Tài liệu Giáo án hình học 11 cả năm chuẩn ktkn

  • Số trang: 125 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHÖÔNG I: Ngaøy soaïn: 18/08/2012 PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG Tieát: 1/2 §1: Phép biến hình -------- I/ Chuaån kieán thöùc kyõ naêng : 1) Kieán thöùc : - Ñònh nghóa pheùp bieán hình . 2) Kyõ naêng : - Döïng ñöôïc aûnh qua pheùp bieán hình ñaõ cho . 3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø pheùp bieán hình . 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong veõ hình vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV HÑHS -Trong mp (P) cho ñt d vaø -Leân baûng traû lôøi ñieåm M . Döïng M’ naèm -Taát caû caùc HS coøn laïi traû treân d sao cho MM '  d ? lôøi vaøo vôû nhaùp -Döïng ñöôïc bao nhieâu -Nhaän xeùt ñieåm M’ ? Hoaït ñoäng 2 : Ñònh nghóa pheùp bieán hình HÑGV -HÑ1 sgk ? -Theá naøo laø pheùp bieán NOÄI DUNG HÑHS NOÄI DUNG -Xem HÑ1 sgk , nhaän xeùt, Ñònh nghóa : (sgk) ghi nhaän F(M) = M’ M’ : aûnh cuûa M qua pheùp 1 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ hình? bh F -Chænh söûa hoaøn thieän F(H) = H’ Hình H’ laø aûnh hình H Hoaït ñoäng 3 : HÑ2 sgk HÑGV - HÑ2 (sgk) ? HÑHS -Xem HÑ2 sgk, trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG Tìm ít nhaát hai ñieåm M’ vaø M” Quy taéc naøy khoâng phaûi laø pheùp bieán hình Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Daën doø : Xem baøi vaø HÑ ñaõ giaûi Xem tröôùc baøi “ PHEÙP TÒNH TIEÁN “ Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngaøy soaïn: 20/08/2012 Tieát:1/2 PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG §2: Phép tịnh tiến + Bài tập -------- I/ Chuaån kieán thöùc kyõ naêng : 1) Kieán thöùc : - Ñònh nghóa pheùp tònh tieán . - Pheùp tònh tieán coù caùc tính chaát cuûa pheùp dôøi hình . - Bieåu thöùc toaï ñoä cuûa pheùp tònh tieán . 2) Kyõ naêng : - Döïng ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc , moät ñöôøng troøn qua pheùp tònh tieán . 3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø pheùp tònh tieán . - Hieåu vaø döïng ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc , moät ñöôøng troøn qua pheùp tònh tieán 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong veõ hình vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV -Ñònh nghóa pheùp bieán hình trong maët phaúng ? HÑHS -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp r - Trong mp (P) cho veùctô v -Nhaän xeùt vaø ñieåm M . Tìm M’ sao r uuuuur cho v  MM ' ? 3 NOÄI DUNG Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Hoaït ñoäng 2 : Ñònh nghóa HÑGV -Ñònh nghóa nhö sgk -Xem VD sgk hình 1.4 HÑHS NOÄI DUNG -Ñoïc VD sgk, nhaän xeùt, ghi 1. Ñònh nghóa: (sgk) nhaän -Caùc veùc tô baèng nhau hình 1.4a? r v A' A C' B' M’ M C v B -HÑ1 sgk ? uuuuur r Tvr  M   M ' � MM '  v -Xem sgk traû lôøi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc Pheùp tònh tieán theo veùctô khoâng laø pheùp ñoàng nhaát Hoaït ñoäng 3 : Tính chaát HÑGV -Tính chaát 1 nhö sgk -Caùc veùctô baèng nhau ? Chöùng minh MN = M’N’ ? uuuuur uuuur r Ta coù : MM '  NN '  v vaø uuuuur r M ' M  v � uuuuuu r uuuuur uuuu r uuuur M ' N '  M 'M  MN  NN ' r uuuu r r uuuu r   v  MN  v  MN � MN = M’N’ HÑHS -Xem sgk -Nghe, suy nghó -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc -Xem sgk NOÄI DUNG 2) Tính chaát :(sgk) Tính chaát 1 : Neáu Tvr  M   M ', Tvr  N   N ' thì uuuuuur uuuu r M ' N '  MN suy ra M’N’ = MN N M N' M' -Tính chaát 2 nhö sgk -Trình baøy tc 2 ? Tính chaát 2 :(sgk) 4 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v -HÑ 2 sgk ? Hoaït ñoäng 4 : Bieåu thöùc toaï ñoä HÑGV -Trong mp Oxy cho r v   a; b  vaø M  x; y  , M '  x '; y '  vôùi Tvr  M   M ' uuuuur .Toaï ñoä veùctô MM ' ? uuuuur r - MM '  v ta ñöôïc gì ? -HÑ 3 sgk ? HÑHS -Nghe, suy nghó -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc -Xem HÑ3 sgk traû lôøi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG 3) Bieåu thöùc toaï ñoä : (sgk) �x '  x  a � �y '  y  b Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? uuuuur r uuuuuur r Caâu 2: BT1/sgk/7 ? HD : M '  Tvr  M  � MM '  v � M ' M  v � M  Tvr  M ' Caâu 3: BT2/sgk/7 ? HD : Döïng caùc hbh ABB’G vaø ACC’G , döïng D sao cho A laø trung ñieåm GD uuur uuur uuur  D   A Khi ñoù DA  AG . Do ñoù TAG Caâu 4: BT3/sgk/7 ? HD : a) Tvr  A   A '  2;7  , Tvr  B   B '  2;3 b) C  T vr  A    4;3  c) Goïi M  x; y  �d, M '  Tvr  M    x '; y '  . Khi ñoù : x’ = x – 1, y’ =y+2 Ta coù : M �d � x  2y  3  0 �  x ' 1  2  y ' 2   3  0 � x ' 2y ' 8  0 5 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M ' �d ' coù pt x  2y  8  0 Caâu 5: BT4/sgk/8 ? HD : Coù voâ soá pheùp tònh tieán bieán a thaønh b Daën doø : Xem baøi vaø VD ñaõ giaûi BT1->BT4/SGK/7,8 Xem tröôùc baøi laøm baøi “ PHEÙP ÑOÁI XÖÙNG TRUÏC “ Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CHÖÔNG I: Tieát: 0 Ngaøy soaïn: 23/08/2012 PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG §3: Phép đối xứng trục (bỏ) -------- I/ Chuaån kieán thöùc kyõ naêng : 1) Kieán thöùc : - Ñònh nghóa pheùp ñoái xöùng truïc . - Pheùp ñoái xöùng truïc coù caùc tính chaát cuûa pheùp dôøi hình . - Truïc ñoái xöùng cuûa moät hình, hình coù truïc ñoái xöùng . - Bieåu thöùc toaï ñoä cuûa pheùp ñoái xöùng qua moãi truïc toaï ñoä . 2) Kyõ naêng : - Bieát ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc qua pheùp ñoái xöùng truïc . - Vieát bieåu thöùc toaï ñoä cuûa ñieåm ñoái xöùng vôùi ñieåm ñaõ cho qua truïc Ox hoaëc Oy . - Xaùc ñònh ñöôïc truïc ñoái xöùng cuûa moät hình . 3) Tö duy : - Hieåu pheùp ñoái xöùng truïc . Chuyeån baøi toaùn coù ndung thöïc tieãn sang baøi toaùn hh ñeå giaûi - Hieåu ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc qua pheùp ñoái xöùng truïc . - Hieåu ñöôïc truïc ñoái xöùng cuûa moät hình vaø hình coù truïc ñoái xöùng . 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV HÑHS -Cho bieát kn ñöôøng trung tröïc cuûa ñoaïn thaúng ? VD ? -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt -Cho Tvr  A   A ' vôùi A  2;1 r v   2; 3 . Tìm A  x A' ; y A'  ? Hoaït ñoäng 2 : Ñònh nghóa 7 NOÄI DUNG Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HÑGV -Khaùi nieäm pheùp bieán hình ? -KN pheùp ñoái xöùng truïc ? HÑHS NOÄI DUNG 1. Ñònh nghóa : (sgk) Kyù hieäu : Ñd -Nghe, suy nghó -Traû lôøi -Ghi nhaän kieán thöùc M -Chænh söõa hoaøn thieän -Taùi hieän laïi ñònh nghóa -Trình baøy lôøi giaûi -Nhaän xeùt, ghi nhaän -VD1 sgk -HÑ1 sgk ? -Nhaän xeùt : (sgk) M' uuuuuur uuuuuu r M '  �d ( M ) � M 0 M '   M 0 M d Hoaït ñoäng 3 : Bieåu thöùc toaï ñoä HÑGV -Xaây döïng nhö sgk -Cho heä truïc Oxy vôùi M  x; y  goïi M '  �d  M    x '; y '  thì döï vaøo hình ta ñöôïc ? -HÑ3 (sgk) ? HÑHS NOÄI DUNG 2) Bieåu thöùc toaï ñoä :(sgk) �x '  x a) Ox �d : � �y '   y -Xem sgk -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc y -HÑ4 (sgk) ? y M(x ; y) d M'(x' ; y') Mo M(x ; y) Mo O d x M'(x' ; y') O x �x '   x �y '  y a) Oy �d : � Hoaït ñoäng 4 : Tính chaát HÑGV - Tính chaát nhö sgk -HÑ5 sgk ? HÑHS -Xem sgk, traû lôøi -Nhaän xeùt -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG 3) Tính chaát : (sgk) Tính chaát 1 : Tính chaát 2 : Hoaït ñoäng 5 : Truïc ñoái xöùng cuûa moät hình HÑGV -Ñònh nghóa nhö sgk HÑHS -Xem sgk, traû lôøi 8 NOÄI DUNG 4) Truïc ñoái xöùng cuûa moät Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cho ví duï ? -VD sgk ? -HÑ6 sgk ? -Nhaän xeùt hình : Ñònh nghóa :(sgk) -Ghi nhaän kieán thöùc Ví duï :(sgk) Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: BT1 /sgk/11 ? HD : A '  1; 2  ; B '  3; 1 . Ñöôøng thaúng A’B’ coù pt Caâu 3: BT2 /sgk/11 ? HD : x 1 y  2  hay 3x  2 y  7  0 2 3 Caùch 1 : Laáy A  0; 2  ; B  1; 1 �d . Qua pheùp ñ/x truïc Oy ta ñöôïc : A '  0; 2  ; B '  1; 1 . x y2  hay 3 x  y  2  0 1 3 Caùch 2 : Goïi M '  x '; y '  laø aûnh M  x; y  qua pheùp ñ/x truïc Oy . Khi ñoù x’ = -x vaø y’ = y . ta coù : M �d � 3x  y  2  0 � 3x ' y ' 2  0 � M ' �d ' coù phöông trình 3 x  y  2  0 Ñöôøng thaúng d’ coù pt Caâu 4: BT3 /sgk/11 ? HD : caùc chöõ caùi coù hình ñoái xöùng truïc : V, I, E, T, A, M, W, O Daën doø : Xem baøi vaø baøi taäp ñaõ giaûi Xem tröôùc baøi “PHEÙP ÑOÁI XÖÙNG TAÂM” Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHÖÔNG I: Tieát: 0 Ngaøy soaïn: 28/08/2012 PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG §4: PHEÙP ÑOÁI XÖÙNG TAÂM (bỏ) -------- 1) Kieán thöùc : - Ñònh nghóa pheùp ñoái taâm . - Pheùp ñoái xöùng taâm coù caùc tính chaát cuûa pheùp dôøi hình . - Taâm ñoái xöùng cuûa moät hình, hình coù taâm ñoái xöùng . - Bieåu thöùc toaï ñoä cuûa pheùp ñoái xöùng qua goác toaï ñoä . 2) Kyõ naêng : - Bieát ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc qua pheùp ñoái xöùng taâm . - Vieát bieåu thöùc toaï ñoä cuûa ñieåm ñoái xöùng vôùi ñieåm ñaõ cho qua goác toaï ñoä O . - Xaùc ñònh ñöôïc taâm ñoái xöùng cuûa moät hình . 3) Tö duy : - Hieåu pheùp ñoái xöùng taâm . Chuyeån baøi toaùn coù ndung thöïc tieãn sang baøi toaùn hh ñeå giaûi - Hieåu ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc, moät ñöôøng troøn qua pheùp ñoái xöùng taâm . - Hieåu ñöôïc taâm ñoái xöùng cuûa moät hình vaø hình coù taâm ñoái xöùng . 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV HÑHS -Ñònh nghóa pheùp ñoái xöùng truïc , caùc tính chaát? -Cho bieát kn trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ? VD ? -Tæm aûnh cuûa A(-3;2) vaø B(0;-3) qua pheùp ñoái xöùng truïc Oy ? -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : Ñònh nghóa 10 NOÄI DUNG Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HÑGV -Khaùi nieäm pheùp bieán hình ? -KN pheùp ñoái xöùng taâm ? HÑHS -Nghe, suy nghó -Traû lôøi -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG 1. Ñònh nghóa : (sgk) Kyù hieäu : ÑO -Chænh söõa hoaøn thieän M -VD1 sgk -HÑ1 sgk ? -HÑ2 sgk ? -Taùi hieän laïi ñònh nghóa -Trình baøy lôøi giaûi -Nhaän xeùt, ghi nhaän O M' uuuu r uuur M '  �O ( M ) � IM '   IM Hoaït ñoäng 3 : Bieåu thöùc toaï ñoä HÑGV -Xaây döïng nhö sgk -Cho heä truïc Oxy vôùi M  x; y  goïi M '  ÑO  M    x '; y '  thì döï vaøo hình ta ñöôïc ? -HÑ3 (sgk) ? HÑHS -Xem sgk -Nhaän xeùt -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG 2) Bieåu thöùc toaï ñoä cuûa pheùp ñoái xöùng qua goác toaï ñoä : (sgk) �x '   x � �y '   y Hoaït ñoäng 4 : Tính chaát HÑGV - Tính chaát nhö sgk -HÑ4 sgk ? HÑHS -Xem sgk, traû lôøi -Nhaän xeùt -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG 3) Tính chaát : (sgk) Tính chaát 1 : Tính chaát 2 : Hoaït ñoäng 5 : Taâm ñoái xöùng cuûa moät hình HÑGV -Ñònh nghóa nhö sgk -Cho ví duï ? -VD sgk ? -HÑ5 sgk ? -HÑ6 sgk ? HÑHS -Xem sgk, traû lôøi -Nhaän xeùt NOÄI DUNG 4) Truïc ñoái xöùng cuûa moät hình : Ñònh nghóa :(sgk) -Ghi nhaän kieán thöùc Ví duï :(sgk) Cuûng coá : 11 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: BT1 /sgk/15 ? HD : A '  1; 3 . Caùch 1 : Thay x = x’ vaø y = y’ vaøo phöông trình cuûa d . ta coù aûnh cuûa d qua pheùp ñ/x taâm O laø d’ coù pt : x  2 y  3  0 Caùch 2 : Xaùc ñònh d’ baèng caùch tìn aûnh cuûa hai ñieåm phaân bieät thuoäc d Caâu 3: BT2 /sgk/15 ? HD : Hình bình haønh vaø luïc giaùc ñeàu laø nhöõng hình coù taâm ñoái xöùng Caâu 4: BT3 /sgk/15 ? HD : Ñöôøng thaúng vaø hình goàm hai ñöôøng thaúng song song laø nhöõng hình coù voâ soá taâm ñoái xöùng Daën doø : Xem baøi vaø baøi taäp ñaõ giaûi vaø xem tröôùc baøi “PHEÙP QUAY” Ruùt kinh nghieäm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHÖÔNG I: Tieát: Ngaøy soaïn: 04/09/2012 BÀI TẬP -------- I/ Chuaån kieán thöùc kyõ naêng : 1) Kieán thöùc : - Pheùp bieán hình ñ/x truïc , ñ/x taâm. 2) Kyõ naêng : - Bieát caùch xaùc ñònh hai hình ñ/x. 3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø pheùp ñ/x truïc , ñ/x taâm. 4) Thaùi ñoä : - Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Tích cöïc hoaït ñoäng traû lôøi caâu hoûi - Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV HÑHS NOÄI DUNG -ÑN , tính chaát pheùp ñoàng daïng? -Ñònh nghóa hai hình ñoàng daïng? -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : BT1/SGK/33 HÑGV -BT1/SGK/33 ? -Goïi A’, C’ trung ñieåm BA, BC thì V� 1� �B , � bieán � 2� ABC thaønh tg naøo ? -Theá naøo laø trung tröïc ? Tìm d trung tröïc BC ? -Pheùp ñ/x truïc Ñd bieán A ' BC ' thaønh tg naøo ? . AÛnh ABC ? HÑHS -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG BT1/SGK/33 A d A' B A" C' Hoaït ñoäng 3 : BT2/SGK/33 HÑGV HÑHS 13 NOÄI DUNG C Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BT2/SGK/33 ? -Pheùp ñ/x truïc ÑI bieán hình thang IHDC thaønh hình thang naøo ? -Pheùp V� 1� C , � bieán � � 2� hình thang -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc BT2/SGK/33 A IKBA thaønh hình thang naøo ? -KL hai hình thang JLKI vaø IHDC ? H B D I J K L C Hoaït ñoäng 4 : BT3/SGK/33 HÑGV HÑHS -BT3/SGK/33 ? -Pheùp quay Q O ,450  bieán I thaønh  ñieåm naøo, toaï ñoä ? I ' 0, 2  -Pheùp V O , 2  bieán I’ thaønh ñieåm naøo , toaï ñoä ? I "  0, 2   -Ñöôøng troøn caàn tìm ? I ", 2 2 -Phöông trænh ñtroøn ?  -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG BT3/SGK/33 x2 + (y – 2)2 = 8 Hoaït ñoäng 4 : BT4/SGK/33 HÑGV -BT4/SGK/33 ? -Pheùp ñ/x truïc Ñd (ñöôøng pgiaùc goaùc ABC ) bieán HBA thaønh tam giaùc naøo ? EBF -Pheùp V� AC � �B , � bieán � AH � EBF HÑHS -Traû lôøi -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG BT4/SGK/33 A d E thaønh tam giaùc naøo ? ABC B Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: Caùc pheùp bieán hình ñaõ hoïc ? Daën doø : Xem baøi vaø BT ñaõ giaûi BT1->BT1/SGK/34,35 . Caâu hoûi TN 14 H F C Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xem tröôùc baøi laøm baøi taäp oân chöông Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CHÖÔNG I: Ngaøy soaïn: 10/09/2012 PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG §5: Phép quay Tieát: 03 -------- 1) Kieán thöùc : - Ñònh nghóa pheùp quay . - Pheùp quay coù caùc tính chaát cuûa pheùp dôøi hình . 2) Kyõ naêng : - Bieát ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc qua pheùp quay . - Xaùc ñònh ñöôïc taâm vaø goác quay cuûa moät hình . 3) Tö duy : - Hieåu pheùp quay . Chuyeån baøi toaùn coù ndung thöïc tieãn sang baøi toaùn hh ñeå giaûi - Hieåu ñöôïc aûnh cuûa moät ñieåm, moät ñoaïn thaúng, moät tam giaùc, moät ñöôøng troøn qua pheùp quay . 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV -Ñònh nghóa pheùp ñoái xöùng aâm , caùc tính chaát? -Tæm aûnh cuûa A(-3;2) vaø B(0;-3) qua pheùp ñoái xöùng taâm O ? HÑHS NOÄI DUNG -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : Ñònh nghóa HÑGV HÑHS NOÄI DUNG 1. Ñònh nghóa : (sgk) -Khaùi nieäm pheùp bieán hình ? -Ñöa nhieàu ví duï ñeå HS deã naém ñònh nghóa -Nghe, suy nghó -Traû lôøi -Chænh söõa hoaøn thieän -Taùi hieän laïi ñònh nghóa Kyù hieäu : Q O ,  16 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trình baøy lôøi giaûi -Nhaän xeùt, ghi nhaän -VD1 sgk -HÑ1 sgk ? -HÑ2 sgk ? -HÑ3 sgk ? -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc M' O M Nhaän xeùt : (sgk) Hoaït ñoäng 3 : Tính chaát HÑGV - Tính chaát nhö sgk -HÑ4 sgk ? HÑHS -Xem sgk, traû lôøi -Nhaän xeùt -Ghi nhaän kieán thöùc NOÄI DUNG 2) Tính chaát : (sgk) Tính chaát 1 : Tính chaát 2 : Nhaän xeùt : (sgk) Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: BT1 /sgk/19 ? HD : a) Goïi E laø ñieåm ñoái xöùng C qua taâm D . Khí ñoù Q O ,90o   C   E . b) Q O ,90o   B   C , Q O ,90o   C   D . Vaäy ñöôøng thaúng BC qua pheùp quay taâm O goùc 900 laø ñöôøng thaúng CD Caâu 3: BT2 /sgk/19 ? HD : Goïi B laø aûnh cuûa A . Khi ñoù B   0; 2  . Hai ñieåm A vaø B   0; 2  thuoäc d . AÛnh cuûa B qua pheùp quay taâm O goùc 900 laø A '   2;0  . do ñoù aûnh cuûa d qua pheùp quay taâm O goùc 900 laø ñöôøng thaúng BA’ coù phöông trình x  y  2  0 Daën doø : Xem baøi vaø baøi taäp ñaõ giaûi Xem tröôùc baøi “KHAÙI NIEÄM VEÀ PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ HAI HÌNH BAÈNG NHAU” Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHÖÔNG I: Ngaøy soaïn: 10/09/2012 PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT PHAÚNG Tieát: 05 : §6: KHAÙI NIEÄM VEÀ PHEÙP DÔØI HÌNH VAØ HAI HÌNH BAÈNG NHAU -------- I/ Chuaån kieán thöùc kyõ naêng : 1) Kieán thöùc : - Pheùp dôøi hình , pheùp tònh tieán, pheùp ñoái xöùng truïc, pheùp ñoái xöùng taâm, pheùp quay . - Tính chaát pheùp dôøi hình . - Hai hình baèng nhau . 2) Kyõ naêng : - Bieát ñöôïc caùc pheùp tònh tieán, pheùp ñoái xöùng truïc, pheùp ñoái xöùng taâm, pheùp quay laø pheùp dôøi hình . - Tìm aûnh pheùp dôøi hình . 3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø pheùp dôøi hình . - Hieåu ñöôïc theá naøo laø hai hình baèng nhau . 4) Thaùi ñoä : - Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Tích cöïc hoaït ñoäng traû lôøi caâu hoûi - Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn II/ Phöông tieän daïy hoïc : - Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi III/ Phöông phaùp daïy hoïc : - Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV HÑHS 18 NOÄI DUNG Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -Cho Oxy coù A(-3,2 ) , A’(2,3) . Chöùng minh raèng A’ laø aûnh A qua pheùp quay 0 taâm O goù c -90 ?r uuur uuu r uuur uuu -Tính : OA; OA '; OA.OA ' -Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : Khaùi nieäm veà pheùp dôøi hình HÑGV -Tính chaát chung caùc pheùp ñaõ hoïc? -Ñònh nghóa nhö sgk -Chænh söûa hoaøn thieän -Caùc pheùp ñaõ hoïc phaûi laø pheùp dôøi hình khoâng ? -Thöïc hieän lieân tieáp hai pheùp dôøi hình coù kq ntn ? -VD1 sgk ? -HÑ1 sgk ? -VD2 sgk ? HÑHS NOÄI DUNG -Traû lôøi, nhaän xeùt, ghi 1. Khaùi nieäm veà pheùp dôøi nhaän hình : -ÑN sgk Ñònh nghóa : (sgk) -Traû lôøi, nhaän xeùt, ghi nhaän Nhaän xeùt : (sgk) -Xem VD , nhaän xeùt, ghi nhaän -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc VD1 : (sgk) VD2 : (sgk) Hoaït ñoäng 3 : Tính chaát HÑGV HÑHS -Töông töï caùc pheùp ñaõ hoïc -Xem sgk -Trình baøy nhö sgk -Nghe, suy nghó -HÑ2 (sgk) ? -Ghi nhaän kieán thöùc -HÑ3 (sgk) ? -Chuù yù nhö sgk -Xem sgk -Trình baøy baøi giaûi 19 NOÄI DUNG 2) Tính chaát :(sgk) Chuù yù : (sgk) Trường THPT Lê Lai Giáo án : Hình Học - Khối 11 Ban cơ bản Giáo viên : Lê Đình Hậu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -VD3 sgk ? -HÑ4 (sgk) ? -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän, ghi nhaän VD3 : (sgk) Hoaït ñoäng 4 : Khaùi nieäm hai hình baèng nhau HÑGV -Quan saùt hình sgk -Ñònh nghóa nhö sgk HÑHS -Xem sgk, traû lôøi -Nhaän xeùt -VD4 sgk ? -Xem VD4 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän NOÄI DUNG 3) Khaùi nieäm hai hình baèng nhau : Ñònh nghóa : (sgk) -HÑ5 (sgk) ? -HÑ5 sgk Cuûng coá : Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: BT1/SGK/ 23uu :ur uuu r uuu r uuur 0 HD : a) OA   3; 2  OA '   2;3 OA.OA '  0 �  OA; OA '   90 Maët khaùc : OA  OA '  13 Caùc tröôøng hôïp khaùc töông töï b) A1  2; 3 , B1  5; 4  , C1  3; 1 Caâu 3: BT2/SGK/ 24 : HD : Goïi G laø trung ñieåm OF . Pheùp ñoái xöùng qua ñöôøng thaúng EH bieán AEJK thaønh BEGF . uuur Oheùp tònh tieán theo veùctô EO bieán hình BEGF thaønh FOIC . Neân hai hình AEJK vaø FOIC baèng nhau Caâu 4: BT3/SGK/ 24 : HD : Goïi pheùp dôøi hình ñoù laø F . Do F bieán AB, BC thaønh A’B’, B’C’ neân bieán caùc trung ñieåm M, N cuûa AB, BC töông öùng thöù töï thaønh caùc trung ñieåm M’, N’ cuûa A’B’, B’C’ . Vaäy F bieán trung tuyeán AM, CN cuûa ABC töông öùng thöù töï thaønh caùc trung tuyeán A’M’, C’N’ cuûa A ' B ' C ' . Töø ñoù suy ra F bieán troïng taâm G cuûa ABC laø giao cuûa AM, CN thaønh troïng taâm G’ cuûa A ' B ' C ' laø giao cuûa A’M’, C’N’ . 20
- Xem thêm -