Tài liệu Giáo án giáo dục công dân 9 trọn bộ_cktkn_bộ 4 (hay)

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường THCS …….. - PHÒNG GD&ĐT ................... TRƯỜNG THCS ........... Giáo án: GDCD 9 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG DÂN – LỚP 9 Năm học 2012 - 2013 HỌC KÌ I Tuần Tiết 1 1 2 Tuần Tiết Chí công vô tư 20 19 2 Tự chủ 21 20 3 3 Dân chủ và kỉ luật 22 21 4 4 Bảo vệ hòa bình 23 22 5 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới 24 23 6 6 Hợp tác cùng phát triển 25 24 7 7 26 25 Ôn tập 8 8 27 26 Kiểm tra viết 9 9 Ôn tập 28 27 10 10 Kiểm tra viết 29 28 11 11 Năng động, sáng tạo 30 29 12 Năng động, sáng tạo (tt) 31 30 33 32 34 33 Làm việc có năng suất, chất lượng , hiệu quả32 31Ng hĩa vụ bảo vệ tổ quốc1 2 1413 13 Ôn tập Học kì I3534 Thực hành, ngoại 14 15 Tên bài HỌC KÌ II Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (tt) Ngoại khóa: Lí tưởng sống của thanh niên Thực hành, ngoại khóa các vấn đề của địa phương... Giáo viên: …………….. -1- Tên bài Đọc thêm: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH – HĐH... Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân Quyền và nghĩa vụ công dân trong hôn nhân (tt) Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân (tt) Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân (tt) Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân (tt) Sống có đạo đức và tuân theo Pháp luật Ôn tập Học kì II Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. khóa các vấn đề của địa phươ ng...1 5 1716 16 18 17 18 - Thực hành ngoại khóa các nội dung đã học Kiểm tra học kì I 36 Giáo án: GDCD 9 35 Kiểm tra học kì II 37 19 Tuần 1: Tiết 1: CHÍ CÔNG VÔ TƯ I.Môc tiªu : 1.KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t, nh÷ng biÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t.V× sao ph¶i chÝ c«ng v« t? 2.KÜ n¨ng: Gióp HS ph©n biÖt ®îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn sù chÝ c«ng v« t hoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t trong cuéc sèng h»ng ngµy,®ång thêi biÕt kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. 3.Th¸i ®é: H×nh thµnh ë HS th¸i ®é quÝ träng vµ ñng hé nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t BiÕt phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh tù ti, t lîi, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc. II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin, KN trình bày suy nghĩ, KN tư duy phê phán, KN ra quyết định, kĩ năng giải quyết vấn đề. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV GDCD 9, gi¸o ¸n. + Mét sè mÈu chuyÖn, c©u nãi cña danh nh©n, tôc ng÷, ca dao nãi vÒ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. Giáo viên: …………….. -2- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 - Häc Sinh: SGK, ®å dïng häc tËp; sưu tầm một số câu tục ngữ, ca dao, câu chuyện nói về Chí công vô tư. V. Tiến trình d¹y häc: 1.Bài cũ (Ổn định tổ chức lớp): 2.Giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ ch¬ng tr×nh m«n GDCD líp 9. ChuyÓn tiÕp giíi thiÖu bµi míi. 3.D¹y- häc bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV-HS Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch truyÖn ®äc gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t. -Yªu cÇu 1 HS ®äc truyÖn ë SGK -HS lµm viÖc c¸ nh©n víi 3 c©u hái ë SGK Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn c¶ líp H:Nªu nh÷ng suy nghÜ cña em vÒ c¸ch dïng ngêi, gi¶i quyÕt c«ng viÖc cña T« HiÕn Thµnh HS: Döïa vaøo noäi dung sgk trình baøy Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t I. Néi dung bµi häc: 1/ ChÝ c«ng v« t: ThÓ hiÖn sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÝ lÏ, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung, ®Æt lîi chung lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. GV: Keát hoä GD kó naêng trình baøy suy nghó vaø ra quyeát ñònh cho HS. H:T« HiÕn Thµnh lµ ngêi nh thÕ nµo? H:Em hiÓu nh thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? Hs: Döïa vaøo noäi dung vöøa tìm hieåu traû lôøi H:Nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i chÝ c«ng v« t? (tù ti, t lîi, Ých kØ, c¸ nh©n…). Töø ñoù GD kó naêng pheâ phaùn cho HS Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm:T×m hiÓu ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t H:ChÝ c«ng v« t cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Hs: Neâu caùc yù nghóa vaø laáy ví duï minh hoïa H: Ñeå trôû thaønh ngöôøi coù chí coâng voâ tö ta phaûi laøm gì? Hs: Neâu caùc caùch reøn luyeän -T×m 1 sè tÊm g¬ng thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t -T×m hiÓu t¸c dông cña phÈm chÊt nµy Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp, cñng cè kiÕn thøc -Yªu cÇu HS lµm viÕc c¸ nh©n ®èi víi bµi tËp 1-2 t¹i líp. - Ph©n 3 nhãm, thi t×m ca dao, tôc ng÷ vÒ phÈm chÊt chÝ c«ng v« t 4/. Ñaùnh giaù: 2/ ý nghÜa: - §em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ, gãp phÇn lµm cho ®Êt níc giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh - §îc mäi ngêi yªu mÕn, tin cËy 3/ Ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn: +ñng hé ngêi chÝ c«ng v« t. +Phª ph¸n nh÷ng hµnh ®éng vô lîi, c¸ nh©n, thiÕu c«ng b»ng. II. Bµi tËp: -Bµi tËp 1:Chän c¸c biÓu hiÖn d-e -Bµi tËp 2: Chän d-® Em coù nhaän xeùt gì khi tham gia caùc phaàn chôi treân. Neâu suy nghó cuûa em qua baøi hoïc. 5/. Dặn dò: - Häc bµi t×m hiÓu kh¸i niÖm chÝ c«ng v« t, nªu ®îc biÓu hiÖn vµ c¸ch rÌn luyÖn - Hoµn thµnh c¸c bµi tËp ë SGK Giáo viên: …………….. -3- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 - Liªn hÖ thùc tÕ cuéc sèng Tuần 2: Tiết 2: TỰ CHỦ I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ tù chñ, ý nghÜa cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n vµ x· héi, hiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn luyÖn vµ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã tÝnh tù chñ. 2.KÜ n¨ng: - NhËn biÕt nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ. - §¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ tÝnh tù chñ. - RÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong quan hÖ víi mäi ngêi vµ trong c«ng viÖc cô thÓ cña b¶n th©n. 3.Th¸i ®é: HS cã th¸i ®é thÝch sèng tù chñ vµ t«n träng nh÷ng ngêi biÕt sèng tù chñ. II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: - Kĩ năng ra quyết định. - Kĩ năng kiên định. - Kĩ năng thể hiện sự tự tin. - Kĩ năng kiểm soát cảm xúc. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n, t×nh huèng + Nh÷ng vÝ dô, nh÷ng tÊm g¬ng trong thùc tÕ vÒ tÝnh tù chñ . - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp, sưu tầm một số câu chuyện nói về tính tự chủ. V.Tiến trình dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: - Em hiÓu nh thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? BiÓu hiÖn cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t? - GV kiÓm tra viÖc lµm bµi tËp cña HS ë nhµ. 2.Giíi thiÖu bµi: Nªu ý nghÜa, sù cÇn thiÕt cña tÝnh tù chñ- ®Ó hiÓu nh thÕ nµo lµ tÝnh tù chñ. Ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn => ChuyÓn tiÕp bµi míi. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu chuyÖn HS ®äc chuyÖn ë SGK Giáo viên: …………….. Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t -4- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. Ph©n líp thµnh 3 nhãm, th¶o luËn c¸c c©u hái a, b, c ë SGK. -Th¶o luËn c¶ líp. H: Theo em tÝnh tù chñ ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc H: TÝnh tù chñ biÓu hiÖn nh thÕ nµo? H:tÝnh tù chñ cã ý nghÜa nh thÕ nµo? - Caùc caâu hoûi HS döïa vaøo Sgk traû lôøi - Giáo án: GDCD 9 I. Néi dung bµi häc: 1/ Khaùi nieäm: Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n mình trong moïi hoaøn caûnh. - Qua phaàn traû lôøi cuûa HS, GV giaùo duïc cho hoïc sinh moät soá kó naêng caàn GD trong baøi hoïc Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn, t×m hiÓu ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn H:Th¶o luËn nhãm: Lµm thÕ nµo ®Ó trë thµnh ngêi cã tÝnh tù chñ? §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. - Cho HS laáy VD, töø ñoù GV giaùo duïc moät soá kó naêng soáng qua baøi hoïc cho hoïc sinh -GV chèt c¸c ý chÝnh. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp - cuûng coá HS lµm viÖc c¸ nh©n, bài tập. GV tổng kết bài. 4/ Ñaùnh giaù: 2/ Bieåu hieän: Ngêi tù chñ lµ ngêi lµm chñ suy nghÜ, t×nh c¶m, hµnh vi cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh, t×nh huèng. 3/ý nghÜa: Gióp con ngêi biÕt sèng, c xö mét c¸ch ®óng mùc, cã ®¹o ®øc, cã v¨n ho¸. 4/Ph¬ng ph¸p rÌn luyÖn: +Suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng. +Sau mçi viÖc lµm cÇn xem l¹i th¸i ®é , lêi nãi, hµnh ®éng cña m×nh lµ ®óng hay sai. II. Bµi tËp: -Bµi tËp 1: a- b- ®- e -Bµi tËp 2: HS kÓ mét c©u chuyÖn trong thùc tÕ. Em thaáy mình ñaõ töï chuû chöa? Em caàn laøm gì ñeå trôû thaønh ngöôøi töï chuû? 5.Dặn dò: - HiÓu thÕ nµo lµ tÝnh tù chñ. Nªu biÓu hiÖn. - Lµm bµi tËp 4. - Soaïn baøi 3: Ñoïc truyeän vaø traû lôøi caùc caâu hoûi phaàn gôïi yù. Giáo viên: …………….. -5- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 Tuần 3: Tiết 3: DÂN CHỦ VÀ KỈ LUẬT I.Môc tiªu: Qua bµi häc, HS cÇn ®¹t ®îc c¸c môc tiªu sau: 1.KiÕn thøc: - HiÓu ®îc d©n chñ, kØ luËt lµ g×? Nh÷ng biÓu hiÖn cña d©n chñ, kØ luËt trong ®êi sèng x· héi, trong nhµ trêng - HiÓu ý nghÜa cña viÖc tù gi¸c thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ph¸t huy d©n chñ vµ kØ luËt lµ c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó mçi ngêi ph¸t triÓn nh©n c¸ch vµ gãp phÇn x©y dùng mét x· héi c«ng b»ng, d©n chñ vµ v¨n minh 2.KÜ n¨ng: - Thùc hiÖn tèt d©n chñ, kØ luËt nh biÕt biÓu ®¹t quyÒn, nghÜa vô ®óng lóc, ®óng chç, biÕt gãp ý víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh 3.Th¸i ®é: - Cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt, ph¸t huy d©n chñ trong ho¹t ®éng häc tËp x· héi - ñng hé nh÷ng ngêi thùc hiÖn tèt d©n chñ vµ kØ luËt II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng trình bày suy nghĩ của mình. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp đóng vai; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n Tranh ¶nh minh ho¹. + Tranh ¶nh vi ph¹m d©n chñ kØ luËt. - Häc sinh: SGK, §å dïng häc tËp. V.Tiến trình dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: - TÝnh tù chñ biÓu hiÖn nh thÕ nµo trong cuéc sèng? - Nªu mét sè t×nh huèng ®ßi hái tÝnh tù chñ mµ em cã thÓ gÆp trong cuéc sèng h»ng ngµy? 2.Giới thiệu bài mới: GV nêu sự cấn thiết của tính dân chủ và kỉ luật trong công việc và đời sống => Bài mới. 3.Bài mới: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: Khai th¸c, t×m hiÓu truyÖn -Yªu cÇu HS ®äc truyÖn ë SGK H:H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn viÖc ph¸t huy d©n chñ vµ thiÕu d©n chñ trong 2 truyÖn trªn? H:Qua 2 chuyÖn trªn, em hiÓu nh thÕ nµo lµ d©n chñ? ThÕ nµo lµ kØ luËt? Cho ví duï? Hs: Döïa vaøo Sgk traû lôøi, laáy ví duï minh hoïa. Töø ñoù GV giaùo duïc cho HS moät soá kó naêng coù trong baøi Ho¹t ®éng 2: Ph©n tÝch t¸c dông, Giáo viên: …………….. Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t I. Néi dung bµi häc 1/ D©n chñ: Lµ mäi ngêi ®îc lµm chñ c«ng viÖc cña tËp thÓ vµ x· héi; mäi ngêi ph¶i ®îc biÕt, ®îc cïng bµn, cïng tham gia vµo c«ng viÖc chung 2/ KØ luËt: Laø tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh chung cña céng ®ång hoÆc cña 1 tæ chøc x· héi 3/ý nghÜa: -6- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - hiÓu ý nghÜa H:T¸c dông cña ph¸t huy tÝnh d©n chñ, thùc hiÖn kØ luËt ë líp 9A H:TÝnh d©n chñ cã t¸c dông g×? D©n chñ- kØ luËt cã quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo? -LÊy vÝ dô thÓ hiÖn thiÕu d©n chñ vµ kØ luËt trong sinh ho¹t §oµn- §éi? Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1+2 ë SGK Neâu nhöõng bieåu hieän thieáu daân chuû Giáo án: GDCD 9 - T¹o ra sù thèng nhÊt cao vÒ nhËn thøc, ý chÝ vµ hµnh ®éng cña mäi ngêi II. Bµi tËp -Bµi tËp 1 -Bµi tËp 2 vaø kæ luaät trong hoïc sinh. Töø nhöõng bieåu hieän ñoù xaây döïng thaøn moät tieåu phaåm coù noäi dung pheâ phaùn yù thöùc cuûa caùc hoïc sinh ñoù Gv: Cho HS thaûo luaän traû lôøi vaø xaây döïng tieåu phaåm. 4/ Ñaùnh giaù: Theo em tình hình thöïc hieän daân chuû vaø kæ luaät trong lôùp, tröôøng ta hieän nay nhö theá naøo? 5/.Dặn dò: -Yªu cÇu mçi häc sinh: su tÇm 1 c©u chuyÖn hoÆc t×m 1 vÝ dô, 1 t×nh huèng thÓ hiÖn viÖc thùc hiÖn tèt tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt trong cuéc sèng.Nªu t¸c dông -Su tÇm ca dao, tôc ng÷ phï hîp chñ ®Ò - Soaïn baøi 4, traû lôøi caâu hoûi phaàn gôïi yù… Tuần 4: Tiết 4: BẢO VỆ HÒA BÌNH I. Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: HiÓu ®îc gi¸ trÞ cña hoµ b×nh vµ hËu qu¶ tai h¹i cña chiÕn tranh. HiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. 2.KÜ n¨ng: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é yªu hoµ b×nh, ghÐt chiÕn tranh. II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư duy phê phán, KN tìm kiếm và xử lí thông tin. Giáo viên: …………….. -7- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + SGK, SGV, gi¸o ¸n và tranh ¶nh minh họa. + Sè bµi h¸t vÒ hoµ b×nh; 2 bøc tranh SGK 13-14. - Häc sinh: SGK, §å dïng häc tËp. V.TiÕn tr×nh dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: a/.Em hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ? ThÕ nµo lµ kØ luËt? Thùc hiÖn tèt d©n chñ vµ kØ luËt cã ý nghÜa nh thÕ nµo? b/.Yªu cÇu 1 HS lµm bµi tËp 1 ë SGK. 2. Giới thiệu bài mới: Hoµ b×nh lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña toµn nh©n lo¹i hiÖn nay. B¶o vÖ nÒn hoµ b×nh lµ tr¸ch nhiÖm cña toµn céng ®ång TG. Nh vËy hoµ b×nh lµ g×? B¶o vÖ hoµ b×nh lµ g×? VÊn ®Ò chiÕn tranh vµ hËu qu¶ cña nã ra sao? §Ó b¶o vÖ hµo b×nh chóng ta ph¶i lµm g×? §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ì chóng ta sÏ ®Ì cËp ®Õn trong bµi nµy. 3..Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin -1 HS ®äc th«ng tin ë SGK -Chia líp thµnh 3 nhãm vµ yªu cÇu: Nhãm 1: Nªu hËu qu¶ cña chiÕn tranh. Nhãm 2: V× sao ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh? Nhãm 3: Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh, ng¨n chÆn chiÕn tranh? -Sau khi c¸c nhãm th¶o luËn, mçi nhãm cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. -Líp nhËn xÐt, bæ sung. - GV keát hôïp giaùo duïc cho hoïc sinh moät soá kó naêng soáng trong baøi hoïc Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc H: Em hiÓu thÕ nµo lµ hoµ b×nh vaø baûo veä hoøa bình? - Cho ví duï lieân heä? - GV: Lieân heä vaø giaùo duïc kó naêng cho hoïc sinh H: Vì sao phaûi baûo veä hoøa bình? - HS: Tìm kieám thoâng tin ñeå traû lôøi? - Giáo vieân cho hoïc sinh lieân heä tình Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t I. Néi dung bµi häc: 1.Kh¸i niÖm: - Hoµ b×nh laø: T×nh tr¹ng kh«ng cã chiÕn tranh, xung ®ét.vuõ trang giöõa caùc daân toäc hay quoác gia treân theá giôùi - Baûo veä hoøa bình laø: Giöõ gìn cuoäc soáng bình yeân; Duøng thöông löôïng ñaøm phaùn ñeå giaûi quyeát moïi maâu thuaãn... 2. Vì sao phaûi baûo veä hoøa bình? - Vì chieán tranh vaãn ñang toàn taaij, aâm æ ôû nhieàu khu vöïc vaø quoác gia treân theá giôùi. hình theá giôùi hieän nay + HS: Trình baøy söï hieåu bieát cuûa baûn thaân qua thoâng tin thôøi söï... + GV: Nhaán maïnh moät soá neùt noåi baät Giáo viên: …………….. -8- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - cuûa theá giôùi nhö tình traïng khuûng boá, xung ñoät, noäi chieán... H: Neâu traùch nhieäm cuûa coâng daân Häc sinh? -Liªn hÖ thùc tÕ Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn c¶ líp- Liªn hÖ thùc tÕ H: Trong cuéc sèng hµng ngµy, lßng yªu hoµ b×nh ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? -LÊy vÝ dô trong thùc tÕ. Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè kiÕn thøc -Híng dÉn HS lµm bµi tËp -Yªu cÇu lµm bµi tËp a- b. Giáo án: GDCD 9 3.Tr¸ch nhiÖm cña cd - B¶o vÖ hoµ b×nh - Ng¨n chÆn chiÕn tranh 4.Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh: - Kh«ng g©y gæ ®¸nh nhau. - X©y dùng mèi quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn trong líp, trong trêng. - Sèng chan hoµ víi mäi ngêi. II. Bµi tËp: -Bµi tËp a: C¸c hµnh vi chän lµ: a- b- d- e- h- i -Bµi tËp b: a- c -Em biÕt 1 bµi h¸t hoÆc 1 bµi th¬ nµo cã chñ ®Ò vÒ hoµ b×nh? 4/ Đánh giá: H: Theo em vấn đề hòa bình hiện nay trên thế giới như thế nào? 5/ Dặn dò: - X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hÞªn 1 ho¹t ®éng vÒ b¶o vÖ hoµ b×nh. - Su tÇm tranh ¶nh vÒ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc chuÈn bÞ cho tiÕt häc sau. - Soaïn baøi 5, traû lôøi caùc caâu hoûi coù trong phaàn gôïi yù - Xaây döïng 1 kòch baûn lieân quan ñeán noäi dung baøi hoïc Tuần 5: Tiết 5: TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: -ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? -T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi mang l¹i lîi Ých g×? -ThÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc b»ng c¸c th¸i ®é, hµnh vi nh thÕ nµo? 2.KÜ n¨ng: BiÕt biÓu hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy. 3.Th¸i ®é: ñng hé chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cña §¶ng vµ nhµ níc ta. II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử, KN xác định giá trị, KN tư duy phê phán, KN tìm kiếm và xử lí thông tin. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: SGK, SGV, gi¸o ¸n. Bµi b¸o, c©u chuyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ VN vµ c¸c níc trªn TG. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp; sưu tầm một số bµi b¸o, c©u chuyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ VN vµ c¸c níc trªn TG. V.TiÕn tr×nh dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra 15 phót: Giáo viên: …………….. -9- Tổ Văn – Công dân Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 C©u hái: a. KÓ mét sè viÖc lµm nh»m ng¨n chÆn chiÕn tranh vµ b¶o vÖ hoµ b×nh. b. Lßng yªu hoµ b×nh cña HS ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? Yªu cÇu tr¶ lêi: C©u 1: KÓ ®îc mét sè viÖc lµm cô thÓ nh: - MÝt tinh biÓu t×nh ph¶n ®èi chiÕn tranh - X©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi - ñng hé nh©n d©n c¸c vïng cã chiÕn tranh - Gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc b»ng th¬ng lîng hoµ b×nh - T«n träng nÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc, quèc gia kh¸c... C©u 2: Nªu ®îc mét sè ý nh sau: - Kh«ng g©y gæ ®¸nh nhau - X©y dùng mèi quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn trong líp, trong trêng - Sèng chan hoµ víi mäi ngêi - BiÕt l¾ng nghe ngêi kh¸c 2.Giới thiệu bài mới: H: Em biÕt bµi h¸t nµo nãi vÒ t×nh h÷u nghÞ VN víi c¸c níc trªn TG? ThÓ hiÖn bµi h¸t ®ã? ( Chẳng hạn:Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng em) => bài mới. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t I. Néi dung bµi häc: 1. Kh¸i niÖm: Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. 2.ý nghÜa: -T¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi ®Ó c¸c níc, c¸c d©n téc cïng hîp t¸c, ph¸t triÓn vÒ nhiÒu mÆt. -T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau, tr¸nh g©y m©u thuÉn, c¨ng th¼ng. 3.ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta -Thùc hiÖn chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. 4/ Traùch nhieäm cuûa coâng daân ( Hoïc sinh töï lieân heä) II. Bµi tËp: bµi tËp 1, 2 SGK Giáo viên: …………….. dân -10- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 Trả lời các câu hỏi. Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin -Yªu cÇu 1 HS ®äc phÇn th«ng tin vaø traû lôøi noäi dung thoâng tin qua phaàn gôïi yù Ho¹t ®éng 2: Tìm hieåu noäi dung baøi hoïc H:ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ? Cho ví duï? - HS: Traû lôøi - GV: Giáo duïc hoïc sinh caàn coù nhöõng kó naêng caàn thieát khi giao tieáp... H: Taïi sao chuùng ta caàn quan heä höõu nghò vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi? - HS: Döïa vaøo SGK vaø hieåu bieát baûn thaân ñeå traû lôøi H:Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ níc ta vÒ mèi quan hÖ cña nh©n d©n ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi? H:ý nghÜa cña quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn: T×m hiÓu vÒ traùch nhieäm cuûa coâng daân - hoïc sinh - HS : Traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa baûn thaân - GV : Keát luaän , môû roäng vaø giaùo duïc kó naêng soáng cho hoïc sinh Ho¹t ®éng 4: HS tr×nh bµy, giíi thiÖu c¸c t liÖu su tÇm -Tr×nh bµy theo nhãm -Líp nhËn xÐt Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1, 2 SGK ( HS laøm vieäc nhoùm). - Caùc nhoùm trình baøy keát quaû, giaùo vieân nhaän xeùt - Neâu khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi? - Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta laø gì? 4/ Ñaùnh giaù: Theo em tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi hieän nay ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? 5/ Dặn dò: -Su tÇm c¸c tranh ¶nh, b¨ng h×nh, t liÖu nãi vÒ sù hîp t¸c gi÷a níc nµy víi níc kh¸c trªn mäi lÜnh vùc. - Hoïc kó noäi dung baøi hoïc - Soaïn baøi 5, traû lôøi ñaày ñuû caùc caâu hoûi phaàn gôïi yù. Chuaån bò moät tieåu phaåm lieân quan ñeán noäi dung cuûa baøi. Giáo viên: …………….. dân -11- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 Tuần 6: Tiết 6: HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: HiÓu ®îc thÕ nµo lµ hîp t¸c, c¸c nguyªn t¾c hîp t¸c, sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c - §êng lèi cña §¶ng vµ nhµ níc ta trong vÊn ®Ò hîp t¸c víi c¸c níc kh¸c. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c trong häc tËp, lao ®éng, ho¹t ®éng x· héi 2.KÜ n¨ng: BiÕt hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi trong c¸c ho¹t ®éng chung 3.Th¸i ®é: Tuyªn truyền, vËn ®éng mäi ngêi ñng hé chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc vÒ hîp t¸c cïng ph¸t triÓn II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: KN xác định giá trị, KN tư duy phê phán, KN tìm kiếm và xử lí thông tin, KN hợp tác. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: SGK, SGV GDCD líp 9, gi¸o ¸n Tranh ¶nh, bµi b¸o, c©u chuyÖn liên quan. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp. V.TiÕn tr×nh dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: -§Ó biÓu thÞ t×nh h÷u nghÞ, häc sinh cÇn ph¶i lµm g×? -Lµm bµi tËp: Em ®ång ý víi hµnh vi nµo sau ®©y? +Ch¨m chØ häc tèt m«n ngo¹i ng÷ +Gióp ®ì kh¸ch níc ngoµi sang du lÞch ë ViÖt Nam +TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng giao lu víi häc sinh níc ngoµi +Tham gia thi vÏ tranh vÒ hoµ b×nh +Chia sÎ n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam +ThiÕu lÞch sù, kh«ng khiªm tèn víi kh¸ch níc ngoµi. 2.Giới thiệu bài mới: Nh©n lo¹i hiÖn nay ®ang ®øng tríc nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng cã liªn quan ®Õn cuéc sèng cña mçi d©n téc còng nh toµn nh©n lo¹: §ã lµ b¶o vÖ goµ b×nh, chèng chiÕn tranh hËt nh©n, khñng ho¶ng tµi nguyªn, m«i trêng, d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, bÖnh tËt hiÓm nghÌo, c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn lµ tr¸ch nhiÖm cña c¶ loµi ngêi, kh«ng riªng 1 quèc gia nµo.®Ó hoµn thµnh sø mÖnh nµy, cÇn cã sù hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi. 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch th«ng tin - GV: Gôïi HS ñoïc noäi dung thoâng tin - GV: Cho HS tr¶ lêi c¸c c©u hái gîi ý ë phÇn th«ng tin. H: NhËn xÐt? Néi dung bµi häc -GV: Cho HS Khai th¸c kªnh h×nh SGK -> GV trình chieáu moät soá hìh aûnh veà söï hôïp taùc Ho¹t ®éng 2: Trao ®æi vÒ thµnh qu¶ cña sù Giáo viên: …………….. dân -12- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 hîp t¸c H: Nªu mét sè thµnh qu¶ cña sù hîp t¸c gi÷a níc ta vµ c¸c níc kh¸c. - Hs:CÇu MÜ ThuËn, nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, cÇu Th¨ng Long - GV: Chieáu moät soá hình aûnh H: Quan hÖ hîp t¸c víi c¸c níc kh¸c gióp chóng ta nh÷ng g×? - HS: Vèn tr×nh ®é qu¶n lÝ, khoa häc, c«ng nghÖ I. Noäi dung bµi häc: - GV: GD HS moät soá kó naêng hôïp taùc 1/ Hîp t¸c: chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc nhau v× lîi Ých chung H: Em hiÓu thÕ nµo lµ hîp t¸c? 2/ Nguyªn t¾c: b×nh ®¼ng, ®«i bªn cïng cã lîi, - HS: Cho ví duï kh«ng h¹i ®Õn lîi Ých cña ngêi kh¸c H: Hîp t¸c dùa trªn nguyªn t¾c nµo? 3/ý nghÜa( sgk) 4/ Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ nhµ níc ta: coi - HS: Cho ví duï H: Hîp t¸c cã ý nghÜa g×? träng, t¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c níc, caùc khu H: Chñ tr¬ng cña nhµ níc trong ®èi ngo¹i? vöïc treân theá giôùi. Gi÷ v÷ng nguyªn t¾c; bÝnh Ho¹t ®éng 4: Th¶o luËn: T×m hiÓu vÒ traùch ®¼ng cïng cã lîi 5/Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh( sgk) nhieäm cuûa coâng daân - hoïc sinh H: HS rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c b»ng c¸ch nµo? - HS: Trình baøy caùc yù kieán caù nhaân - GV: GDHS moät soá kó naêng hôïp taùc ñeå tìm hieåu, hoïc hoûi caùc giaùi trò vaên hoùa, KHKT..pheâ phaùn tö töôûng hôïp taùc ñeå lôïi II. Bµi tËp 1. Bµi tËp 2(23): + Bµi tËp 3 duïng..vaán ñeà hôïp taùc laøm baøi kieåm tra cuûa - Em hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi trong hoïc sinh Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp c«ng viÖc chung. - HS lµm bµi tËp 2;3 ë SGK - T×m hiÓu vµ g.thiÖu vÒ tÊm g¬ng hîp t¸c tèt. - GV: Goïi hs söûa baøi, nhaän xeùt, ñaùnh giaù Cuûng coá: - Neâu khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi? - Chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta laø gì? 4/ Ñaùnh giaù: Theo em tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôùi hieän nay ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? 5/ Dặn dò: - Ôn taäp laïi noäi dung caùc baøi ñaõ hoïc. - Xaây döïng moät tieåu phaåm theå hieän söï hôïp taùc trong lao ñoäng cuûa hoïc sinh = > Tieát sau oân taäp. Tuần 7: Tiết 7: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: Giáo viên: …………….. dân -13- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 -HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, biÕt ®îc mét sè truyÒn thèng tiªu biÓu cña d©n téc ViÖt Nam. -ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc. -Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n- HS trong viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. 2.KÜ n¨ng: -Ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp víi phong tôc tËp qu¸n, thãi quen l¹c hËu. -TÝch cùc ho¹t ®éng, tham gia c¸c ho¹t ®éng truyÒn thèng, b¶o vÖ truyÒn thèng cña d©n téc. 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ, gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc- cã nh÷ng viÖc lµm cô thÓ ®Ó gi÷ g×n, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng xác định giá trị, KN trình bày suy nghĩ, KN đặt mục tiêu, KN thu thập và xử lí thông tin. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: SGK, SGV GDCD líp 9, gi¸o ¸n Tranh ¶nh, c©u chuyÖn liên quan. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp. V.TiÕn tr×nh dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: -Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c cÇn tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c nµo? -KÓ mét sè tæ chøc cña Liªn hîp quèc ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. 2.Giới thiệu bài mới: Quoác gia naøo, daân toäc naøo cuõng ñeàu coù nhöõng truyeàn thoáng ñaùng ñeå töï haøo. Daân toäc Vieät Nam töï haøo coù raát nhieàu truyeàn thoáng quyù baùu ñöôïc cha oâng ta ñuùc ruùt vaø truyeàn laïi töø xöa ñeán nay. Nhöõng truyeàn thoáng quyù baùu ñoù laø gì? Chuùng ta phaûi laøm gì tröôùc nhöõng truyeàn thoáng ñoù?... 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ®Æt vÊn ®Ò Chia líp thµnh 3 nhãm vµ yªu cÇu HS ®äc phÇn §Æt vÊn ®Ò ë SGK. Th¶o luËn theo nhãm Nhãm 1: -Lßng yªu níc cña d©n téc ta thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua lêi cña B¸c? Nhãm 2: Chu V¨n An lµ ngêi nh thÕ nµo? NhËn xÐt cña em vÒ c¸ch c xö cña HS cò víi thÇy gi¸o Chu V¨n An? Nhãm 3: Qua 2 c©u chuyÖn trªn nhaéc nhôû chuùng ta ñieàu gì ? Ho¹t ®éng 2: Tìm hiểu nội dung bài học : H: §äc th«ng tin 1. H: TruyÒn thèng yªu níc cña nh©n d©n ta thÓ hiÖn nh thÕnµo qua lêi nãi cña B¸c: ( Th¶o luËn - > Tr×nh bµy). GV kÕt luËn: H: §äc th«ng tin 2. H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c xö cña häc trß cô Chu V¨n An ®èi víi thÇy gi¸o cò? H: C¸ch c xö ®ã thÓ hiÖn truyÒn thãng g× cña d©n téc? Giáo viên: …………….. dân Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t I. Néi dung bµi häc( Tiết 1). 1. TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn ®îc h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc, ®îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. VÝ dô: lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp. 2. D©n téc ViÖt Nam cã nhiÒu truyÒn thèng tèt ®Ñp ®Êng tù hµo: -14- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. H: H·y kÓ nh÷ng truyÒn thãng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam mµ em biÕt? H: TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ g×? H: D©n téc VN cã nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp nµo? H:Trao ®æi th¶o luËn bµi tËp 1SGK 25. 1 Nhãm 3 hµnh vi. Tr×nh bµy råi tr¶ lêi c©u hái: H: ThÕ nµo lµ kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? H: H·y tr×nh bµy mét lµn ®iÖu d©n ca. H: Em cã c¶m nhËn g× khi nghe lµn ®iÖu d©n ca ®ã? ( T.yªu quª h¬ng; tù hµo.) Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp: GV: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu moät soá truyeàn thoáng veà vaên hoùa vaên ngheä vaø höôùng daãn xaây döïng tieåu phaåm veà truyeàn thoáng Toân sö troïng ñaïo vaø thieáu toân sö troïng ñoïa trong hoïc sinh hieän nay - Giáo án: GDCD 9 Yªu n¬c, bÊt khuÊt, ®oµn kÕt, hiÕu häc, cÇn cï lao ®«ng. TruyÒn thèng vÒ v¨n ho¸( tËp qu¸n ®Ñp, trang phôc d©n téc) TruyÒn thèng nghÖ thuËt ( lµn ®iÖu d©n ca) II. Bµi tËp. 1. Bµi 1. C¸c hµnh vi ®óng: a, b, e, h, i, l => §ã lµ nh÷ng th¸i ®é viÖc lµm thÓ hiÖn . => §ã lµ nh÷ng th¸i ®é viÖc lµm thÓ hiÖn sù tÝch cùc t×m hiÓu tuyªn truyªn vµ thøc hiÖn theo c¸c chuÈn mùc gi¸ trÞ truyÒn thèng. 4/ Ñaùnh giaù: Theo em truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo cuûa hoïc sinh tröôøng THCS Võ Đắt hieän nay ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? 5/ Dặn dò: - Tìm hieåu tieáp noäi dung baøi hoïc vaø phaàn baøi taäp Tìm theâm caùc truyeàn thoáng veà vaên hoùa, vaên ngheä, tö töôûng, loái soáng ...cuûa oâng cha ta - Xaây döïng moät tieåu phaåm theå hieän söï keá thöøa vaø phaùt huy moät soá truyeàn thoáng vaên hoùa, vaên ngheä cuûa daân toäc. - > Tieát sau hoïc tieáp Tuần 8: Tiết 8: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA DÂN TỘC(tt) I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: -HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, biÕt ®îc mét sè truyÒn thèng tiªu biÓu cña d©n téc ViÖt Nam. -ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng d©n téc. -Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n- HS trong viÖc kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. 2.KÜ n¨ng: -Ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp víi phong tôc tËp qu¸n, thãi quen l¹c hËu. -TÝch cùc ho¹t ®éng, tham gia c¸c ho¹t ®éng truyÒn thèng, b¶o vÖ truyÒn thèng cña d©n téc. Giáo viên: …………….. dân -15- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 3.Th¸i ®é: Cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ, gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc- cã nh÷ng viÖc lµm cô thÓ ®Ó gi÷ g×n, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. II. Kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng xác định giá trị, KN trình bày suy nghĩ, KN đặt mục tiêu, KN thu thập và xử lí thông tin. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Phương pháp kích thích tư duy; phương pháp thảo luận nhóm; phương pháp nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp tổ chức trò chơi; phương pháp đối thoại, phương pháp đóng vai. IV. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: SGK, SGV GDCD líp 9, gi¸o ¸n Tranh ¶nh, c©u chuyÖn liên quan. - Häc sinh: SGK, ®å dïng häc tËp. V.TiÕn tr×nh dạy học: 1.KiÓm tra bµi cò: Kể teân moät soá truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Việt Nam maø em bieát? 2.Giới thiệu bài mới: GV: Khaùi quaùt noäi dung tieát hoïc tröôùc 3.Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV - HS Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu néi dung bµi häc H: Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp? Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn c¶ líp H: H·y kÓ 1 sè truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam mµ em biÕt? - GV chèt l¹i 1 sè truyÒn thèng qua b¶ng phô Ho¹t ®éng 3: Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n H: Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? -LÊy 1 sè vÝ dô (Lªn ¸n) Ho¹t ®éng 4: Cho HS xaây döïng tieåu phaåm “KÕ thõa vµ ph¸t huy ngheà Néi dung kiÕn thøc cÇn ®¹t I. Néi dung bµi häc: 1.TruyÒn thèng tè ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc, ®îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c 2.Mét sè truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam. -Yªu níc -§oµn kÕt -HiÕu häc -T«n s träng ®¹o -CÇn cï lao ®éng... 3.Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh -B¶o vÖ, kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc gãp phÇn gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc -Tù hµo truyÒn thèng d©n téc, phª ph¸n, ng¨n chÆn t tëng, viÖc lµm ph¸ ho¹i ®Õn truyÒn thèng d©n téc truyeàn thoáng.. ” - HS: Thaûo luaän, phaân vai, trình baøy> Ruùt ra baøi hoïc Ho¹t ®éng 5: LuyÖn tËp -Yªu cÇu HS lµm bµi tËp1, 2, 5 - GV: Nhaän xeùt baøi, tæng kÕt bµi häc Cuûng coá: II. Bài tËp: 1. Bµi 1 (T1) 2. Bµi 2 ( VÒ nhµ) 3. Bµi 5(26) ( Lµm ra phiÕu HT). Hoïc siinh caàn coù traùch nhieäm nhö theá naøo trong vieäc keá thöøa vaø phaùt Giáo viên: …………….. dân -16- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc? 4/ Ñaùnh giaù: Em ñaõ laøm gì tröôùc nhöõng haønh vi laøm toån haïi ñeán truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc, ví duï nhö: coù ngöôøi boâi nhoï truyeàn thoáng yeâu nöôùc...? 5/ Dặn dò: - Hoïc kó noäi dung baøi hoïc - Soaïn baøi 8. tìm caùc bieåu hieän theå hieän söï naêng ñoäng saùng taïo trong hoïc taäp vaø trong lao ñoäng Giáo viên: …………….. dân -17- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 Tuần 9: Tiết 9: ÔN TẬP I.Môc tiªu: 1. Kiến thức: Giúp hs ôn lại 1 số kiến thức cơ bản ở các bài 1,2,3.4,5,6,7, để làm bài kiểm tra 2. Kĩ năng : Biết tìm ra nội dung chính, cơ bản của bài; nắm được phần lí thuyết để liên hệ đến bản thân, giải quyết tốt các tình huống trong cuộc sống. 3. Thái độ: Hs tự giác học bài, làm bài nghiêm túc. II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài: Kĩ năng tư duy phê phán,.kĩ năng so sánh, kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin. III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Thảo luận nhóm, tư duy, trình bày bài…….. IV.Chuẩn bị: - Giáo viên: Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung chính từng bài. - Học sinh: Xem bài ở nhà. V. Tiến trình dạy học: 1/ Kiểm tra bài cũ: Thông qua 2/ Giới thiệu: Gv giới thiệu trực tiếp. 3/ Bài ôn tập: Hoạt động của GV - HS Nội dung kiến thức cần đạt Hoạt động 1: Nhóm I/ Lí thuyết: Chia lớp ra làm 5 nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu và ôn lại lí Bài 1:Chí công vô tư thuyết của 1 bài: Bài 2:Tự chủ Nhóm 1 Bài 1: Chí công vô tư Bài 3:Dân chủ và kĩ luật -Thế nào là chí công vô tư? Bài 4: Bảo vệ hòa bình - -Biểu hiện của chí công vô tư? Bài 5:Tình hưu nghị giữa các dân - Ý nghĩa? tộc trên thế giới Nhóm 2: Tự chủ Thế nào là tự chủ? Biểu biện? Ýnghĩa? Bài 6: Hợp tác cùng phát triển Nhóm 3: Thế nào là dân chủ và kĩ luật? -Ý nghĩa? Cách rèn luyện? Bài 7:Kế thừa và phát huy truyền Nhóm 4: Thế nào là tình hưu nghị giữa các dân tộc trên thống tốt đẹp của dân tộc thế giới?Ý nghĩa? Trách nhiệm của công dân? Nhóm 5 Bài 6: Hợp tác cùng phát triển -Hợp tác là gì? Nguyên tắc? -Ý nghĩa? -Chủ trương của Đảng và nhà nước về hợp tác? -Trách nhệim của hs? Nhóm 6 Bài 7:Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc -Thế nào là Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc? Giáo viên: …………….. dân -18- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 -Dân tộc ta có những truyền thống: Ý nghĩa? -Trách nhiệm của công dân?  Gv kiểm tra bằng cách đặt bất cứ câu hỏi nào trong bài cho nhóm trả lời. Có những câu hỏi nâng cao, mở rộng để hs cùng suy nghĩ. Nếu nhóm trả lời không được thì các nhóm khác có quyền trả lời.  Tuyên dương nhóm nắm vững kiến thức nhất và hoạt động tích cực nhất. -Ôn lại các quy tắt khi tham gia giao thông đối với người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy. Chuyển ý II/ Bài tập: Hoạt động 2: Tập thể - Chú ý các bài tập tình huống -Làm tất cả các bài tập trong sgk thuộc các bài - Bài tập dạng hiểu biết 4,6,8,9,10. -Đối với các bài dễ, thuộc dạng trắc nghiệm: Hs tự làm. -Các bài tập khó, tình huống: Gv hướng dẫn, gợi ý cho hs. -Đưa thêm 1 vài bài tập tình huống trong sách bài tập GDCD 9 để hs tự giải quyết. Gv nhận xét. Tổng kết. 4/ Đánh giá: 5/ Dặn dò: Gv nhận xét về quá trình ôn tập của hs. Nhắc lại 1 số yêu cầu khi làm bài. Giáo viên: …………….. dân -19- Tổ Văn – Công Trường THCS …….. - Giáo án: GDCD 9 Tuần 10: KIỂM TRA 45’ Tiết 10: I.Môc tiªu: 1.KiÕn thøc: -HÖ thèng, kh¾c s©u c¸c chuÈn mùc ®¹o ®øc c¬ b¶n ë c¸c néi dung ®· häc -VËn dông, liªn hÖ vµo cuéc sèng thùc tiÔn hµng ngµy - Ph¸t hiÖn nh÷ng phÇn HS cha n¾m v÷ng ®Ó cã híng bæ sung, ñieàu chænh phöông phaùp giaûng daïy cho phuø hôïp 2.KÜ n¨ng: - RÌn kÜ n¨ng lµm bµi tr¾c nghiÖm, tù luËn, liªn hÖ thùc tÕ… 3.Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, kh¸ch quan. II. Hình thức kiểm tra: Kết hợp cả trắc nghiệm và tự luận với tỉ lệ 3/7 III. Ma trận đề kiểm tra: PHÒNG GD & ĐT ĐỨC LINH TRƯỜNG THCS VÕ ĐẮT Đề 1: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: GDCD 9 ( Tiết 9, Tuần 9 theo PPCT) SƠ ĐỒ MA TRẬN Chủ đề Biết TN Hiểu TL Tự chủ Bảo vệ hòa bình Tình hữu nghị giữa các Câu dân tộc trên thế giới 5: 1đ Hợp tác cùng phát triển Câu 6: 1đ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp Tổng 2 Giáo viên: …………….. dân Câu 1: 1đ TN Câu 3: 0.25đ Câu 4: 0.25đ TL Vận dụng TN TL 0.5 Câu 1: 0.25đ 1.25 Câu 2: 2đ Câu 2: 0.25đ Câu 3: 2đ 3 Tổng 3.25 3 1 -20- Câu 4: 2đ 2 2 2 10 Tổ Văn – Công
- Xem thêm -