Tài liệu Giáo án hình học 10 chi tiết

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 59562 tài liệu

Mô tả:

Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Ngày giảng: Tiết: 1 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên Chöông I: A/ Muïc tieâu: 1 Veà kieán thöùc: naém vöõng caùc khaùi nieäm vectô ,ñoä daøi vectô,vectô khoâng, phöông höôùng vectô, hai vectô baèng nhau. 2 Veà kyõ naêng: döïng ñöôïc moät vectô baèng moät vectô cho tröôùc,chöùng minh hai vectô baèng nhau,xaùc ñònh phöông höôùng vectô. 3 Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: bieát tö duy linh hoaït trong vieäc hình thaønh khaùi nieäm môùi ,giaûi caùc ví duï. reøn luyeän tính caån thaän, tích cöïc hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh, lieân heä ñöôïc kieán thöùc vaøo trong thöïc teá. B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:  Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï,thöôùc.  Hoïc sinh: xem bài trước, bảng phụ theo nhóm. Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp gôïi môû, neâu vaán ñeà,dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm. C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG HÑ 1: Hìn h thaø nh khaù i nieä mv ect ô Quan saùt hình 1.1 hình dung höôùng chuyeån ñoäng cuûa vaät. Hoïc sinh traû lôøi Vectô laø ñoaïn thaúng coù höôùng I. Khaùi nieäm: vectô: ÑN:vectô laø moät ñoaïn thaúng coù höôùng uuur KH: AB (A ñieåm ñaàu, B ñieåm cuoái) r r r r u Hay a , b ,…, x , y ,… B A r a Hoïc sinh traû lôøi Veõ hai vectô. Ch o hoïc sin Giáo viên: Ngô Công Định Trang 1 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên h qua n saùt H1. 1 Noù i: töø hìn h veõ ta thaá y chi eàu muõ i teân laø chi eàu chu yeån ñoän g cuûa caùc vaät. Vaä y neáu ñaët ñieå m ñaàu laø A, cuoá i laø B thì Giáo viên: Ngô Công Định Trang 2 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 ñoaï n AB coù höôù ng A � Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên B. Caù ch choï n nhö vaäy cho ta moä t vec tô AB . Hoû i: theá naøo laø moä t vec tô ? GV chí nh xaùc cho hoïc sin h ghi. Noù i:v Giáo viên: Ngô Công Định Trang 3 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên eõ moä t vec tô ta veõ ñoaï n thaú ng cho daáu muõ i teân vaøo moä t ñaàu muù t, ñaët teân laø uuur AB :A (ñaà u), B(c uoái ). Hoû i: vôùi hai ñieå m A, B phaâ n bieä Giáo viên: Ngô Công Định Trang 4 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 t ta veõ ñöô c bao nhi eâu vec tô? Nh aán maï nh: veõ hai vec tô qua A, B HÑ2: Khaùi nieäm vectô cuøng phöông ,cuøng höôùng. Hoïc sinh quan saùt hình Cho hoïc sinh quan saùt H 1.3 gv veõ veõ vaø traû lôøi . saün. uuur uuur Hoûi: xeùt vò trí töông ñoái caùc giaù cuûa AB vaø CD cuøng giaù uuur uuu r uuur uuur uuur uuur uuu r vectô AB vaø CD ; PQ vaø RS ; EF vaø PQ vaø RS giaù song uuur son PQ . uuur uuur uuur uuur EF vaø PQ giaù caét Noùi: AB vaø CD cuøng phöông. uuur uuu r nhau. PQ vaø RS cuøng phöông. vaäy theá naøo laø 2 vectô cuøng phöông? Yeâu caàu: xaùc ñònh höôùng cuûa caëp uuu r uuur uuur uuur vectô AB vaø CD ; PQ vaø RS . Nhaán maïnh: hai vectô cuøng phöông thì môùi xeùt ñeán cuøng höôùng hay ngöôïc höôùng Hoûi:cho 3 ñieåm A,B,C phaân bieät. uuur uuur thaúng haøng thì AB , AC coù goïi laø cuøng phöông khoâng? Ngöôïc laïi A,B,C khoâng thaúng haøng thì sao? Cho hoïc sinh ruùt ra nhaän xeùt. uuur Hoûi: neáu A,B,C thaúng haøng thì AB Giáo viên: Ngô Công Định Hai vectô coù giaù song song hoaëc truøng nhau thìcuøng phöông. uuur uuur vaø CD cuøng höôùng AB u uur uuu r PQ vaø RS ngöôïc höôùng A,B,C thaúng haøng thì uuur uuur AB vaø AC cuøng phöông vaø ngöôïc laïi. Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên II .Vectô cuøng phöông cuøng höôùng: ÑN:hai vectô ñöôïc goïi laø cuøng phöông neáu giaù cuûa chuùng song song hoaëc truøng nhau. Hai vectô cuøng phöông thì coù theå cuøng höôùng hoaëc ngöôïc höôùng Nhaän xeùt:ba ñieåm A,B,C phaân uuur bieät thaúng haøng KVCK AB vaø uuur AC cuøng phöông. Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm roài ñaïi dieän Trang 5 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 uuur nhoùm trình baøy giaûi vaø BC cuøng höôùng(ñ hay s)? thích. Cho hoïc sinh thaûo luaân nhoùm. GV giaûi thích theâm HÑ3: giôùi thieäu ví duï: uuu r TL: khi A naèm treân Hoûi : khi naøo thì vectô OA cuøng r ñöôøng thaúng song song phöông vôùi vectô a ? hoaëc truøng vôùi giaù Noùi : vaäy ñieåm A naèm treân ñöôøng vectô thaúng d qua O vaø coù giaù song song r r a hoaëc truøng vôùi giaù cuûa vectô a uuu r hoïc sinh ghi vaøo vôû Hoûi : khi naøo thì OA ngöôïc höôùng r TL:khi A naèm treân vôùi vectô a ? nöûa ñöôøng thaúng d sao Noùi : vaäy ñieåm A naèm treân nöûa uuu r uuu r cho ngöôïc höôùng OA ñöôøng thaúng d sao cho OA ngöôïc r r vôù i vectô a höôùng vôùi vectô a Hoïc sinh ghi vaøo vôû Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên Ví duï: r r Cho ñieåm O vaø 2 vectô a �0 Tìm ñieåm A sao cho : uuu r r a/ OA cuøng phöông vôùi vectô a uuu r r b/ OA ngöôïc höôùng vôùi vectô a GIAÛI a/ Ñieåm A naèm treân ñöôøng thaúng d qua O vaø coù giaù song song hoaëc truøng vôùi giaù cuûa r vectô a b/ Ñieåm A naèm treân nöûa ñöôøng uuu r thaúng d sao cho OA ngöôïc r höôùng vôùi vectô a 3. Củõng coá: Cho 5 ñieåm phaân bieät A,B,C,D,E , coù bao nhieâu vectô khaùc khoângcoù ñieåm ñaàu vaø cuoái laø caùc ñieåm ñoù Cho hoïc sinh laøm theo nhoùm. 4.Daën doø: -Hoïc baøi -Laøm baøi taäp 1,2 .SGK T7. Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 ----------------------------------------------------------- Hết tiết 1 --------------------------------------------------------Ngày giảng: Tiết: 2 C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: Caâu hoûi: Theá naøo laø hai vectô cuøng phöông ? cho 4 ñieåm A,B,C,D coù taát caû bao nhieâu vectô khaùc khoâng coù ñieåm ñaàu vaø cuoái laø caùc ñieåm ñoù?keå ra 3/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG Giáo viên: Ngô Công Định Trang 6 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 HÑ1:Hình thaønh khaùi nieäm hai vectô baèng nhau. Giôùi thieäu ñoä daøi vectô. Hoûi: hai ñoaïn thaúng baèng nhau Hoïc sinh traû lôøi . khi naøo? Suy ra khaùi nieäm hai Khi ñoä daøi baèng nhau vectô baèng nhau. vaø cuøng höôùng. uuur uuu r Hoûi: AB = BA ñuùng hay sai? Hoïc sinh traû lôøi Laø sai. GV chính xaùc khaùi nieäm hai vectô baèng nhau cho hoïc sinh ghi. . HÑ2:Hình thaønh khaùi nieäm hai vectô baèng nhau. Hoûi: cho 1 vectô coù ñieåm ñaàu vaø cuoái truøng nhau thì coù ñoä daøi bao nhieâu? uuu r Noùi: AA goïi laø vectô khoâng Yeâu caàu: xñ giaù vectô khoâng töø ñoù ruùt ra kl gì veà phöông ,höôùng vectô khoâng. GV nhaán maïnh cho hoïc sinh ghi. HÑ3: giôùi thieäu ví duï: Gv veõ hình leân baûng A D F E B C Hoûi: khi naøo thì hai vectô baèng nhau ? uuur uuur Vaäy khi DE  AF caàn coù ñk gì? Döïa vaøo ñaâu ta coù DE = AF ? GV goïi 1 hoïc sinh leân baûng trình baøy lôøi giaûi Gv nhaän xeùt söõa sai Hoïc sinh traû lôøi Coù ñoä daøi baèng 0 r Vectô o coù phöông höôùng tuyø yù. Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên III Hai vectô baèng nhau: r r ÑN:hai vectô a vaø b ñöôc goïi laø r r baèng nhau neáu a vaø b cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi. r r KH: a = b r Chuù yù:vôùi a vaø ñieåm o cho tröôùc toàn taïi duy nhaát 1 ñieåm A sao cho uuu r r OA = a III Vectô khoâng: ÑN: laø vectô coù ñieåm ñaàu vaø cuoái truøng nhau r KH: o QU:+moïi vectô khoâng ñeàu baèng nhau. +vectô khoâng cuøng phöông cuøng höôùng vôùi moïi vectô. Ví duï : Hoïc sinh veõ vaøo vôû Cho tam giaùc ABC coù D,E,F laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB,BC,CD uuur uuur Cmr : DE  AF Giaûi Ta coù DE laø ñöôøng TB cuûa tam giaùc ABC 1 TL: khi chuùng cuøng neân DE = AC=AF höôùng , cuøng ñoä daøi 2 TL: caàn coù DE = AF vaø DE � AF uuuu r uuur uuur uuur Vaäy DE  AF DE , AF cuøng höôùng TL: döïa vaøo ñöôøng trung bình tam giaùc Hoïc sinh leân thöïc hieän 4. Cuõng coá:Baøi toaùn:cho hình vuoâng ABCD .Tìm taát caû caùc caëp vectô baèng nhau coù ñieåm ñaàu vaø cuoái laø caùc ñænh hình vuoâng. Cho hoïc sinh laøm theo nhoùm. 5.Daën doø: -Hoïc baøi -Laøm baøi taäp3,4 SGK T7. Giáo viên: Ngô Công Định Trang 7 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 ----------------------------------------------------------- Hết tiết 2 --------------------------------------------------------- Ngày giảng: Tiết: 3 A/ Muïc tieâu: 1 Veà kieán thöùc: naém ñöôïc caùc baøi toaùn veà vectô nhö phöông, höôùng, ñoä daøi, caùc baøi toaùn chöùng minh vectô baèng nhau. 2 Veà kyõ naêng: hoïc sinh giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn töø cô baûn ñeán naâng cao,laäp luaän 1 caùch logíc trong chöùng minh hình hoïc. 3 Veà tö duy Veà thaùi ñoä: giuùp hoïc sinh tö duy linh hoaït saùng taïo trong vieäc tìm höôùng giaûi hoaëc chöùng minh 1 baøi toaùn vectô. hoïc sinh tích cöïc trong caùc hoaït ñoäng, lieân heä ñöôïc toaùn hoïc vaøo trong thöïc teá B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:  Giaùo vieân: thöôùc, giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï.  Hoïc sinh: xem bài trước, bảng phụ theo nhóm. Phöông phaùp daïy hoïc: Dieãn giaûi, neâu vaán ñeà, hoûi ñaùp. C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: Neâu ñieàu kieän ñeå hai vectô baèng nhau? uuu r Tìm caùc caëp vectô baèng nhau vaø baèng vectô OA trong hình bình haønh ABCD taâm O. 3/ Baøi môùi: TG HĐHS GHI BẢNG HĐ GV HÑ1: baøi taäp 1 1) a. ñuùng Goïi 1 hoïc sinh laøm baøi taäp 1) minh Hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp 1) b. ñuùng hoaï baèng hình veõ. Gv nhaän xeùt söõa sai vaø cho ñieåm. 2) Cuøng phöông HÑ2: baøi taäp 2 Giáo viên: Ngô Công Định Trang 8 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Yeâu caàu hoïc sinh söõa nhanh baøi Hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp 2 taäp 2) chöùa bieán. HÑ3: baøi taäp 3 Hoûi: Chæ ra gt & kl cuûa baøi toaùn? Ñeå chöùng minh töù giaùc laø hình bình haønh ta chöùng minh ñieàu gì? uuu r uuur Khi cho AB  CD laø cho ta bieát ñieàu gì? Vaäy töø ñoù coù kl ABCD laø hình bình haønh ñöôïc chöa? Yeâu caàu: 1 hoïc sinh leân baûng trình baøy lôøi giaûi Gv söõa sai Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên r r r u r r ur r r a & b, x & y & z & w, u & v Cuøn g höôùng r r r r r u a &b , x& y & z Ngöôïc höôùng r r r ur u &v, z & w uuu r uuur uuu r uuur Traû lôøi: gt: AB  CD 3) GT: AB  CD Kl: ABCD laø KL: ABCD laø hình bình hình bình haønh haønh. uuu r uuur * Coù 1 caëp caïnh ñoái song Giaûi: Ta coù: AB  CD song vaø baèng nhau. �AB  CD uuu r uuur r uuuu r � �uuu * AB  CD töùc laø �AB, CD cuøng höôùng �AB  CD � AB // CD vaø AB=CD � �AB // CD Vaäy töù giaùc ABCD laø hình Keát luaän ñöïôc. bình haønh. Hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp 3) uuu r 4) a. Cuøng phöông vôùi OA laø uuur uuur uuur AO, OD, DO, uuur uuur uuur uuu r uuur uuu r AD, DA, BC , CB, EF , FE uuur uuur Hoïc sinh thöïc hieän baøi b. Baèng AB laø ED taäp 3) HÑ4: baøi taäp 4 Yeâu caàu: Hoïc sinh veõ hình luïc giaùc ñeàu. 1 hoïc sinh thöïc hieän caâu a) 1 hoïc sinh thöïc hieän caâu b) Gv nhaän xeùt söõa sai vaø cho ñieåm. HÑ5: Cho baøi taäp boå sung Gv höôùng daãn cho hoïc sinh veà laøm Hoïc sinh cheùp baøi taäp veà nhaø laøm. BTBS:Cho töù giaùc ABCD, M, N, P, Q laàn löôït laø trung ñieåm cuûa AB, BC, CD, DA. uuur uuuu r uuur uuuur CM: NP  MQ vaø PQ  NM 3. Cuõng coá: -Xaùc ñònh vectô caàn bieát ñoä daøi vaø höôùng. -Chöùng minh 2 vectô baèng nhau thì c/m cuøng ñoä daøi vaø cuøng höôùng 4. Daën doø: - Laøm baøi taäp. - Xem tieáp baøi “toång vaø hieäu”. Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 ----------------------------------------------------------- Hết tiết 3 --------------------------------------------------------Ngày giảng: Tiết: 4 Giáo viên: Ngô Công Định Trang 9 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên A/ Muïc tieâu: 1 Veà kieán thöùc: Hoïc sinh naém ñöôïc khaùi nieäm vectô toång, vectô hieäu, caùc tính chaát, naém ñöôïc quy taéc ba ñieåm vaø quy taéc hình bình haønh. 2 Veà kyõ naêng: Hoïc sinh xaùc ñònh ñöôïc vectô toång vaø vectô hieäu vaän duïng ñöôïc quy taéc hình bình haønh, quy taéc ba ñieåm vaøo giaûi toaùn. 3 Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: bieát tö duy linh hoaït trong vieäc hình thaønh khaùi nieäm môùi, trong vieäc tìm höôùng ñeå chöùng minh moät ñaúng thöùc vectô. reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc, linh hoaït trong caùc hoaït ñoäng, lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo trong thöïc teá. B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:  Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï, thöôùc.  Hoïc sinh: xem bài trước, thöôùc. Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp gôïi môû, neâu vaán ñeà,dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm. C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: Caâu hoûi: Hai vectô baèng nhau khi naøo? Cho hình vuoâng ABCD, coù taát caû bao nhieâu caëp vectô baèng nhau? uuu r uuur uuur Cho VABC so saùnh AB  BC vôùi AC 3/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑ1: hình thaønh khaùi nieäm toång hai vectô GV giôùi thieäu hình veõ 1.5 cho hoïc sinh hình thaønh vectô toång. r r GV veõ hai vectô a, b baát kì leân baûng. r r Noùi: Veõ vectô toång a  b baèng caùch choïn A baát kyø, töø A veõ: uuu r r uuur r AB  a, BC  b ta ñöôïc vectô uuur r r toång AC  a  b Hoûi: Neáu choïn A ôû vò trí khaùc thì bieåu thöùc treân ñuùng khoâng? Yeâu caàu: Hoïc sinh veõ trong tröôøng hôïp vò trí A thay ñoåi. Giáo viên: Ngô Công Định HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG Hoïc sinh quan saùt hình veõ 1.5 Hoïc sinh theo doõi Traû lôøi: Bieåu thöùc treân vaãn ñuùng. Hoïc sinh thöïc hieän theo I. Toång cuûa hai vectô : r r Ñònh nghóa: Cho hai vectô a vaø b . Laáy moät ñieåm A tuyø yù veõ uuu r r uuur r uuur AB  a, BC  b . Vectô AC ñöôïc r r goïi laøtoång cuûa hai vectô a vaø b r r KH: a  b uuur r r Vaäy AC  a  b Pheùp toaùn treân goïi laø pheùp coäng vectô. r B a r a C r r A b b Trang 10 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên Hoïc sinh laøm theo nhoùm 1 phuùt nhoùm. Goïi 1 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän. Moät hoïc sinh leân baûng GV nhaán maïnh ñònh nghóa cho thöïc hieän. hoïc sinh ghi. HÑ2: Giôùi thieäu quy taéc hình II. Quy taéc hình bình haønh: Hoïc sinh quan saùt hình bình haønh. B C Cho hoïc sinh quan saùt hình 1.7 veõ. uuur uuu r uuur uuur A D Yeâu caàu: Tìm xem AC laø toång AC  AB  BC uuur uuur uuur Neáu ABCD laø hình bình haønh thì cuûa nhöõng caëp vectô naøo? TL: AC  AD  DC uuu r uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuu r uuur AB  AD  AC Noùi: AC  AB  AD laø qui taéc AC  AB  AD hình bình haønh. GV cho hoïc sinh ghi vaøo vôõ. HÑ3: Giôùi thieäu tính chaát cuûa pheùp coäng caùc vectô. III. Tính chaát cuûa pheùp coäng r r r GV veõ 3 vectô a, b, c leân baûng. Hoïc sinh thöïc hieän theo vectô : r r r nhoùm Vôùi ba vectô a, b, c tuyø yù ta coù: Yeâu caàu : Hoïc sinh thöïc hieän r r r r nhoùm theo phaân coâng cuûa GV. a b = ba r r r r r r r r 1 nhoùm: veõ a  b (a  b)  c = a  (b  c) r r r r r r 1 nhoùm: veõ b  a a0 = 0a r r r 1 nhoùm: veõ (a  b)  c r r r 1 nhoùm: veõ a  (b  c) r r r r 1 nhoùm: veõ a  0 vaø 0  a Goïi ñaïi dieän nhoùm leân veõ. Yeâu caàu : Hoïc sinh nhaän xeùt caêp vectô r r r r * a  b vaø b  a r r r r r r * (a  b)  c vaø a  (b  c) r r r r * a  0 vaø 0  a GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh ghi 4/ Cuõng coá: Naém caùch veõ vectô toång Naém ñöôïc qui taéc hình bình haønh. 5/ Daën doø: Hoïc baøi Xem tieáp baøi: “Toång Vaø Hieäu Cuûa Hai Vectô”. Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 Giáo viên: Ngô Công Định Trang 11 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên ----------------------------------------------------------- Hết tiết 4 --------------------------------------------------------Ngày giảng: Tiết: 5 C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: Caâu hoûi: Vôùi 3 ñieåm M, N, P veõ 3 vectô trong ñoù coù 1 vectô laø toång cuûa 2 vectô coøn laïi. Tìm Q sao cho töù giaùc MNPQ laø hình bình haønh. 3/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG HÑ1: hình thaønh khaùi nieäm IV. Hieäu cuûa hai vectô : vectô ñoái. 1. Vectô ñoái: r GV veõ hình bình haønh ABCD Ñònh nghóa: Cho a , vectô coù cuøng r leân baûng. ñoä daøi vaø ngöôïc höôùng vôùi a ñöôïc uuu r uuur r Yeâu caàu : Hoïc sinh tìm ra caùc Traû lôøi: AB vaø CD goï i laø vectô ñoá i cuû a . a uuur uuur r caëp vectô ngöôïc höôùng nhau BC vaø DA KH:  a r treân hình bình haønh ABCD Ñaëc bieät: vectô ñoái cuûa vectô 0 laø uuu r uuur r Hoûi: Coù nhaän xeùt gì veà ñoä daøi Traû lôøi: AB  CD uuu r uuur 0 caùc caëp vectô AB vaø CD ? uuu r uuur VD1: Töø hình veõ 1.9 uuur uuur Noùi: AB vaø CD laø hai vectô Traû lôøi: hai vectô ñoái EF   DC ñoái nhau. Vaäy theá naøo laø hai uuur uuur nhau laø hai vectô coù Ta coù: BD   EF vectô ñoái nhau? cuøng ñoä daøi vaø ngöôïc uuu r uuur GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh EA   EC höôùng. ghi ñònh nghóa. Yeâu caàu: Hoïc sinh quan saùt hình 1.9 tìm caëp vectô ñoái coù Hoïc sinh thöïc hieän. r r r treân hình. Keát luaän: a  ( a)  0 GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi. Giôùi thieäu HÑ3 ôû SGK. uuu r uuur Traû lôøi: chöùng minh uuu r uuur Hoûi: Ñeå chöùng toû AB, BC ñoái AB, BC cuøng ñoä daøi vaø nhau caàn chöùng minh ñieàu gì? uuu r uuur r ngöôïc höôùng. uuur r Coù AB  BC  0 töùc laø vectô r Töùc laø AC  0 A C uuu r uuur naøo baèng 0 ? Suy ra ñieàu gì? Suy ra AB, BC cuøng ñoä Yeâu caàu : 1 hoïc sinh leân trình daøi vaø ngöôïc höôùng. baøy lôøi giaûi. r r r Nhaán maïnh: Vaäy a  (a )  0 Giáo viên: Ngô Công Định Trang 12 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 HÑ2: Giôùi thieäu ñònh nghóa hieäu hai vectô. Traû lôøi: Tröø hai soá Yeâu caàu: Neâu quy taéc tröø hai nguyeân ta laáy soá bò tröø soá nguyeân hoïc ôû lôùp 6? coäng soá ñoái cuûa soá tröø. Noùi: Quy taéc ñoù ñöôïc aùp duïng vaøo pheùp tröø hai vectô. r r r r r r Hoûi: a  b  ? Traû lôøi: a  b  a  (b) GV cho hoïc sinh ghi ñònh nghóa. Hoûi: Vaäy vôùi 3 ñieåm A, B, C uuu r uuur AB  BC  ? cho ta: uuu r uuur AB  AC  ? GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi. Xem ví duï 2 ôû SGK. GV giôùi thieäu VD2 ôû SGK. Hoïc sinh thöïc hieän theo Yeâu caàu : Hoïc sinh thöïc hieän nhoùm caùch giaûi theo VD2 (theo quy taéc ba ñieåm) quy taéc theo quy taéc ba theo nhoùm ñieåm. Goïi hoïc sinh ñaïi dieän 1 nhoùm Moät hoïc sinh leân baûng trình baøy. trình baøy. GV chính xaùc, söõa sai. HÑ3: Giôùi thieäu phaàn aùp duïng. Yeâu caàu : 1 hoïc sinh chöùng Hoïc sinh thöïc hieän theo minh I laø trung ñieåm AB uu r uur r nhoùm caâu a). � IA  IB  0 2 hoïc sinh leân baûng 1 hoïc sinh chöùng minh uu r uur r IA  IB  0 � I laøtrung ñieåm AB trình baøy. Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên 2. Ñònh nghóa hieäu hai vectô : r r r Cho a vaø b . Hieäu hai vectô a , r r r b la ømoät vectô a  (b) r r KH: a  b r r r r Vaäy a  b  a  (b) Pheùp toaùn treân goïi laø pheùp tröø vectô. Quy taéc ba ñieåm: Vôùi A, B, C baát kyø. Ta coù: * Pheùp coäng: uuu r uuur uuur AB  BC  AC *Pheùp tröø: uuur uuur uuu r AB  AC  CB VD2: (xem SGK) Caùch khaùc: uuu r uuur uuur uuu r uuur AB  CD  AC  CB  CD  uuur uuur uuu r uuur uuu r AC  CD  CB  AD  CB V. Aùp Duïng: Hoïc sinh xem SGK Keát luaän: a) I laø trung ñieåm AB uu r uur r � IA  IB  0 b) G laø troïng taâm VABC uuu r uuu r uuur r � GA  GB  GC  0 GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh ruùt ra keát luaän. GV giaûi caâu b) vaø giaûi thích cho hoïc sinh hieåu. 4/ Cuõng coá: Nhaéc laïi caùc quy taéc ba ñieåm, quy taéc hình bình haønh. Nhaéc laïi tính chaát trung ñieåm, tính chaát troïng taâm. 5/ Daën doø: Hoïc baøi Laøm baøi taäp ôû SGK. Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 ----------------------------------------------------------- Hết tiết 5 --------------------------------------------------------Giáo viên: Ngô Công Định Trang 13 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Ngày giảng: Tiết: 6 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên A/ Muïc tieâu: 1 Veà kieán thöùc: Hoïc sinh bieát caùch vaän duïng caùc quy taéc ba ñieåm vaø quy taéc hình bình haønh, caùc tính chaát veà trung ñieåm, troïng taâmvaøo giaûi toaùn, chöùng minh caùc bieåu thöùc vectô. 2 Veà kyõ naêng: reøn luyeän hoïc sinh kyõ naêng laäp luaän logic trong caùc baøi toaùn, chöùng minh caùc bieåu thöùc vectô. 3 Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: bieát tö duy linh hoaït trong vieäc tìm höôùng ñeå chöùng minh moät ñaúng thöùc vectô vaø giaûi caùc daïng toaùn khaùc. Hoïc sinh tích cöïc chuû ñoäng giaûi baøi taäp, bieát lieân heä kieán thöùc ñaõ hoïc vaøo trong thöïc teá. B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:  Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, thöôùc.  Hoïc sinh: laøm bài trước, thöôùc. Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp gôïi môû, dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm. C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: Caâu hoûi: Cho 3 ñieåm baát kyø M, N, Q HS1 Neâu quy taéc ba ñieåm vôùi 3 ñieåm treân vaø thöïc hieän baøi taäp 3a? HS2 Neâu quy taéc tröø vôùi 3 ñieåm treân vaøthöïc hieän baøi taäp 3b) 3/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG uuur uuur 1) * MA  MB HÑ1: Giôùi tieäu baøi 1 uuur uuur  Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, 1 Veõ BC  MA uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuuu r Hoïc sinh veõ vectô theo MA  MB  BC  MB  MC Veõ hình. nhoùm veõ vectô MA  MB , 1 uuur uuur uuur uuur uuu r nhoùm. nhoùm veõ vectô MA  MB * MA  MB  BA Ñaïi dieän 2 nhoùm leân  Goïi ñaïi dieän 2 nhoùm leân Veõ hình. trình baø y trình baøy. Hoïc sinh theo doõi GV nhaän xeùt söõa sai. 5) veõ hình HÑ2: giôùi thieäu baøi 5 uuu r uuur uuur uuur uuur + AB  BC = AC Gv gôïi yù caùch tìm AB - BC uuu r uuur uuur Noùi: ñöa veà quy taéc tröø baèng AB  BC = AC =AC=a uuur uuur 1 hoïc sinh leân baûng tìm uuur uuur caùch töø ñieåm A veõ BD  AB uuu r uuur + Veõ BD  AB uuu r uuur uuur uuur AB  BC Yeâu caàu : hoïc sinh leân baûng uuu r uuur AB  BC = BD  BC uuur thöïc hieän veõ vaø tìm ñoä daøi cuûa Veõ AB  BC theo gôïi uuu r uuur uuu r uuur = CD yùvaø tìm ñoä daøi AB  BC , AB  BC Giáo viên: Ngô Công Định Trang 14 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Gv nhaän xeùt, cho ñieåm, söõa sai Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên Ta coù CD= AD 2  AC 2 = HÑ3: Giôùi thieäu baøi 6 Gv veõ hình bình haønh leân baûng Yeâu caàu: hoïc sinh thöïc hieän baøi taäp 6 baèng caùch aùp duïng caùc quy taéc Goïi töøng hoïc sinh nhaän xeùt Gv cho ñieåm vaø söõa sai HÑ4: Giôùi thieäu baøi 8 r r Hoûi: a  b  0 suy ra ñieàu gì? r r r Khi naøo thì a  b  o ? Töø ñoù keát luaän gì veà höôùng vaø r r ñoä daøi cuûa a vaø b 4a 2  a 2 =a 3 uuu r uuur uuur vaäy AB  BC  CD  a 3 uuur uuur uuu r 6) a/ CO  OB  BA uuur uuu r Ta coù: CO  OA neân: uuur uuur uuu r uuur uuu r 4 hoïc sinh leân baûng moãi CO  OB  OA  OB  BA uur uuur uuur hoïc sinh thöïc hieän 1 caâu b/ u AB  BC  DB ta coù: uuu r uuur uuu r uuur uuur AB  BC  AB  AD  DB c/ caùc hoïc sinh khaùc nhaän uuur uuur uuur uuur DA  DB  OD  OC uuur uuur uuur uuur xeùt DA2 4 DB  OC 14 3  OD 14 2 43 (hn) uuu r uuur BA CD uuur uuur uuur ur d/ DA  DB  DC  O uuu r uuur VT= BA  DC uuu r uuur uuu r ur  BA  AB  BB  O r r Hoïc sinh traû lôøi a b  0 8)ta coù : r r r r r r Suy ra a  b  o r r Suy ra a  b  o r r a vaø b cuøng ñoä daøi , a vaø b cuøng ñoä daøi , ngöôïc ngöôïc höôùng r r höôùng r r vaäy a vaø b ñoái nhau vaäy a vaø b ñoái nhau HÑ5: Giôùi thieäu baøi 10 Yeâu caàu:nhaéc laïi kieán thöùcvaätlí TL: vaät ñuùng yeân khi ng löïc baèng 0 ñaõ hoïc, khi naøo vaät ñuùng yeân ? toå uu r uu r uu r r Gv veõ löïc F1  F2  F3  0 uur uu r TL:khiø F12 , F3 ñoái nhau uu r uur uu r uur uu r r uur uu r Vaäy F1  F2  F3  F12  F3  0 F12 , F3 cuøng ñoä daøi , uur uu r r Hoûi: khi naøo thì F12  F3  0 ? ngöôïc höôùng uu r uur KL gì veà höôùng vaø ñoä lôùn F3  F12 =ME uu r uur Cuûa F3 , F12 ? uu r 100 3 =2. =100 3 N Yeâu caàu: hoïc sinh tìm F3 2 4/ Cuõng coá:Hoïc sinh naém caùch tính vectô toång , hieäu Naém caùch xaùc ñònh höôùng, ñoä daøi cuûa vectô 5/ Daën doø: xem baøi tieáp theo “tích cuûa vectô vôùi 1 soá” 10) veõ hình uu r uur uu r uur uu r r ta coù: F1  F2  F3  F12  F3  0 uur uu r F12 , F3 cuøng ñoä daøi , ngöôïc höôùng uu r uur F3  F12 =ME =2. 100 3 =100 3 N 2 Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 Giáo viên: Ngô Công Định Trang 15 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên ----------------------------------------------------------- Hết tiết 6 --------------------------------------------------------Ngày giảng: Tiết: 7 A/ Muïc tieâu: 1 Veà kieán thöùc: Hoïc sinh hieåu ñöôïc ñònh nghóa tích cuûa vectô vôùi moät soá vaø caùc tính chaát cuûa noù bieát ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô cuøng phöông, tính chaát cuûa trung ñieåm, troïng taâm. 2 Veà kyõ naêng: Hoïc sinh bieát bieåu dieãn ba ñieåm thaúng haøng, tính chaát trung ñieåm, troïng taâm. Hai ñieåm truøng nhau baèng bieåu thöùc vectô vaø vaän duïng thaønh thaïo caùc bieåu thöùc ñoù vaøo giaûi toaùn. 3 Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: Hoïc sinh nhôù chính xaùc lyù thuyeát, vaän duïng moät caùch linh hoaït lyù thuyeát ñoù vaøo trong thöïc haønh giaûi toaùn. Caån thaän, chính xaùc, tö duy logic khi giaûi toaùn vectô, giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn töông töï. B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:  Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, baûng phuï, thöôùc.  Hoïc sinh: xem bài trước, baûng phuï cho nhoùm. Phöông phaùp daïy hoïc: Vaán ñaùp gôïi môû, neâu vaán ñeà, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm. C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: uuu r uuur uuur uuur Caâu hoûi: Cho boán ñieåm A, B, C, D. Chöùng minh: AB  CD  AC  BD . 3/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG HÑ1: hình thaønh ñònh nghóa. Noùi: Vôùi soá nguyeân a �0 ta coù: r r r r a+a=2a. Coøn vôùi a �0 � a  a  ? Yeâu caàu: Hoïc sinh tìm vectô r r a  a . Goïi 1 hoïc sinh leân baûng GV Nhaän xeùt söõa sai. r r Nhaán maïnh: a  a laø 1 vectô coù r r ñoä daøi baèng 2 a , cuøng höôùng a . Yeâu caàu: hoïc sinh ruùt ra ñònh r nghóa tích cuûa a với k. GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi. Yeâu caàu: Hoïc sinh xem hình 1.13 Giáo viên: Ngô Công Định Traû lôøi: r a r a r r aa r r a  a laø 1 vectô cuøng r höôùng a coù ñoä daøi r baèng 2 laàn vectô a . Hoïc sinh ruùt ra ñònh nghóa. Hoïc sinh xem hình veõ 1.13 I. Ñònh nghóa : r r Cho soá k �0 vaø a �0 r Tích cuûa vectô a vôùi k laø moät r r vectô.KH: k a cuøng höôùng vôùi a r neáu k > 0 vaø ngöôïc höôùng vôùi a r neáu k < 0 vaø coù ñoä daøi baèng k . a r r 0.a  0 * Quy öôùc: r r k .0  0 VD: hình 1.13 (baûng phuï) uuu r uuur GA  2GD uuur uuur AD  3GD uuur r 1 uuu DE  ( ) AB 2 Trang 16 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 uuu r uuur uuu r uuur GA  ? GD GA  2GD uuur uuur uuur uuur ôû baûng phuï tìm: AD  ? GD AD  3GD Traû lôøi: uuur uuu r uuur r 1 uuu DE  ? AB DE  ( ) AB 2 Goïi hoïc sinh ñöùng leân traû lôøi vaø giaûi thích. HÑ2: Giôùi thieäu tính chaát. Noùi: Tính chaát pheùp nhaân vectô vôùi 1 soá gaàn gioáng vôùi tính chaát Hoïc sinh nhôù laïi tính pheùp nhaân soá nguyeân. r r chaát pheùp nhaân soá Hoûi: k (a  b)  ? (t/c gì ?) r nguyeân (h  k )a  ? (t/c gì ?) r Hoïc sinh traû lôøi laàn h(k .a )  ? (t/c gì ?) löôït töøng caâu r (t/c gì ?) 1.a  ? r (1).a  ? (t/c gì ?) Traû lôøi:vectô ñoái cuûa r r GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi. a laø a r r Hoûi: Vectô ñoái cuûa a laø? Vectô ñoá i cuû a laøk a r r Suy ra vectô ñoái cuûa k a vaø ka r r r r laø ? 3a  4b Vectô ñoái cuûa 3a  4b r r Goïi hoïc sinh traû lôøi. laø 4b  3a GV nhaän xeùt söõa sai. HÑ3: Giôùi thieäu trung ñieåm ñoaïn uu r uur r thaúng vaø troïng taâm tam giaùc. Traû lôøi: IA  IB  0 Yeâu caàu : Hoïc sinh nhaéc laïi tính chaát trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ôû Hoïc sinh thöïc hieän: uuur uuu r uuur uuu r r baøi tröôùc. MA  MI  MB  MI  0 uuur uuur uuu r Yeâu caàu : Hoïc sinh aùp duïng quy � MA  MB  2 MI taéc tröø vôùi M baát kyø. Traû lôøi: uuu r uuur uuur r GV chính xaùc cho hoïc sinh ghi. GA  GB  GC  0 uuur uuuu r uuur uuuu r Yeâu caàu: Hoïc sinh nhaéc laïi tính MA  MG  MB  MG chaát troïng taâm G cuûa VABC vaø aùp uuuu r uuuu r r  MC  MG  0 duïng quy taéc tröø ñoái vôùi M baát kyø. uuur uuur uuuu r uuuu r GV chính xaùc vaø cho hoïc sinh ghi MA  MB  MC  3MG HÑ4: Neâu ñieàu kieän ñeå 2 vectô cuøng phöông. r r Noùi: Neáu ta ñaët a  kb Yeâu caàu:Hoïc sinh coù nhaän xeùt gì r r veà höôùng cuûa a vaø b döïa vaøo ñ/n. Hoûi: khi naøo ta môùi xaùc ñònh ñöôïc r r a vaø b cuøng hay ngöôïc höôùng? Nhaán maïnh: Trong moãi tröôøng r r hôïp cuûa k thì a vaø b laø 2 vectô Giáo viên: Ngô Công Định r r Traû lôøi: a vaø b cuøng höôùng khi k > 0. r r a vaø b ngöôïc höôùng khi k < 0. r r Traû lôøi: a , b cuøng phöông Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên II. Tính chaát: r r Vôùi2 vectô a vaø b baát kì.Vôùi moïi soá h, k ta coù: r r r r k (a  b)  k .a  k .b r r r (h  k )a  h.a  k .b r r h(k .a)  (h.k )a r r 1.a  a r r (1).a  a III. Trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc : a) Vôùi M baát kyø, I laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB, thì: uuur uuur uuu r MA  MB  2MI b) G laø troïng taâm VABC thì: uuur uuur uuuu r uuuu r MA  MB  MC  3MG IV. Ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông : r Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå hai vectô a r r r vaø b ( b �0 ) cuøng phöông laø coù moät r r soá k ñeå a  kb . Nhaän xeùt:ba ñieåm A, B, C phaân bieät thaúng haøng � k �0 ñeå uuur uuur AB  k AC Trang 17 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên cuøng phöông.Do vaäy ta coù ñieàu r r kieän caàn vaø ñuû ñeå a , b laø: r r a  kb Traû lôøi: Yeâu caàu: Suy ra A, B, C thaúng uuur uuur AB  k AC haøng thì coù bieåu thöùc vectô naøo? HÑ5: Höôùng daãn phaân tích 1 vectô V. Phaân tích moät vectô theo hai theo 2 vectô khoâng cuøng phöông. vectô khoâng cuøng phöông: r r Hoïc sinh chuù yù theo GV höôùng daãn caùch phaân tích 1 Ñònh lyù : Cho hai vectô , b khoâng a r r r doõi. vectô theo a , b nhö SGK töø ñoù cuøng phöông. Khi ñoù moïi vectô x hình thaønh ñònh lí cho hoïc sinh ghi. ñeàu phaân tích ñöôïc moät caùch duy r r Hoï c sinh ñoï c baø i toaù n GV giôùi thieäu baøi toaùn veõ hình nhaát theo a vaø b , nghóa laø: veõ hình vaøo vôõ. leân baûng. !h, k sao cho r r r Traû lôø i : Hoûi: theo tính chaát troïng taâm x  h . a  k . b uur uuur uur 1 uuur AI  ? AD .Vaäy AI  AD Baøi toaùn: (SGK) uur 1 uuur 1 uuur uuu r 3 AI  AD  (CD  CA) 3 3 u u u r uuu r 1r 1r 1 1  ( CB  CA)  b  a Hoïc sinh thöïc hieän caùc 3 2 6 3 Yeâu caàu: Töông töï thöïc hieän caùc vectô coøn laïi. uuur 6 uur vectô coøn laïi theo nhoùm. CK  CI uuur uur 5 Hoûi: CK  ? CI C, I, K thaúng haøng Töø ñoù ta keát luaän gì? 4/ Cuõng coá: Naém ñònh nghóa, tính chaát cuûa pheùp nhaân vectô vôùi moät soá. Naém caùc bieåu thöùc vectô cuûa trung ñieåm ñoaïn thaúng vaø troïng taâm tam giaùc. Naém ñieàu kieän ñeå hai vectô cuøng phöông. 5/ Daën doø: Hoïc baøi Laøm baøi taäp SGK. Phê duyệt của tổ chuyên môn (BGH) : Ngày .....tháng.....năm 20 ----------------------------------------------------------- Hết tiết 7 --------------------------------------------------------Ngày giảng: Tiết: 8 A/ Muïc tieâu: Giáo viên: Ngô Công Định Trang 18 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên 1 Veà kieán thöùc: Hoïc sinh naém caùc daïng toaùn nhö: Bieåu dieãn moät vectô theo hai vectô khoâng cuøng phöông, naém caùc daïng chöùng minh moät bieåu thöùc vectô. 2 Veà kyõ naêng: Hoïc sinh bieát caùch bieåu dieãn moät vectô theo hai vectô khoâng cuøng phöông, aùp duïng thaønh thaïo caùc tính chaát trung ñieåm, troïng taâm,caùc quy taéc vaøo chöùng minh bieåu thöùc vectô. 3 Veà tö duy Veà thaùi ñoä:: Hoïc sinh linh hoaït trong vieäc vaän duïng giaû thieát, löïa choïn caùc tính chaát moät caùch hoïp lívaøo giaûi toaùn. Caån thaän, laäp luaän logic hoaøn chænh hôn khi chöùng minh moät baøi toaùn vectô. B/ Chuaån bò cuûa thaày vaø troø:  Giaùo vieân: giaùo aùn, phaán maøu, thöôùc.  Hoïc sinh: hoïc baøi, laøm bài trước. Phöông phaùp daïy hoïc: Neâu vaán ñeà, vaán ñaùp, dieãn giaûi, xen caùc hoaït ñoäng nhoùm. C/ Tieán trình cuûa baøi hoïc : 1/ OÅn ñònh lôùp : ( 1 phuùt ) 2/ Kieåm tra baøi cuû: Caâu hoûi: Neâu tính chaát trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ? Thöïc hieän BT 5 trang 17 3/ Baøi môùi: TG HÑGV HÑHS NOÄI DUNG GHI BẢNG HÑ1: Giôùi tieäu baøi 2 Baøi 2: A M Noùi: Ta bieåu dieãn 1 vectô theo Hoïc sinh nhôù laïi baøi G 2 vectô khoâng cuøng phöông r uuur r uuuu r toaùn aùp duïng ñaõ hoïc ôû B K C u  AK , v  BM baèng caùch r r baøi hoïc. uuu r uuur uuu r 2 uuur 2 uuur bieán ñoåi vectô veà daïng ku  lv AB  AG  GB  AK  MB 3 3 GV veõ hình leân baûng. r r r r 2 2 2 Yeâu caàu: 3 hoïc sinh leân baûng  u  v  (u  v ) Hoïc sinh leân baûng bieåu thöïc hieän moãi em 1 caâu. uuur 3 uuur 3 uu3u r uuur dieã n caù c vectô BC  2 BK  2( BA  AK ) Goïi hoïc sinh nhaän xeùt söõa sai. uuur uuur uuu r AB, BC , CA GV nhaän xeùt cho ñieåm. 2 r r r� 4 r 2 r �  2 (v  u )  u � v  u � Hoïc sinh khaùc nhaän 3 3 � � 3 uuu r uuu r uuu r uuur uuur xeùt,sửa sai. CA  CB  BA   AB  BC 2r2r 4r 2r  v u v u 3 3 3 3 4r 2r  u v 3 3 HÑ2: Giôùi thieäu baøi 4 Baøi 4: a/ Gv veõ hình leân baûng. uuur uuur uuur uuur uuuur uuur uuuur TL:ñeå c/m bieå u thöù c a,b Hoûi: ñeå c/m hai bieåu thöùc a,b 2 DA  DB  DC  2 DA  2 DM  2( DA  DM )  2 r r uuur uuuur ta aùp duïng t/c hay quy taéc naøo? ta aùp duïng t/c TÑ cuûa = 2( DA  DM )=2. 0 = 0 uuu r uuu r uuur ñoaïn thaúng Gv nhaán maïnh aùp duïng t/c b/ 2OA  OB  OC = uuu r uuuu r trung ñieåm = 2OA  2OM Hai hoïc sinh leân thöïc Yeâu caàu:2 hoïc sinh leân baûng Giáo viên: Ngô Công Định Trang 19 Hình học 10 - Cơ bản - Năm học: 2008 - 2009 thöïc hieän hieän Goïi vaøi hoïc sinh khaùc nhaän xeùt Hoïc sinh nhaän xeùt Gv cho ñieåm vaø söõa sai HÑ3: Giôùi thieäu baøi 6 Hoûi: nhìn vaøo bieåu thöùc sau: uuu r uuur ur 3KA  2 KB  O ta coù theå noùi 3 ñieåm A,B,K thaúng haøngkhoâng? Hoûi :coù nhaän xeùt gì veà höôùng uuuruuur vaø ñoä daøi cuûa KA, KB ? uuuruuur Hoûi: KA, KB ngöôïc höôùng ta noùi K naèm giöõa hay ngoaøi AB? Yeâu caàu: hoïc sinh veõ AB ,laáy 2 K naèm giöõa sao cho KA= KB 3 HÑ4: Giôùi thieäu baøi 7 Noùi :neáu goïi I laø TÑ cuûa AB thì vôùi moïi M baát kì: uuur uuur vaøo bieåu thöùc? MA  MB =? theá uuu r uuuu r r Hoûi :khi naøo MI  MC  0 ? Vaäy M laø TÑ cuûa trung tuyeán CI cuûa VABC HÑ5: Giôùi thieäu baøi 8 Goïi G laø troïng taâm VMPR G’ laø troïng taâm VNQS Hoûi :theo t/c troïng taâm cho ta ñieàu gì? Hoûi :theo t/c M laø TÑ cuûa AB G laø ñieåm baát kì cho ta ñieàugì? uuuu r Suy ra GM  ? Yeâu caàu :hoïc sinh thöïc hieän töông töï vôùi N,P,Q,R,S Yeâu caàu: hoïc sinh toång hôïp laïi ñeå coù bieåu thöùc uuuu r uuu r uuur r GM  GP  GR  ? ……………….= 0 uuuuu r uuuur uuuur r G ' N  G ' Q  G ' R  ? …………= 0 r Vieát: VP= 0 Neân VT = VT Yeâu caàu: hoïc sinh bieán ñoåi ñeå uuuur r coù keát quaû 6 GG '  0 Suy ra G �G’ Giáo viên: Ngô Công Định TL :A,B,K thaúng haøng uuu r 2 uuur vì KA   KB (theo 3 nhaän xeùt) uuuruuur TL: KA, KB ngöôïc höôùng ,ta noùi k naèm giöõa AB Hoïc sinh veõ hình minh hoïa Hoïc sinh traû lôøi uuur uuur uuu r MA  MBuu=2 MI u r uuuu r r � 2 MI  2 MC  0 uuu r uuuu r r � MI  MC  0 uuu r uuuu r TL:khi MI , MC ñoái nhau ,M laø TÑ cuûa CI uuu r uuu r uuu r r TL: GA  GP  GR  0 uuuuu r uuuur uuuur r G ' N  G 'Q  G ' S  0 uuu r uuur uuuu r TL: GA  GB  2GM Suy ra uuuu r 1 uuu r uuuu r GM  (GA  GB) 2 Töông töï hoïc sinh tìm uuur uuu r uuur uuu r uuu r GN , GP, GQ, GR, GS = r uuur uuur uuur 1 uuu (GA  GB  GC  GD 2 uuur uuur + GE  GF ) == 1 uuuur uuuur uuuur (G ' A  G ' B  G ' C  2 uuuur uuuur uuuur G'D G'E G'F ) Trường THPT Nà Tấu - Điện Biên uuu r uuuu r uuur =2( OA  OM )=2.2 OD = uuur = 4OD Baøi 6: uuu r uuur ur Ta coù : 3KA  2 KB  O uuu r 2 uuur Suy ra : KA   KB 3 uuuruuur KA, KB ngöôïc höôùng 2 vaø KA= KB 3 A K B Baøi 7: goïi I laø TÑ cuûa AB uuur uuur uuu r � MA  MB =2 MI uuuu r r uuur uuur töø MA  MB +2 MC  0 uuu r uuuu r r � 2 MI  2 MC  0 uuu r uuuu r r � MI  MC  0 Vaäy M laø trung ñieåm cuûa CI Baøi 8 Goïi G laø troïng taâm VMPR G’ laø troïng taâm VNQS Theo t/c troïng taâm cho ta uuu r uuu r uuu r r GA  GP  GR  0 (1) uuuuu r uuuur uuuur r G ' N  G ' Q  G ' S  0 (2) theo t/c trung ñieåm ta coù: uuuu r 1 uuu r uuuu r GM  (GA  GB ) 2 töông töï vôùi uuur uuu r uuur uuu r uuu r GN , GP, GQ, GR, GS r uuur uuur uuur 1 uuu VT (1)= (GA  GB  GC  GD uuur2 uuur r + GE  GF )= 0 VT (2)= 1 uuuur uuuur uuuur (G ' A  G ' B  G ' C  2 uuuur uuuur uuuur r G ' D  G ' E  G ' F )= 0 � VT(1) =VT(2) uuuur r � 6 GG '  0 Trang 20
- Xem thêm -