù ®o¸n cña HS qua thùc hiÖn dung ®Þnh lÝ 3 tr74 SGK. GV ®­a néi GV : §Þnh lÝ 2 vµ 3 cã quan hÖ g× ? GV hái : Cã nh÷ng dÊu hiÖu nµo ®Ó nhËn biÕt h×nh thang c©n ? GV : DÊu hiÖu 1 dùa vµo ®Þnh nghÜa. DÊu hiÖu 2 dùa vµo ®Þnh lÝ 3. §Þnh lÝ 3 : SGK §ã lµ hai §L thuËn vµ ®¶o cña nhau. DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n: 1. H×nh thang cã hai gãc kÒ mét ®¸y b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. 2. H×nh thang cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè – Tø gi¸c ABCD (BC // AD) lµ h×nh thang c©n – Tø gi¸c ABCD cã BC // AD cÇn thªm ®iÒu kiÖn g× ?  ABCD lµ h×nh thang, ®¸y lµ BC vµ AD.  =D  H×nh thang ABCD lµ c©n khi cã A  =C  ) hoÆc ®­êng chÐo BD = AC. (hoÆc B Ho¹t ®éng 5: H­íng dÉn vÒ nhµ – Häc kÜ ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n. – Bµi tËp vÒ nhµ sè 11, 12, 13, 14, 15, 16 tr74, 75 SGK. 1 N¨m häc 2010 - 2011 - 11 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ngµy gi¶ng : 04/09/2010 TiÕt 4 : LuyÖn tËp A. môc tiªu - Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ h×nh thang, h×nh thang c©n (§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn biÕt). - RÌn c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng suy luËn, kÜ n¨ng nhËn d¹ng h×nh. - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV : – Th­íc th¼ng, compa, phÊn mµu, b¶ng phô, bót d¹. - HS : – Th­íc th¼ng, compa, bót d¹. C. TiÕn tr×nh d¹y – häc I. Tæ chøc : SÜ sè 8A : …………………………………………………………………………………………….. II. KiÓm tra bµi cò : HS1 : – Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña h×nh thang c©n. – §iÒn dÊu "X" vµo « trèng thÝch hîp. Néi dung 1. H×nh thang cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. 2. H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. 3. H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng nhau vµ kh«ng song song lµ h×nh thang c©n. §óng Sai x x x HS2 : Ch÷a bµi tËp 15 tr75 SGK. (H×nh vÏ vµ GT, Kl ; GV vÏ s½n trªn b¶ng phô) Gi¶i : : Ch÷a bµi tËp 15 SGK. a) Ta cã :  ABC c©n t¹i A (gt) 0   C   180  A , AD  AE  ADE c©n t¹i A B 2 0   vµ B  ë vÞ trÝ ®ång vÞ  DE // BC. 1  E  1  180  A  D 1  B  , mµ D D 1 2  C   BDEC lµ h×nh thang c©n. H×nh thang BDEC cã B  = 500 b) NÕu A 0 0 0 0  C   180  50  650  h×nh thang BDEC c©n  D 2  E  2  360  130  1150 B 2 2 III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò Giê häc h«m nay chóng ta cïng nhau luyÖn tËp ®Ó cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh thang vµ h×nh thang c©n. 2. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Bµi 16 tr75 SGK N¨m häc 2010 - 2011 Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: LuyÖn tËp 1 HS tãm t¾t d­íi d¹ng GT ; KL. - 12 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh GV cïng HS vÏ h×nh ABC : c©n t¹i A   GT B1  B2  C  C 1 2 BEDC lµ h×nh KL thang c©n cã BE = ED GV gîi ý : So s¸nh víi bµi 15 võa ch÷a, h·y cho biÕt ®Ó chøng minh BEDC lµ h×nh thang c©n cÇn chøng minh ®iÒu g× ? – HS : CÇn chøng minh AD = AE – Mét HS chøng minh miÖng. a) XÐt  ABD vµ  ACE cã : AB = AC (gt)  chung A   1B  ;C 1C  B C1 v× (B 1 1 1 2 2   vµ B  C)   ABD =  ACE (gcg)  AD = AE (c¹nh t­¬ng øng) Chøng minh nh­ bµi 15  C   ED // BC vµ cã B  BEDC lµ h×nh thang c©n.  (so le trong) b) ED // BC   D B 2 2  B  (gt) Cã B 1 2  D  ( B  )   BED c©n B 1 2 2 Bµi 18 tr 75 SGK GV ®­a b¶ng phô : Chøng minh ®Þnh lÝ : “ H×nh thang cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n”.  BE = ED Mét HS ®äc l¹i ®Ò bµi to¸n Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh, viÕt GT ; KL. GV : Ta chøng minh ®Þnh lÝ qua kÕt qu¶ cña bµi 18 SGK. GT KL GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm ®Ó gi¶i bµi tËp. H×nh thang ABCD (AB // CD) AC = BD, BE // AC ; E DC. a)  BDE c©n b)  ACD =  BDC c) H×nh thang ABCD c©n HS ho¹t ®éng theo nhãm. Bµi lµm cña c¸c nhãm a) H×nh thang ABEC cã hai c¹nh bªn song song : AC // BE (gt).  AC = BE (nhËn xÐt vÒ h×nh thang) mµ AC = BD (gt)  BE = BD   BDE c©n. b) Theo kÕt qu¶ c©u a ta cã : N¨m häc 2010 - 2011 - 13 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh  E   BDE c©n t¹i B  D 1 mµ AC // BE  E  C 1 (hai gãc ®ång vÞ)  ( E)   D1  C 1 XÐt  ACD vµ  BDC cã ; AC = BD (gt)  D  (chøng minh trªn) C 1 1 c¹nh DC chung   ACD =  BDC (cgc) c) ACD =  BDC   BCD  (hai gãc t­¬ng øng)  ADC  H×nh thang ABCD c©n (theo ®Þnh nghÜa). GV cho HS ho¹t ®éng nhãm kho¶ng 7 phót th× yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. GV kiÓm tra thªm bµi cña vµi nhãm, cã thÓ cho ®iÓm. – §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy c©u a. – HS nhËn xÐt. – §¹i diÖn mét nhãm kh¸c tr×nh bµy c©u b vµ c. – HS nhËn xÐt. Bµi 31 tr63 SBT (§Ò bµi ®­a lªn b¶ng phô) GV : Muèn chøng minh OE lµ trung trùc cña ®¸y AB ta cÇn chøng minh ®iÒu g× ? T­¬ng tù, muèn chøng minh OE lµ trung trùc cña DC ta cÇn chøng minh ®iÒu g× ? GV : H·y chøng minh c¸c cÆp ®o¹n ®ã b»ng nhau. HS : Ta cÇn chøng minh OA = OB vµ EA = EB – Ta cÇn chøng minh OD = OC vµ ED = EC  C  (gt) HS :  ODC cã D   ODC c©n  OD = OC Cã OD = OC vµ AD = BC (tÝnh chÊt h×nh thang c©n)  OA = OB. VËy O thuéc trung trùc cña AB vµ CD (1). Cã  ABD =  BAC (ccc) A    EAB c©n. B 2 2  EA = EB Cã AC = BD (tÝnh chÊt h×nh thang c©n). vµ EA = EB  EC = ED. VËy E thuéc trung trùc cña AB vµ CD (2). Tõ (1), (2)  OE lµ trung trùc cña hai ®¸y. N¨m häc 2010 - 2011 - 14 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn vÒ nhµ ¤n tËp ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, nhËn xÐt, dÊu hiÖu nhËn biÕt cña h×nh thang, h×nh thang c©n. Bµi tËp vÒ nhµ sè 17, 19 tr75 SGK. sè 28, 29, 30 tr63 SBT. Ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2010 kÝ duyÖt NguyÔn ThÞ Phóc N¨m häc 2010 - 2011 - 15 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ngµy gi¶ng : 10/09/2010 TiÕt 5: §­êng trung b×nh cña tam gi¸c A. môc tiªu - HS n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa vµ c¸c ®Þnh lý 1, ®Þnh lý 2 vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c. - HS biÕt vËn dông c¸c ®Þnh lý häc trong bµi ®Ó tÝnh ®é dµi, chøng minh hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau, hai ®­êng th¼ng song song. - RÌn luyÖn c¸ch lËp luËn trong chøng minh ®Þnh lý vµ vËn dông c¸c ®Þnh lý ®· häc vµo gi¶i c¸c bµi to¸n. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV : Th­íc th¼ng, compa, b¶ng phô, bót d¹, phÊn mµu. - HS : Th­íc th¼ng, compa, b¶ng phô nhãm, bót d¹. C. TiÕn tr×nh d¹y – häc I. Tæ chøc : SÜ sè 8A : …………………………………………………………………………………………….. II. KiÓm tra bµi cò : 1. Ph¸t biÓu nhËn xÐt vÒ h×nh thang cã hai c¹nh bªn song song, h.thang cã hai ®¸y b»ng nhau. 2. VÏ tam gi¸c ABC, vÏ trung ®iÓm D cña AB, VÏ ®­êng th¼ng xy ®i qua D vµ song song víi BC c¾t AC t¹i E. Quan s¸t h×nh vÏ, ®o ®¹c vµ cho biÕt dù ®o¸n vÒ vÞ trÝ cña E trªn AC. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò Giê häc h«m nay chóng ta cïng nhau luyÖn tËp ®Ó cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ h×nh thang vµ h×nh thang c©n. 2. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: §Þnh lý 1 GT ABC ; AD = DB ; DE // BC KL AE = EC §Ó chøng minh AE = EC, ta nªn t¹o ra mét tam gi¸c cã c¹nh lµ EC vµ b»ng tam gi¸c ADE. Do ®ã, nªn vÏ EF // AB (F  BC). - H×nh thang DEFB (DE // BF) cã DB // EF  DB = EF.  EF = AD - ADE = EFC (gcg)  AE = EC N¨m häc 2010 - 2011 H×nh thang DEFB cã hai c¹nh bªn song song (DB // EF). nªn DB = EF    AD = EF . mµ DB = AD (gt)  ADE vµ EFC cã - 16 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh AD = EF (chøng minh trªn)  1  F 1 (cïng b»ng B ) D  E  1 (Hai gãc ®ång vÞ) A  ADE = EFC (gcg)  AE = EC (c¹nh t­¬ng øng) VËy E lµ trung ®iÓm cña AC. GV yªu cÇu mét HS nh¾c l¹i néi dung §L1 Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa GV dïng phÊn mµu t« ®o¹n th¼ng DE, võa t« võa nªu : D lµ trung ®iÓm cña AB, E lµ trung ®iÓm cña Mét HS ®äc ®Þnh nghÜa ®­êng trung b×nh AC, ®o¹n th¼ng DE gäi lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c tr77 SGK tam gi¸c ABC. VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña mét tam gi¸c, c¸c em h·y ®äc SGK tr77 GV l­u ý : §­êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng mµ c¸c ®Çu mót lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh tam gi¸c. GV hái : Trong mét tam gi¸c cã mÊy ®­êng trung b×nh ? HS : Trong mét tam gi¸c cã ba ®­êng trung b×nh. Ho¹t ®éng 3: §Þnh lý 2 GV yªu cÇu HS thùc hiÖn trong SGK. HS thùc hiÖn NhËn xÐt :  B  vµ DE = 1 BC ADE 2 GV cho HS thùc hiÖn . TÝnh ®é dµi ®o¹n BC trªn h×nh 33 tr76 SGK. (§Ò bµi vµ h×nh vÏ ®­a lªn b¶ng phô). HS nªu c¸ch gi¶i. ABC cã : AD = DB (gt) AE = EC (gt)  ®o¹n th¼ng DE lµ ®­êng trung b×nh cña 1 ABC  DE = BC (tÝnh chÊt ®­êng trung 2 b×nh).  BC = 2 . DE  BC = 2 . 50  BC = 100 (m) VËy kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm B vµ C lµ 100 (m). Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp Bµi tËp 1 (Bµi 20 tr79 SGK). ABC cã AK = KC = 8 cm KI // BC (v× cã hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau).  AI = IB = 10 cm (§Þnh lý 1 ®­êng trung b×nh ). Bµi tËp 2 (Bµi 22 tr80 SGK) cho h×nh vÏ chøng BDC cã BE = ED (gt) BM = MC (gt) minh AI = IM.  EM lµ ®­êng trung b×nh  EM // DC (tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh ) Cã I  DC  DI // EM. AEM cã : AD = DE (gt). N¨m häc 2010 - 2011 - 17 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh DI // EM (c/m trªn).  AI = IM (®Þnh lý 1 ®­êng trung b×nh ). Bµi tËp 3. C¸c c©u sau ®óng hay sai ? NÕu sai söa l¹i cho ®óng. 1) §­êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng ®i qua trung ®iÓm hai c¹nh cña tam gi¸c. 2) §­êng trung b×nh cña tam gi¸c th× song song víi c¹nh ®¸y vµ b»ng nöa c¹nh Êy. 3) §­êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm mét c¹nh cña tam gi¸c vµ song song víi c¹nh thø hai th× ®i qua trung ®iÓm c¹nh thø ba. HS tr¶ lêi miÖng. 1) Sai. Söa l¹i : §­êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm hai c¹nh cña tam gi¸c. 2) Sai . Söa l¹i : §­êng trung b×nh cña tam gi¸c th× song song víi c¹nh thø ba vµ b»ng nöa c¹nh Êy. 3) §óng. Ho¹t ®éng 6: DÆn dß VÒ nhµ häc bµi cÇn n¾m v÷ng ®Þnh nghÜa ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, hai ®Þnh lý trong bµi, víi ®Þnh lý 2 lµ tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh tam gi¸c. Bµi tËp vÒ nhµ sè 21 tr79 SGK. sè 34, 35, 36 tr64 SBT. N¨m häc 2010 - 2011 - 18 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh Ngµy gi¶ng : 11/09/2010 TiÕt 6: §­êng trung b×nh cña h×nh thang. A. môc tiªu - HS n¾m ®­îc ®Þnh nghÜa, c¸c ®Þnh lý vÒ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang. - HS biÕt vËn dông c¸c ®Þnh lý vÒ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ®Ó tÝnh ®é dµi, chøng minh hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau, hai ®­êng th¼ng song song. - RÌn luyÖn c¸ch lËp luËn trong chøng minh ®Þnh lý vµ vËn dông c¸c ®Þnh lý ®· häc vµo gi¶i c¸c bµi to¸n. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - GV : Th­íc th¼ng, compa, SGK, b¶ng phô (hoÆc ®Ìn chiÕu), bót d¹, phÊn mµu. - HS : Th­íc th¼ng, compa. C. TiÕn tr×nh d¹y – häc I. Tæ chøc : SÜ sè 8A : …………………………………………………………………………………………….. II. KiÓm tra bµi cò : 1) Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vÒ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, vÏ h×nh minh häa. 2) Cho h×nh thang ABCD (AB // CD) nh­ h×nh vÏ. TÝnh x, y. III. Bµi míi: 1. §Æt vÊn ®Ò §o¹n th¼ng EF ë h×nh trªn chÝnh lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD. VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang, ®­êng trung b×nh h×nh thang cã tÝnh chÊt g× ? §ã lµ néi dung bµi h«m nay 2. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: §Þnh lÝ 3 Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh, c¶ líp vÏ h×nh vµo Yªu cÇu HS thùc hiÖn tr78 SGK. Cã nhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ ®iÓm I trªn AC, ®iÓm vë F trªn BC ? NhËn xÐt I lµ trung ®iÓm cña AC, F lµ trung ®iÓm cña BC. §Þnh lý 3 tr78 SGK. Gäi mét HS nªu GT, KL cña ®Þnh lý. Gîi ý : §Ó chøng minh BF = FC, tr­íc hÕt h·y chøng minh AI = IC. N¨m häc 2010 - 2011 . Mét HS ®äc l¹i §Þnh lý 3 SGK. HS nªu GT, KL cña ®Þnh lý. ABCD lµ h×nh thang (AB // CD) GT AE = ED ; EF // AB ; EF // CD - 19 - NguyÔn ThÞ Hµ My Gi¸o ¸n H×nh häc 8 Tr­êng THCS Thanh Vinh KL BF = FC Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa H×nh thang ABCD (AB // DC) cã E lµ trung ®iÓm AD, F lµ trung ®iÓm cña BC, ®o¹n th¼ng EF lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh thang ABCD. Mét HS ®äc ®Þnh nghÜa ®­êng trung b×nh VËy thÕ nµo lµ ®­êng trung b×nh cña h×nh cña h×nh thang trong SGK. thang ? H×nh thang cã mÊy ®­êng trung b×nh ? NÕu h×nh thang cã mét cÆp c¹nh song song th× cã mét ®­êng trung b×nh. NÕu cã hai cÆp c¹nh song song th× cã hai ®­êng trung b×nh. Ho¹t ®éng 3: §Þnh lÝ 4 (TÝnh chÊt ®­êng trung b×nh h×nh thang) Tõ tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c, h·y dù ®o¸n ®­êng trung b×nh cña h×nh thang cã HS cã thÓ dù ®o¸n : ®­êng trung b×nh cña h×nh tÝnh chÊt g× ? thang song song víi hai ®¸y. H×nh thang ABCD (AB // CD) AE = ED ; BF = FC EF // AB ; EF // CD AB  CD KL EF = 2 GT DC . 2 ACB cã MF lµ ®­êng trung b×nh AB  MF // AB vµ MF = . 2 Qua M cã ME // DC (c/m trªn). MF // AB (c/m trªn). mµ AB // DC (gt).  E, M, F th¼ng hµng theo tiªn ®Ò ¥clit.  EF // AB // CD. DC AB DC  AB vµ EF = EM + MF =   2 2 2  EM // DC vµ EM = GV h­íng dÉn HS chøng minh. §©y lµ mét c¸ch chøng minh kh¸c tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh h×nh thang. GV yªu cÇu HS lµm . Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp - cñng cè C¸c c©u sau ®óng hay sai ? HS tr¶ lêi. 1) §­êng trung b×nh cña h×nh thang lµ ®o¹n 1) Sai. th¼ng ®i qua trung ®iÓm hai c¹nh bªn cña h×nh thang. 2) §­êng trung b×nh cña h×nh thang ®i qua 2) §óng. trung ®iÓm hai ®­êng chÐo cña h×nh thang. 3) §­êng trung b×nh cña h×nh thang song song 3) §óng. víi hai ®¸y vµ b»ng nöa tæng hai ®¸y. N¨m häc 2010 - 2011 - 20 - NguyÔn ThÞ Hµ My
- Xem thêm -