Tài liệu Giáo án hình học 11 bài 2: phép tịnh tiến

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. §2: PHÉP TỊNH TIẾN I/ Mục tiêu bài dạy: 1) Kiến thức: - Định nghĩa phép tịnh tiến. - Phép tịnh tiến có các tính chất của phép dời hình. - Biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến. 2) Kỹ năng: - Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép tịnh tiến. 3) Tư duy: - Hiểu thế nào là phép tịnh tiến. - Hiểu và dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua phép tịnh tiến. 4) Thái độ: Cẩn thận trong vẽ hình và trình bày. Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn. II/ Phương tiện dạy học: - Giáo án, SGK,STK, phấn màu. - Bảng phụ. - Phiếu trả lời câu hỏi. III/ Phương pháp dạy học: - Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở. - Nhóm nhỏ, nêu VĐ và GQVĐ. IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động: Page 1 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của GV -Định nghĩa phép biến hình trong mặt phẳng? Hoạt động của HS NỘI DUNG -Lên bảng trả lời. -Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp.  - Trong mp (P) cho véctơ v và điểm M. Tìm M’ sao cho   v  MM ' ? -Nhận xét. Hoạt động 2: Định nghĩa HĐGV -Định nghĩa như SGK. HĐHS NỘI DUNG -Đọc VD SGK, nhận xét, ghi nhận. 1. Định nghĩa: (SGK) -Xem VD SGK hình 1.4. A' A -Các véc tơ bằng nhau hình 1.4a? B B' C'   Tv  M   M '  MM '  v C v -Xem SGK trả lời. -Nhận xét. -Chỉnh sửa hoàn thiện Page 2 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. -HĐ1 SGK? -Ghi nhận kiến thức. Phép tịnh tiến theo véctơ không là phép đồng nhất. Hoạt động 3: Tính chất HĐGV HĐHS -Tính chất 1 như SGK. -Xem SGK . -Các véctơ bằng nhau? Chứng minh MN = M’N’? -Nghe, suy nghĩ.    Ta có: MM '  NN '  v và   M ' M  v      M ' N '  M ' M  MN  NN '       v  MN  v  MN -Trình bày bài giải. -Nhận xét. NỘI DUNG 2) Tính chất:(SGK) Tính chất 1: Nếu Tv  M   M ', Tv  N   N '   M ' N '  MN suy ra M’N’ = MN -Chỉnh sửa hoàn thiện. N -Ghi nhận kiến thức. M  MN = M’N’ N' -Xem SGK. M' -Tính chất 2 như SGK. -Trình bày tc 2? thì Tính chất 2: (SGK) Page 3 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. v -HĐ 2 SGK? Hoạt động 4: Biểu thức toạ độ HĐGV -Trong mp Oxy cho  v   a; b  HĐHS và M  x; y  M '  x '; y ' , với Tv  M   M '  MM '? . Toạ độ véctơ NỘI DUNG -Nghe, suy nghĩ. 3) Biểu thức toạ độ: (SGK) -Trình bày bài giải. x '  x  a  y '  y  b -Nhận xét.   - MM '  v ta được gì? -Chỉnh sửa hoàn thiện. -HĐ 3 SGK? -Ghi nhận kiến thức. -Xem HĐ3 SGK trả lời. -Nhận xét. -Chỉnh sửa hoàn thiện. -Ghi nhận kiến thức. Củng cố: Page 4 VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. Câu 1: Nội dung cơ bản đã được học? Câu 2: BT1/SGK/7? HD:     M '  Tv  M   MM '  v  M ' M  v  M  T v  M ' Câu 3: BT2/SGK/7? HD: Dựng các hbh ABB’G và ACC’G, dựng D sao cho A là trung điểm GD.     D   A DA  AG . Do đó TAG Khi đó Câu 4: BT3/SGK/7? HD: a) C  T v  A    4;3 c) Gọi Tv  A   A '  2;7  , Tv  B   B'  2;3 M  x; y   d, M '  Tv  M    x '; y ' b) . Khi đó: x’ = x – 1, y’ = y + 2 Ta có: M  d  x  2y  3  0   x ' 1  2  y ' 2   3  0  x ' 2y ' 8  0 M '  d ' có pt x  2y  8  0 Câu 5: BT4/SGK/8? HD: Có vô số phép tịnh tiến biến a thành b. Dặn dò: - Xem bài và VD đã giải. - BT1->BT4/SGK/7, 8. - Xem trước bài làm bài “ PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC”. Page 5
- Xem thêm -