Tài liệu Giáo án hình học 7 trọn bộ

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Ch¬ng I: ®êng th¼ng vu«ng gãc ®êng th¼ng song song So¹n ngµy : 17/8/2013 D¹y ngµy : 20/8/2013 TiÕt1. hai gãc ®èi ®Ønh A. Môc tiªu : - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh, n¾m ®îc tÝnh chÊt : Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. - VÏ ®îc gãc ®èi ®Ønh víi mét gãc cho tríc. NhËn biÕt c¸c gãc ®èi ®Ønh trong mét h×nh. - Bíc ®Çu tËp suy luËn. B. ChuÈn bÞ : GV: Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô. HS : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc. C.. TiÕn tr×nh lªn líp 7A 7B : I. KiÓm tra - Gi¸o viªn kiÓm tra ®å dïng häc tËp cña häc sinh. - Nªu yªu cÇu cña m×nh ®èi víi häc sinh vÒ m«n häc. - Thèng nhÊt c¸ch chia nhãm vµ lµm viÖc theo nhãm trong líp. II. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS - GV giíi thiÖu qua vÒ ch¬ng tr×nh H×nh häc 7 vµ néi dung ch¬ng I. - GV treo b¶ng phô vÏ h×nh hai gãc ®èi ®Ønh, hai gãc kh«ng ®èi ®Ønh. ? H·y nhËn xÐt quan hÖ vÒ ®Ønh, vÒ c¹nh cña c¸c gãc vÏ trªn h×nh. - GV th«ng b¸o vÒ cÆp gãc ®èi ®Ønh trªn h×nh ®· vÏ. ? ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh. - HS ®äc ®Þnh nghÜa SGK. - Dùa vµo ®Þnh nghÜa, HS tr¶ lêi ?2 . ? Hai ®êng th¼ng c¾t nhau t¹o thµnh mÊy cÆp gãc ®èi ®Ønh. Néi dung bµi häc 1. ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? x y’ 2 3 O 1 4 §Þnh x’ nghÜa:(SGK-Trang 81). O1 vµ O3 lµ hai gãc ®èi ®Ønh. O2 vµ O4 lµ hai gãc ®èi ®Ønh. - Tr¶ lêi miÖng ?2 y 2. xTÝnh chÊt cña 2 hai gãc ®èi y’®Ønh. ? Cho AOB, vÏ gãc ®èi ®Ønh cña nã. 3 y 1 O 4 x’ ? So s¸nh sè ®o cña O1 vµ O3; O2 vµ O4. Rót ra dù ®o¸n. - HS dïng thíc ®Ó kiÓm tra dù ®o¸n. Ta cã: - GV híng dÉn HS chøng minh b»ng suy O1 + O2 = 1800 (Hai gãc kÒ bï) (1) luËn: ? TÝnh tæng hai gãc: O1 vµ O2. ? TÝnh tæng hai gãc: O2 vµ O3. 2 O2 + O3 = 1800 (Hai gãc kÒ bï) (2) ? So s¸nh hai gãc: O1 vµ O3. Tõ (1),(2) suy ra: O1 + O2 = O2 + O3 O1 = O3 ? Rót ra kÕt luËn vÒ sè ®o cña hai gãc ®èi ®Ønh. KÕt luËn: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. III. Cñng cè - Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. Ngîc l¹i, hai gãc b»ng nhau th× cã ®èi ®Ønh kh«ng? LÊy vÝ dô? - GV treo b¶ng phô vÏ s½n ®Ò bµi tËp 1,2 (SGK-Trang 82) cho HS ho¹t ®éng nhãm ®Ó ®iÒn vµo chç trèng. IV. Híng dÉn häc ë nhµ - Häc thuéc ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh vµ c¸ch vÏ hai gãc ®èi ®Ønh. - Lµm c¸c bµi tËp 2,3,4,5 (SGK-Trang 82); bµi tËp 1,2,3(SBT-Trang73,74). - Bµi sau : LuyÖn tËp. - Híng dÉn bµi tËp 5 : ¤n tËp l¹i c¸c kh¸i niÖm ®· häc ë líp 6 : + Hai gãc kÒ nhau + Hai gãc bï nhau + Hai gãc kÒ bï. So¹n ngµy : 17/8/2013 D¹y ngµy : 23/8/2013 TiÕt2. luyÖn tËp A.MUÏC TIEÂU: - HS thaønh thaïo caùch nhaän bieát hai goùc ñoái ñænh-caùch veõ goùc ñoái ñænh vôùi goùc cho tröôùc. - Bieát vaän duïng tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh ñeå giaûi baøi taäp, suy luaän. B. CHUAÅN BÒ: GV: Thöôùc ño goùc, baûng phuï HS: Oân taäp, laøm baøi taäp C. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP 7A: 7B : I.OÅn ñònh lôùp: II. Kieåm tra baøi cuõ: Em haõu neâu ñònh nghóa vaø tính chaát hai goùc ñoái ñænh III. Baøi môùi 3 Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Néi dung -Cho HS leân baûng laøm baøi taäp 1. Baøi taäp 5 5. . C Hs: .A - GV: Kieåm tra vieäc laøm baøi taäp cuûa HS ôû vôõ baøi taäp. B . A’ . C’ GV:Veõ goùc keà buø vôùi goùc ABC ta veõ nhö theá naøo? A B̂ C keà buø vôùi A B̂ C’ HS leân baûng veõ Neân: A B̂ C + A B̂ C’=1800 -GV: höôùng daãn HS suy luaän => A B̂ C’=180O - A B̂ C ñeå tính soá ño cuûa A B̂ C. A B̂ C’=180O- 56O=124O -GV: höôùng daãn HS tính soá ño A B̂ C vaø A’ B̂ C’ ñoái ñænh neân: ’ cuûa goùc C B̂ A döïa vaøo tính A B̂ C = A’ B̂ C’ = 56O x’ chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh. y Baøi 6: Cho HS giaûi baøi taäp 6 GV: cho HS veõ  XOY=470, O y’ veõ hai tia ñoái OX’, OY’ cuûa hai x tia OX vaø OY GV:Neáu Ô 1 = 47O => Ô 3 = ? O -Goùc Ô 2 vaø Ô 4 quan heä nhö Ta coù: Ô 1 = 47 maø Ô 1 = Ô 3 (ññ) Neân Ô 3 = 47O theá naøo? Tính chaát gì? 0 HS: Hai goùc ñoái ñænh, baèng Ô 1 + Ô 2 = 180 (keà buø) neân O O O O Ô 2 = 180 - Ô 1 = 180 - 47 = 133 nhau. Ô 2 = Ô 4 vì ñoái ñænh. Neân - GV: cho HS laøm baøi taäp 7. O Ô 4 = 133 Gv:Cho 1 HS leân veõ hình vaø x y’ vieát treân baûng caùc caëp goùc ñoái ñænh z z’ O - GV: nhaän xeùt cuøng caû lôùp x’ y - GV: neáu ta taêng soá ñöôøng thaúng leân xx’ caét zz’ coù hai caëp ñoái ñænh laø 4,5,6……. N, thì soá caëp goùc ñoái x Ô z vaø x’ Ô z’; x’ Ô z vaø x Ô z’’ ñænh laø bao nhieâu? Haõy xaùc laäp ’ ’ coâng thöùc tính soá caëp goùc ñoái xx ø caét yy coù hai caëp ñoái ñænh laø: Vì 4 ñænh? x Ô y vaø x’ Ô y’; x’ Ô y vaø x Ô y’ HS: n(n-1) yy’ caétø zz’ coù hai caëp goùc ñoái ñænh laø : -GV: cho HS laøm baøi taäp 8 ôû y Ô z vaø y’ Ô z’ ; y Ô z’ vaø y’ Ô z vôùi nhieàu nhaø. ñöôøng thaúng caét nhau taïi moät ñieåm thì soá caëp goùc ñoái ñænh ñöôïc tính theo coâng thöùc: GV yeâu caàu 1 HS leân baûng n (n-1) laøm. Caû lôùp laøm nhaùp vaø nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. IV. Cuûng coá Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi 9 V.Höôùng daãn hoïc ôû nhaø - OÂn laïi lyù thuyeát veà goùc vuoâng - Laøm caùc baøi taäp: 9,10 - Chuaån bò giaáy ñeå gaáp hình. DuyÖt ngµy : 20/8/2013 Tæ trëng So¹n ngµy : 20/8/2013 D¹y ngµy : 27/8/2013 TiÕt3. hai ®êng th¼ng vu«ng gãc A. Môc tiªu : - Gi¶i thÝch ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. - C«ng nhËn tÝnh chÊt: Cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng b ®i qua ®iÓm A vµ b a. - BiÕt vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc. BiÕt vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. - RÌn kü n¨ng vÏ h×nh chÝnh x¸c, t duy suy luËn. B. ChuÈn bÞ : GV : Thíc th¼ng, ªke, b¶ng phô HS : Thíc th¼ng, ªke, giÊy. C. TiÕn tr×nh lªn líp I.Tæ chøc 7A 7B : II. KiÓm tra bµi cò - ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? Nªu tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh ? - VÏ xAy = 900 vµ gãc x’Ay’ ®èi ®Ønh víi gãc ®ã?(Bµi tËp 9) 5 � GV ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi. III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS - HS c¶ líp lµm ?1 . GV vÏ ®êng th¼ng xx’ vµ yy’ vu«ng gãc víi nhau t¹i O. - HS c¶ líp lµm ?2 . O1 = 900 (®iÒu kiÖn cho tríc) O2 =1800  O1 = 900 (Hai gãc kÒ bï) � O3 = O1 = 900 ; O4 = O2 = 900 Néi dung 1. ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. y x 2 1 3 O4 x’ §Þnh nghÜa: (SGK). y’ - GV th«ng b¸o hai ®êng th¼ng xx’ vµ KÝ hiÖu: xx’  yy’. 2. VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. yy’ lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc . ? ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. - HS lµm ?3 ?4 ®Ó vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc. - GV híng dÉn HS vÏ hai ®êng th¼ng TÝnh chÊt: vu«ng gãc b»ng thíc th¼ng. Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng d ®i qua ®iÓm O cho tríc vµ vu«ng gãc víi ? NhËn xÐt cã thÓ vÏ ®îc bao nhiªu ®- mét mét ®êng th¼ng a cho tríc. êng th¼ng qua mét ®iÓm vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc. 3. §êng trung trùc cña mét ®o¹n - GV yªu cÇu HS lµm c«ng viÖc sau: + VÏ ®o¹n th¼ng AB, X¸c ®Þnh trung th¼ng. d ®iÓm I cña ®o¹n AB. + Qua I vÏ ®êng th¼ng d  AB. - GV th«ng b¸o ®êng th¼ng d võa vÏ ®îc gäi lµ trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB. A I B ? ThÕ nµo lµ trung trùc cña mét ®o¹n §Þnh nghÜa: (SGK). th¼ng. §êng th¼ng d lµ trung trùc cña AB - GV giíi thiÖu hai ®iÓm ®èi xøng qua � Avµ B ®èi xøng víi nhau qua d. mét ®êng th¼ng. IV. Cñng cè - Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? - LÊy vÝ dô thùc tÕ vÒ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? - HS lµm bµi tËp 12,13 (sgk - tr.86) V. Híng dÉn häc ë nhµ 6 - N¾m ch¾c ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng vu«ng gãc , ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. - Lµm c¸c bµi tËp 11, 15, 16, 17 (SGK-Trang 86, 87). - ChuÈn bÞ chu ®¸o ®Ó bµi sau luyÖn tËp. - Bµi tËp 16 : Dïng ªke thao t¸c theo H9 - sgk tr.78. So¹n ngµy : 22/8/2013 D¹y ngµy : 30/8/2013 TiÕt4. luyÖn tËp A. Môc tiªu : - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc, vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. - Cã kÜ n¨ng sö dông c¸c dông cô ®Ó vÏ h×nh. - Bíc ®Çu lµm quen víi suy luËn logic. B. ChuÈn bÞ : GV : Thíc th¼ng, ªke, b¶ng phô. HS : Thíc th¼ng, ªke. C. TiÕn tr×nh lªn líp : I.Tæ chøc 7A 7B : II. KiÓm tra bµi cò - ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? Cho ®iÓm O thuéc ®êng th¼ng xx’, h·y vÏ ®êng th¼ng yy’ ®i qua O vµ vu«ng gãc víi xx’. - ThÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng? Cho ®o¹n th¼ng AB = 4cm, h·y vÏ ®êng trung trùc cña AB. III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung - HS thùc hiÖn yªu cÇu vÏ h×nh theo sù Bµi 18 (SGK-Trang 87). m« t¶ b»ng lêi. x d2 - 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh. B A - GV quan s¸t, söa sai, uèn n¾n c¸ch 450 vÏ h×nh cho c¸c HS díi líp. O y C d1 - HS quan s¸t h×nh vÏ, th¶o luËn ®Ó ®a ra c¸c tr×nh tù vÏ h×nh. Bµi 19: (SGK-Trang 87). - Mét vµi HS ®a ra ph¬ng ¸n cña m×nh, d1 GV chèt l¹i ph¬ng ¸n dÔ thùc hiÖn nhÊt. B - HS tiÕn hµnh vÏ h×nh vµo vë, 1 HS A lªn b¶ng tr×nh bµy. 600 ? C¸ch vÏ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. O C d2 7 - HS tiÕn hµnh vÏ ®o¹n th¼ng AB, BC theo ®óng ®é dµi trong hai trêng hîp: + Ba ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng. + Ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng. Bµi 20: (SGK-Trang 87). d1 d2 - HS vÏ c¸c ®êng trung trùc d1, d2 cña c¸c ®o¹n th¼ng AB, BC trong tõng trA êng hîp trªn. B C d1 A / d2 / B // // C IV. Cñng cè - Kh¸i niÖm hai gãc ®èi ®Ønh, tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh. - Kh¸i niÖm ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng, c¸ch vÏ trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng V. Híng dÉn häc ë nhµ - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. - Lµm c¸c bµi tËp 10, 11, 12, 13, 14, 15 (SBT-Trang 75). - Xem tríc bµi “C¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng”. - ChuÈn bÞ c¸c lo¹i thíc, thíc ®o gãc. Ngµy......th¸ng.....n¨m 2013 Ký duyÖt So¹n ngµy : 27/8/2013 D¹y ngµy : 06/9/2013 A. Môc tiªu : TiÕt5. c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng C¾t hai ®êng th¼ng - HS gi¶i thÝch ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau. - BiÕt ®îc tÝnh chÊt: Cho hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn, nÕu cã mät cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× cÆp gãc so le trong cßn l¹i còng b»ng nhau; hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau; hai gãc trong cïng phÝa b»ng nhau. Cã kÜ n¨ng nhËn biÕt cÆp gãc so le trong, cÆp gãc ®ång vÞ, cÆp gãc trong cïng phÝa. - RÌn kü n¨ng vÏ h×nh chÝnh x¸c, t duy suy luËn. B. ChuÈn bÞ : GV : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô. HS : Thíc th¼ng. C. tiÕn tr×nh lªn líp : I.Tæ chøc 7A 7B : 8 II. KiÓm tra bµi cò - ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? Nªu tÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh ? - ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? ThÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng ? III. D¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung - GV vÏ h×nh 1. Gãc so le trong, gãc ®ång vÞ. ? Cho biÕt cã bao nhiªu gãc ®Ønh A, ®Ønh B t¹o thµnh trong h×nh vÏ trªn. c - GV giíi thiÖu ®Æc ®iÓm vÒ vÞ trÝ cña A3 2 c¸c gãc so víi c¸c ®êng th¼ng ®Ó tõ ®ã 4 1 a giíi thiÖu c¸c cÆp gãc so le trong, gãc ®ång vÞ.(Cã thÓ giíi thiÖu thªm vÒ c¸c cÆp gãc trong cïng phÝa, ngoµi cïng b 3 2 phÝa, so le ngoµi). 4 B1 - HS lµm ?1 sau ®ã GV treo b¶ng phô - C¸c cÆp gãc so le trong: A1 vµ B3; A4 vµ B2. bµi 21(SGK) ®Ó cñng cè. - C¸c cÆp gãc ®ång vÞ: A1 vµ B1;A2 vµ B2, A3 vµ B3, A4 vµ B4. - GV yªu cÇu HS vÏ h×nh theo d÷ kiÖn cña ?2 . ? Bµi to¸n ®· cho biÕt g×. ? Yªu cÇu cña bµi to¸n - HS th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi ?2 . ? TÝnh gãc A4 theo gãc nµo. 2. TÝnh chÊt. c A2 3 4 4 3 2 B1 1 a b Ta cã A4 + A3 = 1800 (Hai gãc kÒ bï) ? TÝnh gãc B3, cã nhËn xÐt g× vÒ sè ®o cña c¸c gãc so le trong. � A4 = 1800 – A3 = 1800 – 450 = 1350 ? So s¸nh sè ®o cña c¸c gãc ®ång vÞ. T¬ng tù ta cã B3 = 1350. � A4 = B3. Ta cã A1 = A3 =450(Hai gãc ®èi ®Ønh) � A1 = B2 = 450. - GV cho häc sinh thõa nhËn tÝnh chÊt ph¸t biÓu trong SGK. TÝnh chÊt: (SGK) IV. Cñng cè - GV treo b¶ng phô vÏ s½n h×nh cña bµi tËp 22 vµ yªu cÇu HS lµm c¸c viÖc sau” + §iÒn sè ®o cña c¸c gãc cßn l¹i. 9 + ChØ ra c¸c cÆp gãc trong cïng phÝa vµ tÝnh tæng cña chóng. - Bµi 23: LÊy vÝ dô thùc tÕ vÒ h×nh ¶nh c¸c cÆp gãc so le trong, ®ång vÞ. V. Híng dÉn häc ë nhµ - N¾m ch¾c ®Þnh nghÜa gãc ®ång vÞ, so le trong, trong cïng phÝa. - Lµm c¸c bµi tËp 16, 17, 18, 19, 20 (SBT-Trang 75, 76, 77). - Nghiªn cøu tríc §4. "Hai ®êng th¼ng song song" - ¤n kh¸i niÖm "Hai ®êng th¼ng song song, hai ®êng th¼ng ph©n biÖt" ®· häc ë líp 6 DuyÖt ngµy : ......./......../2013 Ngày soạn: 03/9/2013 Ngày giảng 10/09/2013 TIẾT 6: LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU: a) Kiến thức: - HS nhận biết được cặp góc so le, đồng vị, và tính chất của một đường thẳng cắt hai đường thẳng trong một số trường hợp. b) Kỹ năng: - Có kỹ năng suy luận có cơ sở. c) Thái độ: - HS có ý thức học tập, khả năng quan sát và tìm tòi. B. CHUẨN BỊ: - Thước thẳng, êke, thước đo góc C. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: I-Tổ chức: 7A: II-Kiểm tra: III-Bài giảng Gọi 2 học sinh lên bảng Viết tên các góc so le trong, các góc đồng vị ? 7B: c A 2 3 1 4 a B 3 4 b 2 1 x x/ A4 3 12 B3 2 y y/ 4 1 HS2: d ) ) A1 = B 3 = 1200 . Tính � A4 , B 2 ? Cho � 10 Hoạt động của GV Hoạt động của hs 1) Chữa bài tập ở nhà: Bài 21( Tr 89): GV đưa ra bảng phụ có đề bài và a) So le trong. hình vẽ. b) Đồng vị. Y/C HS trả lời. c) Đồng vị. Chữa bài tập 22: d) So le trong. Đề nghị HS suy nghĩ làm bài Bài 22(Tr 89): ) Gọi 1 em lên bảng trình bày. A2 = A4 = 400 ( đối đỉnh) a) � A3 2 1 37 4 3 2 B 1 4 2) Bài toán có nội dung thực tiễn: Cho biết các cặp góc so le trong: ) 0 � =B B 4 = 40 ( đối đỉnh) 2 ) � A3 = A1 = 1800 - 400 = 1400 ) 0 � =B B 1 = 140 ( đối đỉnh) 4 ) A1 + B 2 = 1400 + 400 = 1800 b) � ) � A4 + B 3 = 400 + 1400 = 1800 Bài 18( SBT- tr76): ) A1 = B 3 a) � ) � A4 = B 2 Vì sao các cặp góc so le trong còn b) Theo tính chất lại cũng bằng nhau ? � A4 = 1800 - � A1 A3 2 1 37 4 3 2 B 1 4 0 � � c) Vì sao mỗi cặp góc đồng vị bằng B2 = 180 - B3 ) nhau ? A2 và B 3 c) Xét cặp góc đồng vị � ) A3 = A1 ( đối đỉnh) vì : � ) � A1 = B 3 ( so le trong) d) Vì sao mỗi cặp góc trong cùng ) � � A3 = B 3 phía bù nhau ? ) A1 và B 2 d) Xét cặp góc � ) ) � + B A1 + B 2 = B vì : � 2 3 ) � � A1 = B 3 ) Mà B�3 + B 2 = 1800 ) A1 + B 2 = 1800 e)Vì sao mỗi cặp góc ngoài cùng Nên � ) phía bù nhau ? A3 và B 4 e) Xét cặp góc � ) ) � + B A3 + B 4 = B vì : � 2 3 ) � � A3 = B 3 ) Mà B�3 + B 4 = 1800 11 ) A3 + B 4 = 1800 Nên � IV-Củng cố: Góc tạo bởi một đường cắt hai đường thẳng Bài 23 T 89 V-Hướng dẫn về nhà : Học bài , làm bài tập 17, 20 SBT So¹n ngµy : 05/9/2013 D¹y ngµy : 13/9/2013 TiÕt 7: hai ®êng th¼ng song song A. Môc tiªu : - HS «n l¹i ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng song song, n¾m ch¾c dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. - BiÕt vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®êng th¼ng cho tríc. - Sö dông thµnh th¹o dông cô ®Ó vÏ hai ®êng th¼ng song song. B. ChuÈn bÞ : GV : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô. HS : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, C. tiÕn tr×nh lªn líp : I.Tæ chøc: 7A..............................................7B..................................... II KiÓm tra bµi cò - Bµi tËp 17 (SBT- Trang 76) - Bµi tËp 19 (SBT-Trang76)(GV vÏ s½n h×nh trªn b¶ng phô) III. D¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS ? ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng song song ? VÞ trÝ gi÷a hai ®êng th¼ng ph©n biÖt - GV treo b¶ng phô vÏ h×nh 17(SGK) ®Ó cho HS lµm ?1 . ? Dù ®o¸n c¸c ®êng th¼ng nµo trªn h×nh song song víi nhau. ? So s¸nh sè ®o cña c¸c gãc so le trong, ®ång vÞ trong c¸c h×nh trªn. ? Dù ®o¸n xem khi nµo hai ®êng th¼ng song song. Néi dung 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6. Hai ®êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung gäi lµ hai ®êng th¼ng song song. 2. DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. TÝnh chÊt: NÕu ®êng th¼ng c c¾t hai ®êng th¼ng a, b vµ trong c¸c gãc t¹o - GV cã thÓ giíi thiÖu thªm tÝnh chÊt thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nÕu hai gãc trong cïng phÝa bï nhau nhau (hoÆc mét cÆp gãc ®ång vÞ b»ng th× hai ®êng th¼ng ®ã còng song song. nhau) th× a vµ b song song víi nhau. 12 KÝ hiÖu ®êng th¼ng a song song víi ®êng th¼ng b: a // b - HS lµm ?2 :VÏ ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm vµ song song víi mét ®êng th¼ng cho tríc. 3. VÏ hai ®êng th¼ng song song. - GV híng dÉn c¸ch vÏ th«ng dông nhÊt lµ vÏ theo dßng kÎ cña vë hoÆc vÏ theo chiÒu réng cña thíc th¼ng. IV. Cñng cè - DÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song - Bµi tËp 24 SGK: §a b¶ng phô ®Ó HS ho¹t ®éng nhãm. - GV gíi thiÖu kh¸i niÖm hai ®o¹n th¼ng song song: hai ®o¹n th¼ng n»m trªn hai ®êng th¼ng song song. V. Híng dÉn häc ë nhµ - N¾m ch¾c dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. - Bµi tËp 25, 26 (SGK-Trang91) - Bµi tËp 21, 22, 23, 24, 25, 26 (SBT-Trang 77,78). - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô häc tËp ®Ó giê sau luyÖn tËp. - Bµi tËp 26(sgk) : Híng dÉn HS b»ng h×nh vÏ : (Dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song). x y A x’ 1200 1200 B Ngày.......tháng.....năm 2013 Ký duyệt y’ 13 So¹n ngµy : 11/9/2013 D¹y ngµy : 17/9/2013 TiÕt8 : LuyÖn tËp A. Môc tiªu : - §îc cñng cè, n¾m ch¾c dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. - VÏ thµnh th¹o mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®êng th¼ng cho tríc vµ song song víi ®êng th¼ng ®ã. - LuyÖn kÜ n¨ng sö dông ®å dïng ®Ó vÏ h×nh. B. ChuÈn bÞ : GV : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke, b¶ng phô. HS : Thíc th¼ng, ªke. C. tiÕn tr×nh lªn líp : I. Tæ chøc: 7A.............................................7B............................................ II. KiÓm tra bµi cò - Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song? - VÏ cÆp gãc so le trong xAB vµ yBA cã sè ®o ®Òu b»ng 60 0. Hai ®êng th¼ng Ax vµ By cã song song víi nhau kh«ng ? V× sao? III. D¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung Bµi tËp 27 (SGK-Trang 91). - HS ®äc ®Ò, t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi. ? Ta cÇn vÏ c¸c yÕu tè nµo tríc. ? VÏ nh thÕ nµo. - VÏ ®êng th¼ng a ®i qua A vµ song song víi BC. - Trªn ®êng th¼ng a lÊy ®iÓm D sao cho ? §iÓm D ®îc x¸c ®Þnh nh thÕ nµo. AD = BC. ? Cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mÊy ®iÓm D - Trªn ®êng th¼ng a lÊy ®iÓm D’ n»m tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. kh¸c phÝa ®iÓm D so víi A sao cho AD’ = AD. - HS ®äc ®Ò, t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi. ? X¸c ®Þnh c¸c vÞ trÝ cã thÓ cã cña Bµi tËp 26 (SBT-Trang 78). ®iÓm M ®Ó vÏ h×nh. - GV yªu cÇu HS vÏ h×nh vµo vë vµ lªn b¶ng thùc hiÖn. - HS lªn b¶ng vÏ h×nh. 14 - HS ®äc ®Ò, t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi. - HS thùc hiÖn vÏ hai gãc cã c¹nh t¬ng øng vu«ng gãc xOy vµ x’Oy’. Sau ®ã dïng thíc ®Ó ®o vµ rót ra ®îc nhËn xÐt lµ sè ®o cña hai gãc cã c¹nh t¬ng øng vu«ng gãc (cïng nhän) th× b»ng nhau. - §èi víi HS kh¸, giái th× GV cã thÓ hBµi tËp 29 (SBT-Trang 92). íng dÉn c¸ch chøng minh. IV. Cñng cè - Kh¸i niÖm hai ®êng th¼ng vu«ng gãc, hai ®êng th¼ng song song. C¸ch vÏ vu«ng gãc, song song. - Bµi tËp 30 SGK (Trang 92). V. Híng dÉn häc ë nhµ - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. - Hoµn thiÖn c¸c bµi tËp ®· giao vÒ nhµ. - §äc tríc bµi “ Tiªn ®Ò ¥clit vÒ ®êng th¼ng song song”. So¹n ngµy : 11/9/2013 D¹y ngµy : 20/9/2013 TiÕt9: tiªn ®Ò ¥clit vÒ ®êng th¼ng song song 15 A. Môc tiªu : - N¾m ®îc tiªn ®Ò ¥clit, hiÓu r»ng nhê cã tiªn ®Ò ¥clit míi suy ra ®îc tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. - TÝnh ®îc sè ®o cña c¸c gãc khi cã hai ®êng th¼ng song song vµ mét c¸t tuyÕn, biÕt sè ®o cña mét gãc th× tÝnh ®îc sè ®o cña c¸c gãc cßn l¹i. - RÌn t duy suy luËn. B. ChuÈn bÞ : GV : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, b¶ng phô. HS : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc C. tiÕn tr×nh lªn líp : I. Tæ chøc: 7A.............................................7B............................................... II KiÓm tra bµi cò - Cho ®iÓm M n»m ngoµi ®êng th¼ng a, vÏ ®êng th¼ng b qua M vµ b // a. - GV yªu cÇu HS thùc hiÖn vÏ theo c¸c c¸ch kh¸c nhau sau ®ã ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi. III. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS - GV th«ng b¸o néi dung tiªn ®Ò ¥clit. Néi dung 1. Tiªn ®Ò ¥clit. Tiªn ®Ò (SGK-Trang 92). Cho M �a �  !b // a (M �b). - HS t×m hiÓu néi dung tiªn ®Ò sau ®ã M b vÏ h×nh vµo vë. ? Hai ®êng th¼ng song song cã tÝnh a chÊt g×. - HS thùc hiÖn tr×nh tù c¸c yªu cÇu phÇn ? trong SGK: 2. TÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song + VÏ hai ®êng th¼ng a vµ b song song. song. c + VÏ ®êng th¼ng c c¾t a vµ b. + §o mét cÆp gãc so le trong vµ nhËn xÐt. + §o mét cÆp ®ång vÞ vµ nhËn xÐt. + §o mét cÆp gãc trong cïng phÝa vµ nhËn xÐt. ? Ph¸t biÓu tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. - §èi víi HS kh¸, giái th× GV cã thÓ híng dÉn c¸ch chøng minh. TÝnh chÊt: NÕu a// b, c c¾t a vµ b th×: - C¸c cÆp gãc so le trong b»ng nhau. - C¸c cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau. - C¸c cÆp gãc trong cïng phÝa bï nhau. 16 IV. Cñng cè - Néi dung tiªn ®Ò ¥clit vµ tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. - Bµi tËp 32 SGK (Trang 94). - Bµi tËp 33 SGK (Trang 94). a/ Hai gãc so le trong b»ng nhau. b/ Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau. c/ Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. V. Híng dÉn häc ë nhµ - Häc thuéc néi dung tiªn ®Ò ¥clit vµ n¾m v÷ng tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song. - Lµm c¸c bµi tËp 34, 35, 36 SGK (Trang 94). - Bµi tËp 29, 30 SBT (Trang 79). Ký DuyÖt ngµy : ......./9/2013 So¹n ngµy : 19/9/2013 D¹y ngµy : 24/9/2013 TiÕt10 :LuyÖn tËp A. Môc tiªu : - BiÕt tÝnh c¸c gãc cßn l¹i khi cho mét c¸t tuyÕn c¾t hai ®êng th¼ng song song vµ cho biÕt sè ®o mét gãc. - VËn dông ®îc tiªn ®Ò ¥clit vµ tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song vµo lµm c¸c bµi tËp. - Ph¸t triÓn t duy vµ rÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi gi¶i mét c¸ch khoa häc. B. ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke, b¶ng phô. Häc sinh : Thíc th¼ng, ªke, thíc ®o gãc. 17 C. TiÕn tr×nh lªn líp: I.Tæ chøc: 7A :..........................................7B........................................ II. KiÓm tra bµi cò - Ph¸t biÓu tiªn ®Ò ¥clit? Ch÷a bµi tËp 34 (sgk) - Ph¸t biÓu tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song? Ch÷a bµi tËp 35 (sgk) III. D¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 36 (SGK-Trang 94). - HS ®äc ®Ò, t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi. - Yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng vÏ h×nh ? Gãc A1 so le víi gãc nµo ? Gãc A2 víi gãc nµo lµ cÆp gãc ®ång vÞ ? Hai gãc B3 vµ A4 cã quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo ? B4 vµ A2 lµ cÆp gãc g× ? Cã thÓ kÕt luËn ngay hai gãc ®ã b»ng nhau ®îc kh«ng Bµi tËp 37(SGK-Trang 95). - HS ®äc ®Ò, t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi vµ vÏ h×nh ? Nªu tªn tÊt c¶ c¸c gãc cña hai tam gi¸c CAB vµ CDE ? ChØ ra c¸c cÆp gãc b»ng nhau cña hai tam gi¸c. IV. Cñng cè (KiÓm tra viÕt 10 phót) C©u 1: Khi nµo ta cã thÓ nãi ®êng th¼ng a song song víi ®êng th¼ng b ? C©u 2: Cho h×nh vÏ sau, biÕt a // b: a/ ViÕt tªn c¸c cÆp gãc ®ång vÞ, c¸c cÆp gãc so le trong, cÆp gãc trong cïng phÝa b/ ChØ ra c¸c cÆp gãc b»ng nhau. §¸p ¸n: C©u1 (2®) C©u2 (8®) �1 v�N �1 ; M �2 v�N �2 ; M �3 v�N �3 ; M �4 v�N �4 a/ CÆp gãc ®ång vÞ : M 18 �3 v�N �1 ; M �4 v�N �2 C¸c cÆp gãc so le trong M �3 v�N �2 ; M �4 v�N �1 C¸c cÆp gãc trong cïng phÝa M �1  N �1 ; M �2  N �2 ; M �3  N �3 ; M �4  N �4 b/ C¸c cÆp gãc b»ng nhau : M �3  N �1 ; M �4  N �2 M V. Híng dÉn häc ë nhµ(1ph) - Lµm l¹i bµi kiÓm tra vµo vë. - Bµi tËp 38, 39 (SGK-Trang 95) - §äc tríc bµi “ Tõ vu«ng gãc ®Õn song song”. So¹n ngµy : 11/9/2013 D¹y ngµy : 26/9/2013 TiÕt11 : tõ vu«ng gãc ®Õn song song A. Môc tiªu : - N¾m quan hÖ gi÷a hai ®êng th¼ng cïng vu«ng gãc hoÆc cïng song song víi ®êng th¼ng thø ba. - RÌn kü n¨ng vÏ hai ®êng th¼ng song song. - Ph¸t triÓn t duy logic, biÕt ph¸t biÓu chÝnh x¸c mét mÖnh ®Ò to¸n häc, tËp suy luËn. B. ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn : Thíc th¼ng, ªke, b¶ng phô. Häc sinh : Thíc th¼ng, ªke, phiÕu häc nhãm. C. tiÕn tr×nh lªn líp: I.Tæ chøc: 7A :..........................................7B........................................ II. KiÓm tra bµi cò 19 - Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song? Cho ®iÓm M n»m ngoµi ®êng th¼ng d, vÏ ®êng th¼ng a qua M vµ a  d. - Ph¸t biÓu tiªn ®Ò ¥clit vµ tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song? VÏ ®êng th¼ng d’ qua M vµ d’  a. � GV ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi. III. D¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - GV gäi mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh 27, 1. Quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ tÝnh c¸c HS kh¸c vÏ h×nh vµo vë. song song. - HS quan s¸t h×nh 27 SGK, tr¶ lêi ?1 . ? Nªu nhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a 2 ®êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®êng th¼ng thø ba. ? Ph¸t biÓu tÝnh chÊt díi d¹ng c«ng thøc. - XÐt vÊn ®Ò ngîc l¹i: nÕu cã ®êng th¼ng a//b vµ ca th× ®êng th¼ng c cã TÝnh chÊt 1: a  c� c¾t vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng b �� a // b. kh«ng? b  c � - §èi víi HS kh¸ cã thÓ dïng tiªn ®Ò ¥clit ®Ó chøng minh. ? NÕu ®êng th¼ng c kh«ng c¾t ®êng th¼ng b th× sao. ? c//b dÉn ®Õn ®iÒu g× v« lÝ. ? NÕu ®êng th¼ng c c¾t ®êng th¼ng b th× suy ra ®îc ®iÒu g×. ? VËy nÕu cã mét ®êng th¼ng vu«ng gãc víi mét trong hai ®êng th¼ng song song th× nã quan hÖ thÕ nµo víi ®êng th¼ng cßn l¹i. - HS ho¹t ®éng nhãm lµm ?2 TÝnh chÊt 2: c  a� �� c  b. a // b � 2. Ba ®êng th¼ng song song. - §¹i diÖn nhãm HS tr×nh bµy kÕt qu¶. - NÕu a // c, b // c th× a // b ? - a  d’ v× a  d vµ d // d’. 20 ? Ph¸t biÓu tÝnh chÊt. - a  d’’ v× a  d vµ d // d’’. - GV th«ng b¸o kh¸i niÖm ba ®êng - d // d’’ v× d’ a vµ d’’ a. TÝnh chÊt 3: th¼ng song song. a // c � �� a // b. b // c � KÝ hiÖu: a // b // c. IV. Cñng cè - Néi dung c¸c tÝnh chÊt vÒ quan hÖ gi÷a vu«ng gãc vµ song song. - Bµi tËp 40 (SGK-Trang 97) - Bµi tËp 41 (SGK-Trang 97) V. Híng dÉn häc ë nhµ - Häc thuéc néi dung c¸c tÝnh chÊt. - Lµm c¸c bµi tËp 42, 43, 44 (SGK -Trang 98). - Bµi tËp 33, 34 (SBT-Trang 80). * Bµi tËp 42,43 : ¸p dông tÝnh chÊt 1. Bµi tËp 44 : ¸p dông tÝnh chÊt DuyÖt ngµy : ..../...../2013 So¹n ngµy : 25/9/2013 D¹y ngµy : 01/10/2013 TiÕt 12: LuyÖn tËp A. Môc tiªu : - Cñng cè, n¾m v÷ng quan hÖ gi÷a hai ®êng th¼ng cïng vu«ng gãc hoÆc cïng song song víi mét ®êng th¼ng thø ba. - RÌn kÜ n¨ng sö dông c¸c dông cô vÏ h×nh. - Ph¸t triÓn t duy vµ rÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi gi¶i mét c¸ch khoa häc. B. ChuÈn bÞ : Gi¸o viªn : Thíc th¼ng, thíc ®o gãc, ªke, b¶ng phô. Häc sinh : Thíc th¼ng, ªke, thíc ®o gãc. C. tiÕn tr×nh lªn líp : I.Tæ chøc: 7A :............................................7B........................................... II. KiÓm tra bµi cò - Ph¸t biÓu tÝnh chÊt vÒ quan hÖ gi÷a hai ®êng th¼ng cïng vu«ng gãc hoÆc cïng song song víi ®êng th¼ng thø ba? - Bµi tËp 42 (SGK-Trang 98). b a//b (t/c 2) a c II. D¹y häc bµi míi Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Xem thêm -