Tài liệu Giáo án hình học 7 soạn 4 cột cả năm

  • Số trang: 181 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7 PHAÀN HÌNH HOÏC Chöông I: ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC-ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG. Ngaøy soaïn: 24 - 08 - 2006. Ngaøy daïy: 28 - 08 - 2006 Tieát: 1 §1. HAI GOÙC ÑOÁI ÑÆNH. I/ Muïc tieâu:  Hoïc sinh giaûi thích ñöôïc theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh.  Neâu ñöôïc tính chaát: Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau.  Hoïc sinh veõ ñöôïc goùc ñoái ñænh vôùi moät goùc cho tröôùc.  Nhaän bieát caùc goùc ñoái ñænh trong moät hình.  Böôùc ñaàu taäp suy luaän. II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Tieán trình tieát daïy: 1) OÅn ñònh toå chöùc: (1’) Kieåm tra só soá, chuaån bò cuûa hoïc sinh. 2) Kieåm tra baøi cuõ: Khoâng kieåm tra. 3) Giaûng baøi môùi: (5’)  Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu chöông trình hình hoïc 7: Noäi dung chöông 1 chuùng ta caàn nghieân cöùu caùc khaùi nieäm cô baûn sau: 1. Hai goùc ñoái ñænh. 2. Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc. 3. Caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng. 4. Hai ñöôøng thaúng song song. 5. Tieân ñeà Ô-clit veà ñöôøng thaúng song song. 6. Töø vuoâng goùc ñeán ñöôøng song song. 7. Khaùi nieäm ñònh lí. Giaùo vieân: Hoâm nay chuùng ta seõ nghieân cöùu khaùi nieäm ñaàu tieân cuûa chöông : Hai goùc ñoái ñænh.  Tieán trình baøi daïy: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc vieân 13’ Hoaït ñoäng 1: 1) Theá naøo laø hai goùc Hoaït ñoäng 1: ñoái ñænh: Theá naøo laø hai goùc ñoái O ñænh B 1 2 Hình 1 1 A 2 M Giaùo vieân ñöa hình veõ Hình 3 Hình 2 hai goùc ñoái ñænh vaø hai goùc khoâng ñoái ñænh (Veõ ôû baûng phuï) HS: Quan saùt vaø traû lôøi. GV: Em haõy nhaän xeùt GV Cấn Văn Thắm Hai goùc ñoái ñænh laø hai goùc maø moãi caïnh cuûa 1 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN quan heä veà ñænh, veà caïnh cuûa O1 vaø O2 ; cuûa M1 vaø M2 ; cuûa A vaø B. GV giôùi thieäu: O1 vaø O2 coù moãi caïnh goùc naøy laø tia ñoái cuûa moät caïnh cuûa goùc kia , ta noùi ñoù laø hai goùc ñoái ñænh, coøn ôû hình 2 vaø hình 3 hai goùc khoâng laø hai goùc ñoái ñænh. GV: Vaäy theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh? GV: Ñöa ñònh nghóa leân baûng phuï yeâu caàu HS nhaéc laïi. GV: Cho HS laøm ?2 trang 81 SGK. Hoûi: Vaâïy hai ñöôøng thaúng caét nhau taïo thaønh maáy caëp goùc ñoái ñænh? GV: Giaûi thích taïi sao ôû hình 2 vaø hình 3 thì hai goùc tring moãi hình khoâng laø hai goùc ñoái ñænh? GV: Cho goùc xOy , em haõy veõ goùc ñoái ñænh vôùi goùc xOy ?  Hình 1 hai goùc coù chung ñænh vaø caïnh cuûa goùc naøy laø tia ñoái cuûa moät caïnh cuûa goùc kia.  Hình 2 thì hai goùc cuõng coù chung ñænh nhöng caïnh cuûa goùc naøy khoâng laø tia ñoái cuûa caïnh goùc kia.  Hình 3 thì hai goùc khoâng ñoái ñænh nhöng baèng nhau. HS: Traû lôøi theo ñònh nghóa ôû SGK trang 81. ?2 : O2 vaø O4 cuõng laø hai goùc ñoái ñænh vì: Tia Oy’ laø tia ñoái cuûa tia Ox’ vaø tia Ox laø tia ñoái cuûa tia Oy. HS: Ñöùng taïi choã giaûi thích.  Nhaän xeùt boå sung. HS: Leân baûng thöïc hieän vaø neâu caùch veõ. y' x O y  GV: Treân hình baïn vöøa GV Cấn Văn Thắm HÌNH HỌC 7 goùc naøy laø tia ñoái cuûa moät caïnh cuûa goùc kia.  x' Veõ tia Ox’ laø tia ñoái cuûa tia Ox. Veõ tia Oy’ laø tia ñoái cuûa tia Oy. 2 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN veõ coøn coù caëp goùc ñoái ñænh naøo khoâng? GV: Em haõy veõ hai ñöôøng thaúng caét nhau vaø vieát teân caùc caëp goùc ñoái ñænh. HÌNH HỌC 7 HS: xOy’ ñoái ñænh vôùi yOx’ HS: Leân baûng thöïc hieän. 2 3 5’ Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh. GV: Quan saùt hai goùc ñoái ñænh treân hình 4 roài öôùc löôïng baèng maét ñoä lôùn hai goùc ñoái ñænh?  Em haõy duøng thöôùc ño goùc ñeå kieåm tra laïi keát quaû vöøa öôùc löôïng.  GV goïi 1 HS leân baûng kieåm tra coøn caùc hoïc döôùi lôùp töï kieåm tra hình veõ cuûa mình döôùi vôû. GV: Döïa vaøo tính chaát cuûa hai goùc keà buø ñaõ hoïc ôû lôùp 6. Giaûi thích taïi sao O1 = O2 ?  Coù nhaän xeùt gì veà toång O1 + O2 ?  Töông töï: O2 + O3  Töø hai keát quaû treân suy ra ñieàu gì? GV: Caùch giaûi thích nhö treân goïi laø caùch laäp luaän. 18’ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá: GV: Ta coù hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau. Vaäy hai goùc baèng nhau coù ñoái ñænh khoâng? (Baûng phuï cuûng coá).  Ñöa baûng phuï baøi taäp 1: GV Cấn Văn Thắm O4 1 Hình 4 Hoaït ñoäng 2: 2) Tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh: Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau HS: Caùc caëp goùc ñoái ñænh ôû hình 4 baèng nhau. 2 3 O4 1 HS:  O1 + O2 = 1800 (Hai goùc keà buø)  O2 + O3 = 1800 (Hai goùc keà buø)  O1 + O2 = O2 + O3  O1 = O3 Hoaït ñoäng 3: HS: Khoâng. 3 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy. HÌNH HỌC 7 x y' O y x' GV: Ñöa baûng phuï ghi baøi 2 vaø yeâu caàu HS ñöùng taïi choã trình baøy (Ñieàn vaøo choã troáng) a) x’Oy’ ; Tia ñoái. b) Hai goùc ñoái ñænh ; Oy’ laø tia ñoái cuûa caïnh Oy. HS: a) Ñoái ñænh. b) Ñoái ñænh. 4) Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (3’) a) Hoïc thuuoäc ñònh nghóa vaø tính chaát hai goùc ñoái ñænh. Hoïc caùch suy luaän. b) Bieát veõ goùc ñoái ñænh vôùi moät goùc cho tröôùc, veõ hai goùc ñoái ñænh vôùi nhau. c) Baøi taäp: Baøi 3, 4, 5 SGK. Baøi 1, 2, 3 SBT. IV) Ruùt kinh nghieäm, boå sung: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. GV Cấn Văn Thắm 4 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN Ngaøy soaïn: 24-8-2005 Tieát: 2 HÌNH HỌC 7 §2. LUYEÄN TAÄP I/ Muïc tieâu:  Hoïc sinh naém chaéc ñöôïc ñònh nghóa hai goùc ñoái ñænh, tính chaát: Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhau.  Nhaän bieát caùc goùc ñoái ñænh trong moät hình.  Veõ ñöôïc goùc ñoái ñænh vôùi moät goùc cho tröôùc.  Böôùc ñaàu taäp suy luaän vaø trình baøy moät baøi giaûi. II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Tieán trình tieát daïy: 1) OÅn ñònh toå chöùc: (1’) Kieåm tra só soá, chuaån bò cuûa hoïc sinh. 2) Kieåm tra baøi cuõ: (6’) GV: Neâu caâu hoûi kieåm tra: HS1: Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh? Veõ hình , chæ teân vaø vieát ra caùc caëp goùc ñoái ñænh. HS2: Neâu tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh? Chöõa baøi 5. Phöông aùn traû lôøi:  Ñònh nghóa vaø tính chaát neâu nhö SGK. A  a) Duøng thöôùc ño goùc veõ goùc ABC = 560 b) Veõtia ñoái BC’ cuûa tia BC. 560 ABC’ = 1800 – CBA (hai goùc keà buø) B C' C  ABC’ = 1800 – 560 = 1240 c) Veõ tia BA’ laø tia ñoái cuûa tia BA A' C’BA’ = 1800 – ABC’ (hai goùc keà buø)  C’BA’ = 1800 – 1240 = 560. 3) Giaûng baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi: Ñeå cuûng coá caùch nhaän bieát hai goùc ñoái ñænh, tính soá ño goùc, veõ moät goùc ñoái ñænh vôùi goùc cho tröôùc, taäp luaän trình baøy baøi giaûi, tieát hoïc hoâm nay caùc em seõ giaûi caùc baøi taäp lieân quan ñeán caùc vaán ñeà ñoù.  Caùc hoaït ñoäng: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 20’ Hoaït ñoäng 1: Baøi 6: Hoaït ñoäng 1: GV: Cho hoïc sinh ñoïc baøi HS: Suy nghó vaø traû lôøi. taäp 6. Neáu hoïc sinh khoâng traû lôøi y'  Ñeå veõ hai ñöôøng thaúng ñöôïc GV höôùng daãn: x 0 2 caét nhau taïo thaønh goùc  Veõ xOy = 47 1 3 y O4 0 47 ta veõ nhö theá naøo?  Veõ tia ñoái Ox’ cuûa tia Ox  Veõ tia ñoái Oy’ cuûa tia Oy Giaûi:x' O1 = O3 = 470 (hai goùc ta ñöôïc ñöôøng thaúng xx’ ñoái ñænh)  Goïi 1 hoïc sinh leân caét yy’ taïi O, coù moät goùc O1 + O2 = 1800 (hai goùc baûng veõ hình. baèng 470 keà buø) GV: Döïa vaøo hình veõ vaø  O2 = 1800 – 470 noäi dung baøi toaùn em haõy GV Cấn Văn Thắm 5 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN toùm taét noäi dung baøi toaùn döôùi daïng cho , tìm. Hoûi: Ñeå tìm caùc goùc theo baøi toaùn em laøm theá naøo?  GV treo baûng phuï veõ saün hình baøi taäp 7 roài cho HS ñöùng taïi choã trình baøy.  Baûng phuï: HS: Leân baûng toùm taét. HS khaù leân baûng trình baøy. HS nhaän xeùt. z x' y' HÌNH HỌC 7 3 2 4 1 5 O6 OÃ z' GV: Cho hoïc sinh laøm baøi taäp 8. Goïi hai hoïc sinh leân baûng veõ. * Qua hình veõ baøi 8 , em ruùt ra nhaän xeùt gì? GV: Cho HS laøm baøi taäp 10. Yeâu caàu HS hoaït ñoäng theo nhoùm. Sau 2 phuùt goïi ñaïi dieän trình baøy caùch giaûi cuûa nhoùm mình. 15’ Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá: GV: Yeâu caàu nhaéc laïi  Theá naøo laø hai goùc ñoái ñænh.  Tính chaát cuûa hai goùc ñoái ñænh.  Baøi taäp traéc nghieäm (baøi 7 – SBT) Baøi 7: y y x = 133 vaø O4 = O2 = 1330 0 700 700 O y 700 700 x OÂ Ây y' x' HS: Hai goùc baèng nhau chöa chaéc laø hai goùc ñoái ñænh. * Ñaïi dieän nhoùm trình baøy Caùch gaáp: Gaáp tia maøu ñoå truøng vôùi tia maøu xanh ta ñöôïc caùc goùc ñoái ñænh truøng nhau neân baèng nhau. Hoaït ñoäng 2: HS: Traû lôøi caâu hoûi. HS: Traû lôøi caâu a) ñuùng, caâu b) sai vaø duøng hình veõ baùc boû caâu sai. 4) Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (3’) a) Hoïc thuuoäc ñònh nghóa vaø tính chaát hai goùc ñoái ñænh. Hoïc caùch suy luaän. b) Bieát veõ goùc ñoái ñænh vôùi moät goùc cho tröôùc, veõ hai goùc ñoái ñænh vôùi nhau. c) Baøi taäp: Baøi 7-SGK. Baøi 4, 5, 6-SBT. d) Ñoïc tröôùc baøi : Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc , chuaån bò eâke, giaáy. IV) Ruùt kinh nghieäm, boå sung: .................................................................................................................................................. GV Cấn Văn Thắm 6 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7 .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tuaàn 2 Tieát: 3 Ngaøy soaïn: 22/8/2010 §2. HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC. I/ Muïc tieâu:  Hoïc sinh giaûi thích ñöôïc theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc.  Coâng nhaän tính chaát: Coù duy nhaát moät ñöôøng thaúng b ñi qua A vaø b  a.  Hieåu theá naøo laø ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng.  Bieát veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåmcho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc. Bieát veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng.  Böôùc ñaàu taäp suy luaän. II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; thöôùc EÂke; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; thöôùc EÂke; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1) OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’) Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá 7A1 7A2 2) Kieåm tra baøi cuõ: (6’) GV: Goïi 1 HS leân baûng traû lôøi:  Theá naøo hai goùc ñoái ñænh?  Neâu tính chaát hai goùc ñoái ñænh. y 0  Veõ xAy = 90 roài veõ x’Ay’ ñoái ñænh vôùi xAy. GV:Cho HS nhaän xeùt , ñaùnh giaù. Phöông aùn traû lôøi: x' A x y' HS: Leân baûng traû lôøi vaø veõ hình. 3) Giaûng baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi: Hai ñöôøng thaúng x’x vaø y’y caét nhau taïi A vaø taïo thaønh moät goùc vuoâng, ta noùi hai ñöôøng thaèng vuoâng goùc vôùi nhau. Ñoù laø noäi dung baøi hoïc hoâm nay.  Tieán trình baøi daïy: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung 12’ Hoaït ñoäng 1: 1) Theá naøo laø hai Hoaït ñoäng 1: ñöôøng thaúng vuoâng Theá naøo laø hai ñöôøng goùc? thaúng vuoâng goùc? GV: Cho hoïc sinh caû lôùp HS: Caû lôùp laáy giaáy ñaõ chuaån laøm baøi taäp ?1 bò saün gaáp hai laàn nhö hình 3a,  HS: Traûi phaúng giaáy 3b. Hoïc sinh: Caùc neáp gaáp laø hình ñaõ gaáp, roài duøng buùt vaø thöôùc keû caùc ñöôøng thaúng aûnh cuûa hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vaø boán goùc taïo theo neáp gaáp, quan saùt thaønh ñeàu laø goùc vuoâng. caùc neáp gaáp vaø caùc goùc GV Cấn Văn Thắm 7 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN taïo thaønh bôûi caùc neáp gaáp ñoù.  GV: Veõ ñöôøng thaúng x’x vaø y’y caét nhau taïi Ovaø xOy = 900, yeâu caàu hoïc sinh nhìn hình veõ toùm taét noäi dung. GV: Em haõy döïa vaøo baøi taäp 9 neâu caùch suy luaän. GV: Vaäy theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc? Giaùo vieân giôùi thieäu kí hieäu hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc: x’x  y’y. GV: Neâu caùc caùch dieãn ñaït nhö SGK. 13’ Hoaït ñoäng 2: Veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc GV: Muoán veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc ta laøm theá naøo?  Ngoaøi caùch veõ treân ta coøn coù caùch veõ naøo nöõa? GV: Goïi 1HS leân baûng laøm baøi taäp ?3 . Hoïc sinh caû lôùp laøm vaøo vôû. HÌNH HỌC 7 y x' O x y' HS: Ñöùng taïi choã trình baøy. Hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ caét nhau vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc vuoâng ñöôïc goïi laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc.Kyù hieäu xx’yy’ HS: hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc laø hai döôøng thaúng caét nhau vaø taïo thaønh 4 goùc vuoâng. Hoaït ñoäng 2: 2) Veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc: HS: Coù theå neâu caùch veõ nhö baøi taäp 9. HS duøng thöôùc thaúng veõ phaùc hai ñöôøng thaúng a vaø a’ vuoâng goùc vôùi nhau vaø kí hieäu: a' a a  a' GV: Cho hoïc sinh hoaït ñoäng nhoùm ?4 Yeâu caàu hoïc sinh caùc vò trí coù theå xaûy ra giöõa ñieåm O vaø a roài veõ hình theo caùc tröôøng hôïp ñoù. GV: Quan saùt vaø höôùng daãn hoïc sinh veõ hình. GV Cấn Văn Thắm HS: Ñieåm O coù theå naèm ngoaøi ñöôøng thaúng a cuõng coù theå naèm trong ñöôøng thaúng a. HS: Hoaït ñoäng theo nhoùm: Quan saùt caùc hình 5, hình 6 roài veõ theo; duïng cuï veõ coù theå laø eâke, thöôùc thaúng, thöôùc ño goùc Ñaïi dieän moät nhoùm leân trình 8 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN GV: Nhaän xeùt baøi cuûa vaøi nhoùm. GV: Theo em coù maáy ñöôøng thaúng ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi a? GV: Ta thöøa nhaän tính chaát sau ( Neâu tính chaát nhö SGK) GV: Ñöa baûng phuï ghi saün baøi taäp sau: Baøi 1: Haõy ñieàn vaøo choã troáng ( … ) a) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau laø hai ñöôøng thaúng … b) Cho ñöôøng thaúng a vaø ñieåm M, coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng b ñi qua ñieåm M vaø … c) Ñöôøng thaúng xx’ vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng yy’, kí hieäu: … Baøi 2: Trong hai caâu sau , caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai? Haõy baùc boû caâu sai baèng moät hình veõ. a) Hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc thì caét nhau. b) Hai ñöôøng thaúng caét nhau thì vuoâng goùc. 10’ Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá -Theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc? GV: Cho caû lôùp laøm baøi 15 SGK. Sau ñoù cho caû lôùp neâu nhaän xeùt. HÌNH HỌC 7 baøy. Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng a’ ñi qua ñieåm O vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng a cho tröôùc. Coù moät vaø chæ moät ñöôøng thaúng a’ ñi qua ñieåm O vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng a cho tröôùc. HS: Ñöùng taïi choã traû lôøi: Baøi 1: a) caét nhau , taïo thaønh moät goùc vuoâng. b) b vuoâng goùc vôùi a c) xx’  yy’. HS: Suy nghó vaø traû lôøi: a) Ñuùng. b) Sai . Leân baûng veõ hình minh hoïa. -Hai ñöôøng thaúng xx’ vaø yy’ caét nhau vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät goùc vuoâng ñöôïc goïi laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc.Kyù hieäu xx’yy’ HS: Chuaån bò giaáy trong vaø thao taùc nhö caùc hình 8 SGK. HS1: Neáp gaáp zt vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng xy taïi O. HS2: Coù 4 goùc vuoâng laø: xOz, zOy, yOt, tOx 4) Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (3’) a) Hoïc thuoäc ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vaø ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng. b) Bieát veõ hai ñöôøng thaúng vuoânggoùc vaø ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng. c) Baøi taäp: Baøi 13, 14, 15, 16 SGK. GV Cấn Văn Thắm 9 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7 IV) Ruùt kinh nghieäm, boå sung: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tuaàn 2 Tieát: 4 Ngaøy soaïn:23/8/2010 HAI ÑÖÔØNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC I/ Muïc tieâu:  Hoïc sinh giaûi thích ñöôïc theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoânggoùc.  Bieát veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm cho tröôùc vaø vuoâng goùc vôùi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc.  Bieát veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng.  Söû duïng thaønh thaïo eâke, thöôùc thaúng.  Böôùc ñaàu taäp suy luaän. II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1) OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’). Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá 7A1 7A2 2) Kieåm tra baøi cuõ: (7’) GV: Neâu caâu hoûi kieåm tra:  Theá naøo laø hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc? Theá naøo laø ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng?  Cho ñoaïn thaúng AB = 4 cm. Haõy veõ ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB.  Phöông aùn traû lôøi:  SGK.  HS duøng thöôùc veõ ñoaïn thaúng AB = 4 cm, duøng thöôùc coù chia khoaûng ñeå xaùc ñònh ñieåm O sao cho OA = 2 cm; duøng eâke veõ ñöôøng thaúng ñi qua O vaø vuoâng goùc vôùi AB. GV cho hoïc sinh nhaän xeùt, ñaùnh giaù. 3) Giaûng baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi: Ñeå cuûng coá caùch veõ hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc cuõng nhö caùch veõ ñöôøng trung tröïc cuûa 1 ñoaïn thaúng, taäp caùch laäp luaän veà hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc . ñoù laø noäi dung cuûa tieát hoïc hoâm nay.  Tieán trình baøi daïy: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc vieân 15’ 3) Ñöôøng trung tröïc Hoaït ñoäng 1: Hoaït ñoäng 1: cuûa ñoaïn thaúng. Ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng. GV Cấn Văn Thắm 10 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN GV: Cho baøi toaùn: Cho ñoaïn AB, veõ trung ñieåm I cuûa AB. Qua I veõ ñöôøng thaúng d vuoâng goùc vôùi AB. GV: Goïi laàn löôït 2 hoïc sinh leân baûng veõ, hoïc sinh coøn laïi veõ hình vaøo vôû. GV: Giôùi thieäu Ñöôøng thaúng d goïi laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB. Hoûi: Vaäy ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng laø gì? GV: Nhaán maïnh hai yù trong ñònh nghóa.  Vuoâng goùc.  Qua trung ñieåm. GV: Giôùi thieäu ñieåm ñoái xöùng vaø yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi. GV: Muoán veõ ñöôøng trung tröïc cuûa moät ñoaïn thaúng ta veõ nhö theá naøo? GV: Ngoaøi caùch veõ cuûa baïn em coøn coù caùch veõ naøo khaùc? 13’ Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp GV: Ñöa baûng phuï coù veõ hình baøi 17, goïi laàn löôït ba hoïc sinh leân baûng kieåm tra. HÌNH HỌC 7 HS: Leân baûng veõ hình. d A // I // B HS: Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi moät ñoaïn thaúng taïi trung ñieåm cuûa noù ñöôïc goïi laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng aáy. Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi moät ñoaïn thaúng taïi trung ñieåm cuûa noù ñöôïc goïi laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng aáy. HS: nhaéc laïi ñieåm ñoái xöùng nhö SGK. HS: Neâu caùch veõ nhö SGK. HS: Neâu caùch gaáp giaáy. Hoaït ñoäng 2: HS1: Leân baûng kieåm tra hình a) O a a' a  a' GV: Yeâu caàu hoïc sinh neâu nhaän xeùt. GV: Cho hoïc sinh laøm HS treân baûng vaø HS caû lôùp baøi 18 (SGK) cuøng veõ theo caùc böôùc sau:  1HS leân baûng .  Duøng thöôùc ño goùc veõ goùc  1HS ñöùng taïi choã ñoïc xOy = 450 chaäm ñeà baøi.  Laáy ñieåm A baát kyø naèm GV Cấn Văn Thắm y d2 C O 450 d1 A B x 11 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7  GV: Höôùng daãn hoïc sinh laøm caùc thao taùc cho ñuùng. GV: Cho HS ñoïc ñeà baøi 20. GV: Em haõy cho bieát vò trí cuûa ba ñieåm A, B, C coù theå xaûy ra?  trong goùc xO y. Duøng eâke veõ ñöôøng thaúng d1 qua A vuoâng goùc vôùi Ox. Duøng eâke veõ ñöôøng thaúng d2 qua A vuoâng goùc vôùi Oy. * HS:  Ba ñieåm A, B, C thaúng haøng. GV: Em haõy veõ hình theo  Ba ñieåm A, B, C khoâng thöù töï ba ñieåm A, B, C. thaúng haøng. GV: Goïi 2 hoïc sinh leân baûng veõ hình vaø neâu HS veõ hình vaø neâu caùch veõ. caùch veõ. A/ d1 d2 // / O1 B O2 d2 A / 8’ GV Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá. GV: Neâu caâu hoûi.  Ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi nhau.  Phaùt bieåu tính chaát ñöôøng thaúng ñi qua 1 ñieåm vaø vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng cho tröôùc.  Baøi taäp traéc nghieäm: Trong caùc caâu sau , caâu naøo ñuùng, caâu naøo sai? a) Ñöôøng thaúng ñi qua trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB laø ñöôøng trung Cấn Văn Thắm / // B // C d1 // C Hoaït ñoäng 2: HS traû lôøi caâu hoûi: a) Sai b) Sai c) Ñuùng d) Ñuùng 12 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7 tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB. b) Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñoaïn thaúng AB laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB. c) Ñöôøng thaúng ñi qua trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB vaø vuoâng goùc vôùi AB laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng AB. d) Hai muùt cuûa ñoaïn thaúng ñoái xöùng nhau qua ñöôøng trung tröïc cuûa noù. 4) Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (1’) a) Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ chöõa. b) Laøm baøi 11  15 – SBT. c) Ñoïc tröôùc baøi: Caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng. IV) Ruùt kinh nghieäm, boå sung: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tuaàn 3 Ngaøy soaïn: 26/8/2010 Tieát: 5. Baøi: CAÙC GOÙC TAÏO BÔÛI MOÄT ÑÖÔØNG THAÚNG CAÉT HAI ÑÖÔØNG THAÚNG I/ Muïc tieâu:  HS hieåu ñöôïc tính chaát sau:  Cho hai ñöôøng thaúng vaø moät caùt tuyeán. Neáu coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì:  Caëp goùc so le trong coøn laïi baèng nhau.  Hai goùc ñoàng vò baèng nhau.  Hai goùc trong cuøng phía buø nhau.  HS coù kæ naêng nhaän bieát:  Caëp goùc so le trong.  Caëp goùc trong cuøng phía.  Caëp goùc ñoàng vò.  Böôùc ñaàu taäp suy luaän. II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Hoạt động dạy học: GV Cấn Văn Thắm 13 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7 1) OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’) Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá 7A1 7A2 2) Kieåm tra baøi cuõ: (5’) GV: Neâu caâu hoûi kieåm tra. a) Ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng laø gì? b) Giaûi baøi taäp 20 (SGK) HS: Ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi ñoaïn thaúng taïi trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ñöôïc goïi laø ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng ñoù. + Tröôøng hôïp A, B, C khoâng thaúng haøng: A // // B \ C \ + Tröôøng hôïp A, B, C thaúng haøng: A / / B // // C 3) Giaûng baøi môùi:  Giôùi thieäu baøi: GV: Ñaët vaán ñeà: Cho HS quan saùt hình veõ vaø noùi Caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng coù tính chaát gì? ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay.  Tieán trình baøi daïy: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung 15’ Hoaït ñoäng 1: 1) Goùc so le trong, Hoaït ñoäng 1: goùc ñoàng vò. Goùc so le trong, goùc ñoàng vò. GV: Goïi 1 HS leân baûng, yeâu HS leân baûng veõ hình theo yeâu Hình veõ beân: + Hai caëp goùc so le caàu: caàu cuûa GV. trong laø: a) Veõ hai ñöôøng thaúng phaân c 3  A1 vaø B3 ; bieät a vaø b. 2 4 a 1A b) Veõ ñöôøng thaúng c caét A4 vaø B2. b 3 2 ñöôøng thaúng a vaø b laàn Boán caëp goùc ñoàng vò 4 1B löôït taïi A vaø B. laø: c) Haõy cho bieát coù bao  A1 vaø B1. HS coù 4 goùc ñænh A vaø 4 goùc nhieâu goùc ôû ñænh A vaø  A2 vaø B2. ñænh B. bao nhieâu goùc ôû ñænh B.  A3 vaø B3. GV: Ñaùnh soá caùc goùc nhö  A4 vaø B4. treân hình veõ. GV giôùi thieäu hai caëp goùc so le trong vaø 4 caëp goùc ñoàng vò nhö trong SGK.  GV: Giaûi thích roõ hôn caùc thuaät ngöõ : “goùc so le trong”; “goùc ñoàng vò”. GV Cấn Văn Thắm 14 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN  Hai ñöôøng thaúng a vaø b ngaên caùch maët phaúng thaønh giaûi trong (Phaàn toâ maøu) vaø giaûi ngoaøi “Phaàn coøn laïi”.  Ñöôøng thaúng c coøn goïi laø caùt tuyeán.  Giôùi thieäu caùc caëp goùc trong cuøng phía, ngoaøi cuøng phía GV cho HS caû lôùp laøm baøi ? 1. HÌNH HỌC 7 c 3 4 A2 a 1 3 2 4 1B b 1HS leân baûng. Sau ñoù cho 1 hoïc sinh leân baûng veõ hình vaø vieát teân caùc caëp goùc so le trong vaø caùc caëp goùc ñoàng vò. x 3 z A2 t 4 1 3 2 4 1B u v y  Hai caëp goc so le trong: + A1 vaø B3 + A4 vaø B2  4 caëp goùc ñoàng vò: + A1 vaø B1 + A2 vaø B2 + A3 vaø B3 + A4 vaø B4 GV ñöa baûng phuï leân baûng: Yeâu caàu hoïc sinh laàn löôït ñieàn vaøo choã troáng. HS: Ñieàn vaøo choã troáng a) So le trong. b) Ñoàng vò. c) Ñoàng vò. d) Caëp goùc so le trong. R P N O T I 20’ Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá Xem hình 4 roài ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau GV Cấn Văn Thắm 15 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN GV: Yeâu caàu HS ñieàn vaøo choã troáng � và � a) EDC AEB laø caëp goùc … � � vaø CDE b) BED laø caëp goùc… � � laø caëp goùc… c) CDE vaø BAT � vaø DEB � d) TAB laø caëp goùc… � � e) EAB vaø MEA laø caëp goùc… g)Moät caëp goùc so le trong khaùc laø……. h)Moät caëp goùc ñoàng vò khaùc laø……….. HÌNH HỌC 7 HS: Ñieàn vaøo choã troáng a) Ñoàng vò b) Trong cuøng phía c) Ñoàng vò d)Ngoaøi cuøng phía e)So le trong � � vaø EDC g) MED � � vaø EBC h) MED GV: Neáu moät ñöôøng thaúng HS: Neáu moät ñöôøng thaúng caét caét hai ñöôøng thaúng thì coù hai ñöôøng thaúng thì coù 2 caëp bao nhieâu caëp goùc soletrong goùc soletrong taïo thaønh taïo thaønh? Bao nhieâu caëp goùc ñoàng vò Coù 4 caëp goùc ñoàng vò taïo taïo thaønh? thaønh Bao nhieâu caëp goùc trong 2 caëp goùc trong cuøng phía cuøng phía? 2 caëp goùc ngoaøi cuøng phía Bao nhieâu caëp goùc ngoaøi cuøng phía 4) Daën doø hoïc sinh chuaån bò cho tieát hoïc tieáp theo: (2’) a) OÂn laïi ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng song song vaø caùc vò trí cuûa hai ñöôøng thaúng (lôùp 6) b) Baøi taäp: Baøi 23 SGK. Baøi 16  20 SBT. c) Xem tröôùc phaàn tính chaát cuûa moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng IV) Ruùt kinh nghieäm, boå sung: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tuaàn 3 Ngaøy soaïn: 27/8/2010 Tieát: 6. Baøi: CAÙC GOÙC TAÏO BÔÛI MOÄT ÑÖÔØNG THAÚNG CAÉT HAI ÑÖÔØNG THAÚNG I/ Muïc tieâu:  HS hieåu ñöôïc tính chaát sau:  Cho hai ñöôøng thaúng vaø moät caùt tuyeán. Neáu coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì:  Caëp goùc so le trong coøn laïi baèng nhau.  Hai goùc ñoàng vò baèng nhau.  Hai goùc trong cuøng phía buø nhau. GV Cấn Văn Thắm 16 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7  HS coù kæ naêng nhaän bieát:  Caëp goùc so le trong.  Caëp goùc trong cuøng phía.  Caëp goùc ñoàng vò.  Böôùc ñaàu taäp suy luaän. II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Hoạt động dạy học: 1) OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’) Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá 7A1 7A2 2)Kieåm tra baøi cuõ: GV: Veõ ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a, b taïi A, B. haõy vieát teân caùc caëp goùc so le trng, caùc caëp goùc ñoàng vò. HS: Caùc caëp goùc soletrong: A1 vaø B3 ;A4 vaø B2 c 3 2  Caùc caëp goùc ñoàng vò: A1 vaø B1. 4 a 1A  A2 vaø B2. b 3 2  A3 vaø B3. 4 1B  A4 vaø B4. GV: Nhaän xeùt, cho ñieåm 3) Baøi môùi: a) Giôùi thieäu: ÔÛ tieát hoïc tröôùc chuùng ta ñaõ tìm hieåu veà goùc so le trong, goùc ñoàng vò. Vaäy trong tröôøng hôïp ñaëc bieät chuùng coù nhöõng tính chaát nhö theá naøo, chuùng ta cuøng tìm hieåu ôû tieát hoïc hoâm nay. b) Tieán trình tieát daïy: GV Cấn Văn Thắm 17 TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 20’ Hoaït ñoäng 1: Tính chaát GV yeâ u caàuĐÔNG hoïc sinh laøm Coù moät ñöôøng thaúng caét hai TRƯỜNG THCS SƠN baøi ?2 ñöôøng thaúng taïi A vaø B, coù : Goïi 1 hoïc sinh ñoïc hình A4 = B2 = 450 13. GV cho caû lôùp hoaït ñoäng HS hoaït ñoäng theo nhoùm. nhoùm baøi ?2. (GV cho HS söûa laïi caâu b)) Haõy tính A2 . So saùnh A2 c vaø B2. A3 2 GV yeâu caàu hoïc sinh toùm 4 1 taét döôùi daïng: Cho vaø 3 a 2 tìm, coù veõ hình vaø kí hieäu 4 B1 ñaày ñuû. Noäi dung 2) Tính chaát: Neáu ñöôøng thaúHÌNH ng c caé t 7 HỌC hai ñöôøng thaúng a, b vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì: a) Hai goùc so le trong coøn laïi baèng nhau. b) Hai goùc ñoàng vò baèng nhau. b a) Coù A4 vaø A1 laø hai goùc keà buø neân: A1 = 1800 – A4. = 1800 – 450 = 1350. Töông töï: B3 = 1800 – B2 = 1350.  A1 = B3 = 1350. b) A2 = A4 = 450 (Ñoái ñænh)  A2 = B2 = 450. c) Ba caëp goùc ñoàng vò coøn laïi baèng nhau. A1=B1, A3=B3 + Ñaïi dieän moät nhoùm leân trình baøy hình veõ. + Ñaïi dieän nhoùm khaùc leân trình baøy caùc caâu b) vaø c). HS:  Caëp goùc so le trong coøn laïi baèng nhau.  Hai goùc ñoàng vò baèng nhau. GV: Neáu ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a vaø b vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc so le trong baèng nhau thì caëp goùc so le trong coøn laïi vaø caùc caëp goùc ñoàng vò nhö theá naøo? GV: Ñoù laø tính chaát caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng. GV: Nhaéc laïi tính chaát HS: Nhaéc laïi tính chaát nhö nhö SGK. Roài yeâu caàu SGK. hoïc sinh nhaéc laïi. 15’ Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá: GV: Ñöa baøi taäp 22 leân baûng phuï. Yeâu caàu hoïc sinh leân ñieànVăn tieápThắm soá ño öùng GV baûng Cấn vôùi caùc goùc coøn laïi. Hoaït ñoäng 2: P 400 3 4 B1 2 4 3 A1 2 Q 18 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7 4)Daën doø HS chuaån bò tieát sau: (2’) -a) OÂn laïi ñònh nghóa hai ñöôøng thaúng song song vaø caùc vò trí cuûa hai ñöôøng thaúng (lôùp 6) b) Baøi taäp: Baøi 23 SGK. Baøi 16  20 SBT. c) Xem tröôùc baøi hai ñöôøng thaúng song song IV) Ruùt kinh nghieäm, boå sung: .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Tuaàn 5 Ngaøy soaïn 06/9/2010 Tieát: 7 Baøi: HAI ÑÖÔØNG THAÚNG SONG SONG. I/ Muïc tieâu:  Hoïc sinh qua hình veõ döï ñoaùn, nhaän bieát daáu hieäu hai ñöôøng thaúng song song.  HS: - Nhaéc laïi ñuùng theá naøo laø hai ñöôøng thaúng song song. - Bieát veõ moät ñöôøng thaúng ñi qua moät ñieåm naèm ngoaøi moät ñöôøng thaúng cho tröôùc vaø song song vôùi ñöôøng thaúng ñoù. - Bieát söû duïng eâke vaø thöôùc thaúng hoaëc chæ eâke veõ hai ñöôøng thaúng song song II/ Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh:  GV: SGK; SGV; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; eâke; baûng phuï.  HS: SGK; thöôùc thaúng; thöôùc ño goùc; baûng nhoùm; buùt vieát baûng. III/ Hoạt động dạy học: 1) OÅn ñònh tình hình lôùp: (1’) Traät töï + taùc phong + veä sinh + só soá 7A1 7A2 2)Kieåm tra baøi cuõ: (7’) GV neâu caâu hoûi kieåm tra: a) Neâu tính chaát caùc goùc taïo bôûi moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng? b) Cho hình veõ: Ñieàn vaøo hình soá ño caùc goùc coøn laïi. HS: Neáu moät ñöôøng thaúng caét hai ñöôøng thaúng vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc soletrong baèng nhau thì 3 2A a)Hai goùc soletrong coøn laïi baèng nhau 0 115 4 1 b)Hai goùc ñoàng vò baèng nhau 1150 3 2 c)Hai goùc trong cuøng phía buø nhau B4 1 + Caùc goùc coøn laïi laàn löôït laø: 650 , 1150 GV: Nhaän xeùt, cho ñieåm 3) Giaûng baøi môùi: GV Cấn Văn Thắm 19 TRƯỜNG THCS ĐÔNG SƠN HÌNH HỌC 7  Giôùi thieäu baøi: ÔÛ lôùp 6 ta ñaõ bieát theá naøo laø hai ñöôøng thaúng song song. Ñeå nhaän bieát hai ñöôøng thaúng coù song song vôùi nhau hay khoâng ? Caùch veõ hai ñöôøng thaúng song song nhö theá naøo ? Ñoù laø noäi dung cuûa tieát hoïc hoâm nay.  Tieán trình baøi daïy: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Kieán thöùc 5’ 1) Nhaéc laïi kieán thöùc Hoaït ñoäng 1: lôùp 6: Nhaéc laïi kieán thöùc lôùp 6 Hai ñöôøng thaúng song GV cho hoïc sinh nhaéc laïi song laø hai ñöôøng kieán thöùc lôùp 6: Theá naøo thaúng khoâng coù ñieåm HS nhaéc laïi kieán thöùc: Hai laø hai ñöôøng thaúng song chung naøo ñöôøng thaúng song song laø hai song? ñöôøng thaúng khoâng coù ñieåm chung. GV veõ hình : Cho hai HS: ñöôøng thaúng song song.  Öôùc löôïng baèng maét. GV: Muoán bieát hai ñöôøng thaúng coù song  Duøng thöôùc keùo maõi hai song vôùi nhau hay khoâng ñöôøng thaúng neáu chuùng khoâng em laøm theá naøo? caét nhau thì a song song vôùi b. GV: Caùch laøm treân môùi cho ta nhaän xeùt tröïc quan vaø duøng thöôùc khoâng keùo daøi voâ taän ñöôïc. Muoán chöùng minh ta duøng daáu hieäu nhaän bieát. 20’ 2) Daáu hieäu nhaän bieát Hoaït ñoäng 2: Hoaït ñoäng 2: hai ñöôøng thaúng song Daáu hieäu nhaän bieát hai HS: Öôùc löôïng baèng maét vaø song. ñöôøng thaúng song song traû lôøi: Ta thöøa nhaän tính chaát GV: Cho hoïc sinh laøm  Ñöôøng thaúng a vaø b song sau: baøi ?1 song vôùi nhau.  Ñöa leân baûng phuï  Ñöôøng thaúng c khoâng song Neáu ñöôøng thaúng c caét hai ñöôøng thaúng a vaø b hình 17 (SGK) song vôùi ñöôøng thaúng d.  Ñöôøng thaúng m song song vaø trong caùc goùc taïo thaønh coù moät caëp goùc GV: Em coù nhaän xeùt gì vôùi ñöôøng thaúng n. so le trong baèng nhau veà vò trí vaø soá ño cuûa caùc (Hoaëc moät caëp goùc goùc cho tröôùc ôû hình (a, HS: ÔÛ hình a) caëp goùc cho ñoàng vò baèng nhau) thì b, c). tröôùc laø caëp goùc so le trong , 0 a vaø b song song vôùi soá ño moãi goùc ñeàu baèng 45 . nhau. Hình b) caëp goùc cho tröôùc laø caëp goùc so le trong , soá ño hai  Kí hieäu: a // b. GV: Qua baøi toaùn treân em cho bieát khi naøo thì hai ñöôøng thaúng song song? GV Cấn Văn Thắm goùc ñoù khoâng baèng nhau. Hình c) caëp goùc cho tröôùc laø caëp goùc ñoàng vò baèng nhau vaø baèng 600. HS: Hai ñöôøng thaúng song song vôùi nhau neáu coù moät 20
- Xem thêm -