Tài liệu Giáo án hình học 10 cơ bản

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61052 tài liệu

Mô tả:

Nguyễn Đình Khương Ngaøy soaïn: 20/8/2012 Tieát daïy: 01 Hình Học 10 Cơ Bản Chöông I: VECTÔ Baøøi 1: CAÙC ÑÒNH NGHÓA I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa vectô vaø nhöõng khaùi nieäm quan troïng lieân quan ñeán vectô nhö: söï cuøng phöông cuûa hai vectô, ñoä daøi cuûa vectô, hai vectô baèng nhau, … r r  Hieåu ñöôïc vectô 0 laø moät vectô ñaïc bieät vaø nhöõng qui öôùc veà vectô 0 . Kó naêng:  Bieát chöùng minh hai vectô baèng nhau, bieát döïng moät vectô baèng vectô cho tröôùc vaø coù ñieåm ñaàu cho tröôùc. Thaùi ñoä:  Reøn luyeän oùc quan saùt, phaân bieät ñöôïc caùc ñoái töôïng. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Ñoïc tröôùc baøi hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: H. Ñ. 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm vectô  Cho HS quan saùt hình 1.1.  HS quan saùt vaø cho nhaän xeùt I. Khaùi nieäm vectô Nhaän xeùt veà höôùng chuyeån veà höôùng chuyeån ñoäng cuûa oâ ÑN: Vectô laø moät ñoaïn thaúng 15’ ñoäng. Töø ñoù hình thaønh khaùi toâ vaø maùy bay. coùuhöôù uur ng.  AB coù ñieåm ñaàu laø A, ñieåm nieäm vectô. cuoái laø B. uuur  Ñoä daøi vectô AB ñöôïc kí uuur hieäu laø: AB = AB.  Vectô coù ñoä daøi baèng 1 ñgl  Giaûi thích kí hieäu, caùch veõ vectô ñôn vò. vectô.  Vectô coøn ñöôïc kí hieäu laø r r r r a, b,x ,y , … uuur uuur BA . H1. Vôùi 2 ñieåm A, B phaân Ñ. AB va� bieät coù bao nhieâu vectô coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái laø A hoaëc B? uuur uuur H2. So saù n h ñoä daø i caù c vectô AB  BA Ñ2. uuur uuur AB va� BA ? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu khaùi nieäm vectô cuøng phöông, vectô cuøng höôùng  Ñöôøng thaúng ñi qua ñieåm  Cho HS quan saùt hình 1.3. 20’ Nhaän xeùt veà giaù cuûa caùc vectô ñaàu vaø ñieåm cuoái cuûa moät vectô ñgl giaù cuûa vectô ñoù. 1 Nguyễn Đình Khương H1. Haõuyuurchæ uuur ra uuu rgiaù uuu r cuûa caùc vectô: AB,CD,PQ,RS , …? H2. Nhaän xeùt veà VTTÑ cuûa caùcuu giaù ur cuûauucaù ur c caëp vectô: CD a) AB va� uuu r uuu r RS b) PQ va� uuu r uuu r PQ ? c) EF va�  GV giôùi thieäu khaùi nieäm hai vectô cuøng höôùng, ngöôïc höôùng. Hình Học 10 Cơ Bản Ñ1. Laø caùc ñöôøng thaúng AB, ÑN: Hai vectô ñgl cuøng phöông neáu giaù cuûa chuùng CD, PQ, RS, … song song hoaëc truøng nhau. Ñ2.  Hai vectô cuøng phöông thì a) truøng nhau coù theå cuøng höôùng hoaëc ngöôïc b) song song höôùng. c) caét nhau  Ba ñieåm phaân bieät A, B, C uuur uuur AC thaúng haøng  AB va� cuøng phöông. Ñ3. uuur uuur AB va � AC cuøng phöông H3. Cho hbh ABCD. Chæ ra uuur uuur BC cuøng phöông caùc caëp vectô cuøng phöông, AD va� uuur uuur cuøng höôùng, ngöôïc höôùng? AB va� DC cuøng höôùng, … H4. Neáu ba ñieåm phaân bieät A, B, nurg haøng thì hai vectô uuurC thaúuu AB va� BC coù cuøng höôùng hay khoâng? Ñ4. Khoâng theå keát luaän. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá 8’  Nhaán maïnh caùc khaùi nieäm: vectô, hai vectô phöông, hai vectô cuøng höôùng.  Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu caàu  Caâu hoûi traéc nghieäm: uuur uuur CD vaø cho keát quaû d). Cho hai vectô AB va� cuøng phöông vôùi nhau. Haõy choïunuurcaâu traû lôøi ñuùng: uuur a) AB cuøng höôùng vôùi CD b) A, uuurB, C, D thaúng haønguuur c) AC cuøng phöông vôùi BD uuur uuur d) BA cuøng phöông vôùi CD 2 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn, phieáu hoïc taäp. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Ñoïc tröôùc baøi hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) H. Theá naøo laø hai vectô cuøng phöông? Cho hbh ABCD. Haõy chæ ra caùc caëp vectô cuøng phöông, uuurcuøng uhöôù uur ng? DC cuøng höôùng, … Ñ. AB va� 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm hai vectô baèng nhau  Töø KTBC, GV giôùi thieäu III. Hai vectô baèng nhau r r khaùi nieäm hai vectô baèng b ñgl baèng Hai vectô a va� 20’ nhau. nhau neáu chuùng cuøng höôùng uuur uuur H1. Cho hbh ABCD. Chæ ra Ñ1. AB  DC , … vaø coù cuøng ñoä daøi, kí hieäu r r caùc caëp vectô baèng nhau? ab. r Chuù yù: Cho a , O.  ! A sao uuur uuur uuur r H2. Cho ABC ñeàu. AB  BC Ñ2. Khoâng. Vì khoâng cuøng cho OA a. höôù n g. ? H3. Goïi O laø taâm cuûa hình luïc giaùc ñeàu ABCDEF. 1) yuurchæ ra caùc vectô baèng uuurHaõu OA , OB , …? 2) Ñaúng thöùc naøo sau ñaây laø ñuùnug? uur uuur a) AB  CD uuur uuur b) AO  DO uuur uuu r c) BC  FE uuur uuur d) OA  OC Ñ3.uuCaù ur c nhoù uuu r muthöï uur c hieä uuu rn 1) OA  CB  DO  EF …. 2) c) vaø d) ñuùng. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu khaùi nieäm vectô – khoâng  GV giôùi thieäu khaùi nieäm IV. Vectô – khoâng 10’ vectô – khoâng vaø caùc qui öôùc  Vectô – khoâng laø vectô coù veà vectô – khoâng. ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái truøng r nhau, kí hieäu 0 . r uuur Ñ. Caùc nhoùm thaûo luaän vaø  0  AA , A. H. Cho hai ñieå m A, B thoaû : uuur uuur r  0 cuøng phöông, cuøng höôùng AB  BA . Meänh ñeà naøo sau cho keát quaû b). ñaâyuu laø vôùi moïi vectô. ur ñuùng? r a) AB khoâng cuøng höôùng vôùi  0 = 0. uuur uuur r .  A  B  AB  0 . BAuu ur r b) AB  0 . uuur c) AB > 0. 3 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản d) A khoâng truøng B. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá 8’  Nhaán maïnh caùc khaùi nieäm hai vectô baèng nhau, vectô – khoâng.  Caâu hoûi traéc nghieäm. Choïn phöông aùn ñuùng: 1) uuur Cho uuur töù giaùc ABCD coù AB  DC . Töù giaùc ABCD laø: a) Hình bình haønh b) Hình chöõ nhaät c) Hình thoi d) Hình vuoâng 2) Cho nguõ giaùc ABCDE. Soá r caùc vectô khaùc 0 coù ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái laø caùc ñænh cuûa nguõ giaùc baèng: a) 25 b) 20 c) 16 d) 10  Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cho keát quaû: 1) a 2) b 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 2, 3, 4 SGK Ngaøy soaïn: 03/9/2012 Tieát daïy: 03 Chöông I: VECTÔ Baøøi 2: TOÅNG VAØ HIEÄU CUÛA HAI VECTÔ I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc caùc tính chaát cuûa toång hai vectô, lieân heä vôùi toång hai soá thöïc, toång hai caïnh cuûa tam giaùc.  Naém ñöôïc hieäu cuûa hai vectô. Kó naêng:  Bieát döïng toång cuûa hai vectô theo ñònh nghóa hoaëc theo qui taéc hình bình haønh.  Bieát vaän duïng caùc coâng thöùc ñeå giaûi toaùn. Thaùi ñoä:  Reøn luyeän tö duy tröøu töôïng, linh hoaït trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà. 4 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Caùc hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc vectô ñaõ hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) H. Neâu ñònh nghóa hai vectô baèng nhau. uuuu r uuur AÙp duïng: Cho ABC, döïng ñieåm M sao cho: AM  BC . Ñ. ABCM laø hình bình haønh. 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà Toång cuûa hai vectô u r H1. Cho HS quan saùt h.1.5. Ñ1. Hôï p löï c cuûa hai löïc I. Toång cuûa hai vectô F uu r uur 20’ Cho bieát löïc naøo laøm cho F va� a) Ñònh nghóa: Cho hai vectô F2 . 1 r r thuyeàn chuyeån ñoäng? a va� b . Laáy moät ñieåm A tuyø yù, uuur r uuur r uuur veõ AB  a,BC  b . Vectô AC r r b. ñgl toång cuûa hai vectô a va�  GV höôùng daãn caùch döïng r r a b. Kí hieä u laø vectô toång theo ñònh nghóa.uuur Chuù yù: Ñieåm cuoái cuûauuurAB b) Caùc caùch tính toång hai truøng vôùi ñieåm ñaàu cuûa BC . vectô: + Qui taé cr 3 ñieå H2.uuTính toå uuu uuurm: uuur Ñ2.uuDöï taéc 3 ñieåm. ur uu urng:uuur uuur ur a vaøo qui r AB  BC  AC a) AB  BC  CD  DE a) AE b) 0 uuur uuur + Qui utaé b) AB  BA uurc hình uuur bình uuurhaønh: AB  AD  AC H3. Cho hình bình haønh Ñ3. uuur uuur uuur uuur uuur ABCD. Chöù n g minh: AB  AD  AB  BC  AC uuur uuur uuur AB  AD  AC  Töø ñoù ruùt ra qui taéc hình bình haønh. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu tính chaát cuûa toång hai vectô r r r r H1. Döïng a  b, b  a . Nhaän Ñ1. 2 nhoùm thöïc hieän yeâu II. Tính chaát cuûa pheùp coäng 15’ xeùt? caàu. caùc vectô r r r Vôùi  a, b, c , ta coù: r r r r a) a  b  b  a (giao hoaùn) r r r r r r b)  a  b   c  a   b  c  r r r r r H2. c) a 0  0a a r r r r r r r Döïng a  b, b  c ,  a  b   c , r r r a   b  c  . Nhaän xeùt? Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá 5 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản  Nhaán maïnh caùc caùch xaùc ñònh vectô toång.  Môû roäng cho toång cuûa nhieàu vectô.  So saùnh toång cuûa hai vectô vôi toång hai soá thöïc vaø toång ñoä daøi hai caïnh cuûa tam giaùc. 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 1, 2, 3, 4 SGK. Ngaøy soaïn: 09/9/2012 Tieát daïy: 04 Chöông I: VECTÔ Baøøi 2: TOÅNG VAØ HIEÄU CUÛA HAI VECTÔ (tt) I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc caùc tính chaát cuûa toång hai vectô, lieân heä vôùi toång hai soá thöïc, toång hai caïnh cuûa tam giaùc.  Naém ñöôïc hieäu cuûa hai vectô. Kó naêng:  Bieát döïng toång cuûa hai vectô theo ñònh nghóa hoaëc theo qui taéc hình bình haønh.  Bieát vaän duïng caùc coâng thöùc ñeå giaûi toaùn. Thaùi ñoä:  Reøn luyeän tö duy tröøu töôïng, linh hoaït trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà. 6 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. OÂn taäp kieán thöùc vectô ñaõ hoïc. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’) H. Neâu caùc caùch tính toång hai vectô? Cho ABC. So saùnh: uuur uuur uuur uuur uuur uuur � i BC a) AB  AC v� b) AB  AC v� � i BC uuur uuur uuur uuur uuur uuur Ñ. a) AB  AC  BC b) AB  AC  BC 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu Hieäu cuûa hai vectô H1. Cho ABC coù trung ñieåm Ñ1. Caùc nhoùm thöïc hieän yeâu III. Hieäu cuûa hai vectô 15’ caùc caïnh BC, CA, AB laàn löôït caàu a) Vectô ñoái + Vectô coù cuøng ñoä daøi vaø laø D, E, F. Tìm caùc vectô ñoái r ngöôïc höôùng vôùi a ñgl vectô cuûau:uur r r uuu r a , kí hieäu a . ñoái cuû a a) DE b) EF uuur uuur uuur uuu r uuu r + AB  BA a) ED, AF,FB r r uuu r uuur uuur + Vectô ñoái cuûa 0 laø 0 . b) FE,BD,DC b) Hieäu cuûa hai vectô r r r r a  b  a  ( b) + uuur uuur uuur + AB  OB  OA  Nhaán maïnh caùch döïng hieäu cuûa hai vectô Hoaït ñoäng 2: Vaän duïng pheùp tính toång, hieäu caùc vectô H1. Cho I ulaø Irlaø trung IV. AÙp duïng ur trung uur rñieåm cuûa Ñ1.uu uur ñieåm cuûa AB 20’ AB. CMR IA  IB  0 .  IA   IB a) I laø trung ñieåm cuûa AB  uur uur r uur uur r  IA  IB  0 IA  IB  0 uur uur r uur uur r uur uur H2. Cho IA  IB  0 . CMR: I Ñ2. IA  IB  0  IA   IB laø troïng taâm cuûa ABC laø trung ñieåm cuûa AB.  I naèm giöõa A, B vaø IA = IB b) G uuur uuur uuur r  GA  GB  GC  0  I laø trung ñieåm cuûa AB. H3. Cho G laø troïng taâm Ñ3. Veõ hbh BGCD. uuur uuur uuur ABC.  GB  GC  GD , uuur uuur uuur r uuur uuur CMR: GA  GB  GC  0 GA  GD 5’  Nhaán maïnh: + Caùch xaùc ñònh toång, hieäu hai vectô, qui taéc 3 ñieåm, qui taéc hbh. Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá  HS nhaéc laïi 7 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản + Tính chaát trung ñieåm ñoaïn thaúng. + Tính chaát troïng taâm tam giaùc. r r r r + a  b �a  b 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngaøy soaïn: 09/9/2011 Tieát daïy: 05 Chöông I: VECTÔ Baøøi 2: BAØI TAÄP TOÅNG VAØ HIEÄU HAI VECTÔ I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Cuûng coá caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà pheùp coäng vaø tröø caùc vectô.  Khaéc saâu caùch vaän duïng qui taéc 3 ñieåm vaø qui taêc hình bình haønh. Kó naêng:  Bieát xaùc ñònh vectô toång, vectô hieäu theo ñònh nghóa vaø caùc qui taéc.  Vaän duïng linh hoaït caùc qui taéc xaùc ñònh vectô toång, vectô hieäu. Thaùi ñoä:  Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc.  Luyeän tö duy hình hoïc linh hoaït. II. CHUAÅN BÒ: 8 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản Giaùo vieân: Giaùo aùn. Heä thoáng baøi taäp. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Laøm baøi taäp veà nhaø. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3’) H. Neâu caùc qui taéc xaùc ñònh vectô toång, vectô hieäu? Ñ. Qui taéc 3 ñieåm, qui taéc hình bình haønh. 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Luyeän kyõ naêng chöùng minh ñaúng thöùc vectô H1. Neâu caùch chöùng minh Ñ1. Bieán ñoåi veá naøy thaønh veá 1. Cho hbh ABCD vaø ñieåm M moät ñaúng thöùc vectô? kia. tuyø yù. u CMR: uuu r uuur uuur uuuu r M MA  MC  MB  MD D A C B H2. Neâu qui taéc caàn söû duïng? 2. CMR vôùi töù giaùc ABCD baát kì ta coù uuu r : uuur uuur uuur r a) AB  BC  CD  DA  0 uuur uuur uuu r uuur b) AB  AD  CB  CD Ñ2. Qui taéc 3 ñieåm. uur uuur ur H3. Haõy phaân tích caùc vectô Ñ3. RJ IJur uur  RA uur uu theo caùc caïnh cuûa caùc hbh? IQ  IB  BQ uur uuu r uur PS  PC  CS 3. Cho ABC. Beân ngoaøi tam giaùc veõ caùc hbh ABIJ, BCPQ, CARS.uurCMR: uur uur r RJ  IQ  PS  0 R A S J B C I P Q Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá moái quan heä giöõa caùc yeáu toá cuûa vectô H1.uuXaù Ñ1.uuur uuur uuur 4. Cho ABC ñeàu, caïnh a. ur cuñònh uur caùc vectô uuur uuur a) AB  BC = AC a) AB  BC b) AB  BC Tính vectô: uuur uuur uuur uuurñoä daø uuuri cuûa caùc u uur uuur b) AB  BC = AD a) AB  BC b) AB  BC A D B H2. Neâu baát ñaúng thöùc tam Ñ2. AB + BC > AC giaùc? C r r r 5. Cho a, b �0 . Khi naøo coù ñaúng thöùc: r r r r a) a  b  a  b r r r r b) a  b  a  b r r 6. Cho a  b = 0. So saùnh ñoä r r daøi, phöông, höôùng cuûa a, b ? Hoaït ñoäng 3: Luyeän kó naêng chöùng minh 2 ñieåm truøng nhau ur r uuur uuur H1. Neâu ñieàu kieän ñeå 2 ñieåm Ñ1. IJ  0 7. CMR: AB  CD  trung I, J truøng nhau? ñieåm cuûa AD vaø BC truøng 9 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản nhau. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá  Nhaán maïnh caùch vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc.  Caâu hoûi:  Caùc nhoùm thaûo luaän, traû lôøi Choïn phöông aùn ñuùng. 1) Cho 3 ñieåm A,B,C.Ta coù: nhanh. uuur uuur uuu r A. AB  AC  BC uuur uuur uuu r 1C, 2A. B. AB  AC  BC uuur uuu r uuu r C. AB  BC  CB uuur uuur uuu r D. AB  AC  CB 2) Cho I laø trung ñieåm cuûa AB, ta coù: uur uu r r A. IA  IB  0 B. IA + IB=0 uur uu r C. AI  BI uur uu r D. AI  IB 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Laøm tieáp caùc baøi taäp coøn laïi.  Ñoïc tröôùc baøi “Tích cuûa vectô vôùi moät soá” Ngaøy soaïn: 20/9/2012 Tieát daïy: 06 Chöông I: VECTÔ Baøøi 3: TÍCH CUÛA VECTÔ VÔÙI MOÄT SOÁ I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa pheùp nhaân moät vectô vôùi moät soá.  Naém ñöôïc ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông. Kó naêng: r r  Bieát döïng vectô ka khi bieát kR vaø a .  Söû duïng ñöôïc ñieàu kieän caàn vaø ñuû cuûa 2 vectô cuøng phöông ñeå chöùng minh 3 ñieåm thaúng haøng hoaëc hai ñöôøng thaúng song song.  Bieát phaân tích moät vectô theo 2 vectô khoâng cuøng phöông cho tröôùc. Thaùi ñoä:  Luyeän tö duy phaân tích linh hoaït, saùng taïo. 10 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. OÂn laïi kieán thöùc veà toång, hieäu cuûa hai vectô. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') uuur uuur uuur H. Cho ABCD laø hình bình haønh. Tính AB  AD . Nhaän xeùt veà vectô toång vaø AO ? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur � h� � � ng va�AC  2 AO . Ñ. AB  AD  AC . AC,AO cung 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu khaùi nieäm Tích cuûa vectô vôùi moät soá  GV giôùi thieäu khaùi nieäm tích I. Ñònh nghóa r r 10' cuûa vectô vôùi moät soá. Cho soá k ≠ 0 vaø vectô a �0 . r a vôùi soá k laø moät Tích cuû a uuur r uuur uuur r r r r Ñ1. Döïng BC  a  AC  2a vectô, kí hieäu k a , ñöôïc xaùc H1. Cho AB  a . Döïng 2 a . ñònh nhö sau: r + cuøng höôùng vôùi a neáu k>0, r + ngöôïc höôùng vôùi a neáu k<0 H2. Cho G laø troïng taâm cuûa Ñ2. r + coù ñoä daøi baèng k a . ABC. D vaø E laàn löôït laø r r r r Qui öôùc: 0 a = 0 , k 0 = 0 trung ñieåm cuûa BC vaø AC. So saùnuhuurcaùc vectô: uuur � i AB a) DE v� uuur uuur uuur 1 uuur � i AD b) AG v� a) DE   AB uuur uuur 2 � i GD c) AG v� uuur 2 uuur b) AG  AD uuur 3 uuur c) AG  2 GD Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu tính chaát cuûa tích vectô vôùi moät soá  GV ñöa ra caùc ví duï minh  HS theo doõi vaø nhaän xeùt. II. Tính chaát r r 10' hoaï, roài cho HS nhaän xeùt caùc Vôùi hai vectô a vaø b baát kì, vôùi moïi soá h, k ta coù: tính chaát. r r r r u u u r u u u r uuuu r uuur 1  k( a + b ) = k a + k b H1. Cho ABC. M, N laø trung   BA  AC Ñ1. MA  AN = r r r 2  (h + k) a = h a + k a ñieåm cuûa AB, AC. So saùnh r r 1 uuur 1 uuur  h(k a ) = (hk) a caùc vectô: BA  AC = uuuu r uuur uuur uuur  r r r r 2 2  1. a = a , (–1) a = – a MA  AN vôùi BA  AC 1  uuur uuur  BA  AC 2 Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu theâm veà tính chaát trung ñieåm ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc H1. Nhaéc laïi heä thöùc trung Ñ1.uIurlaø u trung III. Trung ñieåm cuûa ñoaïn ur rñieåm cuûa AB 10' ñieåm cuûa ñoaïn thaúng?  IA  IB  0 thaúng vaø troïng taâm cuûa tam giaùc a) I laø trung uuuu rñieåum uurcuûa AB uuu r  Ñ2. G laø troï n g taâ m ABC H2. Nhaéc laïi heä thöùc troïng MA  MB  2MI uuur uuur uuur r b) G laø troïng taâm ABC taâm tam giaùc?  GA  GB  GC  0 11 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản uuuu r uuur uuur uuuu r  MA  MB  MC  3MG (vôùi M tuyø yù) Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá  Nhaán maïnh khaùi nieäm tích 10' vectô vôùi moät soá.  Caâu hoûi: 1) Cho ñoaïn thaúng AB. Xaùc 1) ñònh uuuu r caùc ñieå uuurm M, uuurN saouucho: ur MA  2MB , NA  2NB 2) Cho 4 ñieåm A, B, E, F thaúng 2) haøng. Ñieåm M thuoäc ñoaïn AB uuur r uuu r 1 uuu r 1 uuu EA   EB , FA  FB 1 2 2 sao cho AE = EB, ñieåm F 2 khoâng thuoäc ñoaïn AB sao cho 1 AF = FB. So saùnh caùc caëp 2uuur uuu r uuu r uuu r EB , FA va� FB ? vectô: EA va� 4. BAØI TAÄP VEÀ NHAØ:  Baøi 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SGK.  Ñoïc tieáp baøi "Tích cuûa vectô vôùi moät soá" Ngaøy soaïn: 01/10/2012 Tieát daïy: 07 Chöông I: VECTÔ Baøøi 3: TÍCH CUÛA VECTÔ VÔÙI MOÄT SOÁ (tt) I. MUÏC TIEÂU: Kieán thöùc:  Naém ñöôïc ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa pheùp nhaân moät vectô vôùi moät soá.  Naém ñöôïc ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông. Kó naêng: r r  Bieát döïng vectô ka khi bieát kR vaø a .  Söû duïng ñöôïc ñieàu kieän caàn vaø ñuû cuûa 2 vectô cuøng phöông ñeå chöùng minh 3 ñieåm thaúng haøng hoaëc hai ñöôøng thaúng song song.  Bieát phaân tích moät vectô theo 2 vectô khoâng cuøng phöông cho tröôùc. Thaùi ñoä: 12 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản  Luyeän tö duy phaân tích linh hoaït, saùng taïo. II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: Giaùo aùn. Hình veõ minh hoaï. Hoïc sinh: SGK, vôû ghi. Ñoïc baøi tröôùc. OÂn laïi kieán thöùc veà toång, hieäu cuûa hai vectô. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm tra só soá lôùp. 2. Kieåm tra baøi cuõ: (3') H. Neâu heä thöùc trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng, heä thöùc troïng taâm tam giaùc? uuuu r uuur uuu r uuuu r uuur uuur uuuu r Ñ. MA  MB  2MI ; MA  MB  MC  3MG . 3. Giaûng baøi môùi: TL Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh Noäi dung Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông H1. Cho 4 ñieåm A, B, E, F Ñ1. IV. Ñieàu kieän ñeå hai vectô 10' thaúng haøng. Ñieåm M thuoäc cuøng phöông r r r r 1 a vaø ( b ≠ 0 ) cuøng phöông b r uuu r 1 uuu r r ñoaïn AB sao cho AE = EB, uuur 1 uuu r 2 EA   EB , FA  FB  kR: a = k b 2 2 ñieåm F khoâng thuoäc ñoaïn AB 1 sao cho AF = FB. So saùnh 2 uuur uuu r EB , caùc caëp vectô: EA va� uuu r uuu r FA va� FB ?  Nhaän xeùt: A, B, C thaúng uuur uuur H2. Nhaéc laïi caùch chöùng minh Ñ2. A, B, C thaúng haøng haøng  kR: AB  kAC uuur uuur 3 ñieåm thaúng haøng? AC cuøng phöông.  ABva� V. Phaân tích moät vectô theo hai vectô khoâng cuøng phöông r r r Cho a vaø b khoâng cuøng phöông. Khi ñoù moïi vectô x ñeàu phaân tích ñöôïc moät caùch duy nhaát theo hai r r r r r vectô a , b , nghóa laø coù duy nhaát caëp soá h, k sao cho x = h a + k b . 7' Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu phaân tích moät vectô theo hai vectô khoâng cuøng phöông                13 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản                                              14 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản  G V gi ôùi t hi eä u vi eä c p h aâ n tí c h m oä t v e ct ô t h e o h ai v e ct ô k h oâ n g c 15 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản uø n g p h ö ô n g. Ñ 1. uuuu r AM = 1 uuur uuur  AB  AC 2 H 1. C h o  A B C , M l aø tr u n g ñi eå m c uû a B C . P h aâ 16 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản n tí c huuuu r AM t h e ouuur uuur AB,AC ? Ví duï: Cho ABC vôùi troïng taâm G. Goïi I laø trung ñieåm cuûa AG vaø K laø ñieåm treân caïnh AB sao cho AK 1 = AB. 5 uur uuur uur uuur r r uuur r uuu a) Phaân tích caùc vectô AI,AK ,CI,CK theo a  CA , b  CB b) CMR C, I, K thaúng haøng. 20' H o aï t ñ oä n g 4: C uû n g c oá Ñ 1. uuur uuu r CA  CB = 3uuur CG 17 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản  uuur CG = 1 r r ab 3 Ñ 2. uur CI = 1  uuur uuur  CA  CG 2 = 2r 1r a b 3 6 Ñ 3. uuur AK = 1 uuur AB 5 = 1  r r ba 5 Ñ 4. uur uur uuur AI  CI  CA = 1r 1r b a 6 3 uuur uuur uuur CK  CA  AK = 4r 1r a b 5 5 H 1. V 18 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản aä n d uï n g h eä t h öù c tr oï n g t aâ m t a m gi aù c, tí n huuur uuu r CA  CB ? H 2. P h aâ n tí c huur CI t h e o 19 Nguyễn Đình Khương Hình Học 10 Cơ Bản r a , r b ? H 3. P h aâ n tí c huuur AK t h e o r a , r b ? H 4. P h aâ n tí c h gi aû t hi eá t: P h aâ n tí 20
- Xem thêm -