Tài liệu Giáo án hình học 10 cơ bản full

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giaùo aùn soá 1 Soá tieát: 1 tiết Thöïc hieän ngaøy Thaùng 10 naêm 2007 Chöông I: VECTÔ Baøi 1: CAÙC ÑÒNH NGHÓA I. MUÏC TIEÂU 1) Veà kieán thöùc: Hieåu vaø bieát vaän duïng: Khaùi nieäm vectô; vectô cuøng phöông, cuøng höôùng; ñoä daøi cuûa vectô; veùctô baèng nhau, vectô khoâng trong baøi taäp. 2- Veà kó naêng Bieát xaùc ñònh: ñieåm goác (hay ñieåm ñaàu), ñieåm ngoïn (hay ñieåm cuoái) cuûa veùctô; giaù, phöông, höôùng cuûa veùctô; ñoä daøi uuuu r r r (hay moâ ñun) cuûa veùctô, veùctô baèng nhau; veùctô khoâng. bieát caùch döïng ñieåm M sao cho AM  u vôùi ñieåm A vaø u cho tröôùc. 3. Veà tö duy vaø thaùi ñoä Reøn luyeän tö duy loâgíc vaø trí töôûng töôïng khoâng gian; Bieát quy laï veà quen.Caån thaän, chính xaùc trong tính toaùn, laäp luaän II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH - Chuaån bò cuûa HS:+ Ñoà duøng hoïc taäp, nhö: Thöôùc keû, com pa.. - Chuaån bò cuûa GV: + Caùc baûng phuï vaø caùc phieáu hoïc taäp + Ñoà duøng daïy hoïc cuûa GV: Thöôùc keû, com pa,... III . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Söû duïng caùc PPDH cô baûn sau moät caùch linh hoaït nhaèm giuùp HS tìm toøi,phaùt hieän, chieám lónh tri thöùc:- Gôïi môû, vaán ñaùp, Phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà, ñan xen hoaït ñoäng nhoùm IV. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA G.V 1) Khaùi nieäm veùctô: - Giaùo vieân hình thaønh cho Ñònh nghóa : Vectô laø ñoaïn thaúng coù hoïc sinh ñònh nghóa veùctô… ñònh höôùng (qui ñònh roõ ñieåm muùt naøo laø ñieåm ñaàu ñieåm muùt naøo laø ñieåm cuoái. B HOẠT ĐỘNG CỦA HS TG 12’ - Hoïc sinh quan saùt hình veõ cuûa SGK theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân HS theo doõi vaø ghi cheùp A Ky ùhieäu vectô AB A : Ñieåm ñaàu (ñieåm goác) B : ñieåm cuoái (ñieåm ngoïn) * Coù theå goïi teân moät vectôr ñaõ r xaùc ñònh baèng chöõ thöôøng : a , b ... 2) Veùctô cuøng phöông höôùng, vectô cuøng höôùng : Ñònh nghóa : hai vectô cuøng phöông (2vectô cuøng phöông) khi giaù cuûa chuùng naèm treân2 ñöôøng thaúng // hay truøng nhau. - Vôùi ñieåm phaân bieät A, B thìchæ coù 1 ñoaïn thaúng nhöõng coù veùc tô naøo? 15’ - Hoïc sinh quan saùt hình veõ cuûa SGK theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân H: khaúng ñònh sau ñuùng HS suy nghó vaø traû lôøi hay sai: Ba ñieåm phaân bieät A,B, C thaúng haøng thì - Giaùo vieân hình thaønh cho hoïc sinh ñònh nghóa veùctô cuøng phöông, cuøng höôùng… uuu r uuur Hai vectô cuøng phöông thì coù theå AB , AC cuøng höôùng. cuøng höôùng hay khaùc höôùng (ngöôïc H: goïi O laø taâm hình bình höôùng) haønh ABCD. Haõy chæ ra Nhaän xeùt: Ba ñieåm phaân bieätuu A,B, C u r uuur caùc caëp veùctô cuøng AB , AC phöông; cuøng höôùng? thaúng haøng khi vaø chæ khi: cuøng phöông. - Hình thaønh cho hoïc sinh 3) Hai veùctô baèng nhau: khaùi nieäm ñoä daøi cuûa veùctô uuu r * Ñoä daøi cuûa vectô AB laø ñoä daøi - hình thaønh cho hoïc sinh khaùi nieäm hai veùc tô baèng ñoaïn thaúng AB uuu r nhau. AB  AB Kyù hieäu r r a baèng b  chuùng cuøng höôùng vaø H: goïi O laø taâm hình bình haønh ABCD. Haõy chæ ra ñoä daøi r r r r r r caùc caëp veùctô baèng nhau? a = c vaø b = c  a = b r * Cho ñieåm O, a .A duy nhaát ñeå - hình thaønh cho hoïc sinh uuu r r OA  a moät veùctô ñaëc bieät ñoù laø 4) Veùctô - khoâng veùctô – khoâng * Vectô khoâng : ñieåm ñaàu  ñieåm cuoái r * Vectô 0 cuøng phöông vôùi moïi H1 : Coù theå xaùcr ñònh bao nhieâu vectô  0 coù ñieåm vectô. r ñaàu, cuoái laø 3 ñieåm A, B, * Vectô 0 cuøng höôùng moïi vectô r C? * 0 0 H2 : ABC caân taïi A meänh ñeà ouu ñuù u uu r naøu r ng? a. AB  AC uuu r uuur AB  AC b. HS suy nghó vaø traû lôøi HS theo doõi vaø ghi cheùp 10’ HS suy nghó vaø traû lôøi HS theo doõi vaø ghi cheùp 5’ HS suy nghó vaø traû lôøi Cuûng coá :(3 phuùt) Cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN Toå tröôûng Bmt, Ngaøy 3 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙO VIEÂN SOAÏN GIAÛNG LUYEÄN TAÄP CAÙC ÑÒNH NGHÓA VEÀ VEÙCTÔ I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc Cuûng coá vaø khaéc saâu caùc kieán thöùc: - Khaùi nieäm vectô; vectô cuøng phöông; cuøng höôùng; ñoä daøi cuûa vectô; veùctô baèng nhau, vectô khoâng . 2. Kyõ naêng 3. II. - Bieát xaùc ñònh: ñieåm goác (hay ñieåm ñaàu), ñieåm ngoïn (hay ñieåm cuoái) cuûa veùctô; giaù, phöông, höôùng cuûa veùctô; ñoä daøi (hay moâ ñun) cuûa veùctô, veùctô baèng nhau; veùctô khoâng. Thaùi ñoä Töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp. Bieát phaân bieät roõ caùc khaùi nieäm cô baûn,vaø vaän duïng trong töøng tröôøng hôïp cuï theå. Tö duy caùc vaán ñeà toaùn hoïc moät caùch logic vaø heä thoáng. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH Giaùo vieân: + Chuaån bò caùc moät soá kieán thöùc maø HS ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi. + Chuaån bò phaán maøu, vaø moät soá duïng cuï khaùc. Hoïc sinh: Caàn oân laïi moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc ôû lôùp döôùi. PHÖÔNG PHAÙP Gôïi môû, vaán ñaùp, phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà, ñan xen HÑ nhoùm. IV. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 1. Kieåm tra baøi cuõ: Loàng vaøo caùc hoaït ñoäng cuûa giôø hoïc. 2. Baøi môùi: III. Thôøi gian dk 12’ 18’ Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh HÑ 1: Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùc khaùi nieäm phöông, höôùng cuûa veùc tô? Yeâu caàu HS vaän duïng kieán thöùc treân vaøo giaûi baøi taäp 1,2. - Chia lôùp thaønh 04 nhoùm: nhoùm I laøm baøi taäp 1a; nhoùm II laøm baøi taäp 1b; nhoùm III tìm caùc veùctô cuøng phöông cuûa baøi taäp 2; nhoùm IV tìm caùc veùctô cuøng höôùng vaø ngöôïc höôùng cuûa baøi taäp 2. - Hoïc sinh nhaéc laïi caùc khaùi nieäm phöông höôùng cuûa veùc tô HÑ2: Yeâu caàu hoïc sinh ñònh nghóa hai veùctô baèng nhau? Yeâu caàu HS vaän duïng kieán thöùc treân vaøo giaûi baøi taäp 3,4. - Chia lôùp thaønh hai nhoùm: nhoùm I laøm baøi taäp 3; nhoùm II laøm baøi taäp 4 - Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy lôøi giaûi - Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi. Ghi baûng - Hoïc sinh laøm veäc theo Baøi taäp 1: a) Ñuùng; b) Sai nhoùm. - Hoïc sinh trình baøy baøi Baøi taäp 2: - Caùc veùctô cuøng phöông: a; b giaûi theo nhoùm cuøng phöông; u; v cuøng phöông; x; y; w; z cuøng phöông. - Lôùp thaûo luaän lôøi giaûi - Caùc veùctô cuøng höôùng: a; b cuøng cuûa caùc nhoùm höôùng; x; y; z cuøng höôùng. - Caùc veùctô ngöôïc höôùng: u; v ngöôïc höôùng; w; x ngöôïc höôùng; w; y ngöôïc höôùng; w; z ngöôïc höôùng. Baøi taäp 3: - Neáu töù giaùc ABCD laø hình bình haønh thì AB= CD vaø hai veùctô - Hoïc sinh laøm veäc theo AB; DC cuøng höôùng. Vaäy nhoùm. AB DC - Hoïc sinh trình baøy baøi - Ngöôïc laïi, neáu AB DC thì giaûi theo nhoùm. AB=DC vaø AB//DC Vaäy töù giaùc - Lôùp thaûo luaän lôøi giaûi ABCD laø hình bình haønh. cuûa caùc nhoùm. Baøi taäp 4: a) Caùc veùc tô khaùc OA cuøng phöông vôùi noù laø: DA , AD , BC , CB , AO , OD , DO , FE , EF . b) Caùc veùctô baèng veùctô AB laø: OC , ED, FO . Baøi taäp laøm theâm: Moãi meänh ñeà sau ñaây ñuùng hay sai: a) Veùctô laø moät ñoaïn thaúng. b) Veùctô – khoâng ngöôïc höôùng vôùi moãi 10’ HÑ3: Yeâu caàu HS nhaéc laïi - HS traû lôøi caâu hoûi. ñònh nghóa veà veùctô khoâng, phöông, höôùng cuûa veùctô khoâng. - Yeâu caàu lôùp giaûi baøi taäp - HS giaûi baøi taäp laøm theâm. veùctô baát kì. c) Hai veùctô baèng nhau thì cuøng phöông. d) Coù voâ soá veùctô baèng nhau.  e) Cho tröôùc veùctô a vaø ñieåm O coù voâ   soá ñieåm A thoaû maõn OA  a ? 5’ HÑ4: Cuûng coá HS caàn naém vöõng caùc kieán thöùc: - Ñònh nghóa veà veùctô - Khaùi nieäm veà hai veùctô cuøng phöông, cuøng höôùng, hai veùctô baèng nhau. Thoâng qua toå boä moân Giaùo aùn soá 3 Ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2007 Chöõ kyù giaùo vieân Soá tieát: 1.5 tiết Thöïc hieän ngaøy 17 Thaùng 10 naêm 2007 Baøi 2: TOÅNG VAØ HIEÄU CUÛA HAI VEÙCTÔ I. MUÏC TIEÂU 1. Veà kieán thöùc: r r r r Cho hai veùctô a vaø b , döïng veùctô toång a + b theo ñònh nghóa hoaëc theo qui taéc hình bình haønh. Naém ñöôïc caùc tính chaát cuûa toång cuûa hai veùctô Naém ñöôïc hieäu cuûa hai veùctô 2. Veà kó naêng: Hoïc sinh vaän duïng ñöôïc caùc coâng thöùc sau: a) Vôùi 3 ñieåm A,B,C baát kì ta luoân coù: uuu r uuu r uuur AB  BC  AC uuu r uuu r uuu r AB  CB  CA uu r uur r b) I laø trung ñieåm cuûa AB � IA  IB  0 uuu r uuu r uuu r r c) G laø troïng taâm tam giaùc ABC � GA  GB  GC  0 3. Veà tö duy vaø thaùi ñoä: reøn luyeän tö duy bieán ñoåi logic toaùn hoïc, caån thaän chính xaùc trong laäp luaän vaø tính toaùn. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH - Chuaån bò cuûa GV: giaùo aùn, baûng veõ, heä thoáng caâu hoûi gôïi môû - Chuaån bò cuûa HS:+ Ñoà duøng hoïc taäp, nhö: Thöôùc keû, com pa.. III. PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Söû duïng caùc PPDH cô baûn sau moät caùch linh hoaït nhaèm giuùp HS tìm toøi,phaùt hieän, chieám lónh tri thöùc:- Gôïi môû, vaán ñaùp, Phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà, ñan xen hoaït ñoäng nhoùm IV. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC Kieåm tra baøi cuõ: (3’) Neâu ñònh nghóa veà vectô, vectô cuøng phöông, vectô cuøng höôùng, vectô baèng nhau Daãn nhaäp: Chuùng ta ñaõ bieát vectô laø gì, theá naøo laø hai vectô baèng nhau. Tuy vectô khoâng phaûi laø moät soá nhöng ta coù theå coäng hai vectô ñeå ñöôïc moät toång, tröø hai vectô ñi nhau ñeå ñöôïc moät hieäu. Cuï theå nhö theá naøo thì chuùng ta seõ vaøo xeùt baøi hoïc ngaøy hoâm nay, ñoù laø baøi: Toång, hieäu hai vectô NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA G.V 1. Toång cuûa hai vectô Ñònh nghóa: Cho hai vectô a vaø b . Laáy moät ñieåm A tuyø yù, veõ AB = a vaø BC = b . Vectô AC ñöôïc goïi laø toång cuûa hai vectô a vaø b . Ta kí hieäu toång cuûa hai vectô a vaø b laø a + b . Vaäy AC = a + b -Daãn nhaäp vaøo ñònh nghóa toång hai vectô: Xeùt baûng veõ 1, gv qui öôùc laø vaät “tònh tieán” sang vò trí môùi theo vectô AA' ; Xeùt baûng veõ 2 thì thaáy vaät tònh tieán töø (I) sang (II) theo AB , tònh tieán töø (II) sang (III) theo BC , hoûi: Vaät coù theå tònh tieán chæ moät laàn töø vò trí (I) ñeán (III) hay khoâng? - Ta noùi tònh theo vectô AC baèng tònh tieán theo AB roài tònh tieán theo BC . Trong toaùn hoïc vectô AC ñöôïc goïi laø toång vuûa AB vaø BC - Neâu ñn - GV daãn nhaäp vaøo qui taéc ba ñieåm: töø ñn suy ra b a Toång cuûa hai vectô coøn ñöôïc goïi laø pheùp coäng hai vectô. 2. Caùc qui taéc caàn nhôù: a. Qui taéc ba ñieåm: Vôùi ba ñieûm A, B, C tuyø yù coù: AB +ø BC = AC Ví duï: Tính toång AB +ø BA B C O A D b. Qui taéc hình bình haønh: Neáu ABCD laø hình bình haønh thì AB +ø AD = AC CM: AB +ø AD = AB +ø BC = AC HOẠT ĐỘNG CỦA HS Theo doõi giaùo vieân phaân tích hình veõ vaø traû lôøi: Vaät coù theå tònh tieán chæ moät laàn töø vò trí (I) ñeán (III) theo vectô AC 13’ HS ghi cheùp & veõ hình - GV neâu vd -GV daãn nhaäp qui taéc hình bình Hs laøm ví duï haønh: Xeùt hình 3, trong vaät lyù moät löïc thöôøng bieåu thò bôûi 1 vectô, cöôøng doä cuûa löïc chính laø ñoä daøi cuûa vectô, höôùng cuûa löïc laø höôùng cuûa vectô.Trong hình veõ laø hai ngöôøi ñi doïc bôø keânh cuøng keùo moät con thuyeàn vôùi hai löïc F1 vaø F2, trong toaùn hoïc ñaõ cm ñöôïc raèng , toûng cuûa hai löïc F1 vaø F2 chính laø luïc Fvôùi cöôøng doä chính laø ñoä daøi cuûa ñöôøng cheùo cuûat hình bình haønh nhö hveõ, vaø qui taéc tìm toång hai löïc treân ñöôïc goïi laø Hs theo doõi vaø ghi cheùp qui taéc hbh, cuï rheå vaog xeùt qui taéc hbh: -gôïi môû cho hs chöùng minh - Daãn nhaäp vaøo caùc tính chaát cuûa pheùp coäng vectô: Chuùng ta ñaõ bieát trong pheùp coäng caùc soá coù tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp, vaø pheùp coäng vectô cuõng coù caùc tc nhö vaäy cuï theå nhö theá naøo ta vao tìm hieåu : TG HS cm theo gôïi môû cuûa gv 13’ Hs theo doõi vaø ghi cheùp 3. Caùc tính chaát cuûa pheùp coäng vectô Vôùi ba vectô a , b , c ta coù: a + b =b +a ( a + b )+ c = a + ( b + c ) a + 0 =0 +a =a CM: -Veõ AB = a , BC = b Khi ñoù a + b = 13’ - gôi môû cm AC Xaùc ñònh ñieåm E sao cho ABCE laø hbh ta coù: BC = AE , AB = EC Khi ñoù b + a = BC + AB = AE + EC = AC -Veõ AB = a , BC = b , CD = c ta cm ñöïoc: ( a + b )+ c = a + ( b + c ) - a + 0 = AB + BB = AB = a 4. Hieäu cuûa hai vectô a) Veùctô ñoáir Cho vectô a . Vectô coù cuøng ñoä daøi vaø r ngöôïc höôùng vôùi a ñöôïc goïi laø vectô ñoái r r cuûa a , kí hieäu laø  a b) Ñònh nghóa hieäu cuûa hai veùctô: -ÑN: sgk -Qui taéc tröø: Vôùi ba ñieåm A, O, B tuyø yù ta coù: AB = OB  OA , O tuøy yù 5) Aùp duïng: - Cho hình bình haønh ABCD. Tìm uuu r caùc vectô coù ñoä daøi baè uunu rg AB vaø ngöôïc höôùng vôùi AB ? - höôùng daãn hoïc sinh hình thaønh ñònh nghóa veùrctô ñoái - tìm veùctô ñoái cuûa 0 r = Ñoái cuûa  a ? - D,E,F laàn löôït laø trung ñieåm cuûa caùc caïnh BC, CA, AB. Tìm veù crtôuu ñoá uuu u r iucuû uu raucaù uu rc veùctô: EF ; ED; EA; BD - Hình thaønh cho hoïc sinh ñònh nghóa hieäu cuûa hai veùc tô. - CMR 10’ Hs theo doõi vaø ghi cheùp Hs theo doõi vaø ghi cheùp AB = OB  OA , O tuøy yù - Duøng tính chaát veùctô ñoái Hs theo doõi vaø ghi cheùp CMR: Ñieåm I laø trung ñieå AB thì uu r m uur cuûra IA  IB  0 a/Neá ur ñieå uu uurm Irlaø trung ñieåm cuûa AB thì IA  IB  0 - Chöùng minh aùp duïng 2 b/uu u r Guulaø u r troï uuu rng rtaâm tam giaùc ABC � GA  GB  GC  0 Cuûng coá :(3 phuùt) Cuûng coá laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi. THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN Toå tröôûng Bmt, Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙO VIEÂN SOAÏN GIAÛNG 5’ Giaùo aùn soá 4 Soá tieát: 1.5 tiết Thöïc hieän ngaøy 17 Thaùng 10 naêm 2007 LUYEÄN TAÄP TOÅNG HIEÄU HAI VECTÔ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá, khaéc saâu caùc kieán thöùc ñaã hoïc veà toång hieäu hai vectô. 2. Kó naêng: Vaän dung ñöôïc caùc ñn, caùc qui taéc caùc tính chaát cuûa toång hieäu hai vectô vaøo giaûi baøi taäp 3. Thaùi ñoä: + Töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp + Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS 1. Chuaån bò cuûa GV: + Chuaån bò caùc caâu hoûi gôïi môû + Chuaån bò moät baøi kieåm tra + Chuaån bò phaán maøu, vaø moät soá ñoà duøng khaùc. 2. Chuaån bò cuûa HS: + Caàn oân laïi moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA G.V Baøi taäp 2: SGK trang12 Ñaùp aùn: Caùch 1: uuur uuuu r uuur uuu r uuur uuur MA  MC  MB  BA  MD  DC uuur uuur uuu r uuur uuur uuur  MB  MD  BA  DC  MB  MD Caùch 2: uuur uuuu r uuur uuur MA  MC  MB  MD uuur uuur uuur uuuu r uuu r uuu r � MA  MB  MD  MC � BA  CD Baøi taäp 3: Ñaùp aùn vaén taét uuu r uuu r uuu r uuu r uuur uuu r uuu r a ) AB  BC  CD  DA  AC  CD  DA uuu r uuu r uuu r r  AD  DA  AA  0 uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r b ) AB  AD  DB ; CB  CD  DB uuu r uuu r uuu r uuu r � AB  AD  CB  CD Baøi taäp 4: J S I A R HOẠT ĐỘNG CỦA HS TG - giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh vaän duïng quyù taéc chuyeån veá ñoåi daáu; quy taéc ba ñieåm ñoái vôùi veùc tô ñeå laøm baøi. - hoïc sinh vaän duïng lyù thuyeát laøm baøi taäp. 10’ - yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc coäng veùctô vaø quy taéc tröø veùc tô - hoïc sinh vaän duïng lyù thuyeát laøm baøi taäp. 10’ - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà vaø veõ hình. - Yeâu caàu hoïc sinh ñònh nghóa laïi veùctô ñoái? - Yeâu caàu hoïc sinh trình baøy caùch giaûi baøi? HS suy nghó traû lôøi HS suy nghó laøm baøi C B P Q uuu r uur uuu r uuu r uuu r uur uuu r uuu r uur RJ  IQ  PS  RA  AJ  IB  BQ  PC  CS uuu r uuur uuu r uur uuu r uuu r r  ( RA  CS )  ( AJ  IB )  ( BQ  PC )  0 Baøi taäp 6: 10’ HS suy nghó laøm baøi B C O A D Baøi taäp 10 uu r uu r uu r r Vaät ñöùng yeân laø do F1  F2  F3  0 . Veõ uu r uu r uuur hình thoi MAEB coù: F1  F2  ME vaø löïc uu r uuur F4  ME coù cöôøng ñoä laø 100 3 . Ta coù uu r uu r r uu r uu r F3  F4  0 do ñoù F3 laø veùctô ñoái cuûa F4 uu r Nhö vaäy F3 coù cöôøng ñoä laø 100 3 N vaø uu r ngöôïc höôùng vôùi F4 - chia hoïc sinh thaønh 04 nhoùm vaø yeâu caàu hoïc sinh tieán haønh giaûi baøi theo nhoùm - GV yeâu caàu caùc ñaïi dieän cuûa caùc nhoùm leân trình baøy baøi giaûi - giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh caùch vaän duïng lyù thuyeát vaøo vieäc giaûi baøi toùan thöïc teá. Lôùp thaûo luaän lôøi giaûi cuûa caùc nhoùm. HS theo doõi gôïi môû vaø laøm baøi Cuûng coá :(3 phuùt) Cuûng coá qui taéc, caùc tính chaát ñaõ hoïc. Bmt, Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙO VIEÂN SOAÏN GIAÛNG THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN Toå tröôûng Giaùo aùn soá 5 I. MUÏC TIEÂU 1 Veà kieán thöùc: Soá tieát: 2 tiết Thöïc hieän ngaøy 17 Thaùng 10 naêm 2007 Baøi 3: TÍCH CUÛA VEÙCTÔ VÔÙI MOÄT SOÁ r r -Cho k laø soá thöïc vaø veùctô a , hoïc sinh bieát döïng k a . -Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø caùc tính chaát cuûa cuûa pheùp nhaân veùctô vôùi moät soá -Hoïc sinh söû duïng ñöôïc ñieàu kieän caàn vaø ñuû cuûa hai veùctô cuøng phöông -Bieát bieåu dieãn moät veùctô theo hai veùctô khoâng cuøng phöông cho tröôùc. 2. Veà kó naêng: Vaän duïng ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo laøm baøi taäp 3. Veà thaùi ñoä: caån thaän chính xaùc trong laäp luaän vaø tính toaùn II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH - Giaùo vieân: giaùo aùn, sgk, sgv 10’ 10’ - Hoïc sinh: Ñoà duøng hoïc taäp, nhö: Thöôùc keû, com pa.. caùc kieán thöùc veà toång hieäu cuûa hai veùc tô III . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Söû duïng caùc PPDH cô baûn sau moät caùch linh hoaït nhaèm giuùp HS tìm toøi,phaùt hieän, chieám lónh tri thöùc:- Gôïi môû, vaán ñaùp, Phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà, ñan xen hoaït ñoäng nhoùm IV. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 1) Ñònh nghóa: (SGK) GV: neâu vaán ñeà ñeå hoïc sinh chuû ñoäng tieáp caän kieán thöùc thoâng qua heä thoáng caâu hoûi Caâu hoûi 1: r r r uuur Cho AB = a .Haõy döïng vectô toång a + a Caâu hoûi 2: Em r rhaõy nhaän xeùt veà ñoä daøi vaø höôùng cuûa vectô toång ( a +a ) Caâu hoûi 3: r uur r uuur Cho AB = a . Haõy döïng vectô toång ( a ) + ( a ) Caâu hoûi 4: Emr haõy nhaä r n xeùt veà ñoä daøi vaø höôùng cuûa vectô toång ( a ) + ( a ) GV: r r uuur r  a + a = AC . Ta kí hieäu laø 2 a r r r uuur  ( a ) + ( a ) = BD . Ta kí hieäu laø -2 a r r  2 a hay -2 a laø tích cuûa moät soá vaø moät vectô  Tích cuûa moät soá vôùi moät vectô cho ta moät vectô Caâu hoûi 5: r r Cho soá thöïc k �0 vaø vectô a �0 uur Haõy xaùc ñònh höôùng vaø ñoä daøi cuûa vectô ka r r Löu yù: Hoïc sinh coù theå traû lôøi ka = k a .Khi ñoù GV r r caàn chuaån laïi vaø yeâu caàu HS ghi nhôù k a = k a GV:Coù theå phaùt bieåu ñònh nghóa hoaëc cho HS ñoïc ñònh nghóa SGK. Chuù r yù rquy öôù r c: 0. a = 0 , a r k. 0 = k �R Quy öôùc naøy phuø hôïp vôùi quy öôùc tröôùc ñaây: vectô khoâng cuøng phöông , cuøng höôùng vôùi moïi vectô. r Caâu hoûi 6: Nhaän xeùt veà phöông cuûa hai vectô a vaø k r a Caâu hoûi 7: Cho  ABC troïng taâm G: D vaø E laàn löôït laø trung ñieåm uuurcuûa BC vaø ACuu.urH aõy tính vectô a> GA theo vectô GD uuur uuur b> AD theo vectô GD uuur uuur c> DE theo vectô AB Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh + Gôïi yù traû lôøi rcaâuuu hoû ur i 1.r uuur + Döïng AB = a , BC = a r r uuur uuur uuur a + a = AB + BC = AC Gôïuiuu yùr traûrlôøircaâu hoûi 2. r uuur + AC = a + a cuøng höôùng vôùi a = AB uuur r + AC = 2. a Gôïi yù traûuu lôø uri caâuuuur3. + Döïng AD = BA r r uuur uuur uuur + ( a ) + ( a ) = BA + AD = BD Gôïi yùr traû lôøircaâu hoûi 4. r + ( a ) + ( a ) ngöôïc höôùng vôùi a r r r + ( a ) + ( a ) = 2 a Gôïiryù traû lôøi caâu hoûi 5. r + k a laø vectô cuøng höôùng vôùi a , neáu k > r0 r + k a laø ngöôïc höôùng vôùi vectô a , neáu k<0 r r + ka = k a Gôï r i yù traû lôøi caâu hoûi 6. r k a luoân cuøng phöông vôùi vectô a Gôïuiuu yù r traû lôø uuiurcaâu hoûi 7. + GA = -2GD uuur uuur + AD = 3GD uuur uuur 1 + DE = (- 2 ) AB uuur 1 uuur + AE = 2 AC TG 20’ uuur uuur d> AE theo vectô AC uuur uuur e> BD theo vectô CB uuur uuur uuur f> AB + AC theo vectô AD Caâu hoûi 8: Choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng : uuur uuur Cho hình bình haønh ABCD . Toång AB + DC baèng uuur A. 2 AB uuur B. 2 CD r C. 0 uuur uuur D. BC + AD Caâu hoûi 9: Choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng : Cho I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB .M laø moât ñieåm baát kì . Taucoù uuu r: uuuu r uuur A. MA + MB = AB uuuu r uuuu r uuur B. MA + MB = BA uuuu r uuuu r uuur C. MA + MB = 2 MI uuuu r uuuu r uuur D. MA + MB = MI Caâu hoûi 10: Choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng : Cho  ABC , troïnu g taâm G. M laø moät ñieåm baát kì uuuu r uuuu r uuur .Toång MA + MB + MC baèng : uuuur A. 3 MG uuuur B. 4 MG uuuur C. 2 MG r D. 0 2) Tính chaát: GV: thoâng qua ví duï cuï theå ñeå hoïc sinh nhaän daïng coâng thöùc, sau ñoù cho hoïc sinh phaùt bieåu cho tröôøng hôïp toång quaùt. Caâu hoûi 1: Cho  ABC , M vaø N töông öùng laø trung ñieåm cuûa AB va AC uuuu r uuuu r uuur uuur So saùnh caùc toång sau: ( MA + AN ) vaø BA + AC GV coù theå vieát 1 uuur 1 uuur 1 uuur uuur BA + AC = ( BA + AC ) 2 uu2uu r uuuu r2 uuuu r uuuu r hoaëc 2 MA +2 AN = 2( MA + AN ) Caâu hoûi 2: Phaùt bieåu coâng thöùc toång quaùt cho baøi toaùn treân . Caâu hoûi 3: uuur r Cho vectô AB = a . Haõy döïng vaø so saùnh caùc vectô: 5 r r r a vaø (2 a +3 a ) Caâu hoûi 4: Phaùt bieåu coâng thöùc toång quaùt cho baøi toaùn treân uuur uuur 1 + BD = - 2 CB uuur uuur uuur + AB = AD + DB uuur uuur uuur AC = AD + DC uuur uuur uuur uuur uuur => AB + AC = 2 AD +( DB + DC ) Gôïi yù traû lôøi caâu hoûi 8: Phöông aùn ñuùng :A Gôïi yù traû lôøi caâu hoûi 9. Phöông aùn ñuùng : C Gôïi yù traû lôøi caâu hoûi 10: Phöông aùn ñuùng :A 20’ Gôï yùr traû lôø uuu hoû uuiuu uuu u r i caâuu r i 1. + MA + AN = MN uuur uuur uuur + BA + AC = BC uuuu r uuuu r 1 uuur uuur => MA + AN = ( BA + AC ) 2 Gôïri yù traû r lôøi caâ r u hoû r i 2. r r K( a + b ) = k a +k b  k, a , b Gôïi yù traû lôøi caâ urhoûi 3. uuu r uuu r r + AI = a => AC = 5 a r uuur r uuur + Döïng AB = 2 a : BC = 3 a r r uuur uuur uuur Coù AB + BC = 2 a + 3 a = AC r r r => 2 a + 3 a = 5 a Gôïi yù traû r lôøi caâ r u hoûri 4. (h + 1) a = h a + 1 a Caâu hoûi 5: uuur r Cho vectô AB = a . Haõy döïng so saùnh caùc vectô r r 2.(3 a ) vaø 6 a Caâu hoûi 6: Phaùt bieåu coâng thöùc toång quaùt cho baøi toaùn treân Caâu hoûi 7: uuur r Cho vectô AB = a . Haõy döïng vaø so saùnh caùc vectô r r 1. a vaø - a Caâu hoûi 8: r r r Tìm vectô ñoái cuûa k a vaø 3 a -4 b . 3) Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø troïng taâm cuûa tam giaùc: CH1: Neáu I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB theo keát quaû baøi tröôùc ta coù ñaúng thöùc veùctô naøo? CH2: ur caàuuu hoï uuuu r Yeâ uuuu ur c sinh vaän duïng chöùng minh: MA  MB  2 MI CH3: Neáu G laø troïng taâm cuûa tam giaùc ABC theo keát quaû baøi tröôùc ta coù ñaúng thöùc veùctô naøo? CH4: ur caàuuuuhoï uuuu r Yeâ uuuu ur c sinh uuuurvaän duïng chöùng minh: MA  MB  MC  3MG GV: khaúng ñònh laïi caùc ñaúng thöùc vöøa chöùng minh 4) Ñieàu kieän ñeå hai veùc tô cuøng phöông: Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh chöùng minh ñieàu kieän ñeå hai veùc tô cuøng phöông Caâu hoûi u 1: uurCho 3 ñieåm A,B,C phaân bieät thoûa maõn uuur AB = K AC Chöùng minh raèng A,B,C thaúng haøng GV: Quy taéc chöùng minh ba ñieåm thaúnguu haø urng ; ba uuur ñieåm phaân bieät thaúng haøng <=> AB = k AC . Caâu hoûi 2: Cho AB vaø CD uuurlaø hai ñöôøng thaúng phaân bieät .Bieát uuur raèng AB = k CD Chöùng minh raèng AB// CD GV: Quy taéc chöùng minh hai ñöôøng thaúng song song uuur uuur AB = k CD AB,CD laø hai ñöôøng thaúng phaân bieät => AB// CD 5) Phaân tích moät veùctô theo hai veùctô khoâng cuøng phöông. GV: höôùng daãn hoïc sinh cuøng chöùng minh Gôïi yù traû rlôøi caâu hoûi 5. r uuur uuu r + AB = a . Döïng AI = 3 a r uuu r + Döïng 2. AI = AC = 6 a r r + Keát luaän :2.(3 a ) = 6 a Gôïu i uyùr traû lôøi caâru hoûi 6. K( ha ) = (h.k). a : k , h �R Gôïri yù traû r lôøi caâu hoûi 7. 1. a = a r r (-1). a = - a Gôïi yù traû lôøi caâu hoû r i 8. + Vectô ñoái cuûa k a laø : r r r (-1).k a = (-k) a = -k a . r r + Vectô ñoái cuûa laø 3 a -4 a laø : r r r r � (  1 ). 3 a  (  1 ). 4 b (-1) (3 a - 4 b ) = � � � r r = -3 a + 4 b 20’ Hs suy nghó traû lôøi 14’ Gôïi yù traû lôø uuu r i caâu hoûi 1. uuur AB = k AC uuur uuur � AB cuøng phöông AC � AB// AC (loaïi) AB,C cuøng thuoäc 1 ñöôøng thaúng � A,B,C thaúng haøng . Gôïi yù traû lôø uuu r i caâu hoûi 2. uuur AB = k CD � AB vaø CD cuøng thuoäc 1 ñöôøng thaúng (loaïi) AB// CD � AB//CD Hoïc sinh theo doõi vaø ghi cheùp 13’ Cuûng coá :(3 phuùt) Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà pheùp nhaân vectô vôùi moät soá . Bmt, Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2007 THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN GIAÙO VIEÂN SOAÏN GIAÛNG Toå tröôûng Giaùo aùn soá 2 Soá tieát: 1.5 tiết Thöïc hieän ngaøy 17 Thaùng 10 naêm 2007 LUYEÄN TAÄP CAÙC ÑÒNH NGHÓA VEÀ VECTÔ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá, khaéc saâu caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà caùc ñònh nghóa veà vectô. 2. Kó naêng: Vaän dung ñöôïc caùc ñnñaõ hoïc vaøo giaûi baøi taäp 3. Thaùi ñoä: + Töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp + Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS 1. Chuaån bò cuûa GV: + Chuaån bò caùc caâu hoûi gôïi môû + Chuaån bò moät baøi kieåm tra + Chuaån bò phaán maøu, vaø moät soá ñoà duøng khaùc. 2. Chuaån bò cuûa HS: + Caàn oân laïi moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC NỘI DUNG Ñaùp aùn vaén taét Baøi taäp1: a) Ñuùng; b) Sai Baøi taäp 2: rr a) Caùc veùctô cuøng phöông: a; b cuøng r r phöông; u; v cuøng phöông; u ru r ur r x , y , w , z cuøng phöông rr b) Caùc veùctô cuøng höôùng: a; b cuøng u ru rr höôùng; x , y , z cuøng höôùng r r c) Caùc veùctô ngöôïc höôùng: u, v ngöôïc ur u r ur u r höôùng; w , x ngöôïc höôùng; w , y ur r ngöôïc höôùng; w , z ngöôïc höôùng Baøi taäp 3: Ñaùp aùn vaén taét Neáu töù giaùc ABCD laø hình bình uuu ru uur haønh thì AB= CD vaø hai veùctô AB , DC cuøng uuu r uuur höôùng. Vaäy AB  DC uuu r uuur Ngöôïc laïi, neáu AB  DC thì AB=DC vaø AB//DC Vaäy töù giaùc ABCD laø hình bình haønh. Baøi taäp 4: Ñaùp aùn vaén taét uuu r a) Caùc veùc tô khaùc OA cuøng phöông vôù i noù rlaøu:uu uuu r uuu r uuu r uuu r uuu r uuur uuu r uuur HOẠT ĐỘNG CỦA G.V HOẠT ĐỘNG CỦA HS TG - Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùc khaùi nieäm phöông, höôùng cuûa veùc tô? - chia lôùp thaønh 04 nhoùm: nhoùm I laøm baøi taäp 1a; nhoùm II laøm baøi taäp 1b; nhoùm III tìm caùc veùctô cuøng phöông cuûa baøi taäp 2; nhoùm IV tìm caùc veùctô cuøng höôùng vaø ngöôïc höôùng cuûa baøi taäp 2 - hoïc sinh vaän duïng lyù thuyeát laøm baøi taäp. 10’ 20’ 20’ - Yeâu caàu hoïc sinh ñònh nghóa hai veùctô baèng nhau? - chia lôùp thaønh hai nhoùm: nhoùm I laøm baøi taäp 3; nhoùm II laøm baøi taäp 4 - Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy lôøi giaûi HS suy nghó traû lôøi - hoïc sinh vaän duïng lyù thuyeát laøm baøi taäp. 20’ HS suy nghó laøm baøi DA, AD, BC , CB , AO , OD, DO , FE , EF uuu r b) Caùc veùctô baèng AB : Baøi taäp ra theâm : 1) Cho ABC coù 3 trung tuyeán laø AM,BN,CP . Döïng MQ = BN C/m : PN = NQ vaì AQ = - CP HS theo doõi gôïi môû vaø laøm baøi 2) Cho ABC caân taïi A noäi tieáp trong ñöôøng troøn (O). Goïi I laø taâm cuûa ñöôøng troøn noäi tieáp ABC. Neáu BI,CI caét taïi D, E. Chöùng minh : AE = DI , |AE | = |AD| THOÂNG QUA TOÅ BOÄ MOÂN Toå tröôûng Bmt, Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2007 GIAÙO VIEÂN SOAÏN GIAÛNG 20’ Ngày soạn: 15 – 10 – 2007 Tiết thứ: 11-12 Baøi 4: HEÄ TRUÏC TOÏA ÑOÄ I. MUÏC TIEÂU 1. Veà kieán thöùc:Hoïc sinh bieát bieåu dieãn caùrc ñieåm vaø caùc veùctô baèng caùc caëp soá trong heä truïc toïa ñoä cho tröôùc. Ngöôïc laïi, xaùc ñinh ñöôïc ñieåm A hay veùctô u khi bieát toïa ñoâï cuûa chuùng r r r Hoïc sinh bieát tìm toïa ñoâï caùc veùctô u �v ;k u Bieát söû duïng caùc coâng thöùc toïa ñoä, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø toïa ñoä troïng taâm cuûa tam giaùc 2. Veà kó naêng: Hs vaän duïng ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo laøm baøi taäp 3 Veà thaùi ñoä: Caån thaän chính xaùc trong laäp luaän vaø tính toaùn II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH - Chuaån bò cuûa giaùo vieân:heä thoáng caâu hoûi gôïi môû, giaùo aùn, ñoà duøng daïy hoïc - Chuaån bò cuûa HS: Ñoà duøng hoïc taäp, nhö: Thöôùc keû, com pa.. caùc kieán thöùc veà toång hieäu cuûa hai veùc tô, nhaân moät veùctô vôùi moät soá; Phaân tích moät veùctô theo hai veùctô khoâng cuøng phöông III . PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC Söû duïng caùc PPDH cô baûn sau moät caùch linh hoaït nhaèm giuùp HS tìm toøi,phaùt hieän, chieám lónh tri thöùc:- Gôïi môû, vaán ñaùp, Phaùt hieän vaø giaûi quyeát vaán ñeà, ñan xen hoaït ñoäng nhoùm IV. TIEÁN TRÌNH TIEÁT HOÏC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân T 1/ Truïc vaø ñoä daøi ñaïi soá treân truïc G a. Truïc toïa ñoä (hay goïi taét :truïc ) laø moät ñöôøng thaúng treân ñoù r ñaõ xaùc ñònh moät ñieåm 0 goïi laø ñieåm goác vaø moät vectô ñôn vò e . Ta kí r r hieäu truïc ñoù laø (0; e ); e = 1. r b. Toïa ñoä cuûa ñieåm treân truïc: Cho ñieåm M treân truïc (0; e ).Khi uuuur r ñoù coù duy nhaát moät soá k sao cho OM = k .e , ta goïi soá k laø toïa ñoä r cuûa ñieåm M treân truïc (0; e ) . c. Ñoä daøi ñaïi soá cuûa vectô r Cho hai ñieåm A vaø B treân truïc (0; e ) khi ñoù coù duy nhaát a sao cho uuur r uuur AB  a .e .Soá a goïi laø ñoä daøi ñaïi soá cuûa AB ñoái vôùi truïc ñaõ cho vaø kí hieäu laø a = AB r uuur Nhaän xeùt : + AB vaø e cuøng höôùng � AB > 0 r uuur + AB vaø e ngöôïc höôùng � AB <0 r + Neáu A,B treân truïc (0; e ) coù toïa ñoä laàn löôït laø a vaø b thì AB = b – a. r r + Ñònh nghóa. Cho vectô u cuøng phöông vôùi vectô e .Soá a goïi laø toïa r r r r ñoä cuûa u treân truïc (o; e ) neáu u  a .e . uuuur + Nhaän xeùt : Toïa ñoä cuûa ñieåm M chính laø toïa ñoä cuûa vectô OM . r r + Tính chaát : Neáu vectô u coù toïa ñoä a ,vectô v coù toïa ñoä b thì : r r  Vectô u  v coù toïa ñoä a + b r r  Vectô u  v coù toïa ñoä a – b r  Vectô k. u coù toïa ñoä ka r r  uv �a=b r  ua 2/ Heä truc toïa ñoä H:Haõy tìm caùch xaùc ñònh vò trí quaân xe vaø quaân maõ treân baøn côø vua Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh HS theo doõi vaø ghi cheùp HS uuurchöùnrg minh Coù : OA  a .e uuur r OB  b.e uuur r � AB  (b  a ).e � AB  b  a . Gôïi yù traû lôøi : Chæ ra TG 20’ (h.1.21) a. Ñònh nghóa : u rr r r + Heä truïc toïa ñoä (0; i , j ) goàm hai truïc (0, i ) vaø (0, j ) vuoâng goùc vôùi nhau r r + Ñieåm goác chung 0 cuûa hai truïc (0, i ) vaø (0, j ) ñöôïc goïi laø goác toïa ñoä r + Truïc (0, i ) ñöôïc goïi laø truïc hoaønh , kí hieäu ox . r Truïc (0, j ) ñöôïc goïi laø truïc tung , kí hieäu oy rr + Heä truïc toïa ñoä (0, i , j ) coøn kí hieäu laø oxy . Maët phaúng maø treân ñoù coù moät heä truïc toïa ñoä oxy ñöôïc goïi laø maët phaúng truïc toïa ñoä oxy hay goïi taét laø maët phaúng oxy. b.Toïa ñoä cuûa vectô r r rr 1> Haõy phaân tích caùc vectô a , b theo hai vectô i , j trong hình 1.23. r + Trong maët phaúng oxy cho vectô u tuøy yù .Khi ñoù coù duy nhaát moät caë r p (x;y) r sao r cho u  x .i  y . j r + (x;y) – toïa ñoä cuûa vectô u ñoái vôùi heä toïa ñoä oxy r r Kí hieäu u = (x;y) hoaëc u (x;y) r r r r + u  ( x; y ) � u  x .i  y . j r r x- hoaønh ñoä vectô u , y- tung ñoä vectô u r �x1  x2 r r r + Gæa söû u ( x1; y1 ), v ( x 2 ; y2 ). u  v � � �y1  y2 quaân côø ñoù ôû coät naøo , doøng thöù maáy ? +Quaân xe (c;3) : coät c doøng 3 + Quaân maõ : (f;6) : coät f, doøng 6. Hs theo doõi vaø ghi cheùp +Nhaän xeùt :Moãi vectô ñöôïc hoaøn toaøn xaùc ñònh khi bieát toïa ñoä cuûa noù c.Toïa ñoä cuûa moät ñieåm Hs theo doõi vaø ghi cheùp + Trong maët phaúng toïa ñoä oxy cho ñieåmuu M uurtuøy yù .Toïa ñoä cuûa ñieåm M ñoái vôùi heä truïc oxy laø toïa ñoä cuûa vectô OM ñoái vôùi heä truïc ñoù . uuuur M (x;y) � OM = (x,y) + M(x;y) : x hoaønh ñoä cuûa ñieåm M kí hieäu x M y- tung ñoä cuûa ñieåm M, kí hieäu y M + Neáu M1 laø hình chieáu cuûa M treân 0x, M 2 laø hình chieáu cuûa M treân oy thì x M = OM1; y M  OM 2 - Cho heä toïa ñoä xoy hình 1.26 a> Tìm toïa ñoä caùc ñieåm A,B,C trong hình ; b> Veõ caùc ñieåm D(-2;3) ,F(0;-4) ,F(3;0) d. Lieân heä giöõa toïa ñoä ñieåm vaø toïa ñoä vectô trong maët phaúng Gæa söû A( x A ; y A ), B( xB ; yB ) uuur Ta coù : AB  ( x B  x A ; y B  y A ). uuur VD: Trong heä toïa ñoä oxy , cho A(1;2), B (-2;1) tính toïa ñoä vectô AB . r r r 3.Toïa ñoä caùc vectô u �v , ku r r Cho u( x1; y1 ) vaø v ( x2 ; y2), k �R r r r u  v  ( x1  x2 ; y1  y2 ) Ta coù : r r ; k u  ( kx1; ky1 ) u  v  ( x1  x2 ; y1  y2 ) r r r r Nhaän xeùt :Hai vectô u( x1; y1 ) vaø v �o, v ( x2 ; y2 ) cuøng phöông �x  kx2 � k �R sao cho �1 �y1  ky2 Hs theo doõi vaø ghi cheùp uuur r r A(1; 2) � OA  i  2 j uuur r r B( 2;1) � OB  2i  j uuur uuur uuur r r AB  OB  OA  3i  j uuur � AB( 3; 1) Hs theo doõi vaø ghi cheùp Hs theo doõi vaø ghi cheùp 30’ 4.Toïa ñoä trung ñieåm ñoaïn thaúng : toïa ñoä trong taâm tam giaùc Gôïi yù cm a. Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng I laø trung ñieåm AB � Cho A( x A ; y A ), B( x B ; y B ) vaø I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng uuu r uuu r uur OA  OB x A  xB � OI  x  � 20’ �I 2 r 2 r AB .Ta coù � � x I .i  y I . j �y  y A  y B I � 2 x  x B r y A  yB r  A .i  .j H:Cho A (5; -1) ,B( -3 ; 2 ) Tìm toïa ñoä I laø trung ñieåm cuûa AB 2 2 b. Troïng taâm cuûa tam giaùc x  xB � uuu r xI  A �  ABC H: Goïi G laø troïng taâm .Haõy phaân tích vectô OG theo 3 vectô � 2 uuu r uuu r uuu r � y A  yB OA, OB , OC . Töø ñoù haõy tính toïa ñoä cuûa ñieåm G theo toïa ñoä cuûa ñieåm � - hoïc sinh vaänyduï ng qui taéc hình bình 10’ Baøi 1: Yeâu caàu hs leân baûng trình baøy I  � 2 G theo toïa ñoä caùc ñieåm A, B ,C . haønh laøm baøi taäp. 20’ Baøi 2: Cho  ABC hai trung tuyeá n AK, BM . Haõ y phaâ n uur xuAuu 1 ;r y A ), B( x B ; yB ), Cr( xC u ;uyuCr ) . Tar coùuu uuar ñoä troïng Cho ABC coùuA( toï Gôïi yù traû lôøi: I(1; ). tích caùc vectô AB , CA theo hai vectô u = AK vaø v = BM 2 x A  x B  xC � x  . � + Hai tam giaùc ABC vaø �G 3 Höôù daãan tam giaùc nhö sau : � taâm nGg cuû ngutroï taâam . 15’ y A  y B  yC HS suy nghó MNP traû lôøicoùcaùcuø c caâ hoûnigcuû �y moä CH1: Ñònh nghóa trung tuyeán trong t tam giaù c ? x  xB  xC � �G giaùo vieân xG  A CH2: Tính chaát cuûa trong taâm cuûa tam giaùc3? � � 3 r ABC VD: (-1; )u,uu N uuurChouuu uuur coù2M uuu r 12 u r (3 ; -2) vaø P (2 ; 2) , töông öùng laø � AB ñieå  AG  GB AG,BCBM yvaø y B baøyyC +trung Theo doõi gv phaâ trình A  m caù c caïnh3AB � ny tích 3 vaø AC cuûa  .Xaùc ñònh toïa ñoä troïng G  � 3 taâmuuG ur cuûa2 rABC r . � AB  ( u  v ) 3 � 3r xG  uuur uuu uuuur uuur � � 4  BC  AB  2 AM  AB �� uuur uuuu r uuur �y  1 2 AG  GM )  AB �G 3 ur u r u r u r u u r 2 1 2 4 1  ( U  V )  (U  V ) Vaäy G( ; ) 3 3 3 3 3 uuur 2 ur 4 ur HO T ĐỘ = 2Ạ� BCNG  CỦA U HSV 3 HO 3 ẠT ĐỘNG CỦA G.V uuu r uuur uuur CA  ( AB  BC ) 2 r r 2r 4r   (u  v )  ( u  v ) 3 3 3 u r u r uuu r 4 2 � CA =  U  V 3 3 - hoïc sinh vaän duïng lyù thuyeát laøm 20’ Baøi 4: Goïi AM laø trung tuyeán cuûa  ABC vaø D laø trung baøi taäp. ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AM Chöùng minh nugr : uuur ur uuu r raèuu a> 2 0A + DB  DC  O uuur uuur uuur uuur b> 2 OA  OB  OC  4OD (o tuøy yù) Höôùng daãn : CH1: Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi muïc 3 baøi 3 uuur uuur uuur uuur uuuur a  2OA  DB  DC  2 DA  2 DM uuur uuuur  2( DA  DM ) uuur uuur uuur uuur uuuur b  2OA  OB  OC  2OA  2OM uuur uuuur uuur  2(OA  OM )  2.( 2OD ) uuur uuur ur uuur � 2OA  OB  O  4OD Baøi 5: GV gôïi môû sau ñoù yeâu caàu hs leân baûng trình baøy Baøi 6: GV gôïi môû sau ñoù yeâu caàu hs leân baûng trình baøy HS theo doõi gôïi môû vaø laøm baøi HS theo doõi gôïi môû vaø laøm baøi 20’ 15’ Cuûng coá :(3 phuùt) Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà pheùp nhaân vectô vôùi moät soá . Ngày soạn: 15 – 10 – 2007 Tiết thứ: 12 LUYEÄN TAÄP TÍCH VECTÔ VÔÙI MOÄT SOÁ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: Cuûng coá, khaéc saâu caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà tích vectô vôùi moät soá. 2. Kó naêng: Vaän dung ñöôïc caùc kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo giaûi baøi taäp 3. Thaùi ñoä: + Töï giaùc, tích cöïc trong hoïc taäp + Tö duy caùc vaán ñeà cuûa toaùn hoïc moät caùch loâgic vaø heä thoáng. II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS 1. Chuaån bò cuûa GV: + Chuaån bò caùc caâu hoûi gôïi môû + Chuaån bò phaán maøu, vaø moät soá ñoà duøng khaùc. 2. Chuaån bò cuûa HS: Caàn oân laïi moät soá kieán thöùc ñaõ hoïc III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 1. Kieåm tra baøi cuõ: (3’): Neâu ñn tích vectô vôùi moät soá vaø caùc tính chaát cuûa noù 2. Baøi môùi: HOẠT ĐỘNG CỦA G.V Baøi 1: Yeâu caàu hs leân baûng trình baøy Baøi 2: Cho  ABC hai y uuurtrung uuu r tuyeán AK, BM r. Haõuu ur phaân tích caùc vectô AB, CA theo hai vectô u = AK r uuuur vaø v = BM . Höôùng daãn CH1: Ñònh nghóa trung tuyeán trong moät tam giaùc? CH2: Tính chaát cuûa trong taâm cuûa tam giaùc? uuur uuur uuur 2 uuur 2 uuuur + AB  AG  GB  AG  BM 3 3 uuur 2 r r � AB  (u  v ) 3r uuur uuu uuuur uuur  BC  AB  2 AM  AB uuur uuuu r uuur 2 AG  GM )  AB ur 2 ur 1 ur 2 ur uur  ( U  V )  (U  V ) 3 3 3 uuur 2 ur 4 ur = 2 � BC  U  V 3 3 uuu r uuur uuur CA  ( AB  BC ) 2 r r 2r 4r   (u  v )  ( u  v ) 3 3 3 uuu r 4 ur 2 ur � CA =  U  V 3 3 Baøi 4: Goïi AM laø trung tuyeán cuûa  ABC vaø D laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AM Chöùng minh nugr : uuur ur uuu r raèuu c> 2 0A + DB  DC  O uuur uuur uuur uuur d> 2 OA  OB  OC  4OD (o tuøy yù) Höôùng daãn : CH1: Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi muïc 3 baøi 3 uuur uuur uuur uuur uuuur a  2OA  DB  DC  2 DA  2 DM uuur uuuur  2( DA  DM ) uuur uuur uuur uuur uuuur b  2OA  OB  OC  2OA  2OM uuur uuuur uuur  2(OA  OM )  2.( 2OD ) uuur uuur ur uuur � 2OA  OB  O  4OD Baøi 5: GV gôïi môû sau ñoù yeâu caàu hs leân baûng trình baøy Baøi 6: GV gôïi môû sau ñoù yeâu caàu hs leân baûng trình baøy HOẠT ĐỘNG CỦA HS - hoïc sinh vaän duïng qui taéc hình bình haønh laøm baøi taäp. 1/ Veà kieán thöùc: Cuûng coá khaéc saâu kieán thöùc veà - Kieán thöùc ñaõ hoïc veà vectô vaø caùc tính chaát cuûa noù. 10’ 20’ HS suy nghó traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa giaùo vieân Theo doõi gv phaân tích vaø trình baøy - hoïc sinh vaän duïng lyù thuyeát laøm baøi taäp. 20’ HS theo doõi gôïi môû vaø laøm baøi 20’ HS theo doõi gôïi môû vaø laøm baøi OÂN TAÄP CHÖÔNG I I. MUÏC ÑÍCH : TG 15’ - Caùc pheùp toaùn toïa ñoä cuûa vectô vaø toaï ñoä cuûa ñieåm. - Chuyeån ñoåi giöõa hình hoïc toång hôïp - toïa ñoä - vectô 2/ Veà kó naêng : - Bieát vaän duïng caùc tính chaát ñoù trong vieäc giaûi caùc baøi toaùn hình hoïc. - Vaän duïng moät soá coâng thöùc veà toïa ñoä ñeå laøm moät soá baøi toaùn hình hoïc phaúng: Tính khoaûng caùch giöõa hai ñieåm, chöùng minh ba ñieåm thaúng haøng… - Reøn kyõ naêng chuyeån ñoåi giöõa hình hoïc toång hôïp - toaï ñoä - vectô - Thaønh thaïo caùc pheùp toaùn veà toïa ñoä cuûa vectô, cuûa ñieåm. 3/ Veà tö duy : - Böôùc ñaàu hieåu ñöôïc vieäc ñaïi soá hoùa hình hoïc. - Hieåu ñöôïc caùch chuyeån ñoåi giöõa hình hoïc toång hôïp - toïa ñoä - veùctô Hình hoïc toång hôïp Toïa ñoä Vectô 4/ Veà Thaùi Ñoä : - Hieåu ñöôïc “neùt ñeïp” toaùn hoïc thoâng qua bieán hoùa cuûa caùc dieãn ñaït hình hoïc. - Böôùc ñaàu hieåu ñöôïc öùng duïng cuûa toïa ñoä trong tính toaùn. II. CHUAÅN BÒ : 1/ Kieán thöùc: Caùc pheùp toaùn veà Vectô, Caùc kieán thöùc veà toaï ñoä . 2/ Phöông Tieän : Baûng Phuï, caùc hình veõ, ñeà baøi ñeå phaùt cho HS. III. PHÖÔNG PHAÙP : IV. NOÄI DUNG VAØ CAÙC HOAT ÑOÄNG: A. BAØI CUÕ: (5 phuùt) HS nhaéc laïi :  Caùc quy taéc hình bình haønh, quy taéc 3 ñieåm vaø quy taéc tröø hai vectô.  Caùch bieåu dieãn moät vectô qua hai vectô khoâng cuøng phöông.  Toaï ñoä cuûa ñieåm, toaï ñoä cuûa vectô treân maët phaúng toaï ñoä. B. BAØI MÔÙI: Hoaït ñoäng 1: (15 phuùt) Cuûng coá khaùi nieäm veà pheùp coäng pheùp tröø vectô, quy taéc ba ñieåm, quy taéc tröø hai veùctô vaø khaùi nieäm veà vectô ñoái. Baøi 1: Cho  ABC .Haõy xaùc ñònh caùc Vectô : ; CB  BA ; ; AB  BC AB  CA BA  CB BA  CB ; CB  CA ; AB  CB ; BC  AB . HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV - Neâu quy taéc ba ñieåm ñ/v pheùp coäng vaø tröø Vectô ? - Vectô BA coù vectô ñoái laø vectô naøo ? Hoaït ñoäng 2: (10 phuùt) Cuûng coá quy taéc hình bình haønh HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS - TL: AB  BC  AC ; AB  AC CB - TL:  BA  AB - HS traû lôøi keát quaû taïi choã. Baøi 2: Cho O , A , B khoâng thaúng haøng. Tìm ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå vectô OA  OB coù giaù laø ñöôøng phaân giaùc cuûa goùc AOB. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Neâu quy taéc hình bình haønh ? Töù giaùc ABCD laø hình bình haønh thì AB  AD  AC Theá thì OA  OB OC ( OA  OB ? C laø ñænh cuûa hình bình naèm treân phaân giaùc cuûa goùc AOB haønh OACB) khi vaø chæ khi naøo ? OACB laø hình thoi. OA  OB Hoaït ñoäng 3: (15 phuùt) Cuûng coá ñònh lí trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng Neáu I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB thì vôùi moïi ñieåm M ta coù Baøi 4: Cho ABC a) Tìm caùc ñieåm MN sao cho MA  MB  MC 0 vaø 2 NA  NB  NC 0 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV MA  MB 2 MI HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS MA  MB ? MA  MB  BA  MC ?  MC  AB NB  NC ? NB  NC 2 NI NA  NI 0 ta (I laø trung ñieåm caïnh BC) N laø trung ñieåm ñoaïn AI suy ra ñieàu gì ? Hoaït ñoäng 4: (15 phuùt) Cuûng coá ñònh lí veà ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông vaø oân laïi cho HS caùnh phaân tích moät veùctô theo hai veùctô khoâng cuøng phöông. b) Vôùi ñieåm MN ôû caâu 4a tìm caùc soá p vaø q sao cho MN  p AB  q AC . GV Veõ hình HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS MN ? Ta bieåu dieån vectô nhö theá naøo ? MA, MI qua AB, AC 1 MN  ( MA  MI ) 2 MA CB  AB  AC 1 MI  MC  CI  AB  CB 2 Hoaït ñoäng 5: (25 phuùt) Cuûng coá khaùi nieäm cuûa veà toïa ñoä cuûa vectô, toïa ñoä cuûa ñieåm treân maët phaúng toïa ñoä vaø caùc tính chaát cuûa noù Baøi 6: Trong maët phaúng toaï ñoä Oxy, cho ba ñieåm A(-1;3), B(4;2), C(3;5) a) Chöùng minh raèng ba ñieåm A, B, C khoâng thaúng haøng. b) Tìm toïa ñoä ñieåm D sao cho AD   3BC c) Tìm toïa ñoä ñieåm E sao cho O laø troïng taâm tam giaùc ABE. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV a ) A ,B ,C thaúng haøng khi vaø chæ khi naøo ? AB, AC coù toaï ñoä ? HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS AB k AC (k 0) AB (5; 1), AC ( 4;2)  AB  k AC (k 0) b)D(x,y) thì vectô ta suy ra ñieàu gì ? AD , 3BC coù toaï ñoä ? c) Tính chaát cuûa troïng taâm tam giac ? Theá ta suy ra E(x, y)= ? AD ( x  1, y  3),  x  1  3   y  3 9 OA  OB  OE 0 3BC (  3,9)
- Xem thêm -