Tài liệu Giáo án hình học 11 cơ bản

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ Ngµy so¹n : 16 / 08 / 2012 Ch¬ng I: PhÐp dêi h×nh vµ phÐp ®ång d¹ng trong mÆt ph¼ng TiÕt 1 PhÐp biÕn h×nh - PhÐp tÞnh tiÕn I. môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc ®Þnh nghÜa phÐp biÕn h×nh, ®Þnh nghÜa cña phÐp tÞnh tiÕn. C¸c tÝnh chÊt cña phÐp tÞnh tiÕn . BiÓu thøc täa ®é cña phÐp tÞnh tiÕn. 2. Kü n¨ng: BiÕt mét quy t¾c t¬ng øng lµ mét phÐp biÕn h×nh. Dùng ®îc ¶nh cña mét ®iÓm qua phÐp biÕn h×nh ®· cho. Dùng ®îc ¶nh cña mét ®iÓm, mét ®o¹n th¼ng, mét tam gi¸c, mét ®êng trßn qua phÐp tÞnh tiÕn. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II – ChuÈn bÞ : ThÇy: HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1. Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11A4 11A5 11A7 2. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 3. Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng 1 I - Kh¸i niÖm vÒ phÐp biÕn h×nh 1- Kh¸i niÖm: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - ThÕ nµo lµ phÐp biÕn h×nh? GV yªu cÇu HS ®äc, nghiªn cøu phÇn “phÐp biÕn h×nh ”vµ tr¶ lêi c©u hái. - ThÕ nµo lµ phÐp ®ång nhÊt? - Cho vÝ dô vÒ phÐp biÕn h×nh ? PhÐp ®ång nhÊt ? Ho¹t ®éng cña häc sinh - §Þnh nghÜa(Sgk- 4) f : M a M’ + M’: ®îc gäi lµ ¶nh cña ®iÓm M qua phÐp biÕn h×nh f; kÝ hiÖu f( M ) = M’. - h’ = f(H); H’ lµ ¶nh cña h qua f. - NÕu f( M ) = M th× f lµ phÐp ®ång nhÊt. Ho¹t ®éng 2 II- PhÐp tÞnh tiÕn 1- §Þnh nghÜa: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn PhÐp biÕn h×nh g nãi trªn ®îc gäi lµ phÐp tÞnh tiÕn. H·y nªu ®Þnh nghÜa cña phÐp tÞnh tiÕn trong mÆt ph¼ng ? r Ho¹t ®éng cña häc sinh - §Þnh nghÜa(SGK-5) - Hái: PhÐp tÞnh tiÕn theo 0 biÕn ®iÓm M thµnh ®iÓm cã tÝnh chÊt g× ? KÝ hiÖu: T v (M)= M’  +NÕu v 0 th× phÐp tÞnh tiÕn trë thµnh phÐp ®ång nhÊt Khi nµo phÐp tÞnh tiÕn trë thµnh phÐp ®ång nhÊt ? + VD (SGk- 5) + CH 1(Sgk-5) 2- TÝnh chÊt Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Gi¶i bµi to¸n: Cho Tvr : A a A’, B a B’. Chøng minh r»ng AB = A’B’   - N/ xÐt vÒ vÐc t¬ AA' vµ BB' ? - Cm AB= A’B’ ? + Yªu cÇu h/s ®äc vµ nghiªn cøu sgk; + Tr¶ lêi c©u hái 2(Sgk-6)  T AB ( ABE) =  BCD Ho¹t ®éng cña häc sinh  + T/c1:(Sgk-6 ) A v  v B A’ B’ Ta cã: A' B' = A' A  AB  BB'  = AB  AB= A’B’ + TÝnh chÊt 2 (Sgk- 6) + C©u hái 2 (Sgk-7)  Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11    1 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ 3- BiÓu thøc täa ®é cña phÐp r tÞnh tiÕn: Trong mÆt ph¼ng 0xy cho v  (a;b) vµ ®iÓm M( x; y ) tuú ý. XÐt Tvr : M a M'( x'; y') T×m biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ( x ; y ), ( x’ ; y’ ) vµ ( a ; b ) ? Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh uuuuu r r - Híng dÉn häc sinh thiÕt lËp mèi liªn hÖ gi÷a ( + Tr (M)  M' � MM 'v v x ; y ), ( x’ ; y’ ) vµ ( a ; b ) - HÖ thøc (*) ®îc gäi lµ rbiÓu thøc täa ®é cña �x'  x  a (*) � phÐp tÞnh tiÕn theo vÐct¬ v  (a ; b) . y'  y  b � - PhÐp tÞnh tiÕn ®îc hoµn toµn x¸c ®Þnh nÕu lµ biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ( x ; y ), ( x’; biÕt biÓu thøc täa ®é cña nã. y’ ) vµ ( a ; b ) + C©u hái 3(Sgk- 7) : M’ (3; 1) Ho¹t ®éng 3 Bµi TËp 3 SGK-7 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn BiÓu thøc täa ®äcña phÐp tÞnh tiÕn ? Ph¬ng ph¸p t×m täa r®é cña 1 ®iÓm qua phÐp tÞnh tiÕn theo v  (1; 2) Ho¹t ®éng cña häc sinh c) Hêng dÉn häc sinh c¸ch 2: gäi M(x;y) thuéc d t×m ¶nh cñar M lµ M/ (x/;y/) qua phÐp tÞnh tiÕn theo v  (1; 2) , rót x vµ y theo x/ ; y/ thay vµo pt (d) ta ®îc pt (d/) a) Tvr ( A)  A/ (2;7) ; Tvr ( B)  B / ( 2;3) b) C  T vr ( A)  (4;3) c) Gäi Tvr (d )  d / khi ®ã d/ // d nªn pt cña d/ cã d¹ng x – 2y + c = 0. lÊy mét ®iÓm thuéc d ch¼ng h¹n B(-1;1) khi ®ã Tvr ( B)  B / (2;3) thuéc d/ nªn : -2 - 2.3 + c = 0. tõ ®ã suy ra c = 8 VËy pt d/ lµ: (d/): x – 2y + 8 = 0. 4) Cñng cè: N¾m ®îc ®Þnh nghÜa phÐp biÕn h×nh vµ phÐp tÞnh tiÕn, t/c vµ biÓu thøc to¹ ®é cña phÐp tÞnh tiÕn vËn dông thµnh th¹o trong gi¶i bµi tËp. 5) BTVN: Bµi tËp 1, 2, 3 (Sgk- 7) Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy Ngµy so¹n : 16/08/2012 TiÕt 2 : bµi tËp I – Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phÐp biÕn h×nh vµ phÐp tÞnh tiÕn. 2. Kü n¨ng: Gi¶i thµnh th¹o c¸c bµi tËp vÒ phÐp tÞnh tiªn. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËns xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II - ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1. Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11A4 11A5 11A7 r 2. KiÓm tra: Nªu ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt, biÓu thøc täa ®é cña Tvr víi v  ( x; y ) 3. Néi dung bµi míi: Bµi tËp 1(SGK- 7) Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Yªu cÇu häc sinh ®a ra kiÕn thøc cÇn sö dông ? + Nªu híng gi¶i bµi tËp ? Ho¹t ®éng cña häc sinh uuuuur r uuuuuu r r M /  Tvr ( M ) � MM /  v � M / M   v � M  T vr ( M / ) Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 2 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Bµi tËp 2 (SGK- 7) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn + Nªu híng gi¶i bµi tËp ? Ho¹t ®éng cña häc sinh uur ? C¸ch t×m ¶nh cña mét h×nh qua phÐp TuAG D A G B cï ®øc hoµ Ho¹t ®éng 2: Dùng h×nh b×nh hµnh ABB/G vµ ACC/G khi ®ã ¶nh cña tam gi¸c ABC uur lµ tam gi¸c GB/C. qua phÐp TuAG Dùng ®iÓm D sao cho uA lµ trung uur uuur ®iÓm cña GD khi ®ã: DA  AG uur ( D )  A §o ®ã : TuAG C C' uur ? C¸ch t×m B' ¶nh cña mét h×nh qua phÐp TuAG Häc sinh dùng h×nh hoµn thiÖn bµi tËp Ho¹t ®éng 3 Bµi TËp 3 SGK-7 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn BiÓu thøc täa ®äcña phÐp tÞnh tiÕn ? Ph¬ng ph¸p t×m täa ®é cña 1 ®iÓm qua phÐp r tÞnh tiÕn theo v  (1; 2) Ho¹t ®éng cña häc sinh a) Tvr ( A)  A/ (2;7) ; Tvr ( B)  B / (2;3) b) C  T vr ( A)  (4;3) c) Gäi Tvr (d )  d / / Häc sinh viÕt pt ®êng th¼ng (d ) khi ®ã d/ // d nªn pt cña d/ cã d¹ng x – 2y + c = 0. lÊy mét ®iÓm thuéc d c) Hêng dÉn häc sinh c¸ch 2: gäi M(x;y) thuéc d t×m ¶nh cña M lµ M/(x/;y/) ch¼ng h¹n r B(-1;1) khi ®ã Tvr ( B)  B / (2;3) thuéc d/ qua phÐp tÞnh tiÕn theo v  (1; 2) , rót x vµ y nªn : -2 - 2.3 + c = 0. theo x/ ; y/ thay vµo pt (d) ta ®îc pt (d/) tõ ®ã suy ra c = 8 VËy pt d/ lµ: (d/): x – 2y + 8 = 0. Häc sinh viÕt pt ®êng th¼ng (d/) 4) Cñng cè: N¾m ®îc ®Þnh nghÜa phÐp biÕn h×nh vµ phÐp tÞnh tiÕn, t/c vµ biÓu thøc to¹ ®é cña phÐp tÞnh tiÕn vËn dông thµnh th¹o trong gi¶i bµi tËp. 5) BTVN: Gi¸o viªn cho thªm bµi tËp trong SBT Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 Ngµy 3 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Ngµy so¹n: TiÕt 3: cï ®øc hoµ PhÐp quay I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc: §Þnh nghÜa cña phÐp quay; PhÐp quay cã c¸c tÝnh chÊt cña phÐp dêi h×nh. 2. Kü n¨ng: Dùng ®îc ¶nh cña mét ®iÓm, mét ®o¹n th¼ng, mét tam gi¸c qua phÐp quay. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11A4 11A5 11A7 2.KiÓm tra: KÕt hîp trong giê 3. Néi dung bµi míi: ho¹t ®éng 1 I. §Þnh nghÜa Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn H·y quan s¸t mét chiÕc ®ång hå ®ang ch¹y. Hái tõ lóc ®óng 12h00 ®Õn 12h15 phót kim phót cña ®ång hå ®· quay mét gãc lîng gi¸c bao nhiªu radian ? - Sö dông m« h×nh ®ång hå. - Cho tia IM quay ®Õn vÞ trÝ IM’ sao cho ( IM, IM’ ) =  . H·y x¸c ®Þnh ®iÓm M’ ? 4 Ho¹t ®éng cña häc sinh Tr¶ lêi ®îc: Kim phót cña ®ång hå ®· quay mét gãc lîng gi¸c lµ:  + §N (Sgk_ 16) + KH: Q( O, )   k2  ( rad ) 2 M/ M I  HD häc sinh dùng ®iÓm M’ - ThuyÕt tr×nh ®Þnh nghÜa vÒ phÐp quay. - Tæ chøc cho häc sinh ®äc SGK vÒ ®Þnh nghÜa PhÐp quay. O: t©m quay; : gãc quay. Ph¸t vÊn: Khi nµo phÐp quay trë thµnh phÐp + Khi = k2  th× phÐp quay lµ phÐp ®ång ®ång nhÊt ? PhÐp ®èi xøng t©m ? nhÊt; + Khi = (2k + 1)  th× phÐp quay lµ phÐp G/v yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái 1: ®èi xøng t©m O. + H·y t×m gãc DOC vµ BOA ? + C©u hái 1(Sgk): H·y t×m phÐp quay biÕn A thµnh B; C thµnh D? DÉn d¾t vÒ gãc quay: gãc quay d¬ng, ©m . PhÐp quay biÕn A thµnh B: Q( O,30 0 ) G/v yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái 2: PhÐp quay biÕn C thµnh D: Q( O, 60 0 ) + Ph©n biÖt mèi quan hÖ gi÷a chiÒu quay cña + NhËn xÐt (Sgk-16) b¸nh xe A vµ b¸nh xe B? + C©u hái 2(Sgk-17) + Tr¶ lêi c©u hái 2? G/v yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u hái 3: hai b¸nh xe cã chiÒu quay ngîc nhau khi + Mçi giê kim giê quay mét gãc bao nhiªu ®é? b¸nh xe A quay theo chiÒu d¬ng th× b¸nh xe + tõ 12h ®Õn 12h 15 kim giê quay mét gãc bao B quay theo chiÒu ©m. nhiªu ®é? + C©u hái 3(Sgk- 17) Kim giê quay 900 ; Kim phót quay 10800 Ho¹t®éng2 ii. tÝnh chÊt Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 4 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Q( O, ) : M � M’ vµ N � N’ cï ®øc hoµ M' . M - Tr×nh bµy lêi gi¶i qua so s¸nh MN vµ M’N’? sù ®äc hiÓu cña m×nh. §äc, nghiªn cøu SGK, trao ®æi nhãm - Chia nhãm ®Ó häc sinh nghiªn cøu s¸ch + TÝnh chÊt 1: (Sgk) Q( O, ) : M � M’ GK lêi gi¶i cña bµi to¸n. vµ N � N’  MN= M’N’ N   N' - Ph¸t vÊn, kiÓm tra sù ®äc hiÓu cña häc sinh. + TÝnh chÊt 2(Sgk- 18) PhÐp quay biÕn ®êng th¼ng thµnh ®êng th¼ng, biÕn ®o¹n th¼ng thµnh ®o¹n th¼ng b»ng nã, biÕn tam gi¸c thµnh tam gi¸c b»ng nã, biÕn ®êng trßn thµnh ®êng trßn cã cïng b¸n kÝnh. + NhËn xÐt: (Sgk-18) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn G/ viªn yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u hái 4(Sgk-18): Cho tam gi¸c ABC vµ ®IÓm O. X¸c ®Þnh ¶nh cña tam gi¸c ®ã qua Q( O,60 ) ? + So s¸nh OA vµ OA’, OB vµ OB’ ? + NhËn xÐt vÒ tam gi¸c AOA’? + Nªu c¸ch dùng? 0 Ho¹t ®éng cña häc sinh + OA = OA’; OB= OB’ +  AOA’ lµ  ®Òu. + Hs nªu c¸ch dùng theo ý hiÓu 4. Cñng cè - N¾m ®îc ®Þnh nghÜa phÐp quay, biÕt phÐp quay x¸c ®Þnh khi biÕt t©m vµ gãc quay - N¾m ®îc tÝnh chÊt cña phÐp quay; vËn dông phÐp quay ®Ó gi¶I bµi tËp cã liªn quan. - Bµi tËp tr¾c nghiÖm: H·y ®iÒn ®óng sai vµo c¸c c©u sau: a) PhÐp quay biÕn ®o¹n th¼ng thµnh ®o¹n th¼ng b»ng nã. b) PhÐp quay biÕn ®êng th¼ng thµnh ®êng th¼ng song song hoÆc trïng víi nã. c) PhÐp quay biÕn tø gi¸c thµnh tø gi¸c b»ng nã. d) PhÐp quay biÕn ®êng trßn thµnh chÝnh nã. §/a: §: a, b; S: c, d 5. Bµi tËp vÒ nhµ: Lµm c¸c bµi tËp SGK Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: Ngµy so¹n: TiÕt 4: TiÕt Ngµy BµI tËp I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phÐp quay. 2. Kü n¨ng: Gi¶i thµnh th¹o c¸c bµi tËp vÒ phÐp quay 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËns xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II - ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp 11A4 11A5 11A7 SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 2.KiÓm tra: Nªu tÝnh chÊt, định nghĩa cña phÐp quay? 3. Néi dung bµi míi: Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 5 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ ho¹t ®éng 1 Bµi tËp 1(SGK- 19) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Yªu cÇu häc sinh ®a ra kiÕn thøc cÇn sö dông ? E D C O A B a)Gọi E là điểm đối xứng với C qua t©m D. Khi đã Q( O,900) biến C thành E. b) phép quay t©m O góc 900 biến B thành C, C thành D. Vậy ảnh của BC qua phép quay t©m O gãc 900 là đường thẳng CD. Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp 2(SGK-19) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Gọi B là ảnh của A . khi đã điểm B (0;2). Hai điểm A và B thuộc d. Ảnh của B qua phÐp quay t©m 0 góc quay 900 là điểm A, (-2;0). Do đã ảnh của D qua phÐp quay t©m O gãc quay 900 là đường thẳng BA, cã phương tr×nh : x – y +2 = 0. C¸ch t×m ảnh của dt qua phÐp quay? 4. Cñng cè: - N¾m ®îc ®Þnh nghÜa phÐp quay, biÕt phÐp quay x¸c ®Þnh khi biÕt t©m vµ gãc quay - N¾m ®îc tÝnh chÊt cña phÐp quay; vËn dông phÐp quay ®Ó gi¶I bµi tËp cã liªn quan. 5. Bµi tËp vÒ nhµ Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trong SBT Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy Ngµy so¹n: TiÕt 5- Kh¸i niÖm vÒ phÐp dêi h×nh vµ hai h×nh b»ng nhau I- Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc Kh¸i niÖm vÒ phÐp dêi h×nh; PhÐp tÞnh tiÕn, phÐp ®èi xøng trôc, phÐp ®èi xøng t©m vµ phÐp quay lµ phÐp dêi h×nh. TÝnh chÊt cña phÐp dêi h×nh; Kh¸i niÖm hai h×nh b»ng nhau. 2. Kü n¨ng: Bíc ®Çu vËn dông phÐp dêi h×nh trong bµi tËp ®¬n gi¶n; NhËn biÕt ®îc hai tø gi¸c b»ng nhau; hai h×nh trßn b»ng nhau. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II - ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11A4 11A5 11A7 2, KiÓm tra: Nªu tÝnh chÊt cña phÐp tÞnh tiÕn vµ phÐp quay ? nhËn xÐt ? 3, Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng 1 I. Kh¸i niÖm vÒ PhÐp dêi h×nh: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Nªu t/c chung cña c¸c phÐp biÕn h×nh ®· häc? Ho¹t ®éng cña häc sinh + T/c b¶o toµn kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iiÓm bÊt k×. Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 6 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Y/ cÇu h/s nªu ®Þnh nghÜa phÐp dêi h×nh? + C¸c phÐp ®ång nhÊt, tÞnh tiÕn, ®èi xøng trôc, ®èi xøng t©m vµ phÐp quay cã lµ phÐp dêi h×nh? + C/m: Thùc hiÖn liªn tiÕp hai phÐp dêi h×nh th× ®îc mét phÐp dêi h×nh ? - Chia nhãm ®Ó häc sinh th¶o luËn thùc hiÖn bµi gi¶i. + G/v yªu cÇu hs nghiªn cøu VD1(sgk-19) + G/v yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u hái 1(Sgk-20) + G/v yªu cÇu hs nghiªn cøu VD2 (Sgk) cï ®øc hoµ + §N (SGK-19). + NhËn xÐt(SGk-19) HS nªu híng c/m: Gi¶ sö f vµ g lµ hai phÐp dêi h×nh mµ: f : M � M1 vµ N � N1 g : M1 � M’ vµ N1 � N’ Ta chøng minh h : M � M’ vµ N � N’ lµ mét phÐp dêi h×nh  MN = M’N’ + VÝ dô 1(Sgk-19) + C©u hái 1(Sgk-20) + VÝ dô 2(Sgk-20). Ho¹t ®éng2 II. tÝnh chÊt: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn G/v yªu cÇu hs nghiªn cøu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp dêi h×nh. G/v yªu cÇu hs ®äc néi dung c©u hái 2 ? Ho¹t ®éng cña häc sinh + TÝnh chÊt(SGK- 21). + C©u hái 2 (Sgk-21). Cho 3 ®iÓm A, B, C th¼ng hµng, phÐp dêi h×nh F: A A’; B B’; C C’ th× A’, B’, C’ th¼ng hµng. + ta cã: A’B’= AB; B’C’=BC; C’A’ = AC A’B’+B’C’= AB+BC=CA= C’A’ A’, B’, C’ th¼ng hµng. + C©u hái 3(Sgk-21). + Chó ý: (Sgk-21).+ VÝ dô 3(Sgk-21).+ C©u hái 4(Sgk-22). Ho¹t ®éng 3 III - Kh¸i niÖm hai h×nh b»ng nhau: §Þnh nghÜa (Sgk-22) §äc nghiªn cøu SGK trang 29 vÒ ®Þnh nghÜa hai h×nh b»ng nhau vµ vÝ dô 4 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ph¸t vÊn kiÓm tra sù ®äc hiÓu cña häc sinh. G/v yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u hái 5(Sgk-23) Ho¹t ®éng cña häc sinh §äc nghiªn cøu SGK trang 29 vÒ ®Þnh nghÜa hai h×nh b»ng nhau vµ vÝ dô 4 + C©u hái 5(Sgk-23) A B E I F D C + NhËn xÐt vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®IÓm A vµ - C¸c cÆp ®iÓm nµy ®èi xøng nhau qua O C; B vµ D; E vµ F ? - hai h×nh thang ®èi xøng víi nhau qua O . + Hai h×nh thang nµy cã quan hÖ víi nhau nh vµ nhau v× tån t¹i phÐp ®èi xøng t©m biÕn thÕ nµo ? h×nh nµy thµnh h×nh kia. + C/m hai h×nh thang nµy b»ng nhau? 4. Cñng cè: - Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh nghÜa vµ t/ c cña phÐp dêi h×nh; Kh¸i niÖm 2 h×nh b»ng nhau. VËn dông thµnh th¹o trong viÖc gi¶i bµi tËp. 5. Bµi tËp vÒ nhµ: lµm c¸c bµi tËp trong SGK Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 7 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Ngµy so¹n: TiÕt 6: cï ®øc hoµ BµI tËp I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: ¤n tËp vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phÐp dêi h×nh vµ hai h×nh b»ng nhau. 2. Kü n¨ng:Gi¶i thµnh th¹o c¸c bµi tËp vÒ phÐp dêi h×nh vµ hai h×nh b»ng nhau 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËns xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp 11A4 11A5 11A7 SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 2.KiÓm tra: Nªu tÝnh định nghĩa, chÊt cña phÐp dời h×nh và hai h×nh bằng nhau? 3. Néi dung bµi míi: ho¹t ®éng 1 Bµi tËp 1(SGK-23) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ph¸t vÊn Ph¬ng ph¸p lµm bµi cña häc sinh? Tìm ảnh của một hình qua phép dời hình và hai hình bằng nhau ? Ho¹t ®éng cña häc sinh uuur uuuur uuur, uuu r , OA (2;3) v à OA .OA  0 a) ta có OA (-3; 2) từ đó suy ra góc lương giac ( OA, OA,) =900. mặt khác OA=OA,= 13 . Do đó phép quay tâm O góc -900 biến A thành A/. Các t.hợp làm tương tự b) gọi tam giác A1 B1C1 là ảnh của tam giác Củng cố tính chất của phép dời hình. A, B ,C , qua phép đối xứng trục ox. Khi đó A1(2;-3), B1(5; -4), C1(3; -1) là đáp số cần tìm Ho¹t ®éng 2 Bµi tËp 3(SGK-24) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ph¸t vÊn Ph¬ng ph¸p lµm bµi cña häc sinh? Tìm ảnh của một hình qua phép dời hình và hai hình bằng nhau ? Củng cố tính chất của phép dời hình. Gọi phép dời hình đó là F. Do F biến các đoạn thẳng AB, BC tương ứng thành các đoạn thẳng A/ B/ , B/ C/ nên nó cũng biến các trung điểm M,N của các đoạn thẳng AB, BC tương ứng theo thứ tự thành các trung điểm M/N/ của các Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 8 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý / / / cï ®øc hoµ / đoạn thẳng A B , B C . Vậy F biến các trung tuyến AM,CN cuả tam giác ABC tương ứng thành các trung tuyến A/ M/ , C/ N/ của tam giác A/ B/ C/ . Từ đó suy ra F biến trọng tâm G của tam giác A, B,C là giao của AM và CN thành trọng tâm G/ của tam giác A/ B/ C/ là giao của A/ M/ và C/ N/. 4. Cñng cè: VËn dông thµnh th¹o ®Þnh nghÜa vµ t/ c cña phÐp dêi h×nh; Kh¸I niÖm 2 h×nh b»ng nhau trong viÖc gi¶i bµi tËp. 5. Bµi tËp vÒ nhµ: Bài tập 2 SGK - 24 Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy so¹n: 05/09/2012 TiÕt 7: Ngµy phÐp vÞ tù I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc: §Þnh nghÜa phÐp vÞ tù, TÝnh chÊt cña phÐp vÞ tù; ¶nh cña mét ®êng trßn qua mét phÐp vÞ tù. 2. Kü n¨ng: Dùng ®îc ¶nh cña mét ®iÓm, mét ®o¹n th¼ng, mét ®êng trßn,..qua mét phÐp vÞ tù; Bíc ®Çu vËn dông ®îc tÝnh chÊt cña phÐp vÞ tù trong bµi tËp. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp 11A4 11A5 11A7 2. KiÓm tra: KÕt hîp trong giê 3. Néi dung bµi míi: I.§Þnh nghÜa Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Gv ®a ra ®Þnh nghÜa phÐp vÞ tù. - NhËn xÐt g× khi tØ sè vÞ tù b»ng 1? B»ng -1? B»ng 0? - CM: M’=V(o,k)(M)M=V(o,1:k)(M’) Tõ ®ã ®a ra nhËn xÐt phï hîp. SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt Ho¹t ®éng 1 Ho¹t ®éng cña häc sinh + §Þnh nghÜa(Sgk) NhËn xÐt 1)PhÐp vÞ tù biÕn t©m vÞ tù thµnh chÝnh nã 2) k = 1 phÐp vÞ tù lµ phÐp ®ång nhÊt 3) k=-1 phÐp vÞ tù lµ phÐp ®èi xøng qua t©m vÞ tù 4) M’=V(o,k)(M)M=V(o,1:k)(M’) Ho¹t ®éng 2: II- TÝnh chÊt: TÝnh chÊt 1 sgk tr25 XÐt phÐp vÞ tù t©m I, tØ sè k biÕn ®iÓm M M � M’ vµ N � N’. uuuuur uuuu r Chøng minh r»ng: M'N'  k.MN I M' N Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 N' 9 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ®éng uuuuurHo¹t uuu u r uucña u r häc uuu rsinh uur Ta cã M'N'  M'I  IN'  k.MI  k.IN Híng dÉn häc sinh chøng minh hÖ thøc uuu r uur uuuu r  k.(MI  IN)  k.MN ( ®pcm ) vÐct¬. VÝ dô 2 sgk tr25 - Hîp thøc ho¸ t/c +g/v yªu cÇu häc sinh ®äc vÝ dô sgk tr 25 TÝnh chÊt 2(sgk tr 26) +g/v yªu cÇu häc sinh ®äc hiÓu t/c2 VÝ dô 3 sgk tr26 4. Cñng cè: - Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh nghÜa vµ t/ c cña phÐp dêi vÞ tù ; - VËn dông thµnh th¹o trong viÖc gi¶i bµi tËp. 5 . Bµi tËp vÒ nhµ 1, 3 sgk tr 29 Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n : TiÕt Ngµy so¹n: 05/09/2012 TiÕt 8: Ngµy Bµi tËp I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: Cñng cè kiÕn thøc vÒ phÐp vÞ tù: §Þnh nghÜa vµ c¸c tÝnh chÊt. VËn dông trong gi¶I bµi tËp cã liªn quan. 2. Kü n¨ng: gi¶i thµnh th¹o c¸c bµi to¸n vÒ: Dùng ¶nh cña mét ®iÓm, mét ®o¹n th¼ng, mét ®êng trßn qua phÐp vÞ tù. T×m t©m vÞ tù cña hai h×nh trßn. Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 10 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ 3) T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt vËn dông kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc gi¶i bµi tËp. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp. II. ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng bµi tËp vµ c©u hái gîi ý. III - TiÕn tr×nh tæ chøc bµi häc: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp 11A4 11A5 11A7 2.KiÓm tra: KÕt hîp trong giê. 3.Néi dung bµi míi: 1. Bµi tËp 1(Sgk- 29 ) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn +g/v yªu cÇu h/s lµm bµi tËp1 tr 29? A + x¸c ®inh H? +tõ ®ã x¸c ®Þnh ¶nh cña A,B, C? H B Bµi tËp 3(Sgk t 29) SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt Ho¹t ®éng 1 Ho¹t ®éng cña häc sinh H lµ giao ®IÓm cña 3 ®êng cao 1 + ¶nh cña A ,B,C qua phÐp vÞ tù V(H, 2 ) lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh HA, HB, HC (h×nh vÏ ) C Ho¹t ®éng 2 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn +g/v yªu cÇu h/s lµm bµi tËp3 tr 29? Ho¹t ®éng cña häc sinh Víi ®IÓm M gäi M/= V(o,k)(M) M//= V(o,p)(M/) khi ®ã   OM/ =k OM    OM// = p OM/ = k p OM M//= V(o,pk)(M) vËy thùc hiÖn liªn tiÕp 2 phÐp vÞ tù V(o,k) V(o,p) sÏ ®îc phÐp vÞ tù V(o,pk) +qua phÐp vÞ tù V(o,k) ta ®îc ®iÒu g×? qua phÐp vÞ tù V(o,p) ta ®îc ®iÒu g×? qua phÐp vÞ tù V(o,kp) ta ®îc ®iÒu g×? + kÕt luËn? 4. Cñng cè: - Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh nghÜa vµ t/ c cña phÐp dêi vÞ tù ; - VËn dông thµnh th¹o trong viÖc gi¶i bµi tËp. 5. Bµi tËp vÒ nhµ 1, 2, 3 SBT Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy so¹n: 08/09/2012 TiÕt 9 : Ngµy PhÐp ®ång d¹ng I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc kh¸i niÖm phÐp ®ång d¹ng; TÝnh chÊt cña phÐp ®ång d¹ng, kh¸i niÖm hai h×nh ®ång d¹ng. 2. Kü n¨ng: Bíc ®Çu vËn dông phÐp ®ång d¹ng trong gi¶i bµi tËp; NhËn biÕt ®îc hai h×nh ®ång d¹ng. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. Trß: lµm BTVN vµ chuÈn bÞ bµi míi III. Qu¸ tr×nh lªn líp: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11 A4 11 A5 11 A7 2.KiÓm tra: Nªu c¸c trêng hîp ®ång d¹ng cña hai tam gi¸c ? Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 11 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ 3.Néi dung bµi: ho¹t ®éng 1 I.§Þnh nghÜa Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Yªu cÇu häc sinh ®äc, nghiªn cøu +) §Þnh nghÜa (sgk tr 30): F lµ phÐp dêi h×nh tØ phÇn ®Þnh nghÜa cña SGK, c¸c vÝ dô M � M '� minh ho¹ cho ®Þnh nghÜa sè k nÕu F: �� M ' N '  kMN N � N' � NhËn xÐt: phÐp dêi h×nh cã lµ phÐp +) NhËn xÐt ®ång d¹ng kh«ng? 1) phÐp dêi h×nh lµ phÐp ®ång d¹ng tØ sè 1 2) phÐp vÞ tù tØ sè k lµ phÐp ®ång d¹ng tØ sè  k PhÐp vÞ tù cã lµ phÐp ®ång d¹ng 3) nÕu thùc hiÖn tiªn tiÕp phÐp ®ång d¹ng tØ sè k kh«ng? vµ phÐp ®ång d¹ng tØ sè p ta ®îc phÐp ®ång d¹ng + Tr¶ lêi H§ 1, 2 (Sgk)? tØ sè pk. Yªu cÇu häc sinh ®äc vÝ dô 1 sgk? +) VÝ dô 1(Sgk) ho¹t ®éng 2 II. TÝnh chÊt Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Yªu cÇu häc sinh ®äc, nghiªn cøu tÝnh +) TÝnh chÊt (sgk tr 31) chÊt cña SGK? F: A, B, C � A ', B ', C ' Ph¸t vÊn kiÓm tra sù ®äc hiÓu cña häc AB+ BC= AC � A ' B ' B ' C '  A ' C ' sinh: C/m: t/c1 - Tr¶ lêi c©u hái3 sgk tr 31?. §iÓm B n»m gi÷a Avµ C NhËn xÐt? 1 1 1 AB+ BC=AC A/B/+ B/C/= A/C/ k k k Yªu cÇu häc sinh CM tÝnh chÊt 1 / / / / / / A B +B C = A C Chó ý?  §iÓm B/ n»m gi÷a A/ C/ Chó ý:sgk tr31 ho¹t ®éng 3 III. H×nh ®ång d¹ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Yªu cÇu häc sinh ®äc, nghiªn cøu phÇn +§Þnh nghÜa (sgk trang32) ®Þnh nghÜa cña SGK, c¸c vÝ dô minh ho¹ Hai h×nh ®îc gäi lµ ®ång d¹ng víi nhau nÕu cho ®Þnh nghÜa. cã mét phÐp ®ång d¹ng biÕn Yªu cÇu häc sinh ®äc vÝ dô 2,3 sgk? h×nh nµy thµnh h×nh kia. + VÝ dô 2,3 (sgk) IV:Híng dÉn bµI tËp2,3 (sgk -33) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi tËp2? A H D I B K L C - Yªu cÇu häc sinh ®äc bµi tËp3? -Híng dÉn bµi 3 -kÕt kuËn? ho¹t ®éng 4 Ho¹t ®éng cña häc sinh Híng dÉn bµi 2 PhÐp ®èi xøng t©m I biÕn h×nh thang IHDC Thµnh h×nh thang IKBA phÐp vÞ tù t©m C tØ sè 1 biÕn h×nh thang IKBA thµnh h×nh 2 thang JLKI do ®ã 2 h×nh thangJLKI vµ IHDC ®ång d¹ng víi nhau Híng dÉn bµi 3 Dùng ¶nh cña I qua phÐp quay O gãc 450 I/ (0; 2 ) råi dùng ¶nh cña I/ qua phÐp vÞ tù t©m O tØ sè 2 lµ I//(0;2) khi ®ã ®êng trßn ( II//;2 2 ) lµ ®êng trßn ph¶i t×m lµ x2+ (y-2)2=8 Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 12 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ 4. Cñng cè: - Häc sinh n¾m ®îc ®Þnh nghÜa vµ t/ c cña phÐp ®ång d¹ng - VËn dông thµnh th¹o trong viÖc gi¶i bµi tËp. 5 .Bµi tËp vÒ nhµ 1, 2, 3 ,4 sgk tr 33. Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy so¹n: 01/10/2012 TiÕt 10 Ngµy C©u hái vµ bµi tËp «n ch¬ng 1 I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: HS «n tËp vµ n¾m v÷ng k/n vµ tÝnh chÊt cña c¸c phÐp biÕn h×nh: phÐp ®ång nhÊt, phÐp tÞnh tiÕn, phÐp ®èi xøng trôc, phÐp ®èi xøng t©m, phÐp quay, phÐp vÞ tù, phÐp ®ång d¹ng vµ c¸c t/c cña c¸c phÐp biÕn h×nh nµy. VËn dông vµo gi¶i c¸c bµi tËp. 2. Kü n¨ng:Gi¶i thµnh th¹o c¸c d¹ng bµi tËp vÒ phÐp dêi h×nh vµ phÐp ®ång d¹ng. 3) T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt vËn dông kiÕn thøc, kÜ n¨ng ®· häc gi¶i bµi tËp. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp. II. ChuÈn bÞ: ThÇy: HÖ thèng bµi tËp vµ c©u hái gîi ý. III. Qu¸ tr×nh lªn líp: 1.Tæ chøc Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11 A 4 11 A 5 11 A7 2.KiÓm tra: HÖ thèng kiÕn thøc ®· häc trong ch¬ng I? 3.Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng 1 1. Bµi tËp 1a,c (T34 sgk) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh A Nªu l¹i ®Þnh nghÜa c¸c phÐp tÝnh tiÕn, ®èi xøng trôc, phÐp quay? B O F C + Yªu cÇu häc sinh vÏ h×nh vµ tr¶ lêi nhanh ®¸p ¸n? Gv nhËn xÐt, uèn n¾n c¸ch tr×nh bµy cho häc sinh. uu r : AOF � BOC a) TuAB  Bµi tËp 2a,d (Sgk) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Gäi mét häc sinh lªn b¶ng gi¶i bµi tËp D E  c) Q O;1200 : AOF � EOD Ho¹t ®éng 2 Ho¹t ®éng cña häc sinh Gv nhËn xÐt, uèn n¾n c¸ch tr×nh bµy cho häc sinh - ¤n tËp cñng cè vÒ phÐp tÞnh tiÕn. Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 13 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Lấy M tùy ý. Gọi Đd(M’)=M”, Đ có: uud’u(M’)=M”.Ta uur uuuuu r u uuuuur MM "  MM '  M ' M " uuuuuu r uuuuuur uuuuuu r  2 M0 M '  2 M ' M1  2 M 0 M1 1r r  2. v  v 2 Vậy M” = Trv ( M ) là kết quả của việc thưc jhiện liên tiếp phép đối xứng qua các đường thẳng d và d’. 2. Bµi tËp 3(Sgk) cï ®øc hoµ Ho¹t ®éng 3 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh - Gäi mét häc sinh lªn b¶ng gi¶i bµi tËp - ¤n tËp cñng cè vÒ phÐp ®èi xøng trôc, phÐp tÞnh tiÕn, phÐp ®èi xøng t©m a) (C): (x-3)2+ (y+2)2= 9 b) Qua phÐp tÞnh tiÕn theo Tvr : I (3; 2) � I '(1; 1) v�b� n k� nh R'=R=3 (C’): (x- 1)2 + (y+1)2= 9. a) Qua §OX: I (3; 2) � I ''(3;2) vµ R= R’’ Khi ®ã: (C’’): (x- 3)2 +(y- 2)2= 9 b) Qua §O: (C1): (x+3)2 + (y-2)2= 9. Ho¹t ®éng 4 Bµi tËp 6(Sgk) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn + Gv yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu vµ ®a ra lêi gi¶i cña bµi tËp. + NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, cho ®iÓm bµi ch÷a cña häc sinh. Bµi tËp 7 (Sgk) Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn .- Gäi mét häc sinh lªn b¶ng gi¶i bµi tËp - gv nhËn xÐt, uèn n¾n c¸ch tr×nh bµy cho häc sinh - ¤n tËp cñng cè vÒ phÐp ®èi xøng trôc, vµ c¸c phÐp dêi h×nh ®· häc Ho¹t ®éng cña häc sinh Ta cã I’= V(O, 3)(I)= (3; -9), I’’= §OX(I’)= (3; 9). VËy ®êng trßn ph¶i t×m cã ph¬ng tr×nh: (x-3)2+(y-9)2= 36. Ho¹t ®éng 5. Ho¹t ®éng cña häc sinh A I O E D J B f C Qua phÐp ®èi xøng qua ®êng th¼ng IJ: Tam gi¸c AEO biÕn thµnh tam gi¸c BOF. Qua phÐp vÞ tù t©m B tØ sè 2 tam gi¸c BOF biÕn thµnh tam gi¸c BCD. 4. Cñng cè: ¤n tËp vµ cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó chuËn bÞ kiÓm tra mét tiÕt. VËn dông gi¶i thµnh th¹oc¸c d¹ng bµi tËp vÒ phÐp biÕn h×nh. 5 .Bµi tËp vÒ nhµ Bài tập 2,3 phÇn cßn l¹i , Bµi 5 SGK. ¤n tËp kiÕn thøc c¬ b¶n chuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt. Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 14 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý Ngµy so¹n: 12/10/2102 TiÕt 11 cï ®øc hoµ kiÓm tra viÕt cuèi ch¬ng 1. I - Môc tiªu: 1)KiÕn thøc : KiÓm tra viÖc n¾m vµ vËn dông kiÕn thøc trong ch¬ng cña häc sinh 2)Kü n¨ng:KiÓm tra kü n¨ng gi¶i bµi tËp trong ch¬ng cña häc sinh 3) T duy vµ th¸i ®é: Nghiªm tóc, tÝch cùc, tù gi¸c. II. ChuÈn bÞ : GV: Ra ®Ò, ®¸p ¸n, thang ®iÓm chÊm. III. Qu¸ tr×nh lªn líp: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- Tªn häc sinh v¾ng mÆt 11 A4 11 A5 11 A4 2.KiÓm tra: 3.Néi dung bµi míi: Ma trËn ®Ò: MA TRẬN NHẬN THỨC (Bảng mô tả các tiêu chí của đề kiểm tra) Tên Chủ đề (nội dung,chương) PhÐp dêi h×nh Nhận biết Thông hiểu Biết nhận dạng biểu thức định nghĩa của phép tịnh r tiến theo Vận dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh r tiến theo Hiểu rõ định nghĩa, tính chất của phép tịnh r tiến theo trong việc xác định tọa độ ảnh của 1 điểm qua phép tịnh tiến r theo v ( a; b ) v ( a; b ) Vận dụng Các khả năng cao hơn Cộng v ( a; b ) v ( a; b ) Vận dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh r tiến theo v( a; b) trong việc lập pt đường thẳng, đường tròn qua phép tịnh r tiến theo v ( a; b ) Số câu Số điểm Tỉ lệ % PhÐp ®ång d¹ng Số câu:1 Số điểm:0,5 Biết nhận dạng biểu thức định nghĩa của phép vị tự V O , k  Số câu:2 Số điểm:1,5 Hiểu rõ định nghĩa, tính chất của phép vị tự V O , k  Vận dụng biểu thức tọa độ của phép Số câu:2 Số điểm:2 Vận dụng biểu thức tọa độ của phép vị tự V O , k  lập pt đường thẳng, đường tròn qua phép vị tự Số câu:1 Số điểm:1 Số câu:6 5 điểm=50% V O , k  Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 15 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ vị tự V O , k  xác định tọa độ ảnh của 1 điểm qua phép V O , k  Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu:1 Số điểm:0,5 Số câu:2 Số điểm:1 10% Số câu:2 Số điểm:1,5 Số câu:4 Số điểm:3 30% Số câu:2 Số điểm:2 Số câu: 4 Số điểm 4 40% Số câu:1 Số điểm:1 Số câu:2 Số điểm:2 20% Số câu 6 5 điểm= 50% Số câu:12 Số điểm:10 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tên chủ đề (nội dung,chương) Cấp độ thấp PhÐp dêi h×nh 1 PhÐp ®ång d¹ng 1 Tổng số câu Tổng số điểm 2 0,5 2 1,5 Cấp độ cao 2 1 2 0,5 2 1,5 1 1 2 1 4 3 6 câu 5 điểm= 50% 6 câu 5 điểm= 50 % 1 2 3 Cộng 12 câu 10 điểm 2 4 2 ®Ò KiÓm tra ĐỀ 01: Câu 1. (5 điểm ) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A(1; -2) đường tròn (C): (x-1)2 + (y-1)2 = 4 a) T×m t©m vµ b¸n kÝnh ®ường trßn (C) r b) Tìm tọa độ điểm A/ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơr v =(2;3) c) Lập phương trình (C/) ảnh của (C) phép tịnh tiến theo vectơ v =(2;3) Câu 2. (5 điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm B (-3;1) và đường d có phương trình: d: 2x + 3y – 2 = 0. a) Hãy tìm tọa độ B/ là ảnh của Bqua phép vị tự tâm O, tỉ số 2 b) Hãy lập phương trình d/ là ảnh của d qua phép vị tự tâm O, tỉ số 2 ĐỀ 02: Câu 1) (5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(2; 1), đường thẳng d: 2x-y+1=0 và a) Tìm tọa độ các điểm A’ là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo  v  v =(-1; 2). .  b) Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo v . Câu 2) (5 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho B(-1;-3) và đường tròn (C ): (x-3)2 +(y+1)2 = 4. a) Tìm tâm I và bán kính của đường tròn (C ). b) Tìm tọa độ điểm B/ là ảnh của B qua phép vị tự tâm O, tỉ số 2. c) Lập phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số 2. ®¸p ¸n ĐỀ 01: Câu 1 a) Theo bài ra ta có tâm I(1;1) bán kính R = 2 Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 5đ 0,5 đ 0,5 đ 16 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý r Tvr ( A)  A � AA  v . Gọi A/(x/;y/) khi đó ta có: uuuur r A A/  x /  1; y /  2   v  2;3 / b) c) Qua phép tịnh tiến r theo véctơ v =(2;3) tâm I(1;1) biến thành I/(3;4) Câu 2 / �x  3 � �/ hay A/( 3;1 ) y  1 � 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ r Qua phép tịnh tiến theo véctơ v =(2;3), đường tròn (C) (I; 2) biến thành đường tròn (C/) (I/; 2) , trong đó I/= ( 3;4); R = R/ = 2 Vậy phương trình đường tròn (C/) có (I/; 2) là: (x-3)2 + ( y-4)2 = 4 / �x   6 Gọi B (x ;y ) khi đó ta có � / �y  2 / / 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ V O ,2 (d )  d / � d/ // hoặc trùng với d vậy d có pt dạng: 2x+3y+m = 0 đi qua M nên ta có : 2.2+3.0 + m = 0 suy ra m = - 4. Vậy d/ có pt: 2x+3y – 4 = 0. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ / / 0,5 đ 5đ 0,5 đ 0,5 đ uuuu r uuu r V O ,2 ( B )  B � OB /  2OB . uuuur Theo bài ra ta có OB ( 3;1) Vậy B/(-6;2) / Lấy điểm M(1;0) � d khi đó V O ,2 ( M )  M � M/(2;0) b) 0,5 đ / / a) cï ®øc hoµ / ĐỀ 02: Câu 1 r Tvr ( A)  A � AA  v . / a) / uuuur r Gọi A/(x/;y/) khi đó ta có: A A/  x /  2; y /  1  v  1; 2  / �x  1 � �/ �y  3 Vậy A/( 1;3 ) 5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ b) Lấy M(0;1) �d 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ / V( O ,2) ( M )  M 0,5 đ � M / ( 1;3) 0,5 đ V( O ,2) ( d )  d / � d/ // hoặc trùng với d vậy d/ có pt dạng: 2xy+m = 0 đi qua M/ nên ta có: Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 17 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý cï ®øc hoµ 2.(-1) – 3 + m=0 suy ra m = 5. Vậy d/ có pt: 2x - y +5 = 0. Câu 2 a) Theo bài ra đường tròn (C) có tâm I(3;1) bán kính R = 2 5đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ �x /   2 � �/ �y   6 0,5 đ 0,5 đ uuuu r uuu r V O ,2 B (1;3)  B / � OB /  2 OB Gọi B/ (x/;y/) b) Vậy B/ (-2;-6) uuur uuu r V O ,2 I (3;1)  I / � OI /  2 OB 0,5 đ 0,5 đ � I / (6; 2) c) 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ V O ,2 (C )  (C / ) � (C/) có tâm I/(6;-2) bán kính R/ = R = 2 Vật (C/) có p: (x – 6)2 + (x +2)2 = 4. 4. Cñng cè Häc sinh «n l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n trong ch¬ng 5 .Bµi tËp vÒ nhµ Häc sinh lµm l¹i ®Ò kiÓm tra. Ký duyệt của ban chuyên môn: Tiết Ngày Ngµy so¹n:19/10/2012 Ch¬ng 2 : §êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng trong kh«ng gian. Quan hÖ song song trong kh«ng gian. TiÕt 12 I - Môc tiªu: ®¹i c¬ng vÒ ®êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng (TiÕt 1). 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm më ®Çu vÒ ®êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng trong kh«ng gian; c¸c tÝnh chÊt ®îc thõa nhËn trong h×nh häc kh«ng gian. 2. Kü n¨ng: VÏ ®îc h×nh biÓu diÔn cña mét sè h×nh kh«ng gian ®¬n gi¶n. X¸c ®Þnh ®îc giao tuyÕn cña hai mÆt ph¼ng. 3) T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: ThÇy:HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. Trß: «n tËp vµ chuÈn bÞ bµi míi. III. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11 A4 11 A5 11 A 7 2.KiÓm tra: kÕt hîp 3.Néi dung bµi míi: Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 18 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý I - Kh¸i niÖm më ®Çu: Ho¹t ®éng cña thÇy +G/V yªu c©u häc sinh: ®äc s¸ch gi¸o khoa vÒ phÇn mÆt ph¼ng +Cho biÕt c¸ch biÓu diÔn mÆt ph¼ng? kÝ hiÖu mf ? +G/V yªu cÇu häc sinh: BiÓu diÔn ®iÓm thuéc mÆt ph¼ng ? +G/V yªu c©u häc sinh: VÏ h×nh lËp ph¬ng, h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh tø diÖn? +G/V yªu c©u häc sinh:VÏ h×nh biÓu diÔn cña tø diÖn, cña tam gi¸c, cña ®êng trßn, lôc gi¸c ®Òu? II - C¸c tÝnh chÊt thõa nhËn cï ®øc hoµ Ho¹t ®éng 1 Ho¹t ®éng cña trß 1 - MÆt ph¼ng: - MÆt ph¼ng kh«ng cã bÒ dµy vµ kh«ng cã giíi h¹n -BiÓu diÔn m«t phÇn mÆt ph¼ng dïng HBH hay mét miÒn gãc ghi tªn mp vµo gãc cña h×nh biÓu diÔn -KÝ hiÖu mÆt ph¼ng: (P) ; (Q) ; (R) ;  ;  …. 2 - §iÓm thuéc mÆt ph¼ng: Cho ®iÓm A vµ mÆt ph¼ng P B A P KÝ hiÖu :NÕu A thuéc (P): A � (P) Hay KÝ hiÖu :NÕu A kh«ng thuéc (P): A � (P) 3- H×nh biÓu diÔn cña mét h×nh trong kh«ng gian: quy t¾c: SGK trang 45 Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - G/V Ph©n nhãm vµ giao nhiÖm vô +TÝnh chÊt 1 cho häc sinh ®äc, nghiªn cøu phÇn c¸c “Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua hai tÝnh chÊt ®îc thõa nhËn? ®iÓm ph©n biÖt ” A + Ph¬ng ph¸p chøng minh ®iÓm M thuéc mp() ta chøng minh M thuéc mét ®êng th¼ng cña mp ®ã. + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giao tuyÕn cña hai mp: t×m hai ®iÓm chung cña hai mp. Giao tuyÕn lµ ®êng th¼ng ®i qua hai ®iÓm chung ®ã. + Yªu cÇu häc sinh nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c©u hái (Sgk). øng dông : Mét trong c¸c ph¬ng ph¸p chøng minh ba ®iÓm th¼ng hµng lµ: ta chøng minh chóng lµ ®iÓm chung cña hai mp (Ba ®iÓm ®ã thuéc giao tuyÕn cña hai mp). B d +TÝnh chÊt 2: (SGK – 46). +) VËy mét mp hoµn toµn ®îc x¸c ®Þnh khi biÕt nã ®i qua ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng. +) MÆt ph¼ng ®i qua ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng A,B,C kÝ hiÖu mp(ABC) hoÆc (ABC). TÝnh chÊt 3(Sgk-46) Khi ®ã kÝ hiÖu d � () hay kÝ hiÖu () � d. +TÝnh ChÊt 4 (SGK – 47) - CH: Ngoµi ®iÓm chung S hai mp cßn ®iÓm chung kh¸c lµ I. §êng th¼ng chung lµ SI. + TÝnh chÊt 5: (SGK 47) +) H×nh biÓu diÔn sai, v× D,E,F kh«ng th¼ng hµng.(theo tÝnh chÊt 5); + TÝnh chÊt 6 “Trªn mçi mÆt ph¼ng, c¸c kÕt qu¶ ®· biÕt trong h×nh häc ph¼ng ®Òu ®óng”. 4) Cñng cè : - C¸c kh¸i nÖm, tÝnh chÊt c¸c x¸c ®Þnh mp, vËn dông vÝ dô vµ Bµi TËp 5) BTVN: 1,2,3,4,5, SGK 53 Ký duyÖt cña ban chuyªn m«n: TiÕt Ngµy Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 19 Trêng thpt vÜnh ch©n – tæ : to¸n – lý a b ) cï ®øc hoµ Ngµy so¹n: 26/10/2012 TiÕt 13 ®¹i c¬ng vÒ ®êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng (tiÕt 2) I - Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: BiÕt ®îc ba c¸ch x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng( Qua 3 ®iÓm kh«ng th¼ng hµng, qua mét ®êng th¼ng vµ mét ®iÓm kh«ng thuéc ®êng th¼ng ®ã; Qua hai ®êng th¼ng c¾t nhau); BiÕt kh¸i niÖm h×nh chãp; h×nh tø diÖn, 2. Kü n¨ng: biÕt xö dông giao tuyÕn cña hai mÆt ph¼ng ®Ó chøng minh ba ®iÓm th¼ng hµng trong kh«ng gian. X¸c ®Þnh ®îc giao ®iÓm cña ®êng th¼ng vµ mÆt ph¼ng. X¸c ®Þnh ®îc: §Ønh, c¹nh bªn, c¹nh ®¸y, mÆt bªn, mÆt ®¸y cña h×nh chãp. 3. T duy vµ th¸i ®é: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng t duy logic, ®èi tho¹i, s¸ng t¹o. BiÕt ®a nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng míi vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng quen thuéc. Chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc míi. BiÕt nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ bµi lµm cña b¹n còng nh tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp. Cã tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp II. ChuÈn bÞ: ThÇy: HÖ thèng kiÕn thøc vµ c©u hái gîi ý. III. Qu¸ tr×nh lªn líp: 1.Tæ chøc: Ngµy gi¶ng Líp SÜ sè- tªn häc sinh v¾ng mÆt 11 A4 11 A5 11 A 7 2.KiÓm tra: kÕt hîp trong giờ 3.Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng 1 III : c¸ch X¸c ®Þnh mét mÆt ph¼ng: 1 - Ba c¸ch x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng: §äc, nghiªn cøu SGK phÇn “ Ba c¸ch x¸c ®Þnh mÆt ph¼ng “ Ho¹t ®éng cña thÇy + Qua ba điểm không thẳng hàng ta x¸c định một mặt phẳng + HS thảo luận nhóm và trả lời Cách 2 : Cho điểm A không nằm Trên đường thẳng d , trên d lấy Hai điểmB,C.Suy ra có duy nhất mặt phẳng qua ba điểm A,B,C đó là mặt phẳng qua A và chứa Đường thẳng d . Cách 3 : Tương tự qua hai đường thẳng cắt nhau ta xác định một mặt phẳng . Ho¹t ®éng cña trß a / Mặt phẳng ( ABC ) A C B b / Mặt phẳng ( A,d ) A d c / Mặt phẳng ( a,b ) a b 2) vÝ dô: Ho¹t ®éng cña häc sinh - VÏ h×nh biÓu diÔn Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn VÝ dô 1: Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng Gi¸o ¸n h×nh häc – líp 11 20
- Xem thêm -