Tài liệu Giáo án hình 9 cả năm chuẩn ktkn(2cột)

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38167 tài liệu

Mô tả:

GV : NguyÔn Mai Ly TiÕt 1 Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh Vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: Häc sinh hiÓu c¸ch chøng minh c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng. 2. Kü n¨ng : VËn dông c¸c hÖ thøc ®ã ®Ó gi¶i to¸n vµ gi¶i quyÕt mét sè bµi to¸n thùc tÕ. 3 ThÊi ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : - Gi¸o ¸n, b¶ng phô ghi bµi to¸n, ®Þnh lý 1, ®Þnh lý 2 , vÝ dô 2 - Thíc th¼ng, ª ke HS : - C¸c trêng hîp ®ång d¹ng trong tam gi¸c vu«ng - Thíc th¼ng, ª ke C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng1 : KiÓm tra -Nªu c¸c trêng hîp ®ång d¹ng trong tam gi¸c -Häc sinh ph¸t biÓu 3 trêng hîp ®ång d¹ng cña Bµi to¸n : Cho tam gi¸c ABC vu«ng tam gi¸c t¹i A ®êng cao AH. Chøng minh : a) AB2 = BC.BH ; AC2=BC.CH HS : lªn b¶ng vÏ h×nh, viÕt GT, KL 2 b) AH = BH.CH A GT ? §Ó C/m AB2 = BC.BH ta lµm ntn? GV híng dÉn HS ph©n tÝch ®i lªn AB BH �  BC AB �A �  900 Δ ABH ~ Δ CBA � H � chung (GT) ; B C �  900 ,AH  BC B Δ ABC, A H KL a) AB = BC.BH , AC2=BC.CH b) AH2 = BH.CH 2 AB.AB = BC.BH � ? §Ó C/m AH2 = BH.CH ta lµm ntn? GV híng dÉn HS ph©n tÝch ®i lªn AH.AH = BH.CH � AH CH �  BH AH Δ AHC ~ Δ BHA � �  AHB �  900 (GT) ; AHC �  BAH � ( cïng phô víi HAC � ) ACH Giíi thiÖu bµi Ta cã thÓ ®o ®îc chiÒu cao cña mét c©y hoÆc cét ®iÖn ... b»ng mét c¸i thíc thî. VËy ®o nh thÕ nµo chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay Hai HS lªn b¶ng tr×nh bµy chøng minh a) XÐt Δ ABH vµ Δ CBA cã : �A �  900 (GT) ; B � chung H => Δ ABH ~ Δ CBA (g.g) => AB BH  BC AB => AB.AB = BC.BH => AB2 = BC.BH (§PCM) T¬ng tù ta cã Δ ACH ~ Δ BCA (g.g) => AC2=BC.CH b)XÐt Δ AHC vµ Δ BHA cã : �  AHB �  900 (GT) ; ACH �  BAH � ( cïng phô AHC � ) víi HAC => Δ AHC ~ Δ BHA (g.g) => => AH.AH = BH.CH AH CH  BH AH GV : NguyÔn Mai Ly => AH2 = BH.CH (§PCM) Ho¹t ®éng2: 1)HÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn GV : Tõ kÕt qu¶ c©u a em h·y ph¸t biÓu bµi to¸n díi d¹ng ®Þnh lý GV: Giíi thiÖu ®Þnh lý 1 trªn b¶ng phô ? Em h·y nªu GT, KL cña ®Þnh lý vµ C/m ®Þnh lý GV : giíi thiÖu Δ ABC ®îc ký hiÖu nh h×nh vÏ 1)HÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn , HS : ph¸t biÓu §Þnh lÝ1: Häc sinh ®äc §Þnh lÝ1 HS : Nh¾c l¹i GT,KL vµ C/m ®Þnh lý ë bµi to¸n trªn A ? Em h·y viÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a c¹nh gãc vu«ng vµ h×nh chiÕu cña nã trªn c¹nh huyÒn GV :giíi thiÖu VÝ dô 1 Häc sinh ®äc néi dung vµ yªu cÇu vÝ dô 1 ?Nªu híng chøng minh Ho¹t ®éng3: 2)Mét sè hÖ thøc liªn quan tíi ®êng cao GV : Tõ kÕt qu¶ c©u a em h·y ph¸t biÓu bµi to¸n díi d¹ng ®Þnh lý GV : giíi thiÖu §Þnh lÝ2 ë b¶ng phô ?Nªu GT, KL c¸ch chøng minh ®Þnh lÝ 2 GV: Víi qui íc trªn em h·y viÕt hÖ thøc cña ®Þnh lý 2: GV : giíi thiÖu VD2 ë b¶ng phô GV : gîi ý c/m : -?Cã c¸c tam gi¸c vu«ng nµo ?Muèn tÝnh AC ta ph¶i tÝnh c¸c ®o¹n nµo AB=? ®o¹n nµy ®· biÕt cha ? BD=? ®o¹n nµy ®· biÕt cha ? b c h b' C c' H B Δ ABC vu«ng t¹i A ta cã b2=ab’ .c 2=ac’ (1) VÝ dô 1: Tõ hÖ thøc (1) h·y C/m hÖ thøc : a2 = b2+c2 <§Þnh lÝ pitago> HS tr×nh bµy c/m : Ta cã : a = b’ + c’ theo ®Þnh lÝ 1 ta cã b2+c2= ab’ + ac’ = a(b’+c’)=a.a =a2 Hay a2 = b2+c2 2)Mét sè hÖ thøc liªn quan tíi ®êng cao HS : ph¸t biÓu §Þnh lÝ2: Häc sinh ®äc ®Þnh lÝ 2 HS : Nh¾c l¹i GT,KL vµ C/m ®Þnh lý ë bµi to¸n Víi quy íc trªn ta cã h2=b’ .c’ VD2 Häc sinh quan s¸t h×nh vÏvµ nhËn xÐt C Theo ®Þnh lÝ 2 ta cã BD2 ?AB.BC=> BC=? =? => chiÒu cao cña c©y lµ AC=? 10’ GV: Qua bµi to¸n nµy cho ta thÊy c¸ch ®o chiÒu cao cña mét c©y hoÆc cét ®iÖn ... b»ng mét c¸i thíc thî. Ho¹t ®éng4 : Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 1 ?Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 2 D B 1,5m 2,25m A E HS : tr×nh bµy Ta cã Δ ADC vu«ng t¹i D theo ®Þnh lÝ 2 ta cã GV : NguyÔn Mai Ly 2 Bµi tËp : TÝnh NK, MK trong h×nh vÏ (2, 25) 2 BD2=AB.BC=> BC= BD = 3,375(m) biÕt MN = 6; MP = 8 1,5 AB ? Muèn tÝnh NK ta ph¶i ¸p dông hÖ VËy chiÒu cao cña c©y lµ thøc nµo? AC=AB+BC=1,5+3,375 ? NP ®· biÕt cha? tÝnh nh thÕ nµo? =4,875 M HS : HÖ thøc 1 DÆn dß : Häc thuéc 2 ®Þnh lý, c¸c hÖ thøc Bµi tËp vÒ nhµ :sè 1; 2 trang 68 SGK Xem tríc phÇn cßn l¹i (®Þnh lý 3, ®Þnh lý 4) N K P Hs : ¸p dông ®Þnh lý pi –ta – go Mét HS lªn b¶ng tr×nh bµy ¸p dông ®Þnh lý pi –ta – go trong tam gi¸c vu«ng MNP ta cã: NP2 = MN2+ MP2 = 36 +64 =100  NP = 10 Theo hÖ thøc (1) trong Δ MNP ta cã : 2 36 MN2 = NP.NK =>NK = MN = =3,6 NP 10 KP = NP – NK = 10 -3,6 =6,4 Theo hÖ thøc (2) ta cã : MK2 = NK.KP =3,6.6.4 => MK = 4,8 D. Rót kinh nghiÖm TiÕt 2 Ngµy so¹n: 26/08/2010 Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh Vµ ®êng cao trong tam gi¸c vu«ng A-Môc tiªu : -Häc sinh n¾m ®îc néi dung ®Þnh lÝ 3,§Þnh lÝ: 4 biÕt vËn dông vµo gi¶i mét sè bµi tËp c¬ b¶n -RÌn luyÖn kh¶ n¨ng t duy h×nh häc vÒ c¸c yÕu tè trong tam gi¸c vu«ng B-ChuÈn bÞ: GV :-Thíc th¼ng ,com pa ,gi¸o ¸n ,SGK -B¶ng phô cã vÏ h×nh minh häa cho VD3 HS : --Thíc th¼ng ,com pa ,SGK -C¸c trêng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vu«ng C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng T Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh G Ho¹t ®éng1: KiÓm tra bµi cò: Häc sinh 1 ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 1 -Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ1,2 theo sgk lµm ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 2 bµi1 -Lµm bµi tËp 1/68 Theo ®Þnh lÝ pi ta go ta cã (x+y)2=62+82=102 10’ 15’ GV:Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ cho ®iÓm Häc sinh 2 ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 1 ?-Ph¸t biÓu néi dung ®Þnh lÝ 2 Lµm bµi tËp 2/68 GV : NguyÔn Mai Ly =>x+y=10theo ®Þnh lÝ 2 ta cã 62=10.y =>y=3,6 82=10.x =>x=6,4 -Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ1,2 theo sgk lµm bµi2 Ho¹t ®éng2: §Þnh lÝ: 3 -Häc sinh ®äc ®Þnh lÝ 3 -Tõ §Þnh lÝ: viÕt hÖ thøc ?-Cã mÊy c¸ch tÝnh diÖn tÝch Δ ABC =>bc/2 ?ah/2 =>bc?ah ?2: -Nªu yªu cÇu cña ?2 ?-Nªu c¸ch Chøng minh b»ng ph¬ng ph¸p tam gi¸c ®ång d¹ng §Þnh lÝ: 3 Víi c¸c kÝ hiÖu ë §Þnh lÝ: 2 ta cã b.c=a.h <3> Ta cã thÓ Chøng minh hÖ thøc 3 b»ng ph¬ng ph¸p diÖn tÝch ?2: A b c h b' C B ?-Trong h×nh vÏ cã c¸c tam gi¸c vu«ng nµo ®ång d¹ng ?- Δ ABC ? Δ HAC => -Ta cã Δ ABC ~ Δ HAC => AB AH ?  AB. AC ? BC. AH BC AC  b.c ? a.h Tõ hÖ thøc trªn ta cã a.h=b.c =>a2.h2=b2.c2 Ho¹t ®éng 3: ?-Tõ hÖ thøc trªn h·y Chøng minh 15’ c' H 1 1 1  2 2 2 h b c  §Þnh lÝ: 4 -§äc §Þnh lÝ: 4 VD3 -Nªu yªu cÇu cña bµi ?- Trong bµi ®· biÕt yÕu tè nµo ?- CÇn tÝnh yÕu tè nµo ?- VËn dông c«ng thøc cña §Þnh lÝ nµo ®Ó tÝnh Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã 1 1 1 ?   h 2 ? ? h 2 6 2 82  h ? ? Chó ý : AB AH   AB. AC BC. AH BC AC  b.c a.h 2 2 =>(b2+c2)h2= b2.c2=> 12 b 2 c2 h b .c 1 1 1 => 2  2  2 h b c §Þnh lÝ: 4 VD3 8 6 h hai c¹nh gãc vu«ng cña tam gi¸c lµ 6 cm vµ 8cm tÝnh ®êng cao h=? Lêi gi¶i Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã 1 1 1 62.82 62.82 2     h   h 2 6 2 82 82  62 10 2 6.8  h  4,8cm 10 Chó ý : GV : NguyÔn Mai Ly Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : 5’ -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 3,4/69 7 5 x *Híng dÉn bµi 3 ¸p dông ®Þnh lÝ pitago ta cã y= 52  72  74 y 1 1 1 52.7 2 1225 2     h   16,5 2 2 2 2 2 Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã h 5 7 5 7 74  h  16,5 4, 06cm Ngµy so¹n: 05/09/2010 TiÕt 3 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm §Þnh lÝ: 1,2 ,3,4 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông §Þnh lÝ vµo gi¶i mét sè bµi tËp c¬ b¶n trong SGK. RÌn luyÖn t duy h×nh häc 3 Th¸i ®é : Chó ý, hîp t¸c trong ho¹t ®éng häc tËp. B-ChuÈn bÞ: GV : -Thíc th¼ng, ª ke ,gi¸o ¸n ,SGK HS : -Thíc th¼ng, ª ke -§Þnh lÝ: 1,2,3,4 C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng T Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh G Ho¹t ®éng 1 :KiÓm tra bµi cò: Häc sinh 1 -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc 10’ 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng Häc sinh 2 Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt hÖ thøc cña chóng Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp BT4: y 2 ? Muèn tÝnh x ta sö dông hÖ thøc cña ®Þnh lý nµo? ? Muèn tÝnh y ta sö dông hÖ thøc cña ®Þnh lý nµo? 15’ BT5: Häc sinh ®äc ®Ò bµi -Häc sinh vÏ h×nh ghi GT,KL ?-Trªn h×nh vÏ c¸c ®o¹n th¼ng nµo ®· biÕt 1 x HS : Quan s¸t h×nh vÏ, nªu c¸ch tÝnh Mét HS lªn b¶ng tÝnh Theo ®Þnh lý 1 ta cã : 22 = 1.x => x = 4 Theo ®Þnh lý 2 ta cã : y2 = 4.(4+1) = 20 => y = 20 A Bµi 5: 3 B h H 4 C ?-Yªu cÇu tÝnh ®o¹n th¼ng nµo ?-Nªu c¸ch tÝnh ?¸p dông §Þnh lÝ: nµo ®Ó tÝnh AH Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã GV : NguyÔn Mai Ly -Häc sinh vÏ h×nh ghi GT,KL GT VABC , �A  900 AH  BC , AB  3, AC  4 KL AH=? ; BH=? ; CH=? Lêi gi¶i *TÝnh AH 1 1 1 ?  thay sè ta cã h2 b2 c 2 1 ? Hay h 2 ? ?  h ? 2 h 1 1 1  2  2 thay sè ta cã 2 h b c 2 2 3 .4 (3.4) 2 3.4 h2  2   h  2 2 1 1 1 3 4 5 5  2  2 Hay 2 h 3 4 12 h  2, 4cm 5 Theo ®Þnh lÝ 4 ta cã ?-Nªu c¸ch tÝnh ®o¹n th¼ng BH,CH ?-Dïng ®Þnh lÝ nµo ®Ó tÝnh BC tÝnh BC=? ?VËn dông §Þnh lÝ: nµo ®Ó tÝnh HC Theo §Þnh lÝ: 1 ta cã b2?a.b’ => b’=? Hay HC=?cm T¬ng tù ta cã HB=? VËy ®êng cao AH=2,4cm *TÝnh BH,CH -Theo ®Þnh lÝ pitago ta cã BC2=AB2+AC2 hay BC2=32+42 =52 =>BC=5cm 2 -Theo §Þnh lÝ: 1 ta cã b2=a.b’ => b’= b 16 cm a 5 16 Hay HC= cm 5 2 -T¬ng tù c©u trªn ta cã c2=a.c’ => c’= c  9 cm a 9 Hay HB= cm 5 Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1,2,3,4 *Híng dÉn bµi 8 5’ A x B 9 4 H C VËn dông §Þnh lÝ: 2 ta cã h2=b’c’ tõ ®ã =>x=? *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 7,8,9/70 sè5,7,8,9 SBT D. Rót kinh nghiÖm 5 GV : NguyÔn Mai Ly Ngµy so¹n: 09/09/2010 TiÕt 4 LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : -Häc sinh n¾m v÷ng thªm §Þnh lÝ: 1,2 ,3,4 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông linh ho¹t c¸c ®Þnh lÝ vµo gi¶i mét sè bµi tËp c¬ b¶n trong SGK. RÌn luyÖn t duy h×nh häc 3 Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV : -Thíc th¼ng, ª ke, gi¸o ¸n ,SGK HS : -Thíc th¼ng, ªke -§Þnh lÝ: 1,2,3,4 C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh GV : NguyÔn Mai Ly Ho¹t ®éng1:KiÓm tra bµi cò: (10ph) Häc sinh 1 Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng Häc sinh 2 -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt Häc sinh ph¸t biÓu ®Þnh lÝ vµ viÕt hÖ thøc, ch÷a BT 8a hÖ thøc cña chóng , ch÷a BT 8a GV:Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm LuyÖn tËp:cña b¹n vµ cho ®iÓm Ho¹t ®éng 2: ( 30 phót) Bµi 8b LuyÖn tËp -Häc sinh nh×n lªn h×nh vÏ vµ t×m ra Bµi 8: a) híng gi¶i A a)?-Trªn h×nh vÏ ta ®· biÕt c¸c ®o¹n C x th¼ng nµo ?-Ta cÇn tÝnh ®o¹n th¼ng nµo y H ?-Dùa vµo ®Þnh lÝ nµo ®· häc ®Ó tÝnh x x 2 AH AH2 ? HB.HC=?=? .AH=? 9 4 b)?-Trªn h×nh vÏ ta ®· biÕt c¸c ®o¹n B C y A H B th¼ng nµo Lêi gi¶i ?-Ta cÇn tÝnh ®o¹n th¼ng nµo Theo ®Þnh lÝ 2 ta cã ?- NhËn xÐt AH ? HB ? HC h2=b’c’ tõ ®ã =>AH2=HB.HC=9.4=36 ?-Dùa vµo ®©u ®Ó tÝnh BC ?¸p dông ®Þnh lÝ nµo ®Ó tÝnh AB AH= 36 6cm => AB=? b)Ta thÊy Δ ABC vu«ng t¹i A cã trung tuyÕn AH=1/2 Bµi 6 BC=>AH=HB=HC=2cm hay x=2cm -Häc sinh vÏ h×nh ghi GT,KL =>BC=4cm ?-Trong h×nh vÏ c¸c yÕu tè nµo ®· Theo ®Þnh lÝ 1 ta cã AB2=BC.x=4.2=8 biÕt =>AB= 8cm hay y= 8cm ?-CÇn tÝnh c¸c yÕu tè nµo ?-VËn dông §Þnh lÝ: nµo ®Ó tÝnh Bµi 6 AB,AC A h B Bµi tËp 9 Häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ vÏ h×nh ghi GT,KL §Ó chøng minh tam gi¸c DIL c©n ta cÇn chøng minh ®iÒu g×? §Ó chøng minh 2 1 H C Häc sinh vÏ h×nh vµ ghi GT,KL Lêi gi¶i -Tõ GT =>BC=3cm Theo §Þnh lÝ: 1 ta cã AB2=BC.BH=3.1=3 =>AB= 3cm T¬ng tù c©u trªn ta cã AC2=BC.CH=3.2=6 =>AC= 6cm Bµi tËp 9 1 1 a) kh«ng ®æi  2 DI DK 2 ta cÇn chøng minh ®iÒu g×? GV : NguyÔn Mai Ly b) tam gi¸c DIL c©n A I c) B 1 1 D GV híng dÉn bµi 9 SBT TGV cã canh huyÒn lµ 5. §êng cao øng víi c¹nh huyÒn lµ 2, tÝnh c¹nh nhá nhÊt 2 C 3 1 1 kh«ng ®æi  2 DI DK 2 Chøng minh:XÐt 2 tgvDAI vµ �C � =900 DCL cã DA=DC , A � D � ( v× cïng phôgãc D � ) D 1 3 2 => AID= CLD ( g.c.g)=> ID =LD => DIL c©n t¹i D. L Tam gi¸c DKL vu«ng t¹i D cã DC vu«ng gãc víi 1 1 1 1 = (theo ®Þnh lý 4) mµ  2 2 2 DL DK CD CD 2 1 1 1 kh«ng ®æi do CD2 kh«ng ®æi => 2  = 2 DL DK CD 2 KL => kh«ng ®æi DI=DL (c©u a) nªn ta cã ®æi 1 1 1 = kh«ng  2 2 DI DK CD 2 Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ :(5 phót) Híng dÉn bµi 7 SGK -Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1,2,3,4 Bµi tËp vÒ nhµ : 10,15,16 SBT Xem tríc bµi 2 D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 11/09/2010 TiÕt 5 TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: -Häc sinh hiÓu ®îc ®Þnh nghÜa sin, cos, tg, cotg cña mét gãc nhän . N¾m ®îc c¸ch dùng gãc nhän khi biÕt tØ sè lîng gi¸c cña nã 2. Kü n¨ng: Dùng ®îc gãc nhän khi biÕt tû sè lîng gi¸c cña nã. 3. Th¸i ®é : Chó ý, hîp t¸c x©y dông bµi B-ChuÈnbÞ GV :Thíc th¼ng, ª ke, Gi¸o ¸n ,SGK,b¶ng phô vÏ h×nh minh häa ?3 HS : :Thíc th¼ng, ª ke, com pa. ChuÈn bÞ tríc bµi ë nhµ C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng1:KiÓm tra bµi cò: (8 phót) HS1-Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng HS 2-Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt hÖ thøc cña chóng Ho¹t ®éng 2: ( 8 phót) 1) Kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän a)Më ®Çu -Häc sinh nh×n h×nh vµ nhËn xÐt ®©u lµ c¹nh ®èi,kÒ cña gãc B? -Khi 2 tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng Ho¹t ®éng cña trß Häc sinh Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 1, §Þnh lÝ: 2.ViÕt hÖ thøc cña chóng theo SGK Häc sinh Ph¸t biÓu §Þnh lÝ: 3, §Þnh lÝ: 4.ViÕt hÖ thøc cña chóng 1) Kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän a)Më ®Çu Cho Δ ABC vu«ng t¹i A.XÐt gãc nhän B cã c¹nh kÒ lµ AB, c¹nh ®èi lµ AC Hai tam gi¸c vu«ng ®ång d¹ng víi nhau khi vµ chØ khi chóng GV : NguyÔn Mai Ly th× tØ sè gi÷a hai c¹nh t¬ng øng cña cã mét gãc nhän b»ng nhau .TØ sè gi÷a c¸c c¹nh cña chóng nã b»ng hay kh¸c nhau ? lu«n kh«ng ®æi .c¸c tØ sè nµy chØ thay ®æi khi ®é lín cña Häc sinh => kh¸i niªm tØ sè lîng chóng thay ®æi .c¸c tØ sè nµy ta gäi lµ tØ sè lîng gi¸c cña gãc gi¸c nhän ?1 a) C -Tõ gãc B=45o=> gãc C=? =>Δ ABC lµ tam gi¸c G× ? =>AB ? AC canh doi canh huyen =>AB/AC = ? b) -Häc sinh t×m sè ®o gãc C=? C =>AB ? BC B canh ke A -Häc sinh vËn dông §Þnh lÝ: pi ta go tÝnh AC theo c¹nh AB =>AC =? AB Do a)do gãc B=45o =>gãcC=45o =>AC/AB=? => ΔABC lµ tam gi¸c vu«ng c©n Ho¹t ®éng 3: ( 12 phót) -Häc sinh nªu ®Þnh nghÜa theo SGK =>AB=AC =>AB/AC=1 A B b)do gãc B=60o => C=30o =>AB=1/2BC.TheoPitago * NhËn xÐt :?TØ sè AB/BC lín hay 2 2 2 2 =>AC =BC -AB =3AB nhá h¬n 1=> ?2: =>AC= 3 AB =>AC/AB= 3 sin  =? cos  =? b) §Þnh nghÜa: tg  =? cotg  =? VD1 * NhËn xÐt o Sin45 =sinB=? B-ThÊy tØ sè lîng gi¸c cña 1 gãc nhän lu«n d¬ng Cos45o = cosB =? vµ sin <1 , cos  <1 Tg450 = tgB =? cotg450 =cotgB=? ?2: sin  =AB/BC cos  =AC/BC VD2 tg  =AB/AC cotg  =AC/AB Sin60o =sinB=? o VD1 Cos60 = cosB =? Tg600 = tgB =? Cotg600 Sin45o =sinB=AC/BC= a  2 ;Cos45o = cosB = AB  2 =cotgB =? a 2 Tg450 = tgB = 2 BC 2 AC AB 1 ;cotg450 =cotgB = 1 AB AC C VD2 ?-BiÕt sè ®o cña gãc ta cã tÝnh ®îc tØ sè lîng gi¸c cña gãc ®ã kh«ng ?- BiÕt sè ®o cña gãc ta cã dùng ®îc gãc kh«ng VD3 ?-Nªu c¸ch dùng gãc  khi biÕt tg  =2/3 -Häc sinh nhËn xÐt c¸ch dùng gãc trong VD4 ?-Ta cÇn dùng yÕu tè nµo tríc ?-Víi c¸ch dùng ®ã ta cã sin  =? Cã tháa m·n yªu cÇu bµi to¸n kh«ng Sin60o =sinB=AC/BC= a 3  3 2a AB 1  BC 2 AC Tg600 = tgB =  3 AB 2 C Cos60o = cosB = a A a 3 Cotg600 =cotgB = AB  3 AC a 3 A 2a a B Nh vËy cho gãc nhän ta cã thÓ tÝnh ®îc tØ sè lîng gi¸c cña nã .Ngîc l¹i cho mét trong c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän ta cã thÓ dùng ®îc gãc ®ã VD3 VD4 ?3 -Dùng tia Ox  Oy trªn O x lÊy ®iÓm B sao choOB=1 -Më réng com pa mét kho¶ng 2 ®¬n vÞ ,lÊy M lµm tam dùng ®êng trßn (M;2) -§êng trßn nµy c¾t OY t¹i N=>gãc ONM lµ gãc cÇn dùng ThËt vËy Theo c¸ch dùng ta cã Δ BON vu«ng t¹i O cã B GV : NguyÔn Mai Ly BN=2,MO=1 vËy sin N =sin  =BO/MN=1/2 Tháa m·n ®k bµi x B 1 O 2 N y Chó ý : SGK Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : 5 phót) -ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? Ngêi ta dïng tØ sè lîng gi¸c ®ã ®Ó lµm g× ? *Híng dÉn vÒ nhµ *Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK lµm bµi tËp 10,11/76 *Híng dÉn bµi 10 D. Rót kinh nghiÖm TiÕt 6 Ngµy so¹n: 19/09 /2010 TØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : BiÕt ®îc mèi liªn hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau 2. Kü n¨ng : BiÕt vËn dông c¸c tØ sè lîng gi¸c ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp 3. Th¸i ®é : Chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc tham gia x©y dùng bµi B-ChuÈn bÞ: GV : Thíc th¼ng,compa Gi¸o ¸n ,SGK,b¶ng phô vÏ h×nh minh häa ?4 HS : Thíc th¼ng,compa ChuÈn bÞ tríc bµi ë nhµ C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh GV : NguyÔn Mai Ly Ho¹t ®éng 1 : ( 15 phót) KiÓm tra bµi cò: Häc sinh 1 Cho tgvcã gãc nhän .X¸c ®Þnh vÞ trÝ c¹nh ®èi ,c¹nh kÒ ,c¹nh huyÒnvµ viÕt Häc sinh nªu kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña c«ng thøc tû sè läng gi¸c cña gãc  mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc Häc sinh 2 -ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña vµo yÕu tè nµo ? vµ øng dông cña nã mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? Häc sinh 3 :Lµm bµi tËp 11/76 Cho tgvcã c¹nh 0,9; 1,2 ;1,5; gãc C b»ng Häc sinh Lµm bµi tËp 11/76 900. tÝnh tû sè lîng gi¸c cña gãc B , gãc A GV nh¾c lai cho häc sinh c¸ch dùng gãc nhän  khi biÕt sin  = 2 3 ; cot g  5 4 Ho¹t ®éng 2 : (20 phót) 2)TØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau ?4 ?häc sinh nh×n vµo h×nh vÏ vµ nhËn xÐt  + =? V× sao -TÝnh vµ so s¸nh Sin  =? co.s  =? Cos  = ? , sin  =? -Häc sinh Ph¸t biÓu thµnh §Þnh lÝ: theo SGK Häc sinh lµm VD5 2)TØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau ?4 B Ta cã +  =90o Sin  =AC/BC  cos  =AC/BC � Sin  = cos  T¬ng tù ta cã:  Cos  =AB/BC =sin  A C Tg= AC/AB ; Cotg = AB/AC Tg = AB/AC ; Cotg = AC/AB � Tg = Cotg ; Cotg = Tg GV : NguyÔn Mai Ly - sin45o ? cos 45o=? §Þnh lÝ: -Tg45o ? cotg45o=? V× sao ? Häc sinh lµm VD6 VD5 NhËn xÐt Theo VD1 ta cã sin45o= cos 45o= 2 gãc 30o vµ gãc 60o lµ hai gãc cã phô nhau 2 kh«ng ?v× sao ? o=cotg45o=1 Tg45 o o Sin30 ? co.s 60 =? VD6 Co.s 300 ? sin 60o=? Ta cã gãc 30o vµ gãc 60o lµ hai gãc phô nhau Tg30o ? cotg60o=? ta cã Cotg30o ? g60o=? Sin30o=cos 60o=1/2; Co.s 300=sin 60o= 3 GV :Giíi thiÖu b¶ng lîng gi¸c cña c¸c gãc 2 ®Æc biÖt trong SGK GV: híng dÉn häc sinh thùc hiÖn VD7 Tg30o=cotg60o= 3 ; Cotg30o=tg60o= 3 VËn dông tØ sè lîng gi¸c tÝnh 3 cos30o=?=? B¶ng tØ sè lîng gi¸c cña mét sè gãc ®Æc biÖt =>y=? =? VD7 17 Ta cã cos30 = y/17 o y 30o =>y=17.sos30o= 17 3  14, 7 2 Ho¹t ®éng3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : ( 10 phót) ?-Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau ViÕt c¸c tØ sè lîng gi¸c sau thµnh tØ sè lîng gi¸c cña c¸c gãc nhá h¬n 450 Sin600 , Cos50030’ , Tg 820 Häc sinh ®äc bµi cã thÓ em cha biÕt vµ vËn dông kiÕn thøc cña m×nh ®Ó gi¶i thÝch ®iÒu lÝ thó ®ã Gîi ý : TÝnh TgACB =? ;TgBIC =? Tõ ®ã suy ra tæng 2 gãc BIC vµ ICK b»ng? => �IKC =? Híng dÉn vÒ nhµ -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 13, 14 SGK sè 24, 27,28,29, 32 SBT TiÕt sau luyÖn tËp D. Rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n: 23/09/2010 TiÕt 7: LuyÖn tËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m v÷ng thªm kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän , mét sè tÝnh chÊt cña c¸c tØ sè lîng gi¸c ®îc giíi thiÖu trong bµi tËp 14 SGK GV : NguyÔn Mai Ly 2. Kü n¨ng: VËn dông dÞnh nghÜa tû sè lîng gi¸c cña gãc nhän ®Ó chøng minh mét sè c«ng thøc lîng gi¸c c¬ b¶n. rÌn kü n¨ng dùng gãc khi biªt mét trong c¸c tû sè lîng gi¸c cña nã. RÌn luyÖn kÜ n¨ng tÝnh to¸n víi c¸c phÐp tÝnh vÒ lîng gi¸c 3. Th¸i ®é : TÝch cùc, hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc. B-ChuÈn bÞ: GV :-Gi¸o ¸n ,SGK ,b¶ng phô vÏ h×nh 23 -Thíc th¼ng,compa HS : -Thíc th¼ng,compa -§Þnh nghÜa tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän C- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: Häc sinh nªu kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc (5 ph) nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? Häc sinh 1 Häc sinh Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai -ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña gãc phô nhau mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? LuyÖn tËp Häc sinh 2?-Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc y phô nhau Ho¹t ®éng 2: (35 phót) Bµi 13 C 2 B AC=2cm a)VÏ 2 tia Ax  Ay trªn Ay ®Æt AC sao cho -Dïng com pa dùng ®êng trßn (C ; 3cm)®êng trßn nµy c¾t Ax t¹i B th× gãc ABC lµ Gãc cÇn dùng *Häc sinh t×m c¸ch dùng c¸c c©u kh¸c vµ Chøngminh x -Häc sinh nªu yªu cÇu bµi to¸n ?-Muèn dùng gãc  ta ph¶i lµm thÕ nµo *Gîi ý c¸ch dùng Bµi 14 Ax ? Ay AC=? Dùng ®êng trßn t©m ? b¸n kÝnh lµ ? => Gãc  cÇn dùng lµ gãc nµo C Bµi 14 A -Häc sinh nªu yªu cÇu cña bµi to¸n -H·y g¾n gãc  vµo tam gi¸c vu«ng -H·y t×m sin  =? Cos =? sin  => =?=? tg. cos cos => =?=? cotg  sin  T×m tg  =?; cotg  =? => tg  .cotg  =? T×m sin2 +cos2=? VËn dông §Þnh lÝ: pitago =>KQ=? Bµi 15 -Nªu yªu cÇu bµi to¸n -Theo bµi ra ta biÕt g×; cÇn tÝnh g× 3 a b c @ Gi¶ sö  lµ mét gãc nhän Trªn 2 c¹nh cña B gãc ta dùng tam gi¸c ABC cã 3 c¹nh t¬ng øng lµ a,b,c Ta cã sin  =b/a ; Cos = c/a sin  b c b sin   :   tg =>tg. = cos a a c cos cos c b c cos *  :   cot g =>cotg  = sin  a a b sin  *=> *tg  =b/c ; cotg  =c/b =>tg  .cotg  =b/c.c/b =1 => tg  .cotg  =1 *sin2 +cos2 = Bµi 15 b2 c 2 b2  c 2 a 2    2 1 a2 a2 a2 a ?-VËn dông c«ng thøc nµo ®Ó tÝnh sinB=>KQ=? ?-TÝnh tg B b»ng c«ng thøc nµo =>KQ=? ?-TÝnh cotgB b»ng c«ng thøc nµo =>KQ=? GV : NguyÔn Mai Ly 1 A ? Cã c¸ch gi¶i kh¸c kh«ng? Bµi 17 GV vÏ s½n h×nh lªn b¶ng vµ híng dÉn häc sinh gi¶i AH=?V× sao? Tam gi¸c ahc vu«ng AC2= AH2 +HC2  AC = ? Cã thÓ VËn dông kh¸i niÖm hµm cos ®Ó t×m x Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ *Híng dÉn vÒ nhµ -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 16, /77 vµ28, 29 ,30 SBT TiÕt sau ®a b¶ng sè ®Ó häc bµi B¶ng lîng gi¸c d. Rót kinh nghiÖm Theo bµi 14 ta cã sin2B +cos2B =1 sin2B=1- cos2B= = 1-0,64= 0,36  sinB=0,6 B C 0,8 Theo c«ng thøc sin B 0, 6   0, 75 cos B 0,8 cos 0,8  1,33 Theo c«ng thøc cotgB = = sin  0, 6 Tg B = HS :Theo ®Þnh lý pi ta go tÝnh AB sau ®ã tÝnh c¸c tØ sè lîng gi¸c cña gãc C A ? 45 20 21 C = 20.1= 20 ta cã tgBB = AH/BH =>AH = BH.tgB H 2 2 Theo ®Þnh lý Pi ta go AC = AH +HC2 = 202+212 AC= 29 ?-ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? ?-Ngêi ta dïng tØ sè lîng gi¸c ®ã ®Ó lµm g× ? ?-Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau GV : NguyÔn Mai Ly : TiÕt 8: Ngµy so¹n : 26/09/2010 B¶ng lîng gi¸c A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îccÊu t¹o cña b¶ng lîng gi¸c n¾m ®îc gi¸ trÞ cña c¸c hµng vµ c¸c cét . Häc sinh n¾m ®îc c¸ch sö dông b¶ng ®Ó t×m tØ sè l¬ng gi¸c cña c¸c gãc nhän 2. Kü n¨ng: BiÕt sö dông b¶ng sè, m¸y tÝnh bá tói ®Ó tÝnh tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän cho tríc hoÆc t×m sè ®o gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña gãc ®ã. 3. Th¸i ®é : Chó ý nghe gi¶ng, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc. B-ChuÈn bÞ: GV: -Gi¸o ¸n ,SGK,B¶ng lîng gi¸c HS : -B¶ng lîng gi¸c (b¶ng sè ), m¸y tÝnh bá tói -§äc tríc bµi ë nhµ C-Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng 1:KiÓm tra bµi cò (8phót) Häc sinh 1?-ThÕ nµo lµ tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän ,tØ sè lîng gi¸c ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? ?-Ngêi ta dïng tØ sè lîng gi¸c ®ã ®Ó lµm g× ? Häc sinh 2 ?-Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau Ho¹t ®éng 2: (10 phót) 1)C©ó t¹o b¶ng lînggi¸c -Häc sinh nh×n vµo b¶ng sè b¶ng VII,IX,X vµ nhËn xÐt ?-B¶ng gåm mÊy dßng ,mÊy cét c¸c dßng ,cét ghi g× -B¶ng nµo dïng ®Ó tra sin ,cos ?-B¶ng nµo dïng ®Ó tra tg cotg ? *NhËn xÐt -Häc sinh nh×n vµo b¶ng vµ nhËn xÐt khi  t¨ng ,gi¶m th× c¸c tØ sè lîng gi¸c thay ®æi nh thÕ nµo ? Ho¹t ®éng 3: (20 phót) ?-Dïng b¶ng sè ®Ó tra c¸c tØ sè lîng gi¸c ta ph¶i qua mÊy bíc ? *Bíc 1? *Bíc 2 ? *Bíc 3? VD1 Häc sinh vËn dông c¸c bíc trªn ®Ó t×m sin 46o12’ ?-Ta tra ë b¶ng nµo ?-Hµng nµo ? cét nµo ? -§äc gi¸ trÞ võa t×m ®îc VD2 ?-Ta tra ë b¶ng nµo GV : NguyÔn Mai Ly Ho¹t ®éng cña häc sinh Häc sinh nªu kh¸i niÖm tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän Häc sinh nªu c¸c øng dông cña tØ sè lîng gi¸c Häc sinh Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau 1)C©ó t¹o b¶ng lînggi¸c B¶ng lîng gi¸c gåm b¶ng VII,IX,Xtrong cuèn b¶ng sè Ngêi ta lËp b¶ng dùa trªn tØ sè lîng gi¸c cña hai gãc phô nhau *B¶ng VIII dïng ®Ó tra sin,co s cña c¸c gãc nhän *B¶ng IX :Dïng ®Ó t×m gÝa trÞ cña tg c¸c gãc tõ 0 ®Õn 76o vµ cotg cña gãc tõ 14o ®Õn 90o *B¶ng X Dïng ®Ó t×m gi¸ trÞ tg cña gãc tõ 76o ®Õn 89,59o Vµ cotg cña gãc tõ 1o ®Õn 14o vµ ngîc l¹i *NhËn xÐt: Khi  t¨ng tõ 0o ®Õn 90o th× sin vµ tang t¨ng cßn cos vµ cotg gi¶m 2)C¸ch dïng b¶ng sè a)T×m tØ sè cña mét gãc nhän cho tríc Gåm 3 bíc *Bíc 1 Tra sè ®é ë cét 1víi sin vµ tg (cét 13 víi cos vµ cotg) *Bíc 2 Tra sè phót ë hµng 1víi sin vµ tg (hµngcuèi víi cos vµ cotg) *Bíc 3 :LÊy gi¸ trÞ t¹i giao cña hµng ghi sè ®é vµ cét ghi sè phót VD1 T×m sin 46o12’ A. . . . . 12’. . . . . .. . . 46o . . Tra hµng 46o giao víi cét 12’ ta cã sin 46o12’ 0,7218 VD27218 T×m cos 33o14’ ?-Hµng nµo ? cét nµo ? -§äc phÇn hiÖu chØnh vµ ghi kÕt qu¶ VD3 ?-Ta tra ë b¶ng nµo ?-Hµng nµo ? cét nµo ? ?1 Sö dông b¶ng,t×m cotg47 024’ VD4 ?-Ta tra ë b¶ng nµo ?-Hµng nµo ? cét nµo? 8368. . 33o . . o12’+2’) = 0,8368 - 0,0003 VËy cos33o14’= 3. cos. .(33 12’. . . A1’2’3’ =0,8365 0 VD3 T×m tg 52 18’ tang A 0’ ... 18’ ...... GV : NguyÔn Mai Ly ?2 Sö dông b¶ng,t×m cotg82 013’ GV nªu chó ýkhi sö dông b¶ng 500 510 520......... 530 1,1918 ........ .......> 2938 VD4 T×m cotg80 32’ 6,665 ....... . <........ 8030’ . ..... A 2’ C¤ tang Chó ý : §æi víi sin vµ tang gãc lín h¬n (hoÆc nhá h¬n)th× céng thªm (hoÆctrõ ®i) phÇn hiÖu chÝnh t¬ng øng :§æi víi cosin vµ cotang gãc lín h¬n (hoÆc nhá h¬n) th× trõ ®i (hoÆc céng thªm phÇn hiÖu chÝnh t¬ng øng Ho¹t ®éng 3: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : (7 phót) ?-Nªu cÊu t¹o cña b¶ng lîng gi¸c ?-Nªu c¸ch sö dông b¶ng lîng gi¸c ®Ó tra c¸c tØ sè lîng gi¸c *Híng dÉn vÒ nhµ -Häc thuéc lÝ thuyÕt theo SGK,lµm bµi tËp 18,19/84 HD dïng c¸ch sö dông b¶ng lîng gi¸c b¶ng VIII,IX,X Sö dung m¸y tÝnh bá tói ®Ó t×m tû sè lîng gi¸c vµ gãc d. Rót kinh nghiÖm TiÕt 9 Ngµy so¹n: 30/09/2010 B¶ng lîng gi¸c ( TiÕp ) A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Häc sinh n¾m ®îc c¸ch sö dông m¸y tÝnh ®Ó t×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän vµ t×m gãc nhän khi biÕt tØ sè lîng gi¸c cña nã 2. Kü n¨ng: Häc sinh biÕt dïng m¸y tÝnh bá tói t×m tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän vµ t×m gãc nhän khi biÕt tØ sè lîng gi¸c cña nã . 3. Th¸i ®é : Chó ý, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng häc B-ChuÈn bÞ: GV :- So¹n bµi , ®äc kü bµi , SGK . 4. QuyÓn b¶ng sè víi 4 ch÷ sè thËp ph©n , m¸y tÝnh bá tói lo¹i CASIO fx 500 , m¸y tÝnh cã chøc n¨ng t¬ng ®¬ng . HS :- Häc thuéc bµi cò , n¾m ch¾c c¸ch dïng b¶ng ®Ó tra t×m tØ sè lîng gi¸c cña gãc nhän - QuyÓn b¶ng sè . §äc tríc bµi xem c¸ch tra ngîc . M¸y tÝnh bá tói lo¹i CASIO fx 500 ho¾c m¸y tÝnh cã chøc n¨ng t¬ng ®¬ng C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò: (10 phót) Häc sinh 1 -B¶ng VIII , IX dïng ®Ó tra tØ sè lîng gi¸c g× ? cña gãc nµo ? -Gi¶i bµi tËp 18 ( b, c ) – SGK – 83 Häc sinh 2: khi  t¨ng ,gi¶m th× c¸c tØ sè lîng gi¸c thay ®æi nh thÕ nµo ? - kh«ng tra b¶ng h·y s¸nh Sin 250 vµ sin400 Cotg 510 vµ Cotg730 Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót) Sö dông m¸y tÝnh CASIO fx220 hoÆc m¸y tÝnh CASIO fx500A GV giíi thiÖu c¸c thao t¸c bÊmt×m tû sè lîng gi¸c cña mét gãc Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Häc sinh nªu øng dông b¶ng VIII , IX -Häc sinh Gi¶i bµi tËp 18 ( b, c ) – SGK – 83 Khi  t¨ng tõ 0o ®Õn 90o th× sin vµ tang t¨ng cßn cos vµ cotg gi¶m do ®ã Sin250 < sin400 ; Cotg 510 < Cotg730 T×m tû s« lîng gi¸c cñagãc nhän b»ng m¸y tÝnh bá tói VÝ dô TÝm sin 25 013’ GV : NguyÔn Mai Ly Ho¹t ®éng 3: ( 15 phót) b)T×m sè ®o cña gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña gãc ®ã - GV gäi HS t×m kÕt qu¶ trong b¶ng cña m×nh sau ®ã yªu cÇu HS thùc hiÖn ? 3 – C¸ch lµm t¬ng tù vÝ dô 5 . - Em h·y cho biÕt muèn t×m gãc  biÕt cotg = 3,006 th× ta lµm thÕ nµo ? - Tra trong b¶ng cotg t×m gi¸ trÞ 3,006 sau ®ã t×m xem lµ giao cña cét nµo ,hµng nµo? - Chó ý : b¶ng Cotg tra cét 1 bªn ph¶i vµ hµng cuèi cïng cña b¶ng . 2 5 O’’’ 1 3 O’’’ sin ~ 0,4261 VÝ dô TÝm cosin 52 054’ 5 2 O’’’ 5 4 O’’’ cos ~ 0,9047 VÝ dô TÝm cotg56 0 25’= 5 6 O’’’ ~ 0,6640 2 5 1 tg 56 0 25' O’’’ tan 1/x b)T×m sè ®o cña gãc nhän khi biÕt mét tØ sè lîng gi¸c cña gãc ®ã VÝ dô 5 ( sgk – 80 ) T×m gãc  biÕt sin = 0,7837 Gi¶i : Tra b¶ng VIII : T×m sè 7837 ë trong b¶ng dãng sang cét 1 vµ hµng 1 ta thÊy 7837 n»m ë giao cña hµng 510 vµ cét ghi 36’ . VËy ta cã   51036’ MÉu 5 ( b¶ng phô ) GV ra tiÕp vÝ dô 6 ( sgk – 81 ) gäi HS ®äc ®Ò bµi ? 3 ( sgk ) sau ®ã híng dÉn HS lµm bµi . Ta cã cotg = 3,006 trong b¶ng ta t×m thÊy - Em h·y dïng b¶ng lîng gi¸c tra xem gi¸ trÞ cña 3,006 lµ giao cña dßng 180 vµ cét 24’ . sin = 0, 4470 trong b¶ng t¬ng øng víi gãc nµo ? VËy ta cã :  = 180 24’ . Cã gi¸ trÞ ®ã trong b¶ng lîng gi¸c kh«ng ? * Chó ý : (sgk ) Em h·y t×m gi¸ trÞ gÇn ®óng gÇn nhÊt víi gi¸ trÞ - VÝ dô 6 ( sgk – 81 ) trªn ë trong b¶ng Sin . Ta cã : Sin = 0,4470 . Tra b¶ng VIII ta thÊy - GV cho HS t×m sau ®ã híng dÉn l¹i c¸ch lµm tõ kh«ng cã sè 4470 ë trong b¶ng , Cã hai sè ®ã theo nh¹n xÐt lÊy gi¸ trÞ gÇn ®óng . - ¸p dông t¬ng tù vÝ dô trªn em h·y thùc hiÖn ? 4 ( gÇn víi gi¸ trÞ 4470 nhÊt lµ : 4462 vµ 4478 . Ta cã : sgk ) - GV yªu cÇu HS th¶o luËn lµm ? 4 sau ®ã gäi HS 0,4462 < 0,4470 < 0,4478 . VËy Sin 260 30’ < sin  < sin 260 36’ ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm bµi . - Gîi ý : Xem gi¸ trÞ 0,5547 cã trong b¶ng kh«ng ,  26030’ <  < 260 36’    270 gi¸ trÞ nµo gÇn nhÊt gi¸ trÞ ®ã vµ t¬ng øng víi gãc nµo ? ? 4 (sgk – 81 ) Tra trong b¶ng VIII ta cã : 0,5534 < 0,5547 < 0,5548  cos560 24’ < cos  < cos 560 18’ vµ t×m sè ®o cña gãc khi biÕt tû sè lîng gi¸c  56018’ <  < 560 24’ SHI FT Sin-1 ®Ó t×mkhi biÕt sin VËy lµm trßn ®Õn ®é ta cã   560 SHI FT CoS -1 SHI FT Tan -1 ®Ó t×mkhi biÕt cos ®Ó t×mkhi biÕt tg Ho¹t ®éng 4: Cñng cè kiÕn thøc-Híng dÉn vÒ nhµ : ( 10 phót) 5. Nªu l¹i c¸ch tra b¶ng t×m sè ®o gãc khi biÕt tØ sè lîng gi¸c . 6. ¸p dông gi¶i bµi tËp 19 ( sgk- 84 ) ( a , c) ( GV gäi 2 HS lªn b¶ng ) lµm bµi , c¸c HS kh¸c cïng lµm råi nhËn xÐt . *Híng dÉn vÒ nhµ 7. - N¾m ch¾c c¸c c¸ch dïng b¶ng sè ë c¶ hai phÇn tra xu«i vµ ngîc . GV : NguyÔn Mai Ly 8. Xem l¹i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®· ch÷a . Xem Bµi ®äc thªm ®Ó sö dông thµnh th¹o m¸y tÝnh bá tói ®Ó t×m tû sè lîng gi¸c vµ gãc ¸p dông c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp trong sgk : BT 18 , 19 , 20 , 21 – 83, 84 D. Rót kinh nghiÖm : Ngµy so¹n: 03/10/2010 TiÕt10 LuyÖn TËp A-Môc tiªu : 1. KiÕn thøc: Cñng cè l¹i cho HS c¸ch dïng b¶ng lîng gi¸c vµ m¸y tÝnh bá tói ®Ó tra t×m tØ sè lîng gi¸c cña mét gãc nhän vµ ngîc l¹i .HS thÊy ®ùoc tÝnh ®ång biÕn cña sin vµ tang,tÝnh nghÞch biÕn cña cosin vµ c«tang 2. kü n¨ng : RÌn kü n¨ng dïng b¶ng sè vµ m¸y tÝnh bá tói tra t×m tØ sè lîng gi¸c vµ t×m gãc nhän. VËn dông tÝnh ®ång biÕn cña sin vµ tang, tÝnh nghÞch biÕn cña c« sin vµ c« tang ®Ó so s¸nh c¸c tØ sè nµy. 3. Th¸i ®é : TÝch cùc hîp t¸c tham gia ho¹t ®éng häc, t¸c phong nhanh nhÑn khi sö dông b¶ng sè vµ m¸y tÝnh. B-ChuÈn bÞ: GV: - So¹n bµi , ®äc kü bµi so¹n ,gi¶i c¸c bµi tËp trong sgk – 84 . 9. QuyÓn b¶ng sè víi 4 ch÷ sè thËp ph©n , m¸y tÝnh bá tói CASIO fx 500 HS: - N¾m ch¾c c¸ch c¸ch dïng b¶ng lîng gi¸c vµ c¸ch dïng m¸y tÝnh bá tói . 10. Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ nhµ . ChuÈn bÞ quyÓn b¶ng sè vµ m¸y tÝnh bá tói cã tÝnh n¨ng ®¸p øng ®îc bµi häc . C-TiÕn tr×nh bµi gi¶ng Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò:(8ph) Häc sinh 1: Gi¶i bµi tËp 19 ( sgk – 84 ) ( b , c ) ( dïng b¶ng lîng gi¸c hoÆc m¸y tÝnh) Häc sinh Gi¶i bµi tËp 19 ( sgk – 84 ) ( b , d ) Häc sinh 2 Gi¶i BT 20a,b Ho¹t ®éng 2: (32 phót) bµi tËp 20 ( sgk ) 1HS lµm phÇn (a) ,1HS lµm phÇn (b) - Gi¸o viªn gäi 1 HS dïng m¸y tÝnh bá tói kiÓm tra l¹i hai kÕt qu¶ trªn , nãi c¸c thao t¸c trªn m¸y tÝnh bá tói vµ ®äc kÕt qu¶ . - GV gäi HS nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch lµm . - Gîi ý : Tra b¶ng sin xem giao cña dßng 700 cét ®Çu tiªn bªn tr¸i vµ cét 12’ , cät 1’ phÇn hiÖu chÝnh sau ®ã céng hai kÕt qu¶ . - Tra b¶ng tang vµ lµm t¬ng tù .bµi tËp 21 ( sgk / 84 ) - §Ó tra t×m gãc nhän khi biÕt c¸c tØ sè lîng gi¸c ta tra nh thÕ nµo ? - Dïng b¶ng lîng gi¸c gi¶i bµi tËp phÇn ( b vµ d ) . GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi c¸c HS kh¸c theo dâi nhËn xÐt . - H·y dïng m¸y tÝnh ®Ó kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ . GV gäi HS dïng m¸y tÝnh bá tói ®Ó kiÓm tra ( nªu tõng thao t¸c bÊm m¸y ) LuyÖn tËp Gi¶i bµi tËp 20 ( sgk ) a) Sin 70013’ Ta cã : sin 70012’  0,9409 ( tra dßng 700 cét 12’ ) HiÖu chÝnh 1’ = 1 tra dßng 700 vµ cét hiÖu chÝnh1’) VËy sin 70013’  0,9410 b) tg 43010’ Ta cã : tg 43012’  0,9391 ( Tra b¶ng tang dßng 430 cét 12’ )hiÖu chÝnh 2’ = 11 ( tra dßng 430 cét hiÖu chÝnh 2’) VËy tg 43010’  0,9391 – 0,0011  0,9380 . Gi¶i bµi tËp 21 ( sgk / 84 ) c) Cos x = 0,5427 Tra b¶ng cos ta thÊy: 0,5417 < 0,5427 < 0,5432  cos 570 12’ < cos x < cos 570 6’  57012’ > x > 5706’ . VËy x  570 . d) Cotg x = 3,136
- Xem thêm -