Tài liệu Giáo án gdcd lớp 11 chuẩn ktkn_bộ 13i

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1504 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Tuần thứ: 19 Tiết PPCT 19 Ngày soạn: 11- 11 -2013 Lớp 11: PHẦN II: CÔNG DÂN VỚI CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI Bài 8: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1 Tiết ) I. Mục tiêu bài học. Học xong bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức - Hiểu được CNXH là giai đoạn đầu của XH CSCN. - Hiểu được những đặc trưng cơ bản của CNXH mà ND ta đang xây dựng. 2. Về kĩ năng Biết phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa CNXH với chế độ XH trước ở nước ta. 3. Về thái độ Tin tưởng vào thắng lợi của CNXH ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - SGK CNXH KH, sơ đồ, câu hỏi tình huống - Những thông tin có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định tổ chức lớp (ổn định tổ chức lớp, kiểm tra vệ sinh, sĩ số). 2. Kiểm tra bài cũ: ? Tại sao phải tăng cường vai trò và nâng cao hiệu quả quản lí KT của NN? 3. Học bài mới CNXH là mục tiêu cách mạng mà Đảng và ND ta đang ra sức xây dựng nói riêng và ND thế giới nói chung. Vậy CNXH là gì? CNXH có gì khác với các chế độ XH trước đây? đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay. Hoạt động 1: Hoạt động của giáo viên và học sinh Giới thiệu cho HS về lịch sử lâu dài của TT XHCN, nó phát triển qua các giai đoạn khác nhau cho đến ngày nay (qua sơ đồ và giảI thích) Với yêu cầu bằng kiến thức lịch sử đã học và trả lời các câu hỏi ? LS phát triển của XH loài người đã và đang trải qua những chế độ XH nào? ? Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi chế độ XH này bằng chế độ XH khác tiến bộ hơn? Cho học sinh đọc từ “theo quan điểm…XH CSCN” trang 68 ? Theo em CNCS gồm có mấy giai đoạn? ? Vậy sự khác nhau về hai giai đoạn(XHCN, CSCN) là gì? Nội dung kiến thức cần đạt 1. CNXH và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. a. CNXH là giai đoạn đầu của xã hội CSCN. (Giảm tải mục a) - Những chế độ XH mà loài người đã và đang trải qua. (5 giai đoạn) CXNT CHNL PK TBCN CSCN XHCN - Yếu tố làm thay đổi các chế độ XH là: sự phát triển của KT tròn đó sự phát triển của LLSX là yếu tố quyết định. - XH CSCN gồm 2 giai đoạn: Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 1 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh ? Vậy em hiểu như thế nào về CNXH? ? Vậy em hiểu như thế nào về XHCN? Cho học sinh đọc phần “b” và cùng nhau bàn luận về các đặc trưng đó sau đó trả lời các câu hỏi ? Theo em mục tiêu xây dung đất nước của Đ và ND ta là gì? ? XH XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng do ai làm chủ? Tại sao? ? XH XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng có nề KT ntn? ? XH XHCN mà nhân dân ta đang xây dung có nền văn hoá ntn? ? XH XHCN mà ND ta đang xây dựng thì con người được giải phóng như thế nào? ? M.thuẫn dân tộc, sắc tộc trong nước ta có xẩy ra không? t.sao? ? NN XHCN Việt Nam là NN của ai? V.sao? ? Nước ta thực hiện mối quan hệ với các nước theo nguyên tắc nào? ? Có quan điểm: nước ta vừa có CNXH vừa chưa có CNXH theo em đúng hay sai? Vì sao? Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt ♠ Xã hội chủ nghĩa: KT phát triển, LLSX phát triển, NSLĐ tăng, t.hiện nguyên tắc “làm theo năng lực hưởng theo k.quả lao động. ♠ Cộng sản chủ nghĩa: KT, LLSX phát triển mạnh, NSLĐ dồi dào, t.hiện theo nguyên tắc “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” - Sự khác nhau giữa CNXH và XHCN. ♠ CNXH: là học thuyết về một chế độ XH ♠ XHCN: là đưa học thuyết về một chế độ XH vào xây dựng trong thực tế xã hội - Kết luận: CNXH là giai đoạn đầu của CNCS. b. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam - Dân giầu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh - Do nhân dân lao động làm chủ - Có nền KT phát triển cao, LLSX hiện đại, công hữu về TLSX - Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc - Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột - Các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng - Nhà nước của dân, do dân, vì dân - Có quan hệ hữu nghị, hợp tác với tất cả các nước trên thế giới Như vậy: nước ta vừa có chủ nghĩa xã hội vừa chưa có chủ nghĩa xã hội Hoạt động 2: Hoạt động của giáo viên và học sinh Tổ chức cho HS cả lớp thảo luận (chia nhóm) Nhóm 1 Nội dung kiến thức cần đạt 2. Quá độ lên CNXh ở nước ta. a. Tính tất yếu khách quan đI lên CNXH ở VN ☺ Tính tất yếu: Tại sao quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở + Là việc làm đúng, phù hợp với điều kiện LS + Phù hợp với nguyện vọng của ND VN lại là một tất yếu khách quan + Phù hợp với xu thế của thời đại Nhóm 2 Ngay sau khi hoàn thành cuộc CM DT DC ND, nước ta xây dựng theo chế độ nào? vì ☺Nước ta lựa chọn con đường XHCN vì: + Đất nước mới có độc lập thực sự sao? + Xoá bỏ được áp bức, bóc lột Nhóm 3 Theo em, theo chủ nghĩa Mác-Lênin có + ND có CS ấm no, hạnh phúc, có ĐK PT mấy hình thức quá độ? Nước ta đi lên CNXH theo hình thức nào? phân tích bỏ ☺ Có hai hình thức quá độ: + Quá độ trực tiếp qua cái gì và không bỏ qua cái gì? + Quá độ gián tiếp (bỏ qua CNTB-VN) Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 2 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt Dựa vào đặc điểm cơ bản của thời kì ☺ Nước ta đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển quá độ lên CNXH ở nước ta như đã nêu ở TBCN. + Bỏ qua: sự thống trị của QHSX và KTTT TBCN trong SGK, GV nêu các câu hỏi, hướng + Không bỏ qua: tiếp thu, kế thừa KHCN, văn hoá tiên tiến… dẫn HS thảo luận để tìm ra đặc điểm của b. Đặc điểm thời kì quá độ lên CNXH ở VN.. thời kì quá độ lên CNXH ở VN. (Giảm tải) ? Trong thời kì quá độ ở VN có còn tồn ☺ Chính trị: Vai trò lãnh đạo của ĐCS, NN của dân, tại cái cũ và cái lạc hậu không?cho VD? ? Thời kì quá độ lên CNXH ở VN thì do dân, vì dân. ai lãnh đạo và NN là của ai? ? Theo em, nền kinh tế ở nước ta hiện ☺ Kinh tế: LLSX phát triển ở trình độ thấp, nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. nay có đặc điểm gì? cho VD minh hoạ? ? Trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá có ☺ Văn hoá: Tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng, còn tồn tại những tư tưởng và văn hoá lạc còn tồn tại TT lạc hậu. hậu không? cho VD minh hoạ? ? Trong lĩnh vực XH có còn tồn tại ☺Xã hội: có nhiều giai cấp, tầng lớp, đời sống giữa nhiều giai cấp, tầng lớp không? tại sao như các vùng chưa đều, TNXH… vậy? Q.hệ giữa các giai cấp như thế nào? 4. Củng cố. - Củng cố bài theo từng đơn vị kiến thức 4. Củng cố. - Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của tiết học: - Cho học sinh trả lời các câu hỏi + Hai giai đoạn phát triển của XH CSCN có gì khác nhau? Vì sao lại có sự khác nhau? + Theo em trong 8 đ.trưng, đặc nào được thể hiện rõ nhất trong cuộc sống hiện nay ở nước ta? (Đó là đặc trưng: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8) - Cho HS thảo luận: Em hãy chỉ ra mặt tích cực và hạn chế ở XH nước ta hiện nay + Tích cực: có ĐCS lãnh đạo, NN của dân, do dân, vì dân,có truyền thống tốt đẹp, TNTN phong phú, chính trị ổn định, quan hệ rộng mở… + Hạn chế: Chiến tranh tàn phá, các thế lực thù địch chống phá, điểm xuất phát thấp, TNXH, tham ô, tham nhũng, hàng giả… 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà làm các bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Tuần thứ: 20 Tiết PPCT 20 Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 3 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Ngày soạn: 15- 11 -2013 Lớp dạy: 11 Bài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức Biết được nguồn gốc, bản chất nhà nước. 2. Về kĩ năng Biết phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa CNXH với chế độ XH trước ở nước ta. 3. Về thái độ Tin tưởng vào thắng lợi của CNXH ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - SGK CNXH KH, câu hỏi tình huống - Những thông tin có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Trong thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta hiện nay có những đặc điểm cơ bản nào? 3. Học bài mới Từ khi hình thành xã hội theo em đã có nhà nước hay chưa? Vậy nhà nước có từ khi nào? Vậy để làm sáng tỏ vấn đề này hôm nay thầy và các em đi tìm hiểu bài 9. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt GV: Để học sinh nắm được phần này giáo 1. Nguồn gốc, bản chất của nhà nước. viên tổ chức cho học sinh thực hiện phương a. Nguồn gốc của nhà nước. pháp vấn đáp trả lời các câu hỏi rồi tìm ra nội dung bài học. Thảo luận nhóm: CXNT CHNL PK TBCN XHCN - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc theo hệ thống câu hỏi. Chưa có NN 4 kiểu nhà nước - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét. ? Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua mấy hình thái kinh tế xã hội? ? Trong các hình thái kinh tế xã hội đó, hình thái kinh tế xã hội nào có nhà nước? ? Theo em tại sao hình thái KTXH công xã nguyên thủy chưa có nhà nước? ? Theo em điều kiện gì dẫn đến sự ra đời của nhà nước? ? Nhà nước đầu tiên ra đời đầu tiên trong lịch sử xã hội loài người là nhà nước nào? ? Theo em ở Việt Nam nói riêng và ở phương đông nói chung nhà nước ra đời còn óc những yếu tố nào? - Xã hội xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sane xuất. - Xã hội phân hóa thành các giai cấp mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được. Lập ra một bộ máy trấn áp nhà nước. Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 4 of 39 gọi là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh GVTT: Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, do đó nhà nước bao giờ cũng mang bản chất giai cấp. Để học sinh nắm được nội dung đơn vị kiến thức này giáo viên có thể sử dụng phương pháp thảo luận theo lớp hoặc thực hiện phương pháp vấn đáp. GV đặt câu hỏi: ? Quan điểm nào sau đây em cho là đúng? Vì sao? Cho ví dụ minh họa? + NN là cơ quan điều hòa các lợi ích giai cấp, không phải là công cụ thống trị giai cấp. + Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này với giai cấp khác Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt - Ở Việt Nam: + Trị thủy + Tự vệ b. Bản chất của nhà nước. - Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này với giai cấp khác. - Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác. Như vâỵ: Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp, mang bản chất gai cấp, mang bản chất giai cấp thống trị. (Quan điểm này là đúng-sự thống trị giai cấp thể hiện ở ban mặt: KT, chính trị, tư tưởng) ? Theo em bản chất của nhà nước là gì? (Bản chất của nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị) ? Lấy ví dụ chứng minh nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác? VD: Nhà nước PK thành lập quân đội đàn áp nhân dân, cướp bóc tài sản cuản nhân dân. 4. Củng cố. - Củng cố bài theo từng đơn vị kiến thức - Cho HS làm bài tập: Điền vào bảng sau nội dung thích hợp. Nhà nước CHNL PK TBCN Giai cấp thống trị Chủ nô Địa chủ Tư sản Giai cấp bị trị Nô lệ Nông dân Vô sản Quyền lực KT,CT,TT Chủ nô Địa chủ Tư sản 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà làm các bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới (tiết 2 bài 9) trước khi đến lớp DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Tuần thứ: 20 Tiết PPCT 20 Ngày soạn: 18- 11 -2013 Lớp dạy : 11. Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 5 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Bài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức - Biết được thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. - Biết được nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có bản chất như thế nào. 2. Về kĩ năng Biết phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa CNXH với chế độ XH trước ở nước ta. 3. Về thái độ Tin tưởng vào thắng lợi của CNXH ở nước ta, có ý thức sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - SGK CNXH KH, câu hỏi tình huống - Những thông tin có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Theo em nhà nước ra đời cần phải có những điều kiện gì? 3. Học bài mới Theo em nhà nước phong kiến có phải nhà nước pháp quyền hay không? (Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật) Vậy thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN và nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có bản chất như thế nào? Vậy để làm sáng tỏ vấn đề này hôm nay thầy và các em đi tìm hiểu bài 9. Hoạt động 1: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt GV: Đây là một phần khó nên giáo viên kết 2. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hợp phương pháp thuyết trình, giảng giải với a. Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN Việt nêu vấn đề vấn đáp. Nam. - NN pháp quyền: quản lý mọi mặt đời sống xã hội Giáo viên giúp học sinh nắm được thế nào bằng pháp luật, và nhà nước hoạt động trong khuân là nhà nước pháp quyền và nhà nước pháp khổ pháp luật. quyền XHCN và trong lịch sử có những nhà - NN pháp quyền TS: NN của giai cấp tư sản, bảo nước nào là nhà nước pháp quyền và sự khác vệ lợi ích giai cấp tư sản NN pháp quyền TS NN pháp quyền XHCN nhau giữa các nhà nước pháp quyền. NN của GC TS Thảo luận nhóm: hiện ý chí của GCTS - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc -- Thể Do giai cấp tư sản lãnh đạo - NN của toàn thể ND theo hệ thống câu hỏi. - Thể hiện ý chí của GCCN và NDLĐ - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét - Do GCCN thông qua chính đảng ĐCS lãnh đạo ? Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền? ? Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền tư sản? ? Em hiểu thế nào là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa? ? Em hãy so sánh sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền tư sản với nhà nước pháp - Đặc điểm của NN pháp quyền XHCN: + Là NN của dân, do dân, vì dân + Quyền lực nhà nước thuộc về ND + NN quản lý XH bằng PL + NN do ĐCS lãnh đạo + NN thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt của NN. Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 6 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt quyền xã hội chủ nghĩa? b. Bản chất của NN pháp quyền XHCN VN. ? Tại sao nhà nước phong kiến không phải - Điều 2 của HP 92 sđ: Là NN của dân, do dân, vì nhà nước pháp quyền? dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân dựa (Vì những người cầm quyền không chịu sự ràng trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức do ĐCS buộc của PL, dân phải theo pháp luật của vua, còn lãnh đạo. vua thì không) - NN ta mang bản chất giai cấp công nhân ? Vậy em hiểu như thế nào là nhà nước - Bản chất NN pháp quyền XHCN VN thể hiện: pháp quyền XHCN Việt Nam? + Tính nhân dân: ? Em hiểu thế nào là Lập pháp, Hành pháp, . NN của dân, do dân, vì dân Tư pháp? . ND tham gia quản lý NN Giáo viên giúp học sinh nắm được thêm . Thể hiện ý chí và nguyện vọng của ND đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ . Là công cụ để ND thực hiện quyền làm chủ nghĩa. + Tính dân tộc: ? Nhà nước pháp quyền XHCN có bản chất . Đoàn kết toàn dân tộc như thế nào? Nhà nước do ai lãnh đạo? . Có những CS đúng, chăm lo lợi ích các dân tộc ? Nhà nước ta mang bản chất giai cấp nào? . Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân Cho học sinh thảo luận hai câu hỏi (thảo tộc luận theo đơn vị lớp) về biểu hiện bản chất nhà nước pháp quyền XHCN VN. ? Tại sao bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta bao hàm tính nhân dân? ? Tại sao bản chất giai cấp công nhân của nhà nước ta bao hàm tính dân tộc? Hoạt động 2: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt c. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội Đối với phần kiến thức này giáo viên sử chủ nghĩa Việt Nam. dụng phương pháp vấn đáp để giúp học sinh tìm ra nội dung kiến thức. Chức năng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ ? Tại sao NN pháp quyền XHCN VN cần nghĩa Việt Nam là hoạt động quyền lực của nhân phải có chức năng đảm bào ANCT, dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. TTATXH? - Chức năng đảm bảo an ninh chính trị và TT ATXH ? NN pháp quyền XHCN VN tổ chức và + Phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưa gây rối, phá xây dựng xã hội như thế nào? hoại, bạo loạn. + Ổn định chính trị, ATXH để xây dựng và PT. Giáo viên lập bảng so sánh sự khác nhau - Chức nằng tổ chức và xây dựng : giữa các NN CHNL, PK, TBCN với NN + Xây dựng và quản lý nền kinh tế XHCN + Xây dựng và quản lý văn hoá, giáo dục, ? Giai cấp bóc lột sử dụng bạo lực trấn áp k.học để nhằm mục đích gì? + Xây dựng và đảm bảo các CSXH ? Chức năng bạo lực và trấn áp ở nhà nước + Xây dựng HTPL pháp quyền XHCN nhằm mục đích gì? ? Mục đích tổ chức và xây dựng của các - So sánh: Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 7 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt nhà nước bốc lột là gi? NN CHNL, PK, TBCN NN XHCN (VN) ? Mục đích tổ chức và xây dựng của nhà + Bạo lực - trấn áp: bảo vệ và duy trì sự thống trị nước pháp quyền XHCN nhằm mực đích gì? của giai cấp bóc lột + Tổ chức – xây dựng: đem lại sự giàu có cho giai ? Trong hai chức năng này thì chức năng cấp bóc lột. nào có vai trò quyết định? Vì sao? + Bạo lực – trấn áp: chống lại giai cấp bóc GVTT: lột, thế lực thù địch và ATXH. Cả hai chức năng này của NN pháp + Tổ chức – xây dựng: xây dựng xã hội mới, nền quyền XHCN có mối liên hệ hữu cơ trong đó KT mới, nền văn hóa mới, con người mới chức năng tổ chức và xây dựng đóng vai trò quyết định. Vì: Bạo lực trấn áp là việc đầu tiên xoá bỏ tận gốc bóc lột; tổ chức và xây dựng: để xây dựng XH mới được ấm no, hạnh phúc, XH tiến bộ. GV Đặt câu hỏi: ? Theo em Hệ thống chính trị là gì? ? Hệ thống chính trị ở nước ta lấy hệ tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng? ? Hệ thống chính trị XHCN VN bao gồm những tổ chức nào? Bao gồm: ĐCS VN, NNCHXHCNVN, các tổ chức chính trị như: MTTQ, CĐ, HND, HPN, ĐTN, HCCB… GV: Qua các đơn vị kiến thức của toàn bài giáo viên giúp học sinh nắm được các trách nhiệm của mình trong việc xây dựng NN pháp quyền XHCN bằng hệ thống câu hỏi mở. ? Theo mỗi công dân phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ NN VN? ? Em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng nhà nước Việt Nam? ? Em sẽ làm gì khi thấy bạn mình hay một ai đó vi phạm pháp luật? GV chốt ý, cho học sinh ghi. d. Vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong hệ thống chính trị. - HTCT là một chỉnh thể các tổ chức chính trị xã hội hợp pháp. - HTCT ở nước ta lấy chủ nghĩa Mác-Leenin làm nền tảng tư tưởng, lý luận trong hoạt động. - Vai trò của hệ thống chính trị: + Thể chế hóa-tổ chức thực hiện đường lối chính trị của ĐCS, thực hiện quyền dân chủ của ND. + Tổ chức xây dựng XH mới – XHCN + Thực hiện vai trò lãnh đạo của ĐCS + Là công cụ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc và chống lại mọi âm mưu của kẻ thù. 3. Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN. - Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc - Rèn luyện đạo đức, học tập tốt, sống lành mạnh. - Ngăn ngừa VPPL, tuyên truyền mọi người tin vào đường lối của Đảng và NN.. Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 8 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 4. Củng cố. - Giáo viên hệ thống một cách cô đọng nhất về nội dung toàn bài 9 - Cho học sinh làm bài tập cuối phần bài học. - Cho HS làm bài tập: Nêu những việc làm mà nhà nước pháp quyền phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc? bản thân em phải làm gì? 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà làm các bài tập cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới (tiết 2 bài 9) trước khi đến lớp DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Tuần thứ: 22 Tiết PPCT 22 Ngày soạn: 23- 11 -2013 Lớp dạy: 11 Bài 10 : NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức - Giúp học sinh nắm được bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. - Giúp học sinh nêu được nội dung cơ bản của nền dân chủ trong lĩnh vực KT, CT, văn hoá, xã hội 2. Về kĩ năng Biết thực hiện quyền làm chủ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội phù hợp.phân 3. Về thái độ Tích cực tham gia vào các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi, phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - Câu hỏi tình huống GDCD 11, Những thông tin có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có những chức năng nào? 3. Học bài mới Giờ trước chúng ta đã đi tìm hiểu bài 9 Nhà nước XHCN và ta thấy được đó là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Vậy nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của ai hôm nay thầy và các em cùng đi tìm hiểu bài 10: Nền dân chủ XHCN. Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 9 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh GVTT: Từ Dân chủ được bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp: Demos = Nhân dân Katos = Quyền lực GV tổ chức cho học sinh thảo luận: Thảo luận nhóm: - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc theo hệ thống câu hỏi. - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét. ? Theo em dân chủ có phải là sản phẩm của cuộc đấu tranh giai cấp hay không? ? Từ khái niệm dân chủ em hãy cho biết trong lịch sử xã hội loài người đã và đang có mấy nền dân chủ? ? Tại sao chế độ Phong kiến không phải là chế độ (nền) dân chủ? ? Em hãy so sánh nền dân chủ Chủ nô và Tư bản với nền dân chủ XHCN? GV: Để học sinh nắm được bản chất nền dân chủ XHCN Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc phần “1” nhỏ, cùng thảo luận và trả lời câu hỏi theo một hệ thống logic. ? Theo em nền dân chủ XHCN mang bản chất của giai cấp nào? Vì sao? ? Em hãy cho biết cơ sở kinh tế của nền dân chủ XHCN là gì? ? Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng? ? Em hãy cho biết nền dân chủ XHCN do tổ chức nào lãnh đạo? ? Vì sao nền dân chủ XHCN phải do Đảng cộng sản lãnh đạo? ? Em hãy cho biết nền dân chủ XHCN là nền dân chủ cho ai? ? Vì sao nềm dân chủ XHCN phải gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương? Vì: để thực hiện được nền dân chủ thì những nôi dung dân chủ của công dân phải được thể chế hóa bằng pháp luật. ? Em hãy so sánh nền dân chủ XHCN với nền dân chủ TBCN để xem nền dân chủ nào tiến bộ hơn? ? Mục đích xây dựng nền dân chủ ở nước ta để làm gì? Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt 1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. a. Thực chất của vấn đề dân chủ. - Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân - DC là SP của cuộc đấu tranh giữa ND LĐ bị áp bức với bóc lột. - Trong XH loài người đã và đang có 3 nền dân chủ: DC chủ nô, DC tư sản và DC XHCN. - So sánh về quyền lực. + Giống nhau: Q.lực thuộc về nhân dân. + Khác nhau: * DCCN & DCTS: quyền lực thuộc về thiểu số * DC XHCN: quyền lực về toàn số ND b. Bản chất của nền dân chủ XHCN. - Mang bản chất của giai cấp công nhân - Lấy hệ tư tưởng Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng, do ĐCS VN lãnh đạo. - Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về TLSX - Là nền dân chủ của nhân dân lao động - Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cưởng. - So sánh DCTS với DC XHCN. DC TS DC XHCN - P.vụ lợi ích của thiểu số (GCTS) - Mang bản chất giai cấp tư sản - Do các Đảng của GCTS l. đạo, t.hiện đa nguyên ch.trị - Tư hữu về TLSX - Phục vụ lợi ích của đa số NDLĐ - Mang bản chất Giai cấp công nhân - Do ĐCS lãnh đạo, thực hiện nhất nguyên ch.trị - Công hữu về TLSX 2. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. Mục đích: Đem lại quyền lực thực sự cho nhân dân. a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực KT. - Thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng - Biểu hiện: + Nền KT nhiều thành phần + KT nhà nước làm chủ chủ về TLSX, quản lý và phân phối sản phẩm. + Có nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội VD: Tự do KD và phải nộp thuế b. ND cở bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị. - Thực hiện mọi quyền lực thuộc về nhân dân - Biểu hiện: + Quyền bầu cử, ứng cử + Tham gia quản lý nhà nước Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 10 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt Để học sinh nắm được những nội dung + Kiến nghị với các cơ quan nhà nước xây dựng nền dân chủ ở Việt Nam giáo + Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tư do tín ngưỡng viên tổ chức cho học sinh thảo luận, giáo + Khiếu nại tố cáo viên chia lớp làm bốn nhóm tương ứng với 4 nội dung. ? Nội dung dân chủ trong lĩnh vực kinh tế được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? ? Nội dung dân chủ trong lĩnh vực chính trị được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? GV: Chốt ý, đánh giá, cho ghi. 4. Củng cố. Giáo viên hệ thống lại kiến thức cơ bản của toàn bài, trả lời những thắc mắc của học sinh. 5. Dặn dò, nhắc nhở. Về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị tiết 2 bài 10 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Tuần thứ: 23 Tiết PPCT 23 Ngày soạn: 28 - 11 -2013 Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài này HS cần nắm được 1. Về kiến thức - Giúp học sinh nắm được yêu cầu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. - Giúp học sinh nêu được những hình thức cơ bản của nền dân chủ. 2. Về kĩ năng Phân biệt được hai hình thức dân chủ từ đó biết kết hợp giữa hai hình thức dân chủ này. 3. Về thái độ Tích cực tham gia vào các hoạt động thể hiện tính dân chủ phù hợp với lứa tuổi, phê phán các hành vi, luận điệu xuyên tạc, chống lại nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11 - Bài tập, Câu hỏi tình huống GDCD 11 - Những thông tin có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 11 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Nền dân chủ XHCN có bản chất như thế nào? 3. Học bài mới Giờ trước các em đã năm được nội dung cơ bản của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam trên các lĩnh vực, vậy để làm tốt dân chủ trên các lĩnh vực đó chúng ta cần phải có những yêu cầu gì? Dân chủ có những hình thức cơ bản nào? Đó là nội dung mà hôm nay thầy và các em đi tìm hiểu tiếp tiết 2 bài 10: Nền dân chủ XHCN. Hoạt động của giáo viên và học sinh Thảo luận nhóm: - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc theo hệ thống câu hỏi. - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét. Nội dung kiến thức cần đạt ? Nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? ? Nội dung dân chủ trong lĩnh vực xã hội được thể hiện như thế nào? Cho ví dụ? GV: Cho học sinh nhắc lại những nội dung cơ bản của dân chủ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Từ đó giáo viên giúp học sinh lấy ví dụ về các nội dung của dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Những nội dung cơ bản của nền dân chủ XHCN nêu trên càng cho thấy rõ bản chất của nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. Vậy để quyền lực hoàn toàn thuộc về nhân dân Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến các yêu cầu sau: GV đặt câu hỏi: ? Em hãy cho biết để xây dựng nền dân chủ XHCN ở nước ta tốt hơn nưa cần phải làm tốt những yêu cầu nào? GV: Để học sinh nắm được nội dung những hình thức cơ bản của dân chủ giáo viên chia lớp làm hai nhóm lớp vào giao nội dung thảo luận. Nhóm 1: Thế nào là dân chủ trực Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 12 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh tiếp? hãy nêu ví dụ về những hình thức dân chủ trực tiếp mà em biết? Nhóm 2: Thế nào là dân chủ gián tiếp? hãy nêu ví dụ về những hình thức dân chủ gián tiếp mà em biết? Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt ? Em hãy cho biết hai hình thức dân chủ này có mối quan hệ với nhau không? Vì sao? ? Em hãy chỉ ra hạn chế của hai hình thức dân chủ này? Giải pháp khắc phục? Chốt ý, cho ghi. 2. Xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam. c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. - Thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng trong lĩnh vực văn hóa. - Biểu hiện: + Tham gia đời sống văn hóa, văn nghệ + Hưởng lợi ích sáng tạo văn hóa, văn nghệ + Sáng tác, phê bình văn hóa, văn nghệ d. Nội dung cơ bản của dan chủ trong lĩnh vực XH. - Quyền lao đông,nam nữ bình đẳng - Bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm - Quyền đảm bảo về vật chất và tinh thần. e. Yêu cầu của nền dân chủ XHCN. - Hoàn thiện hệ thống pháp luật. - Hoàn thiện hơn nữa sự thạm gia của nhân dân vào bộ máy nhà nước - Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ công chức nhà nước vừ hồng vừa chuyên. - Ngăn ngừa, trừng trị TNXH, tham nhũng - Loại bỏ dân chủ hình thức, trừng trị hành động lợi dụng dân chủ 3. Những hình thức cơ bản của dân chủ. a. Dân chủ trực tiếp. - Khái niệm: SGK - ND bình đẳng và tham gia trực tiếp vào các lĩnh vực KT, CT, VH, XH…và Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 13 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh biểu quyết theo đa số. - VD: b. Dân chủ gián tiếp. - Khái niệm: SGK - ND thể hiện quyền làm chủ và tham gia quản lý nhà nước thông qua những người, cơ quan đại diện. Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt c. Mối quan hệ dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. - Đều là hình thức của chế độ dân chủ và có quan hệ maath thiết với nhau. - Hạn chế: + Dân chủ trực tiếp: Đây là hình thức dân chủ mang tính quần chúng rộng rãi những lại phụ thuộc vào trình độ nhận thức của người dân + Dân chủ gián tiếp: Nguyện vọng của nhân dân không được phản ánh trực tiếp; phụ thuộc vào năng lực người đại diện. Vì vậy, phải kết hợp hai hình thức này để phát huy tối đa hiệu quả nền dân chủ XHCN 4. Củng cố. - Giáo viên hệ thống lại kiến thức cơ bản của toàn bài - Giáo viên cho học sinh lài các bài tập sau: + Em hãy nêu những ví thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết? + Là một học sinh, em phải làm gì để góp phần thực hiện nếp sống dân chủ? 5. Dặn dò, nhắc nhở. Về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp Chuẩn bị các câu hỏi sau: + Tình hình dân số nước ta + Hậu quả, nguyên nhân của vấn đề gia tăng dân số + Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay + Giải pháp của việc gia tăng dân số và giải quyết việt làm DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 14 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Tuần thứ: 24 Tiết PPCT 24 Ngày soạn: 28 - 11 -2013 Bài 11 : CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ( Tiết 1) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1bài này HS cần phải nắm được 1. Về kiến thức Nêu được tình hình dân số, việc làm và mục tiêu, phương hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước ta để giải quyết vấn đề dân số và việc làm. 2. Về kĩ năng Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm của gia đình, của cộng đồng dân cư. 3. Về thái độ Tin tưởng và chấp hành chính sách dân và giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK và SGV GDCD 11, Sách bài tập GDCD 11 - Sơ đồ mật độ và phân bó dân số, những nội dung có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ ? Hãy chỉ ra sự giống và khác nhau giữa dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp? 3. Dạy bài mới Dân số là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Vậy tình hình dân số ở nước ta hiện nay ra sao. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu và phương hướng gì cho vấn đề dân số? Thầy cùng các em tìm hiểu bài học hôm nay: Hoạt động của GV và HS GVTT: Với vốn hiểu biết của bản thân và kiến thức có liên quan, cho HS nhận xét về tình hình dân số ở nước ta hiện nay. Từ đó giáo viên rút ra kết luận về nội dung kiến thức Thảo luận nhóm: - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc theo hệ thống câu hỏi. - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét. Giáo viên đặt câu hỏi: ? Nhìn vào biểu đồ tốc độ tăng dân số em có nhận xét gì về Nội dung kiến thức cần đạt 1. Chính sách dân số. a. Tình hình dân số nước ta (Giảm tảỉ) Sơ đồ tốc độ tăng dân số Năm Triệu 1930 17,2 1940 21 1950 23,4 1980 53,8 1990 66,1 1999 76,3 2006 84 2009 85 Dân số nước ta đứng thứ 3 ở ĐNA và thứ 13 TG Mật độ dân số ( người/km2) Năm Người/km2 1979 159 1989 195 1999 231 2000 242 Phân bố dân số Vùng Đồng bằng Miền núi Dân số 75 % 25 % Diện tích 30 % 70 % - Giảm sinh ở nước ta chưa vững chắc vì: + Tư tưởng chủ quan của lãnh đạo + Tính tự nguyện của CB và ND chưa cao + Tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 15 of 39 TG 44 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của GV và HS tình hình dân số nước ta? ? Nhìn vào bảng biểu mật độ dân số em có nhận xét gì về mật độ dân số nước ta? ? Nhìn vào bảng biểu em có nhận xét gì về sự phân bố dân số ở nước ta? ? Vì sao nói kết quả giảm sinh ở nước ta chưa thực vững chắc? ? Tác động của vấn đề dân số đối với đời sống xã hội? (hậu quả của việc gia tăng dân số nhanh) Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt + Những người có ĐK sinh con thứ 3 để có con trai - Hậu quả của việc tăng dân số nhanh KT suy giảm; NSLĐ thấp; việc làm thiếu; mức sống thấp; sức ép về LTTP, GD, YT, nhà ở; ô nhiễm môi trường; TNXH tăng... b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách DS. - Mục tiêu + Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số + Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân số hợp lí + Nâng cao chất lượng dân số - Phương hướng + Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí + Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục + Nâng cao sự hiểu biết của người dân 2. Chính sách giải quyết việc làm. a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay. - Thiếu việc làm (ở cả NT và TT) - Dân số trong độ tuổi lao động ngày càng tăng - Chất lượng nguồn nhân lực thấp - Lao động từ NT lên TT ngày càng tăng - SV tốt nghiệp có việc làm ít ? Mục tiêu cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta? ? Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số ở nước ta? ? Em có nhận xét gì về tình hình việc làm ở nước ta hiện nay? ? Tại sao tình trạng thiếu việc làm ở nnước ta là vấn đề bức xúc ở cả TT và NT? 4. Củng cố. - Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài - Cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị tiết 2 bài 11. DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 16 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 Tuần thứ: 25 Tiết PPCT 25 Ngày soạn: 03 - 12 -2013 Lớp dạy: 11 Bài 11 : CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM ( Tiết 2) I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1bài này HS cần phải nắm được 1. Về kiến thức Nêu được tình việc làm và mục tiêu, phương hướng cơ bản của Đảng và Nhà nước ta để giải quyết vấn việc làm. 2. Về kĩ năng: Biết đánh giá việc thực hiện chính sách giải quyết việc làm của gia đình, của cộng đồng dân cư. 3. Về thái độ Tin tưởng và chấp hành chính sách giải quyết việc làm của Đảng và Nhà nước. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK và SGV GDCD 11, Sách bài tập GDCD 11 - Sơ đồ tình hình việc làm, thất nghiệp của cả nước, những nội dung có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học. 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ ? Em hãy trình bày mục tiêu của chính sách dân số? ? Em hãy trình bày phương hướng của chính sách dân số? 3. Dạy bài mới Giải quyết việc làm là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Vậy tình hình giải quyết việc làm ở nước ta hiện nay ra sao. Đảng và Nhà nước ta đã đề ra những mục tiêu và phương hướng gì cho vấn đề dân số và giải quyết việc làm? Hoạt động của GV và HS Thảo luận nhóm: - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc theo hệ thống câu hỏi. - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét Nội dung kiến thức cần đạt 2. Chính sách giải quyết việc làm. b. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm. - Mục tiêu + Giải quyết việc làm (ở cả TT và NT) ( năm 2008 = 1,7 triệu lao động) + Phát triển nguồn nhân lực ? Từ tình hình việc làm ở nước + Mở rộng thị trường lao động ta hiện nay Đảng và Nhà nước + Tăng lao động đẫ qua đào tạo có mục tiêu gì để giải quyết - Phương hướng: việc làm? ? Từ tình hình việc làm ở nước + Thúc đẩy phát triển SX và dịch vụ ta hiện nay Đảng và Nhà nước + Khuyến khích làm giàu hợp pháp có phương hướng gì để giải + Đẩy mạnh XK lao động (năm 2008 = 8,3 vđến 8,5 vạn) Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 17 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của GV và HS quyết việc làm? GV: chốt ý, cho ghi. Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt + Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả Thảo luận nhóm: - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc theo hệ thống 3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải câu hỏi. quyết việc làm. - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét. Cho học sinh tìm hiểu nội - Chấp hành chính sách dân số và việc làm và PL về dân số và dung và trách nhiệm của công PL lao động dân và bản thân (liên hệ với - Động viện mọi người cùng thực hiện và tham gia vào chính thực tế địa phương) sách đó GV: chốt ý, cho ghi. - Bản thân có ý chí vươn lên trong học tập và trong CS 4. Củng cố. - Hệ thống lại kiến thức trọng tâm của bài - Cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK 5. Dặn dò nhắc nhở. Về nhà trả lời các câu hỏi trong SGK, học bài cũ và chuẩn bị bài 12 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Tuần thứ: 26 Tiết PPCT 26 Ngày soạn: 05 - 12 -2013 Lớp dạy: 11 Bài 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 Tiết) I. Mục tiêu bài học. Học xong bài này học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức - Nêu được thực trạng tài nguyên và môi trường cũng như những phương hướng cơ bản nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường. - Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và môi trường. 2. Về kĩ năng - Biết tham gia và tuyên truyền chính sách tài nguyên và môi trường phù hợp với khả năng của bản thân. Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 18 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Năm học: 2013 - 2014 - Biết đánh giá thái độ của bản thân và của người khác trong việc thực hiện chính sách tài nguyên, môi trường. 3. Về thái độ - Tôn trọng, tin tưởng, ủng hộ chính sách tài nguyên và môi trường của Nhà nước. - Phản đối và đấu tranh với các hành vi gây hại cho tài nguyên và môi trường. II. Tài liệu và phương tiện dạy học. - SGK, SGV GDCD 11, máy chiếu, phiếu học tập - Sách bài tập tình huống GDCD 11 - Những nội dung có liên quan đến bài học III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức lớp 2. Kiểm tra bài cũ ? Em hãy tình hình dân số ở nước ta hiện nay? 3. Học bài mới Vấn đề môi trường ở nước ta đã được đảm bảo hay chưa và tình hình khai thác tài nguyên như thế nào? Đảng và Nhà nước đã có những chính sách gì để bảo vệ tài nguyên, môi trường, cũng như khai thác và sử dụng tài nguyên một cách hợp lí? Đó là nội dung của bài học hôm nay… Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt GV: 1. Tình hình tài nguyên, môi trường ở nước ta Để học sinh nắm được nội dung kiến thức hiện nay. giáo viên đưa ra hình ảnh và số liệu về tài - TNTN đa dạng và phong phú nguyên thiên nhiên và thực trạng về tài nguyên và môi trường ở nước ta trên máy + Khoáng sản phong phú (dầu mỏ, sắt, bô xít, thiếc, chiếu để học sinh nhận xét về tài nguyên than…) thiên nhiên và thực trạng tài nguyên môi + Đất đai mầu mỡ (phù sa, bazan…) trường ở nước ta hiện nay. Sau đó giáo viên + Khí hậu (nhiệt đới ẩm gió mùa) sử dụng phương pháp đàm thoại kết hợp với + Rừng rộng, động vật, thực vật có nhiều loại vấn đáp để học sinh nắm được nội dung kiến + Biển rộng có nhiều phong cảnh đẹp + Ánh sáng, nước, không khí dồi dào thức. Như vậy: thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã Thảo luận nhóm: - Giáo viên chia lớp thành các nhóm làm việc hội của đất nước. theo hệ thống câu hỏi. - HS: Thảo luận, báo cáo kết quả; nhận xét ? Tài nguyên thiên nhiên nước ta đa dạng và phong phú như thế nào? ? Em hãy cho biết về thực trạng tài nguyên ở nước ta hiện nay? ? Em hãy cho biết thực trạng về môi trường ở nước ta hiện nay? ? Theo em có những nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng về tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay? Từ những thực trạng về tài nguyên, môi trường nêu trên Đảng và Nhà nước ta đã có - Thực trạng về tài nguyên + Khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt. + Rừng bị tàn phá, nhiều động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng. + Chất lượng đất suy giảm, đất canh tác thu hẹp. - Thực trạng về môi trường + Ô nhiễm đất, nước, không khí, biển… + Sự cố môi trường: Bão, lũ lụt, hạn hán…ngày càng tăng + Nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường… Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 19 of 39 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ - Bình Long, Bình Phước Hoạt động của giáo viên và học sinh những mục tiêu và phương hướng gì? Giáo viên giúp học sinh nắm được nội dung đơn vị kiến thức này bắng việc sử dụng phương pháp vấn đáp. Từ những thực trạng về tài nguyên và môi trường ở nước ta vừa nêu trên chúng ta phải có những mục tiêu gì. ? Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những mục tiêu gì để bảo vệ tài nguyên và môi trường? - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét và kết luận các mục tiêu lên màn hình máy chiếu. GVTT: Vậy để thực hiện được các mục tiêu cơ bản của chính sách tài nguyên bà bảo vệ môi trường chúng ta phải có những phương hướng cơ bản nào. Năm học: 2013 - 2014 Nội dung kiến thức cần đạt - Nguyên nhân của thực trạng về TN, MT. + Do dân số tăng nhanh. + Đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh. + Nhận thức và ý thức của nhân dân chưa cao trong khai thác và sử dụng tài nguyên, môi trường. + Chưa phát huy được mọi nguồn lực tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường + Chính sách, pháp luật chưa nghiêm. 2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. * Mục tiêu - Sử dụng hợp lý tài nguyên Làm tốt công tác bảo vệ môi trường Bảo tồn đa dạng sinh học Từng bước nâng cao chất lượng môi trường * Phương hướng Giáo viên cho học sinh đọc phần phương hướng, sau đó cho học sinh thảo luận nhóm theo các câu hỏi (phiếu học tập) sau đó chiếu từng phương hướng lên màn hình máy chiếu theo nội dung câu hỏi thảo luận. ? Theo em, Nhà nước phải làm gì để thực hiện tốt các mục tiêu trên? ? Làm thế nào để nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường cho toàn dân? ? Để khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường có hiệu quả cần coi trọng điều gì? ? Cần có biện pháp nào để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, cần kiệt tài nguyên? - Tăng cường công tác quản lí của nhà nước. - Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân. - Coi trọng nghiên cứu KHCN, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực. - Chủ động phong ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên. - Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên. - Áp dụng khoa học hiện đại vào khai thác. 3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường. - Tin tưởng, ủng hộ chính sách và pháp luật của Nhà - Học sinh tiến hành thảo luận nhóm theo nước về tài nguyên, môi trường. câu hỏi: - Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận - Tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - Các nhóm khác nhận xét, bổ xung (nếu có) - Vận động mọi người cùng tham gia vào các hoạt - Giáo viên ghi ý kiến của học sinh lên bảng động bảo vệ tài nguyên, môi trường sau đó nhận xét, kết luận, kết hợp chiếu trên màn hình. Mỗi chúng ta đều có thể bảo vệ môi Thiết kế giáo án và giảng dạy: Tạ Xuân Kính – Giáo án Giáo dục công dân 11 - Page 20 of 39
- Xem thêm -