Tài liệu Giáo án hình học 12 chương 1 bài 1

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 127 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG 1 §1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN Tiết PPCT: 01;02 I/ Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện. + Về kỹ năng: Phân chia một khối đa diện thành các khối đa diện đơn giản. Học sinh tính được số cạnh, số mặt của khối đa diện bà các mối quan hệ giữa chúng. Phân chia được các khối đa diện phức tạp thành những khối đa diện đơn giản + Về tư duy, thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi vẽ hình. II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phấn màu, bảng phụ…. + Học sinh: SGK, thước, bút màu…. III/ Phương pháp: đạt vấn đề, gợi mở, vấn đáp IV/ Tiến trình bài học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Tiết 1 Hoạt động 1: tiếp cận khái niệm. Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng +Treo bảng phụ 1 và yêu cầu -Học sinh quan sát và 1. Khối đa diện. Khối chóp, học sinh nhận xét: nhận xét. khối lăng trụ -Gợi ý:1. Mỗi hình tạo thành Ví dụ 1:Các điểm A, B, C, D, bằng cách ghép bao nhiêu đa E có phải là điểm trong của giác? hình dưới đây không? 2. Mỗi hình chia không -Suy nghĩ trả lời. gian thành 2 phần, mô tả mỗi 5’ phần? -Gợi ý trả lời: 2. bơm khí màu vào mỗi hình trong suốt để phân biệt phần trong và ngoài → Giáo viên nêu khái niệm -A, B, C, D, E không điểm trong của mỗi hình đó. phải là điểm trong của -Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ hình đó. 1. 1/ Khối đa diện, khối chóp, -Học sinh suy nghĩ trả khối lăng trụ. -Các hình trong bảng phụ 1 lời. a/ Khái niệm khối đa diện: 5’ cùng với các điểm trong của (SGK) nó được gọi là khối đa diện, vậy khối đa diện là gì? b/ Khối chóp, khối lăng trụ: →Gv chốt lại khái niệm. Ví dụ 2: Gọi tên các khối da -Yêu cầu học sinh tham khảo diện sau? sgk để nêu khái niệm về cạnh, đỉnh, mặt, điểm trong và tên gọi của các khối đa diện. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG 1 5’ -Khối chóp ngũ giác, khối lăng trụ tam giác. -Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ 2. 5’ -Giáo viên giới thiệu các khối đa diện phức tạp hơn trong bảng phụ 1( d, e). + Yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi 1 sgk. -Hình a là khối đa diện, hình b không phải khối đa diện vì nó không chia không gian thành 2 phần. -Suy nghĩ trả lời. -Nêu chú ý trong sgk/5 và nêu khái niệm hình đa diện. -Yêu cầu học sinh thực hiện hoạt động 1 sgk/5. c/ Khái niệm hình đa diện: (SGK) 5’ -Treo bảng phụ 2 và yêu cầu học sinh trả lời hình nào là hình đa diện, khối đa diện. Tiết 2 Hoạt động 2: phân chia và lắp ghép khối đa diện: Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh + Hđtp 1: tiếp cận vd1 10’ -Vẽ hình bát diện. Xét 2 khối Nhận xét ví dụ 1: chóp S.ABCD và E.ABCD, - Hai khối chóp không cho hs nhận xét tính chất của có điểm trong chung. 2 khối chóp. - Hợp của 2 khối chóp là khối bát diện. - Gv nêu kết luận sgk/6. - Yêu cầu học sinh phân chia khối đa diện trên thành 4 khối tứ diện có đỉnh là các đỉnh -Suy nghĩ trả lời. của đa diện. - Tương tự chia khối đa diện -Suy nghĩ trả lời. đó thành 8 khối tứ diện. - Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 2 sgk/6. 1/Khối lăng trụ được + Hđtp 2: thực hiện hđ 2 phân chia thành sgk/6 A’.ABC; A’.BB’C’C -Yêu cầu hs thực hiện hđ 2 2/A’.ABC; A’.BB’C’; A’.BCC’ (Học sinh xem vd2 Nội dung ghi bảng 2. Phân chia và lắp ghép khối đa diện. Ví dụ 1: Cho khối đa diện như hình bên. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG 1 sgk) 7’ Tổng quát: bất kỳ khối đa diện nào cũng có thể phân chia được thành các khối tứ diện. + Hđtp 3: Vd2. Tổng quát: (SGK) Ví dụ 2: ( SGK) Bảng phụ 1: Bảng phụ 2: GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG 1 Hoạt động 3: kiểm tra khái niệm và làm bài tập 1,2 Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh + Đặt câu hỏi: 1. Khái niệm về khối đa diện, -Trả lời khái niệm hình hình đa diện? đa diện, khối đa diện. 15’ 2. Cho khối đa diện có các -Gọi M là số mặt của mặt là tam giác, tìm số khối đa diện thì số cạnh cạnh của khối đa diện đó? của nó là: 3M/2. 3. Cho khối đa diện có các đỉnh là đỉnh chung của 3 -Gọi Đ là số đỉnh của cạnh, tìm số cạnh của khối khối đa diện thí số cạnh đa diện đó? của khối đa diện đó là _ Gợi ý trả lời câu hỏi: 3Đ/2. 2. Nếu gọi M là số mặt của khối đa diện, vì 1 mặt có 3 cạnh - Lên bảng làm bài tập. và mỗi cạnh là cạnh chung của 2 mặt suy ra số cạnh của khối đa diện dó là 3M/2. 3. Nếu gọi Đ là số đỉnh của - Lên bảng vẽ. khối đa diện, vì 1 đỉnh là đỉnh chung của 3 cạnh và mỗi cạh là cạnh chung của 2 mặt suy ra số cạnh của khối đa diện là 3Đ/2. → Yêu cầu học sinh làm bài tập 1, 2 sgk/7. Yêu cầu học sinh tự vẽ những khối đa diện thỏa ycbt 1, 2 sgk. Nội dung ghi bảng Bài tập 1 sgk/7: Gọi M, C lần lượt là số mặt, số cạnh của khối đa diện. 3M Khi đó: =C 2 Hay 3M =2C do đó M phải là số chẵn. Bài tập 2 sgk/7 Gọi D, C lần lượt là số đỉnh, số cạnh của khối 3D đa diện, khi đó =C 2 hay 3D= 2C nên D là số chẵn. GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 –CHƯƠNG 1 giới thiệu bằng bảng phụ 1 số hình có tính chât như thế bằng bảng phụ 1( áp dụng cho bài tập 1) Hoạt động 4: Phân chia khối đa diện thành nhiều khối đa diện: Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng _ Yêu cầu học sinh lên bảng - Học sinh làm bài Bài 4sgk/7 làm bài tập 4, 5 sgk tập. 20’ _ Yêu cầu học sinh nhận xét - Suy nghĩ và lên bài làm của bạn và suy nghĩ bảng trình bày còn cách nào khác hay chỉ chó 1 cách đó thôi? Bài tập 5 sgk/7 3/ Bài tập củng cố (7’): Bài 1: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất: A. 5 cạnh. B. 4 cạnh. C. 3 cạnh. D. 2 cạnh. Bài 2: Cho khối chóp có đáy là n- giác. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. Số cạnh của khối chóp bằng n + 1. B. Số mặt của khối chóp bằng 2n. C. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n + 1. D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh nó. Bài 3. Có thể chia hình lập phương thành bao nhiêu tứ diện bằng nhau? A. 2. B. 4. C. 6. D. Vô số. 4. Dặn dò( 3’): Học bài cũ, chuẩn bị bài mới. 5-Rút kinh nghiệm: của
- Xem thêm -