Tài liệu Giao an gia dinh thao dang sua

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 107 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm noN QU¶NG PHó Líp A4(5-6 TUæI) Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : GIA §×NH Thêi gian thùc hiÖn: 4 tuÇn (Tõ ngµy 19/10 ®Õn 13/11/2015) Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thao QuyÓn 3 N¨m häc: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH TUẦN TUẦN 1: GIA ĐÌNH TÔI. ( Từ ngày 19/10- 23/10/2015) I.ĐÓN TRẺ 1.Môc ®Ých yªu cÇu - TrÎ niÒm në,vui t¬i chµo ®ãn bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Õn líp. 2 ChuÈn bÞ: -Phßng nhãm s¹ch sÏ - ChuÈn bÞ t©m thÕ cho trÎ bíc vµo ngµy häc. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®iÓm B¶n th©n. - Nh¾c trÎ ®¨ng kÝ gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra c¸c b¹n nghØ häc trong ngµy. - ch¬i tù do ë c¸c gãc. II.THỂ DỤC SÁNG 1.Môc ®Ých yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kü n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy . 2.Chuẩn bị: Sân tập, cờ ,bóng, gậy, nơ, băng đĩa... 3.Hướng dẫn:  Khởi động: Cho trẻ đi, chạy vòng tron kết hợp các kiểu đi sau đó về 4 hàng để tập các bài BTPTC.  Trọng động: Tập kết hợp với bài “ cả nhà đều yêu”. 1.§éng t¸c h« hÊp: 2. §éng t¸c tay vai: - §éng t¸c 3: §¸nh xoay trßn 2 c¸nh tay ( cuén len) +§øng th¼ng, 2 tay ®Ó tríc ngùc+ 2 c¸nh tay xoay trßn vµo nhau. + Gi¬ 2 tay lªn cao. + H¹ 2 tay xuèng 3. §éng t¸c ph¸t triÓn c¬ ch©n - §éng t¸c 3: §a ch©n ra c¸c phÝa §øng th¼ng, 2 tay chèng h«ng + Mét ch©n lµm trô, chan kia ®a lªn phÝa tríc. + §a mét ch©n vÒ phÝa sau. + §a sang ngang. + §a ch©n vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. §æi ch©n lµm trô, bËt tiÕp. 4. Đéng t¸c ph¸t triÓn c¬ lng- bông - §éng t¸c 3: Nghiªng ngêi sang bªn §øng th¼ng, 2 tay gËp gi¬ cao, bµn tay ch¹m vai. + Nghiªng ngêi sang ph¶i. + nghiªng ngêi sang tr¸i. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i theo ngêi. 5. BËt §T1: BËt lªn xuèng.( Ch©n s¸o) III.HOẠT ĐỘNG GÓC Tªn gãc Néi dung - Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con, gia đình đi chơi. NÊu ¨n: cách bày món ăn trong gia đình. B¸n hµng, mời khách mua ... - TrÎ biÕt ph©n vai ch¬i, thÓ hiÖn dîc hµnh ®éng cña c¸c vai. Yªu cÇu - §å dïng gia ®×nh - §å ch¬i nÊu ¨n, ®å ch¬I b¸n hµng,các loại rau,quả ChuÈn bÞ * Thảo Luận Trước khi chơi - Trß chuyÖn về chủ đề, nội dung chơi, giới thiệu các góc chơi * Quá trình trẻ chơi: - Gîi më ®Ó trÎ tham gia vai ch¬i - Quan s¸t trÎ ch¬i - Híng dÉn trÎ ch¬i - §éng viªn, khuyÕn khÝch - Híng dÉn c¸ nh©n. rÌn kÜ n¨ng riªng cho tõng trÎ 1.Gãc ph©n vai * Nhận xét buổi 2.Gãc x©y dùng-L¾p ghÐp -Hµng rµo, c©y hoa, L¾p ghÐp c¸c kiÓu nhµ, th¶m cá, sái ®¸, ống c¸c khu«n viªn ,vên hoa, hút,ốngc2,vỏ vên c©y.... ngao,gạch... - TrÎ biÕt sö dông c¸c -§å ch¬i l¾p ghÐp. nguyªn liÖu cã s½n, phÕ -C¸c lo¹i khèi liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c kiÓu nhµ, khu«n viªn vên hoa, vên c©y. chơi: ch¬i kÜ n¨ng ch¬i. pp tiÕn hµnh 3.Gãc t¹o h×nh - BiÕt sö dông c¸c kü - Bót s¸p, giÊy mµu, n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in ®Êt nÆn, h×nh vÒ c¸c lo¹i ®å dïng - H×nh mÉu VÏ, xÐ d¸n gia ®×nh tranh vÒ gia ®×nh, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng gia ®×nh, nÆn ®å dïng gia ®×nh Hát hoặc biÓu diÔn c¸c - Bé dông cô ©m nh¹c bµi h¸t đã thuéc về chñ ®Ò, 4.Gãc ©m - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét nh¹c c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. §äc chuyÖn vÒ gia ®×nh, - TrÎ biÕt c¸ch cÇm c¸c bµi ca dao tôc s¸ch vµ më s¸ch. 5.Gãc s¸ch ®äc ng÷ vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch - KÓ chuyÖn theo vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi tranh víi sù s¸ng t¹o theo tranh Vï cña m×nh. Lµm biÓu ®å chiÒu cao, BiÕt c¸ch lµm biÓu ®å c©n nÆng. T×m ®å dïng chiÒu cao, c©n nÆng. 6.Gãc trong tói vµ ®o¸n xem®ã ®o¸n ®îc vµ nãi ®îc khoa häc- lµ ®å dïng g×, lµm b»ng c«ng dông, chÊt liÖu chÊt liÖu g×? Ph©n lo¹i cña ®å dïng. toán c¸c kiÓu - T/h 1 sè kü n¨ng l/® Gieo h¹t ,ch¨m sãc c©y ë ®¬n gi¶n ®Ó c/s c©y ë gãc thiªn nhiªn. gãc thiªn nhiªn. Ph©n lo¹i ®å dïng theo - BiÕt sù h¬n kÐm vÒ c«ng dông, xÕp sè lîng sè lîng c¸c thµnh 7.Gãc c¸c thµnh viªn trong g/® viªn trong gia ®×nh thiên nhiên tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. §å dïng g/®. - S¸ch, truyÖn vÒ gia ®×nh - Tranh ¶nh, häa b¸o... Bót,giÊy,thíc ®o,tranh ¶nh vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. §å dïng g/®. - X« níc, b×nh tíi, kh¨n lau… KÕ Ho¹ch Ngµy I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh. KPKH: Thứ 2/19/10/2015 - H§C: Gia ®×nh cña ch¸u - H§KH: ¢N, To¸n, v¨n häc 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a- KiÕn thøc: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ gia ®×nh m×nh ®Þa chØ n¬i ë mèi quan hÖ c¸c thµnh viªn, trong gia ®×nh ®èi víi trÎ («ng bµ bè mÑ anh chÞ em) - BiÕt c«ng viÖc cña mçi ngêi trong gia ®×nh c«ng lao va sù quan t©m cña c¸c thµnh viªn - BiÕt gia ®×nh cã tõ 3con lµ gia ®×nh ®«ng con b- Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. + RÌn kü n¨ng trong giao tiÕp øng xö. Phï hîp víi truyÒn thèng v¨n ho¸ trong gia ®×nh c- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc trÎ lßng yªu quý, ch¨m sãc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, biÕt lÔ phÐp víi nh÷ng ngêi bÒ trªn. 2. ChuÈn bÞ: * Cña trÎ: - Mçi trÎ cã mét bé l« t« d©n sè. - Mçi trÎ mang mét ¶nh chôp c¶ gia ®×nh. * Cña c«: Tranh ¶nh, bµi th¬, c©u ®è vÒ gia ®×nh. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * trÎ ch¬i kªt hîp * H§1: æn ®Þnh * Ch¬i gia ®×nh t«m +Võa ch¬i vÒ g×? ®äc lêi. tæ chøc * TrÎ trß chuyÖn * H§2: T×m hiÓu * C« gîi ®Ó trÎ kÓ vÒ gia ®×nh m×nh +Gia ®×nh con mÊy ngêi ? cïng c« vµ giíi vÒ c¸c thµnh thiÖu vÒ gia ®×nh viªn trong gia + Anh chÞ bao nhiªu tuæi? häc líp mÊy? m×nh. ®×nh - TrÎ nªu ®©ú ®ñ +Bè con tªn g× ? lµm nghÒ g× ? hä tªn cña m×nh vµ +MÑ con tªn gi ? lµm nghÒ g× ? cña bè mÑ. +trong líp m×nh ai ®· ®îc lµm anh chÞ? - C¶ líp ®äc +Anh chÞ em cã th¬ng yªu nhau kh«ng? - NhÆt rau quÐt Cho trÎ ®äc th¬ “Lµm anh” nhµ tr«ng em... +Hµng ngµy c¸c con thêng lµm g× ®Ó gióp ®ì bè mÑ vµ mäi ngêi trong gia ®×nh? *Gi¸o dôc:Trong gia ®×nh b« mÑ ®ªu rÊt yªu th¬ng ch¨m lo cho c¸c con tõng li tõng tý vµ lµm viÖc vÊt v¶ ®Ó nu«i c¸c con ¨n häc .Cßn bæn phËn cña c¸c con cÇn lµm g× ®Ó cha mÑ vui lßng ? - Cho trÎ h¸t : C¶ nhµ th¬ng nhau * 3, 4 trÎ nhËn xÐt * Tranh 1: G§ cã 3 ngêi: bè, mÑ, con * H§3: QS tranh + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? - Cho trÎ ®Õm sè vµ ®µm tho¹i + Gåm nh÷ng ai? ngêi trong tranh theo tranh - Tranh 2: G§ cã 4 ngêi (t¬ng tù) - Tranh 3: G§ cã 5 ngêi - 2, 3 trÎ nhËn xÐt - Cho trÎ so s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a 2 g® (g® 1 con, g® 2 con); (g® 2 con, g® 3 con)... - Hái trÎ g® b¹n nµo cã 2 con, g® b¹n nµo cã 3con - Cho trÎ biÕt g® cã tõ 1-2 con lµ g® Ýt con bè mÑ ®ì vÊt v¶ nhiÒu h¬n vµ ngîc l¹i - Lång gd d©n sè - Më réng: Cho trÎ biÕt ®¹i g® lµ g® cã nhiÒu thÕ hÖ («ng, bµ, bè, mÑ,...). Trong mçi g® mÆc dï Ýt ngêi hay ®«ng ngêi, ai ai còng th¬ng yªu vµ quý träng nhau: bè mÑ ch¨m sãc con c¸i, con c¸i ph¶i biÕt yªu quý, v©ng lêi bè mÑ, «ng bµ, ngêi trªn mçi g® lµ 1 tæ Êm. - Cho trÎ h¸t: Tæ Êm gia ®×nh * TrÎ ch¬i trß ch¬i * Trß ch¬i 1: Mèi quan hÖ trong gia ®×nh *H§4: Trß ch¬i - XÕp c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh theo thø theo y/ c cña c«. - TrÎ sö dông l«t« tù quan hÖ (viÕt sè t¬ng øng). ®Ó thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c«. * Trß ch¬i 2: T×m vÒ ®óng nhµ - TrÎ høng thó - C« nªu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i tham gia trß ch¬i. * GD: Trong gia ®×nh cña c¸c con kh«ng chØ - TrÎ nghe c«. cã «ng bµ, bè mÑ mµ cßn cã c« d×, chó b¸c n÷a, ®è lµ nh÷ng ngêi hä hµng th©n thuéc cña chóng ta, lu«n gÇn gòi bªn ta t¹o thµnh mét tæ - H¸t vµ vËn ®éng Êm gia ®×nh. - H¸t: Tæ Êm gia ®×nh II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã chñ ®Ých: Quan s¸t khu nÊu ¨n cña nhµ trêng - Môc ®Ých: TrÎ biÕt c¸ch s¾p xÕp ®å dïng trong khu nÊu ¨n, biÕt c¸c lo¹i ®å dïng cã trong nhµ bÕp, nh÷ng ®å dïng nguy hiÓm. - §µm tho¹i: + Trong bÕp cã nh÷ng g×? + C¸c b¸c s¾p xÕp nh thÕ nµo? + Nåi c¸c b¸c ®Ó ®©u? + V× sao ph¶i ®Ó nh vËy? + T¹i sao ph¶i ®Ó dao lªn cao? 2. Chơi vận động: Trò chơi 1 : Chuyền bóng bằng 2 chân. Luật chơi:dùng 2 bàn chân lấy bóng Cách chơi:Chia trẻ làm 2 đôi hình hàng dọc.trẻ nọ cách trẻ kia0,5-0,6m.Khi có hiệu lệnh bắt dầu,tất cả trẻ đều nằm xuống.TRẻ dầu tiên dùng 2 bàn chân cắp lấy quả bóng rồi chuyền bóng qua đầucho bạn nằm sau.Những trẻ nằm sau dùng bàn chângiữ bóng và chuyển tiếp cho tới hết.trẻ cuối cung lấy bóng dùng 2 tay cầm bóng và chạy đứng lên phía đầu hàng.Đội nào xong trước là thắng cuộc. Trò chơi 2:Rồng rắn lên mây - Luật chơi : Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ, một trẻ làm "thầy thuốc" đứng đối diện (hoặc ngồi) với những người làm "rồng rắn". -Cách chơi : Các trẻ khác túm đuôi áo nhau (hoặc tay ôm lưng nhau) thành " rồng rắn", tư thế này giúp trẻ cảm nhận các hướng của người khác. Trẻ đứng đầu chọn cháu lớn nhất, khoẻ nhất trong nhóm, " rồng rắn" đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc đồng dao: "Thầy thuốc" đuổi bắt "rồng rắn", trẻ đứng đầu dang tay cản "thầy thuốc", " Thầy thuốc" tìm mọi cách để bắt được " khúc đuôi" (trẻ cuối cùng). Nếu thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi.Trò chơi lại bắt đầu từ đầu nhưng lúc này rồng rắn chỉ còn 7 bạn chơi, cứ chơi như thế đến khi rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. Nếu " rồng rắn" bị đứt khuc hoặc bị ngã thì cũng bị thua. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.Ch¬i theo ý thÝch. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con, c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y… c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc to¸n: Ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông, xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh. . 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t hoÆc biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ®· thuéc vÒ gia ®×nh. 5.Góc thiên nhiên:Chăm sóc cây,nhạt lá ,bắt sâu cho cây IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm albun gia ®×nh cña c¶ líp. - Làm quen bài míi:làm quen chữ cái e,ê. *Đánh giá trẻ cuối ngày .............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Thø 3 ngµy 20/10/2015 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQCC - H§C: Lµm quen ch÷ c¸i e,ª - H§KH: ¢m nh¹c, v¨n häc. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: a. Kiến thức: - Trẻ nhận biết chữ cái e,ê; nhận ra chữ đã học và chữ e,ê trong từ , nhận biết cấu tạo chữ e,ê.Biết được chữ e, ê in thường, viết thường,in hoa . Biết cách chơi các trò chơi với chữ cái. - Trẻ nhận biết hình ảnh về gia đình, biết gia đình là nơi vui vẻ, hạnh phúc, biết tên gọi của người thân trong gia đình. b. Kỹ năng: - Trẻ có thể tìm đúng chữ cái đã học và chữ e,ê trong từ. - Phát âm đúng chữ cái e,ê, rèn luyện kỹ năng phát âm cho trẻ. - So sánh, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa chữ e và ê. - Rèn các kỹ năng phát âm, so sánh, vận động…cho trẻ qua trò chơi với chữ cái. c. Thái độ: - Trẻ biết yêu thương, vâng lời người thân trong gia đình. - Trẻ tích cực tham gia hoạt động. 2.Chuẩn bị - Đồ dùng của cô: Thẻ chữ cái to, bảng cài, giáo án điện tử, que chỉ, Máy tính, nhạc một số bài hát về gia đình... - Đồ dùng của trẻ: mỗi trẻ một rổ đựng thẻ chữ cái a,ă,â,e,ê; - 2 cột đích thẳng đứng, quả còn có gắn chữ cái a, ă, â,e, ê - Thẻ số trẻ đeo: Gđ số 1,Gđ số 2 *NDKH: PT nhận thức, vận động… 3.Tiến hành Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * HĐ1: Ổn đinh tổ chức : Cô giới thiệu chương trình : “Ô cửa bí mật” - Trẻ cùng hào hứng giới thiệu các Gđ tham gia Gđ số 1,2, giới thiệu người dẫn chương trình cô Lê Thao.Tham gia chương trình có các cô giáo trong ban giám hiệu..... - Giới thiệu các phần chơi: Phần 1:Giao lưu và khám phá Phần 2:Vui cùng gia đinh Phần 3:Gia đình trổ tài  HĐ2: Giao lưu và khám phá . Để bước vào chương trình vui ve xin mời 2 Gđ cùng hát giao lưu bài hát hát quen thuộc chương trình “Cả nhà thương nhau” Cô tuyên dương - Để biết xem chương trình đem đến cho 2 Gđ điều bí mật gì cô mời 2 gđ nhẹ nhàng ngồi xuôngvà hướng mắt lên màn hình nào . Như thường lệ chương trình có 3 ô cửa được đánh số 1,2,3, để dành quyền mở ô cửa xin mời 2 gđ ên oẳn tù tì Gđ số 1 mở ô cửa số 1 nào - Cô hỏi trong ô cửa số 1 có hình ảnh gì ? Em bé là thành viên nhỏ tuổi nhát trong gia đình mình các con thường lam gì cho em nhỉ? Cô giới thiệu tranh: “Em bé” - Cho trẻ nhận xét và đọc từ dưới tranh. - Cho trẻ xem băng từ cô vừa ghép có giống từ trên màn hình ? - Cho trẻ đếm số chữ cái trong từ. - Cho trẻ tìm giúp cô 2 chữ cái giống nhau trong từ “Em bé” . - Cô giới thiệu chữ cái e. Cô phát âm mẫu. Cho trẻ phát âm theo lớp, nhóm, cá nhân. - Cho trẻ tri giác và nhận xét chữ e. Cô giới thiệu cấu tạo chữ e gồm: một nét ngang và một nét cong hở phải. - Giới thiệu chữ e in hoa, in thường và viết thường. Hỏi xem trẻ thấy chữ cái ở đâu? - Cho trẻ phát âm lại. - Cô tuyen dương 2 gđ - Xin mời gđ số 2 mở ô cửa số 2 có hình ảnh gì? + Hình ảnh 2: “Mẹ bế bé” - Cho trẻ nhận xét và đọc từ dưới tranh. - Cho trẻ xem băng từ cô vừa ghép có giống từ trên màn hình ? - Cho trẻ đếm chữ cái trong từ. - Cho trẻ tìm chữ cái gống nhau cô vừa cho các con làm quen và phát âm.chữ e Cô mời 1 trẻ lên rút chữ cái gần giống chữ e - Cô giới thiệu chữ ê. Cô phát âm mẫu. Cho trẻ phát âm theo lớp, nhóm, cá nhân. Trẻ hát Trẻ đọc ô cửa - Trẻ oẳn tù tì Trẻ mở ô cửa trẻ trả lời - Trẻ đọc từ dưới tranh - Trẻ so sánh - Đếm và nói kết quả - 1 trẻ tìm chữ e - Lắng nghe - Trẻ phát âm - Nhắc lại cấu tạo chữ - Trẻ trả lời - Cả lớp phát âm Trẻ mở ô cửa trẻ trả lời - Đếm và nói kết quả - Trẻ đọc từ dưới tranh - Trẻ so sánh Trẻ rút chữ - trẻ phát âm - Cho trẻ tri giác và nhận xét chữ ê. Cô giới thiệu cấu tạo chữ ê gồm: một nét ngang, một nét cong hở phải và một dấu mũ. - Giới thiệu chữ ê in hoa, in thường và viết thường. - Cho trẻ phát âm lại. Cô tuyên dương gđ Chương trình vẫn còn 1 ô cửa cô xin mời 2 thành viên lên oẳn tù tì dành quyền mở ô cửa số 3 . Ô cửa số 3 có gì? + Cho trẻ so sánh chữ e,ê. Cô cho trẻ nhạn xét điểm giống nhau và khác nhau chữ e, ê Cô khái quát lại. 3. HĐ3:Phần 2: “Vui cùng gia đình”. Trong phần chơi náy chương trình dành tặng 2 Gđ 2 trò chơi - TC1: Thi xem ai nhanh: Cho trẻ giơ thẻ chữ theo cách phát âm, theo cấu tạo chữ. - TC 2:Ai tinh mắt: Trên màn hình có các hình ảnh nhiêm vụ các gđ tinh mắt quan sát xem chữ gì sẽ được ghép vào từ dưới tranh. Phía trên hình ảnh cái ghế ,xe đạp, bếp ga nhung dưới các hình ảnh các từ còn thiếu chữ cái .Phía dưới có chữ cái e, ê,o, ô...Các gia đình quan sát kỹ xem chữ gì đang di chuyển lên để tạo thành từ hoàn chỉnh dưới mỗi hình ảnh Ví dụ:Chữ “Cái gh..” ------chữ ê di chuyển lên Sau mỗi lần cô tuyên dương GĐ 4.HĐ 4: Phần 3: “GĐ trổ tài” Trò chơi: “Ném còn” - Cô nói ý nghĩa trò chơi ném còn ..... - Cô phổ biến luật chơi và cách chơi: Bạn đầu tiên GĐ sẽ đứng vạch xuất phát chọn quả còn có gắn chữ cái giông chữ cái trên đích đội mình nhằm thẳng đích ném. Trò chơi diễn ra trong một bản nhạc khi bản nhạc kết thúc GĐ nào ném nhiều quả con trúng vào đích nhất ,GĐ đó sẽ chiến thắng. Cô bật nhac trẻ chơi ,kết thúc cô kiểm ra kết quả và tuyên dương GĐ chiến thắng 4. HĐ4: Kết thúc. Cô trao quà lưu niệm và nói chương trình ô cửa bí mật đến đây kết thúc .......... - Cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài “ Tổ ấm gia đình ”. Tiết 2: Tạo Hình : Cắt dán ngôi nhà 1.Muc đích yêu cầu 1.Kiến thức - 1 nhận xét cấu tạo - Lắng nghe - Trẻ phát âm - Cả lớp phát âm trẻ oẳn tù tì Trẻ mở ô cửa Trẻ nhận xét e, ê - Trẻ chơi 2-3 lần - Trẻ chơi Trẻ chơi trò chơi - Vận động nhẹ nhàng - Trẻ biết sử dụng kĩ năng cắt nét thẳng, nét xiên để tạo thành hình ngôi nhà của bé bằng các hình cắt dán đơn giản. 2.Kỹ năng: Kỹ năng cắt và bết hồ để dán. 3.Thái độ - Qua đó giáo dục cháu biết giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà biết trồng hoa, cây xanh cho ngôi nhà thêm đẹp. 2,chuẩn bị - Bàn ghế, bút màu, tập, hồ khô,kéo. - Rổ đựng giấy màu hình chữ nhật cho mỗi trẻ: Vàng, đỏ, xanh. - Tranh mẫu của cô - Tích hợp: Văn học “Em yêu nhà em” Âm nhạc 3.Tiến Hành Hoạt động của cô Hoạt động 1: Tập trung chú ý của trẻ -Cho trẻ đọc bài thơ “Em yêu nhà em” -Các con vừa đọc bài thơ gì? -Trong bài thơ miêu tả xung quanh ngôi nhà của bé có đặc điểm gì? -Đúng rồi! ngôi nhà của bé ở thật nên thơ, xung quanh có đàn chim sẻ hàng ngày hát líu lo, có đầm sen,…… -Thế ngôi nhà cua các con thì sao? Bạn nào kể nhà của các con ở là nhà gì? Xung quanh ngôi nhà có đặc điểm gì? -Các con biết không trong mỗi chúng ta ai cũng có một ngôi nhà - đó là nơi để chúng ta ở có cha mẹ, anh chị em yêu thương nhau, giúp đỡ, chăm sóc cho nhau dù đi đâu xa ta cũng nhớ về ngôi nhà của mình. Hoạt động 2: Quan sát tranh và trò chuyện -Các con xem cô có tranh cắt dán gì đây? -À!đây là tranh cắt dán ngôi nhà của bé, ngoài ngôi nhà ra cô còn vẽ gì xung quanh nhà nữa? -Thế bạn nào biết cô cắt dán ngôi nhà gồm có gì? -Các con xem khung nhà giống hình gì? Và có màu gì? -Còn mái nhà hình gì? Và có màu gì? -Thế cửa ra vào và cửa sổ có màu gì và giống hình gì? Hoạt động của trẻ -Trẻ đọc thơ -Trẻ trả lời……… -Gọi vài cháu trả lời……. -Tranh cắt dán ngôi nhà của bé -Cây xanh, đường đi, mây…. -Mái nhà, khung nhà, cửa ra vào, cửa sổ…. -Trẻ trả lời………. -Các con có thích cắt dán ngôi nhà của mình không? Hôm nay cô sẽ tổ chức hội thi “Bé khéo tay cắt dán ngôi nhà của bé” Các con có đồng ý không? Hoạt động 3: Cô làm mẫu -Gọi vài trẻ trả lời…….. - Trẻ xem cô làm mẫu. - Trước khi vào hội thi, các con xem cô làm mẫu trước nhé! - Cô vừa cắt dán vừa phân tích: Cô chọn tờ giấy màu vàng để cắt phần khung nhà trước, khung nhà cô cắt dán có dạng hình chữ nhật gồm 2 cạnh dài và 2 cạnh ngắn, cô dùng kĩ năng cắt nét thẳng.tay phải cô cầm kéo Cô cầm bằng ngón cái và ngón trỏ của 2 bàn tay, tay trái cô cầm giấy,cô cắt theo chiều từ phải sang trái, từ trên xuống dưới sao cho nét cát được thằng, đều. Cắt xong 1 nét thẳng dài, cô xoay ngược tờ giấy phía dưới lên và cắt tiếp đến cạnh thứ 2 cũng là nét thằng dài như cạnh dài cô vừa cắt. cắt xong 2 cạnh dài cô cắt đến 2 cạnh ngắn ở 2 bên. Cô giải thích tương tự. Cắt xong khung nhà cô cắt tới gì nữa? Cô cắt mái nhà có dạng hình tam giác, tiếp tục chọn tờ giấy màu đỏ có dạng hình chữ nhật, cô gấp đôi tờ giấy lại, cắt1 nét xiên bắt đầu từ đường sống giữa cô vừa xếp, cắt chia đôi hình ra cô được 3 hình tam giác, cô chọn hình to nhất ở giữa làm mái nhà, thế là cô cắt xong mái nhà rồi. (Nếu bạn nào cắt theo đường sống giữa không được thì các con có thể mở tờ giấy ra và cắt 2 nét xiên 2 bên) Cắt xong mái nhà cô xé đến gì nào? Tiếp theo cô cắt cửa ra vào và cửa sổ, cô tiếp tục chọn tờ giấy màu xanh dương để cắt. Cô xé cửa ra vào có dạng hình chữ nhật, cửa sổ có dạng hình vuông nhỏ… - Cô hỏi… - Muốn cắt dán được ngôi nhà con cắt dán những gì? - Gọi 2-3 trẻ trả lời…. -Mái nhà, khung nhà, cửa ra vào, cửa sổ…. Khung +Khung nhà con cắt dán bằng nét gì? nhà có dạng hình chữ nhật… -2 nét thẳng đứng và 2 nét +Mái nhà con cắt dán bằng nét gì? thẳng ngang. +Thế còn cửa ra vào và cửa sổ con cắt dán ra sao? +Ngoài ngôi nhà ra con còn muốn cắt thêm gì nữa? -Khi cắt dán xong để cho bức tranh đẹp con phải làm gì? -Cho trẻ hát bài “Cả nhà thương nhau” vào bàn ngồi -Khi ngồi cắt con ngồi như thế nào? Cầm kéo bằng tay nào? Và cầm bằng mấy ngón tay? -Cô tuyên bố hội thi cắt dán ngôi nhà của bé được bắt đầu! -…2 nét xiên giống hình tam giác -2 thẳng đứng và 2 nét thẳng ngang -Mây, cây xanh, đường đi…. -Dán đều, dùng tay miết cho thẳng… -Cháu đến bàn ngồi. -Trẻ trả lời….. Hoạt động 4 Trẻ thực hiện -Trẻ vào bàn ngồi cắt dán (cô mở băng cho trẻ nghe trong Trẻ thực hiện khi trẻ cắt dán.) -Cô bao quát giúp đỡ trẻ còn lúng túng Hoạt đông 5:Nhận xét sản phẩm -Trẻ đem sản phẩm lên bàn cho cả lớp xem chung -Cho trẻ chọn sản phẩm mình thích và hỏi trẻ vì sao thích? *Kết thúc: Bạn nào chưa cắt dán xong thì mình về góc tạo hình cắt dán thêm cho hoàn chỉnh nhe! -Trẻ chọn sản phẩm đẹp, cô chọn sản phẩm hoàn chỉnh nhận xét và cô chọn sản phẩm chưa hoàn chỉnh để bổ sung. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã môc ®Ých: Quan s¸t c©y c¶nh , c/s c©y c¶nh trong gia ®×nh - Môc ®Ých y/c: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i c©y c¶nh trong gia ®×nh, biÕt c¸ch ch¨m sãc c©y c¶nh trong gia ®×nh. - §µm tho¹i: + Trong gia ®×nh con cã nh÷ng c©y g×? + §©y lµ c©y g×? + Con biÕt g× vÒ c©y nµy? + C©y nµy cã t¸c dông g×? + Trong gia ®×nh cßn c©y g× n÷a? + §Ó c©y c¶nh lu«n ®Ñp th× chóng ta ph¶i lµm g×? 2. TCV§: 1.Trò chơi :Ô ăn quan Vẽ một hình chữ nhật được chia đôi theo chiều dài và ngăn thành 5 hàng dọc cách khoảng đều nhau, ta có được 10 ô vuông nhỏ. Hai đầu hình chữ nhật được vẽ thành 2 hình vòng cung, đó là 2 ô quan lớn đặc trưng cho mỗi bên, đặt vào đó một viên sỏi lớn có hình thể và màu sắc khác nhau để dễ phân biệt hai bên, mỗi ô vuông được đặt 5 viên sỏi nhỏ, mỗi bên có 5 ô. Hai người hai bên, người thứ nhất đi quan với nắm sỏi trong ô vuông nhỏ tùy vào người chơi chọn ô, sỏi được rãi đều chung quanh từng viên một trong những ô vuông cả phần của ô quan lớn, khi đến hòn sỏi cuối cùng ta vẫn bắt lấy ô bên cạnh và cứ thế tiếp tục đi quan (bỏ những viên sỏi nhỏ vào từng ô liên tục). Cho đến lúc nào viên sỏi cuối cùng được dừng cách khoảng là một ô trống, như thế là ta chặp ô trống bắt lấy phần sỏi trong ô bên cạnh để nhặt ra ngoài. Vậy là những viên sỏi đó đã thuộc về người chơi, và người đối diện mới được bắt đầu. Đến lượt đối phương đi quan cũng như người đầu tiên, cả hai thay phiên nhau đi quan cho đến khi nào nhặt được phần ô quan lớn và lấy được hết phần của đối phương. Như thế người đối diện đã thua hết quan. Hết quan tàn dân, thu quân kéo về. Hết ván, bày lại như cũ, ai thiếu phải vay của bên kia. Tính thắng thua theo nợ các viên sỏi. Quan ăn 10 viên sỏi.Cách chơi ô ăn quan được nói lên rất đơn giản nhưng người chơi ô ăn quan đã giỏi thì việc tính toán rất tài tình mà người đối diện phải thua cuộc vì không còn quan (sỏi) bên phần mình để tiếp tục cuộc chơi… 2.Trò chơi:mèo đuổi chuột Trò chơi gồm từ 7 đến 10 người. Tất cả đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, giơ cao lên qua đầu. Rồi bắt đầu hát. Mèo đuổi chuột Mời bạn ra đây Tay nắm chặt tay Đứng thành vòng rộng Chuột luồn lỗ hổng Mèo chạy đằng sau Thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo Co cẳng chạy theo, bác mèo hóa chuột Một người được chọn làm mèo và một người được chọn làm chuột. Hai người này đứng vào giữa vòng tròn, quay lưng vào nhau. Khi mọi người hát đến câu cuối thì chuột bắt đầu chạy, mèo phải chạy đằng sau. Tuy nhiên mèo phải chạy đúng chỗ chuột đã chạy. Mèo thắng khi mèo bắt được chuột. Rồi hai người đổi vai trò mèo chuột cho nhau. Trò chơi lại được tiếp tục. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn.. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng. 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y, c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc s¸ch: Däc truyÖn vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, gieo h¹t, c/s c©y. 5. Gãc to¸n: ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông , xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë tËp t«. - Lµm quen bµi míi:To¸n nhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 6 nhËn biÕt sè 6 - Ch¬i tù do *Đánh giá trẻ cuối ngày .............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Thø 4 ngµy 21/10/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: TO¸N : - H§C: To¸n : NhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 6. NhËn biÕt sè 6 - H§KH: LQCC, MTXQ.¢m nh¹c: H¸t C¶ nhµ th¬ng nhau 1. Mục đích yêu cầu. a. Kiến thức: -Trẻ biết đếm đến 6, nhận biết số lượng trong phạm vi 6, nhận biết chữ số 6. Biết thêm bớt trong phạm vi 6. b. Kỹ năng: - Trẻ nhận biết được các nhóm đối tượng - Biết đếm xuôi , ngược tư 1-6 và ngược lại. - Biết so sánh 2 nhóm đối tượng nhiều hơn và ít hơn. - Ôn kỹ năng xếp tương úng 1-1. - Phát triển tu duy, ngôn ngữ , vận động ...thông qua trò chơi. c. Thái độ: - Có tinh thần học tập, trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. -TrÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng, biÕt quan t©m, ch¨m sãc mäi ngêi trong gia ®×nh. 2. Chuẩn bị: * Của cô: 6 c¸i b¸t, 6 c¸i th×a, thẻ số từ 1-6. - Các nhóm đồ dùng có số lượng 4,5,6 để xung quanh lớp. * Của trẻ: Giống cô kích thước nhỏ hơn. N/D hoạt động * Hoạt động 1: Luyện tập nhận biết cấc nhóm số lượng trong p/v 5. Hoạt động của cô * - H¸t “C¶ nhµ th¬ng nhau” + Võa h¸t vÒ g×? + Gia ®×nh con cã nh÷ng ai? Trò chơi: Cô cùng trẻ chơi trò chơi “ Gia đình” - Cách chơi: Trẻ tạo thành nhóm gia đình có từ 3- 5 người. Đếm số ngươi trong gia đình, biết được đó là gia đình đông con hoặc ít con. - Trò chơi” Ai tinh mắt nhất” Cách chơi: Cô treo 5 Cái ghế , 5 cái ca… ở trong lớp, đố trẻ tìm các nhóm đồ vật đó( Nếu trẻ tìm không đủ , cô gọi trẻ khác sao cho tìm đủ 5 cái ghế, 5 cái ca -Cho trẻ tìm xung quanh lớp các nhóm đồ dùng , đồ chơi có số lượng trong p/v 5. Hoạt động của trẻ * Trẻ chơi. - Trẻ đếm và tìm được nhóm kem đánh răng, ca, ghế…, trong phạm vi 5. * Hoạt đông 2 NhËn biÕt sè lîng trong ph¹m vi 6. NhËn biÕt sè 6 - Ch¬i t¹o nhãm g® 5 ngêi - Ch¬i t×m trªn c¬ thÓ c¸c bé phËn cã sè lîng lµ 5. - Lång GD tiÕt kiÖm n¨ng lîng níc * Chơi “ Giấu tay”- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng.- Cùng chơi đồ hàng. - Cho trẻ bày và đếm tất cả số bát * Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô. trong rổ ra. - Cho trẻ xếp và đếm 5 cái thìa cho mỗi cái bát theo tương ứng 1-1. + Ai phát hiện điều gì ở 2 nhóm này? - Cho trẻ đêm lại số bát thìa ở 2 nhóm + Làm thế nào để 2 nhóm này bằng nhau? - Cho trẻ lấy thêm 1 cái thìa nữa xếp vào. + Con nhận xét gì về 2 nhóm lúc này? Cho trẻ đếm lại số bát thìa. - Đố trẻ biết có mấy cái đĩa ở trên bàn, có bao nhiêu cây ha ở trên giá dồ chơi. - Cho trẻ tìm xem còn đồ chơi gì có 6 cái nữa… - Cho trẻ xem bìa có 6 chấm tròn, đếm số chấm tròn. - Cho trẻ tìm bìa có 6 chấm tròn trong rổ của mình giơ lên. - Chơi: Cô nói tên đồ dùng, đồ chơi Vd: cây hoa, cái nồi… - Hỏi trẻ : nếu không giơ bìa có 6 chấm tròn mà giơ số thì chọn số mấy? - Mời trẻ lên chọn và giơ số 6 giúp cô. - Cho trẻ chọn và giơ số 6. Đặt số 6 cạnh nhóm bát thìa. Đọc số, phân tích số. - Đặt số 6 vào các nhom có số lượng 6 ở xung quanh lớp. - Bớt dần số bát , sau mỗi lần bớt đặt số tương ứng. - TrÎ ®Õm sè ngãn tay, ngãn ch©n * B¸t, th×a vµ ch÷ sè. - TrÎ xÕp vµ ®Õm 6 cái bát. - trÎ xÕp 5 th×a(t¬ng øng1-1) - kh«ng b»ng nhau - thªm 1 th×a - TrÎ ®Õm vµ t¹o l¹i sè lîng b»ng c¸c c¸ch t¬ng øng. +B»ng nhau ®Òu b»ng6 - Quan sát, đếm và nhận xét. - §Õm sè chÊm trßn. * Hoạt động 3. Luyện tập, nhận biết số lượng có 6 đối tượng. - Cất số thìa. - C« l«ng sö dông n¨ng lîng giã vµ ¸nh s¸ng * TRò chơi: * Trò chơi 1: Con số bí mật. - Trò chơi2: tìm nhà. - Cách chơi: Khi cô nói số nhà , trẻ phải chạy về đúng số nhà đó( Nhà có 6 chấm tròn, 6 hình tam giác, 6 HCH). - Luật chơi: Ai về sai sẽ phải lặc lò cò. - Trò chơi 3: Nặn các số trong pv 6. - Cùng đi dạo chơi ngoài sân trường * TRÎ nãi sè lîng: 6 c©y hoa, 6 c¸i nåi - Sè 6 trÎ ph¸t ©m - TrÎ nghe c«. - TrÎ tham gia trß ch¬i theo y/c cña c«... II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t cã chñ ®Ých: Quan s¸t c¸c kiÓu nhµ tầng - C¸c con h·y nh×n xem xa trêng cã nh÷ng g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng ng«i nhµ kia? - §©y lµ ng«i nhµ g×? - Nhµ cã ®Æc ®iÓm g×? - Têng nhµ nh thÕ nµo? - Nhµ dïng ®Ó lµm g×? - Ngoµi nhµ tâng ra cßn cã nh÷ng kiÓu nhµ g× n÷a? (c« hái t¬ng tù). - Khi ë trong ng«i nhµ chóng ta ph¶i lµm g×? 2. Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: 1.Trò chơi:Gieo hạt - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cho trẻ chơi 3-4 lần - Cô quan sát và hướng dẫn trẻ chơi Trò chơi dân gian: 2. Trò chơi: oẳn tù tì - Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ cách chơi. - Cô cho trẻ choi theo nhóm Trong các trò chơi dân gian khi chỉ có 2 người, để biết được một trong hai người ai là người được ưu tiên thì với trò Sình Sầm dễ phân biệt trước sau. Những vật dụng được thể hiện qua bàn tay : – Cái Búa: nắm các ngón tay lại như quả đấm – Cái Kéo: nắm 3 ngón tay gồm có ngón cái, ngón áp út, và ngón út lại, và xèo 2 ngón tay còn lại (ngón trỏ, ngón giữa) ta có hình cái Kéo – Cái Bao: xòe cả 5 ngón tay ra . Luật chơi: Cái Búa thì đập cái kéo, cái kéo thì cắt cái bao, cái bao thì chùm được cái búa Khi cả hai cùng đọc: “Uýnh Sình Sầm mày ra cái gì? tao ra cái này”, trong khi bàn tay được dấu sau lưng và khi dứt câu thì đưa tay ra cùng một lúc không được trước sau với dấu hiệu tùy vào mỗi bên, như thế ta biết được bên nào thắng bên nào thua theo luật định, khi hai bên ra cùng một dấu hiệu thì được sình sầm lại. 3. Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi.NhÆt l¸ rông lµm ®å ch¬i. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Ch¬i mÑ con, c¸ch ch¨m sãc con,c¶ gia ®×nh ®i ch¬i. NÊu ¨n. B¸n hµng. 2. Gãc XD- LG: c¸c kiÓu nhµ, c¸c khu«n viªn vên hoa, vên c©y… c¸c kiÓu nhµ. 3. Gãc s¸ch: Däc truyÖn vÒ gia ®×nh, lµm s¸ch vÒ gia ®×nh, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ. 4. Gãc to¸n: ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông , xÕp sè lîng thµnh viªn trong gia ®×nh 5. Gãc khoa học: Lµm biÓu ®å chiÒu cao, c©n nÆng, gieo h¹t, c/s c©y. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - H¸t c¸c bµi cã liªn quan ®Õn chñ ®iÓm. - Lµm quen bµi míi:Văn học:truyện ba cô gái - Ch¬i tù do *Đánh giá trẻ cuối ngày .............................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. Thø 5 22/10/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQVH Hoạt động chính: Truyện “ Ba c« g¸i ” Hoạt động k/hợp: Âm nhạc , Toán , MTXQ 1.Mục đích yêu cầu. a.Kiến thức: - Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu được nội dung câu truyện: Cô út hiếu thảo thì được hưởng hạnh phúc, 2 cô chị không hiếu thảo nên bị nhận hậu quả xấu. b. Kỹ năng: - Trẻ thuộc 1 vài lời thoại dễ trong câu truyện. kể lại được truyện - Phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng và khả năng sáng tạo. c. Thái độ: - Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện. - Mạnh dạn, tự tin, tích cực hoạt động nhóm.. 2. Chuẩn bị * Cho cô: - Bộ tranh minh hoạ truyện. - Que chỉ, đàn, 1 số bài hát thuộc chủ đề. * Cho trẻ: - Tâm thế thoải mái khi tham gia hoạt động. Bộ thẻ chữ cái. Tranh để trẻ ghép 3 . Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động 1. * Trẻ chú ý lắng nghe. Gây hứng thú. 2đội thi nhau ghép Trẻ lắng nghe và qs tranh. * Trẻ nghe cô. *Hoạt động 2. Nghe kể chuyện. + Tìm hiểu về nội dung truyện. *Trẻ bắt thăm trả lời câu hỏi. *Hoạt động 3. Giúp trẻ hiểu nd câu truyện. * Trẻ nghe cô. *Hoạt động 4. Cô kể tóm tắt truyện. * Trẻ kể lại truyện. -Trẻ thực hiện theo cô *Hoạt động 5 Trẻ kể truyện. * Giới thiệu chương trình “Vườn cổ tích” - Giới thiệu 2 đội chơi - Giới thiệu vòng chơi * Vòng 1: Tìm đề tài. - Cho 2 đội thi ghép tranh trong 2 phút đội nào ghép đúng đẹp sẽ giành phần thắng +Nhận xét kết quả của 2 đội +Cho trẻ đọc từ “Ba cô gái” -Cô giới thiệu hướng trẻ vào bài. * L1: Cô kể diễn cảm + cử chỉ điệu bộ. - L2: Cô kể diễn cảm + Tranh minh hoạ. * Gi¶ng nội dung, trích dẫn làm rõ ý, giảng từ khó * Vòng 2: Vượt qua thử thách. + Đàm thoại: - Cô vừa kể các con nghe chuyện gì? + Câu chuyện có những nhân vật nào? + Ai là người hiếu thảo nhất? + Tại sao biết cô Út hiếu thảo? + Cô chi cả ( Chị hai ) thế nào? + Tại sao biết cô chị Cả, chị Hai không hiếu thảo? + Cô Cả đã nói với Sóc những gì khi Sóc con mang thư đến? + Sóc con đã mắng chị Cả thế nào? + Khi đến nhà chị Hai thì điều gì đã xảy ra? + Chúng ta phải sống thế nào với
- Xem thêm -