Tài liệu Giáo án gdcd lớp 10 chuẩn ktkn_hk2

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i TiÕt 19+20 Bµi 9. con ngêi lµ chñ thÓ cña lÞch sö Lµ môc tiªu ph¸t triÓn cña x· héi i/ môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: 1/ VÒ kiÕnthøc: HS cÇn n¾m ®îc: - C¬ së h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña XH loµi ngêi. - Con ngêi lµ chñ nh©n cña c¸c gi¸ trÞ VC, tinh thÇn vµ sù biÕn ®æi cña XH. - Con ngêi s¸ng t¹o ra lÞch sö, dùa trªn sù nhËn thøc vµ vËn dông c¸c quy luËt kh¸ch quan. - Con ngêi lµ môc tiªu ph¸t triÓn cña XH, con ngêi gi÷ vÞ trÝ trung t©m. 2/ VÒ kü n¨ng: - Gióp HS chøng minh ®îc tÇm QL cña viÖc chÕ t¹o ra c«ng cô SX ®èi víi sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña XH. - ThÊy ®îc sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi sù ph¸t triÓn cña con ngêi. 3/ VÒ th¸i ®é: - BiÕt quý träng cuéc sèng cña m×nh, t«n träng mäi ngêi, mong muèn ®îc gãp søc vµo sù  cña céng ®ång. - Cã ý thøc vËn dông QLKQ vµo cuéc sèng, häc tËp vµ sinh ho¹t hµng ngµy. Ii/ néi dung: - GV cÇn tËp chung truyÒn t¶i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n ng¾n gän chÝnh x¸c, liªn hÖ TT. - Bµi d¹y chia 2 tiÕt: TiÕt 19: môc I: Con ngêi lµ chñ thÓ cña lÞch sö. TiÕt 20: Môc II: Con ngêi lµ môc tiªu cña sù  cña XH. Iii/ ph¬ng ph¸p: - Sö dông ®a d¹ng, kÕt hîp PP d¹y häc: Gi¶ng gi¶i, ®µm tho¹i, th¶o luËn, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - Sö dông s¬ ®å, th¶o luËn nhãm. Iv/ tµi liÖu, ph¬ng tiÖn: - SGK, s¸ch gi¸o viªn líp 10, thiÕt kÕ bµi gi¶ng. - GiÊy khæ, bót d¹. - Tranh ¶nh liªn quan néi dung bµi d¹y. - M¸y chiÕu (nÕu cã). v/ tiÕn tr×nh d¹y vµ häc: (1) KiÓm tra bµi cò. (2) Giíi thiÖu bµi. (3) Bµi míi. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nh÷ng néi dung KTCB cÇn ®¹t ®îc HS ®äc sgk. 1/ Con ngêi lµ chñ thÓ cña lÞch sö: ? Ngêi tèi cæ, ngêi tinh kh«n ®· chÕ t¹o a/ Con ngêi s¸ng t¹o ra lÞch sö cña chÝnh nh÷ng c«ng cô L§ NTN? m×nh. ? Nh÷ng c«ng cô ®ã cã ý nghÜa g× víi - Ngêi tèi cæ sö dông 2 chi tríc dïng cÇm hßn ®¸, cµnh c©y lµm c«ng cô L§. viÖc chuyÓn ho¸ tõ vîn  ngêi? - Ngêi tinh kh«n: sö dông c«ng cô ®¸  ? XH  qua mÊy giai ®o¹n? ? Nh÷ng c«ng cô L§ cã ý nghÜa NTN kim lo¹i. - Ngêi tèi cæ sèng bÇy ®µn trong hang ®èi víi sù ra ®êi, ph¸t triÓn cña XH? ®¸… - HS tr¶ lêi. - GV gi¶i thÝch  KL  liªn hÖ - Ngêi tinh kh«n sèng thµnh tõng nhãm nhá, cã gia ®×nh, quan hÖ hä hµng thÞ téc TT. ë giai ®o¹n ®Çu. Sau nµy lµm ra s¶n phÈm nu«i sèng m×nh vµ XH. Khi XH ngêi nguyªn thuû tan r·  XH cã giai cÊp ra ®êi. - LÞch sö loµi ngêi qua 5 giai ®o¹n (s¬ ®å)  ViÖc chÕ t¹o c«ng cô L§ gióp con ngêi tù s¸ng t¹o ra lÞch sö cña m×nh. b/ Con ngêi lµ chñ thÓ s¸nh t¹o ra c¸c gi¸ GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i ? HS ®äc sgk? trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn. ? V× sao con ngêi lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra - Muèn tån t¹i  con ngêi ph¶i L§SX c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt? Cho VD? t¹o ra cña c¶i VC nu«i sèng XH. Trong ? V× sao con ngêi lµ chñ thÓ s¸ng t¹o ra bÊt kú PTSX nµo con ngêi lu«n lµ vÞ trÝ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn? VD? trung t©m cña LLSX, SX cña c¶i VC lµ - HS tr¶ lêi. ®Æc trng riªng cña con ngêi, lµ kÕt qu¶ - GV gi¶i thÝch  Liªn hÖ TT. lao ®éng cã môc ®Ých s¸ng t¹o cña con ngêi.  KÕt luËn. VD: Con ngêi SX c¸i ¨n, c¸i mÆc vv… - §êi sèng sinh ho¹t h»ng ngµy khiÕn hä L§SX, trong §TGC lµ ®Ò tµi v« tËn cho ph¸t minh KH, c¶m høng s¸ng t¹o nghÖ thuËt. - con ngêi lµ t¸c gi¶ cña c¸c c«ng tr×nh KH, cña c¸c ¸ng v¨n häc nghÖ thuËt, c¸c di tÝch lÞch sö. VD: TG cã 7 kú quan. Di tÝch lÞch sö, c«ng tr×nh v¨n ho¸..vv. c/ Con ngêi lµ ®éng lùc cña c¸c cuéc ®Êu tranh CM. §Êu tranh c¶i t¹o XH lµ ®éng lùc thóc ®Èy con ngêi mµ ®Ønh cao lµ c¸c cuéc ? HS ®äc sgk. ? V× sao con ngêi lµ ®éng lùc cña c¸c CMXH. - §éng lùc cña CMXH lµ thay ®æi QHSX cuéc CM? Cho VD. lçi thêi b»ng QHSX míi tiÕn bé. - HS tr¶ lêi. - QHSX míi ra ®êi kÐo theo sù xuÊt hiÖn - GV gi¶i thÝch  KluËn. PTSX míi. Liªn hÖ TT? - Khi PTSX míi ra ®êi sÏ thóc ®Èy XH biÕn ®æi, ph¸t triÓn.. VÒ nh÷ng mÆt ®êi sèng XH: VD: + §Êu tranh GC cña GC n« lÖ thóc ®Èy XH  C§PK. + §Êu tranh cña GC t s¶n lµ néi dung xo¸ bá QHSX phong kiÕn  C§TBCN. + §Êu tranh cña GC c«ng nh©n vµ GV kÕt luËn tiÕt 19: LÞch sö XH loµi ng- ND L§ ®¨ xo¸ bá chÕ ®é TBCN  C§ êi ®îc h×nh thµnh khi con ngêi biÕt chÕ XHCN. t¹o c«ng cô L§. trong qu¸ tr×nh  cña lÞch sö lµ sù  cña c¸c PTSX mµ trong ®ã con ngêi lµ LL chÝnh  Con ngêi lµ chñ thÓ cña lÞch sö. _____________________________________________ TiÕt 20. GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i * KiÓm tra bµi cò: (2HS). 1/ V× sao con ngêi lµ chñ thÓ s¸nh t¹o ra c¸c gi¸ trÞ VC vµ tinh thÇn? Cho VD. 2/ v× sao con ngêi lµ ®éng lùc cña c¸c cuéc ®Êu tranh CM? Cho VD. 3/ Con ngêi lµ môc tiªu cña sù ph¸t triÓn - Gäi HS ®äc sgk? XH: ? H·y kÓ nh÷ng nhu cÇu QB cña b¶n a/ V× sao nãi con ngêi lµ môc tiªu cña sù th©n mµ em mong íc ®îc gia ®×nh vµ ph¸t triÓn XH. XH ®em l¹i? ? Em mong muèn ®îc sèng trong XH ntn? ? Nh÷ng vÊn ®Ò quan t©m chung cña nh©n lo¹i? ? V× sao con ngêi lµ môc tiªu chung cña - Con ngêi lµ chñ thÓ cña lÞch sö nªn con ngêi cÇn ph¶i ®îc t«n träng, cÇn ph¶i ®îc sù  cña XH? ? Suy ngÜ cña em khi ®äc chuyÖn N«Ben ®¶m b¶o quyÒn chÝnh ®¸ng cña m×nh, ph¶i lµ môc tiªu ph¸t triÓn cña nh÷ng mét nhµ KH v× con ngêi? tiÕn bé XH. - HS tr¶ lêi. - GV gi¶i thÝch – liªn hÖ TT  - Môc ®Ých cña nh÷ng tiÕn bé XH suy ®Õn cïng lµ v× h¹nh phóc cña con ngêi. KL. b/ CNXH víi sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña - GV ®a ra 1 sè BTTH. - GV cho HS so s¸nh sù tån t¹i  con ngêi. cña c¸c C§XH. Tõ ®ã rót ra mÆt - XD 1 XH c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n min, tiÕn bé u viÖt cña C§XHCN? mäi ngêi cã cuéc sèng tù do, h¹nh phóc ? Môc tiªu cña CNXH lµ g×? cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn toµn diÖn c¸ nh©n ? Liªn hÖ víi níc ta? (HS tr¶ lêi) lµ môc tiªu cao c¶ cña CNXH. - GV gi¶i thÝch liªn hÖ TT  KL. - KÎ s¬ ®å so s¸nh. ChÕ ®é XH §Æc chng c¬ b¶n C«ng x· - §/sèng thÊp, dùa trªn Nguyªn thuû s¨n b¾n, h¸i lîm, con ngêi phô thuéc vµo TN. ChiÕm h÷u Trång trät, ch¨n nu«i n« nÖ ®êi sèng nghÌo, l¹c hËu C«ng cô: ®å CU, Fe con Ngêi bÞ ¸p bøc bãc lét. Phong kiÕn XH biÕn ®æi chËm, ý Thøc t«n gi¸o chi phèi ®êi sèng tinh thÇn, con Ngêi bÞ ¸p bøc. XH TBCN SX: CKH, H§H  XH   cßn QH ngêi – Ngêi cha gi¶i phãng §S MT. XHCN Kh«ng cã ¸p bøc cã sù TN v¨n minh + nh©n ®¹o. 4/ PhÇn cñng cè: - HÖ thèng nh÷ng KTCB. - Kh¾c s©u phÇn träng t©m. 5/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Gi¸o dôc ý thøc TT cho HS.  Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau. - ? Vai trß cña con ngêi víi t c¸ch lµ chñ thÓ XH ®îc thÓ hiÖn NTN? - Chøng minh sù quan t©m cña §¶ng vµ Nhµ níc ®èi víi sù  cña con ngêi nãi chung vµ trÎ em nãi riªng. 6/ Gîi ý kiÓm tra ®¸nh gi¸: - Gäi HS lµm nh÷ng BTTH (sgk). - Cho HS lµm nh÷ng BTTH (tr¾c nghiÖm). 7/ T liÖu tham kh¶o: - T liÖu sgk CD 10. GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i - Tµi liÖu GDCD 10 (cò). - Mét sè tµi liÖu, b¸o chÝ, h×nh ¶nh… ___________________________________________________ PhÇn ii TiÕt 21. C«ng d©n víi ®¹o ®øc. Bµi 10. Quan niÖm vÒ ®¹o ®øc. i/ môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: 1/ VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ ®¹o ®øc. - Ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ®¹o ®øc víi ph¸p luËt vµ phong tôc tËp qu¸n. - HiÓu ®îc vai trß cña ®¹o ®øc trong sù ph¸t triÓn cña c¸ nh©n, gia ®×nh vµ x· héi. 2/ Kü n¨ng: - Ph©n biÖt ®îc hµnh vi vi ph¹m ®¹o ®øc víi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vµ hµnh vi kh«ng phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n. 3/ Th¸i ®é: - Coi träng vai trß cña ®¹o ®øc trong ®êi sèng XH. - Cã ý thøc ®iÒu chØnh c¸c hµnh vi phï hîp víi chuÈn mùc ®¹o ®øc míi. Ii/ néi dung: - Träng t©m cña bµi häc sÏ gióp HS hiÓu ®îc kh¸i niÖm ®¹o ®øc vµ vai trß cña ®¹o ®øc trong ®êi sèng XH. - GV cÇn truyÒn t¶i nh÷ng KTCB ng¾n gän, chÝnh x¸c cã liªn hÖ TT cuéc sèng. Iii/ ph¬ng ph¸p: - PP thuyÕt tr×nh. - PP gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ®µm tho¹i, th¶o luËn nhãm ®iÒu tra liªn hÖ TT. - HS nghiªn cøu b»ng ®Üa h×nh…VV. Iv/ tµi liÖu, ph¬ng tiÖn: - SGK GDCD 10, s¸ch GV GDCD 10, thiÕt kÕ bµi gi¶ng, GDCD 10. - GiÊy khæ, bót d¹. - Tranh ¶nh liªn quan néi dung bµi häc. - C¸c bµi th¬, bµi h¸t, ca dao, c©u chuyÖn tÊm g¬ng t×nh yªu quyª h¬ng, ®Êt níc. - Tranh ¶nh t×nh yªu XD b¶o vÖ quyª h¬ng, ®Êt níc. V/ tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ KiÓm tra bµi cò: 2 HS. C©u hái sgk + BTTH. 2/ giíi thiÖu bµi míi: Trong ®êi sèng hµng ngµy, con ngêi cã rÊt nhiÒu mèi quan hÖ XH kh¸c nhau. M¸c “Con ngêi lµ tæng hoµ cña c¸c mèi quan hÖ XH”. Trong c¸c mèi quan hÖ XH phøc t¹p ®ã, con ngêi ph¶i øng sö, giao tiÕp vµ thêng xuyªn ®iÒu chØnh th¸i ®é hµnh vi cña m×nh cho phï hîp víi yªu cÇu lîi Ých chung cña XH. Trong trêng hîp ®ã con ngêi ®îc xem lµ cã ®¹o ®øc. Ngîc l¹i 1 ngêi nµo ®ã chØ nghÜ ®Õn lîi Ých cña m×nh bÊt chÊp lîi Ých cña ngêi kh¸c vµ cña XH th× ®ã ®îc coi lµ thiÕu ®¹o ®øc. ®Ó hiÓu râ h¬n vÒ ®¹o ®øc chóng ta cïng t×m hiÓu bµi 10. ”….” 3/ Bµi míi: GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nh÷ng néi dung KTCB cÇn ®¹t ®îc - GV ®a ra c¸c t×nh huèng: 1/ Quan niÖm vÒ ®¹o ®øc. (1) Gióp ®ì ngêi giµ khi qua ®êng. a/ §¹o ®øc lµ g×? (2) B¹n A nhµ nghÌo, bè mÑ hay èm ®au, em ®· ®éng viªn c¸c b¹n trong líp gióp A. ? Tù ®iÒu chØnh hµnh vi lµ viÖc tuú ý hay - §¹o ®øc lµ hÖ thèng c¸c quy t¾c ph¶i tu©n theo? chuÈn mùc XH mµ nhê ®ã con ? §iÒu chØnh hµnh vi lµ b¾t buéc hay tù ngêi tù gi¸c ®iÒu chØnh hµnh vi gi¸c? Hµnh vi ®ã cã cÇn phï hîp víi lîi cña m×nh cho phï hîp víi lîi Ých Ých cña céng ®ång XH? cña céng ®ång, cña XH. - HS tr¶ lêi. - GV kÕt luËn. ? Kh¸i niÖm ®¹o ®øc? - Cïng víi sù vËn ®éng  cña lÞch sö, c¸c quy t¾c chuÈn mùc § § còng biÕn ®æi theo. GV cho VD liªn hÖ TT. - Liªn hÖ nÒn ®¹o ®øc ë níc ta b/ Ph©n biÖt ®¹o ®øc víi ph¸p luËt vµ hiÖn nay. phong tôc tËp qu¸n trong sù ®iÒu chØnh hµnh vi cña con ngêi: ? Gäi HS ®äc sgk? ? Sù ®iÒu chØnh hµnh vi cña ®¹o ®øc - Sù ®iÒu chØnh cña hµnh vi ®¹o ®øc kh¸c víi sù ®iÒu chØnh hµnh vi cña ph¸p mang tÝnh tù nguyÖn, nÕu con ngêi kh«ng thùc hiÖn sÏ bÞ d luËn XH lªn ¸n luËt vµ phong tôc tËp qu¸n. hoÆc l¬ng t©m c¾n røt VD…. - GV cho HS tr¶ lêi. - Tu©n theo phong tôc tËp qu¸n lµ tu©n - LËp b¶ng so s¸nh. Néi dung vÒ ph¬ng thøc ®iÒu chØnh hµnh theo thãi quen, tôc lÖ nÒ nÕp æn ®Þnh tõ vi: Qua ®¹o ®øc, ph¸p luËt, phong tôc tËp l©u ®êi VD…. 2/ Vai trß cña ®¹o ®øc trong sù ph¸t triÓn qu¸n? cña c¸ nh©n, gia ®×nh vµ XH. a/ §èi víi c¸ nh©n. - Gãp phÇn hoµn thiÖn nh©n c¸ch. - Cã ý thøc vµ n¨ng lùc, sèng l¬ng thiÖn, sèng cã Ých. ? Gäi HS ®äc sgk? GD lßng nh©n ¸i, vÞ tha. ? Vai trß cña ®¹o ®øc ®èi víi c¸ nh©n? ë 1 sè c¸ nh©n ®¹o ®øc vµ tµi n¨ng c¸i nµo b/ §èi víi gia ®×nh: - §¹o ®øc lµ nÒn t¶ng cña gia ®×nh. h¬n? V× sao? - T¹o nªn sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn - HS tr¶ lêi. v÷ng ch¾c cña gia ®×nh. - GV gi¶i thÝch  KluËn. Lµ nh©n tè XD gia ®×nh hîp ? Gäi HS ®äc sgk? ph¸p. ? Vai trß cña ®¹o ®øc ®èi víi mçi gia  Liªn hÖ TT. ®×nh? Liªn hÖ TT. ? HiÖn nay t×nh tr¹ng trÎ em l¹c vµo tÖ n¹n XH cã ph¶i do ®¹o ®øc bÞ xuèng cÊp? XH cÇn ph¶i lµm g×? ? Theo em h¹nh phóc gia ®×nh cã ®îc nhê cã ®¹o ®øc hay tiÒn b¹c, danh väng? V× sao? DÉn chøng cuéc sèng TT? ? Gäi HS ®äc sgk? ? Vai trß cña ®¹o ®øc ®èi víi XH? Liªn c/ §èi víi XH. - §¹o ®øc ®îc coi lµ søc khoÎ cña hÖ TT? c¬ thÓ sèng. - HS tr¶ lêi. - XH sÏ  bÒn v÷ng nÕu XH ®ã - GV gi¶i thÝch  KluËn  thùc hiÖn ®óng c¸c quy t¾c, LHTT. chuÈn mùc XH. KL: XD, cñng cè vµ ph¸t triÓn nÒn ®¹o - XH sÏ mÊt æn ®Þnh nÕu ®¹o ®øc ®øc míi ë níc ta hiÖn nay cã ý nghÜa rÊt XH bÞ xuèng cÊp. to lín, kh«ng chØ trong chiÕn lîc XD vµ GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i  con ngêi ViÖt nam hiÖn ®¹i mµ c«ng cuéc XD  nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. 4/ PhÇn cñng cè: - HÖ thèng nh÷ng KTCB ®· häc. - Kh¾c s©u phÇn träng t©m. 5/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Gi¸o dôc ý thøc cho HS trong viÖc ®iÒu chØnh nh÷ng hµnh vi cña m×nh sao cho phï hîp víi yªu cÇu chuÈn mùc ®¹o ®øc chung. - Nh¾c nhë HS chuÈn bÞ bµi. 6/ Gîi ý kiÓm tra ®¸nh gi¸. - Gäi HS lµm bµi tËp (3) sgk tr 66+BT (4) tr 66. - Cho HS lµm 1 sè BTTH (tr¾c nghiÖm). 7/ T liÖu tham kh¶o. - T liÖu trong sgk 10. - Tµi liÖu GDCD 10 (cò). - Mét sè tôc ngh÷, ca dao. - §¹o ®øc häc. ___________________________________________________ TiÕt 22+23. Bµi 11. mét sè ph¹m trï c¬ b¶n Cña ®¹o ®øc häc. i/ môc ®Ých cÇn ®¹t ®îc: Qua bµi häc – HS cÇn n¾m ®îc nh÷ng yªu cÇu: 1/ KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ph¹m trï ®¹o ®øc: NghÜa vô, l¬ng t©m, nh©n phÈm, danh dù vµ h¹nh phóc. 2/ Kü n¨ng: - BiÕt thùc hiÖn nghÜa vô ®¹o ®øc liªn quan ®Õn b¶n th©n. - BiÕt gi÷ g×n danh dù, nh©n phÈm, l¬ng t©m cña m×nh, biÕt phÊn ®Êu cho h¹nh phóc cña b¶n th©n vµ XH. 3/ Th¸i ®é: - Coi träng viÖc gi÷ g×n l¬ng t©m, danh dù, nh©n phÈm, h¹nh phóc. - T«n träng nh©n phÈm cña ngêi kh¸c. Ii/ néi dung: - GV cÇn giíi thiÖu nh÷ng ph¹m trï ®¹o ®øc c¬ b¶n, ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ph¹m trï ®¹o ®øc ®ã, mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ph¹m trï ®¹o ®øc. - Bµi d¹y 2 tiÕt. GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i TiÕt 1: Môc 1+2. TiÕt 2: Môc 3+4. Iii/ ph¬ng ph¸p: - Sö dông PP thuyÕt tr×nh + diÔn gi¶ng. - Sö dông PP gi¶i quyÕt vÊn ®Ò + ®µm tho¹i. - Sö dông PP th¶o luËn nhãm + nh÷ng c©u hái tr¾c nghiÖm. Iv/ tµi liÖu, ph¬ng tiÖn: - SGK 10, s¸ch GV GDCD 10, thiÕt kÕ bµi gi¶ng GDCD 10. - GiÊy khæ to, bót d¹. - Mét sè b¨ng, ®Üa néi dung phï hîp. - Tôc ng÷, ca dao liªn quan ®Õn bµi häc. v/ tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ KiÓm tra bµi cò: (2 HS). C©u hái sgk + liªn hÖ TT. 2/ Giíi thiÖu bµi míi: Ph¹m trï ®¹o ®øc häc bao hµm nh÷ng kh¸i niÖm ®¹o ®øc c¬ b¶n ph¶n ¸nh nh÷ng ®Æc tÝnh c¨n b¶n, nh÷ng ph¬ng tiÖn vµ nh÷ng quan hÖ phæ biÕn nhÊt cña nh÷ng hiÖn tîng ®¹o ®øc trong ®êi sèng hiÖn thùc. §¹o ®øc häc bao gåm nh÷ng ph¹m trï c¬ b¶n nh nghÜa vô, l¬ng t©m, danh dù, nh©n phÈm, h¹nh phóc. Trong bµi häc nµy chóng ta nghiªn cøu néi dung nh÷ng ph¹m trï ®¹o ®øc trªn. 3/ D¹y bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nh÷ng KTCB cÇn ®¹t ®îc - §Ó ®a ra cho HS hiÓu kh¸i niÖm nghÜa 1/ NghÜa vô: vô: GV cÇn ®Æt vÊn ®Ò  Trong ®êi a/ NghÜa vô lµ g×? sèng mçi c¸ nh©n dï cè g¾ng ®Õn ®©u - Kh¸i niÖm: NghÜa vô lµ tr¸ch nhiÖm còng kh«ng thÓ tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cña mçi c¸ nh©n ®èi víi yªu cÇu lîi Ých nÕu kh«ng cã sù kÕt hîp víi nhu cÇu lîi chung cña céng ®ång, cña XH. Ých cña ngêi kh¸c vµ cña XH: ý thøc cña c¸ nh©n vµ quan hÖ nµy gäi lµ nghÜa vô. ? Cho HS ®äc VD sgk. ? Em nhËn xÐt g× vÒ ho¹t ®éng nu«i con cña bè mÑ? Cha mÑ nu«i con trëng thµnh? ? Ph©n tÝch VD kh¸c  bµi häc? - HS tr¶ lêi  GV KluËn. ? Trong TT nhu cÇu lîi Ých c¸ nh©n vµ XH ®Òu thèng nhÊt? Nõu cã sù m©u  Bµi häc: Cã lóc c¸ nh©n ph¶i biÕt ®Æt thuÉn chóng ta cÇn gi¶i quyÕt NTN? Cho nhu cÇu , lîi Ých XH lªn trªn vµ ph¶i biÕt phôc tïng lîi Ých chung. VD liªn hÖ TT? - XH ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o cho - HS trao ®æi. nhu cÇu, lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c¸ nh©n. - GV kÕt luËn. b/ NghÜa vô ®¹o ®øc cña thanh niªn ViÖt nam hiÖn nay. ? Gäi HS ®äc sgk? ? NghÜa vô ®¹o ®øc cña thanh niªn ViÖt - Ch¨m lo rÌn luyÖn ®¹o ®øc cã ý thøc quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi xung quanh, nam hiÖn nay? Cña b¶n th©n nãi riªng? ®Êu tranh chèng l¹i c¸i ¸c gãp phÇn - HS tr¶ lêi. XDXH tèt ®Ñp. - GV gi¶i thÝch  KluËn. - kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸. - TÝch cùc lao ®éng s¸ng t¹o. - HS ®äc VD c©u hái sgk. HS tr¶ - S½n sµng tham gia b¶o vÖ Tæ quèc. 2/ L¬ng t©m: lêi. a/ L¬ng t©m lµ g×? - GV nhËn xÐt  KluËn. Trong cuéc sèng nh÷ng ngêi cã ®¹o - L¬ng t©m lµ n¨ng lùc tù ®¸nh gi¸ vµ ®øc lu«n xem xÐt ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ ®iÒu chØnh hµnh vi ®¹o ®øc cña b¶n th©n gi÷a b¶n th©n víi ngêi xung quanh. Trªn trong c¸c mèi quan hÖ víi ngêi kh¸c vµ c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh cho XH. phï hîp chuÈn mùc ®¹o ®øc. GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i ? Kh¸i niÖm l¬ng t©m? ? l¬ng t©m tån t¹i ë tr¹ng th¸i nµo? ý - Hai tr¹ng th¸i cña l¬ng t©m: nghÜa cña nã? + Tr¹ng th¸i thanh th¶n cña l¬ng t©m. VD… ? Mçi ngêi ph¶i rÌn luyÖn NTN ®Ó trë + tr¹ng th¸i c¾n røt cña l¬ng t©m. VD… thµnh ngêi cã l¬ng t©m? b/ Lµm thÕ nµo ®Ó trë thµnh ngêi cã l¬ng - HS tr¶ lêi. t©m? - Thêng xuyªn rÌn luyÖn TT ®¹o ®øc - GV gi¶i thÝch  KluËn. theo quan ®iÓm tiÕn bé, tù gi¸c thùc hiÖn ? hµnh vi ®¹o ®øc. ? §èi víi HS cÇn rÌn luyÖn NTN? - thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña b¶n th©n, tù nguyÖn phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh c«ng d©n tèt. - Båi dìng t c¸ch ®Ñp trong s¸ng trong quan hÖ ngêi víi ngêi. * Cñng cè tiÕt 22: L¬ng t©m lµ ®Æc trng cña ®êi sèng ®¹o ®øc, lµ yÕu tè néi t©m lµm nªn gi¸ trÞ ®¹o ®øc con ngêi. Nhê cã l¬ng t©m mµ nh÷ng c¸i tèt ®Ñp trong ®êi sèng ®îc duy tr×  . Do ®ã trong cuéc sèng mçi c¸ nh©n ph¶i cã l¬ng t©m, mµ cßn ph¶i biÕt gi÷ g×n l¬ng t©m. - Su tÇm nh÷ng tôc ng÷, ca dao nãi vÒ nghÜa vô vµ l¬ng t©m. GV ®Æt vÊn ®Ò: NghÜa vô vµ l¬ng t©m lµ 3/ Nh©n phÈm vµ danh dù. nh÷ng ph¹m trï ®¹o ®øc c¬ b¶n, mçi ng- a/ Nh©n phÈm: êi ph¶i lu«n rÌn luyÖn thùc hiÖn tèt - Nhan phÈm lµ toµn bé nh÷ng phÈm chÊt nghÜa vô vµ cã l¬ng t©m trong s¸ng. mµ mçi ngêi cã ®îc. Nãi c¸ch kh¸c nh©n chÝnh hä t¹o cho mçi c¸ nh©n nh÷ng phÈm lµ toµn bé gÝ trÞ lµm ngêi cña mçi phÈm chÊt nhÊt ®Þnh, nh÷ng phÈm chÊt con ngêi. nµy t¹o nªn gi¸ trÞ cña c¸ nh©n. ®ã lµ - Ngêi cã nh©n phÈm ®îc XH ®¸nh gi¸ nh©n phÈm. cao ®îc kÝnh träng, ngêi kh«ng cã nh©n ? Nh©n phÈm lµ g×? phÈm sÏ bÞ XH coi thêng thËm chÝ khinh Ai ®¸nh gi¸ nh©n phÈm. BiÓu hiÖn cña rÎ. nh©n phÈm lµ g×? - Ngêi cã nh©n phÈm lµ ngêi cã l¬ng (HS tr¶ lêi). t©m, cã ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn lµnh m¹nh, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®¹o - GV gi¶i thÝch  KluËn. ®øc ®èi víi XH vµ ngêi kh¸c. - Cho HS lµm BTTH. ? Lêy VD vÒ ngêi cã nh©n phÈm? ? Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷ trong sgk tr 72? GV: Khi con ngêi rÌn luyÖn phÈm chÊt b/ Danh dù: gi¸ trÞ ®¹o ®øc ®îc XH c«ng nhËn th× ng- - Danh dù lµ sù coi träng, ®¸nh gi¸ cao cña d luËn XH, ®èi víi mét ngêi dùa trªn êi ®ã cã danh dù. c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn ®¹o ®øc cña ngêi ®ã. ? Danh dù lµ g×? ? Ph¹m trï danh dù vµ nh©n phÈm cã Do vËy nh©n phÈm ®· ®îc ®¸nh gi¸ vµ c«ng nhËn. quan hÖ NTN? ? HS nhËn xÐt VD. Sgk tr 72? - Nh©n phÈm vµ danh dù cã quan hÖ lÉn ? ý nghÜa cña danh dù? nhau. ? Tù träng lµ g×? Tù träng kh¸c tù ¸i - Gi÷ g×n danh dù lµ søc m¹nh tinh thÇn cña mçi ngêi. NTN? - Tù träng lµ ý thøc tiªu chuÈn cña c¸ - HS tr¶ lêi. nh©n t«n träng vµ b¶o vÖ danh dù nh©n - GV gi¶i thÝch  Liªn hÖ TT. phÈm cña chÝnh m×nh. GV: H¹nh phóc lµ 1 ph¹m trï trung t©m VD sgk tr 72. cña ®¹o ®øc häc  h¹nh phóc lµ g×? 4/ H¹nh phóc: Trong lÞch sö ®· cã nh÷ng quan niÖm a/ H¹nh phóc lµ g×? kh¸c nhau vÒ h¹nh phóc, së dÜ nh vËy v× - H¹nh phóc lµ c¶m xóc vui síng, hµi h¹nh phóc g¾n víi sù c¶m nhËn ®¸nh gi¸ lßng cña con ngêi trong cuéc sèng khi ®cña c¸ nh©n, XH vµ cuéc sèng thùc t¹i îc ®¸p øng, tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ch©n  Quan niÖm h¹nh phóc võa cã tÝnh chÝnh, lµnh m¹nh vÒ vËt chÊt vµ tinh GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i kh¸ch quan, võa cã tÝnh chñ quan. ? Hiªñ thÕ nµo lµ nhu cÇu vËt chÊt? Nhu cÇu TT? Cho VD? Khi con ngêi ®îc tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu ®ã xuÊt hiÖn c¶m xóc g×? - HS trao ®æi. - GV gi¶i thÝch  KluËn. C¶m xóc cña con ngêi lu«n g¾n víi tõng c¸ nh©n v× vËy nãi ®Õn h¹nh phóc c¸ nh©n. con ngêi sèng trong XH ph¶i cã nghÜa vô ®èi víi con ngêi, nghÜa vô ®ã ®em l¹i h¹nh phóc cho mäi ngêi. §ã lµ h¹nh phóc XH. thÇn. - VD…… b/ H¹nh phóc c¸ nh©n vµ h¹nh phóc XH - H¹nh phóc c¸ nh©n : Lµ h¹nh phóc cña mçi ngêi trong XH - H¹nh phóc XH : Lµ h¹nh phóc cña mäi ngêi trong XH - Chó ý: + H¹nh phóc cña tõng c¸ nh©n lµ c¬ së cña h¹nh phóc XH + XH h¹nh phóc th× c¸ nh©n cã ®iÒu kiÖn phÊn ®Êu + Khi c¸ nh©n phÊn ®Êu cho h¹nh phóc cña m×nh , ph¶i cã nghÜa vô víi ngêi kh¸c vµ XH. (4) Cñng cè bµi - HÖ thèng nh÷ng KTCB - Kh¾c s©u phÇn träng t©m (5) Ho¹t ®éng nèi tiÕp - GD ý thøc cho H/S ph¶i cã ý thøc rÌn luyÖn phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt nghÜa vô, sèng cã l¬ng t©m, phÊn ®Êu hoµn thiÖn m×nh gãp phÇn x©y dùng gia ®×nh vµ XH h¹nh phóc, lèi sèng lµnh m¹nh tr¸nh xa nh÷ng tÖ n¹n XH, tr¸nh lèi sèng Ých kû thùc dông. - Nh¾c nhë H/S chuÈn bÞ bµi sau (6) Gîi ý kiÓm tra ®¸nh gi¸ - Cho H/S lµm c©u hái + BTTH ( SGK ) - Cho H/S lµm mét sè BTTH do GV ®a ra. - Su tÇm nh÷ng c©u tôc ng÷ ca dao nãi vÒ nh©n phÈm, danh dù, vÒ t×nh yªu, gia ®×nh (7) T liÖu tham kh¶o - SGK GDCD 10 - Tµi liÖu GDCD10 - Mét sè c©u tôc ng÷ ca dao - S¸ch GV GDCD10 - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng GDCD10. _________________________________________________________ TiÕt 24+25. Bµi 12. C«ng d©n víi t×nh yªu H«n nh©n vµ gia ®×nh GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i i/ môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: 1/ KiÕn thøc: - HS n¾m ®îc thÕ nµo lµ t×nh yªu? T×nh yªu ch©n chÝnh? H«n nh©n vµ gia ®×nh? - BiÕt ®îc c¸c ®Æc trng tèt ®Ñp, tiÕn bé cña chÕ ®é h«n nh©n ë níc ta hiÖn nay. - Nªu ®îc c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña gia ®×nh. - HiÓu ®îc c¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn. 2/ Kü n¨ng: - BiÕt nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ mét sè quan niÖm sai lÇm vÒ t×nh yªu, h«n nh©n vµ gia ®×nh. - Thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong gia ®×nh. 3/ Th¸i ®é: - Yªu quý gia ®×nh. - §ång t×nh, ñng hé c¸c quan niÖm ®óng ®¾n vÒ t×nh yªu, h«n nh©n vµ gia ®×nh. Ii/ néi dung: - GV nªu bËt mét sè néi dung KTCB ®Æc biÖt phÇn träng t©m: T×nh yªu? Mét sè biÓu hiÖn cña t×nh yªu ch©n chÝnh? T×nh yªu ch©n chÝnh  H«n nh©n vµ gia ®×nh. GV cÇn lµm râ chøc n¨ng cña gia ®×nh vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh. - Bµi d¹y 2 tiÕt. + TiÕt 24: Môc I. + TiÕt 25: Môc II+III. Iii/ ph¬ng ph¸p: - GV sö dông PP thuyÕt tr×nh, diÔn gi¶ng. - PP ®µm tho¹i + PP ®Æt vÊn ®Ò vµ th¶o luËn nhãm (giao cho HS chuÈn bÞ tríc). Iv/ tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: - SGK GDCD 10, s¸ch GV GDCD 10, thiÕt kÕ bµi gi¶ng GDCD 10, tµi liÖu GDCD 11. - GiÊy khæ to, bót d¹, b¨ng dÝnh. - Ca dao, tôc ng÷ liªn quan ®Õn t×nh yªu, h«n nh©n vµ gia ®×nh. v/ tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ KiÓm tra bµi cò: (2HS). - C©u hái (1) sgk GDCD 10. - C©u hái 4+5 (sgk GDCD 10). 2/ Giíi thiÖu bµi míi: Trong bµi häc tríc c¸c em ®· ®îc biÕt 1 sè quan niÖm vÒ ®¹o ®øc cña DT. Trong bµi häc nµy chóng ta t×m hiÓu c¸c vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc liªn quan ®Õn t×nh yªu, h«n nh©n vµ gia ®×nh. 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nh÷ng néi dung chÝnh cña bµi häc - GV cho HS chuÈn bÞ tríc t×m hiÓu KN: T×nh yªu. 1/ T×nh yªu. ? T×nh yªu lµ g×? a/ T×nh yªu lµ g×? ? Su tÇm 1 sè c©u tôc ng÷ ca dao nãi vÒ - T×nh yªu lµ sù rung c¶m vµ quyÕn t×nh yªu? Qua th¬, tôc ng÷, ca dao ®ã em luyÕn s©u s¾c gi÷a 2 ngêi kh¸c giíi, ë hä hiÓu t×nh yªu cã nh÷ng biÓu hiÖn g×? cã sù phï hîp vÒ nhiÒu mÆt…lµm cho - HS tr¶ lêi. hä cã nhu cÇu gÇn gòi, g¾n bã víi nhau, - GV gi¶i thÝch – KluËn. nguyÖn sèng v× nhau vµ s½n sµng hiÕn Liªn hÖ TT. d©ng cho nhau cuéc sèng cña m×nh. - t×nh yªu Mang tÝnh XH? (GT). Mang tÝnh GC? b/ ThÕ nµo lµ t×nh yªu ch©n chÝnh: - GV cho HS th¶o luËn: - T×nh yªu ch©n chÝnh lµ t×nh yªu trong ? ThÕ nµo lµ t×nh yªu ch©n chÝnh? s¸ng, lµnh m¹nh, phï hîp víi quan niÖm ? BiÓu hiÖn cña t×nh yªu ch©n chÝnh? ®¹o ®øc tiÕn bé cña XH. - HS tr¶ lêi. - t×nh yªu ch©n chÝnh cã nh÷ng biÓu hiÖn: - GV gi¶i thÝch  KluËn. + T×nh c¶m ch©n thùc, quyÕn luyÕn cuèn GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i hót sù g¾n bã gu÷a 1 nam vµ 1 n÷. + Sù quan t©m ®Õn nhau, kh«ng vô lîi. + Sù ch©n thµnh, tin cËy, t«n träng nhau, lèi sèng vÞ tha vµ tù hoµn thiÖn m×nh. - GV cho HS th¶o luËn 1 sè vÊn ®Ò: c/ Mét sè biÓu hiÖn nªn tr¸nh trong t×nh ? H·y cho biÕt nh÷ng biÓu hiÖn nªn yªu nam n÷: tr¸nh trong t×nh yªu nam n÷? - Yªu qu¸ sím, nhÇm lÉn t×nh b¹n víi - HS tr¶ lêi. t×nh yªu. - HS tranh luËn. - Yªu nhiÒu ngêi cïng 1 lóc, yªu ®Ó - GV ®a nhngx ®¸p ¸n ®óng chøng tá kh¶ n¨ng chinh phôc b¹n kh¸c giíi, yªu v× môc ®Ých vô lîi.  KluËn, liªn hÖ TT. - Cã quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n. * Chó ý: HÕt tiÕt nµy GV sÏ cñng cè nh÷ng KTCB cña tiÕt häc. 2/ H«n nh©n: - HS ®äc VD (sgk). GV: T×nh yªu ch©n chÝnh  H«n nh©n. a/ H«n nh©n lµ g×? - H«n nh©n lµ quan hÖ gi÷a vî vµ chång ? H«n nh©n lµ g×? ? ý nghÜa cña vÊn ®Ò h«n nh©n? ë nã ta sau khi ®· kÕt h«n. - Chó ý: H«n nh©n thÓ hiÖn quyÒn tr¸ch quy ®Þnh tuæi kÕt h«n? nhiÖm cña vî, chång ®îc ph¸p luËt b¶o (HS tr¶ lêi). vÖ… - GV gi¶i thÝch – kÕt luËn - GV : C§ h«n nh©n ë níc ta lµ C§ h«n nh©n míi tèt ®Ñp ( so s¸nh : C§ h«n b/ ChÕ ®é h«n nh©n ë níc ta hiÖn nay. nh©n ë níc ta hiÖn nay víi XHPK tríc * H«n nh©n tù nguyÖn, tiÕn bé: - H¹nh phóc dùa trªn c¬ së t×nh yªu ch©n kia) ? Nguyªn t¾c cña C§ h«n nh©n ë níc ta chÝnh. - Nam n÷ tù do kÕt h«n. hiÖn nay ? - H«n nh©n ®¶m b¶o vÒ ph¸p lý, ph¶i - H/S tr¶ lêi ®¨ng ký kÕt h«n. - GV gi¶i thÝch – kÕt luËn - H«n nh©n tù nguyÖn, tiÕn bé thÓ hiÖn + VÊn ®Ò tù do kÕt h«n ? Theo em gia ®×nh ngêi th©n cã vai trß quyÒn tù do ly h«n. (khi t×nh yªu vî NTN trong viÖc kÕt h«n cña thanh niªn? chång kh«ng cßn). Ly h«n lµ bÊt ®¾c dÜ ? Khi hai ngêi yªu nhau tha thiÕt dÉn v× nã g©y hËu qu¶ xÊu cho 2 ngêi ®Æc ®Õn h«n nh©n , nh vËy ®· ®ñ §K cho biÖt lµ ®èi víi con c¸i cña hä. * H«n nh©n 1 vî 1 chång vî chång b×nh cuéc sèng h¹nh phóc cha? ? V× sao luËt thõa nhËn ly h«n? khi nµo ®¼ng: ly h«n ®îc ®Æt ra? Ly h«n ®Én ®Õn hËu - H«n nh©n dùa trªn t×nh yªu ch©n chÝnh lµ h«n nh©n 1 vî 1 chång v× t×nh yªu qu¶ NTN? V× sao ph¶i thùc hiÖn h«n nh©n mét vî kh«ng chia sÎ. - B×nh ®¼ng trong quan hÖ vî chång lµ vî mét chång ? ? Em hiÓu b×nh ®¼ng trong QH vî chång vµ chång cã quyÒn vµ nghÜa vô ngang nhau trong mäi mÆt cña ®êi sèng gia lµ NTN? ®×nh. - GV: H«n nh©n sÏ t¹o nªn cuéc sèng gia 3/ Gia ®×nh, chøc n¨ng cña gia ®×nh, c¸c mèi quan hÖ trong gia ®×nh lµ tr¸ch ®×nh. ? Kh¸i niÖm gia ®×nh? Mèi quan hÖ nhiÖm cña mçi thµnh viªn. a/ Gia ®×nh lµ g×? trong gia ®×nh? - Gia ®×nh lµ 1 céng ®ång ngêi chung - HS tr¶ lêi. sèng g¾n bã víi nhau bëi mèi quan hÖ - GV gi¶i thÝch. h«n nh©n vµ quan hÖ huyÕt thèng. b/ Chøc n¨ng cña gia ®×nh: ? Gia ®×nh cã nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n - Chøc n¨ng duy tr× nßi gièng. - Chøc n¨ng kinh tÕ. NTN? - Chøc n¨ng tæ chøc cuéc sèng gia ®×nh - HS tr¶ lêi. - GV gi¶i thÝch: Liªn hÖ thªm - Chøc n¨ng nu«i dìng gi¸o dôc con c¸i. (Liªn hÖ thùc tÕ) chÝnh s¸ch d©n sè KHHG§. ? Theo em 1 cÆp vî chång hiÖn nay nªn cã mÊy con? GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i ? Tµi chÝnh kinh tÕ gióp g× cho gia ®×nh? ? Ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn XD gia ®×nh h¹nh phóc? ? ViÖc gi¸o dôc trÎ em lµ viÖc cña nhµ trêng? §óng? Sai? - HS tr¶ lêi. ? Trong gia ®×nh cã nh÷ng mèi quan hÖ nµo? Mét gia ®×nh vî chång bÊt hoµ ¶nh hëng ®Õn con c¸i? ? Víi t c¸ch lµ 1 thµnh viªn trong gia ®×nh em ph¶i lµm g× ®Ó gãp phÇn x©y dùng 1 gia ®×nh h¹nh phóc? c/ Mèi quan hÖ vµ trach nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh. - Quan hÖ vî  chång x©y dùng trªn c¬ së t×nh yªu vµ ph¸p luËt thõa nhËn (gi¶i thÝch tr¸ch nhiÖm vî  chång) - Quan hÖ cha mÑ  con c¸i (gi¶i thÝch tr¸ch nhiÖm) - Quan hÖ giòa «ng bµ  c¸c ch¸u (gi¶i thÝch tr¸ch nhiÖm) - Quan hÖ gi÷a anh chÞ em trong gia ®×nh (tr¸ch nhiÖm). 4/ PhÇn cñng cè: - HÖ thèng nh÷ng KTCB. - GV cho HS liªn hÖ: QH: T×nh yªu nam, n÷ víi vÊn ®Ò h«n nh©n vµ gia ®×nh. - T×nh yªu lµ tiªu chuÈn thiªng liªng mµ nam n÷ thanh niªn ph¶i biÕt t«n träng, b¶o vÖ. T×nh yªu ch©n chÝnh  H«n nh©n ®Ó cã 1 cuéc sèng gia ®×nh h¹nh phóc. Gia ®×nh h¹nh phóc lµ nÒn t¶ng ®Ó XH æn ®Þnh  . 5/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Gi¸o dôc ý thøc TT cho HS trong lÜnh vùc t×nh yªu, h«n nh©n vµ gia ®×nh. - Nh¾c nhë HS chuÈn bÞ bµi sau. 6/ Gîi ý kiÓm tra ®¸nh gi¸: - Cho HS su tÇm tôc ng÷ ca dao vÒ t×nh yªu vµ TC gia ®×nh. - Cho HS lµm BTTH (sgk). 7/ t liÖu tham kh¶o: - SGK GDCD 10. - Tµi liÖu GDCD 10 (cò) 11, (cò). - Tôc ng÷, ca dao. - SGK GV. __________________________________________ TiÕt 26. KiÓm tra viÕt 1 tiÕt. i/ * Nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: - Gióp HS cñng cè l¹i nh÷ng KTCB ®· häc trong c¸c bµi 9+10+11+12. - VËn dông nh÷ng KTCB ®· häc vµo TT cuéc sèng. - RÌn luyÖn cho HS nh÷ng kü n¨ng «n tËp, kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ nhËn thøc cña HS  XÕp lo¹i kÕt qu¶ cho HS. - Gi¸o giôc ý thøc kû luËt, tinh thÇn, th¸i ®é cña HS trong viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸. Ii/ néi dung kiÓm tra: - Cho HS nh÷ng c©u hái trong KTCB + BTTH + Liªn hÖ TT. §Ò 1: 1. Ph¹m trï ®¹o ®øc: L¬ng t©m? Danh dù? Nh©n phÈm? Cã quan hÖ NTN? GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i §Ò 2: 2. H¹nh phóc lµ g×? Quan niÖm NTN cho ®óng vÒ ph¹m trï h¹nh phóc cña con ngêi? Theo em h¹nh phóc ®èi víi 1 HS trong häc phæ th«ng lµ g×? 1. T×nh yªu ch©n chÝnh? BiÓu hiÖn cña nã? KÕt qu¶ cña t×nh yªu ch©n chÝnh? §iÓm kh¸c biÖt lín nhÊt trong chÕ ®é h«n nh©n ë níc ta hiÖn nay víi chÕ dé h«n nh©n trong XH phong kiÕn tríc kia? 2. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña gia ®×nh? Tr¸ch nhiÖm cña em víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn trong gia ®×nh? _________________________________________________ TiÕt 27+28. BµI 13. C¤NG D¢N VíI CéNG §ång. i/ môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: Trong bµi nµy GV cÇn gióp HS hiÓu ®îc: 1/ KiÕn thøc: - BiÕt ®îc céng ®ång lµ g×? Vai trß cña céng ®ång ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi. - Nªu ®îc thÕ nµo lµ nh©n nghÜa, hoµ nhËp hîp t¸c. - Nªu ®îc c¸c biÓu hiÖn, ®Æc trng cña nh©n nghÜa, hoµ nhËp, hîp t¸c. - HiÓu ®îc nh©n nghÜa, hoµ nhËp, hîp t¸c lµ nh÷ng yªu cÇu ®¹o ®øc cña ngêi c«ng d©n hiÖn nay trong mèi quan hÖ víi céng ®ång n¬i ë vµ tËp thÓ líp häc, trêng häc. 2/ VÒ kü n¨ng: - BiÕt sèng nh©n nghÜa, hoµ nhËp, hîp t¸c víi mäi ngêi xung quanh. 3/ Th¸i ®é: Gi¸o dôc ý thøc TT, th¸i ®é yªu quý g¾n bã víi líp, víi trêng, víi céng ®ång n¬i ë. Ii/ néi dung: - Bµi häc ®Ò cËp tíi yªu cÇu ®¹o ®øc cña c«ng d©n trong quan hÖ víi céng ®ång. - Bµi gåm 4 ®¬n vÞ kiÕn thøc: + Céng ®ång, vai trß cña céng ®ång ®èi víi con ngêi. + nh©n nghÜa. + hoµ nhËp. + Hîp t¸c. - Träng t©m cña bµi: Nh©n nghÜa, hoµ nhËp, hîp t¸c. - Bµi d¹y chia 2 tiÕt: + TiÕt 27: §¬n vÞ kiÕn thøc 1+ 2 (a). + TiÕt 28: §¬n vÞ kiÕn thøc 2 (b+c). Iii/ ph¬ng ph¸p: - GV cã thÓ sö dông PP: Th¶o luËn nhãm, ®µm tho¹i, liªn hÖ thùc tiÔn, dù ¸n. - KÕt hîp h×nh thøc lµm viÖc c¸ nh©n, theo nhãm, theo tæ. Iv/ tµi liÖu, ph¬ng tiÖn: - SGK GDCD 10, s¸ch GV GDCD10. - ThiÕt kÕ bµi gi¶nh GDCD 10, tµi liÖu GDCD 10. - Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, bµi b¸o vÒ ho¹t ®éng c¸ nh©n, bµi b¸o vÒ ho¹t ®éng nh©n ®¹o, vÒ ho¹t ®éng hoµ nhËp hîp t¸c víi céng ®ång. v/ tiÕn tr×nh d¹y häc: 1/ KiÓm tra bµi cò: 2 HS. (c©u hái sgk + liªn hÖ thùc tiÔn). 2/ Giíi thiÖu bµi míi: - Con ngêi ta ai còng sèng trong céng ®ång, lµm viÖc häc tËp trong céng ®ång, kh«ng ai cã thÓ t¸ch rêi khái céng ®ång. Song mçi thµnh viªn ph¶i sèng, øng sö NTN trong céng ®ång. VËy céng ®ång lµ g×? Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n víi céng ®ång….. nghiªn cøu qua bµi häc. 3/ Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Nh÷ng néi dung KTCB cÇn ®¹t ®îc ? H·y kÓ tªn 1 sè VD vÒ céng ®ång? 1/ Céng ®ång vµ vai trß cña céng ®ång GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i ? Céng ®ång lµ g×? - HS tr¶ lêi. - GV kh¸i qu¸t. GV nªu c©u hái th¶o luËn: Nhãm 1: Céng ®ång cã vai trß NTN ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi? Nhãm 2: §iÒu g× s¶y ra nÕu con ngêi ph¶i sèng t¸ch biÖt khái céng ®ång? - §¹i diÖn nhãm HS tr¶ lêi c©u hái. - GV kÕt luËn. ? Mçi c¸ nh©n cã thÓ tham gia nhiÒu céng ®ång kh¸c nhau kh«ng? Cho VD? ? Mçi c¸ nh©n ph¶I sèng øng sö thÕ nµo trong céng ®ång líp häc, trêng häc, céng ®ång n¬I c tró? - HS tr¶ lêi - GVKL: Mçi céng ®ång con ngêi chuÈn mùc ®¹o ®øc, quy t¾c øng sö riªng, mµ c¸ nh©n sèng trong ®ã ph¶i tu©n thñ. §èi víi líp häc, nhµ trêng, céng ®ång d©n c. Nh©n nghÜa, hoµ nhËp, hîp t¸c lµ chuÈn mùc ®¹o ®øc quan träng mµ c«ng d©n cÇn cã. ? ThÕ nµo lµ nh©n nghÜa? ? Su tÇm tôc ng÷, ca dao vÒ nh©n nghÜa? ? C¸c biÓu hiÖn vÒ truyÒn thèng nh©n nghÜa VN? ? V× sao nh©n nghÜa l¹i lµ yªu cÇu vÒ ®¹o ®øc cña c«ng d©n trong quan hÖ céng ®ång. ? Ph¶I lµm g× ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng nµy cña d©n téc? - HS tr¶ lêi - GV kÕt luËn. ®èi víi cuéc sèng con ngêi: a/ Céng ®ång lµ g×? - Céng ®ång lµ toµn thÓ nh÷ng ngêi cïng sèng, cã nh÷ng quan ®iÓm gièng nhau, g¾n bã víi nhau thµnh 1 khèi sinh ho¹t XH. VD: Céng ®ång d©n c… b/ Vai trß cña céng ®ång ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi. - Céng ®ång lµ h×nh thøc thÓ hiÖn c¸c mèi liªn hÖ vµ quan hÖ cña con ngêi. §ã lµ m«i trêng c¸ nh©n thÓ hiÖn sù liªn kÕt, hîp t¸c víi nhau: + Mçi ngêi lµ thµnh viªn cña céng ®ång  c¸ nh©n ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghÜa vô cña céng ®ång vµ tu©n theo nguyªn t¾c cña céng ®ång. VD…. + Céng ®ång ch¨m lo cho ®êi sèng c¸ nh©n, b¶o ®¶m cho sù � cña c¸ nh©n VD… + §êi sèng céng ®ång cÇn cã sù kÕt hîp ®óng ®¾n quan hÖ gi÷a c¸ nh©n vµ tËp thÓ, XH céng ®ång gi¶i quyÕt mèi quan hÖ gi÷a lîi Ých chung vµ riªng, giìa quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸ nh©n VD… 2/ Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n víi céng ®ång: a/ Nh©n nghÜa: - Nh©n lµ lßng th¬ng ngêi. NghÜa lµ ®iÒu ®îc coi lµ hîp lÏ ph¶I lµm khu«n phÐp cho c¸ch xö thÕ cña con ngêi � Nh©n nghÜa lµ lßng yªu th¬ng con ngêi vµ ®èi xö víi ngêi theo lÏ ph¶i. §ã lµ tiªu chuÈn, th¸I ®é viÖc lµm ®óng ®¾n phï hîp víi ®¹o lý cña DT ViÖt nam. VD (liªn hÖ). + Nh©n nghÜa thÓ hiÖn lßng nh©n ¸i, t¬ng th©n, t¬ng ¸I, gióp ®ì lÉn nhau. + Nh©n nghÜa: ThÓ hiÖn lßng vÞ tha cao thîng, ®èi xö khoan hång � §©y lµ nÐt næi bËt trong truyÒn thèng cña ngêi VN. � Mçi HS cÇn: KÕ thõa ph¸t huy truyÒn thèng nh©n ¸I, nh©n nghÜa cña DT. Chóng ta ph¶i yªu th¬ng t«n träng mäi ngêi, kÝnh träng ngêi trªn, nhêng nhÞn ngêi díi, ®oµn kÕt th©n ¸i víi b¹n bÌ, s½n sµng gióp ®ì mäi ngêi theo kh¶ n¨ng.  Chó ý: HÕt phÇn néi dung nµy GV cã sù cñng cè KTCB trong tiÕt häc b/ Hoµ nhËp: nµy. - Hoµ nhËp lµ sèng gÇn gòi chan hoµ, §Ó ®a ra KN vÒ hoµ nhËp GV cho HS kh«ng xa l¸nh mäi ngêi, kh«ng g©y m©u thuÉn, bÊt hoµ víi ngêi kh¸c, cã ý thøc suy nghÜ c¸c t×nh huèng sau: (1) Th«ng tin: Cuéc ®êi ho¹t ®éng tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña céng ®ång. CM cña HCT…(sgk tr90). (2) Trong thêi kú CM §¶ng ta cßn ph¶i…®¸nh ®Ëp (sgk tr91). (3) Vµo mïa hÌ §oµn TNCSHCM ®· tæ chøc “chiÕn dÞch t×nh nguyÖn” GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i cho SV ®¹i häc Y, s ph¹mvÒ vïng s©u, vïng xa ch¨m sãc søc khoÎ, d¹y ch÷ cho ND, hä ®· sèng víi d©n lµm viÖc, kh¸m søc khoÎ, d¹y ch÷ cho con em ND. - GV cho HS cïng trao ®æi � Kh¸i niÖm vÒ hoµ nhËp. - GV gi¶I thÝch � KL. ? ý nghÜa cña hoµ nhËp? - HS tr¶ lêi - GVGT – Liªn hÖ TT. ? Liªn hÖ b¶n th©n TN. HS ph¶i rÌn luyÖn NTN ®Ó sèng hoµ nhËp? � Sèng hoµ nhËp víi céng ®ång sÏ cã thªm søc m¹nh vît qua khã kh·n cña cuéc sèng, gióp con ngêi cã niÒm vui cña cuéc sèng. - T«n träng ®oµn kÕt, quan t©m gióp ®ì, vui vÎ, cëi më chan hoµ víi mäi ngêi xung quanh. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ cña nhµ trêng, cña ®Þa ph¬ng. ®ång thêi vËn ®éng mäi ngêi cïng tham gia. c/ Hîp t¸c: - KN: Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn nhau trong mét c«ng viÖc, mét lÜnh vùc nµo ®ã v× môc ®Ých chung. - GV cã thÓ cho BTTN gäi HS lµm. - GV: Trong cuéc sèng con ngêi cÇn ph¶i biÕt hîp t¸c víi nhau. VËy thÕ nµo lµ hîp t¸c? ý nghÜa? Nguyªn t¾c cña hîp t¸c? VD: GV ®a ra bøc tranh vÒ trß ch¬i kÐo co? H×nh ¶nh trß ch¬i cïng chung søc � Kh¸I niÖm hîp t¸c? ? BiÓu hiÖn cña hîp t¸c? � Hîp t¸c lµ cïng nhau bµn b¹c, phèi - HS tr¶ lêi - GV gi¶I thÝch – KÕt luËn. hîp nhÞp nhµng, hiÓu biÕt nhiÖm vô cña nhau, s½n sµng gióp ®ì chia sÎ. � T¹o nªn søc m¹nh tinh thÇn vµ thÓ ? ý nghÜa cña hîp t¸c? chÊt. � §em l¹i chÊt lîng, hiÖu qu¶ cao trong ? Nguyªn t¾c cña hîp t¸c? c«ng viÖc. � Nguyªn t¾c: Tù nguyÖn, b×nh ®¼ng ? C¸c lo¹i hîp t¸c? hai bªn cïng cã lîi. - Hîp t¸c gåm: + Hîp t¸c song ph¬ng, ®a ph¬ng. + Hîp t¸c tõng lÜnh vùc hoÆc toµn diÖn. + Hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n, c¸c nhãm, ? Liªn hÖ TT b¶n th©n? gi÷a céng ®ång d©n téc, Quèc gia. - Mçi HS cÇn: ? GV cho HS gi¶i thÝch c©u ca dao: + Cïng nhau bµn b¹c, ph©n c«ng x©y Mét c©y lµm ch¼ng nªn non. dùng kÕ ho¹ch cô thÓ. Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao? + Nghiªm tóc thùc hiÖn. ? Quan ®iÓm cña §¶ng: “ViÖt nam muèn + Phèi hîp nhÞp nhµng, chia sÎ, ®ãng lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc” gãp s¸ng kiÕn cho nhau. - HS trao ®æi – GV kÕt luËn. + §¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm. 4/ PhÇn cñng cè: - HÖ thèng nh÷ng KTCB. - Kh¾c s©u phÇn träng t©m. 5/ Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Gi¸o dôc ý TTT cho HS trong viÖc g¾n bã víi céng ®ång, trêng líp, d©n c. - Nh¾c nhë chuÈn bÞ bµi sau. 6/ Gîi ý kiÓm tra ®¸nh gi¸: - Cho HS su tÇm tôc ng÷, ca dao nãi vÒ nh©n nghÜa, hoµ nhËp, hîp t¸c. - Cho HS lµm BTTH sgk. 7/ T liÖu tham kh¶o: - sgk GDCD 10. - Tµi liÖu GDCD 11 cò. GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i - Sgk GV. - Tôc ng÷, ca dao. __________________________________________ TiÕt 29+30. Bµi 14. C«ng d©n víi sù nghiÖp x©y dùng Vµ b¶o vÖ tæ quèc I/ Môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: Qua bµi nµy HS cÇn n¾m ®îc nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1/ VÒ kiÕn thøc: - HiÓu vÒ truyÒn thèng yªu níc cña d©n téc VN - ThÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, HS trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc 2/ VÒ kü n¨ng - BiÕt tham gia ho¹t ®éng x©y dùng quª h¬ng, ®Êt níc phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh 3/ VÒ th¸i ®é - Yªu quÝ tù hµo vÒ quª h¬ng, ®Êt níc,d©n téc - Cã ý thøc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ quª h¬ng ®Êt níc. II/ Néi dung: Bµi häc ®Ò cËp ®Õn tr¸ch nhiÖm ®¹o ®øc cña c«ng d©n trong quan hÖ víi Tæ quèc. Träng t©m cña bµi: Yªu níc lµ truyÒn thèng ®¹o ®øc tèt ®Ñp cña d©n téc, lµ søc m¹nh céi nguån cña d©n téc, tr¸ch nhiÖm cña TN, HS ph¶i häc tËp rÌn luyÖn ®Ó chuÈn bÞ tham gia XD b¶o vÖ Tæ quèc. Bµi d¹y 2 tiÕt: TiÕt 29: Môc (1) TiÕt 30: Môc (2) + (3) III/ Ph¬ng ph¸p: - GV cã thÓ sö dông PP: §µm tho¹i, th¶o luËn nhãm, liªn hÖ TT, dù ¸n tæ chøc diÔn ®µn, cho HS nghe b»ng b¨ng c¸t sÐt, xem b¨ng h×nh, tiÓu phÈm, bµi h¸t vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. IV/ Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn: - sgk GDCD 10, sgv GDCD 10. - ThiÕt kÕ bµi gi¶ng GDCD 10, tµi liÖu GDCD 11 cò. - Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, ca dao, bµi h¸t vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i V/ tiÕn tr×nh d¹y häc: (1) KiÓm tra bµi cò: 2 HS. C©u hái sgk + BTTH + liªn hÖ TT. (2) Giíi thiÖu bµi míi: - GV cho HS nghe bµi h¸t vÒ quª h¬ng ®Êt níc VD “ViÖt nam quª h¬ng t«i” � nhËn xÐt vÒ bµi h¸t? T/C cña TG thÓ hiÖn trong bµi h¸t? - GV ®Æt vÊn ®Ò: Mçi ngêi ®Òu cã Tæ quèc cña m×nh, VN lµ Tæ quèc cña chóng ta. ®ã lµ tªn gäi ®Êt níc mét c¸ch thiªng liªng tr×u mÕn. Lµ c«ng d©n cña níc ViÖt nam chóng ta ph¶I cã tr¸ch nhiÖm NTN trong c«ng cuéc XD vµ b¶o vÖ Tæ quèc. (4) Bµi míi: - GV: §Æt vÊn ®Ò: Yªu níc lµ tiªu chuÈn TN ®· cã tõ l©u ®êi, ®ã lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc quyÒn lîi cña c«ng d©n ®èi víi Tæ quèc. VËy ta cïng t×m hiÓu thÕ nµo lµ lßng yªu níc? ? NhËn xÐt g× vÒ T/C cña TG qua bµi th¬ “ThÇn” cña Lý Thêng KiÖt. Qua bµi th¬ “Sao chiÕn th¾ng” cña ChÕ Lan Viªn. - HS trao ®æi. - GV gi¶I thÝch – KÕt luËn. ? Lßng yªu níc cña ngêi VN ®îc b¾t nguån tõ ®©u? - HS tr¶ lêi - GV gi¶I thÝch – Liªn hÖ. GV cho HS ph©n nhãm: (1) T×m hiÓu vÒ truyÒn thèng yªu níc cña d©n téc? (2) LÊy VD chøng minh nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu níc cña d©n téc VN? (3) B¶n th©n em rót ra ®îc bµi häc g×? - HS ®¹i diÖn ph¸t biÓu ý kiÕn. - GV tæng hîp – KÕt luËn. 1/ §¬n vÞ KT1: Lßng yªu níc. a/ Lßng yªu níc lµ g×? - K/N: Lßng yªu níc lµ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc, lµ tinh thÇn s½n sµng ®em kh¶ n¨ng cña m×nh phôc vô lîi Ých cña Tæ quèc. - Lßng yªu níc b¾t nguån tõ t×nh c¶m b×nh dÞ gÇn gòi nh t×nh c¶m ®èi víi gia ®×nh, nh÷ng ngêi th©n yªu cña m×nh, yªu n¬i m×nh sinh ra, lín lªn, trëng thµnh: ®ã lµ xãm lµng quª h¬ng � Lßng yªu níc. b/ TruyÒn thèng yªu níc cña d©n téc VN. - Lßng yªu níc cña ngêi VN ®îc h×nh thµnh hun ®óc tõ trong cuéc ®Êu tranh l©u dµi, gian khæ, kiªn cêng cña nh©n d©n ta trong 4000 n¨m dùng níc vµ gi÷ níc. � Yªu níc lµ truyÒn thèng ®¹o ®øc cao quý, thiªng liªng, lµ céi nguån cña c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng kh¸c. §ã lµ søc m¹nh gióp DT ta vît qua khã kh¨n, thö th¸ch chiÕn th¾ng giÆc ngo¹i x©m, ®a DT ta �.  BiÓu hiÖn cña lßng yªu níc: - T×nh c¶m g¾n bã víi quª h¬ng ®Êt níc. - T×nh yªu th¬ng ®èi víi ®ång bµo, gièng nßi, DT. - Lßng tù hµo vÒ DT. - §oµn kÕt kiªn cêng chèng giÆc ngo¹i x©m. - CÇn cï lao ®éng s¸ng t¹o.  Bµi häc rót ra: - n©ng cao hiÓu biÕt, ph¸t huy truyÒn thèng yªu níc cña DT. - tÝch cùc häc tËp, lao ®éng s¸ng t¹o lµ thÓ hiÖn lßng yªu níc cña m×nh. - BiÕt t«n träng truyÒn thèng vµ c¸c gi¸ trÞ ®¹o ®øc cao quý cña GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i Sau ®¬n vÞ kiÕn thøc (1) GV cñng cè KTCB � Cho HS su tÇm tôc ng÷ ca dao nãi vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. GV: Chóng ta lµ c«ng d©n cña ®Êt níc ph¶I lµm g× ®Ó gi÷ g×n, ph¸t huy truyÒn thèng yªu níc cña DT? Cho HS xem h×nh ¶nh thnh niªn tÝch cùc XD ®Êt níc, phãng sù vÒ thµnh tùu XD ®Êt níc trong thêi kú ®æi míi. ? Thanh niªn, HS ph¶I lµm g× ®Ó gãp phÇn XD Tæ quèc? - HS tr¶ lêi - GV kÕt luËn. - GV cho HS xem phãng sù TN lªn ®êng lµm nghÜa vô b¶o vÖ Tæ quèc, phãng sù cña qu©n vµ d©n ta trong cuéc ®Êu tranh gi¶I phãng DT ë miÒn nam ViÖt nam. - GV liªn hÖ lêi d¹y cña B¸c Hå: “C¸c vua Hïng cã c«ng dùng níc, B¸c ch¸u ta ph¶I cïng nhau gi÷ lÊy níc”. ? Thùc hiÖn lêi d¹y cña B¸c TN, HS ph¶i lµm g×? - HS tr¶ lêi - GV kÕt luËn. DT. §¬n vÞ kiÕn thøc (2) Tr¸ch nhiÖm XD Tæ quèc. - ch¨m chØ häc tËp, lao ®éng s¸ng t¹o häc tËp cã môc ®Ých, ®éng c¬ ®óng ®¾n. - TÝch cùc rÌn luyÖn ®¹o ®øc, t¸c phong, lèi sèng trong s¸ng lµnh m¹nh, ®Êu tranh víi nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc trong XH, ®Êu tranh chèng hµnh ®éng ®I ngîc l¹i lîi Ých cña Tæ quèc, cña d©n téc - TÝch cùc tham gia gãp phÇn x©y dùng quª h¬ng 3/ Tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ Tæ quèc - Trung thµnh víi Tæ quèc, víi chÕ ®é XH, c¶nh gi¸c víi nh÷ng ©m mu ph¸ ho¹i cña kÎ thï, phª ph¸n ®Êu tranh víi mäi thñ ®o¹n ph¸ rèi an ninh chÝnh trÞ - TÝch cùc häc tËp rÌn luyÖn søc khoÎ ,b¶o vÖ søc khoÎ, gi÷ vÖ sinh m«i trêng - Tham gia nghÜa vô qu©n sù, s½n sµng lªn ®êng b¶o vÖ Tæ quèc. VËn ®éng mäi ngêi cïng thùc hiÖnnghÜa vô qu©n sù . - tÝch cùc tham gia ho¹t ®éngan ninh ë ®Þa ph¬ng. GV cho HS thi h¸t, kÓ chuyÖn vÒ g¬ng ®Êu tranh anh dòng cña DT, tinh thÇn lao ®éng XD Tæ quèc? - Liªn hÖ viÖc lµm cña em gãp phÇn XD quª h¬ng ®Êt níc? VD: Lµm xanh, s¹ch ®Ñp ®êng lµng, ngâ xãm. - Tuyªn truyÒn phßng tr¸nh HIV/ AIDS trong céng ®ång. (4) PhÇn cñng cè - HÖ thèng nh÷ng KTCB trong bµi - Kh¾c s©u phÇn träng t©m. (5) Ho¹t ®éng nèi tiÕp: - Gi¸o dôc ý thøc TT, TC, t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc, ý thøc häc tËp rÌn luyÖn gãp phÇn XD quª h¬ng ®Êt níc. - Híng dÉn chuÈn bÞ bµi sau. (6) Gîi ý kiÓm tra ®¸nh gi¸: - Cho HS lµm c©u hái + BTTH (sgk) - Su tÇm tôc ng÷, ca dao, bµi h¸t vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc. (7) T liÖu tham kh¶o: - t liÖu sgk GDCD 10. - Tµi liÖu GDCD 11 (cò). - S¸ch gi¸o viªn. - V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng 9+10. ___________________________________________ GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i TiÕt 31. bµi 15. C«ng d©n víi mét sè vÊn ®Ò CÊp thiÕt cña nh©n lo¹i I/ Môc tiªu cÇn ®¹t ®îc: Qua bµi häc nµy HS cÇn n¾m ®îc nh÷ng KTCB sau: 1/ VÒ kiÕn thøc: - HiÓu ®îc nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña nh©n lo¹i hiÖn nay nh: ¤ nhiÔm m«i trêng, bïng næ d©n sè, c¸c dÞch bÖnh hiÓm nghÌo. - HiÓu ®îc tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, cña HS trong viÖc tham gia gi¶I quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña nh©n lo¹i hiÖn nay. 2/ VÒ kü n¨ng: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi kh¶ n¨ng cña b¶n th©n, gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña nh©n lo¹i. 3/ VÒ th¸i ®é: TÝch cùc ñng hé nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ NN, ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng gãp phÇn gi¶I quyÕt 1 sè vÊn ®Ò cÊp thiÕt cña nh©n lo¹i do nhµ trêng, ®Þa ph¬ng tæ chøc. II/ Néi dung: Bµi häc ®Ò cËp tíi yªu cÇu ®¹o ®øc cña c«ng d©n trong mèi quan hÖ víi nh©n lo¹i. Bµi cã 3 ®¬n vÞ KT bè côc trong 3 môc cô thÓ cña bµi. Gióp HS hiÓu ®îc nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®ã lµ g×? Mèi quan hÖ gi÷a vÊn ®Ò ®ã? V× sao vÊn ®Ò ®ã lµ cÊp thiÕt? Tr¸ch nhiÖm cña TN, HS. III/ Ph¬ng ph¸p: Trong bµi nµy cã thÓ kÕt hîp sö dông c¸c ph¬ng ph¸p: §µm tho¹i, th¶o luËn nhãm, liªn hÖ TT, dù ¸n kÕt hîp lµm viÖc theo nhãm vµ theo líp. IV/ Tµi liÖu, ph¬ng tiÖn: - Tranh ¶nh, b¨ng h×nh, biÓu ®å, sè liÖu vÒ m«i trêng, vÒ gia t¨ng d©n sè, t×nh tr¹ng ®ãi nghÌo, l©y nhiÔm HIV/ AIDS. - Tranh ¶nh vÒ ho¹t ®éng b¶o vÖ m«i trêng, phßng chèng HIV/ AIDS. V/ TiÕn tr×nh d¹y häc: (1) KiÓm tra bµi cò: 2 HS. (C©u hái + BTTH sgk). (2) Giíi thiÖu bµi míi: Qua theo dâi trªn nh÷ng ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, qua s¸ch b¸o, em thÊy c¸c quèc gia trªn TG hiÖn nay quan t©m tíi nh÷ng vÊn ®Ò g×? T¹i sao hä l¹i cïng quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò ®ã? Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi vÊn ®Ò nµy NTN? � Nghiªn cøu bµi häc. (3) Bµi míi: GV: ®Æt vÊn ®Ò: 1/ ¤ nhiÔm m«i trêng lµ tr¸ch nhiÖm cña TN, MT lu«n g¾n chÆt víi cuéc sèng c«ng d©n trong viÖc b¶o vÖ m«i trêng. h»ng ngµy cña con ngêi � Gi÷a TN vµ a/ ¤ nhiÔm m«i trêng: con ngêi cã quan hÖ kh¨ng khÝt h÷u c¬ - M«i trêng bao gåm c¸c yÕu tè TN vµ kh«ng t¸ch rêi. yÕu tè VC t¹o quan hÖ mËt thiÕt víi nhau - TC nhãm th¶o luËn: bao quanh con ngêi. (1) M«i trêng lµ g×? KÓ tªn TN theo 3 VD: Kho¸ng s¶n, ®Êt ®ai, rõng, biÓn, nhãm: TN kh«ng thÓ t¹i sao? TN cã thÓ ®éng thùc vËt, níc, KK, ¸nh s¸ng… t¹i sao? TN v« tËn? - Thùc tr¹ng MT hiÖn nay: (2) Thùc tr¹ng vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr- + TN thiªn nhiªn khai th¸c c¹n kiÖt êng? Liªn hÖ cô thÓ? + MT bÞ « nhiÔm (3) Hëu qu¶ cña vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr- + Ma lín, b·o lò, ma a xÝt, tÇng «z«n bÞ êng? Liªn hÖ TT? chäc thñngnhiÖt ®é tr¸I ®Êt nãng dÇn (4) ThÕ nµo lµ b¶o vÖ m«i trêng? Nªu lªn… c¸c ho¹t ®äng cña c«ng d©n trong viÖc � MÊt c©n b»ng sinh th¸i � ¶nh hëng b¶o vÖ m«I trêng? Tr¸ch nhiÖm cña trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng cña con ngêi. thanh niªn, HS? b/ Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc - C¸c nhãm trao ®æi, bæ sung ý kiÕn b¶o vÖ m«i trêng GV: NguyÔn ThÞ Niªm - GA10 GDCD - THPT Quúnh C«i - GV tæng kÕt – liªn hÖ Ngµy 15/ 6/ 1992 héi nghÞ thîng ®Ønh víi 120 níc tham dù t¹i Ri «®ª gia nª r« ( Bra zin )vÒ vÊn ®Ò b¶o vÖ m«I trêng, XD cuéc sèng bÒn v÷ng cho mäi ngêi. Ngµy 5/ 6 hµng n¨m lµ ngµy m«i trêng thÕ giíi, níc ta trong n¨m 2005®· ban hµnh luËt b¶o vrrj MT GV: sù gia t¨ng d©n sè hiÖn nay trªn toµn cÇu ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp b¸chcña toµn nh©n lo¹i ®ßi hái mçi quèc gia ph¶I tÝch cùc gi¶i quyÕt. - Cho c¸c tæ th¶o luËn: (1) Em cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh d©n sè thÕ giíi: 1950: D©n sè 2,5 tû N 1980: ,, 4,4 tû N 1987: ,, 5 tû N 2006: ,, 6,6 tû N (2) Sù bïng næ d©n sè lµ g×? hËu qu¶ cña t×nh h×nh ®ã? (3) NhËn xÐt g× vÒ d©n sè níc ta? NN cÇn lµm g× ®Ó h¹n chÕ bïng næ d©n sè? (4) Tr¸ch nhiÖm cña HS? - HS trao ®æi - GV nhËn xÐt  KL  Liªn hÖ TT. GV: Nh©n lo¹i ngµy nay ®ang ph¶I ®èi mÆt víi nh÷ng c¨n bÖnh hiÓm nghÌo. VD:…….c¸c c¨n bÖnh ®ã thùc sù ®ang uy hiÕp sù sèng cña nh©n lo¹i. VD: Níc Trung Anh cã nh÷ng lµng, x· bÞ ung th, dÞch sèt … ®Æc biÖt lµ ®¹i dÞch AIDS. GV: Cho HS xem xÐt, trao ®æi nh÷ng th«ng tin sau: 1. Th«ng tin bÖnh AIDS (sgk). 2. HiÖn nay níc ta cã kho¶ng 2,1 triÖu thanh thiÕu niªn chiÕm 31,5% d©n sè. Tuy nhiªn nhËn thøc vÒ sinh s¶n, hµnh vi lèi sèng cßn nhiÒu víng m¾c, sa vµo tÖ n¹n XH. Cô thÓ ngêi nhiÔm HIV tõ 15 – 19 tuæi lµ 69%, cø 5 ca n¹o thai cã 1 ca ë tuæi vÞ thµnh niªn. 3. KÓ tªn nh÷ng dÞch bÖnh hiÓm nghÌo? - B¶o vÖ MT lµ kh¾c phôc m©u thuÉn nÈy sinh trong quan hÖ gi÷a con ngêi víi TN ®Ó ho¹t ®éng cña con ngêi kh«ng ph¸ vì c©n b¨ng sinh th¸i - Tr¸ch nhiÖm cña HS: + Gi÷ g×n trËt tù vÖ sinh trêng líp, n¬i c tró, kh«ng vøt r¸c th¶I r¸c bõa b·i. + Kh«ng dïng chÊt næ khai th¸c h¶i s¶n + TÝch cùc trång c©y, trång rõng. + §Êu tranh nh÷ng hµnh vi ph¸ ho¹i m«i trêng. 2/ Sù bïng næ d©n sè vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc h¹n chÕ sù bïng næ d©n sè. a/ Sù bïng næ d©n sè - bïng næ d©n sè lµ sù gia t¨ng d©n sè qu¸ nhanh trong mét thêi gian ng¾n, g©y ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn mäi mÆt ®êi sèng cña XH - HËu qu¶ cña sù bïng næ d©n sè: +Kinh tÕ nghÌo nµn, ®êi sèng khã kh¨n, suy tho¸i gièng nßi. +ThÊt nghiÖp, thÊt häc, mï ch÷ + TÖ n¹n XH gia t¨ng + C¹n kiÖt TN m«i trêng, mÊt c©n b¨ng sinh th¸i, bÖnh dÞch nguy hiÓm… b/ tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc h¹n chÕ sù bïng næ d©n sè. - Nghiªm chØnh thùc hiÖn luËt h«n nh©n vµ gia ®×nh. - TÝch cùc tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ  ngêi cïng thùc hiÖn chÝnh s¸Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam d©n sè KHHG§. - Cã cuéc sèng lµnh m¹nh kh«ng kÕt h«n, sinh con ë tuæi vÞ thµnh niªn. kh«ng quan hÖ t×nh dôc tríc h«n nh©n. 3/ Nh÷ng bÖnh dÞch hiÓm nghÌo vµ tr¸Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc phßng ngõa, ®Èy lïi nh÷ng bÖnh dÞch hiÓm nghÌo. a/ Nh÷ng dÞch bÖnh hiÓm nghÌo. - bÖnh lao, sèt rÐt, dÞch t¶, ung th, tim m¹ch, huyÕt ¸p… ®Æc biÖt lµ ®¹i dÞch AIDS. - C¸c dÞch bÖnh hiÓm nghÌo ®ang uy hiÕp sù sèng cña nh©n lo¹i  Céng ®ång quèc tÕ cÇn ph¶i hîp t¸c ®Ó ng¨n chÆn ®Èy lïi c¨n bÖnh hiÓm nghÌo. b/ Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n. - Lµ HS cÇn: + TÝch cùc rÌn luyÖn th©n thÓ luyÖn tËp TDTT, gi÷ vÖ sinh b¶o vÖ søc khoÎ. + sèng lµnh m¹nh, tr¸nh xa nh÷ng tÖ n¹n XH, tr¸nh xa nh÷ng hµnh vi g©y h¹i cuéc sèng b¶n th©n, gia ®×nh vµ XH. + TÝch cùc tham gia c«ng t¸c tuyªn
- Xem thêm -