Tài liệu Giáo án hình học 8 cả năm

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án Hình 8 Ch¬ng I: Tø TiÕt 1: Ngµy so¹n:11/8/2013 i- môc tiªu gi¸c Năm học: 2013-2014 Tø gi¸c + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tø gi¸c, tø gi¸c låi, c¸c kh¸i niÖm : Hai ®Ønh kÒ nhau, hai c¹nh kÒ nhau, hai c¹nh ®èi nhau, ®iÓm trong, ®iÓm ngoµi cña tø gi¸c & c¸c tÝnh chÊt cña tø gi¸c. Tæng bèn gãc cña tø gi¸c lµ 3600. + Kü n¨ng: HS tÝnh ®îc sè ®o cña mét gãc khi biÕt ba gãc cßn l¹i, vÏ ®îc tø gi¸c khi biÕt sè ®o 4 c¹nh & 1 ®êng chÐo. + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn ra ®îc 4 gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ 3600 ii-ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: com pa, thíc, 2 tranh vÏ h×nh 1 ( sgk ) H×nh 5 (sgk) b¶ng phô - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y A)¤n ®Þnh tæ chøc: B) KiÓm tra bµi cò:- GV: kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh vµ nh¾c nhë dông cô häc tËp cÇn thiÕt: thíc kÎ, ª ke, com pa, thíc ®o gãc. C) Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa 1) §Þnh nghÜa - GV: treo tranh (b¶ng phô) B B - HS: Quan s¸t h×nh & tr¶ lêi - C¸c HS kh¸c nhËn xÐt C A -GV: Trong c¸c h×nh trªn mçi h×nh gåm 4 ®o¹n C A th¼ng: AB, BC, CD & DA. H×nh nµo cã 2 ®o¹n th¼ng cïng n»m trªn mét §T b) D D a) - Ta cã H1 lµ tø gi¸c, h×nh 2 kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c. VËy tø gi¸c lµ g× ? - GV: Chèt l¹i & ghi ®Þnh nghÜa A - GV: gi¶i thÝch : 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA B trong ®ã ®o¹n ®Çu cña ®o¹n th¼ng thø nhÊt trïng A víi ®iÓm cuèi cña ®o¹n th¼ng thø 4. + 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA trong ®ã kh«ng cã B D bÊt cø 2 ®o¹n th¼ng nµo cïng n»m trªn 1 ®êng C d) C D c) th¼ng. + C¸ch ®äc tªn tø gi¸c ph¶i ®äc hoÆc viÕt theo thø tù c¸c ®o¹n th¼ng nh: ABCD, BCDA, ADBC … - H×nh 2 cã 2 ®o¹n th¼ng BC & CD +C¸c ®iÓm A, B, C, D gäi lµ c¸c ®Ønh cña tø gi¸c. cïng n»m trªn 1 ®êng th¼ng. + C¸c ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA gäi lµ c¸c c¹nh * §Þnh nghÜa: cña tø gi¸c. Tø gi¸c ABCD lµ h×nh gåm 4 ®o¹n th¼ng AB, BC, CD, DA * Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa tø gi¸c låi -GV: H·y lÊy mÐp thíc kÎ lÇn lît ®Æt trïng lªn mçi trong ®ã bÊt kú 2 ®o¹n th¼ng nµo còng kh«ng cïng n»m trªn mét c¹ch cña tø gi¸c ë H1 råi quan s¸t ®êng th¼ng. - H1(a) lu«n cã hiÖn tîng g× x¶y ra ? * Tªn tø gi¸c ph¶i ®îc ®äc hoÆc - H1(b) (c) cã hiÖn tîng g× x¶y ra ? - GV: BÊt cø ®¬ng th¼ng nµo chøa 1 c¹nh cña h×nh viÕt theo thø tù cña c¸c ®Ønh. H1(a) còng kh«ng ph©n chia tø gi¸c thµnh 2 phÇn n»m ë 2 nöa mÆt ph¼ng cã bê lµ ®êng th¼ng ®ã gäi *§Þnh nghÜa tø gi¸c låi * §Þnh nghÜa: (sgk) lµ tø gi¸c låi. * Chó ý: Khi nãi ®Õn 1 tø gi¸c mµ - VËy tø gi¸c låi lµ tø gi¸c nh thÕ nµo ? kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ta hiÓu ®ã + Trêng hîp H1(b) & H1 (c) kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c lµ tø gi¸c låi låi + Hai ®Ønh thuéc cïng mét c¹nh * Ho¹t ®éng 3: Nªu c¸c kh¸i niÖm c¹nh kÒ ®èi, gäi lµ hai ®Ønh kÒ nhau gãc kÒ, ®èi ®iÓm trong , ngoµi. + hai ®Ønh kh«ng kÒ nhau gäi lµ GV: VÏ H3 vµ gi¶i thÝch kh¸i niÖm: GV: Kh«ng cÇn tÝnh sè mçi gãc h·y tÝnh tæng 4 gãc hai ®Ønh ®èi nhau + Hai c¹nh cïng xuÊt ph¸t tõ mét � + D � � + C � = ? (®é) A + B ®Ønh gäi lµ hai c¹nh kÒ nhau - Gv: ( gîi ý hái) + Hai c¹nh kh«ng kÒ nhau gäi lµ + Tæng 3 gãc cña 1  lµ bao nhiªu ®é? hai c¹nh ®èi nhau - §iÓm n»m GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 � = ? (®é) ( mµ + Muèn tÝnh tæng �A + B� + C� + D kh«ng cÇn ®o tõng gãc ) ta lµm ntn? + Gv chèt l¹i c¸ch lµm: - Chia tø gi¸c thµnh 2  cã c¹nh lµ ®êng chÐo - Tæng 4 gãc tø gi¸c = tæng c¸c gãc cña 2  ABC & ADC � Tæng c¸c gãc cña tø gi¸c b»ng 3600 - GV: VÏ h×nh & ghi b¶ng Năm học: 2013-2014 trong M, P ®iÓm n»m ngoµi N, Q 2/ Tæng c¸c gãc cña mét tø gi¸c ( HD4) B 1 1 A 2 2 C D ¢1 + B� + C� 1 = 1800 � 2 = 1800 � � + C A2 + D � = 3600 ( �A 1+ �A 2)+ B� +( C� 1+ C� 2) + D � = 3600 Hay �A + B� + C� + D * §Þnh lý: SGK D- Cñng cè - GV: cho HS lµm bµi tËp trang 66. H·y tÝnh c¸c gãc cßn l¹i E- Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ - Nªu sù kh¸c nhau gi÷a tø gi¸c låi & tø gi¸c kh«ng ph¶i lµ tø gi¸c låi ? - Lµm c¸c bµi tËp : 2, 3, 4 (sgk) * Chó ý : T/c c¸c ®êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c c©n * HD bµi 4: Dïng com pa & thíc th¼ng chia kho¶ng c¸ch vÏ tam gi¸c cã 1 c¹nh lµ ®êng chÐo tríc råi vÏ 2 c¹ch cßn l¹i * Bµi tËp NC: ( Bµi 2 sæ tay to¸n häc) Cho tø gi¸c låi ABCD chøng minh r»ng: ®o¹n th¼ng MN nèi trung ®iÓm cña 2 c¹nh ®èi diÖn nhá h¬n hoÆc b»ng nöa tæng 2 c¹nh cßn l¹i (Gîi ý: Nèi trung ®iÓm ®êng chÐo). TiÕt 2 i- môc tiªu Ngµy so¹n: 18/8/2013 H×nh thang + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®Þnh nghÜa vÒ h×nh thang , h×nh thang vu«ng c¸c kh¸i niÖm : c¹nh bªn, ®¸y , ®êng cao cña h×nh thang + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang vu«ng, tÝnh ®îc c¸c gãc cßn l¹i cña h×nh thang khi biÕt mét sè yÕu tè vÒ gãc. + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o ii- ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y A) ¤n ®Þnh tæ chøc: B) KiÓm tra bµi cò:- GV: (dïng b¶ng phô ) * HS1: ThÕ nµo lµ tø gi¸c låi ? Ph¸t biÓu §L vÒ tæng 4 gãc cña 1 tø gi¸c ? * HS 2: Gãc ngoµi cña tø gi¸c lµ gãc nh thÕ nµo? TÝnh c¸c gãc ngoµi cña tø gi¸c sau: GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 B 1 90 1 A 75 120 1 C D C Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn * Ho¹t ®éng 1: ( Giíi thiÖu h×nh thang) - GV: Tø gi¸c cã tÝnh chÊt chung lµ + Tæng 4 gãc trong lµ 3600 + Tæng 4 gãc ngoµi lµ 3600 Ta sÏ nghiªn cøu s©u h¬n vÒ tø gi¸c. - GV: ®a ra h×nh ¶nh c¸i thang & hái + H×nh trªn m« t¶ c¸i g× ? + Mçi bËc cña thang lµ mét tø gi¸c, c¸c tø gi¸c ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ? & gièng nhau ë ®iÓm nµo ? - GV: Chèt l¹i + C¸c tø gi¸c ®ã ®Òu cã 2 c¹nh ®èi // Ta gäi ®ã lµ h×nh thang ta sÏ nghiªn cøu trong bµi h«m nay. * Ho¹t ®éng 2: §Þnh nghÜa h×nh thang - GV: Em h·y nªu ®Þnh nghÜa thÕ nµo lµ h×nh thang - GV: Tø gi¸c ë h×nh 13 cã ph¶i lµ h×nh thang kh«ng ? v× sao ? - GV: nªu c¸ch vÏ h×nh thang ABCD + B1: VÏ AB // CD + B2: VÏ c¹nh AD & BC & ®¬ng cao AH - GV: giíi thiÖu c¹nh. ®¸y, ®êng cao… * Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp ¸p dông - GV: dïng b¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu Ho¹t ®éng cña häc sinh 1) §Þnh nghÜa H×nh thang lµ tø gi¸c cã hai c¹nh ®èi song song A C¹nh ®¸y C¹nh bªn C¹nh bªn D B H C¹nh ®¸y C * H×nh thang ABCD : + Hai c¹nh ®èi // lµ 2 ®¸y + AB ®¸y nhá; CD ®¸y lín + Hai c¹nh bªn AD & BC + §êng cao AH � = 600 � AD// BC ?1 (H.a) � A= C E � H×nh thang B 60 C (H.b)Tø gi¸c EFGH cã:  N I F � = 1050 (KÒ bï) 75 120 � = 750 � H H 1 � = G � = 1050 � GF// EH �H 1 115 105 75 60 M D A a) G b) � H×nh thang H c) K - Qua ®ã - (H.c) Tø gi¸c IMKN cã: � = 1200 � K � = 1200 em thấy h×nh thang cã tÝnh chÊt g× ? N * Ho¹t ®éng 4: ( Bµi tËp ¸p dông) � IN kh«ng song song víi MK GV: ®a ra bµi tËp HS lµm viÖc � ®ã kh«ng ph¶i lµ h×nh thang A B theo nhãm nhá * NhËn xÐt: Cho h×nh thang ABCD cã 2 + Trong h×nh thang 2 gãc kÒ mét ®¸y AB & CD biÕt: c¹nh bï nhau (cã tæng = 1800) D C AD // BC. CMR: AD = BC; + Trong tø gi¸c nÕu 2 gãc kÒ mét AB = CD c¹nh nµo ®ã bï nhau � H×nh ABCD lµ h×nh thang thang. GT ®¸y AB & CD * Bµi to¸n 1 AD// BC ? 2 - H×nh thang ABCD cã 2 ®¸y KL AB=CD: AD= BCD AB & CD theo (gt) � AB // CD Bµi to¸n 2: (®n)(1) mµ AD // BC (gt) (2) A B ABCD lµ h×nh thang Tõ (1) & (2) � AD = BC; AB = CD GT ®¸y AB & CD ( 2 c¾p ®o¹n th¼ng // ch¾n bëi ®AB = CD ¬ng th¼ng //.) KL AD// BC; AD = BC GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 D C - GV: qua bµi 1 & bµi 2 em cã nhËn xÐt g× ? * Ho¹t ®éng 5: H×nh thang vu«ng Năm học: 2013-2014 * Bµi to¸n 2: (c¸ch 2)  ABC =  ADC (g.c.g) * NhËn xÐt 2: (sgk)/70. 2) H×nh thang vu«ng Lµ h×nh thang cã mét gãc vu«ng. A D B C D.Cñng cè :- GV: ®a bµi tËp 7 ( B»ng b¶ng phô) . T×m x, y ë h×nh 21 E. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ: - Häc bµi. Lµm c¸c bµi tËp 6,8,9 - Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:+ Khi nµo mét tø gi¸c ®îc gäi lµ h×nh thang. + Khi nµo mét tø gi¸c ®îc gäi lµ h×nh thang vu«ng. TiÕt 3 Ngµy so¹n: 18/8/2013 H×nh thang c©n I- môc tiªu + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng c¸c ®/n, c¸c t/c, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt vÒ h×nh thang c©n + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt vµo chøng minh, biÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o II-ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm Iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y A- ¤n ®Þnh tæ chøc: B- KiÓm tra bµi cò:- HS1: GV dïng b¶ng phô Cho biÕt ABCD lµ h×nh thang cã ®¸y lµ AB, & CD. TÝnh x, y cña c¸c gãc D, B - HS2: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang & nªu râ c¸c kh¸i niÖm c¹nh ®¸y, c¹nh bªn, ®êng cao cña h×nh thang D A y - HS3: Muèn chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh thang 120 ta ph¶i chøng minh nh thÕ nµo? C- Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh60 x  C Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa 1) §Þnh nghÜa B H×nh thang c©n lµ h×nh thang cã 2 gãc kÒ Yªu cÇu HS lµm ?1 mét ®¸y b»ng nhau ? Nªu ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n. Tø gi¸c ABCD � Tø gi¸c ABCD lµ H. thang c©n AB // CD � = D � hoÆc � � ? 2 GV: dïng b¶ng phô ( §¸y AB; CD) C A = B a) T×m c¸c h×nh thang c©n ? ?2 b) TÝnh c¸c gãc cßn l¹i cña mçi HTC ®ã c) Cã NX g× vÒ 2 gãc ®èi cña HTC? A 80 D 80 100 a) B C E F 110 80 G GV: Nguyễn Thị Hường 80 b) H Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 � �1800 ( H×nh (b) kh«ng ph¶i v× F� + H * NhËn xÐt: Trong h×nh thang c©n 2 gãc ®èi bï nhau. * Ho¹t ®éng 2:H×nh thµnh T/c, §Þnh lý 1 Trong h×nh thang c©n 2 gãc ®èi bï nhau. Cßn 2 c¹nh bªn liÖu cã b»ng nhau kh«ng ? - GV: cho c¸c nhãm CM & gîi ý AD kh«ng // BC ta kÐo dµi nh thÕ nµo ? - H·y gi¶i thÝch v× sao AD = BC ? ABCD lµ h×nh thang c©n GT ( AB // DC) KL AD = BC - C¸c nhãm CM: O A D 1 2 2 B 1 C + AD // BC ? khi ®ã h×nh thang ABCD cã d¹ng nh thÕ nµo ? * Ho¹t ®éng 3: Giíi thiÖu ®Þmh lÝ 2 - GV: Víi h×nh vÏ sau 2 ®o¹n th¼ng nµo b»ng nhau ? V× sao ? - GV: Em cã dù ®o¸n g× vÒ 2 ®êng chÐo AC & BD ? GT ABCD lµ h×nh thang c©n ( AB // CD) KL AC = BD GV: Muèn chøng minh AC = BD ta ph¶i chøng minh 2 tam gi¸c nµo b»ng nhau ? * Ho¹t ®éng 4: Giíi thiÖu c¸c ph¬ng ph¸p nhËn biÕt h×nh thang c©n. - GV: Muèn chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n ta cã mÊy c¸ch ®Ó chøng minh ? lµ nh÷ng c¸ch nµo ? §ã chÝnh lµ c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n . + §êng th¼ng m // CD+ VÏ ®iÓm A; B � m : ABCD lµ h×nh thang cã AC = BD Gi¶i+ VÏ (D; §ñ lín) c¾t m t¹i A + VÏ (C; §ñ lín) c¾t m t¹i B ( cã cïng b¸n kÝnh) Năm học: 2013-2014 I 70 N P Q K 110  T 70 M d) S c) a) H×nh a,c,d lµ h×nh thang c©n b) H×nh (a): C� = 1000 � = 700 H×nh (c) : N H×nh (d) : S$ = 900 c)Tæng 2 gãc ®èi cña HTC lµ 1800 2) TÝnh chÊt * §Þnh lÝ 1: Trong h×nh thang c©n 2 c¹nh bªn b»ng nhau. Chøng minh: AD c¾t BC ë O ( Gi¶ sö AB < DC) ^ ^ ABCD lµ h×nh thang c©n nªn C  D � � ta cã ^ = � nªn  ODC c©n ( 2 A1 = B D 1 C gãc ë ®¸y b»ng nhau) � OD = OC (1) � � nªn � � �  OAB c©n A1 = B A2 = B 1 2 (2 gãc ë ®¸y b»ng nhau) � OA = OB (2) Tõ (1) &(2) � OD - OA = OC - OB VËy AD = BC b) AD // BC khi ®ã AD = BC * Chó ý: SGK * §Þnh lÝ 2: Trong h×nh thang c©n 2 ®êng chÐo b»ng nhau. Chøng minh:  ADC &  BCD cã: + CD c¹nh chung � + � ( §/ N h×nh thang c©n ) ADC = BCD + AD = BC ( c¹nh cña h×nh thang c©n) �  ADC =  BCD ( c.g.c) � AC = BD 3) DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n m A B ?3 D C + VÏ (D; §ñ lín) c¾t m t¹i A + VÏ (C; §ñ lín) c¾t m t¹i B * §Þnh lÝ 3: H×nh thang cã 2 ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. + DÊu hiÖu nhËn biÕt h×nh thang c©n: SGK/74 D) Cñng cè:GV: Dïng b¶ng phô HS tr¶ lêi a) Trong h×nh vÏ cã nh÷ng cÆp ®o¹n th¼ng nµo b»ng nhau ? V× sao ? GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 b) Cã nh÷ng gãc nµo b»ng nhau ? V× sao ? c) Cã nh÷ng tam gi¸c nµo b»ng nhau ? V× sao ? E) Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ:- Häc bµi.Xem l¹i chøng minh c¸c ®Þnh lÝ - Lµm c¸c bµi tËp: 11,12,15 (sgk) * VÏ h×nh thang c©n ABCD (AB // CD ) cã AB = 3cm; CD = 5cm; ®êng cao IK = 3cm TiÕt 04 I- môc tiªu Ngµy so¹n: 25/8/2013 LuyÖn tËp + KiÕn thøc: - HS n¾m v÷ng, cñng cè c¸c ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang, c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt vÒ h×nh thang c©n . + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang h×nh thang c©n, biÕt vÏ h×nh thang c©n, biÕt sö dông ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt vµo chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau dùa vµo dÊu hiÖu ®· häc. BiÕt chøng minh 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n theo ®iÒu kiÖn cho tríc. RÌn luyÖn c¸ch ph©n tÝch x¸c ®Þnh ph¬ng híng chøng minh. + Th¸i ®é: RÌn t duy suy luËn, s¸ng t¹o, tÝnh cÈn thËn. II- ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: com pa, thíc, tranh vÏ b¶ng phô, thíc ®o gãc - HS: Thíc, com pa, b¶ng nhãm Iii- TiÕn tr×nh bµi d¹y A- ¤n ®Þnh tæ chøc: B- KiÓm tra bµi cò: - HS1: Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang c©n & c¸c tÝnh chÊt cña nã ? - HS2: Muèn CM 1 h×nh thang nµo ®è lµ h×nh thang c©n th× ta ph¶i CM thªm §K nµo ? - HS3: Muèn CM 1 tø gi¸c nµo ®è lµ h×nh thang c©n th× ta ph¶i CM nh thÕ nµo ? C- Bµi míi : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn GV: Cho HS ®äc kÜ ®Çu bµi & ghi (gt) (kl) - HS lªn b¶ng tr×nh bµy H×nh thang ABCD c©n (AB//CD) GT AB < CD; AE  DC; BF  DC KL DE = CF GV: Híng dÉn theo ph¬ng ph¸p ®i lªn: - DE = CF �  AED =  BFC � �; E � = C � = F � � (gt) BC = AD ; D Ngoµi ra  AED =  BFC theo trêng hîp nµo ? v× sao ? - GV: NhËn xÐt c¸ch lµm cña HS GT  ABC c©n t¹i A; D �AD E �AE sao cho AD = AE; 0 � A = 90 Ho¹t ®éng cña häc sinh Ch÷a bµi 12/74 (sgk) A B D E F C KÎ AH  DC ; BF  DC ( E,F �DC) =>  ADE vu«ng t¹i E  BCF vu«ng t¹i F AD = BC ( c¹nh bªn cña h×nh thang c©n) � � �  AED =  BFC ( ( §/N) ADE = BCF C¹nh huyÒn & gãc nhän) 2.Ch÷a bµi 15/75 (sgk) A D a) BDEC lµ h×nh thang c©n KL b) TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang. HS lªn b¶ng ch÷a bµi B b) �A = 500 (gt) 1800  500 � � = = = 650 C B 2 GV: Nguyễn Thị Hường 1 1 E C a)  ABC c©n t¹i A (gt) � (1)AD = AE (gt) �  ADE � = C � B � = E � c©n t¹i A � D 1 1  ABC c©n &  ADE c©n Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 � = E � = 1800 - 650 = 1150 �D 2 2 GV: Cho HS lµm viÖc theo nhãm -GV: Muèn chøng minh tø gi¸c BEDC lµ h×nh thang c©n ®¸y nhá b»ng c¹nh bªn ( DE = BE) th× ph¶i chøng minh nh thÕ nµo ? - Chøng minh : DE // BC (1)  B ED c©n (2) - HS tr×nh bµy b¶ng Năm học: 2013-2014 0 � � � = 180  A ; � = 180  A � D B 1 2 2 � � (vÞ trÝ ®ång vÞ) � D1 = B 0 DE // BC Hay BDEC lµ h×nh thang (2) Tõ (1) & (2) � BDEC lµ h×nh thang c©n . 3. Ch÷a bµi 16/ 75  ABC c©n t¹i A, BD & CE GT Lµ c¸c ®êng ph©n gi¸c KL a) BEDC lµ h×nh thang c©n b) DE = BE = DC Chøng minh a)  ABC c©n t¹i A ta cã: AB = AC ; B� = C� BD & CE lµ c¸c ®êng ph©n gi¸c nªn cã: � �= B � = B B 1 2 2 � (2); C� 1 = C�2 = C 2 (3) �= C � Tõ (1) (2) &(3) � B 1 1 �= C � ; �; B � = C  BDC &  CBE cã B 1 1 BC chung �  BDC =  CBE (g.c.g) � BE = DC mµ AE = AB - BE AD = AB – DC=>AE = AD VËy  AED �= D � c©n t¹i A � E 1 1 0 � � ( = 180  A ) Ta cã B� = E 1 2 � ED// BC ( 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau) VËy BEDC lµ h×nh thang cã ®¸y BC &ED mµ B� = C� � BEDC lµ h×nh thang c©n. � = B �; B �= B � (gt) � D � = B � b) Tõ D 2 1 1 2 2 2 �  BED c©n t¹i E � ED = BE = DC. D- Cñng cè: Gv nh¾c l¹i ph¬ng ph¸p chøng minh, vÏ 1 tø gi¸c lµ h×nh thang c©n. - CM c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, tÝnh sè ®o c¸c gãc tø gi¸c qua chøng minh h×nh thang. E- Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ - Lµm c¸c bµi tËp 14, 18, 19 /75 (sgk)- Xem l¹i bµi ®· ch÷a - TËp vÏ h×nh thang c©n 1 c¸ch nhanh nhÊt * BTNC: B5/93 (KTCB& TiÕt 5 Ngµy so¹n: 25/8/2013 ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, Cña h×nh thang I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: H/s n¾m v÷ng ®/n ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, ND §L 1 vµ §L 2. - Kü n¨ng: H/s biÕt vÏ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, vËn dông ®Þnh lý ®Ó tÝnh ®é dµi ®o¹n th¼ng, chøng minh 2 ®o¹n th¼ng b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. - Th¸i ®é: H/s thÊy ®îc øng dông cña §TB vµo thùc tÕ � yªu thÝch m«n häc. II. ph¬ng tiÖn thùc hiÖn GV: B¶ng phô - HS: ¤n l¹i phÇn tam gi¸c ë líp 7. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 III. TiÕn tr×nh bµi d¹y A.æn ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò:- GV: ( Dïng b¶ng phô hoÆc ®Ìn chiÕu ) C¸c c©u sau ®©y c©u nµo ®óng , c©u nµo sai? h·y gi¶i thÝch râ hoÆc chøng minh ? 1- H×nh thang cã hai gãc kÒ hai ®¸y b»ng nhau lµ mét h×nh thang c©n? 2- Tø gi¸c cã hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh thang c©n ? 3- Tø gi¸c cã hai gãc kÒ 1 c¹nh bï nhau vµ hai ®êng chÐo b»ng nhau lµ HT c©n. 4- Tø gi¸c cã hai gãc kÒ 1 c¹nh b»ng nhau lµ h×nh thang c©n. 5- Tø gi¸c cã hai gãc kÒ 1 c¹nh bï nhau vµ cã hai gãc ®èi bï nhau lµ h×nh thang c©n. §¸p ¸n: + 1- §óng: theo ®/n; 2- Sai: HS vÏ h×nh minh ho¹ 3- §óng: Theo ®/lý 4- Sai: HS gi¶i thÝch b»ng h×nh vÏ 5- §óng: theo t/c C- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh * Ho¹t ®éng 1: Qua ®Þnh lý h×nh thµnh ®/n ®I. §êng trung b×nh cña tam gi¸c êng trung b×nh cña tam gi¸c. §Þnh lý 1: (sgk) - GV: cho HS thùc hiÖn bµi tËp ?1 GT  ABC cã: AD = DB + VÏ  ABC bÊt k× råi lÊy trung ®iÓm D cña AB DE // BC + Qua D vÏ ®êng th¼ng // BC ®êng th¼ng nµy c¾t KL AE = EC AC ë E A + B»ng quan s¸t nªu dù ®o¸n vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm E trªn canh AC. D 1 E - GV: Nãi & ghi GT, KL cña ®/lÝ 1 - HS: ghi gt & kl cña ®/lÝ B 1 C + §Ó cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®îc E lµ ®iÓm nh thÕ nµo F trªn c¹nh AC ta chøng minh ®/ lÝ nh sau: + Qua E kÎ ®êng th¼ng // AB c¾t BC ëF - GV: Lµm thÕ nµo ®Ó chøng minh ®îc H×nh thang DEFB cã 2 c¹nh bªn // ( AE = AC DB // EF) nªn DB = EF DB = AB (gt) � AD = EF (1) � � ( v× EF // AB ) (2) A1 = E 1 � = F � = � (3).Tõ (1),(2) &(3) � D B 1 1  ADE =  EFC (gcg) � AE= EC - GV: Tõ ®/lÝ 1 ta cã D lµ trung ®iÓm cña AB � E lµ trung ®iÓm cña AC. E lµ trung ®iÓm cña AC Ta nãi DE lµ ®êng trung b×nh cña  ABC. + KÐo dµi DE HS cã thÓ chøng minh theo c¸ch kh¸c + KÎ CF // BD c¾t DE t¹i F A D GV: Em h·y ph¸t biÓu ®/n ®êng trung b×nh cña tam gi¸c ? * Ho¹t ®éng 2: H×nh thµnh ®/ lÝ 2 - GV: Qua c¸ch chøng minh ®/ lÝ 1 em cã dù ®o¸n kÕt qu¶ nh thÕ nµo khi so s¸nh ®é lín cña 2 ®o¹n th¼ng DE & BC ? ( GV gîi ý: ®o¹n DF = BC ? v× sao vËy DE = 1 DF) 2 - GV: DE lµ ®êng trung b×nh cña  ABC th× 1 DE // BC & DE = BC. 2 - GV: B»ng kiÓm nghiÖm thùc tÕ h·y dïng thíc GV: Nguyễn Thị Hường E F 1 C B * §Þnh nghÜa: §êng trung b×nh cña tam gi¸c lµ ®o¹n th¼ng nèi trung ®iÓm 2 c¹nh cña tam gi¸c. * §Þnh lý 2: (sgk) GT  ABC: AD = DB AE = EC KL DE // BC, DE = 1 BC 2 Chøng minh a) DE // BC - Qua trung ®iÓm D cña AB vÏ ®êng th¼ng a // BC c¾t AC t¹i A' Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 Theo ®lý 1 : Ta cã E' lµ trung �. ®o gãc ®o sè ®o cña gãc � ADE & sè ®o cña B ®iÓm cña AC (gt), E còng lµ trung Dïng thíc th¼ng chia kho¶ng c¸ch ®o ®é dµi DE ®iÓm cña AC vËy E trïng víi E' & ®o¹n BC råi nhËn xÐt � DE �DE' � DE // BC - GV: Ta sÏ lµm râ ®iÒu nµy b»ng chøng minh 1 to¸n häc. b) DE = BCVÏ EF // AB (F � BC ) - GV: C¸ch 1 nh (sgk) 2 C¸ch 2 sö dông ®Þnh lÝ 1 ®Ó chøng minh Theo ®lÝ 1 ta l¹i cã F lµ trung ®iÓm - GV: gîi ý c¸ch chøng minh: 1 cña BC hay BF = BC. H×nh thang + Muèn chøng minh DE // BC ta ph¶i lµm g× ? 2 + VÏ thªm ®êng phô ®Ó chøng minh ®Þnh lý BDEF cã 2 c¹nh bªn BD// EF � 2 - GV: TÝnh ®é dµi BC trªn h×nh 33 BiÕt DE = 50 1 - GV: §Ó tÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm B & C ®¸y DE = BF VËy DE = BF = BC ngêi ta lµm nh thÕ nµo ? 2 II- ¸p dông luyÖn tËp + Chän ®iÓm A ®Ó x¸c ®Þnh AB, AC + X¸c ®Þnh trung ®iÓm D & E 1 §Ó tÝnh DE = BC , BC = 2DE + §o ®é dµi ®o¹n DE 2 + Dùa vµo ®Þnh lý BC= 2 DE= 2.50= 100 D- Cñng cè- GV: - ThÕ nµo lµ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c - Nªu tÝnh chÊt ®êng trung b×nh cña tam gi¸c. E- Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ: - Lµm c¸c bµi tËp : 20,21,22/79,80 (sgk) - Häc bµi , xem l¹i c¸ch chøng minh 2 ®Þnh lÝ Ngµy so¹n: 1/9/2013 TiÕt 6 ®êng trung b×nh cña tam gi¸c, Cña h×nh thang (tiếp) I. Môc tiªu : - KiÕn thøc: HS n¾m v÷ng §/n §TB cña h×nh thang, n¾m v÷ng ND ®Þnh lÝ 3, ®Þnh lÝ 4. - Kü n¨ng: VËn dông §L tÝnh ®é dµi c¸c ®o¹n th¼ng, CM c¸c hÖ thøc vÒ ®o¹n th¼ng. ThÊy ®îc sù t¬ng quan gi÷a ®Þnh nghÜa vµ §L vÒ §TB trong tam gi¸c vµ h×nh thang, sö dông t/c ®êng TB tam gi¸c ®Ó CM c¸c tÝnh chÊt ®êng TB h×nh thang. - Th¸i ®é: Ph¸t triÓn t duy l« gÝc II ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: B¶ng phô HS: §êng TB tam gi¸c, §/n, §Þnh lÝ vµ bµi tËp. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y: A. ¤n ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: a. Ph¸t biÓu ghi GT-KL ( cã vÏ h×nh) ®Þnh lÝ 1 vµ ®Þnh lÝ 2 vÒ ®êng TB tam gi¸c ? b. Ph¸t biÓu ®/n ®êng TB tam gi¸c ? TÝnh x trªn h×nh vÏ sau A E x F 15cm B C C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn H§1 : Giíi thiÖu t/c ®êng TB h×nh thang GV: Cho h/s lªn b¶ng vÏ h×nh HS lªn b¶ng vÏ h×nh HS cßn l¹i vÏ vµo vë. - VÏ h×nh thang ABCD ( AB // CD) t×m trung ®iÓm E cña AD, qua E kÎ §êng th¼ng a // víi 2 ®¸y c¾t BC t¹ F vµ AC t¹i I. - GV: Hái : GV: Nguyễn Thị Hường Ho¹t ®éng cña häc sinh §êng trung b×nh cña h×nh thang: * §Þnh lÝ 3 ( SGK) Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Em h·y ®o ®é dµi c¸c ®o¹n BF; FC; AI; CE vµ nªu nhËn xÐt. - GV: Chèt l¹i = c¸ch vÏ ®é chÝnh x¸c vµ kÕt luËn: NÕu AE = ED & EF//DC th× ta cã BF = FC hay F lµ trung ®iÓm cña BC - Tuy vËy ®Ó kh¼ng ®Þnh ®iÒu nµy ta ph¶i chøng minh ®Þnh lÝ sau: - GV: Cho h/s lµm viÖc theo nhãm nhá. - GV hái: §iÓm I cã ph¶i lµ trung ®iÓm AC kh«ng ? V× sao ? - §iÓm F cã ph¶i lµ trung ®iÓm BC kh«ng ? V× sao? H·y ¸p dông ®Þnh lÝ ®ã ®Ó lËp luËn CM? - GV: Trªn ®©y ta võa cã: H§2 : Giíi thiÖu t/c ®êng TB h×nh thang E lµ trung ®iÓm c¹nh bªn AD F lµ trung ®iÓm c¹nh thø 2 BC Ta nãi ®o¹n EF lµ ®êng TB cña h×nh thang Em h·y nªu ®/n 1 c¸ch tæng qu¸t vÒ ®êng TB cña h×nh thang - GV: Qua phÇn CM trªn thÊy ®îc EI & IF cßn lµ ®êng TB cña tam gi¸c nµo? nã cã t/c g× ? Hay EF =? Năm học: 2013-2014 A � � AF = FK  FAB =  FKC F C D - ABCD lµ h×nh thang (AB//CD) AE = ED EF//AB; EF//CD GT KL BF = FC C/M:+ KÎ thªm ®êng chÐo AC. + XÐt  ADC cã : E lµ trung ®iÓm AD (gt) EI//CD (gt) � I lµ trung ®iÓm AC + XÐt  ABC ta cã : I lµ trung ®iÓm AC ( CMT) IF//AB (gt) � F lµ trung ®iÓm cña BC * §Þnh nghÜa: §êng TB cña h×nh thang lµ trung ®iÓm nèi 2 c¹nh bªn cña h×nh thang. * §Þnh lÝ 4: SGK/78 DC AB ; IF//= 2 2 AB  CD � IE + IF = = EF=> GV NX ®é dµi EF 2 EF lµ ®êng TB  ADK I E A - GV: Ta cã IE// = §Ó hiÓu râ h¬n ta CM ®/lÝ sau: GV: Cho h/s ®äc ®/lÝ vµ ghi GT, KL; GV vÏ h×nh + §êng TB h×nh thang // 2 ®¸y vµ b»ng nöa tæng 2 ®¸y - HS lµm theo híng dÉn cña GV GV: H·y vÏ thªm ®t AF �DC =  K  - Em quan s¸t vµ cho biÕt muèn CM EF//DC ta ph¶i CM ®îc ®iÒu g× ? - Muèn CM ®iÒu ®ã ta ph¶i CM ntn? - Em nµo tr¶ lêi ®îc nh÷ng c©u hái trªn? EF//DC B B 1 E D F 2 C K H×nh thang ABCD (AB//CD) AE = ED; BF = FC GT KL 1, EF//AB; EF//DC AB  DC 2 C/M:- KÎ AF �DC = {K} XÐt  ABF &  KCF cã: �1 = F �2 (®2) F BF= CF (gt) �  ABF =  KCF (g.c.g) �1 (SCT) � AF = FK & AB = CK �= C B 2, EF= E lµ trung ®iÓm AD; F lµ trung ®iÓm AK � EF lµ ®êng TB  ADK � EF//DK hay EF//DC & EF//AB 1 EF = DK Tõ s¬ ®å em nªu l¹i c¸ch CM: 2 H§3: ¸p dông- LuyÖn tËp: V× DK = DC + CK = DC = AB GV : cho h/s lµm ?5 AB  DC � EF = - HS: Quan s¸t H 40. 2 + GV:- ADHC cã ph¶i h×nh thang kh«ng?V× sao? C - §¸y lµ 2 c¹nh nµo? B A - Trªn h×nh vÏ BE lµ ®êng g×? V× sao? - Muèn tÝnh ®îc x ta dùa vµo t/c nµo? x 32cm 24cm D E H 24 x x 64 24   32 �    20 2 2 2 2 2 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều ?5 Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 x  20 � x  40 2 D. Cñng cè:- ThÕ nµo lµ ®êng TB h×nh thang?- Nªu t/c ®êng TB h×nh thang * Lµm bµi tËp 20& 22- GV: §a híng CM? IA = IM � DI lµ ®êng TB  AEM � DI//EM � EM lµ trung ®iÓm  BDC � MC = MB; EB = ED (gt) E. Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ: -Häc thuéc lý thuyÕt - Lµm c¸c BT 21,24,25 / 79,80 SGK Ngµy so¹n: 10/9/2013 TiÕt 7 I. MỤC TIÊU - Khắc sâu kiến thức về đường trung bình của tam giác cho HS. - Rèn kỹ năng vẽ hình rõ, chuẩn xác, biết ghi đủ GT, KL. Biết so sánh độ dài đoạn thẳng, chứng minh. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ Nêu định lí 1, định nghĩa đường trung bình của tam giác, nêu định lí 2. Có vẽ hình minh họa và ghi GT, KL của định lí. (lần lượt 3 HS trả lời) 3. Luyện tập Hoạt động của GV và HS BT 20 tr78 Sgk: GV cho HS nêu cách làm và lên bảng trình bày. Nội dung ghi bảng BT 20 tr78 Sgk: 50 I 10 cm Lưu ý HS bài tập này củng cố định lí 1. BT 21 tr79 Sgk: + Trong bµi tËp nµy GV nhắc HS chó ý ®Õn d÷ kiÖn CO = CA vµ DO = DB, tõ ®ã theo d©u hiÖu nhËn biÕt §TB th×  CD chÝnh lµ §TB cña OAB  AB = 2.CD 8 cm K 50 B 8 cm C Xét  ABC có: KA = KC = 8 cm � C �  500 � IK // BC AKI � I là trung điểm AB nên IA = IB hay x = 10 cm BT 21 tr79 Sgk: O C A GV: Nguyễn Thị Hường A x 3cm ? D B Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 Tam giác OAB có C là trung điểm của OA, D là trung điểm của OB � CD là đường trung bình của  OAB, BT 22 tr80 SGK: +HS chøng minh theo tÝnh chÊt cña ®êng trung b×nh trong tam gi¸c: EM // CD (do EM lµ ®êng trung b×nh cña BCD)  EM //DI. L¹i theo dÊu hiÖu nhËn biÕt ®êng trung b×nh th× DI song song víi 1 c¹nh vµ ®i qua trung ®iÓm 1 c¹nh th× ph¶i ®i qua trung ®iÓm cña c¹nh cßn l¹i. � CD  1 AB � AB = 2CD = 6cm 2 BT 22 tr80 SGK: BCD có : EB = ED � ME là đường trung bình MB = MC của BCD � ME // AC AEM có: DA = DE DI // ME (vì ME // AC) � I là trung điểm của AM. Vậy : AI = IM A D I E B M C IV. CỦNG CỐ HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ 1. Củng cố: kết hợp trong quá trình luyện tập. 2. Hướng dẫn về nhà  Ôn lại định nghĩa và các định lý về đường trung bình của tam giác.  Soạn tiếp phần 2 (tiết sau học đường trung bình của hình thang). GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Ngµy so¹n: 9/9/2013 Năm học: 2013-2014 TiÕt 8 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Khắc sâu kiến thức về đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang cho HS. - Rèn kỹ năng vẽ hình rõ, chuẩn xác, biết ghi đủ GT, KL. Biết so sánh độ dài đoạn thẳng, chứng minh. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ GV: So sánh đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang về định nghĩa,tính chất.vẽ hình minh họa. HS: Đường trung bình Đường trung bình của hình của tam giác thang Là đoạn thẳng nối Là đoạn thẳng nối trung điểm Định trung điểm hai cạnh hai cạnh bên của hình thang nghĩa của tam giác Song song với cạnh thứ Song song với hai đáy và ba và bằng nữa cạnh ấy bằng nữa tổng hai đáy A Tính chất D B A E B F E C D DE//BC;DE=BC/2 C EF//AB//DC;EF=(AB+DC)/2 3. Luyện tập Hoạt động của GV và HS BT 26 sgk tr80: A C E G 8cm x 16 cm y Nội dung ghi bảng BT 26 sgk tr80: B A D C F E H GV: Hãy nhìn hình vẽ và cho biết hai cạnh x và y có liên quan đến 2 hình thang nào? HS: x là đường trung bình của hình thang ABFE,y là cạnh đáy của hình thang CDHG. GV: Dựa vào tính chất đã học về đường trung bình của hình thang em hãy suy ra độ dài của x và y ? BT 27sgk tr80: HS đọc đề ,vẽ hình ,ghi GT ,KL. GV: Nguyễn Thị Hường G 8cm x B D 16 cm F H y Do AB//CD//EF//GH nên ta có ABFE và CDHG là hình thang. CA = CE =>CD là đường trung bình ht ABFE DB = DF AB  EF  x = CD = 12 cm => CD= 2 Tương tự EF là đường trung bình của hình thang CDHG.  y = GH = 2EF + CD = 20 cm BT 27 sgk tr80: Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 GT Tứ giác ABCD có: EA=ED;FB=FC;KA=KC KL a)so sánh độ dài EK và CD;KF và AB b)cm:EF (AB+CD)/2 GV yêu cầu HS trả lời miệng câu a) Năm học: 2013-2014 B A F E K C D a) Theo đề ta có: E, F, K lần lượt là trung điểm của AD ; BC; AC  EK là đường trung bình của  ADC  EK= DC 2 KF là đường trung bình của  ABC b) GV gợi ý HS xét hai trường hợp: _ E,K,F không thẳng hàng. _ E,K,F thẳng hàng � KF= b) Nếu E,K,F không thẳng hàng :  EKF có EF < EK+KF(bất đẳng thức tam giác)  EF< E D K AB DC AB+DC + hay EF= (2) 2 2 2 AB+DC TỪ (1) và (2) ta có: EF � 2 nên EF= B I AB DC AB+DC + � EF< 2 2 2 Nếu E,K,F thẳng hàng thì: EF=EK+KF Bt 28 sgk tr80: A AB 2 F C GV:yêu cầu HS vẽ hình nêu GT,KL. GT Hình thang ABCD(AB//CD) EA=ED;FB=FC;I=BD  EF; K=AC  EF;AB=6cm;CD=10cm KL a)Cm:AK=KC;BI=ID b)tính EI,KF,IK Sau đó gọi 1 HS lên bảng giải câu a). b) Gọi lần lượt từng HS tính độ dài các cạnh. Bt 28 sgk tr80: A E D B I K F C Hình thang ABCD có EA = ED; FB = FC nên EF là đường trung bình của hình thang  EF//AB//DC  ABC có BF = FC và FK//AB nên AK = KC.  ADB có AE = ED và EI//AB nên BI = ID. b) EF = 8cm; EI = 3cm; KF = 3cm; IK = 2cm IV. CỦNG CỐ HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ 1. Củng cố: 2. Hướng dẫn về nhà  Ôn lại định nghĩa và các đình lý về đường trung bình của tam giác,hình thang.Ôn lại các bài toán dựng hình đã biết (tr81,82 sgk)  Bài tập: 37, 38, 41, 42 tr64, 65 sbt. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Ngµy so¹n:10/9/2013 Năm học: 2013-2014 TiÕt 9 ĐỐI XỨNG TRỤC I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Kiến thức: Học sinh cần hiểu định nghĩa hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng. Nhận biết được hai đường thẳng đối xứng với nhau qua một đường thẳng. Nhận biết được hình thang cân có một trục đối xứng. - Kỹ năng: Vẽ điểm đối xứng với một điểm cho trước; đoạn thẳng đối xứng với một đoạn thẳng cho trước qua một đường thẳng. Biết chứng minh hai điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng. Biết nhận ra một số hình có trục đối xứng trong thực tế. Bước đầu biết áp dụng tính đối xứng trục vào vẽ hình, gấp hình. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của GV và HS Noäi dung ghi bảng Hoạt động 1: Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng GV: Yêu cầu HS vẽ hình theo yêu cầu của ?1: 1.Hai điểm đối xứng qua HS: thực hiện. một đường thẳng: A GV chỉ vào hình vẽ và giới thiệu : trong hình bên A’ gọi là điểm đối xứng với A qua đường thẳng d và A là điểm đối xứng với A’ qua đường thẳng d. B H Hai điểm A ;A’ như trên gọi là hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng d. A' Thế thì hai ñieåm A và B được gọi là ñoái xöùng nhau qua đường thẳng d khi nào? a. Định nghĩa: SGK HS: Hai điểm A và B được gọi là đối xứng với nhau b. Qui ước: SGK qua đường thẳng d khi d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. GV khẳng định lại, yu cầu HS làm ?1: Hoạt động 2: Hai hình đối xứng qua một đường thẳng GV yêu cầu HS thực hiện ?2: GV: Đoạn thẳng AB có đối xứng qua d là đường thẳng A’B’. Thế thì lấy bất kỳ một điểm C thuộc điểm đoạn thẳng AB � đối xứng của C qua đường thẳng d là điểm C’ nằm ở đâu? HS: Vẽ hình và nêu kết luận: C thuộc đoạn thẳng AB thì C’ đối xứng với C qua AB thuộc đoạn thẳng A’B’ GV: Ta nói AB và A’B’ là hai đoạn thẳng đối xứng nhau qua đường thẳng d ,vậy Hai hình goïi laø ñoái xöùng vôùi nhau qua đường thẳng d nếu có điều kiện gì? HS: phát biểu như sgk. GV chuẩn bị sẵn hình 53 ;54 để giới thiệu như sgk sau đó nêu kết luận: Người ta chứng minh được rằng: nếu hai đoạn thẳng(góc, tam giác) đối xứng nhau qua một GV: Nguyễn Thị Hường 2. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng B C A A' C' D' Định nghĩa: SGK Người ta chứng minh được rằng: nếu hai đoạn thẳng (góc, tam giác) đối xứng nhau qua một đường thẳng thì chúng bằng nhau. Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 đường thẳng thì chúng bằng nhau. � Haõy tìm trong thực tế hình ảnh hai hình đối xứng nhau qua một trục. Năm học: 2013-2014 Hoạt động 3: Hình có trục đối xứng HV cho HS làm ?3 Sau đó HS nêu nhận xét: điểm đối xứng với mỗi điểm của ABC qua đường cao AH vẫn thuộc ABC . GV : Ta nói AH là trục đối xứng của tam giác cân ABC.gọi HS đọc định nghĩa trục đối xứng của hình. HS làm ?4: a. Chữ cái in hoa A có 1 trục đối xứng. b. Tam giác đều ABC có 3 trục đối xứng. c. Đường tròn tâm O có vô số trục đối xứng. GV dùng các miếng bìa : tam giác đều ,hình tròn,hình thang cân ,gấp theo các trục đối xứng để minh họa. Vậy trục đối xứng của hình thang là đường thẳng nào? HS trả lời và đọc định lý về trục đối xứng của hình thang cân. 3. Hình có trục đối xứng: A C B H Định nghĩa: (SGK) A D H B C K Định lí: SGK trang 87. IV. CỦNG CỐBài tập 35 trang 87 SGK. HS tự vẽ hình đối xứng qua trục d. BT 36 tr87 SGK: a) So sánh độ dài OB và OC: A và B đối xứng qua Ox nên OA = OB A và C đối xứng qua Oy nên OA = OC � OB = OC b) Tính số đo góc BOC � O � ( vì  OAC cân) Ta có : O 1 2 � � O 3  O 4 (vì  OAB cân) Mà � O � O � O � O � BOC 1 2 3 4  x B A 4 O 3 2 1 y C  �  2O � 2 O � O �  2xOy � = 2O 2 3 2 3 = 2.500  1000 V. Hướng dẫn về nhà:  Học các định nghĩa, định lí.  Làm bài tập 35, 37 � 42 trang 87, 88 SGK.  Tiết sau luyện tập. Ngµy so¹n:15/9/2013 GV: Nguyễn Thị Hường TiÕt 10 luyÖn tËp Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT - Kiến thức: Củng cố kiến thức về hai điểm đối xứng nhau qua một đường thẳng; hai hình đối xứng nhau qua một đường thẳng; hình có trục đối xứng. - Kỹ năng: + Vẽ hình đối xứng của một hình qua một trục đối xứng (hình đơn giản) + Nhận biết hai hình đối xứng nhau qua một trục; hình có trục đối xứng trong thực tế. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Compa, thước thẳng, phấn màu; giấy photo mỗi hình 59 ở trang 87 SGK. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 1. Ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: - Nêu định nghĩa hai điểm đối xứng qua một đường thẳng; hai hình đối xứng qua một đường thẳng; hình có trục đối xứng. - Vẽ tam giác A’B’C’ đối xứng với tam giác ABC qua d. 3. Luyện tập: Hoạt động của GV và HS Nội dung ghi bảng BT 37 tr87 Sgk: BT 37 tr87 Sgk: GV: Yêu cầu HS tìm các hình có trục đối a) Có 2 trục đối xứng. xứng trên hình 59: h) Không có trục đối xứng. b), c), d), e) có 1 trục đối xứng. i) Có 1 trục đối xứng. g) Có 5 trục đối xứng. BT 39 tr88 Sgk: BT 39 tr88 Sgk: GV yêu cầu HS: Chứng minh: AD + DB < AE + EB + Vẽ hình? Ta có : A và C đối xứng qua d nên d là đường trung trực của AC. B D và E thuộc d � DA = DC ; EA = A EC D E d Do đó: AD + DB = DC + DB = BC (1) AE + EB = EC + EB (2) C  BCE có : BC < EC + EB (bất đẳng thức  ) (3) + Ghi giả thiết – kết luận Từ (1); (2); (3) � AD + DB < AE + EB HS: (đpcm) GT BC cắt d tại D; E � D (E � D) b) Con đường đi từ A đến D để trở về B là con đường ngắn nhất KL AD + DB < AE + EB BT 40 tr88 Sgk: BT 40 tr88 Sgk: HS thảo luận (2 em chung bàn) để trả lời. a) Biển nguy hiểm đường hẹp hai Thông qua bài tập GV nhắc nhở HS về an bên có 1 trục đối xứng. toàn giao thông : Khi tham gia giao thông cần b) Biển nguy hiểm đường giao với có ý thức chấp hành tốt theo các biển báo để đường sắt có rào chắn có 1 trục tránh những nguy hiểm xảy ra. đối xứng. c) Biển nguy hiểm đường ưu tiên GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 gặp đường không ưu tiên bên phải không có trục đối xứng. d) Biến nguy hiểm khác có 1 trục đối xứng. BT 41 tr88 Sgk: BT 41 tr88 Sgk: HS tiếp tục thảo luận để nhận biết câu đúng, a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba sai. điểm đối xứng với chúng qua một GV nhận xét. trục cũng thẳng hàng. (Đúng) a) c) b) Hai tam giác đối xứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau. (Đúng) c) Một đường tròn có vô số trục đối xứng. ( Đúng) d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đối xứng. (Sai) b) Hai tam giác đối xứng qua 1 trục thì có ba cạnh lần lượt bằng nhau nên chu vi (tổng ba cạnh) của chúng bằng nhau. d) Một đoạn thẳng có hai trục đối xứng (1 đường trung trực và 1 đường thẳng chứa đoạn thẳng đó) IV. CỦNG CỐ: kết hợp trong quá trình luyện tập. V. Hướng dẫn về nhà:  Về nhà xem lại các bài tập đã giải.  Làm tiếp các bài tập còn lại.  Xem trước bài: Hình bình hành. Ngµy so¹n:16/9/2013 TiÕt 11 h×nh b×nh hµnh I. Môc tiªu: - HS n¾m v÷ng ®n h×nh b×nh hµnh lµ h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song ( 2 cÆp c¹nh ®èi //). N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh ®èi, gãc ®èi vµ ®êng chÐo cña h×nh b×nh hµnh. - HS dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ tÝnh chÊt nhËn biÕt ®îc h×nh b×nh hµnh. BiÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh b×nh hµnh, chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. - RÌn tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cÈn thËn. II. Ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: Compa, thíc, b¶ng phô GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 Năm học: 2013-2014 - HS: Thíc, compa. III. tiÕn tr×nh bµi d¹y: A- ¤n ®Þnh tæ chøc: B-KiÓm tra bµi cò: - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa h×nh thang, h×nh thang c©n, h×nh thang vu«ng ? - Nªu c¸c tÝnh chÊt cña h×nh thang, h×nh thang c©n? C- Bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña HS * H§1: H×nh thµnh ®Þnh nghÜa - GV: §a h×nh vÏ + C¸c c¹nh ®èi cña tø gi¸c cã g× ®Æc biÖt? � Ngêi ta gäi tø gi¸c nµy lµ h×nh b×nh hµnh + VËy theo em h×nh b×nh hµnh lµ h×nh ntn? GV: vËy ®Þnh nghÜa h×nh thang & ®Þnh nghÜa HBH kh¸c nhau ë chç nµo? GV: chèt l¹i GV: VËy ta cã thÓ §/N gi¸n tiÕp HBH tõ h×nh thang ntn? * H§2: HS ph¸t hiÖn c¸c tÝnh chÊt cña HBH. Qua c¸c bµi tËp H·y quan s¸t h×nh vÏ, ®o ®¹c, so s¸nh c¸c c¹nh c¸c gãc, ®êng chÐo tõ ®ã nªu tÝnh chÊt cña c¹nh, vÒ gãc, vÒ ®êng chÐo cña h×nh b×nh hµnh ®ã. - HS dïng thíc th¼ng cã chia kho¶ng c¸ch ®Ó ®o c¹nh, ®êng chÐo. - Dïng ®o ®é ®Ó ®o c¸c gãc cña HBH & NX §êng chÐo AC c¾t BD t¹i O GV: Em nµo CM ®îc O lµ trung ®iÓm cña AC & BD. GV: chèt l¹i c¸ch CM: XÐt  AOB &  COD cã: � � (slt) �  AOB =  COD ( gcg) A2 = C 1 � = D � (slt) Do ®ã OA = OC ; OB = OD B 2 2 AB = CD (cmt) + GV: Cho HS ghi néi dung cña ®Þnh lý díi d¹ng (gt) &(kl) ABCD lµ HBH GT AC �BD = O a) AB = CD � KL b) �A = C� ; B� = D c) OA = OC ; OB = OD ABCD lµ HBH theo (gt) � AB// CD;AD//BC. KÎ ®êng chÐo AC ta cã: � � (SLT) (1) � � (SLT) (2) A1 = C A2 = C 1 2 AC lµ c¹nh chung=>  ABC =  ADC (g.c.g) �= D � � AB = DC ; AD = BC, & B �+ C � hay � = C Tõ (1) & (2)=> � A1 + � A2 = C A � 1 2 * H§4: H×nh thµnh c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt + GV: §Ó nhËn biÕt 1 tø gi¸c lµ HBH ta dùa vµo yÕu tè nµo ®Ó kh¼ng ®Þnh? + GV: tãm t¾t ý kiÕn HS b»ng dÊu hiÖu GV: ®a ra h×nh 70 (b¶ng phô) GV: Tø gi¸c nµo lµ h×nh b×nh hµnh? v× sao? GV: Nguyễn Thị Hường 1) §Þnh nghÜa A B C D A B D A C B 700 D 1100 700 C * §Þnh nghÜa: H×nh b×nh hµnh lµ tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song + Tø gi¸c ABCD lµ HBH � AB// CD AD// BC + Tø gi¸c chØ cã 1 cÆp ®èi // lµ h×nh thang + Tø gi¸c phaØ cã 2 cÆp ®èi // lµ h×nh b×nh hµnh. HBH lµ h×nh thang cã 2 c¹nh bªn // 2. TÝnh chÊt ?1 * §Þnh lý:Trong HBH : a) C¸c c¹nh ®èi b»ng nhau b) C¸c gãc ®èi b»ng nhau c) Hai ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®êng. A B 1 2 o 2 2 1 D C 3) DÊu hiÖu nhËn biÕt 1-Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi // lµ HBH 2-Tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi = lµ HBH 3-Tø gi¸c cã 2 c¹nh ®èi // &=lµ HBH 4-Tø gi¸c cã c¸c gãc ®èi=nhau lµ HBH 5- Tø gi¸c cã 2 ®êng chÐo c¾t nhau t¹i trung ®iÓm mçi h×nh lµ HBH. ?3 Trường THCS Nam Triều Giáo án Hình 8 ( PhÇn c lµ kh«ng ph¶i HBH) Năm học: 2013-2014 D- Cñng cè: GV: cho HS nh¾c l¹i §N- T/c- dÊu hiÖu nhËn biÕt HBH E- Híng dÉn HS häc tËp ë nhµ: Häc thuéc lý thuyÕt Lµm c¸c bµi tËp 43,44,45 /92 TiÕt 12 Ngµy so¹n: 23/10/2013 LuyÖn tËp I. Môc tiªu: - HS cñng cè ®n h×nh b×nh hµnh lµ h×nh tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song ( 2 cÆp c¹nh ®èi //). N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt vÒ c¹nh ®èi, gãc ®èi vµ ®êng chÐo cña h×nh b×nh hµnh. BiÕt ¸p dông vµo bµi tËp - HS dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt vµ tÝnh chÊt nhËn biÕt ®îc h×nh b×nh hµnh. BiÕt chøng minh mét tø gi¸c lµ h×nh b×nh hµnh, chøng minh c¸c ®o¹n th¼ng b»ng nhau, c¸c gãc b»ng nhau, 2 ®êng th¼ng song song. - RÌn tÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cÈn thËn. T duy l« gÝc, s¸ng t¹o. II. ph¬ng tiÖn thùc hiÖn: - GV: Compa, thíc, b¶ng phô hoÆc b¶ng nhãm. - HS: Thíc, compa. Bµi tËp. III. tiÕn tr×nh bµi d¹y: A- ¤n ®Þnh tæ chøc: B- KiÓm tra bµi cò: HS1: + Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa HBH vµ c¸c tÝnh chÊt cña HBH? + Muèn CM mét tø gi¸c lµ HBH ta cã mÊy c¸ch chøng minh? Lµ nh÷ng c¸ch nµo? HS2: CMR nÕu mét tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi b»ng nhau th× c¸c c¹nh ®èi song song víi nhau vµ ngîc l¹i tø gi¸c cã c¸c c¹nh ®èi song song th× c¸c c¹nh ®èi b»ng nhau? §¸p ¸n: A 1 2 2 B o 2 1 D C + Chøng minh * NÕu AB = CD vµ AD = BC. KÎ ®êng chÐo AC ta cã:  ABC =  CDA (ccc) � � � � AD// BC A1 = C 1 � � AB// CD A2 = C 2 � ; � � �  ABC =  CDA(gcg) * NÕu AD// BC vµ AB// CD � � A1 = C A2 = C 1 2 � AB = CD vµ AD = BC C-Bµi míi: GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều
- Xem thêm -