Tài liệu Giáo án giáo dục công dân 9 trọn bộ_cktkn_bộ 3

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n GDCD 9 TiÕt thø 1 Ngµy so¹n: Líp d¹y: N¨m häc 2013-2014 Bµi 1 Ngµy d¹y: Bµi 1: ChÝ c«ng v« t I. Môc tiªu bµi häc HS xong bµi nµy, HS cÇn ®¹t ®îc: 1. KiÕn thøc: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t - Nh÷ng biÓu hiÖn cña phÈm chÊt chÝ c«ng v« t - ý nghÜa cña chÝ c«ng v« t 2. KÜ n¨ng: - Ph©n biÖt ®îc c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t, kh«ng chÝ c«ng v« t trong cuéc sèng hµng ngµy. - BiÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh vµ biÕt rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t 3. Th¸i ®é: - ñng hé, b¶o vÖ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t trong cuéc sèng - Phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn vô lîi, tham lam, thiÕu c«ng b»ng trong gi¶i quyÕt c«ng viÖc - Lµm ®îc nhiÒu viÖc tèt thÓ hiÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn 1. Gi¸o viªn: - Nh÷ng tÊm g¬ng vÝ dô thùc tÕ thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t - GiÊy khæ lín, bót d¹ - Ca dao, tôc ng÷ vÒ chÝ c«ng v« t. 2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tríc II. TiÕn tr×nh lªn líp. 1. æn ®Þnh tæ chøc líp ( 1 phót) 2. KiÓm tra bµi cò ( 5 phót) H: Nh¾c l¹i chñ ®Ò ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt cña GDCD ë trêng THCS? 3. C¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn bµi míi. a. Giíi thiÖu bµi. - GV nªu vÊn ®Ò: C¸c em thö h×nh dung xem, nÕu trong x· héi, trong tËp thÓ, ai còng chØ nghÜ ®Õn quyÒn lîi cña b¶n th©n m×nh kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých tËp thÓ.... GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 1 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 b. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß * Ho¹t ®éng 1: Ph©n tÝch truyÖn vÒ T« HiÕn Thµnh. Môc tiªu: HS bíc ®Çu hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t. HS ®äc, l¾ng - GV gäi HS ®äc mÈu nghe chuyÖn trong sgk HS th¶o luËn H: th¶o luËn c©u hái a c¶ líp, ®¹i diÖn trong SGK phÇn gîi ý. tr×nh bµy - Dïng ngêi GV chèt l¹i. c¨n cø vµo kh¶ * Ho¹t ®éng 2: Th¶o n¨ng cña ngêi luËn vÒ nh÷ng biÓu hiÖn ®ã, kh«ng v× t×nh cña chÝ c«ng v« t vµ ý th©n mµ tiÕn cö nghÜa cña nã. ngêi kh«ng phï Môc tiªu: HS nhËn biÕt ®- hîp. îc nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau cña chÝ c«ng v« t trong cuéc sèng vµ ®¸nh gi¸ ®îc ý nghÜa cña phÈm chÊt nµy. - GV gäi HS ®äc mÈu chuyÖn trong sgk. GV: Chia líp lµm 4 nhãm th¶o luËn theo néi HS ®äc, l¾ng dung sau: nghe. HS th¶o luËn H: Hái b/sgk phÇn gîi ý 4’, ®¹i diÖn tr×nh trong SGK. bµy, nhËn xÐt bæ sung. - TÊm g¬ng s¸ng cña mét ngêi dµnh trän Trß ch¬i tiÕp søc. 2’ ®êi m×nh cho ®Êt GV giíi thiÖu luËt ch¬i. níc. H: Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ chÝ - ND v« cïng c«ng v« t vµ nh÷ng biÓu kÝnh yªu. hiÖn kh«ng chÝ c«ng v« t HS th¶o lô©n trong cuéc sèng? theo bµn, ®¹i diÖn c¸c bµn tiÕp søc nhau. - BiÓu hiÖn chÝ GV: NhËn xÐt, kÕt luËn. c«ng v« t: T«n B¶n chÊt cña phÈm chÊt träng sù thùc chÝ c«ng v« t lµ lu«n lu«n dòng c¶m b¶o vÖ suy nghÜ vµ hµnh ®éng v× lÏ ph¶i, xö sù GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 2 Thêi lîng 9 phót Néi dung ghi b¶ng I. §Æt vÊn ®Ò 1. T« HiÕn Thµnh mét tÊm g¬ng vÒ chÝ c«ng v« t. - C«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i. 10 phót 2. §iÒu mong muèn cña B¸c Hå. - "Lµm cho Ých quèc lîi d©n" Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 lîi Ých chung, kh«ng v× lîi Ých riªng cña c¸ nh©n m×nh mµ hi sinh lîi Ých chung cña x· héi, cña tËp thÓ, cña ngêi kh¸c. H: ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh cã chung mét phÈm chÊt cña ®øc tÝnh g×? Qua ®ã em rót ra bµi häc g× cho b¶n th©n vµ mäi ngêi? GV: NhËn xÐt, kÕt luËn - §©y lµ phÈm chÊt tèt ®Ñp trong s¸ng, cÇn thiÕt... * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu rót ra néi dung bµi häc. H: Em hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? GV: NhËn xÐt, kÕt luËn GV: §a t×nh huèng trong cuéc sèng t×m ra biÓu hiÖn tr¸i víi chÝ c«ng v« t (b¶ng phô). H: Nh÷ng biÓu hiÖn vÒ chÝ c«ng v« t vµ nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng chÝ c«ng v« t trong cuéc sèng? GV: NhËn xÐt, kÕt luËn N¨m häc 2013-2014 c«ng b»ng.... - BiÓu hiÖn kh«ng chÝ c«ng v« t: tham lam... - PhÈm chÊt chÝ c«ng v« t - B¶n th©n ph¶i häc tËp, tu dìng... 10 phót HS suy nghÜ, nªu kh¸i niÖm. - HS ®äc t×nh huèng, th¶o luËn, ®¹i diÖn lªn lµm, nhËn xÐt, rót ra nhËn xÐt vÒ hµnh vi. HS nªu nh÷ng biÓu hiÖn trong cuéc sèng. H: ý nghÜa cña phÈm chÊt HS nªu ý ®¹o ®øc chÝ c«ng v« t ®èi nghÜa. ví ®êi sèng céng ®ång? - B¶n th©n: GV: NhËn xÐt, kÕt luËn. Mäi ngêi yªu mÕn tin cËy - X· héi: Gãp phÇn lµm cho ®Êt níc x· héi c«ng bµng, d©n chñ, v¨n minh... - GV nªu vÊn ®Ò: Cã ý kiÕn cho r»ng: ChØ nh÷ng HS th¶o luËn, GV: Ph¹m Xu©n D¬ng II. Néi dung bµi häc 1. Kh¸i niÖm chÝ c«ng v« t. - Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ngêi, thÓ hiÖn ë sù c«ng b»ng kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung vµ ®Æt lîi Ých chung lªn lîi Ých c¸ nh©n. 3 2. ý nghÜa - B¶n th©n: Mäi ngêi yªu mÕn tin cËy - X· héi: Gãp phÇn lµm cho ®Êt níc x· héi c«ng bµng, d©n chñ, v¨n minh... 3. RÌn luyÖn chÝ c«ng v« t. Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 ngêi lín, nhÊt lµ nh÷ng ngêi cã chøc cã quyÒn míi thÓ hiÖn ®îc phÈm chÊt nµy HS cßn nhá tuæi th× kh«ng thÓ rÌn luyÖn ®îc phÈm chÊt nµy? Em cã t¸n thµnh ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao? GV: NhËn xÐt, kÕt luËn. H: Nªu nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña HS h»ng ngµy cã thÓ rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t? H: Liªn hÖ b¶n th©n, tËp thÓ vÒ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t vµ nh÷ng viÖc lµm kh«ng chÝ c«ng v« t? Rót ra kinh nghiÖm, nªu biÖn ph¸p kh¾c phôc? H: KÓ tÊm g¬ng (mÈu chuyÖn) thÓ hiÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« t? GV: KÕt luËn rót ra néi dung bµi häc 3 * Ho¹t ®éng 4: RÌn luyÖn bµi tËp sgk GV: Chia líp lµm 2 nhãm th¶o luËn lµm 2 bµi tËp sgk Nhãm 1: Bµi 1/sgk/tr5 N¨m häc 2013-2014 ph¸t biÓu ý kiÕn, tranh luËn - Kh«ng t¸n thµnh v× phÈm chÊt nµy thÓ hiÖn trong cuéc sèng hµng ngµy vµ ai còng cã thÓ thùc hiÖn ®îc HS nªu nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña b¶n th©n. HS nªu biÖn ph¸p nhËn xÐt b¶n th©n m×nh... HS kÓ c¸c tÊm g¬ng 5 phót HS th¶o luËn, ®¹i diÖn tr×nh bµy. Nhãm 2: Bµi 3/sgk/tr6 HS ph¶i gi¶i GV: NhËn xÐt, kÕt luËn thÝch cho ®iÓm khuyÕn khÝch H: Em hiÓu nh thÕ nµo vÒ c©u danh ng«n sau: "Ph¶i ®Ó viÖc c«ng, viÖc níc lªn trªn, lªn tríc viÖc t, viÖc nhµ" Hå ChÝ Minh. H: Em cã thùc hiÖn ®îc nh c©u danh ng«n trªn kh«ng? GV chèt l¹i bµi häc. III. Bµi tËp - Bµi 1/sgk/tr5 + Hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t: d, e - Kh«ng chÝ c«ng v« t: a, b, c, ® - Bµi 3: Ph¶n ®èi c¸c viÖc lµm trªn IV. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp.( 5 phót) - Lµm bµi tËp VBT. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 4 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 - Häc theo néi dung ®· häc. - T×m c©u ca dao tôc ng÷ thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t. - ChuÈn bÞ bµi 2: Tù chñ + Thª nµo lµ tù chñ? BiÓu hiÖn cña thù chñ? ý nghÜa cña tù chñ? * Tù rót kinh nghiÖm. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TiÕt thø 2 Bµi 2 Ngµy so¹n:23/08/2013 Líp d¹y:9B Ngµy d¹y:30/08/2013 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 5 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 Bµi 2 tù chñ I. Môc tiªu bµi häc Häc xong bµi nµy gióp häc sinh tù ®¹t ®îc: 1. KiÕn thøc ThÕ nµo lµ tÝnh tù chñ. - BiÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ. - ý nghÜa cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. 2. KÜ n¨ng - Ph©n biÖt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tù chñ vµ thiÕu tù chñ. - BiÕt tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ tÝnh tù chñ. - BiÕt c¸ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong cuéc sèng hµng ngµy. 3. Th¸i ®é - T«n träng nh÷ng ngêi biÕt sèng tù chñ. - Cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong quan hÖ víi b¶n th©n vµ víi mäi ngêi. II. tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn 1. Gi¸o viªn: - SGK, SGV GDCD 9. - GiÊy khæ lín, bót d¹ (b¶ng phô). - C¸c c©u truyÖn, g¬ng vÒ ®øc tÝnh tù chñ. 2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tríc III. tiÕn tr×nh lªn líp a. Giíi thiÖu bµi. GV: §a mét tÊm g¬ng tiªu biÓu ®Ó dÉn d¾t vµo bµi: tÊm g¬ng thÇy gi¸o NguyÔn Ngäc KÝ, lµ ngêi tËt nguyÒn nhng ®· vît lªn sè phËn, lµm chñ b¶n th©n, lµm chñ cuéc ®êi, x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ, vai trß cña m×nh trong x· héi. b. Bµi míi: ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß æn ®Þnh tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò Thêi lîng 1 phót 5 phót C©u 1: Bµi tËp tr¾c nghiÖm (b¶ng phô). C©u 2: ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? Nªu mét sè viÖc lµm biÓu hiÖn chÝ c«ng v« t? GV: Ph¹m Xu©n D¬ng Néi dung cÇn ®¹t I. ®Æt vÊn ®Ò. 1. Mét ngêi mÑ. - Con trai bÞ nghiÖn, nhiÔm HIV/AIDS. 6 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 HS: §äc, l¾ng *Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò. GV: Gäi 2 HS ®äc 2 mÈu chuyÖn trong SGK. GV: Chia líp lµm 2 nhãm lín th¶o luËn (mçi nhãm chia lµm c¸c nhãm nhá mçÜ bµn mét nhãm). H1: Nçi bÊt h¹nh g× ®· ®Õn víi gia ®×nh bµ T©m? Bµ T©m cã th¸i ®é nh thÕ nµo vµ ®· lµm g× tríc nçi bÊt h¹nh ®ã? H2: Tríc ®©y N lµ mét HS nh thÕ nµo? Nh÷ng hµnh vi sai tr¸i cña N sau nµy? V× sao N l¹i cã mét kÕt côc xÊu nh vËy? GV: NhËn xÐt, ®éng viªn c¸c nhãm. H: Qua 2 c©u chuyÖn trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ 2 nh©n vËt? GV: Nh÷ng biÓu hiÖn cña bµ T©m thÓ hiªn bµ lµ ngêi cã tÝnh tù chñ. H: Em hiÓu thÕ nµo lµ tù chñ? * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. GV: Goi 1 HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm. GV: tæ chøc trß ch¬i tiÕp søc (4’). GV nªu yªu cÇu. Nhãm 1: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ? nghe. HS: Th¶o luËn, ghi ra giÊy, ®¹i diÖn tr¶ lêi, nhËn 10 phót xÐt, bæ sung. - Con trai bÞ nghiÖn, nhiÔm HIV. - Bµ nÐn nçi ®au ®Ó ch¨m sãc con trai. - TÝch cùc, vËn ®éng… - Trø¬c: Ngoan, häc kh¸. - Sau: hót thuèc, trèn häc, nghiÖn ngËp. V×: Bè mÑ cng chiÒu, kh«ng lµm chñ ®îc hµnh vi, t×nh c¶m… - Bµ T©m lµm chñ ®îc b¶n th©n… - N kh«ng lµm chñ ®îc b¶n th©n. - Bµ T©m cho¸ng v¸ng.  Bµ nÐn nçi ®au, tÝch cùc, vËn ®éng…  Lµm chñ b¶n th©n… 2. ChuyÖn cña N. - Tríc: ngoan, häc kh¸. - Sau: hót thuèc, trèn häc, nghiÖn Kh«ng lµm chñ b¶n th©n. II. Néi dung bµi häc. 1. Kh¸i niÖm: (SGK) - BiÓu hiÖn: Lµm chñ suy nghÜ, hµnh vi, t×nh c¶m, b×nh tÜnh HS nªu kh¸i niÖm rót ra qua phÇn t×nh huèng. HS nh¾c l¹i. 15 phót 2.ý nghÜa: - Lµ mét ®øc tÝnh quý gi¸… HS ch¬i trß ch¬i tiÕp søc, ®¹i diÖn lªn ch¬i. HS: NhËn xÐt chÐo. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 7 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 Nhãm 2: Nh÷ng biÓu hiªn cña tÝnh thiÕu tù chñ? GV: NhËn xÐt, ®éng viªn. GV: ®a tinh huèng (b¶ng phô). Em sÏ xö lÝ nh thÕ nµo khi gÆp c¸c t×nh huèng sau: + Cã b¹n tù nhiÖn bÞ ngÊt trong giê häc. + GÆp bµi to¸n khã trong giê kiÓm tra. + Ch¨m sãc ngêi nhµ èm trong bÖnh viÖn. + BÞ bµn bÌ ghi oan. GV: NhËn xÐt, chèt l¹i. H: TÝnh tù chñ cã t¸c dông nh thÕ nµo? N¨m häc 2013-2014 HS gi¶i quyÕt t×nh huèng. 3. RÌn luyÖn tÝnh tù chñ. HS nªu t¸c dông ®èi víi b¶n th©n vµ x· héi theo SGK. HS liªn hÖ b¶n th©n nhËn xÐt. III. Bµi tËp Bµi 1: §óng: a, b, d,e. Bµi 3: H kh«ng biÕt tù chñ, dao ®éng… Bµi 4: Cã quan träng v× hiÖn nay con ngêi lu«n gÆp ph¶i H: Em h·y nhËn xÐt nh÷ng khã kh¨n, b¶n th©n ta ®· tù chñ tr¾c trë, th¸ch hay cha? LÊy vÝ dô? thøc c¸m dç, H: Ngµy nay trong c¬ c¹m bÉy…®ßi chÕ thÞ trêng tÝnh tù hái ph¶i b×nh chñ cßn vai trß quan tÜnh… träng kh«ng? V× sao? HS gi¶i quyÕt LÊy vÝ dô? t×nh huèng. GV: §a t×nh huèng mét HS biÕt rÌn luyÖn tÝnh tù chñ (b¶ng phô) ®Ó HS gi¶i quyÕt t×nh huèng. H: Theo em ®Ó rÌn luyÖn tÝnh tù chñ cho b¶n th©n cÇn ph¶i rÌn nh thÕ nµo? GV: Gäi HS ®äc 2 c©u ca dao/SGK. H: Em hiÓu c©u ca dao ®ã nh thÕ nµo? * Ho¹t ®éng 3: Cñng cè, luyÖn tËp. Bµi tËp 1: SGK/8 (b¶ng phô) HS ®Ò xuÊt c¸ch rÌn luyÖn. - Con ngêi khi cã quyÕt t©m th× dï bÞ ngêi kh¸c ng¨n trë còng vÉn v÷ng vµng… HS: ®äc yªu cÇu bµi suy nghÜ, lªn lµm. Bµi 1: a, b, d, e. Bµi 2: ViÖc lµm cña H kh«ng cã tÝnh tù chñ. 14 phót Bµi 3: NhËn xÐt b¶n th©n. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 8 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 Bµi tËp 3: SGK/8 Bµi tËp 4: SGK/ 8 GV chèt l¹i néi dung bµi häc. IV. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. - Häc bµi theo néi dung ®· häc. - ChuÈn bÞ bµi 3: D©n chñ vµ kØ luËt + ThÕ nµo lµ d©n chñ vµ kØ luËt? + Mèi quan hÖ gi÷a d©n chñ vµ kØ luËt? + ý nghÜa? C¸ch rÌn luyÖn? * Tù rót kinh nghiÖm …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… TiÕt thø 3 Bµi 3 Ngµy so¹n:20/08/2013 Líp d¹y:9A- 9B Ngµy d¹y:27/08/2013- 2013- 06/09/2013 Bµi 3 d©n chñ vµ kØ luËt GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 9 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 I. Môc tiªu bµi häc. HS cÇn ®¹t 1. KiÕn thøc: Gióp HS - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ d©n chñ, kØ luËt? - HiÓu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña d©n chñ vµ kØ luËt. - ý nghÜa cña d©n chñ, kØ luËt trong nhµ trêng vµ x· héi. 2. KÜ n¨ng. - Gióp HS cã kÜ n¨ng giao tiÕp, øng sö, ph¸t huy ®îc ý thøc d©n chñ, kØ luËt. - BiÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng x· héi vÒ tÝnh d©n chñ vµ tÝnh kØ luËt. - BiÕt tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n, x©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt. 3. Th¸i ®é. - Cã ý thøc tù rÌn luyÖn tÝnh ki luËt, ph¸t huy d©n chñ trong häc tËp, c¸c ho¹t ®éng (gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi). - Häc tËp, noi g¬ng nh÷ng ngêi tèt, nh÷ng ngêi thùc hiÖn tèt d©n chñ, kØ luËt. BiÕt gãp ý kiÕn phª ph¸n ®óng møc nh÷ng hµnh vi vi ph¹m d©n chñ, kØ luËt. II. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. 1. Gi¸o viªn: - Nh÷ng tÊm g¬ng ngêi tèt, viÖc tèt thÓ hiÖn kØ luËt vµ ph¸t huy ®îc d©n chñ hoÆc thiÕu d©n chñ, kØ luËt. - B¶ng phô. 2. Häc sinh: Nghiªn cøu bµi tríc. III. tiÕn tr×nh lªn líp. a. Giíi thiÖu bµi míi. b. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß æn ®Þnh tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò C©u 1: ThÕ nµo lµ ngêi cã tÝnh tù chñ? Nªu mét sè t×nh huèng ®× hái tÝnh tù chñ mµ em cã thÓ gÆp ë trêng vµ nªu c¸ch øng xö phï hîp. C©u 2: H·y tù nh©n xÐt b¶n th©n em ®· tù chñ hay cha? Thêi lîng 1 phót 5 phót I. §Æt vÊn ®Ò. 1. ChuyÖn cña líp 9A  Cã ®©n chñ: - S«i næi th¶o luËn. - §Ò xuÊt chØ tiªu… - Tù nguyÖn tham gia… 2. ChuyÖn mét «ng gi¸m ®èc. C«ng nh©n kh«ng ®îc bµn b¹c thiÕu d©n chñ I HS: §äc t×nh huèng HS: Th¶o luËn ®¹i GV: Ph¹m Xu©n D¬ng Néi dung cÇn ®¹t 10 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 diÖn tr×nh bµy (4'). * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò. GV: gäi HS ®äc t×nh huèng SGK. GV: chia líp lµm 4 nhãm th¶o luËn theo néi dung sau: H1: H·y nªu nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn viÖc lµm ph¸t huy tÝnh d©n chñ vµ thiÕu d©n chñ trong 2 t×nh huèng trªn? H2: Sù kÕt hîp biÖn ph¸p d©n chñ vµ kØ luËt cña líp 9a? GV: NhËn xÐt, bæ sung ®éng viªn, chèt l¹i. H: ViÖc lµm cña «ng gi¸m ®èc cho thÊy «ng lµ ngêi nh thÕ nµo? H: Em rót ra bµi häc g× vÒ viÖc lµm cña líp 9a vµ cña «ng gi¸m ®èc? GV: NhËn xÐt, bæ sung ®éng viªn. Chèt l¹i. * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. H: Em hiªu thÕ nµo lµ d©n chñ, kØ luËt? Chèt l¹i. Trß ch¬i tiÕp søc 2’. (2 nhãm) Nªu yªu cÇu, c¸ch thøc ch¬i. Nhãm 1: Nªu biÓu hiÖn cña d©n chñ, kØ luËt? Nhãm 2: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi d©n 10 phót HS: §iÒn ý kiÕn c¸ nh©n vµo hai cét, dùa vµo SGK. II. Néi dung bµi häc. 1. Kh¸i niÖm - D©n chñ (SGK) - KØ luËt (SGK) H§ tËp thÓ. HS suy nghÜ, tr¶ lêi. §éc ®o¸n, chuyªn quyÒn, gia trëng. - Ph¸t huy tÝnh d©n chñ, phª ph¸n sù thiÕu d©n chñ. Suy nghÜ, ®¹i diÖn tr×nh bµy dùa vµo SGK. Nªu kh¸i niÖm. Th¶o luËn ®¹i diÖn c¸c bµn tiÕp søc, c¸c nhãm nhËn xÐt chÐo. . 15 phót HS: Nªu t¸c dông, vÝ dô. HS th¶o luËn theo bµn 5’, ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy, nhËn xÐt, bæ sung: - Thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, ý chÝ, hµnh ®éng. - Mçi c¸ nh©n ®îc ph¸t triÓn. - X· héi ph¸t triÓn. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 2. ý nghÜa. - Thèng nhÊt vÒ nhËn thøc, ý chÝ, hµnh ®éng. - Mçi c¸ nh©n ®îc ph¸t triÓn. - X· héi ph¸t triÓn. 3. C¸ch rÌn luyÖn. III. Bµi tËp Bµi tËp 1: Trang 11 (SGK) - §óng: A, C, D 11 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 chñ vµ kØ luËt? LÊy vÝ dô cô thÓ? GV nhËn xÐt, ®éng viªn c¸c nhãm. Th¶o luËn nhãm, néi dung sau: H1: D©n chñ vµ kØ luËt cã mèi quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo? LÊy vÝ dô chøng minh? T¸c dông cña d©n chñ vµ kØ luËt? H2: V× sao trong cuéc sèng chóng ta cÇn ph¶i cã d©n chñ vµ kØ luËt? Chóng ta cÇn ph¶i rÌn luyÖn d©n chñ vµ kØ luËt nh thÕ nµo? Gv: NhËn xÐt, chèt l¹i vµ ®éng viªn c¸c nhãm th¶o luËn tèt. H: B¶n th©n em ®· rÌn luyÖn tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt nh thÕ nµo? H: Nªu c¸c ho¹t ®éng x· héi thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ mµ em biÕt? GV: NhËn xÐt, chèt l¹i. *Ho¹t ®«ng 3: Lµm bµi tËp cñng cè kiÕn thøc. Bµi 1 trang 11 (SGK). Bµi 2 trang 11 (SGK). N¨m häc 2013-2014 Bµi tËp 2: Trang 11 (SGK) HS: Gi¶i thÝch - Nªu c¸ch rÌn luyÖn. - Liªn hÖ b¶n th©n. - BÇu cö, hép th gãp ý…, liªn hÖ b¶n th©n. HS: LÊy c¸c ho¹t ®éng trong x· héi, cuéc sèng. HS: §äc yªu cÇu cña bµi. §äc yªu cÇu cña bµi §¹i diÖn líp. Lªn lµm, nhËn xÐt, bæ sung. Ch¬i trß ch¬i. 14 phót GV: Híng dÉn HS trß ch¬i"H¸i hoa d©n chñ". GV: Sö dông phiÕu bµi tËp, c¸c mÉu lµm theo c¸c mÉu kh¸c nhau, treo lªn c©y. GV: Tæng kÕt bµi häc. IV. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp - Lµm tiÕp c¸c bµi tËp cßn l¹i, häc bµi cò theo néi dung ®· häc. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 12 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 - Su tÇm ca dao, tôc ng÷ thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ, kØ luËt? * ChuÈn bÞ bµi 4: "B¶o vÖ hoµ b×nh" + ThÕ nµo lµ hoµ b×nh, v× sao ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh? HS ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh? * Tù rót kinh nghiÖm. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ TiÕt thø 4 Bµi 4 Ngµy so¹n:26/09/2013 Líp d¹y:9A-9B Ngµy d¹y:03/09/2013- 13/09/2013 Bµi 4 B¶o vÖ hoµ b×nh. I. Môc tiªu bµi häc. 1. VÒ kiÕn thøc: Gióp HS hiÓu: - Hoµ b×nh lµ kh¸t väng cña nh©n d©n. - Gi¶i thÝch ®îc v× sao ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh. - NhËn thøc ®îc tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi nãi chung vµ thanh niªn HS nãi riªng trong viÖc tham gia b¶o vÖ hoµ b×nh. 2. VÒ kÜ n¨ng: GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 13 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hßa b×nh, chèng chiÕn tranh do nhµ trêng ®Þa ph¬ng tæ chøc. - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ngêi tham gia c¸c ho¹t ®éng chèng chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ b×nh. 3. VÒ t tëng, t×nh c¶m: - Quan hÖ tèt víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh. - BiÕt yªu hoµ b×nh, ghÐt chiÕn tranh. II. ThiÕt bÞ, ®å dïng d¹y hoc vµ Tµi liÖu d¹y häc. 1. Gi¸o viªn: - C¸c t liÖu ( tranh ¶nh, bµi b¸o, bµi h¸t, th«ng tin...). - B¶ng phô. 2. Häc sinh: - Nghiªn cøu bµi tríc. iii. TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. a. Giíi thiÖu bµi míi. b. Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß æn ®Þnh tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò C©u 1: Em cho biÕt ý kiÕn ®óng vÒ c¸c hµnh vi sau ®©y: A. ®i häc ®óng giê, nghØ häc xin phÐp. B. ®i häc vÒ biÕt chµo bæ mÑ. C. gãp ý kiÕn ®Ó x©y dùng tËp thÓ líp. D. cã ý kiÕn b¶o vÖ m«i trêng. E. vøt gi¸c kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh. F. nghiªm chØnh chÊp hµnh an toµn giao th«ng. C©u 2: H·y ph©n tÝch vµ chøng minh nhËn ®Þnh “D©n chñ vµ kØ luËt lµ søc m¹nh cña mét tËp thÓ”? GV: Ph¹m Xu©n D¬ng Thêi lîng 1 phót 5 phót Néi dung cÇn ®¹t I. §Æt vÊn ®Ò. - Sù tµn khèc cña chiÕn tranh. - Gi¸ trÞ cña hoµ b×nh. - Sù cÇn thiÕt ph¶i ng¨n chÆn chiÕn tranh. II. Néi dung bµi häc 14 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin trong phÇn ®Æt vÊn ®Ò. Môc tiªu: HS bíc ®Çu hiÓu ®îc thÕ nµo lµ hoµ b×nh, t¸c dông cña viÖc b¶o vÒ hoµ b×nh. Gv: gäi HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò. GV: Chia líp HS th¶o luËn nhãm theo néi dung sau:( 4’) N¨m häc 2013-2014 HS ®äc, suy nghÜ. 10 phót H§: nhãm (nhãm tæ) HS th¶o luËn, ®¹i diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt bæ sung. - Sù tµn khèc cña chiÕn tranh. 1. Hoµ b×nh: - Kh«ng cã chiÕn tranh... * B¶o vÖ hoµ b×nh: (SGK). 2. B¶o vÖ hoµ b×nh lµ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c quèc gia... - ThiÖt h¹i vÒ H1: Em cã suy nghÜ g× ngêi vµ cña khi ®äc c¸c th«ng tin vµ ph©n tÝch. vµ xem ¶nh? - V× chiÕn H2: ChiÕn tranh ®· tranh ®em l¹i g©y ra nh÷ng hËu qu¶ ®au th¬ng g×? chÕt chãc, ®ãi khæ, thÊt H3: V× sao ph¶i b¶o häc... vÖ hoµ b×nh, ng¨n ngõa chiÕn tranh? GV: NhËn xÐt, ®éng - ChÝnh viªn c¸c nhãm, chèt nghÜa: TiÕn l¹i. hµnh ®Êu H: Em h·y ph©n biÖt cuéc chiÕn tranh chÝnh tranh chèng x©m lîc, b¶o nghÜa vµ cuéc chiÕn vÖ ®éc lËp, tù tranh phi nghÜa? do, hoµ b×nh. GV chèt l¹i. 14 phót * Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. Môc tiªu: HS n¾m ®îc kh¸i niÖm hoµ b×nh, b¶o vÖ hoµ b×nh, ý nghÜa cña viÖc b¶o vÖ hoµ b×nh. Tõ ®ã HS thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n m×nh. GV chia líp thµnh c¸c nhãm nhá vµ yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn theo néi dung sau: HS th¶o luËn 1. Em hiÓu thÕ nµo lµ nhãm, ®¹i hoµ b×nh? ThÕ nµo lµ diÖn tr×nh b¶o vÖ hoµ b×nh? bµy, nhËn xÐt 2. V× sao ph¶i b¶o vÖ bæ sung. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 15 3. Tr¸ch nhiÖm cña HS: III. Bµi tËp: Bµi 1: VÏ c©y hoµ b×nh. Bµi 2: Lµm bµi tËp 1 SGK. - Lßng yªu hoµ b×nh: a, b, d, e, h, i. Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 hoµ b×nh? HS rót ra 3. B¶o vÖ hoµ b×nh lµ kh¸i niÖm tr¸ch nhiÖm cña ai? theo SGK. - Gi¶i thÝch dùa vµo phÇn 4. Chóng ta ph¶i lµm ®Æt vÊn ®Ò ®Ó g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh, gi¶i thÝch. ng¨n ngõa chiÕn - Lµ tr¸ch tranh? nhiÖm cña tÊt GV: NhËn xÐt vµ rót ra c¶ c¸c quèc néi dung bµi häc. gia, c¸c d©n Gäi HS ®äc phÇn 3 néi téc vµ cña dung bµi häc. toµn nh©n H: Giíi thiÖu mét sè lo¹i. ho¹t ®éng b¶o vÖ hoµ - TÝch cùc b×nh, chèng chiÕn tham gia sù tranh cña HS trong nghiÖp... líp, trong trêng, cña nh©n d©n ViÖt Nam? - X©y dùng H: HS chóng ta cÇn mèi quan hÖ ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ tèt ®Ñp, t«n hoµ b×nh? träng b×nh GV: KÕt luËn. ®¼ng.... 15 phót *Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp, cñng cè. VÏ c©y hoµ b×nh GV: Yªu cÇu mçi H§: TËp thÓ. nhãm HS vÏ c©y hoµ b×nh vµ híng dÉn c¸ch HS suy nghÜ tr¶ lêi. vÏ: HS giíi thiÖu - GV gäi tõng nhãm lªn giíi thiÖu c©y hoµ mét sè ho¹t ®éng. b×nh. Gv: NhËn xÐt, bæ sung, khen c¸c nhãm H§: c¸ thÓ hiÖn tèt. nh©n. Bµi 1: trang 16 SGK. - HS nªu GV: Gäi HS GV: KÕt luËn toµn bµi. tr¸ch nhiªm cña b¶n th©n ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh. H§: Nhãm (nhãm tæ). HS vÏ c©y hoµ b×nh, ®¹i diÖn mçi nhãm lªn giíi thiÖu C©y hoµ b×nh. GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 16 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 C¶ líp b×nh luËn vµ tù liªn hÖ. H§: c¸ nh©n. HS ®äc, suy nghÜ, ®¹i diÖn lªn lµm, nhËn xÐt. IV. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Lµm bµi 2, 3, 4 SBT, mçi nhãm x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn ho¹t ®éng v× hoµ b×nh. - Häc theo néi dung ®· häc. * ChuÈn bÞ: Bµi 5: T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. + ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? Lîi Ých cña quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc? + Tr¸ch nhiÖm cña HS trong viÖc thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ? * tù rót kinh nghiÖm ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TiÕt thø 5 Bµi 5 Ngµy so¹n:03/09/2013 Líp d¹y:9A-9B Ngµy d¹y:10/09/2013-19/09/2013 Bµi 5 t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi I. Môc tiªu bµi häc - Gióp HS hiÓu: 1. KiÕn thøc - ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ cña c¸c d©n téc? ý nghÜa cña t×nh h÷u nghj gi÷a c¸c d©n téc. - Nªu ®îc c¸c biÓu hiÖn cña c¸c t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. 2. KÜ n¨ng GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 17 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 N¨m häc 2013-2014 - BiÕt thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc kh¸c trong cuäc sèng hµng ngµy. 3. T tëng, t×nh c¶m. - ñng hé chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cña ®¶ng vµ nhµ níc ta. II. ThiÕt bÞ, ®å dïng d¹y hoc vµ Tµi liÖu d¹y häc. 1. Gi¸o viªn: - Tranh ¶nh, c¸c bµi b¸o, c©u truyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt, t×nh h÷u nghÞ gi÷a thiÐu nhi vµ nh©n d©n ta víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n thÕ giíi. 2. Häc sinh: Häc bµi cò - Nghiªn cøu bµi häc tríc. iii. TiÕn tr×nh c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc. a. Giíi thiÖu bµi míi. H¸t tËp thÓ bµi "Tr¸i ®Êt nµy lµ cña chóng m×nh". b. Bµi míi Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß æn ®Þnh tæ chøc líp KiÓm tra bµi cò Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò. Môc tiªu: Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ, biÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. GV: Cho tõng nhãm lªn tr×nh bµy c¸c bøc h×nh su tËp ®îc, c¸c th«ng tin trong bøc h×nh. GV nhËn xÐt, bæ sung. GV: Cho HS quan s¸t c¸c bøc tranh vµ ®a c¸c sè liÖu. GV: Chia líp th¶o luËn nhãm theo néi dung sau: H1: ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ? LÊy vÝ dô? H2: Qua c¸c th«ng tin, sù kiÖn trªn em suy nghÜ thÕ nµo vÒ t×nh h÷u nghÞ cña nh©n d©n ta víi nh©n d©n c¸c níc? H3: Quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn cña mçi níc vµ cña nh©n lo¹i? H4: Chóng ta cÇn ph¶i C©u 1: V× sao ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh? Chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh? H§: nhãm tæ. Thêi lîng 1 phót 5 phót Néi dung cÇn ®¹t I. §Æt vÊn ®Ò. 10 phót - C¸c nhãm lªn tr×nh bµy c¸c bøc tranh su tËp ®îc. HS: Quan s¸t, ®äc tµi liÖu. C¸c nhãm th¶o luËn ®¹i diÖn tr×nh bµy, thêi gian th¶o luËn lµ 5phót.. - Lµ quan hÖ b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. - Më réng giao lu quan hÖ víi c¸c níc. - ViÖt Nam ngµy cµng më réng quan hÖ hîp t¸c, h÷u nghÞ víi c¸c níc trªn thÕ giíi. - T¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c níc, c¸c d©n téc cïng hîp t¸c, ph¸t triÓn vÒ nhiÒu mÆt, t¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau. - X©y dùng t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ víi b¹n bÌ thÓ hiÖn b»ng lêi nãi, cö chØ, GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 18 Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi trong cuéc sèng h»ng ngµy? GV: NhËn xÐt, ®éng viªn chèt l¹i. * Ho¹t ®éng 2: X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc kh¸c. Môc tiªu: Gióp HS biÕt thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc trong cuéc sèng h»ng ngµy. GV: Cho HS lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng h÷u nghÞ víi thiÕu nhi c¸c trêng kh¸c, ®Þa ph¬ng kh¸c, c¸c níc kh¸c. + Tªn ho¹t ®éng. + Néi dung biÖn ph¸p ho¹t ®éng. + Thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh. + Ngêi phô tr¸ch, ngêi tham gia. GV: Chèt l¹i, ®éng viªn c¸c nhãm lµm tèt.. * Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu néi dung bµi häc. Môc tiªu: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ, ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ, chñ tr¬ng cña §¶ng. Tõ ®ã HS thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n ®Ó x©y dùng t×nh h÷u nghÞ. H: ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c níc trªn thÕ giíi? H: ý nghÜa cña t×nh h÷u nghÞ hîp t¸c? vÝ dô minh ho¹? H: ChÝnh s¸ch cña ®¶ng ta víi hoµ b×nh h÷u nghÞ, t¸c dông cña chÝnh s¸ch ®ã? N¨m häc 2013-2014 viÖc lµm vµ sù t«n träng th©n thiÖn. 10 phót HS: Th¶o luËn (5 phót), ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕ ho¹ch, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. II. Néi dung bµi häc. 10 phót 1. Kh¸i niÖm t×nh h÷u nghÞ : 2. ý nghÜa: Ho¹t ®éng: TËp thÓ. HS: Nªu kh¸i niÖm HS: Nªu ý nghÜa theo SGK. HS nªu chÝnh s¸ch theo SGK. - ThÕ giíi hiÓu râ h¬n vÒ ®Êt níc vµ con ngêi, c«ng H: HS chóng ta cÇn ph¶i cuéc ®æi míi cña nlµm g× ®Ó gãp phÇn x©y íc ta vÒ ®êng nèi. Ho¹t ®éng: c¸ dùng t×nh h÷u nghÞ. GV: Tæng kÕt néi dung. nh©n GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 19 3. ChÝnh s¸ch cña ®¶ng ta . - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh, h÷u nghÞ… 4. HS chóng ta cÇn ph¶i lµm g×? III. Bµi tËp Trêng THCS §oµn X¸ Gi¸o ¸n GDCD 9 * Ho¹t ®éng 4: LuyÖn tËp cñng cè. Môc tiªu: Gióp HS cñng cè, kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc ®· häc. H: Nªu c¸c ho¹t ®«ng vÒ t×nh h÷u nghÞ cña níc ta mµ em biÕt? H: C«ng viÖc cô thÓ cña c¸c ho¹t ®éng ®ã? GV: cho HS th¶o luËn lµm bµi tËp. Bµi 1 SGK Bµi 2 phÇn a Bµi 2 phÇn b GV: nhËn xÐt cho ®iÓm GV: KÕt luËn toµn bµi. N¨m häc 2013-2014 9 phót HS nªu tr¸ch nhiÖm. H§: tËp thÓ. HS suy nghÜ, tr¶ lêi. - Quan hÖ tèt ®Ñp l©u dµi víi Lµo, Campuchia. - Thµnh viªn hiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸. - DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng. - Quan hÖ ®èi t¸c kinh tÕ, khoa häc kÜ thuËt, CNTT, VHGD, y tÕ, d©n sè, du lÞch, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, m«I trêng… * Bµi 1 / 19 (SGK) * Bµi 2 H§: Nhãm bµn. HS: Th¶o luËn theo bµn ®¹i diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt. IV. C¸c ho¹t ®éng nèi tiÕp - Häc bµi cò, lµm bµi tËp - Su tÇm c¸c tranh ¶nh, t liÖu nãi vÒ sù hîp t¸c gi÷a níc ta víi c¸c níc kh¸c trªn mäi lÜnh vùc. - ChuÈn bÞ bµi: Hîp t¸c cïng ph¸t triÓn: + ThÕ nµo lµ hîp t¸c, c¸c nguyªn t¾c cña hîp t¸c? + V× sao ph¶i hîp t¸c? * Tù rót kinh nghiÖm. ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… TiÕt thø 6 Bµi 6 Ngµy so¹n:10/09/2013 Líp d¹y:9A-9B Ngµy d¹y:17/09/2013- 27/09/2013 GV: Ph¹m Xu©n D¬ng 20 Trêng THCS §oµn X¸
- Xem thêm -