Tài liệu Giáo án hình học 6 trọn bộ

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 19/8/2014 Ngµy d¹y: 6B, 6C: 25/8/2014 Ch¬ng I: ®o¹n th¼ng TiÕt 1: §iÓm. §êng th¼ng I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Häc sinh biÕt c¸c kh¸i niÖm ®iÓm thuéc ®êng th¼ng, ®iÓm kh«ng thuéc ®êng th¼ng. * Kiến thức trọng tâm: toàn bộ kiens thức SGK 2. Kü n¨ng: ; + BiÕt dïng c¸c kÝ hiÖu �� + BiÕt vÏ h×nh minh häa c¸c quan hÖ: ®iÓm thuéc ®êng th¼ng hoÆc kh«ng thuéc ®êng th¼ng 3. Th¸i ®é: RÌn cho HS t duy linh ho¹t khi diÔn ®¹t ®iÓm thuéc hoÆc kh«ng thuéc ®êng th¼ng b»ng nhiÒu c¸ch. CÈn thËn khi vÏ h×nh. II. ChuÈn bÞ GV: Thíc th¼ng, m¶nh b×a, hai b¶ng phô HS: Thíc th¼ng, m¶nh b×a III. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.Ổn định 2. KiÓm tra bµi cò HS1: Em h·y nªu vµi bÒ mÆt ®îc coi lµ ph¼ng ( §¸p ¸n: MÆt tñ kÝnh, mÆt níc hå khi kh«ng giã...) HS2: ChiÕc thíc dµi c¸c em ®ang kÎ cã ®Æc ®iÓm ®iÓm g× ?( §¸p ¸n: Th¼ng, dµi...) =>VËy nh÷ng vÝ dô trªn lµ h×nh ¶nh cña nh÷ng kh¸i niÖm nµo trong h×nh häc ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng - Cho HS quan s¸t H1: §äc tªn c¸c ®iÓm 1. §iÓm vµ nãi c¸ch viÕt tªn c¸c ®iÓm, c¸ch vÏ ®iÓm.(treo b¶ng phô) A B A B - Dïng c¸c ch÷ c¸i in hoa ®Ó ®Æt tªn cho 1 ®iÓm C D - Dïng mét dÊu chÊm nhá ®Ó vÏ ®iÓm M - Quan s¸t b¶ng phô vµ chØ ra ®iÓm D - §äc tªn c¸c ®iÓm cã trong H2 (h1) (§iÓm A vµ C chØ lµ mét ®iÓm) Điểm là hình ảnh của dấu chấm nhỏ trên - Giíi thiÖu kh¸i niÖm hai ®iÓm trïng trang giấy. Dïng c¸c ch÷ c¸i in hoa ®Ó ®Æt tªn cho ®iÓm nhau, hai ®iÓm ph©n biÖt A �C - Giíi thiÖu h×nh lµ mét tËp hîp ®iÓm. (B¶ng phô) - H·y chØ ra c¸c cÆp ®iÓm ph©n biÖt trong (h2) - Hai ®iÓm ph©n biÖt lµ hai ®iÓm kh«ng H1(CÆp A vµ B, B vµ M ...) trïng nhau - BÊt cø h×nh nµo còng lµ mét tËp hîp ®iÓm. - Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin SGK: H·yxây §iÓm còng lµ mét hình. dựng nªu h×nh ¶nh cña ®êng th¼ng. 2. §êng th¼ng ( Sîi chØ c¨ng th¼ng, mÐp thíc ...) Sợi chỉ căng thẳng, mép bảng là hình ảnh - Quan s¸t H3, cho biÕt : của đường thẳng. + §äc tªn c¸c ®êng th¼ng §êng th¼ng kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ hai phÝa. + C¸ch viÕt tªn c¸ch viÕt VÏ ®êng th¼ng b»ng mét v¹ch th¼ng. (- §êng th¼ng a, p (H.3) - Dïng ch÷ in thêng) a - Cho HS quan s¸t H4: §iÓm A, B cã p quan hÖ g× víi ®êng th¼ng d ? (- §iÓm A n»m trªn ®êng th¼ng d, ®iÓm B 3. §iÓm thuéc ®êng ... kh«ng n»m trªn ®êng th¼ng d). A - Cã thÓ diÔn ®¹t b»ng nh÷ng c¸ch nµo d B kh¸c? (H.4) - Treo b¶ng phô tæng kÕt vÒ ®iÓm, ®êng - ë h4: A �d ; B �d th¼ng. C¸ch viÕt H×nh vÏ §iÓm M §êng th¼ng a KÝ hiÖu M a M a 4. Cñng cè: Yªu cÇu HS lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1.SGK.tr104: C¸ch ®Æt tªn cho ®iÓm. Bµi 3.SGK.tr104: NhËn biÕt ®iÓm �, �®êng th¼ng. 5. Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc bµi theo SGK. - Lµm c¸c bµi tËp 2; 5; 6 SGK; 2; 3 SBT. IV.Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: .. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ... ……………………………………………………………………………………………. BGH duyệt Ngày…………………….. Vũ Thúy Oanh Ngµy so¹n: 21/8/2013 Ngµy d¹y: 6A + 6B : 22/8/2013 Tiết 2: Ba ®iÓm th¼ng hµng I. Môc tiªu 1.KiÕn thøc: + BiÕt kh¸i niÖm ba ®iÓm th¼ng hµng. + BiÕt kh¸i niÖm ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm * Kiến thúc trọng tâm: + BiÕt kh¸i niÖm ba ®iÓm th¼ng hµng 2. KÜ n¨ng: + BiÕt vÏ ba ®iÓm th¼ng hµng, ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng. + BiÕt sö dông c¸c thuËt ng÷: n»m cïng phÝa, n»m kh¸c phÝa, n»m gi÷a. 3. Th¸i ®é: Sö dông thíc th¼ng ®Ó vÏ vµ kiÓm tra ba ®iÓm th¼ng hµng cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ Gi¸o viªn: Thíc th¼ng, phÊn mµu... Häc sinh: Thíc th¼ng. IIi. TiÕn tr×nh d¹y häc 1.Ổn định 2. KiÓm tra bµi cò Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1, 4 SGK ; bµi 5 ; bµi 6 SBT KiÓm tra bµi tËp lµm ë nhµ cña HS. 3 Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV- HS Néi dung ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: 1.ThÕ nµo lµ ba ®iÓm th¼ng hµng GV: Xem H8a vµ cho biÕt: Khi nµo A B D ta nãi ba ®iÓm A, B, D th¼ng hµng ? HS: Tr¶ lêi H8a Khi ba ®iÓm A, B, D cïng n»m trªn mét ®êng th¼ng ta nãi, chóng th¼ng hµng GV: Xem H8b vµ cho biÕt: Khi nµo ta nãi ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng? B HS: Tr¶ lêi GV: Cho VD vÒ h×nh ¶nh ba ®iÓm A C kh«ng th¼ng hµng? Ba ®iÓm th¼ng H8b hµng. Khi ba ®iÓm A, B, C kh«ng cïng thuéc bÊt cø HS: LÊy VD ®êng th¼ng nµo,ta nãi chóng kh«ng th¼ng GV: Y/C HS lªn b¶ng lµm Bµi 8 ; Bµi hµng Bµi 8 9 Ba ®iÓm A; B; C th¼ng hµng HS: Lµm bµi Bµi 9 A; D; C ;B; E; A ; D; E; G 2. Quan hÖ gi÷a ba ®iÓm th¼ng hµng * Ho¹t ®éng 2: GV: NhËn xÐt vÒ quan hÖ gi÷a ba M N O ®iÓm A, B, C H9 ë H9, ta cã: Trong ba ®iÓm th¼ng hµng cã thÓ cã - §iÓm C n»m gi÷a ®iÓm A vµ B mÊy ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn - §iÓm A vµ B n»m kh¸c phÝa ®èi víi ®iÓm C l¹i? - §iÓm A vµ C n»m cïng phÝa ®èi víi ®iÓm HS: Tr¶ lêi B .... * NhËn xÐt: SGK GV: Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm vµ lµm bµi tËp 11 - Mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - NhËn xÐt vµ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi Bµi 11.(SGK-tr.107) - §iÓm R n»m gi÷a ®iÓm M vµ N - §iÓm M vµ N n»m lh¸c phÝa ®èi víi ®iÓm R - §iÓm R vµ N n»m cïng phÝa ®èi víi ®iÓm M .... 3. Cñng cè - Khi nµo 3 ®iÓm h¼ng hµng? Quan hÖ gi÷a 3 ®iÓm th¼ng hµng - Lµm bµi tËp 10 + Yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ + Muèn vÏ ba ®iÓm th¼ng hµng ta lµm thÕ nµo ? - Lµm bµi tËp 12: 4. Híng dÉn häc ë nhµ - Häc bµi theo SGK - Lµm bµi tËp 8 ; 9 ; 13 ; 14 SGK IV.Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: .. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ... …………………………………………………………………………………………… Ngµy so¹n: 4/9/2013 Ngµy d¹y: 6A+6B :5/9/2013 Tiết 3 ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm I.Môc tiªu 1. KiÕn thøc: - Häc sinh hiÓu ®îc cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm ph©n biÖt - BiÕt ®îc kh¸i niÖm hai ®êng th¼ng trïng nhau, c¾t nhau, song song víi nhau. *Kiến thức trọng tâm: toàn bộ kiến thức của bài 2. KÜ n¨ng: - BiÕt vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm cho tríc - BiÕt vÞ trÝ t¬ng ®èi gi÷a hai ®êng th¼ng: c¾t nhau, song song, trïng nhau 3. Th¸i ®é: VÏ h×nh chÝnh x¸c ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm. II. chuÈn bÞ GV: Thíc th¼ng, phÊn mµu. HS: Thíc th¼ng III. TIÕn tr×nh d¹y häc 1. Ổn định 2. KiÓm tra bµi cò HS1: Nãi c¸ch vÏ ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng. Lµm bµi13. Sgk 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: 1. VÏ ®êng th¼ng - Cho ®iÓm A, vÏ ®êng th¼ng a ®i qua A. * C¸ch vÏ: ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A Cã thÓ vÏ ®îc mÊy ®êng th¼ng nh vËy ? vµ B - LÊy ®iÓm B �A, vÏ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm A, B. VÏ ®îc mÊy ®êng nh vËy? - Lµm bµi tËp 15. Sgk: Lµm miÖng *Ho¹t ®éng 2: - §äc th«ng tin trong SGK: Cã nh÷ng c¸ch nµo ®Ó ®Æt tªn cho ®êng th¼ng ? A B B1: §Æt c¹nh thíc ®i qua 2 ®iÓm A vµ B. B2: Dïng ®Çu bót v¹ch theo c¹nh thíc. * NhËn xÐt: Cã mét vµ chØ mét ®êng th¶ng ®i qua hai ®iÓm ph©n biÖt 2. Tªn ®êng th¼ng - HS tr¶ lêi (3 c¸ch) C1:Dïng 2 ch÷ c¸i in hoa AB (AB) C2:Dïng 1ch÷ c¸i in thêng C3:Dïng 2 ch÷ c¸i in thêng C1:Dïng 2 ch÷ c¸i in hoa AB (AB) C2:Dïng 1ch÷ c¸i in thêng C3:Dïng 2 ch÷ c¸i in thêng A - Lµm miÖng ? Sgk - HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi * Ho¹t ®éng 3: - §äc tªn nh÷ng ®êng th¼ng ë h×nh H1. Chóng cã ®Æc ®iÓm g×? (- §êng th¼ng AB, AC chóng trïng nhau) - C¸c ®êng th¼ng ë H2 cã ®Æc ®iÓm g×? ( Chóng c¾t nhau) ? H2 cho biÕt A thuéc ®êng th¼ng nµo HS: A �AB, A�AC x a B y ? Cã 6 c¸ch gäi: AB, BA, BC, CB, AC, CA 3. §êng th¼ng trïng nhau, c¾t nhau, song song a. §êng th¼ng trïng nhau A C B H1 §êng th¼ng AB vµ AC cã v« sè ®iÓm chung � AB vµ CD trïng nhau. b. §êng th¼ng c¾t nhau B GV:Gi¶i thÝch A lµ ®iÓm chung cña 2 ®êng th¼ng AB vµ AC � AB c¾t AC A C H2 §êng th¼ng AB vµ AC cã 1 ®iÓm chung A � AB c¾t AC t¹i giao ®iÓm A - C¸c ®êng th¼ng ë H3 cã ®Æc ®iÓm g× ? ( Chóng song song víi nhau) GV: Híng dÉn häc sinh vÏ 2 ®êng th¼ng c. §êng th¼ng song song song song x z GV: Gi¶i thÝch chó ý Y/C HS ®äc phÇn chó ý SGK HS nh¾c l¹i kh«ng nh×n s¸ch y t H3 xy vµ zt kh«ng cã ®iÓm chung, ta nãi xy vµ xt song song. * NhËn xÐt: Hai ®êng th¼ng ph©n biÖt th× c¾t nhau hoÆc song song * Chó ý(SGK) 4. Cñng cè - Lµm bµi tËp 16 - Lµm bµi tËp 17 - Lµm bµi tËp 19 5. Híng dÉn häc ë nhµ Häc bµi theo SGK Lµm bµi tËp 18 ; 20 ; 21 SGK §äc tríc néi dung bµi tËp thùc hµnh. Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: .. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ... ……………………………………………………………………………………………. Ngµy so¹n: 11/9/2013 Ngµy d¹y:6A + 6B : 12/9/2013 Tiết 4: Thùc hµnh: Trång c©y th¼ng hµng I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Häc sinh ®îc cñng cè kh¸i niÖm ba ®iÓm th¼ng hµng 2. Kü n¨ng: + Cã kÜ n¨ng dùng ba ®iÓm th¼ng hµng ®Ó dùng c¸c cäc th¼ng hµng + Cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc bµi häc vµo thùc tiÔn. 3. Th¸i ®é: CÈn thËn. tù tin khi thùc hµnh. II. ChuÈn bÞ GV: ChuÈn bÞ cho 3 nhãm. Mçi nhãm gåm: - 03 cäc tiªu - 01 qu¶ däi HS: §äc tríc néi dung bµi thùc hµnh II. TiÕn tr×nh d¹y häc 1.Ổn định tổ chức 2. KiÓm tra bµi cò HS1: Khi nµo ta nãi ba ®iÓm th¼ng hµng ? Nãi c¸ch vÏ ba ®iÓm th¼ng hµng. 3. Tæ chøc thùc hµnh Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: 1.NhiÖm vô GV nªu nhiÖm vô cña tiÕt thùc hµnh Ch«n c¸c cäc hµng rµo th¼ng hµng gi÷a hai cét mèc A vµ B §µo hè trång c©y th¼ng hµng víi hai c©y ®· cã bªn ®êng Ho¹t ®éng 2: Hs c¶ líp ®äc môc 3 SGK (Quan s¸t h24, h 2.Híng dÉn c¸ch lµm: 25) a) C¾m cäc tiªu ë Cn»m gi÷a AvµB sao cho A, B, C th¼ng hµng. B1-C¾m cäc tiªu th¼ng ®øng ë hai ®iÓm A vµ B ( dïng d©y däi kiÓm tra) B C A B2- Em thø nhÊt ®øng ë A, Em thø hai GV thao t¸c: Ch«n cäc C th¼ng hµng víi 2 ®øng ë ®iÓm C – lµ vÞ trÝ n»m gi÷a A vµ B cäc A,B ë c¶ 2 vÞ trÝ cña C( C n»m gi÷a A B3- Em ë vÞ trÝ A ra hiÖu cho em thø 2 ë C vµ B; B n»m gi÷a A vµ C) ®iÒu chØnh cäc tiªu sao cho che lÊp hoµn toµn cäc tiªu B. Khi ®ã ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng C B A HS tiÕn hµnh thùc hµnh theo nhãm b)C¾m cäc ttiªu ë C n»m ngoµi Avµ B: T¬ng tù nh trªn 3.Thùc hµnh ngoµi trêi Chia nhãm thùc hµnh tõ 5 – 7 HS Giao dông cô cho c¸c nhãm TiÕn hµnh thùc hµnh theo híng dÉn - Mçi nhãm ghi l¹i biªn b¶n thùc hµnh theo tr×nh tù c¸c kh©u: 1. ChuÈn bÞ thùc hµnh (kiÓm tra tõng c¸ nh©n) 2.Th¸i ®é, ý thøc thùc hµnh 3. KÕt qu¶ thùc hµnh: nhãm tù ®¸nh gi¸ KiÓm tra - KiÓm tra xem ®é th¼ng cña c¸c vÞ trÝ A, B, C - §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña c¸c nhãm - Ghi ®iÓm cho c¸c nhãm 4. Cñng cè C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh cña c¸c nhãm G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ KQ thùc hµnh cña c¸c nhãm 5. Híng dÉn häc ë nhµ HS vÖ sinh c¸ nh©n, cÊt dän dông cô §äc tríc néi dung bµi tiÕp theo Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: .. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ... Ngµy so¹n: 24/9/2013 Ngµy d¹y: 26/9/2013 (6A +6B) Tiết 5 tia I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: BiÕt ®Þnh nghÜa m« t¶ tia b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau. BiÕt thÕ nµo lµ 2 tia ®èi nhau, 2 tia trung nhau. * Kiến thức trọng tâm: toàn bài 2. Kü n¨ng: BiÕt vÏ tia, biÕt viÕt tªn vµ ®äc tªn 1 tia. RÌn kh¶ n¨ng vÏ h×nh, quan s¸t, nhËn xÐt, kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ ®Ó ph¸t biÓu néi dung 3. Th¸i ®é: Ph¸t biÓu chÝnh x¸c c¸c mÖnh to¸n häc, rÌn kÜ n¨ng vÏ h×nh, quan s¸t, nhËn xÐt cña HS II. ChuÈn bÞ GV: Thíc th¼ng,b¶ng phô HS: Thíc th¼ng, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.Ổn định tổ chức 2. KiÓm tra bµi cò HS 1: Nªu c¸ch vÏ ®êng th¼ng ®i qua2 ®iÓm, qua 2 ®iÓm vÏ ®îc mÊy ®êng th¼ng. VÏ ®êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm A vµ B. 3 Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: 1.Tia O - GV cho HS vÏ mét ®êng th¼ng xy, trªn ®êng th¼ng ®ã lÊy ®iÓm O x y - GV giíi thiÖu b»ng m« t¶ trùc quan. -H×nh gåm ®iÓm O vµ 1 phÇn ®êng th¼ng - KÓ tªn c¸c tia trªn h×nh vÏ. bÞ chia ra bëi ®iÓm ) ®îc gäi lµ 1 tia gèc O - GV giíi thiÖu c¸ch ®äc, c¸ch viÕt mét tia. - Tia Ox ( cßn gäi lµ nöa ®êng th¼ng Ox) - GV giíi thiÖu c¸ch vÏ mét tia. Bµi 25(SGK) - GV, HS cïng vÏ a. §êng th¼ng AB Y/CHS lµm bµi tËp 25/SGK Gäi 3 HS lªn b¶ng vÏ tia, ®Æt tªn cho tia vµ x¸c ®Þnh gèc cña tia * Ho¹t ®éng 2: Hai tia Ox vµ Oy cã ®Æc ®iÓm g×? HS: trªn h×nh cã tia Ox, Oy GV: 2 tia Ox, Oy gäi lµ hai tia ®èi nhau GV hai tia Ox vµ Oy cã ®¨c ®iÓm nh trªn lµ hai tia ®èi nhau. GV ghi nhËn xÐt sgk GV ®a ph¶n vÝ dô: ? 2 tia Ox, Oy cã ph¶i lµ 2 tia ®èi nhau kh«ng? t¹i sao? HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi ?1 SGK ? H·y vÏ 2 tia chung gèc HS vÏ c¸c trêng hîp * Ho¹t ®éng 3: Trêng hîp ®Æc biÖt: hai tia trïng nhau ? Hai tia cã ®Æc ®iÓm g× th× ®îc gäi lµ 2 tia trïng nhau A b. Tia AB c. Tia BA B A B B A 2.Hai tia ®èi nhau: O x nhau: Lµ hai tia cã chung y gèc Hai tia ®èi vµ t¹o thµnh 1 ®êng th¼ng NhËn xÐt: SGK A ?1: B x a. 2 tia Ax; By kh«ng ®èi nhau v× y kh«ng chung gèc b. C¸c tia ®èi nhau lµ: Ax µ Ay; Bx vµ By 3. Hai tia trïng nhau: Hai tia trïng nhau:Cã chung mét gèc vµ tia nµy n»m trªn tia kia NhËn xÐt( SGk) x B ? ¸p dông lµm ?2 ? Quan s¸t h×nh vÏ tr¶ lêi * Chèt: vÞ trÝ t¬ng ®èi cña 2 tia cã chung gèc nµo? ?2: O a.Tia Ob trïng víi tia Oy A y b. 2 tia Ox vµ Ax kh«ng trïng nhau v× chóng kh«ng chung gèc c. Hai tia Ox vµ Oy kh«ng ®èi nhau v× chóng kh«ng t¹o thµnh 1 ®êng th¼ng 4. Cñng cè - ThÕ nµo lµ tia ? - ThÕ nµo lµ hai tia ®èi nhau? Hai tia ®èi nhau ph¶i tho¶ m·n nh÷ng ®iÒu kiÖn - VÏ hai tia Ox, Oy chung gèc (3 trêng hîp). - Bµi 22. SGK.tr112 a) tia gèc O b) hai tia ®èi nhau. c) - AB vµ AC - CB - trïng nhau - Bµi 23. SGK.tr113 a) C¸c tia MN, MP, MQ trïng nhau. C¸c tia NP, NQ trïng nhau b) Trong 3 tia MN, NM, MP kh«ng cã 2 tia nµo ®èi nhau. c) Hai tia PN vµ PQ ®èi nhau. 5. Híng dÉn häc ë nhµ Häc bµi theo SGK Lµm bµi tËp SGK ; 23 ®Õn 26 SBT HD bµi 24b: XÐt hÕt c¸c tia ®èi cña tia BC. Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: .. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ... Ngµy so¹n: 310/2012 Ngµy d¹y: 4/10/2012(6b) ; 8/10/2012(6a) Tiết 6 LuyÖn tËp I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: Häc sinh ®îc cñng cè kh¸i niÖm tia, cã thÓ ph¸t biÓu ®Þnh nghÜa tia b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau, kh¸i niÖm hai tia ®èi nhau 2. Kü n¨ng: BiÕt vÏ h×nh theo c¸ch diÔn t¶ b»ng lêi. BiÕt vÏ tia ®èi nhau, nhËn d¹ng sù kh¸c nhau gi÷a tia vµ ®êng th¼ng 3. Th¸i ®é: CÈn thËn, khi vÏ h×nh II. ChuÈn bÞ GV: Thíc th¼ng HS: Thíc th¼ng III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.Ổn định tổ chức 2. KiÓm tra bµi cò HS 1: VÏ ®êng th¼ng xy. Trªn ®ã lÊy ®iÓm M. Tia Mx lµ g× ? §äc tªn c¸c tia ®èi nhau trong h×nh vÏ. HS 2:Lµm bµi tËp 25: Ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a tia vµ ®êng th¼ng 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng Bµi 26. SGK/113 Bµi 26. SGK/113 HS ®äc ®Ò bµi A M B ? Bµi to¸n yªu cÇu lµm g× H1 - Yªu cÇu HS vÏ h×nh vµ lµm bµi tËp vµo nh¸p A B M - Mét HS lªn b¶ng lµm bµi tËp - VÏ h×nh vµ tr¶ lêi c©u hái theo yªu H2 cÇu SGK a. §iÓm M vµ B n»m cïng phÝa ®èi víi A - NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë b. M cã thÓ n»m gi÷a A vµ B (H1), hoÆc B n»m gi÷a A vµ M (H2) Bµi 27. SGK/113 GV treo b¶ng phô ghi ®Ò bµi tËp 27 Bµi 27. SGK/113 HS ®äc ®Ò bµi a. A HS hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi b. A Bµi 32. SGK/113 Bµi 32. SGK/113 GV treo b¶ng phô ghi ®Ò bµi tËp 32 a.Sai HS ho¹t ®éng nhãm Gäi 1 nhãm ®øng t¹i chç tr¶ lêi Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ xung c©u tr¶ lêi cña b¹n Tr¶ lêi miÖng bµi tËp 32 x O y Bµi 28. SGK/113 HS ®äc ®Ò bµi 28 HS suy nghÜ lµm bµi b.Sai O x y Bµi 28. SGK/113 N O M Bµi 30. SGK/114 HS ®äc ®Ò bµi 30 x - Mét HS lªn b¶ng vÏ h×nh - Tr¶ lêi miÖng ®iÒn vµo chç trèng c¸c a. Ox vµ Oy hoÆc ON vµ OM ®èi nhau c©u hái b. §iÓm O n»m gi÷a M vµ N -VÏ h×nh minh ho¹ Bµi 30. SGK/114 - Kh¾c s©u : hai ®iÒu kiÖn ®Ó hai tia ®èi C N A M B nhau - Yªu cÇu HS lµm vë y a. A 4. Cñng cè: -ThÕ nµo lµ mét tia gèc O - Hai tia ®èi nhau cã ®Æc ®iÓm g× 5 Híng dÉn häc ë nhµ Häc bµi theo SGK, «n tËp lý thuyÕt.®äc tríc bµi ®o¹n th¼ng Lµm bµi tËp tõ 23 ®Õn 29 SBT . . . . Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ................. ................. ................. ................. .......... ....... ................. ................. ................. ................. . Ngµy so¹n: 8/10/2012 Ngµy d¹y: 9/10/2012(6a,6b) Tiết 7 : ®o¹n th¼ng I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS biÕt ®Þnh nghÜa ®o¹n th¼ng. * Kiến thức trọng tâm ; Toàn bộ kiến thức 2. Kü n¨ng: BiÕt vÏ ®o¹n th¼ng. BiÕt nhËn d¹ng ®o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng, c¾t tia, biÕt m« t¶ h×nh vÏ b»ng c¸c c¸ch diÔn ®¹t kh¸c nhau. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ChuÈn bÞ: GV: phÊn mµu, thíc th¼ng, b¶ng phô. HS: bót ch×, thíc th¼ng III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.Ổn định tổ chức 2.KiÓm tra bµi 2. cò Yªu cÇu HS vÏ h×nh theo diÔn ®¹t b»ng lêi: a) VÏ ®êng th¼ng AB b) VÏ tia AB c) §êng th¼ng AB vµ tia AB kh¸c nhau thÕ nµo ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung HS ®äc th«ng tinSGK vµ cho biÕt thÕ nµo lµ 1. §o¹n th¼ng AB lµ g×? ®o¹n th¼ng AB. a. §Þnh nghÜa: A HS nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa ®o¹n th¼ng AB. GV giíi thiÖu c¸ch ®äc Giíi thiÖu A, B lµ hai mót hay ( hai ®Çu) YC HS lµm bµi 33/ 115 sgk - HS ®äc bµi vµ tr¶ lêi miÖng. - Cho HS quan s¸t c¸c trêng hîp c¾t nhau cña ®o¹n th¼ng vµ ®o¹n th¼ng, ®o¹n th¼ng vµ ®êng th¼ng, ®o¹n th¼ng vµ tia. B - §o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm ®iÓm A, ®iÓm B vµ tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm n»m gi÷a A vµ B b. c¸ch ®äc: ®o¹n th¼ng AB (hay ®o¹n th¼ng BA) + A,B lµ hai mót( hay hai ®Çu) ®o¹n th¼ng Bµi 33/ 115SGK a. R vµ S b. Hai ®iÓm P, Q vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a P vµ Q. 2. §o¹n th¼ng c¾t ®o¹n th¼ng, c¾t tia, ®êng th¼ng. HS quan s¸t SGK.tr115 Cho häc sinh quan s¸t c¸c b¶ng phô vµ m« t¶ c¸c trêng hîp c¾t nhau trong b¶ng phô sau: C C D A C B A B D D A B B O x O B B A A x O A x A O B B x O a N a A 4. Cñng cè : Bµi 35 SGK.tr116 (§¸p ¸n: d) Bµi 36 SGK.tr116 : a) Kh«ng b) AB vµ ACc) BC Bµi 37 SGK.tr 116: 5. Híng dÉn häc ë nhµ Häc bµi theo SGK Lµm bµi tËp 34 ; 38 ; 39 SGK.tr116 Lµm bµi tËp 34, 35, 36. SGK.tr100 Rót kinh nghiÖm bµi d¹y: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ................. ................. ................. ................. .......... ....... ................. ................. ................. ................. . DUYÊT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày ….tháng… năm2013 ………………………………….. ………………………………. ……………………………… …… Ngµy so¹n: 13/10/2013 Ngµy d¹y: 17/10/2013( 6A +6B0 Tiết 8: ®é dµi ®o¹n th¼ng I môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS biÕt ®é dµi ®o¹n th¼ng lµ g×? 2. Kü n¨ng: BiÕt sö dông thíc ®o ®é dµi ®Ó ®o ®o¹n th¼ng.BiÕt so s¸nh hai ®o¹n th¼ng. 3. Th¸i ®é: cÈn thËn trong khi ®o. II. ChuÈn bÞ: GV: thíc th¼ng cã chia kho¶ng, thíc d©y, thíc xÝch, thíc gÊp…®o ®é dµi. HS: thíc th¼ng cã chia kho¶ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.Ổn định tổ chức 2.KiÓm tra 15 phót §Ò bµi C©u 1. cho h×nh vÏ: §¸p ¸n-BiÓu ®iÓm x B O A y C¸c c©u sau ®óng hay sai: a) Hai tia OB vµ Ox trïng nhau. b) Hai tia Ox vµ Bx trïng nhau. c) Hai tia Oy vµ Ay trïng nhau. d) Hai tia Ox vµ Oy ®èi nhau C©u 2. LÊy sè thø tù chØ c¸c h×nh ë cét A, ®Æt vµo vÞ trÝ t¬ng øng phï hîp ë cét B. A B a) §o¹n th¼ng AB 1. B A 2. A B b) §êng th¼ng AB c) Tia AB. 3. B A d) Tia BA C©u 3. Cho ®êng th¼ng xy lÊy ba ®iÓm A, B, C thuéc ®êng th¼ng xy theo thø tù trªn. a. ViÕt tªn c¸c ®o¹n th¼ng trªn h×nh vÏ. b. ViÕt tªn c¸c tia gèc A. c. ViÕt tªn c¸c tia ®èi nhau gèc B ( c¸c tia trïng nhau kÓ mét lÇn). 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS * Ho¹t ®éng 1: - H·y vÏ ®o¹n th¼ng AB - Dïng thíc cã chia kho¶ng ®Ó ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng AB - NhËn xÐt vÒ ®é dµi cña ®o¹n th¼ng - Th«ng b¸o : ®é dµi ®o¹n th¼ng lµ mét sè d¬ng - §é dµi vµ kho¶ng c¸ch cã chç kh¸c nhau - §o¹n th¼ng vµ ®é dµi ®o¹n th¼ng kh¸c C©u 1. (2®) a) §óng. b) Sai. c) Sai. d) Sai. (0.5®) (0.5®) (0.5®) (0.5®) C©u 2.(3®) 1-b 2-c 3-a C©u 3.(5 ®) (1 ®) (1 ®) (1 ®) A B C y x VÏ h×nh (1 ®) a) §o¹n th¼ng AB, AC, BC. (1.5 ®) b) C¸c tia gèc A lµ: (1.5 ®) Ax, Ay, AB, AC. c) C¸c tia ®èi nhau gèc B lµ: Bx vµ By, Bx vµ BC, By vµ BA, BA vµ BC (1 ®) Ghi b¶ng 1. §o ®o¹n th¼ng A §é dµi ®o¹n th¼ng AB b»ng 25 mm vµ kÝ hiÖu lµ: AB = 25 mm * NhËn xÐt: SGK.tr117 B nhau nh thÕ nµo ? * Ho¹t ®éng 2: - §äc th«ng tin vµ nhí c¸c kÝ hiÖu t¬ng øng. - Lµm ?1 SGK - Quan s¸t vµ m« t¶ c¸c dông cô ®o ®é dµi trong SGK - KiÓm tra xem 1 inch cã ph¶i b»ng 2,54 cm kh«ng ? 2. So s¸nh hai ®o¹n th¼ng F G H I J K Ta so s¸nh hai ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch so s¸nh ®é dµi cña chóng. ?1 AB = IK, GH = EF EF < CD ?2 T×m hiÓu c¸c dông cô ®o ®é dµi ?3 T×m hiÓu ®¬n vÞ ®o ®é dµi kh¸c. 4 Cñng cè : Bµi 43. SGK.119 H×nh 43: CA, AB, BC Bµi 44. SGK.tr119 AD, CD, BC, AB AB + BC + CD + DA = 8,2 cm 5 Híng dÉn häc ë nhµ - Häc bµi theo SGK. - BTVN: Bµi 40, 41, 42, 45.SGK.tr119 Rút kinh nghiệm : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. DUYÊT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ngày ….tháng… năm2013 ………………………………….. ………………………………. ……………………………… …… ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............ Ngµy so¹n: 22/10/2012 Ngµy d¹y: 23/10/2012(6a,b) Tiết 9 : khi nµo th× am+mb = ab I Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - HS nhËn biÕt mét ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm Avµ B th× AM + MB =AB. 2. Kü n¨ng: - HS nhËn biÕt mét ®iÓm n»m gi÷a hay kh«ng n»m gi÷a hai ®iÓm kh¸c. - Bíc ®Çu tËp suy luËn: (( NÕu cã a + b = c vµ biÕt hai trong ba sè th× t×m ra sè kia)) 3. Th¸i ®é: CÈn thËn tù tin khi ®o c¸c ®o¹n th¼ng vµ khi céng c¸c ®é dµi. II. ChuÈn bÞ: GV: thíc th¼ng, thíc cuén, thíc gÊp, thíc ch÷ A, b¶ng phô. HS: Thíc th¼ng. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1 KiÓm tra bµi cò: B¶ng phô: - H·y vÏ ba ®iÓm th¼ng hµng A, M, B sao cho M n»m gi÷a A vµ B. - §o AM, MB, AB - So s¸nh AM + MB víi AB 2.Bµi Míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: 1. Khi nµo th× tæng ®é dµi AM + MB =AB ? Tõ phÇn kiÓm tra bµi cò em h·y ®iÒn b¨ng ®é dµi ®o¹n th¼ng AB ? vµo chç trèng: “ NÕu ®iÓm M .... hai ?1 A M B ®iÓm A vµ B th× AM + MB = AB. Ngù¬c AM = ...... l¹i, nÕu ...... th× ®iÓm M n»m gi÷a A vµ MB = ....... B”. AB = ........ AM + MB = AB - HS ®äc nhËn xÐt SGK * NhËn xÐt: “NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B th× - §äc vÝ dô SGK AM + MB = AB. Ngù¬c l¹i, nÕu AM + MB = AB th× ®iÓm M n»m gi÷a A vµ B” - HS ®äc ®Ò vµ ph©n tÝch ®Ò bµi *VÝ dô: SGK Bµi tËp 46. SGK - Lµm bµi tËp 46 theo c¸ nh©n V× N n»m gi÷a I vµ K nªn I N K IN + NK = IK Hay: 3 + 6 = IK VËy IK = 9 cm - GV cho HS lµm bµi 47 sgk Bµi tËp 47. Sgk - YC HS ®äc ®Ò bµi. V× M n»m gi÷a E vµ F nªn - So s¸nh EM vµ MF ta lµm nh thÕ nµo? EM + MF = EF E M F Hay 4 +MF = 8 MF = 8 – 4 - BiÕt M lµ ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm hai MF = 4 (cm) ®iÓm A vµ B. Lµm thÕ nµo ®Ó ®o hai lÇn, VËy EM = MF mµ biÕt ®é dµi cña c¶ ba do¹n th¼ng AM, 2. Mét vµi dông cô ®o kho¶ng c¸ch gi÷a MB, AB. Cã mÊy c¸ch lµm ? hai ®iÓm trªn mÆt ®Êt - SGK 3. Cñng cè: ? H·y chØ ra ®iÒu kiÖn nhËn biÕt mét ®iÓm cã n»m gi÷a hai ®iÓm kh«ng. Bµi 50. SGK §iÓm V n»m gi÷a hai ®iÓm T vµ A. Bµi 51. SGK Ta cã TA + VA = VT ( 1 + 2 = 3 cm) VËy A n»m gi÷a V vµ T * NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn vµo vë. 4.híng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi theo SGK Lµm c¸c bµi tËp 48, 49, 52 SGK Lµm c¸c bµi tËp 47, 48, 49 SBT §äc c¸c dông cô ®o ®é dµi trªn mÆt ®Êt. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 29/10/2012 Ngµy d¹y: 30/10/2012 Tiết 10: LuyÖn tËp I, Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS ®îc cñng cè “ NÕu M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B th× AM + MB = AB” vµ ngîc l¹i 2. Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng nhËn biÕt mét ®iÓm n»m gi÷a hay kh«ng n»m gi÷a hai ®iÓm kh¸c. Bíc ®Çu tËp suy luËn vµ rÌn kü n¨ng tÝnh to¸n. 3. Th¸i ®é: CÈn thËn khi ®o c¸c ®o¹n th¼ng vµ céng c¸c ®é dµi II.ChuÈn bÞ: GV: thíc th¼ng. HS: thíc th¼ng. III. TiÕn tr×nhd¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: ? Khi nµo th× ®é dµi MA + MB = AB 2. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng * D¹ng 1: C¸c bµi tËp " NÕu M n»m gi÷a Bµi 49.SGK A vµ B � AM + MA = AB " N B M A Bµi 49/sgk GV ghi ®Ò bµi trªn b¶ng phô. N M B YC HS ®äc ®Ò bµi. A ? §Çu bµi cho g×, hái g×. a. AN = AM + MN 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS kh¸c lµm bµi BM = BN + NM vµo vë vµ nhËn xÐt. Theo ®Ò bµi ta cã AN = BM, ta cã AM + MN = BN + NM GV nhËn xÐt. Hay: AM = BN b. AM = AN + NM BN = BM + MN Bµi 47SBT/102 Theo gi¶ thiÕt AN = BM, mµ NM = MN suy ra AM = BN YC HS lµm bµi 47 SBT Bµi 47SBT/102 ? HS ®äc ®Ò bµi HS ®øng t¹i chç lµm bµi HS kh¸c nhËn xÐt, GV nhËn xÐt * D¹ng 2: M kh«ng n»m gi÷a Avµ B � MA + MB �AB. YC HS lµm bµi 48/SBT YC HS ®äc ®Ò bµi vµ tãm t¾t ®Ò bµi. -§Ó chøng tá A, B, M kh«ng cã ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ta lµm nh thÕ nµo? HS suy nghÜ tr¶ lêi YC HS gi¶i thÝch víi tõng ®iÓm. HS lªn b¶ng thùc hiÖn. HS ë díi lµm bµi vµo vë. -Theo c©u a th× ba ®iÓm A,M,B cã th¼ng hµng kh«ng? v× sao? -HS dùa vµo c©u a ®Ó tr¶ lêi. a. AC + BC = AB � C n»m gi÷a Avµ B. b. AB + BC = AC � B n»m gi÷a A vµ C c.BA + AC = BC � A n»m gi÷a B a vµ C Bµi 48/SBT a)Theo ®Çu bµi ta cã: AM + MB = 3 . 7+ 2 . 3 = 6(cm) Mµ AB= 5cm � AM + MB �AB � M kh«ng n»m gi÷a Avµ B. AM + AB = 3 . 7 + 5 = 8 . 7(cm) Mµ MB= 2.3 cm � AM + AB �MB � A kh«ng n»m gi÷a M vµB. BM +AB = 2,3+ 5= 7,3 ( cm) Mµ MA = 3,7cm � BM + AB �MA � B kh«ng n»m gi÷a A vµ M. � trong ba ®iÓm A, B, M kh«ng cã ®iÓm nµo n»mgi÷a hai ®iÓm cßn l¹i. b) Theo c©u a: kh«ng cã ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i tøc lµ ba ®iÓm A,B, M kh«ng th¼ng hµng. 3. Cñng cè: ? Khi nµo AM + MB =AB ? Khi nµo M kh«ng n»m gi÷a A vµ B? ? Muèn chøng tá ba ®iÓm A, B,C cã th¼ng hµng kh«ng ta lµm nh thÕ nµo? 4. Híng dÉn vÒ nhµ: Häc n¾m ch¾c khi nµo AM + MB =AB . §©y lµ mét trong c¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt ®iÓm n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i. Bµi vÒ nhµ: 44, 45, 46, 49, 50 , 51 s¸ch bµi tËp. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngµy so¹n: 5/11/2012 Ngµy d¹y: 6/11/2012 TiÕt 11 VÏ ®o¹n th¼ng cho biÕt ®é dµi I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: HS n¾m ®îc Trªn tia Ox, cã mét vµ chØ mét M sao cho OM = m ( ®¬n vÞ dµi, m > 0). 2. Kü n¨ng:-BiÕt c¸ch vÏ ®o¹n th¼ng cã ®é dµi cho tríc. 3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn, ®o, ®Æt ®iÓm chÝnh x¸c II. ChuÈn bÞ GV: SGK, thíc th¼ng, compa III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: NÕu ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm A vµ B ta cã ®iÒu g× ¸p dông: Trªn mét ®êng th¼ng h·y vÏ 3 ®iÓm: V, A, T sao cho AT = 5 cm, VA=3cm, VT= 8 cm. Hái ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i. 2. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: 1. VÏ ®o¹n th¼ng trªn tia - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n c¸c c«ng VÝ dô 1: SGK viÖc sau: Trªn tia Ox h·y vÏ ®o¹n th¼ng OM cã ®é - VÏ mét tia Ox tuú ý dµi 2 cm - Dïng thíc cã chia kho¶ng vÏ ®iÓm M C¸ch vÏ: (SGK) trªn tia Ox sao cho OM = 2 cm. nãi c¸ch lµm. O M x - Dïng compa x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm M trªn Ox sao cho Om = 2 cm. - Nãi c¸ch lµm ? Qua 2 c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm M trªn tia Ox *NhËn xÐt : Trªn tia Ox bao giê còng vÏ ®em cã kÕt luËn g×? îc mét chØ mét ®iÓm M sao cho HS ®äc ghi nhí OM = a (®¬n vÞ dµi) HS ®äc VD 2 ? §Çu bµi yªu cÇu g×? Cho biÕt g×? ? Nªu c¸ch vÏ *Ho¹t ®éng 2: - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n c¸c c«ng viÖc sau: - VÏ mét tia Ox tuú ý - Dïng thíc cã chia kho¶ng vÏ ®iÓm Mvµ N trªn tia Ox sao cho OM = 2 cm, ON = 3 cm. - Trong ba ®iÓm O, M, N ®iÓm nµo n»m gi÷a hai ®iÓm cßn l¹i ? ? Trªn tia OX cã mÊy ®iÓm M, mÊy ®iÓm N? - Tõ ®ã ta cã nhËn xÐt g× ? 3. Cñng cè VÝ dô 2. SGK B1: VÏ tia Cy Dïng com pa ®o ®o¹n th¼ng AB B2: - Gi÷ ®é më cña compa kh«ng ®æi - §Æt ®Çu nhän trïng gèc C B3: Nèi C víi O ®îc ®o¹n th¼ng CD = AB cho tríc 2. VÏ hai ®o¹n th¼ng trªn tia VÝ dô: SGK C¸ch vÏ ®o¹n OM trªn tia Ox (OM = 2cm) C¸ch vÏ ®o¹n ON trªn tia Ox ( ON = 3cm) O M N x §iÓm M n»m gi÷a 2 ®iÓm O vµ N NhËn xÐt: Trªn tia Ox, OM = a, ON = b, nÕu 0 < a < b th× ®iÓm M n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ N Bµi 58/SGK B x A - VÏ tia Ax, trªn tia Ax vÏ B sao cho AB = 3,5 cm Bµi53/SGK O N M x V× OM < ON nªn M n»m gi÷a O vµ N, ta cã: OM + MN = ON Thay OM = 3 cm, ON = 6 cm ta cã: 3 + MN = 6 MN = 6 – 3 MN = 3 cm VËy OM = MN ( = 3 cm) Bµi 54/SGK O A B C x V× OA < OB nªn A n»m gi÷a O vµ B, suy ra OA + AB = OB Thay OA = 2 cm, OB = 5 cm, ta cã : 2 + AB = 5 4. Híng dÉn häc ë nhµ VÒ nhµ «n tËp vµ thùc hµnh vÏ ®o¹n th¼ng biÕt ®é dµi( dïng c¶ thíc vµ com pa) Häc bµi theo SGK Lµm bµi tËp 53,55, 56,57, 58, 59 SGK -Bµi 52,53,54,55,sbt §äc tríc bµi häc tiÕp theo ë nhµ. Rút kinh nghiệm : ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Ngày soạn:12/11/2012 Ngày dạy: 13/12/2012 (6a, 6b) TiÕt: 12 : trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc: HS hiÓu trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng lµ g× ? 2.Kü n¨ng: + HS biÕt ®îc mét ®iÓm cã lµ trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng BiÕt vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng + BiÕt ph©n tÝch trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng tho¶ m·n hai tÝnh chÊt. NÕu thiÕu mét trong hai tÝnh chÊt nµy th× kh«ng cßn lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. 3. Th¸i ®é: Cã ý thøc ®o vÏ cÇn thËn chÝnh x¸c II. ChuÈn bÞ Compa, thíc th¼ng, sîi d©y, thanh gç.b¶ng phô, phÊn mµu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1.KiÓm tra bµi cò HS1: Cho h×nh vÏ ( GV vÏ AM= 2cm, MB=2cm) A M B 1. §o ®é dµi: AM, MB.So s¸nh AM vµ MB 2. TÝnh AB = ? 3. NhËn xÐt g× vÒ vÞ trÝ cña ®iÓm M ®èi víi A vµ B. 2. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV * Ho¹t ®éng 1: GV tõ bµi kiÓm tra trªn � thÕ nµo lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. - §iÓm M cã ®Æc ®iÓm g× ®Æc biÖt ? Ho¹t ®éng cña HS 1. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng B Trung ®iÓm M cña ®o¹n th¼ng AB lµ ®iÓm n»m gi÷a A, B vµ c¸ch ®Òu A vµ B. * Cñng cè: Bµi tËp 65. SGK.tr126 - Giíi thiÖu trung ®iÓm M - Xem H64 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái - NhËn xÐt vµ hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi. - Tr¶ lêi c¸ nh©n bµi tËp 60 SGK - A cã n»m gi÷a O vµ B kh«ng? V× sao? - TÝnh AB => so s¸nh OA vµ AB? - A cã lµ trung ®iÓm cña AB kh«ng? V× sao? * Ho¹t ®éng 2: Bµi 60. SGK.tr125 O - M lµ trung ®iÓm AB th× M tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµo ? - So s¸nh AM vµ MB ? A B M - Tõ ®ã h·y nªu c¸ch vÏ ®iÓm M. - HS nªu c¸ch lµm. 3. Cñng cè : DiÔn t¶ M lµ trung ®iÓm cña AB: B V× M lµ trung ®iÓm cña AB nªn: AM + MB = AB MA = MB Suy ra AM = MB = - TÝnh ®é dµi cña AM vµ MB. x a. A n»m gi÷a O vµ B b. OA = AB ( =2 cm) c. §iÓm A lµ trung ®iÓm cña AB v× A n»m gi÷a A, B (theo a), vµ c¸ch ®Òu A, B ( theo b). 2. C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. VD: SGK.tr125 A M lµ trung ®iÓm cña AB  M A AB 5 = =2,5 (cm) 2 2 C¸ch 1: Trªn tia AB vÏ M sao cho AM = 2,5 cm C¸ch 2. GÊp giÊy (SGK.tr125) ?3 MA + MB = AB � � MA = MB �  MA  MB  4. Híng dÉn häc ë nhµ Häc bµi theo SGK. Lµm c¸c bµi tËp 62, 65 SGK ¤n tËp kiÕn thøc cña ch¬ng theo HD «n tËp trang 126, 127 ... AB 2
- Xem thêm -