Tài liệu Giáo án hình học 7

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n:`15/8/2011 TUÇN 1 Ngµy d¹y 16/8/2011 Ch¬ng I : ®êng th¼ng vu«ng §êng th¼ng song song TiÕt 1 § 1. hai gãc ®èi ®Ønh I/ Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh, tÝnh chÊt : hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau. NhËn biÕt ®îc hai gãc ®èi ®Ønh trong mét h×nh vÏ. VÏ ®îc gãc ®èi ®Ønh víi gãc cho tríc. 2. Kü n¨ng: - VÏ h×nh chÝnh x¸c, Bíc ®Çu tËp suy luËn vµ biÕt c¸ch tr×nh bµy mét bµi tËp 3. Th¸i ®é : - RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ : GV: Gi¸o ¸n, SGK , thíc th¼ng HS : Vë ghi, SGK, thíc th¼ng , thíc ®o gãc, giÊy rêi. III/ TiÕn tr×nh d¹y vµ häc *Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu hai gãc ®èi ®Ønh 1 . ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh HS : VÏ hai ®êng th¼ng xx’ vµ yy’ c¾t nhau * §Þnh nghÜa : Sgk / 81 t¹i O ? Y' X GV : §¸nh sè thø tù c¸c gãc vµ giíi thiÖu gãc ¤1 vµ ¤3 lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? Em h·y nhËn xÐt quan hÖ vÒ c¹nh , vÒ gãc 2 cña gãc ¤1 vµ ¤3 3 O 1 ? ¤1 vµ ¤3 cã ®Ønh nh thÕ nµo 4 ? T×m tia ®èi cña c¹nh Ox’ Y X' ? T×m tia ®èi cña c¹nh Oy ? ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh GV : §ua ra ®Þnh nghÜa Sgk / 81 � ' ®èi ®Ønh � yOy ' xOx ? Hai gãc ¤2 vµ ¤4 cã lµ hai gãc ®èi ®Ønh � ' ®èi ®Ønh x �' Oy kh«ng ? V× sao ? xOy -ThÓ hiÖn kh¸i niÖm hai gãc ®èi ®Ønh HS : Lµm bµi 1SBT / 73 ? ? Xem h×nh vµ tr¶ lêi cÆp gãc nµo ®èi ®Ønh ? CÆp gãc nµo kh«ng ®èi ®Ønh � cã sè ®o nhá h¬n 180o ? VÏ gãc xOy � ? VÏ gãc ®èi ®Ønh cña gãc xOy HS : Lµm bµi 1 Sgk / 82 ? HS : Lµm bµi 3 Sgk / 83 ? *Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh GV : Cho líp ho¹t ®éng theo nhãm Nhãm 1 : quan s¸t , íc lîng vÒ sè ®o cña hai gãc ®èi ®Ønh ? Nhãm 2 : ®o vµ so s¸nh hai gãc ®èi ®Ønh ? Nhãm 3 : vÏ hai ®êng th¼ng c¾t nhau trªn giÊy , råi gÊp giÊy sao cho 1 gãc trïng víi gãc ®èi ®Ønh cña nã ? Nhãm 4 : kh«ng ®o cã thÓ suy ra ®îc ¤1 = ¤3 kh«ng ? GV : Híng dÉn cho häc sinh tËp suy luËn ”hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau” nh Sgk 2 . TÝnh chÊt cña hai gãc ®èi ®Ønh - Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau Y' X O Y X' � ' = � yOy ' xOx ? NÕu kh«ng ®o ¤1 vµ ¤3 , cã thÓ kÕt luËn � ' = x �' Oy xOy r»ng ¤1 = ¤3 kh«ng GV : Qua dù ®o¸n , kiÓm nghiÖm b»ng thíc ®o ®é , b»ng lËp luËn ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh nh thÕ nµo vÒ sè ®o cña hai gãc ®èi ®Ønh ? GV : §a ra tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh HS : Lµm bµi 4 Sgk / 82 ? *Ho¹t ®éng 3: Cñng cè ? ThÕ nµo lµ hai gãc ®æi ®Ønh ? Hai gãc ®èi ®Ønh cã tÝnh chÊt g× ? C©u nµo ®óng , c©u nµo sai , h·y b¸c bá c©u sai b»ng h×nh vÏ - Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau - Hai gãc b»ng nhau th× ®èi ®Ønh *Ho¹t ®éng 4 : DÆn dß - Häc thuéc ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña ghai gãc ®èi ®Ønh . - Lµm bµi tËp 3 ; 4 ; 5 ; 6 Sbt / 74 - ChuÈn bÞ cho tiÕt luyÖn tËp Rót kinh nghiÖm TUẦN1 Ngµy so¹n :18/8/2011 Ngµy d¹y: 20/8/2011 TiÕt 2 luyÖn tËp I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: HiÓu ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh vµ tÝnh chÊt cña nã. Kü n¨ng: VÏ chÝnh x¸c sè ®o cña mét gãc , vÏ gãc kÒ bï víi 1 gãc cho tríc vµ tÝnh sè ®o (®é) gãc kÒ bï víi gãc cho tríc. II/ ChuÈn bÞ : GV: Gi¸o ¸n, SGK, thíc th¼ng, thíc ®o gãc, . HS : Vë ghi, vë bµi tËp, SGK, thíc th¼ng, thíc ®o gãc . III/ TiÕn tr×nh d¹y vµ häc : * Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò HS : ThÕ nµo lµ hai gãc ®èi ®Ønh ? Nªu tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh ? lµm bµi 3 / 74 SBT � d) V× At lµ tia ph©n gi¸c cña xAy nªn ¢1 = ¢2 (1) y' x V× At’ lµ tia ®èi cña tia At nªn ¢3 = ¢1 , ¢4 = ¢2 (2) . Tõ (1) vµ (2)  ¢3 = ¢4 (3) A t' 5 1 t 4 V× At’ n»m gi÷a hai tia Ax’ vµ Ay’ vµ do (3) nªn 3 2 6 x' y At’ lµ tia ph©n gi¸c cña x�' Ay ' c) 5 cÆp gãc ®èi ®Ønh lµ : ¢1 vµ ¢3 , ¢2 vµ ¢4 � � ¢5 vµ ¢6 , xAy vµ x�' Ay ' , x�' At ' vµ xAt *Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp HS : Lµm bµi 5 SGK / 82 Bµi 5/tr 82: 0 a) � HS : lªn b¶ng vÏ ABC = 56 A ? : Muèn vÏ � ABC ' kÒ bï víi � ABC ta lµm thÕ nµo? C’ B 560 C HS: VÏ tia BC’ lµ tia ®èi cña tia BC ? ? : Hai gãc kÒ bï cã tæng sè ®o b»ng bao nhiªu ®é? A’ 0 ta lµm thÕ nµo ? : VËy muèn t×m � = ? ABC ' b) V× ABC’ kÒ bï ABC nªn 0 0 0 0 ( � ABC ' = 180 - � ABC = 180 - 56 = 124 ) 0 0 0 0 � ABC ' = 180 - � ABC = 180 - 56 = 124 HS : VÏ C�' BA ' kÒ bï víi � ? ABC ' c) V× C�' BA ' ®èi ®Ønh � ABC nªn ? : H·y tÝnh sè ®o cña C�' BA ' 0 �' BA ' = � C ABC = 56 Bµi 6 / 83 SGK HS : Lµm bµi 6 SGK trang 83 ? y’ � = 470 th× ta cã t×m ®? : NÕu biÕt sè ®o xOy îc sè ®o cña c¸c gãc cßn l¹i kh«ng ? x O x’ y GV : Gîi ý ? V× sao : x�' Oy ' = 470 � ' = 1330 xOy x�' Oy = 1330 � = 470 Ta cã : xOy � = 470( v× hai gãc ®èi ®Ønh ) � x�' Oy '  xOy � ' = 1800 - 470 = 1330 xOy � ',� (V× hai gãc xOy xOy kÒ bï) � ' = 1330 (v× hai gãc ®èi ®Ønh ) x�' Oy = xOy HS : Lµm bµi 7 trang 83 SGK ? ? : VÏ 3 ®êng th¼ng xx’ , yy’ , xx’ cïng ®i qua mét ®iÓm O ? : H·y viÕt tªn c¸c cÆp gãc b»ng nhau GV : Trong h×nh vÏ bªn c¸c cÆp gãc nh thÕ nµo th× b»ng nhau ? Bµi 7 trang 83 SGK Z' O Y' X HS : lµm bµi 9 SGK / 83 ? � ? : VÏ gãc vu«ng xAy � ? : VÏ gãc x�' Ay ' ®èi ®Ønh gãc xAy ? : H·y viÕt tªn hai gãc vu«ng kh«ng ®èi ®Ønh X' Y � = x�' Oy ' , xOy � '  x�' Oz , xOz � ' , x�' Oy = xOy Z � z� ' Oy '  zOy � '  zOy � zOy �  z�' Ox ' zOx � ' � � ' xOx yOy '  zOz Bµi 9 SGK / 83 X Y Y' A X' xAy vµ xAy’ lµ hai gãc vu«ng kh«ng ®èi ®Ønh *Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè -Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh vµ tÝnh chÊt cña nã. -Nh¾c l¹i tÝnh chÊt cña hai gãc kÒ bï. *Ho¹t ®éng 4 : DÆn dß Híng dÉn häc ë nhµ : -Häc thuéc ®Þnh nghÜa hai gãc ®èi ®Ønh vµ tÝnh chÊt cña nã . -Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm -Lµm bµi tËp 6 SBT trang 74 vµ bµi 10 SGK trang 83 *ChuÈn bÞ cho tiÕt 3 : GiÊy tr¾ng máng A4 , EKe Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`21/8/2011 TiÕt 3 TUÇN 2 Ngµy d¹y 23/8/2011 2. hai ®êng th¼ng vu«ng gãc I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: HiÓu ®îc thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau.C«ng nhËn tÝnh chÊt : Cã duy nhÊt mét ®êng th¼ng b ®i qua A vµ b  a. HIÓu ®îc thÕ nµo lµ ®õ¬ng trung trùc cña ®o¹n th¼ng. Kü n¨ng: LuyÖn vÏ ®êng th¼ng ®i qua 1 ®iÓm cho tríc vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng cho tríc ,vÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng . Sö dông thµnh th¹o Eke, thíc th¼ng. Bíc ®Çu tËp suy luËn. Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm tóc. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng, giÊy rêi . III/ TiÕn tr×nh d¹y vµ häc : *Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS : VÏ hai ®êng th¼ng tt’ vµ yy’ c¾t nhau t¹i O . ChØ ra c¸c cÆp gãc ®èi ®Ønh ? HS : Dïng thíc ®o ®é ®o gãc tOy råi suy ra sè ®o c¸c gãc cßn l¹i ? *Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc HS: gÊp tê giÊy tr¾ng 2 lÇn nh H×nh 3SGK , 1.ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc? tr¶i ph¼ng tê giÊy råi quan s¸t c¸c nÕp gÊp  §Þnh nghÜa : SGK / 84 vµ c¸c gãc t¹o thµnh bëi c¸c nÕp gÊp. y ? : C¸c nÕp gÊp ®ã cã t¹o thµnh hai ®êng th¼ng c¾t nhau kh«ng ? C¸c gãc ®ã b»ng x 2 1 x’ bao nhiªu ®é ? 3 O4 HS : VÏ hai ®êng th¼ng xx’ vµ yy’ c¾t nhau t¹i O vµ gãc xOy vu«ng ? y’ GV: Cã thÓ ®Æt tªn c¸c gãc trªn h×nh lµ : � ; O � ; O � ; O � O 1 2 3 4 - Hai ®êng th¼ng xx’ vµ yy’ vu«ng gãc � � ; O � ; O � cã ? : NÕu gãc O1 = 900 th× gãc O 2 3 4 víi nhau t¹i O sè ®o b»ng bao nhiªu � vµ O � cã quan hÖ nh thÕ GV: Gîi ý : O 1 2 nµo? � kh«ng? Tõ ®ã ta suy ra ®îc sè ®o cña O 2 � b»ng gãc nµo ? V× sao? GV: Gãc O 3 � b»ng gãc nµo ? V× sao? Gãc O 4 GV:ThÕ nµolµ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc ? *Ho¹t ®éng 3: -VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. 2. VÏ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc : HS : H·y vÏ ph¸c hai ®êng th¼ng a vµ a’ vu«ng gãc vµ viÕt kÝ hiÖu . ? Cho mét ®iÓm O vµ mét ®êng th¼ng a h·y vÏ ®êng th¼ng a’ ®i qua O vµ vu«ng gãc a’ víi ®êng th¼ng a a KÝ hiÖu : a  a’ +Trêng hîp O n»m trªn ®êng th¼ng a. a’ a O TH 1 : §iÓm O n»m trªn ®êng th¼ng a TH 2 : §iÓm O n»m ngoµi ®êng th¼ng a ? : Cã bao nhiªu ®êng th¼ng ®i qua ®iÓm O vµ vu«ng gãc víi ®êng th¼ng a cho tríc +Trêng hîp O n»m ngoµi ®êng th¼ng a. ? : Qua ®ã em nµo rót ra ®ùoc tÝnh chÊt vÒ a’ hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. GV: §a ra tÝnh chÊt hai ®êng th¼ng vu«ng a gãc O TÝnh chÊt: SGK *Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu vÒ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng. 3. §êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng. HS : VÏ ®o¹n th¼ng AB  §Þnh nghÜa: SGK / 85 ? : X¸c ®Þnh trung ®iÓmIcña ®o¹n th¼ng AB x ? : VÏ ®êng th¼ng xy vu«ng gãc víi AB t¹i ®iÓm I A B GV : giíi thiÖu ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Ta cã : IA = IB y ? : ThÕ nµo lµ ®êng trung trùc cña ®o¹n xy  AB t¹i I th¼ng? Ta nãi xy lµ ®êng trung trùc cña AB ? : Cã mÊy ®iÒu kiÖn ®Ó mét ®êng th¼ng lµ ®êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng ? *Ho¹t ®éng 5: : Cñng cè Lµm bµi 14/ tr86 : Cho CD = 3cm, h·y vÏ ®õong trung trùc cña ®o¹n th¼ng ®ã . HS: VÏ ®êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng CD b»ng thíc vµ Eke GV: NhÊn m¹nh thªm : Khi xy lµ ®õêng trung trùc cña AB , ta nãi A vµ B lµ hai ®iÓm ®èi xøng víi nhau qua xy * Ho¹t ®éng 6 : DÆn dß Híng dÉn häc ë nhµ : -Häc thuéc ®Þnh nghÜa , tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng vu«ng gãc. -Lµm bµi tËp 11 -13 SGK / 86 . ChuÈn bÞ cho tiÕt 4 : GiÊy tr¾ng máng A4 , EKe. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`26/8/2011 TiÕt 4 TUÇN 2 Ngµy d¹y 27/8/2011 §3 . c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng C¾t hai ®êng th¼ng I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: HiÓu ®îc tÝnh chÊt sau: Cho hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn . NÕu cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× : - CÆp gãc so le trong cßn l¹i còng b»ng nhau. - Hai gãc ®nag vÞ b»ng nhau. - Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. Kü n¨ng: HS cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt : cÆp gãc so le trong, cÆp gãc ®nag vÞ , cÆp gãc trong cïng phÝa. Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ : Eke, thíc th¼ng, thíc ®o gãc . III/ TiÕn tr×nh d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu gãc so le trong, gãc ®ång vÞ HS : - VÏ hai ®êng th¼ng ph©n biÖt a bµ b. 1. Gãc so le trong. Gãc ®ång vÞ - VÏ ®êng th¼ng c c¾t hai ®êng th»ng a a vµ b. A1 2 ? : H·y cho biÕt t¹i ®Ønh A cã mÊy gãc ? T¹i 4 3 ®Ønh B cã mÊy gãc ? GV: §¸nh sè c¸c gãc nh trªn h×h vÏ SGK. b 3B 2 GV: Giíi thiÖu : Hai cÆp gãc so le trong ; 4 4 1 cÆp gãc ®ång vÞ. c GV: Gi¶i thÝch thuËt ng÷: “ gãc so le trong, * � � ; � � : Gäi lµ c¸c cÆp gãc so A1 vµ B A4 vµ B 3 2 gãc ®ång vÞ”: le trong. GV: T¬ng tù cho c¸c em lµm ?1 �;� �; � � vµ B�2 ; � HS: Lªn b¶ng tr×nh bµy theo yªu c©u cña ?1 * � A1 vµ B A3 vµ B A4 vµ B 1 A2 3 4 HS : ®iÒn vµo chç trèng (…) trong c¸c c©u gäi lµ c¸c cÆp gãc ®ång vÞ. a, b, c, d. - Lµm bµi tËp 21/sgk Bµi 21 sgk/89 R � vµ POR � a) IPQ lµ mét cÆp gãc so le trong O � vµ TNO � b) OPI lµ mét cÆp gãc ®ång vÞ P N T � vµ NTO � c) PIO lµ mét cÆp gãc ®ång vÞ I � � lµ mét cÆp gãc so le trong d) OPR vµ POI *Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng. GV: Cho HS quan s¸t H.13 vµ gäi mét HS ®äc H.13. GV: Cho HS ho¹t ®éng nhãm ?2 Yªu cÇu : HS ph¶i cã tãm t¾t díi d¹ng : cho vµ t×m, cã h×nh vÏ vµ ký hiÖu ®Çy ®ñ. HS: Sau khi lµm díi líp mét nhãm lµm 2. TÝnh chÊt : (SGK / 89) xong tríc cö ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm c©u a) Mét nhãm kh¸c lªn tr×nh bµy c©u b), c) 3 ? : NÕu mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng A4 2 1 vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc ?2 3 so le trong b»ng nhau th× cÆp gãc so le B4 1 2 trong cßn l¹i nh thÕ nµo , c¸c cÆp gãc ®ång Cho : c c¾t a t¹i A ; c c¾t b t¹i B vÞ nh thÕ nµo ? � �  450 A4  B 2 GV: §ã chÝnh lµ tÝnh chÊt cña c¸c gãc t¹o � ? So s¸nh. T×m : a) � bëi 1 ®êng th¼ng c¾t 2 ®êng th¼ng. A1 , B 3 ? : VËy, em nµo ph¸t biÓu ®îc tÝnh chÊt nµy? b) �A2  ? So s¸nh �A2 vµ B�2 c) ViÕt tªn 3 cÆp gãc ®ång vÞ cßn l¹i Gi¶i : a) � A1 = 1800 - � A4 = 1800 = 1800 - 450 = 1350 ( v× � A1 kÒ bï víi � A4 ) �  1800  B �  1800  450  1350 T¬ng tù : B 3 3 *Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè : HS lµm bµi 22sgk a) 3 2 4 1 4 3 400 2 1 b) �A2  B�4  400 ( so le trong) � A1  1800  � A1  1800  400  1400 (hai gãc kÒ bï) � A � A  1400 ( ®èi ®Ønh) 3 1 � B �  400 ( so le trong) B 4 2 � �  1800  400  1400 ; B �B �  1400 ( hai gãc ®èi ®Ønh) B1  1800  B 2 3 1 *Ho¹t ®éng 4: DÆn dß- Híng dÉn häc ë nhµ : -Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm. -Lµm bµi tËp 22c); 23tr 89SGK ; 16 - 20 SBT tr75-77. -§äc tríc bµi 4. -¤n l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®êng th¼ng song song vµ c¸c vÞ trÝ cña hai ®êng th¼ng ë líp 6. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`29/8/2011 TiÕt 5 TUÇN 3 luyÖn tËp Ngµy d¹y 30/8/2011 I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: Cñng cè c¸c tÝnh chÊt sau: Cho hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn . NÕu cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× : - CÆp gãc so le trong cßn l¹i còng b»ng nhau. - Hai gãc ®nag vÞ b»ng nhau. - Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. Kü n¨ng: HS cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt : cÆp gãc so le trong, cÆp gãc ®nag vÞ , cÆp gãc trong cïng phÝa. Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng . III/ TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò - Ph¸t biÓu tÝnh chÊt mét ®êng th¼ng c¾t hai Cho hai ®êng th¼ng vµ mét c¸t tuyÕn . NÕu ®êng th¼ng? cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× : - CÆp gãc so le trong cßn l¹i còng b»ng nhau. - Hai gãc ®nag vÞ b»ng nhau. - Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp Bµi 17 sbt/76 c - HS lªn b¶ng tr×nh bµy 17 sbt/76 Xem h×nh 3 ®iÒn sè ®o c¸c gãc cßn l¹i. a 1150 b T A B E C D � = 300 Cho h×nh vÏ biÕt a//b vµ � p1 = Q 1 300 1 1500 1500 P 2 4 3 300 300 1150 65o 65o 1150 1150 65o - HS lªn b¶ng tr×nh bµy 19 sbt/76 Xem h×nh 4 ®iÒn vµo chç trèng M 65o 1500 Q 2 1 4 3 300 1500 Bµi 19 sbt / 76 � a) EDC vµ � AEB lµ mét cÆp gãc ®ång vÞ � � b) BED vµ CDE lµ mét cÆp gãc trong cïng phÝa � vµ BAT � c) CDE lµ mét cÆp gãc ®ång vÞ � vµ DEB � d) TAB lµ mét cÆp gãc ngoµi cïng phÝa � vµ MEA � e) EAB lµ mét cÆp gãc so le trong � g) mét cÆp gãc so le trong kh¸c lµ MED Vµ � CDE � vµ BEA � h) mét cÆp gãc ®ång vÞ kh¸c lµ CDE Bµi 20 sbt/ 77 � = 1500 ( hai gãc ®ång vÞ) a) �p4 = Q 4 � = 300 ( hai gãc so le trong) b) � p3 = Q 1 � � = 300 ( hai gãc trong c) p4 = 1500 vµ Q 1 cïng phÝa) � = 1800 ( hai gãc ngoµi cïng phÝa) d) � p1 + Q 4 *Ho¹t ®éng 4: DÆn dß- Híng dÉn häc ë nhµ : -Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm. -Lµm bµi tËp 22c); 23tr 89SGK ; 16 - 20 SBT tr75-77. -§äc tríc bµi 4. -¤n l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®êng th¼ng song song vµ c¸c vÞ trÝ cña hai ®êng th¼ng ë líp 6. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`30/8/2011 TiÕt 6 TUÇN 3 Ngµy d¹y 3/9/2011 §4 . hai ®êng th¼ng song song I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: - ¤n l¹i thÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng song song ( ®· häc ë líp 6). - C«ng nhËn dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. Kü n¨ng : - BiÕt vÏ mét ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®êng th¼ng cho tríc vµ song song víi ®êng th¼ng ®ã. - BiÕt sö dông Eke vµ thíc th¼ng hoÆc chØ dïng Eke ®Ó vÏ hai ®êng th¼ng song song. Th¸i ®é: vÏ h×nh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng . III/ TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò HS : Nªu tÝnh chÊt c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng ? GV : Cho h×nh vÏ : 3 2 1150 4 1 A 1150 B4 2 2 3 1 HS : §iÒn tiÕp vµo h×nh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i ? * Ho¹t ®éng 2 : Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 : 1. Nh¾c l¹i kiÕn thøc líp 6 : (SGK / 90) ? : ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng song song ? ? : ThÕ nµo lµ hai ®êng th¼ng ph©n biÖt ? * Ho¹t ®éng 3 : DÊu hiªu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. GV: Cho HS lµm ? 1 ®o¸n c¸c ®êng th¼ng 2. DÊu hiªu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song. nµo song song víi nhau ? HS: ¦íc lîng b»ng m¾t råi tr¶ lêi. GV: §a b¶ng phô h×nh 17 a), b), c) vµ a hái ? : Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè ®o cÆp gãc so le trong vµ sè ®o cÆp gãc ®ång vÞ ë H.17 (a,b,c) b HS: H×nh a) CÆp gãc so le trong b»ng nhau vµ b»ng 450 b) gãc so le trong kh«ng b»ng nhau c) CÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau vµ b»ng 600 GV: Qua bµi to¸n trªn , ta thÊy khi nµo th× hai ®êng th¼ng song song ? GV: Cho HS ®äc dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song SGK. ? : Trong tÝnh chÊt nµy cÇn cã ®iÒu g× vµ suy ra ®îc ®iÒu g× ? GV: VÏ 2 ®êng th¼ng a vµ b. Dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt trªn , em h·y kiÓm tra b»ng dông cô xem ®êng th¼ng a cã song song víi b kh«ng ? GV: Gîi ý : VÏ ®êng th¼ng c bÊt kú c¾t 2 ®êng th¼ng a vµ b , ®o 1 cÆp gã so le trong ( hoÆc 1 cÆp gãc ®ång vÞ ) xem cã b»ng nhau kh«ng ? NÕu b»ng nhau th× a vµ b song song.  TÝnh chÊt : SGK / 90  KÝ hiÖu : Hai ®êng th¼ng a vµ b song song : a // b * Ho¹t ®éng 4 : VÏ hai ®êng th¼ng song song: GV: Muèn vÏ 2 ®êng th¼ng song song ta 3. VÏ hai ®êng th¼ng song song: lµm thÕ nµo ? ? : Cho ®êng th¼ng a vµ ®iÓm A n»m ngoµi ®êng th¼ng a . H·y vÏ ®êng th¼ng b ®i qua A A vµ song song víi a b GV : HD : VÏ cÆp gãc so le trong b»ng nhau hoÆc cÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau a GV: Giíi thiÖu mét sè c¸ch vÏ . *Ho¹t ®éng 5 : Cñng cè ? Nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song. ? Nªu c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng song song. HS: Lµm bµi 24 trang 91 SGK ? HS: Lµm bµi 25 trang 91 SGK ? HS ho¹t ®éng nhãm HS: Lµm bµi 21 trang 77 SBT ? a) , c) , d) : ®óng ; b) : sai *Ho¹t ®éng 6 : DÆn dß -Híng dÉn häc ë nhµ : - Häc thuéc dÊu hiÖu hai ®êng th¼ng song song. - Bµi tËp : 22; 23 SBT/ tr 77. - ChuÈn bÞ c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp, tiÕt sau luyÖn Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`5/9/2011 TUÇN 4 Ngµy d¹y 6/9/2011 TiÕt 7 luyÖn tËp I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: NhËn biÕt dÊu hiÖu 2 ®êng th¼ng song song. Kü n¨ng: BiÕt vÏ thµnh th¹o ®êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®êng th¼ng vµ song song víi ®êng th¼ng ®ã . Sö dông thµnh th¹o Eke Th¸i ®é: vÏ h×nh chÝnh x¸c , cÈn thËn. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng, thíc ®o gãc . III/ TiÕn tr×nh lªn líp : *Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa hai ®êng th¼ng song song vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song ? *Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp HS : Lµm bµi 26 trang 91 ? Bµi 26 trang 91 A x � vµ � ? : VÏ cÆp gãc so le trong xAB yBA ®Òu 0 120 b»ng 1200 1200 ? : Hai ®êng th¼ng cã song song víi nhau y B hay kh«ng ? V× sao ? Ax//By v× ®êng th¼ng AB c¾t AX vµ By t¹o thµnh 1 cÆp gãc so le trong b»ng nhau (theo dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song) Bµi 27 trang 91 HS : Lµm bµi 27 SGK trang 91 ? ? : §Ò bµi cho ®iÒu g× ? yªu c©u ta ®iÒu g× ? D’ A D ? : Muèn vÏ AD = BC ta lµm thÕ nµo ? ( Trªn ®êng th¼ng qua A ta lÊy ®iÓm D sao cho AD = BC ) B C Bµi 28 trang 91: HS : Lµm bµi 28 trang 91 y A y’ HS : §äc ®Ò bµi 28, sau ®ã HS ho¹t ®éng 0 60 nhãm . 600 GV: Híng dÉn : Dùa vµo dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song song song ®Ó vÏ. x B x’ C¸ch 1: VÏ 2 gãc so le trong b»ng nhau . C¸ch 2: VÏ 2 gãc ®ång vÞ b»ng nhau . Bµi 29 trang 92 HS : Lµm bµi 29 trang 92 � : TH1 : §iÓm O’ n»m trong gãc xOy � ? : VÏ xOy x ? : VÏ ®iÓm O , vÏ gãc nhän x�' O ' y ' cã O’x’ x’ // Ox ; O’y’ // Oy O O’ GV : HD : cã hai trêng hîp � TH1 : §iÓm O’ n»m trong gãc xOy y’ y � TH2 : §iÓm O’ n»m ngoµi gãc xOy � HS : Em h·y ®o xOy vµ x�' O ' y ' råi rót ra � : TH2 : §iÓm O’ n»m ngoµi gãc xOy x nhËn xÐt ? O x’ O’ y y � = x� B»ng thíc ®o gãc ta thÊy : xOy 'O ' y ' *Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè GV nh¾c l¹i c¸ch vÏ hai ®êng th¼ng song song *Ho¹t ®éng 4 : DÆn dß Híng dÉn häc ë nhµ : Lµm bµi tËp 30 SGK trang 92 ; bµi 24; 25 ; 26 trang 78 SBT. §äc tríc bµi 5 Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`8/9/2011 Tieát 8 TUÇN 4 Ngµy d¹y 10/9/2011 §5. tiªn ®Ò ¬-clit vÒ ®êng th¼ng song song I/ Môc tiªu : KiÕn thóc: - HiÓu ®îc néi dung tiªn ®Ò ¥ClÝt lµ c«ng nhËn tÝnh duy nhÊt cña ®êng th¼ng b ®i qua M ( M � a) sao cho b//a. HiÓu r»ng nhê cí tiªn ®Ò ¥ClÝt míi suy ra ®îc tÝnh chÊt cña 2 ®êng th¼ng song song KÜ n¨ng : Cho biÕt 2 ®êng th¼ng song song vµ 1 c¸t tuyÕn . Cho biÕt sè ®o 1gãc , biÕt tÝnh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i. Th¸i ®é: cÈn thËn, chÝnh x¸c. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng, thíc ®o gãc . III.TiÕn tr×nh d¹y häc: *Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu tiªn ®Ò ¥ClÝt : HS : Quan s¸t vµ tr¶ lêi ®êng th¼ng nµo song 1. Tiªn ®Ò ¥ClÝt: song víi ®êng th¼ng a d * Tiªn ®Ò ¥ClÝt : (SGK trang 92) b M b c a ? : §êng th¼ng b ®i qua ®iÓm nµo ? : Em cã nhËn xÐt g× vÒ ®iÓm M vµ ®êng th¼ng a ? : Cã bao nhiªu ®êng th¼ng ®i qua M vµ song song víi ®êng th¼ng a GV : Giíi thiÖu tiªn ®Ò ¥-clit HS : Lµm bµi 32 trang 94 sgk a,b) ®óng ; c,d) sai M a * Ho¹t ®éng 2 : TÝnh chÊt hai ®êng th¼ng song song : 2. TÝnh chÊt hai ®êng th¼ng song song ? : VÏ ®êng th¼ng a // b ? : VÏ ®êng th¼ng c c¾t a t¹i A , c¾t b t¹i B A 3 2 a ? : H·y ®o mét cÆp gãc so le trong vµ nhËn 4 1 xÐt ? : H·y ®o mét cÆp gãc ®ång vÞ vµ nhËn xÐt B 3 2 b ? : H·y ®o vµ nhËn xÐt mét cÆp gãc trong 4 1 cïng phÝa ? : Qua bµi to¸n trªn em cã nhËn xÐt g× ? HS : Ph¸t biÓu tÝnh chÊt hai ®êng th¼ng song * TÝnh chÊt : (SGK trang 93) song HS : Lµm bµi 33 trang 94 sgk HS : Lµm bµi 34 trang 94 sgk BiÕt a // b , � A4 = 370 A3 2 a 370 4 1 B 2 1 3 4 b � � a) B A4  37 0 ( so le trong ) 1 b) V× � A1 , � A4 kÒ bï nhau , suy ra: � A1  1800  � A4  1800  370  1430 � vµ � Mµ : B A1 ®ång vÞ nhau nªn: 4 � � B A  1430 4 1 � � c) B A1  1430 ( so le trong ) 2 *Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè GVhd : Bµi 30 SBT trang 79 A c a 4 P B 1 a) Cã � th× qua A ta vÏ AP sao cho � � b) NÕu � A4 � B PAB  B 1 Do cã cÆp gãc so le trong b»ng nhau nªn AP // b . b Khi ®ã qua A ta võa cã a // b vµ võa cã AP // b ( tr¸i víi tiªn ®Ò ¥Clit vÒ 2 ®êng th¼ng song song ) � � � VËy AP � a hay PAB A4 nghÜa lµ � A4 = B 1 *Ho¹t ®éng 4 : DÆn dß Híng dÉn häc ë nhµ : - Lµm bµi tËp 31 SGK ; bµi 28 ; 29 trang 79 SBT. - Häc thuéc Tiªn ®Ò ¥ClÝt vµ tÝnh chÊt hai ®êng th¼ng song song . - VÏ thµnh th¹o 1 ®êng th¼ng qua mét ®iÓm vµ song song víi ®êng th¼ng cho tríc. ChuÈn bÞ : tiÕt sau kiÓm tra 15 phót Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:`12/9/2011 Tiết 9 TUÇN 5 Ngµy d¹y 15/9/2011 luyÖn tËp I/ Môc tiªu : Kiến thức: - Cho hai ®êng th¼ng song song song vµ mét c¸t tuyÕn, cho biÕt sè ®o 1 gãc , biÕt c¸ch tÝnh sè ®o c¸c gãc cßn l¹i . - VËn dông ®îc tiªn ®Ò ¥ClÝt vµ tÝnh chÊt hai ®ßng th¼ng song song ®Ó suy luËn bµi to¸n, lµm ®îc bµi tËp. KÜ n¨ng : Bíc ®Çu biÕt suy luËn vµ c¸ch tr×nh bµy bµi to¸n h×nh häc. Thái độ: cẩn thận, chính xác. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng, thíc ®o gãc , ®Ò kiÓm tra . III/ TiÕn tr×nh d¹y häc : *Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò HS : Ph¸t biÓu Tiªn ®Ò ¥ Clit ? HS : Nªu tÝnh chÊt cña hai ®êng th¼ng song song ? * Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp HS : Lµm bµi 35 sgk trang 94 ? HS : VÏ tam gi¸c ABC ? HS : VÏ a qua A vµ a // BC ? HS : VÏ b qua B vµ b // AC ? Bµi 35 sgk trang 94 A B a C ? : VÏ ®îc mÊy ®êng th¼ng a , mÊy ®êng b th¼ng b . V× sao ? Theo Tiªn ®Ò ¥Clit vÒ ®êng th¼ng song song , ta chØ vÏ ®îc mét ®êng th¼ng a qua A song song BC ; mét ®êng th¼ng b qua B song song AC HS : Lµm bµi 36 trang 94 ? Bµi 36 trang 94 HS : H·y ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c ph¸t A 3 2 a biÓu 4 1 ? : Gãc � A1 vµ gãc nµo t¹o thµnh cÆp gãc so le trong ? : Gãc � A2 vµ gãc nµo t¹o thµnh cÆp gãc ®ång vÞ � � ?: B A4 b»ng bao nhiªu ®é,lµ cÆp gãc g× 3 � v× sao ?: � A2  B 4 HS : Lµm bµi 37 trang 95 sgk ? B3 2 b 4 1 � ( v× lµ cÆp gãc so le trong) a) � A1  B 3 � � b) A2  B2 ( v× lµ cÆp gãc ®nag vÞ) � � c) B A4  1800 ( v× lµ cÆp gãc trong cïng 3 phÝa) � ( v× B � B � hai gãc ®èi ®Ønh mµ d) � A2  B 4 4 2 HS: VÏ h×nh 24 sgk � � B2  A2 cÆp gãc ®ång vÞ ). ? : Em h·y t×m c¸c cÆp gãc b»ng nhau cña Bµi 37 trang 95 B A hai tam gi¸c CAB vµ CDE ? HS : Ho¹t ®éng nhãm HS : §¹i diÖn nhãm hoµn thµnh xong b¸o c¸o kÕt qu¶ D C E Ta cã a // b , c¸c cÆp gãc b»ng nhau cña CAB vµ CDE lµ : � � ( ®èi ®Ønh) BCA  ECD � � (so le trong) BAC  EDC � � (so le trong) ABC  DEC *Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè GV : NÕu mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng song song th× ta cßn cã : Hai gãc so le ngoµi b»ng nhau Hai gãc ngoµi cïng phÝa bï nhau *Ho¹t ®éng 4 : KiÓm tra 15 phót *Ho¹t ®éng 5 : DÆn dß Híng dÉn häc ë nhµ : - Lµm bµi tËp: 38 , 39 trang 95 SGK - §äc tríc bµi 6 Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 14/9/2011 Tiết 10 TUÇN 5 Ngµy d¹y 17/9/2011 §6. tõ vu«ng gãc ®Õn song song I/ Môc tiªu : Kiến thức : - Biết quan hÖ gi÷a hai ®êng th¼ng cïng vu«ng gãc hoÆc cïng song song víi mét ®êng th¼ng thø ba. - BiÕt ph¸t biÓu chÝnh x¸c mét mÖnh ®Ò to¸n häc. Kỹ năng:TËp suy luËn. Thái độ : cẩn thận, chính xác. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng III/ TiÕn tr×nh d¹y häc : *Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò HS1 : H·y nªu dÊu hiÖu nhËn biÕt hai ®êng th¼ng song song . Cho ®iÓm M n»m ngoµi ®êng th¼ng d. VÏ ®êng th¼ng c qua M sao cho c  d. HS 2 : Ph¸t biÓu Tiªn ®Ò ¥Clit vµ tÝnh chÊt cña 2 ®êng th¼ng song song . Trªn h×nh vÏ b¹n HS 1 võa vÏ , dïng Eke vÏ ®êng th¼ng d’ qua M sao cho d’  c. GV: Qua h×nh vÏ c¸c b¹n ®· vÏ trªn b¶ng . Em cã nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ gi÷a ®êng th¼ng d vµ ®êng th¼ng d’ ? V× sao ? GV: Vµo bµi míi * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ tÝnh song song HS : VÏ ®êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc 1.T×m hiÓu quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc víi ®êng th¼ng c ? vµ tÝnh song song ? : H·y dù ®o¸n xem a vµ b cã song song c víi nhau hay kh«ng ? a ? : H·y sö dông dÊu hiÖu nhËn biÕt 2 ®êng th¼ng song song ®Ó suy ra a // b. ? : Qua ®ã cã thÓ rót ra ®îc kÕt luËn g× ? : Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng b gãc víi ®êng th¼ng thø ba th× chóng nh thÕ nµo víi nhau GV: §a ra tÝnh chÊt1 SGK trang 96 TÝnh chÊt1: GV: NÕu cã ®êng th¼ng a // b vµ ®êng th¼ng c  a . Theo em ®êng th¼ng c vµ b cã quan a c hÖ nh thÕ nµo ? V× sao? � a // b Gîi ý: - LiÖu c cã c¾t b hay kh«ng? V× sao? b c - NÕu c c¾t b th× gãc t¹o thµnh b»ng bao nhiªu? TÝnh chÊt2: ? : Qua bµi to¸n trªn em rót ra ®îc nhËn xÐt g× ? a // b GV: §a ra tÝnh chÊt 2 SGK trang 96 � c  b c a * Ho¹t ®éng 3: Hai ®êng th¼ng cïng song song víi mét ®êng th¼ng HS : VÏ d’ // d vµ d’’ // d 2. Ba ®êng th¼ng song song GV : Cho líp ho¹t ®éng nhãm Nhãm 1 : H·y dù ®o¸n xem d’ vµ d’’ cã d’’ song song víi nhau hay kh«ng ? H·y kiÓm tra ? Nhãm 2 : VÏ a  d ? : §êng th¼ng a cã vu«ng gãc víi d’ kh«ng ? V× sao ? ? : §êng th¼ng a cã vu«ng gãc víi d’’ kh«ng ? V× sao ? GV : NÕu hai ®êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi ®êng th¼ng thø ba th× chóng nh thÕ nµo ? d’ d d’’ a d’ d * TÝnh chÊt 3: KÝ hiÖu : d // d’ // d’’ *Ho¹t ®éng 4 : Cñng cè Bµi 40 trang 97 sgk. c a b a) NÕu a  c vµ b  c th× a // b b) NÕu a // b vµ c  a th× c  b Bµi 41 trang 97 NÕu a // b vµ a // c th× a // b // c *Ho¹t ®éng 5 : DÆn dß -Híng dÉn häc ë nhµ : - Lµm bµi tËp: 42;43;44 tr 98 SGK; Bµi 33; 34 trang 80 SBT. -Häc thuéc 3 tÝnh chÊt cña bµi . - TËp diÔn ®¹t tÝnh chÊt b»ng h×nh vÏ vµ kÝ hiÖu Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 20/9/2011 TiÕt 11 TUÇN 6 Ngµy d¹y 21/9/2011 luyÖn tËp I/ Môc tiªu : KiÕn thøc: Cñng cè c¸c tÝnh chÊt tõ vu«ng gãc ®Õn song song Kü n¨ng: HS biÕt vÏ h×nh vµ dïng kÝ hiÖu ®Ó viÕt c¸c tÝnh chÊt , biÕt tÝnh sè ®o cña mét gãc khi biÕt sè ®o cña mét gãc vµ quan hÖ cña chóng. Th¸i ®é: vÏ h×nh chÝnh x¸c, tÝnh to¸n cÈn thËn. II/ ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng, thíc ®o gãc . III/ TiÕn tr×nh lªn líp : Ho¹t ®éng 1 : KiÓm tra bµi cò HS : Lµm bµi 42 trang 98 ? HS : Lµm bµi 43 trang 98 ? HS : Lµm bµi 44 trang 98 ? * Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn tËp HS : Lµm bµi 45 sgk trang 98 Bµi 45 sgktrang 98 HS: VÏ d’// d vµ d’’// d. GV: Bµi to¸n cho biÕt g× ? ph¶i suy ra g× ? d’ ? : NÕu d’ vµ d’’ c¾t nhau t¹i M th× M cã d n»m trªn d kh«ng d’’ ? : Qua M n»m ngoµi d võa cã d’ vµ d’’ Gi¶i: song song víi d th× ®iÒu nµy nh thÕ nµo víi - NÕu d’ vµ d’’ c¾t nhau t¹i M th× M tiªn ®Ò ¥clit kh«ng n»m trªn d v× M � d’vµ d’// d ? : VËy d’ vµ d’’ cã c¾t nhau kh«ng ? Tõ ®ã ( hoÆc v× M � d’’ vµ d’’ // d ) suy ra d’ cã song song víi d’’ kh«ng ? - Qua M n»m ngoµi d võa cã d’ vµ d’’ song song víi d th× tr¸i víi tiªn ®Ò ¥ClÝt. Suy ra : VËy d’ vµ d’’ kh«ng c¾t nhau. HS : Lµm bµi 46 trang 98 sgk ? Cho nªn : d’// d’’ Bµi 46 trang 98 A GV: V× sao a // b ? B 1200 D a ? C b � ? : Muèn tÝnh DCB ta lµm thÕ nµo ? a) V× AB  a ; AB  b suy ra : a // b. � GV: Gãc DCB vµ � ADC lµ hai gãc nh thÕ b) Ta cã a // b (theo c©u a) nªn hai gãc � DCB nµo ? vµ � ADC lµ hai gãc trong cïng phÝa . Do ®ã ta � HS : H·y tÝnh sè ®o gãc DCB ? cã : �  1800  � BCD ADC  1800  1200  600 ( theo t/c HS : Lµm bµi 47 trang 98 sgk ? cña 2 ®êng th¼ng song song ) GV: Cho HS ho¹t ®éng nhãm. Yªu cÇu : Bµi lµm cña nhãm ph¶i cã h×nh vÏ , kÝ hiÖu trªn h×nh . Bµi suy luËn ph¶i cã c¨n cø. Bµi 47 trang 98 A B ? D ? 1300 C a b Gi¶i: a // b mµ a  AB t¹i A � b  AB t¹i B � = 900 ( quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ �B tÝnh song song ) �  1800 ( hai gãc trong cïng Cã a // b � C�  D �  1800  C �  1800  1300  500 phÝa ) � D *Ho¹t ®éng 3 : Cñng cè GV : Lµm thÕ nµo ®Ó kiÎm tra hai ®êng th¼ng cã song song víi nhau hay kh«ng ? *Ho¹t ®éng 4 : DÆn dß -Híng dÉn häc ë nhµ : - Lµm bµi tËp: 48 tr 99 SGK ; Bµi 36-38 trang 80 SBT. - Häc thuéc c¸c tÝnh chÊt quan hÖ gi÷a tÝnh vu«ng gãc vµ tÝnh song song . - ¤n tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh . - §äc tríc bµi 7. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 23/9/2011 TiÕt 12 TUÇN 6 Ngµy d¹y 24/9/2011 §7. ®Þnh lÝ I. Môc tiªu : KiÕn thøc: Häc sinh biÕt cÊu tróc cña mét ®Þnh lÝ ( gi¶ thiÐt vµ kÕt luËn). BiÕt thÕ nµo lµ chøng minh mét ®Þnh lÝ. BiÕt ®a mét ®Þnh lÝ vÒ d¹ng : “ NÕu … th× …” Kü n¨ng: Lµm quen víi mÖnh ®Ò logic : p � q Th¸i ®é : cÈn thËn, chÝnh x¸c, nghiªm tóc trong häc tËp II.ChuÈn bÞ : SGK, Eke, thíc th¼ng, thíc ®o gãc . III.TiÕn tr×nh d¹y häc: *Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi Tõ ®Çu n¨m chóng ta ®· häc mét sè tÝnh chÊt ,chóng ta ®· dïng c¸ch suy luËn ®Ó kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c tÝnh chÊt ®ã . Mçi tÝnh chÊt ®ã chÝnh lµ mét ®Þnh lÝ h×nh häc . §Ó hiÓu ®Þnh lÝ , chóng ta vµo bµi míi * Ho¹t ®«ng 2 : T×m hiÓu thÕ nµo lµ ®Þnh lÝ HS : Nh¾c l¹i tÝnh chÊt hai gãc ®èi ®Ønh ? 1. §Þnh lÝ GV: Giíi thiÖu thÕ nµo lµ ®Þnh lÝ §Þnh lÝ lµ mét kh¼ng ®Þnh ®îc suy ra tõ HS : Nh¾c l¹i thÕ nµo lµ ®Þnh lÝ nh÷ng kh¼ng ®Þnh ®îc coi lµ ®óng. GV: Giíi thiÖu 3 tÝnh chÊt ë bµi 6 lµ 3 ®Þnh lÝ * Trong ®Þnh lÝ gåm hai phÇn : HS : H·y ph¸t biÓu l¹i 3 ®Þnh lÝ ®ã ? Gi¶ thiÕt (GT): ®iÒu ®· cho GV : Cho vÝ dô vÒ ®Þnh lÝ : Nªu hai gãc ®èi KÕt luËn (KL): ®iÒu ph¶i suy ra ®Ønh th× b»ng nhau ? : §iÒu ®· cho lµ gi¶ thiÕt , vËy gi¶ thiÕt cña ®ÞnhlÝ nµy lµ g× ? : §iÒu ph¶i suy ra lµ kÕt luËn , vËy kÕt luËn cña ®Þnh lÝ nµy lµ g× ? : Khi ph¸t biÓu ®Þnh lÝ díi d¹ng : " NÕu...th×..." phÇn gi¶ thiÕt ®øng ë vÞ trÝ nµo cña ®Þnh lÝ , vµ phÇn kÕt luËn ®øng ë vÞ trÝ nµo cña ®Þnh lÝ ? : Theo em mçi ®Þnh lÝ gåm cã mÊy phÇn ? : §ã lµ nh÷ng phÇn nµo? GV : Giíi thiªu gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn viÕt t¾t t¬ng øng lµ GT vµ KL HS : H·y chØ ra gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ : "Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt cïng song song víi ®êng th¼ng thø ba th× chóng song song víi nhau " ? HS : H·y vÏ h×nh minh häa ®Þnh lÝ trªn vµ ghi gi¶ thiÕt , kÕt luËn b»ng kÝ hiÖu ? * Ho¹t ®éng 3 : Chøng minh ®inhl lÝ GV : Giíi thiÖu thÕ nµo lµ chøng minh ®Þnh 2 . Chøng minh ®Þnh lÝ lÝ Lµ dïng lËp luËn ®Ó tõ gi¶ thiÕt suy ra GV: §a ra vÝ dô : Chøng minh ®Þnh lÝ : kÕt luËn “ Gãc t¹o bëi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ mét gãc vu«ng ” * VÝ dô : ( Sgk trang 100 ) HS : H·y vÏ h×nh ? HS : H·y dùa vµo ®Þnh lÝ vµ h×nh vÏ cho biÕt GT vµ KL cña ®Þnh lÝ GV : Híng dÉn HS chøng minh : �  1 xOz � ? : V× sao mOz 2 �  1 zOy � ? : V× sao zOn 2 (1 ) (2 ) �  zOn �  ? (3) ? : Tõ (1) vµ (2) ta cã mOz �  1 �? ®é ? V× sao ? : mOn 2 GV: Chóng ta võa chøng minh 1 ®Þnh lÝ. Th«ng qua VÝ dô nµy , em h·y cho biÕt muèn chøng minh mét ®Þnh lÝ ta ph¶i qua nh÷ng c«ng viÖc g× ? *Ho¹t ®éng 4 : Cñng cè GV : §Þnh lÝ lµ g× ? §Þnh lÝ gåm mÊy phÇn ? §ã lµ nh÷ng phÇn g× ? GV : Gi¶ thiÕt lµ g× ? KÕt luËn lµ g× ? Lµm bµi 49 trang 101 sgk Lµm bµi 50 trang 101sgk a) ... th× chóng song song víi nhau c a c b) GT a bc KL a // b b *Ho¹t ®éng 5 : DÆn dß Híng dÉn häc ë nhµ : - Häc thuéc ®Þnh lÝ lµ g× ? Ph©n biÖt gi¶ thiÕt - kÕt luËn . N¾m ®îc c¸c bíc chøng minh mét ®Þnh lÝ.
- Xem thêm -