Tài liệu Giáo án hình học 10 cả năm chuẩn

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 81 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến u r F TuÇn: TiÕt::1 Ngµy so¹n: 07/10/2011 c¸c ®Þnh nghÜa 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: - HiÓu kh¸i niÖm vect¬, vect¬ - kh«ng, ®é dµi vect¬, hai vect¬ cïng ph¬ng, hai vect¬ b»ng nhau - BiÕt ®îc vect¬ - kh«ng cïng ph¬ng vµ cïng híng víi mäi vect¬ 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - Chøng minh ®îc hai vect¬ b»ng nhau r uuur r - Khi cho tríc mét ®iÓm A vµ vect¬ a , dùng ®îc ®iÓm B sao cho AB = a 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c - RÌn luyÖn t duy l«gic vµ trÝ tëng tîng trong kh«ng gian 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: H×nh vÎ, thíc kÎ, phÊn mµu - Häc sinh: §äc tríc bµi 3. TiÕn tr×nh bµi häc: TiÕt 1 Ho¹t ®éng 1: C¸c ®Þnh nghÜa Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV * H×nh thµnh kh¸i niÖm - Quan s¸t h×nh vÏ trong SGK - Cho häc sinh quan s¸t h×nh vÏ SGK - Nghe c©u hái vµ tr¶ lêi - C¸c mòi tªn trong bøc tranh cho biÕt th«ng tin g× vÒ - Ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc chuyÓn ®éng cña tµu thuû ? - Ghi nhí c¸c tªn gäi vµ kÝ hiÖu - Yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc - ChÝnh x¸c ho¸ h×nh thµnh kh¸i niÖm uuur uuu r - Yªu cÇu häc sinh ghi nhí c¸c tªn gäi, kÝ hiÖu - Cã 2 vect¬ AB vµ BA * Còng cè kh¸i niÖm - Cho 2 ®iÓm A vµ B ph©n biÖt, cã bao nhiªu vect¬ cã ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi A hoÆc B Ho¹t ®éng 2: Vect¬ cïng ph¬ng vµ vect¬ cïng híng Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Quan s¸t h×nh vÏ - Treo b¶ng phô * NhËn xÐt: - Cho HS quan s¸t h×nh vÏ - C¸c h×nh vÏ trªn cho ta nhøng híng ®i : - NhËn xÐt g× híng ®i cña «t« trong h×nh vÏ + C¸c vÐc t¬ cïng híng tõ tr¸i sang ph¶i trªn + C¸c vÐc t¬ cã híng ngîc nhau vµ cïng h- - Nªu lªn gi¸ vect¬ íng - Cho häc sinh ph¸t biÓu l¹i ®iÒu võa ph¸t + Hai vÐc t¬ cã híng ®i c¾t nhau hiÖn ®îc - Ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc - Cho HS ghi nhËn kiÕn thøc míi vÒ hai - Ghi nhËn kiÕn thøc vect¬ cïng ph¬ng - HS chóng minh dùa vµo ®iÒu võa häc ®îc - Cho ba ®iÓm A, B, C chøng minh r»nguu ba ur - Tr×nh bµy kÕt qu¶ ®iÓm A , B , C th¼ng hµng khi vµ chØ khi AB uuur vµ AC cïng ph¬ng Ho¹t ®éng 3: Còng cè th«ng qua c¸c bµi tËp sau uuur 1) Cho A, B, C lµ ba ®iÓm ph©n biÖt. NÕu biÕt A, B, C th¼ng hµng, cã thÓ kÕt luËn AB vµ uuur kh«ng ? AC cïng hínguuhay ur uuur 2) Cho hai vect¬ AB vµ CD cïng ph¬ng víi nhau. H·y chä c©u tr¶ lêi ®óng uuur uuur A. AB cïng híng víi CD B. A, B, C, D th¼ng hµng uuur uuu r uuu r uuur C. AC cïng ph¬ng víi BD D. BA cïng ph¬ng víi CD Hình học 10 1 Trương Hồng Việt Ho¹t ®éng cña HS - Ho¹t ®éng nhãm ®Ó t×m kÕt qu¶ bµi to¸n - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - §¹i diÖn nhãm nhËn xÐt lêi gi¶i cña b¹n - Ph¸t hiÖn sai lÇm vµ s÷a ch÷a - Ghi nhËn kiÕn thøc Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ho¹t ®éng cña GV - Chia häc sinh theo nhãm - Nªu ®Ò bµi vµ yªu cÇu häc sinh lµm viÖc theo nhãm - Yªu cÇu ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy vµ ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - Söa ch÷a sai lÇm - ChÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶ - Qua bµi tËp 1 cho HS nªu lªn nhËn xÐt Bµi tËp vÒ nhµ : - Lµm c¸c bµi tËp 1,2 SGK - §äc tiÕp phÇn 3,4 TuÇn: TiÕt::2 c¸c ®Þnh nghÜa Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: 1.KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng 1: Vect¬ lµ g×? Vect¬ cïng ph¬ng cïng híng? uuur Cho ABCD lµ h×nh b×nh hµnh , t©m O .KÓ tªn hai vect¬ cïng ph¬ng víi AB , hai vect¬ uuur uuur ngîc híng víi AB , hai vect¬ cïng híng víi AB Ho¹t ®éng cña HS - Tr¶ lêi Ho¹t ®éng cña GV - Giao nhiÖm vô cho HS - Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi - Th«ng qua kiÓm tra bµi cò ®Ó chuÈn bÞ cho bµi míi 2.Bµi míi Ho¹t ®éng 2 : Hai vect¬ b»ng nhau Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV NhËn biÕt kh¸i niÖm míi - Giíi thiÖu ®é dµi vect¬, vect¬ ®¬n vÞ - Tõ vÝ dô trªn h·y cho biÕt nhËn xÐt vÒ ph¬ng, híng, ®é Hình học 10 2 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến - Tr¶ lêi c©u hái dµi cña uuur uuur *) CÆp vect¬ AB vµ DC - Ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc uuur uuu r *) CÆp vect¬ AD vµ BC - Ghi nhËn kiÕn thøc - Cho HS ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc - Giíi thiÖu ®Þnh nghÜa hai vect¬ b»ng nhau - §äc vµ hiÓu yªu cÇu bµi to¸n �Cñng cè : Gäi O lµ t©m h×nhuu lôc gi¸c ®Òu ABCDEF . H·y chØ ra c¸c - Ho¹t ®éng nhãm: th¶o luËn ®Ó vect¬ b»ng vect¬ ur OA t×m ®îc kÕt qu¶ bµi to¸n Chia HS theo nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - Yªu cÇu ®¹i diÖn mçi nhãm lªn tr×nh bµy - Söa sai (nÕu cã) - Ph¸t hiÖn vÊn ®Ò uuur r �VÒ phÐp dùng vect¬ OA = a - Gi¶i bµi to¸n ®Æt ra - Nªu nhËn xÐt - Nªu vÊn ®Ò - Ghi nhËn kiÕn thøc - Yªu cÇu HS gi¶i quyÕt bµi to¸n - Yªu cÇu HS nªu lªn nhËn xÐt - Cho HS ghi nhËn nhËn xÐt SGK Ho¹t ®éng 3 :Vect¬ - kh«ng Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Mét vËt ë vÞ trÝ A th× cã Mäi vËt ®øng yªn cã thÓ coi lµ vËt ®ã chuyÓn ®éng víi uuurthÓ -vect¬ vËn tèc b»ng kh«ng.Vect¬ vËn tèc cña vËt ®øng yªn biÓu diÔn vect¬ v©n tèc lµ AA cã thÓ biÓu diÔn nh thÕ nµo? uuur - Ghi nhËn kh¸ niÖm vect¬ - Víi mçi ®iÓm A th× vect¬ AA ®îc coi lµ vect¬ - kh«ng kh«ng r vµ kÝ hiÖu lµ 0 - Tr¶ lêi c©u hái r uuur r uur r r - Nªu nhËn xÐt vÒ híng vµ ®é - Cho hai vect¬ a = AA vµ b = BB . Hái a vµ b liÖu cã lµ dµi vect¬ - kh«ng hai vÐc t¬ b»ng nhau hay kh«ng - T ®ã cho HS nªu lªn ®é dµi vect¬ - kh«ng uuu r r uuu r r a) Cho AB  0 . Hái BA cã b»ng 0 hay kh«ng ? uuur uuu r b) Cho hai ®iÓm A v¶ B . NÕu AB = BA th× : uuur uuu r A. AB kh«ng cïng híng víi BA uuur C. AB  0 Ho¹t ®éng cña HS - §äc yªu cÇu bµi to¸n - Tr¶ lêi c©u hái uuur r B. AB = 0 D. A kh«ng trïng B Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi - Yªu cÇu HS tr¶ lêi 4. Còng cè toµn bµi: - Mçi mÖnh ®Ò sau ®óng hay sai a) Vect¬ lµ mét ®o¹n th¼ng b) Hai vect¬ b»ng nhau th× cïng ph¬ng c) Cã v« sè vect¬ b»ng nhau r - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vect¬, vect¬ 0 , ®é dµi vect¬, hai vect¬ cïng ph¬ng, hai vect¬ cïng híng, hai vect¬ b»ng nhau - HiÓu ®îc vect¬ - kh«ng cïng ph¬ng víi mäi vect¬ - Chøng minh ®îc hai vect¬ b»ng nhau 5. Bµi tËp vÒ nhµ: 3,4 (SGK) Hình học 10 3 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến TuÇn: TiÕt::3 Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: bµi tËp 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: Còng cè kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc: - Vect¬, vect¬ cïng ph¬ng, vect¬ cïng híng - Hai vect¬ b»ng nhau, ®é dµi vect¬, vect¬ - kh«ng 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng chøng minh hai vect¬ b»ng nhau - NhËn biÕt hai vect¬ cïng ph¬ng, c¸c vect¬ b»ng nhau 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c - RÌn luyÖn t duy l«gic vµ trÝ tëng tîng trong kh«ng gian 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp, thíc kÎ - Häc sinh: ChuÈn bÞ tríc bµi tËp 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t ®éng 1: Còng cè vÒ vect¬ cïng ph¬ng, cïng híng th«ng qua bµi tËp1,2 Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Lªn b¶ng lµm bµi - Giao nhiÖm vô cho HS - NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n - Gäi 2 HS lµm bµi tËp 1,2 - KiÓm tra bµi cò c¸c HS kh¸c 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 2: Còng cè kÜ n¨ng chøng minh hai vect¬ b»ng nhau th«ng qua bµi tËp 3 Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - VÎ h×nh - VÎ h×nh minh ho¹ - Nh¾c l¹i c¸ch chøng minh hai vect¬ - KiÓm tra l¹i c¸ch chøng minh hai vect¬ b»ng b»ng nhau nhau rr - Híng dÉn HS c¸ch chøng minh � a,b c� ng h� � ng r r - Yªu cÇu HS tr×nh bµy l¹i lêi gi¶i � - a  b � �r r - Söa sai (nªu cã) a b � � - Tr×nh bµy lêi gi¶i r uuur a) T×m c¸c vect¬ kh¸c 0 vµ cïng ph¬ng víi OA uuur b) T×m c¸c vect¬ b»ng vect¬ AB Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV Hình học 10 4 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến - VÎ h×nh - Yªu cÇu HS vÎ h×nh - Tr¶ lêi - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u a - Tr×nh bµy lêi gi¶i - Gäi HS gi¶i c©u b - ChØnh söa hoµn thiÖn (nÕu cã) - Yªu cÇu HS nhËn xÐt Ho¹t ®éng 4: Cho tam gi¸c ABC. Sè c¸c vect¬ kh¸c cã ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi lµ ®Ønh cña tam gi¸c b»ng: A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 4. Còng cè toµn bµi: - BiÕt c¸ch chøng minh hai vect¬ b»ng nhau - Qua bµi nµy c¸c em thµnh th¹o trong viÖc nhËn biÕt c¸c vect¬ cïng ph ¬ng, cïng híng, hai vect¬ b»ng nhau 5. Bµi tËp vÒ nhµ : - Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch bµi tËp - §äc bµi tæng vµ hiÖu hai vect¬ TuÇn: TiÕt::4 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: tæng vµ hiÖu hai vect¬ Hình học 10 5 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến - HiÓu ®îc c¸ch x¸c ®Þnh tæng , hiÖu hai vect¬ , quy t¾c ba ®iÓm , quy t¾c h×nh b×nh hµnh - HiÓu ®îc c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng vect¬: giao ho¸n, kÕt hîp, tÝnh chÊt vect¬ - kh«ng 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - VËn dông ®îc quy t¾c ba ®iÓm, quy t¾c h×nh b×nh hµnh khi lÊy tæng hai vect¬ cho tríc - VËn dông ®îc quy t¾c trõ vµo chóng minh c¸c ®¼ng thøc vect¬ - VËn dông ®îc c¸c quy t¾c sau uur uu r r �I lµ trung ®iÓm AB � IA  IB  0 uuur uuu r uuur r �G lµ träng t©m tam gi¸c ABC � GA  GB  GC  0 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c - RÌn luyÖn t duy l«gic vµ trÝ tëng tîng trong kh«ng gian 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: SGK, thíc kÎ, phÊn mµu - Häc sinh: §äc tríc bµi 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t ®éng 1: - Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa hai vect¬ b»ng nhau uuuu r uuur - Cho tam gi¸c ABC , dùng M sao cho AM = BC Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Giao nhiÖm vô cho HS - Tr¶ lêi - Gäi 1 HS tr¶ lêi 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 2: Tæng cña hai vect¬ Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ghi nhËn ®Þnh nghÜa - Nªu ®Þnh nghÜa tæng hai vect¬ - Nªu c¸ch dùng - Yªu cÇu HS nªu c¸ch dùng tæng hai vect¬ uuu r r - Yªu cÇu HS nhËn xÐt ®Ó rót ra quy t¾c 3 ®iÓm +Dùng AB = a * Còng cè : uuu uuu r r r uuu r + Dùng BC = b TÝnh tæng : uuur r r AB uuur BA uuu r uuur uuu r + KL: AC = a + b AB  BC  CD  DB - Tr¶ lêi Ho¹t ®éng 3: Cho hµnh uuur h×nh uuurb×nh uuu r ABCD . Chøng minh r»ng AB  AD  AC Ho¹t ®éng cña HS - Chøng minh - Nªu c¸ch uuu rdùngr + Dùng AB = a uuu r r + Dùng BC = b + Dùng h×nh r rb×nhuuhµnh ur ABCD + KL : a + b  AC - Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS chøng minh Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Nghe vµ ghi nhËn - Tr¶ lêi - Yªu cÇu HS nªu c¸ch dùng tæng hai vect¬ b»ng quy t¾c h×nh b×nh hµnh - Cho HS ghi nhËn quy t¾c h×nh b×nh hµnh - Nªu c¸c tÝnh chÊt r r r r r - Yªu cÇu HS t×m a + b råi t×m a + b + c   r r r r r - Yªu cÇu HS kh¸c t×m b  a råi t×m a + b + c   uuu r uuur uuur uuu r Cho A, B, C, D . Chøng minh r»ng: AB  CD  AD  CB Bµi tËp vÒ nhµ : - Lµm c¸c bµi tËp 1a, 2, 3a, 5a, 4 SGK - §äc tiÕp phÇn 4, 5 Hình học 10 6 Trương Hồng Việt TuÇn: TiÕt::5 Trường PT cấp II - III Hóa Tiến tæng vµ hiÖu hai vect¬ Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: 1. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t ®éng 1: - Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa tæng hai vect¬ - Dùng tæng hai vect¬ b»ng quy t¾c h×nh b×nh hµnh Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Tr¶ lêi - Giao nhiÖm vô cho HS - Gäi 1 HS tr¶ lêi 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 2: Vect¬ ®èi Cho uuurh×nh ub×nh uur hµnh ABCD . H·y nhËn xÐt vÒ ®é dµi vµ híng cña hai vect¬ AB vµ CD Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - NhËn xÐt - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - Ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc - Ghi nhí c¸c kÝ hiÖu - ChÝnh x¸c ho¸ h×nh thµnh kh¸i niÖm - Chøng minh - Cho HS ghi nhí kÝ hiÖu uuur uuu r uuur r + AB  BC  AC - H·y t×m vect¬ ®èi cña vect¬ 0 uuur r uuu r uuu r r uuu r + AC  0 - Cho AB  BC  0 . H·y chøng tá BC lµ vect¬ ®èi cña uuur vect¬ AB Ho¹t ®éng 3: §Þnh nghÜa hiÖu hai vect¬ Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Cho HS ghi nhËn ®Þnh - Ghi nhËn kiÕn thøc uuur nghÜa uuu r uuu r - Tr×nh bµy chøng minh - Chøng minh r»ng OA  OB  BA - Nªu c¸ch dùng - Yªu cÇu HS nªu c¸ch dùng hiÖu hai vect¬ Chøng minh r»ng: uur uu r r a) I lµ trung ®iÓm AB � IA  IB  0 uuur uuu r uuur r b) G lµ träng t©m tam gi¸c ABC � GA  GB  GC  0 Ho¹t ®éng cña HS - Tr¶ lêi c©u hái 1 - Tr¶ lêi c©u hái 2 - Tr¶ lêi c©u hái 3 Ho¹t ®éng cña GV CH1: Cho uur u u r Ir lµ trung ®iÓm AB. Chøng minh r»ng IA  IB  0uur uu r r CH2: Cho IA  IB  0 . Chøng minh r»ng I lµ trung ®iÓm AB CH3: Nªu quy t¾c chøng minh I lµ trung ®iÓm AB Nªu quy t¾c chøng minh G lµ trung ®iÓm träng t©m tam gi¸c ABC Ho¹t ®éng 4: Còng cè uuu r uuur uuu r uuur Cho tø gi¸c ABCD . Chøng minh r»ng: AB  AD  CB  CD Ho¹t ®éng cña HS - Tr¶ lêi - Tr×nh bµy lêi gi¶i Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS nªu c¸ch chøng minh - Yªu cÇu HS tr×nh bµy lêi gi¶i C©u hái1: Cho uuu r 3 u®iÓm uu r A, uuu rB, C ta cã : A. AB  BC  BC uuu r uuu r uuu r C. AB  BC  CB C©u hái1: Cho I lµ trung ®iÓm AB ta cã: A. IA  AB  0 Hình học 10 uuu r uuur uuu r B. AB  AC  BC uuur uuu r uuur D. AB  BC  AC uur uu r B. AI  BI 7 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến uur uu r r C. IA  IB  0 - HiÓu c¸ch x¸c ®Þnh tæng, hiÖu hai vect¬, quy t¾c 3 ®iÓm, quy t¾c h×nh b×nh hµnh vµ c¸c tÝnh chÊt cña tæng hai vect¬ - BiÕt vËn dông c¸c quy t¾c vµo gi¶i to¸n, vËn dông ®îc c¸c tÝnh chÊt trung ®iÓm vµ träng t©m tam gi¸c 4. Bµi tËp vÒ nhµ : - Lµm c¸c bµi tËp 1b, 3b, 5b, 6, 7, 8, 9 SGK TuÇn: TiÕt::6 Bµi tËp Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: Còng cè kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc: - Tæng hai vect¬, hiÖu hai vect¬, tÝnh chÊt cña phÐp céng hai vect¬ - Quy t¾c ba ®iÓm, quy t¾c h×nh b×nh hµnh - TÝnh chÊt trung ®iÓm vµ tÝnh chÊt träng t©m 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng chøng minh c¸c ®¼ng thøc vect¬ - KÜ n¨ng x¸c ®Þnh tæng , hiÖu hai vect¬ vµ biÓu diÔn tæng, hiÖu hai vec t¬ - Sö dông thµnh th¹o quy t¾c ba ®iÓm vµ quy t¾c h×nh b×nh hµnh vµo gi¶i bµi tËp 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp, thíc kÎ - Häc sinh: ChuÈn bÞ tríc bµi tËp 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. KiÓm tra bµi cò : Lång vµo trong c¸c ho¹t ®éng cña giê häc 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Còng cè kÜ n¨ng x¸c ®Þnh tæng vµ hiÖu hai vect¬ th«ng qua bµi tËp 1 Hình học 10 8 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - L¾ng nghe vµ nhËn nhiÖm vô - Giao nhiÖm vô cho HS vµ theo giái ho¹t ®éng - Tr×nh bµy c¸ch vÎ cña HS - ChØnh söa hoµn thiÖn - Yªu cÇu HS lªn b¶ng tr×nh bµy - Ghi nhí ph¬ng ph¸p t×m tæng, hiÖu hai - NhÊn m¹nh: T×m c¸ch ®a vÒ hai vect¬ mµ vect¬ ®iÓm ®Çu cña vect¬ nµy lµ ®iÓm mót cña vect¬ kia - NhËn xÐt, ®a ra lêi gi¶i chÝnh x¸c Ho¹t ®éng uuuu r 2:uCho uur h×nh uuurb×nh uuhµnh uu r ABCD vµ mét ®iÓm M tuú ý. Chøng minh r»ng MA  MC  MB  MD Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - L¾ng nghe vµ nhËn nhiÖm vô - Häc sinh chøng minh - ChØnh söa hoµn thiÖn - Chó ý c¸ch gi¶i kh¸c - Ghi nhí ph¬ng ph¸p chøng minh ®¼ng thøc vect¬ - Giao nhiÖm vô cho HS vµ theo giái ho¹t ®éng cña HS - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i - NhÊn m¹nh c¸ch lµm: Lµm cho vÕ ph¶i xuÊt hiÖn vect¬ bªn tr¸i b»ng c¸ch sö dông qui t¾c ba ®iÓm - NhËn xÐt, ®a ra lêi gi¶i chÝnh x¸c - §¸nh gi¸ cho ®iÓm - Híng dÉn häc sinh t×m c¸ch gi¶i kh¸c Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - VÎ h×nh - Yªu cÇu HS vÎ h×nh uur - Nghe vµ theo dâi - Híng dÉn : H·y biÕn ®æi vÕ tr¸i b»ng c¸ch biÓu diÔn vect¬ RJ - Tr×nh bµy lêi gi¶i uuur uur uuu r uur uur - ChØnh söa hoµn thiÖn theo hai vect¬ RA,AJ ; diÔn vect¬ PS theo hai vect¬ PC,CS ; diÔn uur uu r uuu r vect¬ IQ theo hai vect¬ IB,BQ - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i - NhËn xÐt, ®a ra lêi gi¶i chÝnh x¸c Ho¹t ®éng cña HS - Tr¶ lêi c©u hái 1 uu r ( TÝnh ®é dµi vect¬ F3 ) - Tr¶ lêi c©u hái 2 - Nªu c¸ch dùng uu r - TÝnh ®é lín vect¬ F3 Ho¹t ®éng cña GV uu r - T×m cêng ®é lùc F3 ta tÝnh c¸i g× ? - VËt ®øng yªn khi u r ®ãuu rta cã ®iÒu g× ? - §Ó dùng tæng F1  F2 lµm nh thÕ nµo ? uu r - Tõ ®©y ta cã híng cña vect¬ F3 nh thÕ nµo uu r - TÝnh ®é lín vect¬ F3 - Xem l¹i qui t¾c ba ®iÓm vµ qui t¾c h×nh b×nh hµnh - Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· gi¶i - N¾m ®îc c¸ch chøng minh mét ®¼ng thøc vect¬ 5. Bµi tËp vÒ nhµ : - Gi¶i c¸c bµi tËp cßn l¹i - §äc bµi tÝch cña vect¬ víi mét sè Hình học 10 9 Trương Hồng Việt TuÇn: TiÕt::7 Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: tÝch cña vÐc t¬ víi mét sè 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc ®Þnh nghÜa tÝch cña vect¬ víi mét sè - BiÕt c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n vect¬ víi mét sè - BiÕt ®îc ®iÒu kiÖn ®Ó hai vect¬ cïng ph¬ng 1.2 VÒ kÜ n¨ng: r r r - X¸c ®Þnh ®îc vect¬ b  ka khi cho tríc sè k vµ vect¬ a - Sö dông ®îc ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cña hai vect¬ cïng ph¬ng - DiÔn ®¹t ®îc b»ng vect¬: ba ®iÓm th¼ng hµng, trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng, träng t©m tam gi¸c, hai ®iÓm trïng r nhau r r - Cho hai vect¬ a vµ b kh«ng cïng ph¬ng vµ x lµ vect¬ tuú ý. BiÕt t×m hai sè h vµ k sao cho r r x  ka  hb 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: SGK, thíc kÎ, h×nh vÏ - Häc sinh: §äc tríc bµi, ®· häc bµi tæng vµ hiÖu 2 vect¬ 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t ®éng 1: Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tæng c¸c vect¬ .T/c trung ®iÓm vµ träng t©m Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Giao nhiÖm vô cho HS - Tr¶ lêi - Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi r r r 2. Bµi míi :Ho¹t ®éng 2: Cho vect¬ a . X¸c ®Þnh ®é dµi vµ hêng cña vect¬ a  a , r r  a    a  Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV Hình học 10 10 Trương Hồng Việt r r - Dùng tæng hai vect¬ a  a - NhËn xÐt vÒ ®é r dµi r vµ híng cña vect¬ tæng a  a - Dùng tæng hai vect¬ r r a  a     Trường PT cấp II - III Hóa Tiến r r - Yªu cÇu HS dùng tæng hai vect¬ a  a r r - Cho HS nhËn xÐt vÒ ®é dµi vµ híng cña vect¬ tæng ( a  a ) r r     -Yªu cÇu HS dùng tæng hai vect¬ a  a - Cho HS nhËn xÐt vÒ ®é dµi vµ híng cña vect¬ tæng r r a  a     - NhËn xÐt vÒ ®é dµi vµ híng r r - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc cña vect¬ tæng a  a - ChÝnh x¸c ho¸ h×nh thµnh kh¸i niÖm cÇu häc sinh ghi nhí tªn gäi, kÝ hiÖu - Ph¸t biÓu ®iÒu c¶m nhËn ®îc -* Yªu Còng cè kh¸i niÖm : - Ghi nhí Cho G lµ träng t©m tam gi¸c ABC , D vµ E lÇn lît lµ trung r tªn r gäi rvµ kÝr hiÖu - Cý: 0.a  0 , k.0  0 ®iÓm uuur cña BC vµ AC. uuurH·y uuurtÝnh vect¬ : uuur - HS tÝnh c¸c vect¬ theo vect¬ ; AD GD DE theo vect¬ AB Ho¹t ®éng 3: TÝnh chÊt cña phÐp nh©n vect¬ víi mét sè Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ghi nhËn kiÕn thøc míi - Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp nh©n vÐc t¬ víi mét sè - Lµm viÖc theo nhãm ®Ó t×m * Còng cè tÝnh chÊt: r r r lêi gi¶i cña bµi to¸n - T×m vect¬ ®èi cña c¸c vect¬ ka vµ 3a  4b - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy HS lµm viÖc theo nhãm - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn -- Cho Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy vµ ®¹i diÖn kh¸c tr×nh xÐt bµy - Ph¸t hiÖn sai lÇm vµ söa     Ho¹t ®éng 4: Trung ®iÓm ®o¹n th¶ng vµ träng t©m tam gi¸c Bµi 1: uuuu rto¸n uuu r Chøng uuu r minh r»ng I lµ trung ®iÓm cña AB khi vµ chØ khi víi ®iÓm M bÊt k× ta cã MA  MB  2MI Bµi gi¸c uuuu rto¸n uuur2: Cho uuur tamuu uu r ABC víi G träng t©m . Chøng minh r»ng víi M bÊt k× ta cã: MA  MB  MC  3MG Ho¹t ®éng cña HS - §äc c©u hái - VÏ h×nh - Nªu tÝnh chÊt trung ®iÓm ®· häc - Häc sinh lµm viÖc theo nhãm t×m ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt cña bµi to¸n - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - Ghi nhËn kÕt qu¶ Ho¹t ®éng cña GV - Giao nhiÖm vô cho HS - Yªu cÇu HS vÏ h×nh minh ho¹ - I lµ trung ®iÓm cña AB ta cã ®îc ®iÒu g×? - Cho HS bµi tËp t¬ng tù lµ bµi to¸n 2 - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - Söa chöa sai lÇm - ChÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶ - Yªu cÇu HS sinh ghi nhËn kÕt qu¶ nµy sau sö dông vµo gi¶i to¸n r r NhËn xÐt g× vÒ ph¬ng cña hai vect¬ a vµ ka Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS nhËn xÐt - NhËn xÐt - Tõ ®ã nªu lªn ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó hai vect¬ cïng ph¬ng - Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV r r r - L¾ng nghe c©u hái - Cho hai vÐc t¬ a,b kh«ng cïng ph¬ng, x lµ mét vÐc t¬ bÊt k×. -r T×m c¸ch biÓu thÞ r r r vÐcr t¬ H·y t×m hai sè m vµ n sao cho r x  ma  nb x qua hai vÐc t¬ a vµ b - Chøng minh cÆp sè m vµ n lµ duy nhÊt r - TÝch cña mét vÐc t¬ a vµ mét sè k , c¸ch x¸c ®Þnh nã ? - §iÒu kiÖn ®Ó hai vÐc t¬ cïng ph¬ng? ®iÒu kiÖn ®Ó ba ®iÓm th¼ng hµng ? - C¸ch biÓu thÞ mét vÐc t¬ qua hai vÐc t¬ kh«ng cïng ph¬ng? - C«ng thøc vÒ trung ®iÓm vµ c«ng thøc träng t©m Hình học 10 11 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến 5. Bµi tËp vÒ nhµ : - Lµm c¸cbµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (SGK) TuÇn: TiÕt::8 bµi tËp Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: Còng cè kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc: - TÝch cña vect¬ víi mét sè - C¸c tÝnh chÊt cña vect¬ víi mét sè - C¸ch x¸c ®Þnh tÝch vect¬ víi mét sè - TÝnh chÊt trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng, träng t©m tam gi¸c 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - RÌn luyÖn kÜ n¨ng biÓu thÞ mét vect¬ theo hai vect¬ kh«ng cïng ph¬ng - RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông tÝnh chÊt trung ®iÓm vµ tÝnh chÊt träng t©m vµo gi¶i bµi tËp 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp, thíc kÎ - Häc sinh: ChuÈn bÞ tríc bµi tËp 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa, c¸c tÝnh chÊt cña vect¬ víi mét sè. TÝnh chÊt trung ®iÓm vµ träng t©m tam gi¸c Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Giao nhiÖm vô cho HS - Tr¶ lêi - Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng2: cña tam gi¸c ABC. H·y ph©n tÝch c¸c vect¬ uuu r uu u r uuur Cho AK vµ BMr lµuhai uur trung r uutuyÕn ur AB,BC,CA theo hai vect¬ u  AK,v  BM Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bíc tiÕn hµnh uuur - BiÓu thÞ vect¬ AB theo hai vect¬ + r cïng híng víi vÐc t¬ r nÕu k kh«ng ©m vµ ka a uuur uuu r r AG vµ GB ngîc híng víi nÕu k ©m uuur uuur r r a - BiÓu thÞ vect¬ AG theo vect¬ AK + ka  k a uuu r uuur - BiÓu thÞ vect¬ GB theo vect¬ BM - Gäi mét HS nhËn xÐt - Ghi nhËn kÕt qu¶ - §a ra lêi gi¶i chÝnh x¸c - TiÕn hµnh gi¶i c¸c c©u cßn l¹i - Cho HS lµm t¬ng tù cho hai vect¬ cßn l¹i Ho¹t ®éng 3: Còng cè tÝnh chÊt trung ®iÓm th«ng qua bµi tËp 4 (SGK) Ho¹t ®éng cña HS - L¾ng nghe vµ nhËn nhiÖm vô - Häc sinh chøng minh - ChØnh söa hoµn thiÖn - Chó ý c¸ch gi¶i kh¸c Ho¹t ®éng cña HS - VÎ h×nh - Nghe vµ theo dâi - Tr×nh bµy lêi gi¶i - ChØnh söa hoµn thiÖn Ho¹t ®éng cña GV - Giao nhiÖm vô cho HS vµ theo giái ho¹t ®éng cña HS - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i - NhËn xÐt, ®a ra lêi gi¶i chÝnh x¸c - §¸nh gi¸ cho ®iÓm - Híng dÉn häc sinh t×m c¸ch gi¶i kh¸c Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu HS vÎ h×nh uuuu r uuur - Híng dÉn : H·y biÕn ®æi MA  MB vÒ mét vect¬ nµo ®ã - Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i - NhËn xÐt, ®a ra lêi gi¶i chÝnh x¸c Hình học 10 12 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ho¹t ®éng 5: Bµi tËp 8 SGK Ho¹t ®éng cña HS * §äc ®Çu bµi vµ nghiªn cøu c¸ch gi¶i * VËn dông tÝnh chÊt träng t©m * §éc lËp tiÕn hµnh gi¶i to¸n * Th«ng b¸o kÕt qña cho GV khi ®· hoµn thµnh nhiÖm vô * ChÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶(ghi lêi gi¶i cña bµi to¸n) * Chó ý c¸ch gi¶i kh¸c * Kh¾c s©u tÝnh chÊt träng t©m cña tam gi¸c vµ tÝnh chÊt trung ®iÓm Ho¹t ®éng cña GV * Giao nhiÖm vô vµ theo dâi H§ cña HS, híng dÉn khi cÇn thiÕt. * NhËn vµ chÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶ cña 1 HS hoµn thµnh nhiÖm vô ®Çu tiªn. * §¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cña tõng HS Chó ý sai lÇm thêng gÆp * §a ra lêi gi¶i ng¾n gän(ng¾n nhÊt) cho c¶ líp . * Híng dÉn c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nÕu cã(viÖc gi¶i theo c¸ch kh¸c coi nh bµi tËp vÒ nhµ) * Chó ý ph©n tÝch cho HS thÊy ®îc c¸ch gi¶i bµi to¸n tõ tÝnh chÊt träng t©m vµ tÝnh chÊt trung ®iÓm * C©u hái tr¾c nghiÖm: Cho tam gi¸c t©m G, I lµ trung ®iÓm cña BC. Ta cã:uuu uuurABC,uuträng r r uuur uuu r uuur A) AG  3IG B) AB  AC  GB  GC uuu r uuur uur uur uu r uur r C) AB  AC  2AI D) IG  IB  IC  0 * Qua bµi häc nµy c¸c em cÇn thµnhuu th¹o trung ®iÓm chÊt träng t©m: r uc¸c u r tÝnh r chÊt u uu r u uuu r vµuutÝnh ur u uuu r uuur - I lµ trung ®iÓm cña AB ta cã: IA  IB  0; M,2MI  MA  MB ; AM  MB uuur uuu r uuur r - G lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC ta cã GA  GB  GC  0 ; 5. Bµi tËp vÒ nhµ : - Gi¶i c¸c bµi tËp cßn l¹i - ¤n tËp ®Ó tiÕt sau kiÓm tra TuÇn: TiÕt::10 uuuu r uuur uuur uuuu r M,MA  MB  MC  3MG hÖ trôc to¹ ®é Ngµy so¹n: Ngµy so¹n: 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm trôc to¹ ®é, to¹ ®é cña vect¬ vµ ®iÓm trªn trôc. - BiÕt kh¸i niÖm ®é dµi ®¹i sè cña mét vect¬ trªn trôc. - HiÓu ®îc to¹ ®é cña vect¬, cña ®iÓm ®èi víi hÖ trôc. - BiÕt ®îc biÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp to¸n vect¬, ®é dµi vect¬ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm, to¹ ®é trung ®iÓm cu¶ ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é träng t©m tam gi¸c. 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - X¸c ®Þnh ®îc to¹ ®é cña ®iÓm, cña vect¬ trªn trôc. - TÝnh ®îc ®é dµi ®¹i sè cña mét vect¬ khi biÕt to¹ ®é hai ®iÓm ®Çu mót cña nã. - TÝnh ®îc to¹ ®é cña mét vect¬ nÕu biÕt to¹ ®é hai ®Çu mót. Sö dông ®îc biÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp to¸n vect¬. - X¸c ®Þnh ®îc to¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é träng t©m tam gi¸c. 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: SGK, thíc kÎ, h×nh vÏ - Häc sinh: §äc tríc bµi. C¸c kiÕn thøc vÒ phÐp céng, trõ, nh©n vect¬ víi mét sè. Ph©n tÝch mét vect¬ theo hai vect¬ kh«ng cïng phong cho tríc. Hình học 10 13 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến 3. TiÕn tr×nh bµi häc: Ho¹t ®éng 1: Trôc vµ ®é dµi ®¹i sè trªn trôc. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV r - Nªu ®Þnh nghÜa trôc to¹ ®é. e - Yªu cÈu HS nghi nhí c¸c ®Þnh nghÜa. - HS ghi nhËn ®Þnh nghÜa trôc to¹ ®é. (gèc to¹ ®é, vÐct¬ r ®¬n vÞ) - KÝ hiÖu: (O; e ) M O uuuu r - LÊy M thuéc vµo trôc Ox nhËn xÐt g× vÐct¬ OM r -uu To¹ uu r ®é rcña mét ®iÓm trªn trôc : vµ vÐct¬ e . OM  ai . - Yªu cÇu HS ghi nhËn ®Þnh nghÜa to¹ ®é cña -uu §é vÐct¬, to¹ ®é cña u r dµir®¹i sè cña mét vect¬: r ®iÓm. Cho trôc (O; AB  ae � AB  a e ) vµ c¸c ®iÓm A, B, C nh h×nh vÏ. - Tr¶ lêi: X¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c ®iÓmrA, B, C. uuur r + To¹ ®iÓm A lµ 1 v× OA  1.e e uuu r r + To¹ ®iÓm B lµ 2 v× OB  1.e uuur r C Or A B + To¹ ®iÓm O lµ 0 v× OO  1.e CH1: Cho trôc (O; e ) vµ c¸c ®iÓm A, B trªn trôc. - Tr¶ lêi c©u háiuu1u r r ? ( AB  0 khi AB vµ e cïng chiÒu, ( Khi nµo AB  0 ? AB r 0 uuur r CH2: Cho trôc (O; e ) vµ c¸c ®iÓm A, B trªn trôc AB  0 khi AB vµ e ngîc chiÒu) uuu r cã to¹ ®é lµ a, b. CMR AB  b  a - Tr¶ lêi c©u hái 2 Ho¹t ®éng 2: HÖ trôc to¹ ®é. H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ qu©n xe vµ qu©n m· trªn bµn c¬ vua Ho¹t ®éng cña HS - Quan s¸t h×nh - Tr¶ lêi c©u hái 1 (ChØ ra qu©n cê ®ã ë cét nµo, dßng thø mÊy) - Tr¶ lêi c©u hái 2 - Ghi nhËn ®Þnh nghÜa - Chó ý c¸c kÝ hiÖu - Ghi nhËn kh¸i niÖm mÆt ph¼ng to¹ ®é Ho¹t ®éng cña GV - Treo h×nh vÏ CH1: §Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ mét qu©n cê trªn bµn cê nh h×nh vÏ ta lµm nh thÕ nµo ? CH2: H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña qu©n xe, qu©n m· trªn bµn cê ? - Tõ ®ã nªu ®Þnh nghÜa hÖ trôc to¹ ®é - Yªu cÇu HS chó ý c¸c kÝ hiÖu rr O;i, j ; Oxy - Cho HS ghi nhËn kh¸i niÖm mÆt ph¼ng to¹ ®é.   Ho¹t ®éng 3: To¹ ®é cña vect¬. r rr r H·y ph©n tÝch c¸c vect¬ a,b theo hai vect¬ i vµ j trong h×nh (h1.23) Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Quan s¸t h×nh - Treo h×nh vÏ rr - rTr¶ lêi c©u hái1 CH1: H·y ph©n tÝch c¸c a,b vect¬ trong h×nh ? r rr r ( a  5i  2j,b  4j ) - Cho r Hs ghi nhËn r kiÕn r rthøc - Tr¶ lêi c©u hái 2 + u  x;y  � u  xi  yj �r r x  x' � � CH2: T×m ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó hai vect¬ b»ng nhau. u  u' � � � � y  y' � � � Ho¹t ®éng 4: To¹ ®é cña mét ®iÓm. r rr r H·y ph©n tÝch c¸c vect¬ a,b theo hai vect¬ i vµ j trong h×nh (h1.23) Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ghi nhËn to¹ ®é ®iÓm - Cho HS ghi nhËn ®Þnh nghÜa to¹ ®é ®iÓm - BiÓu thÞ dùa vµo qui t¾c - Gäi M1 vµ M2 lÇn lît lµ h×nh chiÕu trªn uuucña ur M u uuuu rtrôc hoµnh vµ uuuu r h×nh b×nh hµnh. trôc tung. H·y biÓu thÞ OM theo OM1 vµ OM 2 . - HS lµm viÖc theo nhãm ®Ó - Còng cè: +T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm A, B, C trong h×nh1.26 + H·y vÏ c¸c ®iÓm D(-2 ; 3), E(0 ; -4), F(0 ; 4) t×m kÕt qña. - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - Yªu ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. bµy. Trong hÖ to¹ ®é Oxy, cho A(1 ; 2), B(-2 ; 1) tÝnh to¹ ®é vect¬ - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn -uu ur xÐt. AB - Tr¶ lêi c©u hái. Hình học 10 14 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến uuur - Yªu cÇu HS t×m to¹ ®é vect¬ AB trong trêng hîp tæng qu¸t - Tr¶ lêi . Bµi tËp vÒ nhµ : 1, 2, 3, 4 (SGK) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn: Ngµy so¹n: TiÕt::11 Ngµy so¹n: hÖ trôc to¹ ®é 1. KiÓm tra bµi cò : Ho¹t r r®éngr 1: rNh¾c l¹i r ®Þnh r nghÜa r to¹ r ®é mét ®iÓm, to¹ ®é mét vect¬. T×m to¹ ®é vect¬ sau: a  2i  3j; b  4i  6j; Ho¹t ®éng cña HS - NhËn nhiÖm vô - Lªn lµm bµi nh ®· häc c  4i Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu mét HS tr×nh bµy. - Yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt - Th«ng qua bµi cò h×nh thµnh kiÕn thøc míi. 2. Bµi míi : r r r r r Ho¹t ®éng 2: To¹ ®é cña c¸c vect¬ u  v, u  v, ku r r Cho hai vÐct¬ a  ( 3 ; 2) vµ b  (2 ; 3). r r rr a. H·y biÓu thÞ c¸c vÐct¬ a , b qua hai vÐct¬ i, j . r r r r r r r r b. T×m to¹ ®é cña c¸c vÐct¬ c  a  b; d  4a; e  a  b Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ho¹t ®éng theo nhãm t×m ph¬ng ¸n - Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm. gi¶i quyÕt. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c lªn nhËn xÐt. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - Th«ng qua häat ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi. - ChØnh söa hoµn thiÖn. - Cho HS ghi nhËn kiÕn thøc trong SGK . - Ghi nhËn kiÕn thøc míi. Ho¹tr®éng 3: rCòng cè c¸c r c«ng thøc trªn. r r r Cho a  2;3 , b  1;4  , c  3;1 . T×m to¹ ®é vect¬ u  2a  b  c Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm. - Ho¹t ®éng theo nhãm t×m ph¬ng ¸n - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. gi¶i quyÕt. - Yªu cÇu ®¹ir diÖn nhãm r kh¸c lªn nhËn xÐt. r r - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - CH: Cho u  x1 ;y1  , v  x 2 ;y 2  . CMR: u vµ v - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - ChØnh söa hoµn thiÖn. x1  kx 2 � - Ghi nhËn kiÕn thøc míi. cïng ph¬ng R sao cho �  k � � - Tr¶ lêi c©u hái. y  ky �1 2 Ho¹t ®éng 4: To¹ ®é trung ®iÓm ®o¹n th¼ng. Hình học 10 15 Trương Hồng Việt Ho¹t ®éng cña HS - Tr×nh bµy chøng minh. - NhËn xÐt - ChØnh söa hoµn thiÖn. - Ghi nhËn kiÕn thøc míi. Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ho¹t ®éng cña GV - Gäi I lµ trung ®iÓm AB. Chøng minh r»ng: � xA  xB x  � �I 2 � y  yB � yI  A � 2 - Yªu cÇu HS lªn nhËn xÐt. - Th«ng qua häat ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi. - Cho HS ghi nhËn kiÕn thøc trong SGK . Ho¹t ®éng 5: To¹ ®é cña träng t©m tam gi¸c. uuur uuu r uuur uuur Gäi G lµ träng t©m tam gi¸c ABC. H·y ph©n tÝch vect¬ OG theo ba vect¬ OA, OB, OC . Tõ ®ã h·y tÝnh to¹ ®é cña G theo to¹ ®é cña A, B, C. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ho¹t ®éng theo nhãm t×m ph¬ng ¸n - Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng theo nhãm. gi¶i quyÕt. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c lªn nhËn xÐt. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - Th«ng qua häat ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi. - ChØnh söa hoµn thiÖn. - Cho HS ghi nhËn kiÕn thøc trong SGK . - Ghi nhËn kiÕn thøc míi. Ho¹t ®éng 6: Cho A(3 ; 0), B(0 ; 5), C(2 ; 6). T×m to¹ ®é trung ®iÓm I c¶u ®o¹n th¼ng AB vµ to¹ ®é cña träng t©m G cña tam gi¸c ABC. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ho¹t ®éng theo nhãm t×m ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt. - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - ChØnh söa hoµn thiÖn. - Yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c lªn nhËn xÐt. 4. Còng cè toµn bµi: - N¾m ®îc ®Þnh nghÜa to¹ ®é vect¬, to¹ ®é mét ®iÓm trong mÆt ph¼ng to¹ ®é. - N¾m ®îc c¸ch t×m to¹ ®é tæng hai vect¬, hiÖu hai vect¬. - N¾m ®îc c¸c c«ng thøc tÝnh to¹ ®é trung ®iÓm ®o¹n th¼ng, to¹ ®é träng t©m tam gi¸c. 5. Bµi tËp vÒ nhµ : Lµm c¸c bµi tËp 5, 6, 7, 8 (SGK) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TuÇn: Ngµy so¹n: TiÕt::12 Ngµy so¹n: bµi tËp 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: Còng cè kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc: - To¹ ®é vect¬, to¹ ®é mét ®iÓm trªn trôc - BiÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp to¸n vect¬, to¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é träng t©m tam gi¸c. - To¹ ®é trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng, träng t©m tam gi¸c. 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - X¸c ®Þnh ®îc to¹ ®é cña ®iÓm, cña vect¬ trªn trôc. - TÝnh ®îc ®é dµi ®¹i sè cña mét vect¬ khi biÕt to¹ ®é hai ®iÓm ®Çu mót cña nã. - TÝnh ®îc to¹ ®é cña mét vect¬ nÕu biÕt to¹ ®é hai ®Çu mót. Sö dông ®îc biÓu thøc to¹ ®é cña c¸c phÐp to¸n vect¬. - X¸c ®Þnh ®îc to¹ ®é trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ to¹ ®é träng t©m tam gi¸c. 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp. - Häc sinh: ChuÈn bÞ tríc bµi tËp 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. KiÓm tra bµi cò : Hình học 10 16 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ho¹t ®éng 1: Nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa to¹ ®é vect¬, to¹ ®é ®iÓm trªn trôc, to¹ ®é c¸c phÐp to¸n vect¬ ; to¹ ®é trung ®iÓm ®o¹n th¼ng, to¹ ®é träng t©m tam gi¸c . Gi¶i bµi tËp 3. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Tr¶ lêi - Giao nhiÖm vô cho HS - Gäi HS lªn b¶ng tr¶ lêi 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 2: Cho h×nh b×nh hµnh ABCD cã A(-1 ; 2), B(3 ; 2), C(4 ; -1). T×m to¹ ®é ®Ønh D. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - NhËn nhiÖm vô - Giao nhiÖm vô cho HS. - Nªu c¸ch gi¶i uuu r uuur cÇu HS nªu c¸ch gi¶i. ( T×m to¹ ®é vect¬ AB,DC sau ®ã ¸p -- Yªu Yªu cÇu HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i. dông tÝnh chÊt h×nh b×nh hµnh ) - Cho HS nhËn xÐt. - Tr×nh bay lêi gi¶i - §a ra lêi gi¶i (ng¾n gän nhÊt). - NhËn xÐt. - Ghi nhËn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3: C¸c ®iÓm A’(- 4 ; 1), B’(2 ; 4), C’(2 ; - 2) lÇn lît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh BC, CA vµ AB cña tam gi¸c ABC. TÝnh to¹ ®é c¸c ®Ønh c¶u tam gi¸c ABC. Chøng minh r»ng träng t©m tam gi¸c ABC vµ A’B’C’ trïng nhau. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - §äc ®Çu bµi vµ nghiªn cøu c¸ch gi¶i - Giao nhiÖm vô vµ theo dâi H§ cña HS, híng dÉn - VËn biÓu thøc täa ®é hai vect¬ bµng khi cÇn thiÕt. nhau. - NhËn vµ chÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶ cña 1 HS hoµn - §éc lËp tiÕn hµnh gi¶i to¸n thµnh nhiÖm vô ®Çu tiªn. - Th«ng b¸o kÕt qña cho GV khi ®· - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cña tõng hoµn thµnh nhiÖm vô HS - ChÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶(ghi lêi gi¶i - §a ra lêi gi¶i ng¾n gän(ng¾n nhÊt) cho c¶ líp . cña bµi to¸n) - Yªu cÇu HS tÝnh to¹ ®é träng t©m tõng tam gi¸c. - Tr¶ lêi. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ho¹t ®éng theo nhãm t×m ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt. - Yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm. - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c lªn nhËn xÐt. - ChØnh söa hoµn thiÖn. - N¾m ®îc c¸ch t×m to¹ ®é mét vect¬, to¹ ®é mét ®iÓm trªn trôc. - N¾m ®îc c¸ch biÓu thÞ mét vect¬ qua hai vect¬ khi biÕt to¹ ®é cña chóng. - Thµnh th¹o c¸c phÐp to¸n vÒ to¹ ®é vect¬. 5. Bµi tËp vÒ nhµ :- Xem l¹i c¸c bµi ®· häc cña ch¬ng I. - Lµm bµi tËp «n tËp ch¬ng I. Hình học 10 17 Trương Hồng Việt TiÕt::13 Trường PT cấp II - III Hóa Tiến bµi tËp «n ch¬ng I : 1. Môc tiªu 1.1 VÒ kiÕn thøc: Còng cè kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc: - Vect¬, hai vect¬ b»ng nhau, tæng hiÖu hai vect¬ vµ c¸c tÝnh chÊt vÒ tæng hiÖu hai vect¬. - Quy t¾c ba ®iÓm, quy t¾c ®êng chÐo h×nh b×nh hµnh, phÐp nh©n vect¬ víi mét sè vµ c¸c tÝnh chÊt cña nã. - C¸c phÐp to¸n vÒ to¹ ®é vect¬, to¹ ®é mét ®iÓm trªn hÖ trôc. - ChuyÓn ®æi gi÷a h×nh häc tæng hîp – to¹ ®é – vect¬. 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - BiÕt vËn dông c¸c tÝnh chÊt vÒ tæng vµ hiÖu hai vect¬, c¸c quy t¾c vµo gi¶i c¸c bµi to¸n h×nh häc. - VËn dông mét sè c«ng thøc vÒ to¹ ®é ®Ó lµm mét sè bµi to¸n h×nh häc ph¼ng. - Thµnh th¹o trong viÖc vËn dông c¸c quy t¾c vµ c¸c tÝnh chÊt cña trung ®iÓm vµ träng t©m vµo gi¶i to¸n; c¸c phÐp to¸n vÒ to¹ ®é vect¬, to¹ ®é ®iÓm. 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - Bíc ®Çu biÕt ®¹i sè ho¸ h×nh häc. - HiÓu ®îc c¸ch chuyÓn ®æi h×nh häc tæng hîp , to¹ ®é, vect¬. 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: HÖ thèng bµi tËp. - Häc sinh: ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc, chuÈn bÞ tríc bµi tËp. 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò : uuur Cho lôc gi¸c ®Òu ABCDEF cã t©m O. H·y chØ ra c¸c vect¬ b»ng AB cã ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi lµ O hoÆc c¸c ®Ønh cña lôc gi¸c. 3. Néi dung bµi míi : Ho¹t ®éng 1: Cho tam gi¸c ABC ®Òu néi tiÕp ®êng trßn t©m O. H·y x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm M, N, P sao cho uuuu r uuur uuu r uuur uuur uuu r uuu r uuur uuur a) OM  OA  OB ; b) ON  OC  OB ; c) OP  OC  OA . Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - VÏ h×nh minh ho¹. - VÏ h×nh minh ho¹. - KiÓm tra l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n(I lµ trung ®iÓm - Nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n. AB ta cã ®iÒu g× ). uuur uuu r uuuu r I uur uu rtrung r uuu r ®iÓm uuuu r uuur AB - T×m mèi liªn hÖ gi÷a OA  OB vµ OC ' . r � IA  IB  0 � 2IM  MA  MB, M - T×m mèi liªn hÖ gi÷a uuur vµ uuuu OC OC ' - Tr¶ lêi. Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh M. - Rót ra kÕt luËn. - Yªu cÇu tù HS lµm c¸c c©u cßn l¹i. Ho¹t minh uuur ®éng uuuu r 2: uChøng uur uu ur r»ng nÕu G vµ G' lÇn lît lµ träng t©m tam gi¸c ABC vµ A'B'C' th× 3GG'=AA' + BB' + CC' . Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Ho¹t ®éng theo nhãm t×m ph¬ng ¸n gi¶i - Yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm. quyÕt. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - §¹i diÖn mét nhãm lªn tr×nh bµy. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c lªn nhËn xÐt. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt - §a ra lêi gi¶i ng¾n gän. - ChØnh söa hoµn thiÖn. Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp 11a,b ; 12 (SGK). Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - §äc ®Çu bµi vµ nghiªn cøu c¸ch - Giao nhiÖm vô vµ theo dâi H§ cña HS, híng dÉn khi gi¶i . cÇn thiÕt. - §éc lËp tiÕn hµnh gi¶i to¸n. - NhËn vµ chÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶ cña 1 HS hoµn thµnh - Th«ng b¸o kÕt qña cho GV khi nhiÖm vô ®Çu tiªn. ®· hoµn thµnh nhiÖm vô. - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cña tõng HS. - ChÝnh x¸c ho¸ kÕt qu¶(ghi lêi - §a ra lêi gi¶i ng¾n gän(ng¾n nhÊt) cho c¶ líp . gi¶i cña bµi to¸n). Hình học 10 18 Trương Hồng Việt Trường PT cấp II - III Hóa Tiến Ho¹t ®éng 4: Thµnh lËp b¶ng chuyÓn ®æi gi÷a h×nh häc t«ng hîp vect¬ - to¹ ®é. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - Häc c¸ch chuyÓn ®æi. - Híng dÉn HS c¸ch lËp b¶ng. - B¾t chíc theo mÉu. - GV lµm mÉu mét vÝ dô. - Tù hoµn thiÖn. 4. Còng cè toµn bµi: - N¾m v÷ng c¸c tÝnh chÊt tæng hiÖu hai vect¬, c¸c quy t¾c ba ®iÓm, quy t¾c ®êng chÐo h×nh b×nh hµnh. - Thµnh th¹o c¸c phÐp to¸n vÒ to¹ ®é vect¬ vµ cña ®iÓm. - BiÕt c¸ch chuyÓn ®æi gi÷a h×nh häc tæng hîp – to¹ ®é – vect¬. 5. Bµi tËp vÒ nhµ : - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. - Hoµn thiÖn b¶ng chuyÓn ®æi. - §äc tiÕp bµi gi¸ trÞ lîng gi¸c mét gãc bÊt k× tõ 00 ®Õn 1800. Hình học 10 19 Trương Hồng Việt TiÕt 14 : Trường PT cấp II - III Hóa Tiến gi¸ trÞ lîng gi¸c cña mét gãc bÊt k× tõ 00 ®Õn 1800 1. Môc tiªu : 1.1 VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc kh¸i niÖm vµ tÝnh chÊt cña c¸c gi¸ trÞ lîng gi¸c cña gãc bÊt k× tõ 0 0 ®Õn 1800, ®Æc biÖt lµ quan hÖ gi÷a c¸c gi¸ trÞ lîng gi¸c cña hai gãc bï nhau. - Cho HS lµm quen víi gi¸ trÞ lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt 300, 450, 600, 900, 1800. - HiÓu ®îc kh¸i niÖm gãc gi÷a hai vect¬. 1.2 VÒ kÜ n¨ng: - VËn dông ®îc ®Þnh nghÜa ®Ó tÝnh mét sè gi¸ trÞ lîng gi¸c ®Æc biÖt. - Nhí vµ vËn dông ®îc b¶ng c¸c gi¸ trÞ lîng gi¸c cña c¸c gãc ®Æc biÖt trong viÖc gi¶i to¸n . - X¸c ®Þnh ®îc gãc gi÷a hai vect¬. 1.3 VÒ th¸i ®é , t duy - BiÕt quy l¹ vÒ quen - CÈn thËn , chÝnh x¸c 2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : - Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ mét sè kh¸i niÖm vÒ gi¸ trÞ lîng gi¸c mµ líp 9 ®· häc. H×nh vÏ. - Häc sinh: §äc tríc bµi. Xem l¹i mét sè kiÕn thøc vÒ gi¸ trÞ lîng gi¸c ®· häc ë líp 9 3. TiÕn tr×nh bµi häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò : �   . H·y nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa c¸c tØ sè lîng Tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã gãc nhän ABC gi¸c cña gãc nhän  ®· häc ë líp 9. 3. Néi dung bµi míi : Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa. Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy, nöa ®êng trßn t©m O n»m phÝa trªn trôc hoµnh b¸n kÝnh R = 1 ®îc gäi lµ nöa ®êng trßn ®¬n vÞ. NÕu cho y tríc mét gãc nhän  th× cã thÓ x¸c ®Þnh mét ®iÓm M duy nhÊt � . trªn nöa ®êng trßn ®¬n vÞ sao cho xOM M(x0 ; y0 ) y0 Gi¶ sö ®iÓm M cã to¹ ®é (x0 ; y0). H·y chøng tá r»ng: sin  = y0 ; cos  = x0 ; tan  = y0 x ; cot  = 0 . x0 y0 Ho¹t ®éng cña HS - TiÕn hµnh th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt. - ChØnh söa cho khíp víi ®¸p sè. - Chó ý c¸c sai lÇm m¾c ph¶i. - Ghi nhËn ®Þnh nghÜa.  x0 O x Ho¹t ®éng cña GV - Ph¸t phiÕu häc tËp sè 1. - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt. - ChØnh s÷a sai lÇm nÕu cã cho HS. - Th«ng qua h® ®ã nªu lªn ®Þnh nghÜa. - Yªu cÇu HS ghi nhËn ®Þnh nghÜa vµ kÝ hiÖu. Ho¹t ®éng 2: Còng cè ®Þnh nghÜa. T×m c¸c gi¸ trÞ lîng gi¸c cña gãc 1350 Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV - TiÕn hµnh th¶o luËn nhãm. - Ph¸t phiÕu häc tËp sè 2. - §¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy. - Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm. - §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Yªu cÇu ®¹i diÖn mét nhãm tr×nh bµy. - ChØnh söa cho khíp víi ®¸p sè. - Yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt. - Chó ý c¸c sai lÇm m¾c ph¶i. - ChØnh s÷a sai lÇm nÕu cã cho HS. y Ho¹t ®éng 3: TÝnh chÊt. Trªn h×nh vÏ ta cã NM// Ox. N M y0 � � a) T×m sù liªn hÖ gi÷a hai gãc   xOM vµ  '  xON. '  b) H·y so s¸nh c¸c gi¸ trÞ lîng gi¸c cña hai gãc  vµ  '. -x0 Hình học 10 O x0 x 20
- Xem thêm -