Tài liệu Giáo án gdcd 9 trọn bộ_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GDCD 9 Ngµy so¹n: 3/ 9/ 2006 1 GDCD 9 Ngµy gi¶ng: 6 /9 / 2006 TiÕt1. Bµi 1: ChÝ c«ng v« t A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t; nh÷ng biÓu hÖn cña chÝ c«ng v« t; v× sao ph¶i chÝ c«ng v« t. 2- KÜ n¨ng: - HS biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t hoÆc kh«ng chÝ c«ng v« t; biÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nhvµ rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã phÈm chÊt chÝ c«ng v« t. 3- Th¸i ®é: - BiÕt quý träng vµ ñng hénh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t; biÕt phª ph¸n, ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi tù t, tù lîi thiÕu chÝ c«ng v« t. II- ph¬ng ph¸p: - KÓ chuyÖn, ph©n tÝch, thuyÕt tr×nh, ®µm tho¹i. - T¹o t×nh huèng, gi¶i quyÕt, nªu g¬ng. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV líp 9. - ChuyÖn kÓ, ca dao, tôc ng÷, b¶ng phô. 2- Trß: - SGK + vë ghi. - ChuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë vµ bµi míi cña HS. II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (4’) ChuyÖn kÓ vÒ “Mét «ng giµ lÈm cÈm” g¸nh trªn vai 86 tuæi ®êi víi kho¶n l¬ng hu hai ngêi c¶ th¶y 440.000®/th¸ng. Nu«i thªm c« ch¸u ngo¹i 7 tuæi, nhng vÉn ®Ìo bßng d¹y häc miÕn phÝ cho trÎ nghÌo, «ng gi¸o lµng Bïi v¨n HiÒn nhµ ë th«n Th¸i b×nh, x· §«ng Th¸i, huyÖn Ba V×- Hµ T©y… ? C©u chuyÖn trªn nãi lªn ®øc tÝnh g× cña «ng gi¸o lµng? - HS tr¶ lêi. - GV: §Ó hiÓu ®îc thÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? chÝ c«ng v« t cã ý nghÜa nh thÕ nµo chóng ta cïng ®i t×m hiÓu bµi 1: ChÝ c«ng v« t */ Néi dung bµi: I- §Æt vÊn ®Ò: GV HS ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò trong SGK. */ Th¶o luËn: ? Nªu viÖc lµm cña Vò T¸n §êng vµ TrÇn 1- Khi T« HiÕn Thµnh èm: Trung T¸? + Vò T¸n §êng ngµy ®ªm hÇu h¹ bªn giêng bÖnh rÊt chu ®¸o. GV + TrÇn Trung T¸ m¶i viÖc chèng giÆc n¬i biªn c¬ng. ? V× sao T« HiÕn Thµnh l¹i chän TrÇn - T« HiÕn Thµnh dïng ngêi hoµn toµn chØ Trung T¸ thay thÕ «ng lo viÖc níc nhµ? c¨n cø vµo viÖc ai lµ ngêi cã kh¶ n¨ng g¸nh v¸c c«ng viÖc chung cña ®Êt níc. 2 GDCD 9 ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh biÓu hiÖn - viÖc lµm cña THT lµ xuÊt ph¸t tõ lîi Ých ®iÒu g×? chung, lµ ngêi c«ng b»ng kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i. 2- B¸c Hå: GV Mong muèn cña B¸c Hå lµ g×? - Mong muèn Tæ quèc ®îc gi¶i phãng, ? nh©n ®©n ®îc Êm no, h¹nh phóc. Môc ®Ých mµ b¸c theo ®uæi lµ g×? - Môc ®Ých sèng: “ lµm cho Ých quèc, lîi ? d©n” Em cã suy nghÜ g× vÒ cuéc ®êi vµ sù - Lµ tÊm g¬ng s¸ng tuyÖt vêi cña mét con ? nghiÖp c¸ch m¹ng cña CTHCM? ngêi ®· chän ®êi m×nh cho quyÒn lîi cña DT, cña ®Êt níc vµ h¹nh phóc cña ND. ? GV ViÖc lµm cña T« HiÕn Thµnh vµ Chñ -> ChÝ c«ng v« t. ? tÞch HCM cña ®øc tÝnh g×? II- Bµi häc: 1- Kh¸i niÖm: Qua phÇn t×m hiÓu trªn em hiÓu thÕ nµo ChÝ c«ng v« t lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ngêi, thÓ hiÖn sù c«ng b»ng, kh«ng ? lµ chÝ c«ng v« t? thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ChÝ c«ng v« t lµ phÈm chÊt tèt ®Ñp, ph¶i, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung vµ ®Æt GV trong s¸ng vµ cÇn thiªt cho tÊt c¶ mäi lîi Ých chung lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n. ngêi thÓ hiÖn sù c«ng b»ng… VD: Lu«n cè g¾ng lµm viÖc b»ng tµi LÊy VD viÖc lµm thÓ hiÖn chÝ c«ng v« t- n¨ng, søc lùc cña m×nh… ? ? - Nhê phÈm chÊt cao ®Ñp ®ã B¸c ®· nhËn Quay l¹i c©u chuyÖn: GV Sù nghiÖp vµ cuéc ®êi cña b¸c ®· t¸c ®îc trän vÑn t×nh c¶m cña ND ta ®èi víi ? ®éng tíi t×nh c¶m cña ND ta nh thÕ B¸c. §ã lµ sù tin yªu kÝnh träng, sù kh©m phËc, lßng tù hµo vµ sù g¾n bã, gÇn gòi, nµo? th©n thiÕt. 2- ý nghÜa: ChÝ c«ng v« t ®em l¹i lîi Ých cho tËp thÓ Sèng vµ lµm viÖc nh t« hiÕn Thµnh vµ vµ céng ®ång XH, gãp phÇn lµm cho ? Chñ tÞch HCM sÏ cã lîi g× cho tËp thÓ ®Êt níc giµu m¹nh, XH c«ng b»ng,d©n chñ, v¨n minh. §îc mäi ngêi kÝnh vµ cho XH? …SÏ ®îc mäi ngêi yªu quý, tin cËy, ®en träng, tin cËy. GV l¹i lîi Ých cho tËp thÓ vµ XH… C¸c b¹n trong líp chóng ta ®· biÕt xö sù chÝ c«ng v« t cha? V× sao? Lµ HS cÇn rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝ ? c«ng v« t NTN? Ph¶i nhËn thøc ®óng ®Ó ph©n biÖt gi÷a GV chÝ c«ng v« t vµ kh«ng chÝ c«ng v« t… ? 3-RÌn luyÖn chÝ c«ng v« t: - Cã th¸i ®é ñng hé ngêi chÝ c«ng v« t. - Phª ph¸n hµnh vi vô lîi c¸ nh©n, thiÕu c«ng b»ng. III- LuyÖn tËp: */ Bµi 1 tr – 5: - Hµnh vi thÓ hiÖn phÈm chÊt chÝ c«ng v« GV t: d, e. V× gi¶i quyÕt c«ng viÖc c«ng HS ®äc yªu cÇu BT trong SGK. - HS lµm BT – HS nhËn xÐt – GV bæ b»ng, hîp lý, xuÊt ph¸t tõ lîi Ých chung. - Hµnh vi kh«ng chÝ c«ng v« t: a, b ,c, ®. GV xung. - HS ®äc c©u danh ng«n trong SGK. */ Bµi 2 tr – 5: - T¸n thµnh víi ý kiÕn: d, ®. 3 GDCD 9 - Kh«ng t¸n thµnh ý kiÕn: a, b, c. HS ®äc yªu cÇu BT trong SGK. a- V× chÝ c«ng v« t lµ phÈm chÊt tèt ®Ñp - HS lµm BT – HS nhËn xÐt – GV bæ cÇn thiÕt cho tÊt c¶ mäi ngêi… GV xung. */ Cñng cè: ? ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? ? ChÝ c«ng v« t cã ý nghÜa nh thÕ nµo? ? §Ó cã ®øc tÝnh chÝ c«ng v« t HS cÇn ph¶i rÌn luyÖn nh thhÕ nµo? III- Híng dÉn HS häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: - Häc thuéc néi dung bµi häc trong SGK. - Lµm bµi tËp 3, 4 trang 6. - §äc tríc phÇn ®Æt vÊn ®Ò trong SGK vµ tr¶ lêi phÇn gîi ý c©u hái. Ngµy so¹n: TiÕt 2. Bµi 2: Ngµy gi¶ng: Tù chñ A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu thÕ nµo lµ tù chñ, ý nghÜa cña tÝnh tù chñ trong cuéc sèng c¸ nh©n vµ x· héi. Sù cÇn thiÕt ph¶i rÌn luyÖn vÒ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã tù chñ. 2- KÜ n¨ng: - NhËn biÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù chñ, ®¸nh gi¸ b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ tÝnh tù chñ. 3- Th¸i ®é: - T«n träng nh÷ng ngêi biÕt sèng tù chñ, cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù chñ trong quan hÖ víi mäi ngêi vµ trong c«ng viÖc cña b¶n th©n. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn, liªn hÖ b¶n th©n, tËp thÓ, x· héi. - X©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV, nghiªn cøu so¹n bµi. - T×m nh÷ng tÊm g¬ng, vÝ dô vÒ tÝnh tù chñ. 2- Trß: - Häc, lµm bµi tËp ë bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - Hái: ThÕ nµo lµ chÝ c«ng v« t? BiÓu hiÖn cña chÝ c«ng v« t? - §¸p: Lµ phÈm chÊt ®Æc ®iÓm cña con ngêi, thÓ hiÖn sù c«ng b»ng, kh«ng thiªn vÞ, gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo lÏ ph¶i. II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: Trong cuéc sèng chóng ta thêng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, vÊt v¶ nhng chóng ta kh«ng bi quan, ch¸n n¶n. VÉn tiÕp tôc kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n ®ã ®Ó häc tËp vµ lµm viÖc tèt ®ã chÝnh lµ ngêi cã tÝnh tù chñ. VËy ®Ó hiÓu thÕ nµo lµ tù chñ, ý nghÜa… */ Néi dung bµi: 4 GDCD 9 I- §Æt vÊn ®Ò: (13’) GV - H/S ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò. - GV nhËn xÐt. 1- Mét ngêi mÑ: ? Bµ T©m ®· lµm g× tríc nçi bÊt h¹nh to - NÐn chÆt nçi ®au ®Ó ch¨m sãc con. lín cña gia ®×nh? - TÝch cùc gióp ®ì nh÷ng ngêi nhiÔm HIV/AIDS. GV - VËn ®éng mäi ngêi kh«ng xa l¸nh hä. ? Qua nh÷ng viÖc lµm ®ã theo em bµ T©m -> Lµm chñ ®îc tÝnh c¶m, hµnh vi cña lµ ngêi nh thÕ nµo? m×nh nªn vît qua ®îc ®au khæ, sèng cã Ých cho con vµ ngêi kh¸c. ? N ®· tõ mét H/S ngoan ®i ®Õn chç 2- ChuyÖn cña N: nghiÖn ngËp vµ trém c¾p nh thÕ nµo? - B¹n bÌ rñ rª… hót thuèc… - Thi trît buån ch¸n, tuyÖt väng… hót thö… GV - Tham gia trém c¾p… ? V× sao N l¹i cã kÕt côc nh vËy? -> V× kh«ng lµm chñ ®îc b¶n th©n suy nghÜ vµ hµnh vi thiÕu c©n nh¾c. ? Bµ T©m vµ N ai lµ ngêi cã tÝnh tù chñ? -> Bµ T©m lµ ngêi cã tÝnh tù chñ. II- Bµi häc: (15’) ? VËy qua t×m hiÓu em hiÓu thÕ nµo lµ tù 1- Kh¸i niÖm: chñ? Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n. Ngêi biÕt tù chñ lµ ngêi lµm chñ ®îc suy nghÜ, t×nh c¶m, hµnh vi cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh, t×nh huèng, lu«n cã th¸i ®é GV Tríc mäi sù viÖc ngêi cã tÝnh tù chñ th- b×nh tÜnh, tù tin biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi êng b×nh tÜnh kh«ng nãng n¶y, kh«ng cña m×nh. véi vµng, gÆp khã kh¨n kh«ng sî h·i, kh«ng ch¸n n¶n. Trong c sö thêng «n tån, mÒm máng, lÞch sù… lu«n biÕt tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ hµnh vi cña m×nh. ? ? GV GV ? GV ? GV Em h·y cho c« biÕt v× sao chóng ta cÇn - Tù chñ vît qua mäi th th¸ch, khã kh¨n cã tÝnh tù chñ? vµ sù c¸m dç… 2- ý nghÜa: VËy tù chñ cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Tù chñ gióp chóng ta biÕt sèng ®óng ®¾n, c xö cã ®¹o lý, cã v¨n ho¸. §øng Cã tÝnh tù chñ sÏ gióp chóng ta… v÷ng tríc nh÷ng t×nh huèng khã kh¨n, thö th¸ch, c¸m dç. - H/S ch¬i trß ch¬i tiÕp søc: T×m nh÷ng biÓu hiÖn tù chñ vµ thiÕu tù - Tù chñ: Kh«ng nãng n¶y, kh«ng véi vµng. ChÝn ch¾n, tù tin, «n hoµ, kiÒm chÕ, chñ? b×nh tÜnh, mÒm máng… - ThiÕu tù chñ: Véi vµng, nãng n¶y, sî h·i, ch¸n n¶n, kh«ng v÷ng vµng, c¸u g¾t, Bæ xung. hoang mang, g©y gæ… LÊy vÝ dô cô thÓ trong HT, lao ®éng - Kh«ng lµm nh÷ng viÖc xÊu khi b¹n rñ… */ T×nh huèng: Hµ lµ H/S líp 9 hoµn c¶nh gia ®i×nh rÊt khã kh¨n, mÑ ®au èm liªn tôc nhng Hµ vÉn quyÕt t©m häc. Cuèi n¨m Hµ ®¹t 5 ? H/S giái… Em cã nhËn xÐt g× vÒ b¹n Hµ? GDCD 9 - Vît qua mäi khã kh¨n ®Ó ®¹t ®îc kÕt Hµ vît qua ®îc nh÷ng khã kh¨n ®ã lµ v× qu¶ tèt trong häc tËp. GV b¹n Hµ cã tÝnh tù chñ. Khi cã ngêi lµm ®iÒu g× ®ã khiÕn b¹n kh«ng hµi lßng b¹n sÏ xö sù nh thÕ nµo? - CÇn ph¶i suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng… nãi víi b¹n ®Ó b¹n th«ng c¶m. Khuyªn Khi cã ngêi rñ em lµm ®iÒu g× ®ã sai tr¸i b¹n… em sÏ lµm g×? ? - Tõ chèi…, ph©n tÝch cho b¹n, khuyªn Chóng ta cÇn rÌn luyÖn tÝnh tù chñ nh b¹n. thÕ nµo? ? 3- RÌn luyÖn tÝnh tù chñ: NhÊt lµ H/S cÇn ph¶i rÌn luyÖn… - Suy nghÜ tríc khi hµnh ®éng. - Tù kiÓm tra, ®iÒu chØnh viÖc lµm, th¶i GV Cã ý kiÕn cho r»ng ngêi cã tÝnh tù chñ ®é, lêi nãi, hµnh ®éng cña m×nh. lu«n hµnh ®éng theo ý m×nh, kh«ng cÇn ? quan t©m ®Õn hoµn c¶nh vµ ngêi giao tiÕp. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? V× sao? -Kh«ng t¸n thµnh. CÇn t×m ra c¸ch øng xö tù ®iÒu chØnh -> §· cã quyÕt t©m dï bÞ ngêi kh¸c c¶n trë vÉn v÷ng vµng. hµnh vi cña m×nh. GV Em h·ygi¶i thÝch c©u ca dao trong SGK? ? - H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp. - H/S lµm bµi tËp- H/S nhËn xÐt -> GV. III- LuyÖn tËp: (8’) */ Bµi 1: GV §ång ý víi ý kiÕn nµo? V× sao? - §ång ý víi nh÷ng ý: a, b, d, e. ? V× ®ã chÝnh lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña tù chñ, thÓ hiÖn sù tù tin, suy nghÜ chÝn Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña ch¾n. H»ng? Em sÏ khuyªn H»ng nh thÕ nµo? Bµi 2: - Ph¶i suy nghÜ khi hµnh ®éng ph¶i phï ? Mét b¹n ®ang häc bµi, mét b¹n ®Õn rñ hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh. ®i ch¬i… kh«ng ®i… */ S¾m vai: GV - H/S lªn thÓ hiÖn. ? */ Cñng cè: ?- ThÕ nµo lµ tù chñ? ?- ý nghÜa, c¸ch rÌn luyÖn tÝnh tù chñ? III- Híng dÉn H/S ®äc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (2’) - Häc thuéc néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp 4 trang 8. - ChuÈn bÞ bµi 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngµy so¹n: 17/ 9/ 2006 Ngµy gi¶ng: 20/ 9/ 2006 6 TiÕt 3. Bµi 3: GDCD 9 d©n chñ vµ kØ luËt A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ, kØ luËt; nh÷ng biÓu hiÖn cña d©n chñ, kØ luËt trong nhµ trêng vµ trong ®êi sèng x· héi; ý nghÜa cña viÖc tù gi¸c thùc hiÖn d©n chñ, kØ luËt. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt giao tiÕp, øng xö vµ ph¸t huy ®îc vai trß cña c«ng d©n, thùc hiÖn tèt d©n chñ, kØ luËt. BiÕt ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c t×nh huèng trong cuéc sèng x· héi tèt hay cha tèt. BiÕt tù ®¸nh gi¸ b¶n th©n, x©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tù gi¸c rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt, ph¸t huy tÝnh d©n chñ trong häc tËp, ho¹t ®éng x· héi, trong lao ®éng… ñng hé, thùc hiÖn tèt d©n chñ, kØ luËt. Gãp ý, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi vi ph¹m d©n chñ, kØ luËt. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn, ph©n tÝch, ®ãng vai, gi¶i quyÕt t×nh huèng. - KÝch thÝch, gîi ý c¸c em t×m nh÷ng vÝ dô cô thÓ vÒ tÝnh ph¸t huy d©n chñ vµ kØ luËt. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV, nghiªn cøu so¹n bµi. - T×m c¸c sù kiÖn, tÝnh huèng vÒ d©n chñ, kØ luËt vµ kh«ng d©n chñ, kØ luËt. 2- Trß: - Häc vµ lµm bµi tËp ë bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - Hái: ThÕ nµo lµ tù chñ? Nªu biÓu hiÖn cña ngêi cã tÝnh tù chñ? - §¸p: Tù chñ lµ lµm chñ b¶n th©n. Ngêi biÕt tù chñ lµ ngêi lµm chñ ®îc b¶n th©n suy nghÜ, tÝnh c¶m, hµnh vi cña m×nh trong mäi hoµn c¶nh, t×nh huèng, lu«n b×nh tÜnh, tù tin biÕt tù ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh. II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (2’) Trong mäi viÖc nÕu ph¸t huy d©n chñ cña mäi ngêi th× ph¸t huy ®îc trÝ tuÖ cña quÇn chóng, t¹o ra søc m¹nh trong ho¹t ®éng chung, kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n gÆp ph¶i… */ Néi dung bµi: I- §Æt vÊn ®Ò: (12’) GV - H/S ®äc truyÖn- GV nhËn xÐt. ? Vµo ®Çu n¨m häc líp 9A ®· lµm nh÷ng 1- ChuyÖn líp 9A: viÖc g×? - TriÖu tËp c¸n bé líp - Häp bµn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. GV - C¸c b¹n s«i næi th¶o luËn vÒ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò chung. - §Ò xuÊt c¸c chØ tiªu cô thÓ. - Thµnh lËp ®éi thanh niªn cê ®á. - T×nh nguyÖn tham gia c¸c ho¹t ®éng. ? ¤ng gi¸m ®èc c«ng ty ®· cã nh÷ng 2- chuyÖn ë mét c«ng ty: viÖc lµm nh thÕ nµo? - ¤ng gi¸m ®èc: + Cö mét ®èc c«ng theo dâi c«ng viÖc hµng ngµy. 7 GV ? GDCD 9 +Kh«ng chÊp nhËn ý kiÕn ®ãng gãp cña c«ng d©n. Qua qu¸ tr×nh triÓn khai c«ng viÖc «ng -> Tù gi¶i quyÕt c«ng viÖc, ®éc ®o¸n, gi¸m ®èc cho ta thÊy «ng lµ ngêi nh chuyªn quyÒn, gia trëng,kh«ng cã tÝnh thÕ nµo? d©n chñ. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm cña líp - Mäi thµnh viªn trong líp ®Òu ®îc 9A? tham gia ®ãng gãp ý kiÕn vµo c«ng viÖc chung cña líp. -> ThÓ hiÖn tÝnh d©n chñ. GV “ChuyÖn cña líp 9A” thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ, chuyÖn ë mét c«ng ty cha cã tÝnh d©n chñ. II- Bµi häc: (15’) 1- Kh¸i niÖm: ? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ d©n chñ? a- D©n chñ: - Lµ mäi ngêi ®îc lµm chñ c«ng viÖc cña tËp thÓ, x· héi, ®îc biÕt, ®îc tham gia bµn b¹c, gãp phÇn, gi¸m s¸t GV nh÷ng c«ng viÖc chung cña tËp thÓ, cña x· héi. Trong qu¸ tr×nh bµn luËn, líp 9A cã -> Kh«ng lén xén, kh«ng xung ®ét, cã x¶y ra sù lén xén, xung ®ét kh«ng? T¹i nÒ nÕp, tu©n theo qui ®Þnh. sao? GV Kh«ng lén xén… ®ã chÝnh lµ cã kØ luËt. ? b- KØ luËt lµ tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh chung cña céng ®ång, tæ chøc x· héi. Nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt hµnh ®éng ®Ó ®¹t ®îc chÊt lîng, hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc. ? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ kØ luËt? ( H/S ®i häc muén lµ vi ph¹m kØ luËt.) ? Trong ch¬ng tr×nh líp 8 chóng ta ®· ®îc häc ë bµi nµo cã ®Ò cËp ®Õn tÝnh kØ -> Ph¸p luËt vµ kØ luËt. luËt? GV */ Th¶o luËn: ( Trß ch¬i tiÕp søc) ? Nh÷ng biÓu hiÖn c¶ tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt; nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi d©n chñ vµ kØ luËt? GV NhËn xÐt. D©n chñ- kØ luËt Tr¸i víi dc- kl - C¶ líp th¶o -Líp trëng quyÕt luËn. ®Þnh mäi viÖc. - Chèng ®èi ngêi - Mäi ngêi cïng thi hµnh c«ng bµn b¹c, cïng vô. quyÕt. - Kh«ng nghe ý - Mäi ngêi ®Òu ®- kiÕn cña mäi ngîc ph¸t biÓu ý êi… kiÕn. ? NÕu c¸c b¹n líp 9A kh«ng cã ý thøc x©y dùng kÕ ho¹ch cña líp vµ kh«ng tu©n theo qui ®Þnh chung cña tËp thÓ th× viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cã thµnh -> Kh«ng thµnh c«ng. c«ng kh«ng? ? VËy d©n chñ vµ kØ luËt cã mèi quan hÖ 2- Mèi quan hÖ gi÷a d©n chñ vµ kØ luËt: - D©n chñ ®Ó mäi ngêi ph¸t huy sù nh thÕ nµo? 8 GDCD 9 GV ? ®ãng gãp cña m×nh vµo c«ng viÖc chung. - kØ luËt lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho d©n chñ ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶. ViÖc ph¸t huy tÝnh d©n chñ vµ thùc hiÖn kØ luËt cña líp 9A ®· ®¹t ®îc kÕt -> TËp thÓ líp xuÊt s¾c toµn diÖn. qu¶ nh thÕ nµo? Kh«ng cã tÝnh d©n chñ vµ kØ luËt nh -> S¶n xuÊt gi¶m sót, c«ng ty thua lç. “ChuyÖn ë mét c«ng ty” th× kÕt qu¶ sÏ ra sao? GV Qua hai c©u chuyÖn… ? Theo em d©n chñ vµ kØ luËt cã ý nghÜa 3- ý nghÜa: nh thÕ nµo trong cuéc sèng? D©n chñ vµ kØ luËt t¹o ra sù thèng nhÊt cao vÒ nhËn thøc, ý chÝ, hµnh ®éng; t¹o c¬ héi cho mäi ngêi ph¸t GV triÓn, cã mèi quan hÖ x· héi tèt ®Ñp, n©ng cao hiÖu qu¶, chÊt lîng lao ®éng, ho¹t ®éng x· héi. ? Khi ngåi trªn ghÕ nhµ trêng b¶n th©n em sÏ lµm g× ®Ó thùc hiÖn tÝnh d©n chñ - ChÊp hµnh néi qui… tÝch cùc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn trong viÖc x©y vµ kØ luËt? dùng kÕ ho¹ch líp… ? LÊy vÝ dô cô thÓ? ( Tham gia phßng chèng tÖ n¹n x· héi… ) ? Ai sÏ lµ ngêi thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ vµ -> TÊt c¶ mäi ngêi. kØ luËt? ? V× sao trong cuéc sèng chóng ta cÇn ph¶i cã tÝnh d©n chñ, kØ luËt? ? CÇn rÌn luyÖn tÝnh d©n chñ, kØ luËt nh 4- RÌn luyÖn : - Mäi ngêi cÇn tù gi¸c chÊp hµnh tÝnh thÕ nµo? d©n chñ vµ kØ luËt. - Ph¸t huy tÝnh d©n chñ. III- LuyÖn tËp: (7’) GV - H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp- H/s lµm bµi */ Bµi 1: tËp. ? Néi dung nµo thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ? - TÝnh d©n chñ: a, c, d. - Ho¹t ®éng thiÕu d©n chñ: b. V× sao? - Ho¹t ®éng thiÕu kØ luËt: ®. GV */ Bµi 2: ? KÓ viÖc lµm thÓ hiÖn tÝnh d©n chñ vµ - H/S kÓ -> GV nhËn xÐt. t«n träng kØ luËt ë trêng, líp? ? */ Cñng cè: ?- thÕ nµo lµ d©n chñ vµ kØ luËt? ?- Mèi quan hÖ gi÷a d©n chñ vµ kØ luËt? ?- ý nghÜa, tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n vÒ d©n chñ vµ kØ luËt? III- Híng dÉn H/S häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (2’) - Häc thuéc néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp 3, 4 trang 11. - chuÈn bÞ bµi 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------9 Ngµy so¹n: 24/ 9/ 2006 TiÕt 4. Bµi 4: GDCD 9 Ngµy gi¶ng: 27/ 9/ 2006 b¶o vÖ hoµ b×nh A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu ®îc gi¸ trÞ cña hoµ b×nh, hËu qu¶ tai h¹i cña chiÕn tranh, tõ ®ã thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hoµ b×nh, chèng chiÕn tranh cña toµn nh©n lo¹i. 2- KÜ n¨ng: - RÌn cho H/S kÜ n¨ng tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hßc b×nh chèng chiÕn tranh do líp, trêng, ®Þa ph¬ng tæ chøc. BiÕt c xö víi b¹n bÌ, mäi ngêi hoµ nh·, th©n thiÖn. 3- Th¸i ®é: - Gi¸o dôc cho H/S cã lßng yªu hµo b×nh vµ ghÐt chiÕn tranh. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn nhãm, líp. - Liªn hÖ ®iÒu tra t×m hiÓu thùc tÕ. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV, nghiªn cøu so¹n bµi. - Su tÇm s¸ch b¸o, tranh ¶nh, bµi h¸t ngîi ca hµo b×nh, ng¨n chÆn chiÕn tranh. - ChuÈn bÞ b¶ng phô. 2- Trß: - Häc vµ lµm bµi tËp bµi cò. - ChuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm ra bµi cò: (5’) - Hái: H·y nªu tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n ®èi víi d©n chñ vµ kØ luËt? - §¸p: + Tù gi¸c chÊp hµnh kØ luËt. + C¸n bé l·nh ®¹o vµ c¸c tæ chøc x· héi cã tr¸ch nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó mäi ngêi ph¸t huy d©n chñ. II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (2’) ChiÕn ranh thÕ giíi ®· tr«i qua rÊt l©u nhng hËu qu¶ cña nã vÉn cßn dai d¼ng, nÆng nÒ víi bao mÊt m¸t ®au th¬ng, chÕt chãc, bÖnh tËt, thÊt häc… Do vËy nh©n lo¹i lu«n ®Ò ra môc tiªu ng¨n chÆn chiÕn tranh, b¶o vÖ hµo b×nh v× cuéc sèng b×nh yªn, Êm no, h¹nh phóc cña mäi ngêi. §Ó gióp c¸c em hiÓu ®îc vÒ chiÕn tranh, hoµ b×nh, v× sao ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh, tr¸ch nhiÖm, hµnh ®éng nh thÕ nµo ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh. TiÕt häc… */ Néi dung bµi: GV - H/S ®äc th«ng tin trong phÇn I, quan I- §Æt vÊn ®Ò: (13’) s¸t tranh trong SGK. ? Qua th«ng tin em h·y nªu hËu qu¶ do - CTTG I: 1 triÖu ngêi chÕt. chiÕn tranh ®Ó l¹i nh thÕ nµo? - CTTG II: Kho¶ng 60 triÖu ngêi chÕt. - Tõ n¨m 1900 ®Õn n¨m 2000 chiÕn tranh lµm: 2 triÖu trÎ em chÕt 6 triÖu trÎ em bÞ th¬ng 20 triÖu trÎ em sèng b¬ GV Qua nh÷ng hËu qu¶ cña chiÕn tranh v¬… nh©n d©n thÕ giíi ®· ®øng lªn b¶o vÖ hoµ b×nh víi nh÷ng hµnh ®éng: MÝt tinh, 10 GDCD 9 biÓu t×nh, tiÕn hµnh ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m lîc. GV */ Th¶o luËn: -> V×: ? V× sao ph¶i b¶o vÖ hoµ b×nh, ng¨n ngõa + ChiÕn tranh lµ h¶m ho¹ v« cïng tµn chiÕn tranh? Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó khèc nã g©y ra cho con ngêi bao ®au b¶o vÖ hoµ b×nh, ng¨n ngõa chiÕn tranh? th¬ng, chÕt chãc, mÊt m¸t. + Hoµ b×nh lµ kh¸t väng ®em l¹i cuéc sèng b×nh yªn, Êm no, h¹nh phóc. -> B¶o vÖ hoµ b×nh cÇn x©y dùng mèi quan hÖ t«n träng b×nh ®¼ng, th©n GV thiÖn gi÷a con ngêi víi con ngêi. ThiÕt lËp quan hÖ h÷u nghÞ hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. -> Nãi lªn sù tµn ph¸ ghª gím cña ? Em cã suy nghÜ g× khi xem hai bøc chiÕn tranh, ngay c¶ bÖnh viÖn vµ trtranh trªn? êng häc ®Òu bÞ tµn ph¸. - Hai bøc tranh thÓ hiÖn sù ph¶n ®èi, lªn ¸n chiÕn tranh cña nh©n d©n thñ GV Kh¼ng ®Þnh lßng yªu hoµ b×nh tinh thÇn ®« Hµ Néi ñng hé nh©n d©n Ir¾c. ®oµn kÕt quèc tÕ. Nh vËy chóng ta ®· thÊy ®îc sù ®èi lËp gi÷a hoµ b×nh vµ chiÕn tranh. Hoµ b×nh ®em l¹i cuéc sèng b×nh yªn… ChiÕn tranh lµ th¶m ho¹ ®au th¬ng, chÕt chãc nh÷ng th«ng tin trªn ®· chøng tá ®iÒu ®ã.Nh÷ng ®au th¬ng mÊt m¸t trªn ®· gióp chóng ta hiÓu râ h¬n vÒ gi¸ trÞ cña hoµ b×nh. II- Bµi häc: (16’) 1- Kh¸i niÖm: ? VËy em hiÓu thÕ nµo lµ hoµ b×nh? a- Hoµ b×nh lµ t×nh tr¹ng kh«ng cã chiÕn tranh hay xung ®ét vò trang. GV Hoµ b×nh cã nghÜa lµ kh«ng cã sù x©m líc cña kÎ thï trong ®Êt níc, ®Êt níc b×nh yªn nh©n d©n ®îc tù ®i l¹i lµm ¨n, hîp t¸c víi c¸c quèc gia, d©n téc. §ã lµ kh¸t väng cña toµn nh©n lo¹i… Theo em thÕ nµo lµ b¶o vÖ hoµ b×nh? ? B»ng c¸ch th¬ng lîng, ®µm ph¸n ®Ó gi¶i GV quyÕt mäi m©u thuÉn, xung ®ét gi÷a c¸c d©n téc, t«n gi¸o vµ quèc gia. b- B¶o vÖ hoµ b×nh lµ g×n gi÷u cuéc sèng x· héi b×nh yªn, kh«ng ®Ó s¶y ra chiÕn tranh hay xung ®ét vò trang. -> Ph¶n ®èi chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ Nh©n d©n Hµ Néi biÓu t×nh nh»m môc b×nh. Tinh thÇn ®oµn kÕt quèc tÕ, v× hoµ b×nh thÕ giíi. ? ®Ých g×? Bëi chiÕn tranh lµ th¶m ho¹… nªn mäi GV ngêi ®Òu lªn ¸n , ph¶n ®èi ®Ó b¶o vÖ hoµ b×nh… Tuy nhiªn cã chiÕn tranh phi nghÜa vµ chiÕn tranh chÝnh nghÜa… Ph©n biÖt chiÕn tranh phi nghÜa vµ chiÕn 2- Tr¸ch nhiÖm cña nh©n lo¹i: tranh chÝnh nghÜa… Tríc nh÷ng cuéc chiÕn tranh ®èi mçi - Ng¨n chÆn chiÕn tranh b¶o vÖ hoµ ? quèc gia, d©n téc, nh©n lo¹i ph¶i cã b×nh. - ThÓ hiÖn ë mäi lóc, mäi n¬i, trong tr¸ch nhiÖm g×? 11 GDCD 9 mèi quan hÖ giao tiÕp hµng ngµy. Cho H/S ch¬i trß ch¬i tiÕp søc. GV T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu hoµ ? b×nh vµ cha yªu hoµ b×nh? … VËn ®éng ng¨n chÆn chiÕn tranh b¶o GV vÖ hoµ b×nh, æn ®Þnh thÕ giíi, kh«ng dïng vò lùc. GV §äc lêi trÝch trong SGK. (tham kh¶o) Yªu hoµ b×nh -§oµn kÕt c¸c d©n téc. -BiÓu t×nh chèng chiÕn tranh. -L¾ng nghe, t«n träng ý kiÕn ngêi kh¸c. -Tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh. Cha yªu hoµ b×nh -Thê ¬ víi ngêi gÆp n¹n. -B¾t mäi ngêi ph¶i phôc tïng. -Ph©n biÖt ®èi xö giµu nghÌo, d©n téc. -Kh«ng tham gia b¶o vÖ hoµ b×nh. §ã lµ toµn nh©n lo¹i, cßn riªng ViÖt GV Nam ta ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo ta t×m hiÓu… 3- Th¸i ®é cña nh©n d©n ta: D©n téc ta ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo ®èi - Yªu chuéng hoµ b×nh. ? víi chiÕn tranh vµ b¶o vÖ hoµ b×nh? - TÝch cùc tham gia vµo sù nghiÖp ®Êu tranh v× hoµ b×nh vµ c«ng lý Tr¶i qua vµ chÞu ®ùng bao nhiªu mÊt trªn thÕ giíi. GV m¸t, ®au th¬ng… nh©n d©n ta cµng thÊu hiÓu gi¸ trÞ cña hoµ b×nh… - H/S ®äc t liÖu tham kh¶o “ V¨n kiÖn GV ®ai héi §CSVN…” 4- Ho¹t ®éng b¶o vÖ hoµ b×nh: §Ó b¶o vÖ hoµ b×nh chóng ta ph¶i lµm - X©y dùng mèi quan hÖ t«n träng b×nh ®¼ng th©n thiÖn gi÷a ngêi víi ? g×? ngêi. - ThiÕt lËp mèi quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c gi÷a c¸c d©n téc, quèc gia trªn thÕ giíi. GV Lµ H/S em sÏ lµm g× ®Ó thÓ hiÖn lßng ? yªu hoµ b×nh vµ b¶o vÖ hoµ b×nh? TÝch cùc häc tËp, tham gia ®Çy ®ñ, nhiÖt GV t×nh c¸c ho¹t ®éng v× hµo b×nh, chèng chiÕn tranh do nhµ trêng, líp ®Þa ph¬ng III- LuyÖn tËp: (7’) tæ chøc… */ Bµi 1: - Lßng yªu hoµ b×nh: a, b, d, e. - H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp trong SGK. GV Hµnh vi nµo biÓu hiÖn lßng yªu hoµ */ Bµi 2: - Ch÷ kÝ ñng hé nh÷ng ngêi bÞ nhiÔm ? b×nh? chÊt ®éc mµu da cam ®ßi c«ng lÝ. T×m mét sè biÓu hiÖn hµnh ®éng b¶o vÖ - NDVN tæ chøc mÝt tinh ph¶n ®èi ? hoµ b×nh chèng chiÕn tranh do trêng, chiÕn tranh. líp, nh©n ®¹i ph¬ng tæ chøc? */ Cñng cè: - Kh¸i qu¸t néi dung chÝnh cña bµi. III- Híng dÉn H/S häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (2’) - Häc thuéc néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp 3, 4 trang 19. 12 GDCD 9 - ChuÈn bÞ bµi 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TiÕt 5. Bµi 5: t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu ®îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc, ý nghÜa, biÕt thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. 2- KiÕn thøc: - BiÕt thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ víi thiÕu nhi vµ nh©n d©n c¸c níc. 3- Th¸i ®é: - Cã th¸i ®é ñng hé chÝnh s¸ch hoµ b×nh, h÷u nghÞ cña §¶ng vµ nhµ níc ta. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn, ®iÒu tra thùc tiÔn. - X©y dùng ®Ò ¸n. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV, nghiªn cøu so¹n bµi. - Su tËp b¸o, c©u chuyÖn vÒ t×nh ®oµn kÕt h÷u nghÞ. 2- Trß: - Häc bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - Hái: ThÕ nµo lµ b¶o vÖ hoµ b×nh? T×m hai vÝ dô thÓ hiÖn lßng yªu hµo b×nh cña b¶n th©n em? Th¸i ®é cña nh©n d©n ta vÒ b¶o vÖ hoµ b×nh? - §¸p: Lµ g×n gi÷ cuéc sèng x· héi b×nh yªn kh«ng ®Ó x¶y ra chiÕn tranh, hay xung ®ét vò trang. VD: §oµn kÕt víi b¹n bÌ c¸c d©n téc…. Th¸i ®é… yªu chuéng hoµ b×nh, tÝch cùc… II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (2’) §Ó hiÓu ®îc thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc, t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi chóng ta. TiÕt häc h«m nay chóng ta cïng… */ Néi dung bµi: GV - H/s ®äc th«ng tin, sù kiÖn trong SGK. I- §Æt vÊn ®Ò: (12’) - H/S quan s¸t ¶nh. ? Qua th«ng tin em cã nhËn xÐt g× vÒ sè */ ViÖt Nam: liÖu ViÖt Nam tæ chøc h÷u nghÞ vµ quan - Th¸ng 10 n¨m 2002: cã 47 tæ chøc hÖ ngo¹i giao víi c¸c níc? h÷u nghÞ víi c¸c níc. - Th¸ng 3 n¨m 2003: Quan hÖ ngo¹i giao víi 167 quèc gia-> Quan hÖ víi GV c¸c níc ngµy cµng nhiÒu. => Quan hÖ ngo¹i giao víi 167 quèc gia. GV */ Th¶o luËn: ? Quan s¸t ¶nh vµ sè liÖu trªn th«ng tin - Më réng quan hÖ víi nhiÒu níc. em cã suy nghÜ g× vÒ t×nh h÷u nghÞ gi÷a - Mèi quan hÖ tèt ®Ñp, th©n thiÖn. 13 GDCD 9 nh©n d©n ta víi c¸c níc trªn thÕ giíi? II- Bµi häc: (15’) Em hiÓu thÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a 1- T×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc c¸c d©n téc trªn thÕ giíi? trªn thÕ giíi: - Lµ quan hÖ t×nh b¹n bÌ th©n thiÖn gi÷a níc nµy víi níc kh¸c. GV VD: ViÖt Nam- Lµo ViÖt Nam- Campuchia… ? LÊy vÝ dô? GV ViÖt Nam- Lµo lµ 2 níc anh em cïng kÒ vai s¸t c¸nh… nói liÒn nói, s«ng bªn s«ng… ? §¶ng vµ nhµ níc ta quan hÖ víi c¸c níc -> T¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi ®Ó c¸c níc, c¸c d©n téc cïng hîp t¸c, ph¸t triÓn nh»m môc ®Ých g×? Cã lîi Ých g×? nhiÒu mÆt. 2- Lîi Ých cña quan hÖ h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc: - T¹o ®iÒu kiÖn, c¬ héi ®Ó c¸c níc, c¸c d©n téc cung hîp t¸c, ph¸t triÓn vÒ nhiÒu mÆt. GV HiÓu biÕt lÉn nhau tr¸nh ®îc nguy c¬ - T¹o sù hiÓu biÕt lÉn nhau tr¸nh s¶y ra chiÕn tranh, xung ®ét gi÷u c¸c n- m©u thuÉn. íc víi nhau. (Thªm b¹n, bít thï) ? GV - H/S ®äc t liÖu tham kh¶o hiÕn ph¸p 1992. ? Qua c¸c sù kiÖn trªn em cã suy nghÜ g× vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i, -> ViÖt Nam lu«n s½n sµng lµm b¹n hoµ b×nh, h÷u nghÞ cña §¶ng vµ nhµ níc víi c¸c níc. 3- ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh, ta? h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc, c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi. GV ChÝnh quan hÖ ®ã d· lµm cho thÕ giíi hiÓu râ h¬n vÒ ®Êt níc, con ngêi vÒ ®êng lèi cña §¶ng vµ nhµ níc ta… GV - H/s quan s¸t ¶nh. ? Em cã suy nghÜ g× sau khi quan s¸t bøc -> ThÓ hiÖn ®îc t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi víi níc ta. ¶nh trªn? GV Song ph¬ng lµ hai bªn cïng bµn b¹c. §a ph¬ng lµ nhiÒu níc cïng bµn b¹c. -> §oµn kÕt víi b¹n bÌ c¸c níc, c¸c d©n téc t¬ng trî gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp, ho¹t ®éng… 4- Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n- H/S: §oµn kÕt, h÷u nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi… GV NiÒm në tiÕp ®ãn b¹n bÌ c¸c níc… III- LuyÖn tËp: (7’) */ Bµi 1: ? Nªu mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn t×nh h÷u - Tham gia giao lu víi c¸c b¹n trêng nghÞ víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi trong kh¸c. (V¨n nghÖ, TDTT…) - NiÒm në, chµo ®ãn b¹n bÌ nøoc cuéc sèng hµng ngµy? ngoµi. */ Bµi 2: ? Lµ H/S ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ cña m×nh víi b¹n bÌ vµ víi ngêi níc ngoµi? 14 GDCD 9 ? - Tªn ho¹t ®éng. X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng h÷u nghÞ - Néi dung biÖn ph¸p ho¹t ®éng. víi c¸c trêng ho¾c c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c? - Thêi gian ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh. Níc kh¸c? - Ngêi phô tr¸ch, ngêi tham gia. GV Híng dÉn: Gi÷a vïng 1 víi vïng 3… - H/S th¶o luËn x©y dùng kÕ ho¹ch. - §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. - H/S nhËn xÐt, bæ xung. - GV nhËn xÐt, bæ xung. */ Cñng cè: (2’) ?ThÕ nµo lµ t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc trªn thÕ giíi? ?Quan hÖ h÷u nghÞ víi c¸c níc cã t¸c dông g×? ?Lµ c«ng d©n VN chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi c¸c níc trªn thÕ giíi? III- Híng dÉn H/S häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (2’) - Häc thuéc néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp: 2, 3, 4. - ChuÈn bÞ bµi 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngµy so¹n:……………. Ngµy gi¶ng:…………… TiÕt 6. Bµi 6: hîp t¸c cïng ph¸t triÓn A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu thÕ nµo lµ hîp t¸c; c¸c nguyªn t¾c hîp t¸c; sù cÇn thiÕt ph¶i hîp t¸c. Chñ ch¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ta vÒ vÊn ®Ò hîp t¸c víi c¸c níc. Tr¸ch nhiÖm cña H/S trong viÖc rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi kh¸c trong c¸c ho¹t ®éng chung. 3- Th¸i ®é: - Cã th¸i ®é ñng hé chÝnh s¸ch hîp t¸c hµo b×nh, h÷u nghÞ cña §¶ng vµ nhµ níc ta. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn nhãm. - §iÒu tra thùc tiÔn, liªn hÖ, tù liªn hÖ. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV, nghiªn cøu bµi so¹n. - Su tËp tranh ¶nh, b¸o, c©u chuyÖn… 2- Trß: - Häc vµ lµm bµi tËp bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - Hái: Em h·y cho biÕt chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ nhµ níc ta? Lµ H/S em sÏ lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t×nh h÷u nghÞ cña em ®èi víi b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi? - §¸p: 15 GDCD 9 + Lu«n thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh, h÷u nghÞ víi c¸c níc, c¸c d©n téc vµ c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. + §oµn kÕt, h÷u nghÞ víi c¸c b¹n bÌ vµ ngêi níc ngoµi… II - Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (2’) §Ó hiÓu thÕ nµo lµ hîp t¸c, nguyªn t¾c cña hîp t¸c, sù cÇn thiÕtcña hîp t¸c, chñ ch ¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc ta vÒ vÊn ®Ò hîp t¸c víi c¸c níc nh thÕ nµo trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc ®Ó hiÓu ®îc vÊn ®Ò trªn chóng ta cïng nhau ®i t×m hiÓu bµi 6. */ Néi dung bµi: ? Qua th«ng tin ViÖt Nam ®· tham gia vµo I- §Æt vÊn ®Ò: (10’) c¸c tæ chøc quèc tÕ nh thÕ nµo? Cô thÓ? */ ViÖt Nam: - Lµ thµnh viªn cña nhiÓu tæ chøc: + Liªn hîp quèc, hiÖp héi c¸c níc ®«ng Nam ¸. + Ch¬ng t×nh ph¸t triÓn Liªn hîp quèc. GV + Tæ chøc l¬ng thøc vµ n«ng nghiÖp… + Tæ chøc gi¸o dôc, v¨n ho¸- khoa häc Liªn hîp quèc. TÝnh ®Õn th¸ng 12- 2002 ViÖt Nam cã + QuÜ nhi ®ång Liªn hîp quèc. ? quan hÖ th¬ng m¹i víi bao nhiªu níc? §Õn th¸ng 12- 2002 quan hÖ th¬ng H/S quan s¸t ¶nh trong SGK. m¹i víi hon 200 quèc gia. GV Qua c¸c ¶nh vµ th«ng tin trªn em cã ? nhËn xÐt g× vÒ quan hÖ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ => ViÖt Nam quan hÖ víi nhiÒu níc giíi? trªn thÕ giíi cïng lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn nhau trong nhiÒu lÜnh ViÖt Nam quan hÖ víi c¸c níc… v× môc vùc… GV ®Ých chung ph¸t triÓn v¨n ho¸, khoa häc, kÜ thuËt. Quan hÖ lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn ? nhau gäi lµ g×? -> Hîp t¸c. II- Bµi häc: (17’) H/S lÊy vÝ dô? 1- Kh¸i niÖm: - Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, lÜnh vùc nµo ®ã v× môc GV Nhµ níc ta hîp t¸c víi c¸c níc dùa trªn ®Ých chung. ? c¬ së nµo? - Hîp t¸c dùa trªn c¬ së b×nh ®¼ng, hai bªn cïng cã lîi kh«ng h·m h¹i ®Õn lîi Ých cña ngêi kh¸c. */ Th¶o luËn: GV Sù hîp t¸c víi c¸c níc ®em l¹i lîi Ých g× ? cho ®Êt níc ta vµ c¸c níc kh¸c? 2- Lîi Ých cña sù hîp t¸c víi c¸c níc: - B¶o vÖ m«i trêng. - H¹n chÕ sù bïng næ d©n sè, kh¾c phôc ®ãi nghÌo, ®Èy lïi bÖnh hiÓm nghÌo. Lµ vÊn ®Ò quan träng trong sù ph¸t triÓn GV kinh tÕ ®Êt níc… Theo em ®Ó hîp t¸c cã hiÖu qu¶ cÇn 3- Nguyªn t¾c hîp t¸c cña nhµ níc ta: 16 GDCD 9 - T«n träng ®éc lËp chñ quyÒn toµn vÑn l·nh thæ, kh«ng c©n thiÖp vµo néi bé cña nhau, kh«ng dïng vò lùc hoÆc ®e do¹ dïng vò lùc. - B×nh ®¼ng cïng cã lîi. - Gi¶i quyÕt c¸c bÊt ®ång vµ tranh chÊp b»ng th¬ng lîng hµo b×nh. §¶ng vµ nhµ níc ta t¨ng cêng hùop t¸c - Ph¶n ®èi mäi ©m ma, hµnh ®éng GV víi c¸c níc XHCN, c¸c níc trong khu g©y søc Ðp, ¸p ®Æt vµ cêng quyÒn. vùc vµ c¸c níc trªn thÕ gií theo nguyªn t¾c… hîp t¸c trªn nhiÒu lÜnh vùc: Kinh tÕ, chÝnh trÞ, gi¸o dôc, y tÕ, m«i trêng… ? ph¶i dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo? ? Lµ H/S ®ang ngåi trªn ghÕ nhµ trêng XHCN em sÏ lµ g× ®Ó rÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh? 4- Tr¸ch nhiÖm cña H/S: - RÌn luyÖn tinh thÇn hîp t¸c víi b¹n bÌ, víi mäi ngêi xung quanh trong häc tËp, lao ®éng, c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ ho¹t ®éng x· héi. Ch¨m chØ häc tËp, cïng giupã b¹n trong häc tËp, h¨ng say lao ®éng, nhiÖt t×nh GV tham gia c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t II- LuyÖn tËp: (8’) ®éng x· héi ë mäi lóc mäi n¬i. */ Bµi 1: - ViÖt Nam víi Lµo: Sinh viªn Lµo sang ViÖt Nam häc… - H/S ®äc yªu cÇu bµi tËp. - H/S lµm bµi tËp- H/S nhËn xÐt -> GV. - Nh©n d©n Hµ Néi biÓu t×nh chèng chiÕn tranh ë Ir¾c… GV */ Bµi 2: - Cïng gióp ®ì nhau, trao ®æi… - KÕt qu¶ tèt. - H/S lµm bµi tËp- H/S nhËn xÐt -> GV GV */ Cñng cè: - Kh¸i qu¸t l¹i néi dung cÇn n¾m: Hîp t¸c lµ g×, ý nghÜa nguyªn t¾c, tr¸ch nhiÖm cña H/S. III- Híng dÉn H/S häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (2’) - Häc thuéc néi dung bµi häc. - Lµm bµi tËp 3, 4 trang 23. - ChuÈn bÞ bµi 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngµy so¹n:……………. Ngµy gi¶ng:…………… TiÕt 7. Bµi 7: kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc (TiÕt 1) A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc vµ mét sè truyÒn thèng tiªu biÓu cña d©n téc ViÖt Nam, ý nghÜa, sù cÇn thiÕt ph¶i kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, bæn phËn cña c«ng d©n vµ H/S. 2- KÜ n¨ng: 17 GDCD 9 - Ph©n biÖt truyÒn thèng tèt ®Ñp víi phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen l¹c hËu, cã kÜ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ quan niÖm, th¸i ®é, c¸ch øng sö kh¸c nhau ®Õn c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng. TÝch cùc häc tËp, ho¹t ®éng tuyªn truyÒn b¶o vÖ truyÒn thèng. 3- Th¸i ®é: - Cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ, gi÷ g×n; biÕt phª ph¸n th¸i ®é viÖc lµm thiÕu t«n träng, phñ ®Þnh, xa rêi truyÒn thèng d©n téc. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn nhãm, líp; liªn hÖ thùc tÕ. - Ph©n tÝch tÝnh huèng, s¾m vai. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV; nghiªn cøu bµi so¹n, tÝnh huèng. 2- Trß: - Häc vµ lµm bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - Hái: ThÕ nµo lµ hîp t¸c? Hîp t¸c víi c¸c níc cã lîi Ých nh thÕ nµo? - §¸p: Hîp t¸c lµ cïng chung søc lµm viÖc, gióp ®ì, hç trî lÉn nhau trong c«ng viÖc, lÜnh vùc v× môc ®Ých chung. Lîi Ých cña sù hîp t¸c: B¶o vÖ m«i trêng, h¹n chÕ sù bïng næ d©n sè, kh¾c phôc ®ãi nghÌo, ®Èy lïi bÖnh tËt. II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (2’) Mçi d©n téc muèn ph¸t triÓn ph¶i cã sù giao lu víi c¸c d©n téc kh¸c, víi c¸c nÒn v¨n ho¸ kh¸c. VËy ®Ó hiÓu ®îc thÕ nµo lµ kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ý nghÜa vµ bæn phËn cña ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp nh thÕ nµo chóng ta cïng… */ Néi dung bµi: GV - H/S ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò trong SGK. I- §Æt vÊn ®Ò: (13’) NhËn xÐt GV */ Th¶o luËn nhãm: 1- Lßng yªu níc cña d©n téc ta ®îc ? TruyÒn thèng yªu níc cña d©n téc ta thÓ hiÖn: thÓ hiÖn nh thÕ nµo qua lêi nãi cña B¸c -S«i næi kÕt thµnh lµn sãng…m¹nh mÏ. Hå? - NhÊn chÝm tÊt c¶ lò b¸n níc, cíp níc. - Ghi nhí c«ng lao c¸c vÞ anh hïng… - HËu ph¬ng nhÞn ¨n ®Ó ñng hé bé ®éi. - Phô n÷ khuyªn chång con ®i tßng qu©n. GV - N«ng d©n, c«ng nh©n thi ®ua s¶n xuÊt… gãp phÇn vµo kh¸ng chiÕn. -> Lßng yªu níc nång nµn vµ biÕt ph¸t huy truyÒn thèng yªu níc. ? T×nh c¶m vµ viÖc lµm trªn thÓ hiÖn truyÒn thèng g×? GV …ThÓ hiÖn ë nhiÒu mÆt, nh÷ng lÜnh vùc vÒ gi¸ trÞ tinh thÇn nh t tëng, ®¹o ®øc, lèi sèng…nh÷ng t×nh c¶m viÖc lµm ®ã tuy kh¸c nhau nhng ®Òu gièng 2- ChuyÖn vÒ mét ngêi thÇy: nhau ë lßng yªu níc nång nµn . * Cô Chu V¨n An lµ mét nhµ gi¸o næi tiÕng thêi TrÇn. ? Cô Chu V¨n An lµ ngêi nh thÕ nµo? * Cô cã c«ng ®µo t¹o nhiÒu nh©n tµi cho ®Êt níc. * Häc trß cña cô nhiÒu ngêi lµ nh÷ng GV Ph¹m S M¹nh lµ häc trß cña cô Chu nh©n vËt næi tiÕng. 18 GDCD 9 ? V¨n An, Gi÷ chøc hµnh khiÓn, mét chøc quan to. Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c xö cña häc trß cò víi thÇy gi¸o Chu V¨n An ? ? C¸ch c xö ®ã thÓ hiÖn truyÒn thèng g× cña d©n téc ta? ? Qua hai c©u chuyÖn trªn em cã suy nghÜ g×? ? Em hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? GV ? LÊy vÝ dô cô thÓ thÓ hiÖn truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta? - H/S cò biÕt ¬n c«ng lao d¹y dç cña thÇy, kÝnh träng vµ lu«n nhí ¬n thÇy -> Lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp, v« cïng quÝ gi¸. ->C¸ch c xö cña häc trß cô Chu V¨n An thÓ hiÖn truyÒn thèng “t«n s träng ®¹o” cña d©n téc ta. - Lßng yªu níc cña nh©n d©n ta lµ truyÒn thèng quý b¸u. §ã lµ truyÒn thèng yªu níc. BiÕt ¬n kÝnh träng thÇy c«, ®ã lµ truyÒn thèng “t«n s träng ®¹o”-> §ã chÝnh lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ta. II- Bµi häc: (16’) 1- Kh¸i niÖm: TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn (t tëng, ®¹o ®øc, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp…) h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc, ®îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. - TruyÒn thèng v¨n ho¸, nghÖ thuËt. - TruyÒn thèng yªu níc. - TruyÒn thèng “T«n s träng ®¹o”. - TruyÒn thèng cÇn cï lao ®éng… (H¸t ca trï, trß ch¬i d©n gian…) GV TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam thÓ hiÖn trªn nhiÒu mÆt ®Òu ®¸ng tù hµo nh yªu níc, bÊt khuÊt… GV */ th¶o luËn: ? ViÖt Nam cã nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp nµo? ( KÓ c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam). 2- C¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam: Yªu níc, bÊt khuÊt chèng giÆc ngo¹i x©m, ®oµn kÕt nh©n nghÜa, cÇn cï lao ®éng, hiÕu tho¶, t«n s träng ®¹o, hiÕu th¶o… c¸c truyÒn thèng vÒ v¨n ho¸, vÒ nghÖ thuËt… */ Bµi tËp 1: (SGK- tr 4) - §¸p ¸n ®óng: a, c, e, g, h, i, l. - > §ã lµ th¸i ®é vµ viÖc lµm thÓ hiÖn sù tÝch cùc t×m hiÓu, tuyªn truyÒn vµ GV HS®äc yªu cÇu BT trong SGK. -H/S lµm bµi tËp 1 trong SGK- H/S lµm thùc hiÖn c¸c chuÈn mùc gi¸ trÞ truyÒn thèng. bµi tËp. ( Treo b¶ng phô). - H/S thùc hiÖn tríc líp. GV Cho H/S tr×nh bµy c¸c lµn ®iÖu d©n ca cña quª h¬ng m×nh vµ cña mäi miÒn ®Êt níc. */ Cñng cè: (3’) ?- ThÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? ?- ViÖt Nam ta cã nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp nµo? III- Híng dÉn H/S häc vµ lµm bµi tËp ë nhµ: (2’) - Häc thuéc néi dung bµi häc 1, 2. 19 GDCD 9 - VÒ nhµ t×m hiÓu nguån gèc vµ ý nghÜa cña mét truyÒn thèng tèt ®Ñp ë quª em (nghÒ truyÒn thèng, phong tôc tËp qu¸n, lÔ héi truyÒn thèng, trß ch¬i d©n gian, trang phôc d©n téc…) - T×m c¸c biÓu hiÖn tr¸i víi truyÒn thèng tèt ®Ñp. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngµy so¹n:……………. Ngµy gi¶ng:…………… TiÕt 8. Bµi 7: kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc (TiÕt 2) A- PhÇn chuÈn bÞ: I- Môc tiªu bµi d¹y: 1- KiÕn thøc: - Gióp H/S hiÓu ®îc ý nghÜa cña truyÒn thèng d©n téc, sù cÇn thiÕt ph¶i cã kÕ thõa, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp; bæn phËn cña H/S vµ c«ng d©n. 2- KÜ n¨ng: - TÝch cùc häc tËp vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, b¶o vÖ truyÒn thèng. 3- Th¸i ®é: - Cã th¸i ®é t«n träng, b¶o vÖ, gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. II- Ph¬ng ph¸p: - Th¶o luËn nhãm, líp; liªn hÖ thùc tÕ. - Ph©n tÝch t×nh huèng, s¾m vai. III- Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn: 1- ThÇy: - SGK + SGV. - Nghiªn cøu so¹n bµi. - T×nh huèng, nh÷ng c©u chuyÖn. - B¶ng phô, bót d¹. 2- Trß: - SGK + vë ghi. - Häc vµ lµm bµi cò, chuÈn bÞ bµi míi. B- PhÇn thÓ hiÖn trªn líp: */ æn ®Þnh tæ chøc. I- KiÓm tra bµi cò: (5’) - Hái: ThÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc? LÊy vÝ dô? - §¸p: Lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn (t tëng, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp…) h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö… VD: TruyÒn thèng yªu níc, truyÒn thèng “T«n s träng ®¹o”, truyÒn thèng thêcóng tæ tiªn, Èm thùc, ¸o dµi… II- Bµi míi: */ Giíi thiÖu bµi: (2’) TiÕt tríc chóng ta ®· t×m hiÓu thÕ nµo lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, ®Ó hiÓu ®îc truyÒn thèng tèt ®Ñp cã ý nghÜa nh thÕ nµo vµ H/S cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp ®ã tiÕt häc h«m nay chóng ta cïng nhau ®i t×m hiÓu phÇn cßn l¹i cña bµi “KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc” */ Néi dung bµi: GV Treo b¶ng phô. II- Bµi häc: (tiÕp- 23’) - H/S th¶o luËn. ? Em ®ång ý víi nh÷ng ý kiÕn nµo? a- TruyÒn thèng lµ nh÷ng kinh nghiÖm quÝ gi¸. b- Nhê cã truyÒn thèng mçi d©n téc míi 20
- Xem thêm -