Tài liệu Giáo án gdcd 9 trọn bộ_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1 Tiết 1 – Bài 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức  Hiểu được thế nào là chí công vô tư  Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư.  Ý nghĩa của chí công vô tư. 2.Kĩ năng.  HS phân biệt được các hành vi thể hiện chí công vô tư, không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.  HS biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư. 3.Thái độ  Ủng hộ, bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống.  Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.  Làm được nhiều việc tốt thể hiện chí công vô tư. II.Troïng taâm. Theá naøo laø chí coâng voâ tö , yù nghóa , caùch reøn luyeän III.Chuaån bò. 1.Giaùo vieân:Tranh theå hieän chí coâng voâ tö, maùy chieáu. 2.Hoïc sinh:Giaáy khoå lôùn , buùt daï. IV.Tieán trình: 1.OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän : 2.Kieåm tra mieäng: GV phoå bieán chöông trình, nhaéc vieäc hoïc sinh. 3.Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. GV giôùi thieäu baøi:ñöa tình huoáng, ñaët caâu hoûi->daãn vaøo baøi. GV giôùi thieäu phaàn ñaët vaán ñeà HS ñoïc 2 caâu chuyeän SGK. Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm: Nhoùm 1,2: Toâ Hieán Thaønh ñaõ coù suy nghó nhö theá naøo Noäi dung baøi hoïc I. Ñaët vaán ñeà. 1.Toâ Hieán Thaønh-moät taám göông veà chí coâng voâ tö. 2.Ñieàu mong muoán cuûa Baùc Hoà. trong vieäc duøng ngöôøi vaø giaûi quyeát coâng vieäc? Qua ñoù em coù suy nghó gì veà Toâ Hieán Thaønh? Nhoùm 3,4: Em coù suy nghó gì veà cuoäc ñôøi vaø söï nghieäp caùch maïng cuûa Chuû tòch Hoà Chí Minh? Theo em ñieàu ñoù ñaõ taùc ñoäng nhö theá naøo ñeán tình caûm cuûa nhaân daân ta vôùi Baùc? Nhoùm 5,6: Qua hai caâu chuyeän treân, em ruùt ra baøi hoïc gì cho baûn thaân vaø moïi ngöôøi? HS cuøng nhau thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå xung. GV nhaän xeùt , choát yù, chuyeån sang phaàn hai . GV cho HS laøm nhanh baøi taäp 1SGK/5 Qua phaàn baøi taäp cho HS ruùt ra baøi hoïc Theo caâu hoûi: -Theá naøo laø chí coâng voâ tö? -YÙ nghóa? -Reøn luyeän ñöùc tính chí coâng voâ tö nhö theá naøo? HS töï do traû lôøi GV nhaän xeùt choát yù. GV cho HS lieân heä baûn thaân, lôùp, tröôøng GV nhaän xeùt, chuyeån yù. GV phaùt phieáu hoïc taäp : Nhoùm 1,2: baøi 2 SGK/5,6. Nhoùm 3,4: baøi 3 SGK/6. Nhoùm 5,6:ñoùng vai tình huoáng: Trong danh saùch ñeà cöû döï hoäi nghò “chaùu ngoan Baùc Hoà”, moät soá baïn bieát Trang II.Noäi dung baøi hoïc. 1.Theá naøo laø chí coâng voâ tö? Laø phaåm chaát ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi, theå hieän ôû söï coâng baèng, khoâng thieân vò, giaûi quyeát coâng vieäc theo leõ phaûi, xuaát phaùt töø lôïi ích chung, ñaët lôïi ích chung leân treân lôïi ích caù nhaân. 2.YÙ nghóa. -Ñem laïi lôïi ích cho taäp theå vaø xaõ hoäi. -Goùp phaàn laøm cho ñaát nöôùc giaøu maïnh, xaõ hoäi coâng baèng, daân chuû, vaên minh. -Ñöôïc moïi ngöôøi tin caäy, quyù troïng. 3.Reøn luyeän nhö theá naøo? -UÛng hoä , quyù troïng ngöôøi chí coâng voâ tö. -Pheâ phaùn haønh ñoäng traùi chí coâng voâ tö. III.Baøi taäp. BT2: -Taùn thaønh:d,ñ. -Khoâng taùn thaønh:a,b,c. BT3: HS töï trình baøy. hoaøn toaøn xöùng ñaùng, song laïi khoâng ñoàng yù cöû Trang vì Trang hay pheâ bình moãi khi baïn ñoù coù khuyeát ñieåm. Sau moãi baøi baäp vaø tình huoáng saém vai, coù ruùt ra baøi hoïc baûn thaân. 4. Caâu hoûi vaø baøi taäp cuûng coá: Ôû phaàn baøi taäp. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø:  Baøi cuõ: -Hoïc baøi keát hôïp SGK/4,5. -Laøm baøi taäp coøn laïi SGK/5,6.  Baøi môùi: Chuaàn bò baøi 2: Töï chuû. -Ñoïc tröôùc phaàn ñaët vaán ñeà vaø traû lôøi gôïi yù SGK/6,7. -Xem noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp SGK/7,8. -Giaûi thích caâu ca dao SGK/8. Chuù yù tình huoáng saém vai. V/ Ruùt kinh nghieäm: * Nội dung: ............................................................................................................................... . .................................................................................................................................... ................. * Phöông phaùp: ........................................................................................................................ ................................................................................................................................... ................. * Thieát bò : ................................................................................................................................. ................................................................................................................................ ..................... Tieát PPCT: 02 Ngaøy daïy: 30/08 TÖÏ CHUÛ Bài 2. I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức  HS hieåu ñöôïc theá naøo laø tính töï chuû.  Bieåu hieän cuûa tính töï chuû.  YÙ nghóa cuûa tính töï chuû trong cuoäc soáng. 2.Kó naêng  HS bieát nhaän xeùt, ñaùnh giaù haønh vi cuûa tính töï chuû.  Bieát haønh ñoäng ñuùng vôùi ñöùc tính töï chuû. 3.Thaùi ñoä  Toân troïng, uûng hoä nhöõng ngöôøi coù haønh vi töï chuû.  Coù bieän phaùp, keá hoaïch reøn luyeän tính töï chuû trong hoïc taäp trong caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi. II.Chuaån bò. 1.Giaùo vieân:Tranh theå hieän töï chuû. 2.Hoïc sinh:Giaáy khoå lôùn , buùt daï. III.Phöông phaùp daïy hoïc: Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà ,toå chöùc thaûo luaän nhoùm, Thuyeát trình, ñaøm thoaïi, saém vai. IV.Tieán trình: 1.OÅn ñònh toå chöùc:Kieåm dieän HS. 2.Kieåm tra baøi cuõ: Caâu hoûi:-Theá naøo laø chí coâng voâ tö? Ñeå reøn luyeän chí coâng voâ tö, ta phaûi laøm gì?  Laø coâng baèng khoâng thieân vò, ñaët lôïi ích chung leân treân heát.  Pheâ phaùn keû vuï lôïi caù nhaân.Uûng hoä, quyù troïng ngöôøi chí coâng voâ tö. Cho ví duï ?  HS töï lieân heä. 3 Giaûng baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. GV giôùi thieäu baøi:Neâu tình huoáng cho HS giaûi quyeát vaø daãn vaøo baøi hoïc. GV chuyeån yù vaøo phaàn 1 HS ñoïc 2 caâu chuyeän SGK Noäi dung baøi hoïc I. Ñaët vaán ñeà GV toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm. Nhoùm 1,2:Baø Taâm ñaõ laøm gì tröôùc noãi baát haïnh to lôùn cuûa gia ñình? Nhoùm 3,4:Theo em baø Taâm laø ngöôøi mnhö theá naøo? Nhoùm 5,6:N ñaõ töø moät HS ngoan ñi ñeán choã nghieän ngaäp vaø troïm caép nhö theá naøo? Vì sao nhö vaäy? HS cuøng nhau thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå xung . GV nhaän xeùt , choát yù. Chuyeån yù Ñaøm thoaïi giuùp HS böôùc ñaàu nhaän bieát nhöõng bieåu hieän cuûa töï chuû. -Bieát laøm chuû baûn thaân laø ngöôøi coù ñöùc tính gì? - Laøm chuû baûn thaân laø laøm chuû nhöõng lónh vöïc gì? HS traû lôøi, nhaän xeùt, ruùt ra baøi hoïc. Toå chöùc cho HS xöû lí tình huoáng: -Gaëp baøi toaùn khoù trong giôø kieåm tra. -Bò baïn beø nghi oan. Töø ñoù cho HS ruùt ra bieåu hieän cuûa tính töï chuû. Chuyeån yù HS ñaøm thoaïi. -Coù ñöùc tính töï chuû seõ coù taùc duïng gì? Ngaøy nay tính töï chuû coù coøn quan troïng khoâng? Vì sao? Cho ví duï minh hoïa? HS baøy toû quan ñieåm caù nhaân. GV nhaän xeùt vaø keát luaän. Chuyeån yù GV höôùng daãn HS neâu ra phöông phaùpreøn luyeän tính töï chuû. -Ñeå reøn luyeän tính töï chuû HS caàn phaûi laøm gì? 1. Moät ngöôøi meï. 2.Chuyeän cuûa N. II.Noäi dung baøi hoïc. 1.Theá naøo laø töï chuû? Laø laøm chuû baûn thaân.Ngöôøi bieát töï chuû laø ngöôøi laøm chuû ñöôïc suy nghó, tình caûm,haønh vi cuûa mình trong moïi hoaøn caûnh, ñieàu kieän cuoäc soáng. 2. Bieåu hieän cuûa tính töï chuû. -Thaùi ñoä bình tónh, töï tin. -Bieát töï ñieàu chænh haønh vi, töï kieåm tra, ñaùnh giaùbaûn thaân. 3.YÙ nghóa cuûa tính töï chuû. -Laø ñöùc tính quyù giaù. -Con ngöôøi soáng ñuùng ñaén, cö xöû coù ñaïo ñöùc, coù vaên hoùa. -Giuùp ta vöôït qua khoù khaên, thöû thaùch , caùm doã. 4.Reøn luyeän tính töï chuû nhö theá naøo? -Suy nghó kó tröôùc khi noùi vaø haønh ñoäng. -Xem xeùt thaùi ñoä, lôøi noùi haønh HS traû lôøi. GV nhaän xeùt, keát luaän.Cho HS lieân heä baûn thaân. HS ñoïc vaø giaûi thích caâu ca dao SGK/8. GV nhaän xeùt, Keát luaän, yeâu caàu HS tìm theâm caùc caâu khaùc. Chuyeån yù. HS laøm baøi taäp 1 SGK/8 Hs cuøng nhau laøm baøi, ñaïi dieän lôùp söûa baøi, caùc em khaùc nhaän xeùt, boå xung. GV nhaän xeùt, ñöa ra ñaùp aùn. ñoäng cuûa mình ñuùng hay sai. -Bieát ruùt kinh nghieäm vaø söûa chöõa. III. Baøi taäp Ñoàng yù: a,b,d,e. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp: Toå chöùc cho HS ñoùng vai:chia lôùp laøm 2 nhoùm. GV ñöa ra tình huoáng:Hai baïn HS ñi xe ñaïp ngöôïc chieàu va vaøo nhau, 1baïn xe bò hoûng vaø ngöôøi bò xaây xaùt. HS dieãn teåu phaåm,lôùp nhaän xeùt,ruùt ra baøi hoïc baûn thaân. GV keát luaän toaøn baøi. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø  Baøi cuõ: -Hoïc baøi keát hôïp SGK/7,8. -Laøm baøi taäp coøn laïi SGK/8.  Baøi môùi: Chuaàn bò baøi 3:Daân chuû vaø kæ luaät. -Ñoïc tröôùc phaàn ñaët vaán ñeà vaø traû lôøi gôïi yù SGK/9,10. -Xem noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp SGK/10,11. -Tìm vd ôû lôùp, tröôøng… Chuù yù tình huoáng saém vai. V.Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết PPCT: 3 Ngày dạy: 06/09 Bài: 3. DAÂN CHUÛ VAØ KÆ LUAÄT I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức  Hieåu ñöôïc theá naøo laø daân chuû, kæ luaät.  Bieåu hieän cuûa daân chuû, kæ luaät.  YÙ nghóa cuûa daân chuû, kæ luaät trong nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. 2.Kó naêng  Bieát giao tieáp, öùng xöû vaø thöïc hieän toát daân chuû, kæ luaät.  Bieát phaân tích, ñaùnh giaù caùc tình huoáng trong cuoäc soáng xaõ hoäi veà tính daân chuû vaø kæ luaät.  Bieát töï ñaùnh giaù baûn thaân, xaây döïng keá hoaïch reøn luyeän tính kæ luaät. 3.Thái độ  Coù yù thöùc töï giaùc reøn luyeän tính kæ luaät, phaùt huy daân chuû trong hoïc taäp, caùc hoaït ñoäng(gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi).  Hoïc taäp, noi göông nhöõng vieäc toát, nhöõng ngöôøi thöïc hieän toát daân chuû vaø kæ luaät. Bieát goùp yù, pheâ phaùn ñuùng möùc nhöõng haønh vi vi phaïm daân chuû vaø kæ luaät. II.Chuaån bò. 1.Giaùo vieân:Tranh theå hieän daân chuû vaø kæ luaät, maùy chieáu. 2.Hoïc sinh:Giaáy khoå lôùn , buùt daï. III.Phöông phaùp daïy hoïc: Neâu vaán ñeà,toå chöùc thaûo luaän nhoùm, Thuyeát trình, ñaøm thoaïi, saém vai. IV.Tieán trình: 1.OÅn ñònh toå chöùc:Kieåm dieän HS. 2.Kieåm tra baøi cuõ: - Theá naøo laø töï chuû? Neâu bieåu hieän cuûa tính töï chuû? => Laø laøm chuû baûn thaân.Ngöôøi bieát töï chuû laø ngöôøi laøm chuû ñöôïc suy nghó, tình caûm,haønh vi cuûa mình trong moïi hoaøn caûnh, ñieàu kieän cuoäc soáng. -Neâu moät soá tình huoáng ñoøi hoûi tính töï chuû maø em coù theå gaëp vaø neâu caùch öùng xöû phuø hôïp. => HS neâu töï do. 3.Gaûng baøi môùi: GV giôùi thieäu baøi:ñöa tình huoáng, ñaët caâu hoûi->daãn vaøo baøi. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. Noäi dung baøi hoïc GV giôùi thieäu phaàn ñaët vaán ñeà I. Ñaët vaán ñeà. HS ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà SGK 1. Chuyeän cuûa lôùp 9A. Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm: 2. Chuyeän ôû moät coâng ti. Nhoùm 1: Haõy neâu nhöõng chi tieát theå hieän vieäc laøm phaùt huy daân chuû vaø thieáu daân chuû trong hai caâu chuyeän treân. Nhoùm 2: Haõy phaân tích söï keát hôïp bieän phaùp phaùt huy daân chuû vaø kæ luaät cuûa lôùp 9A. Nhoùm 3:Haõy neâu taùc duïng cuûa vieäc phaùt huy daân chuû vaø kæ luaät cuûa lôùp 9A döôùi söï chæ ñaïo cuûa thaày giaùo chuû nhieäm. Nhoùm 4:Vieäc laøm cuûa oâng giaùm ñoác ôû caâu chuyeän 2 ñaõ coù taùc haïi nhö theá naøo? Vì sao? HS cuøng nhau thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå xung. GV nhaän xeùt , choát yù, chuyeån sang phaàn hai II.Noäi dung baøi hoïc. . 1. Theá naøo laø daân chuû, kæ luaät? GV ñaøm thoaïi giuùp HS hieåu ñöôïc: a/ Daân chuû laø:Moïi ngöôøi laøm chuû - Theá naøo laø daân chuû? coâng vieäc, ñöôïc bieát, cuøng tham - Theá naøo laø kæ luaät? gia, goùp phaàn thöïc hieän kieåm tra, - Taùc duïng cuûa daân chuû vaø kæ luaät? giaùm saùt nhöõng coâng vieäc chung. - Vì sao trong cuoäc soáng chuùng ta caàn phaûi b/ Kæ luaät laø: Tuaân theo nhöõng coù daân chuû vaø kæ luaät? quy ñònh chung cuûa coäng ñoàng( taäp - Chuùng ta caàn reøn luyeän daân chuû vaø kæ luaät theå) nhaèm taïo ra söï thoáng nhaát nhö theá naøo? haønh ñoäng ñeå ñaït chaát löôïng cao. HS töï do traû lôøi 2. Taùc duïng. GV nhaän xeùt choát yù. - Taïo söï thoáng nhaát cao veà nhaän GV cho HS lieân heä baûn thaân, lôùp, tröôøng. thöùc, yù chí, haønh ñoäng. HS ghi vaøo vôû. - Taïo ñieàu kieän cho caù nhaân vaø GV chuyeån yù. xaõ hoäi phaùt trieån. GV cho HS laøm baøi taäp SGK 3. Reøn luyeän nhö theá naøo? HS laøm baøi taäp baèng phieáu hoïc taäp baøi taäp - Töï giaùc chaáp haønh. 1 SGK trang 11. GV cho 1 HS traû lôøi nhanh. HS :Nhaän xeùt, boå sung. GV: Yeâu caàu HS giaûi thích vì sao ñuùng, sai. GV: Ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. GV: Cho HS saém vai tình huoáng theå hieän thieáu daân chuû vaø kæ luaät trong lôùp. HS: Töï ñöa ra lôøi thoaïi, phaân vai vaø dieãn tình huoáng. HS: caû lôùp nhaän xeùt, ruùt ra baøi hoïc baûn thaân. GV: nhaän xeùt, choát yù. - Caùn boä laõnh ñaïo:taïo ñieàu kieän cho caù nhaân phaùt huy daân chuû vaø kæ luaät. III.Baøi taäp. Ñaùp aùn: - Hoaït ñoäng theå hieän daân chuû:a,c,ñ. - Thieáu daân chuû:b. -Thieáu kæ luaät:d. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp: Ñaõ loàng gheùp ôû phaàn baøi taäp. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: *Baøi cuõ : -Hoïc baøi keát hôïp SGK / trang 10. -Laøm caùc baøi taäp coøn laïi SGK trang 11. *Baøi môùi : -Chuaån bò baøi 5: “Baûo veä hoøa bình” -Ñoïc tröôùc phaàn ñaët vaán ñeà vaø traû lôøi phaàn gôïi yù SGK trang12. -Xem phaàn noäi dung BH, BT vaø tö lieäu tham khaûo SGK trang 1416. V.Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tiết: 4. Bài 4. Ngaøy daïy:………………….. BAÛO VEÄ HOØA BÌNH I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức  HS hieåu ñöôïc hoøa bình laø khaùt voïng cuûa toaøn nhaân loaïi.  Hoøa bình mang laïi haïnh phuùc cho con ngöôøi.  Haäu quaû, taùc haïi cuûa chieán tranh.  Traùch nhieäm baûo veä hoøa bình, choáng chieán tranh cuûa toaøn nhaân loaïi. 2.Kĩ năng  Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng vì hoøa bình, choáng chieán tranh dolôùp, tröôøng, ñòa phöông toå chöùc.  Tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi ngöôøi tham gia caùc hoaït ñoäng choáng chieán tranh, baûo veä hoøa bình. 3.Thái độ  Quan heä toát vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh mình.  Bieát yeâu hoøa bình, gheùt chieán tranh.  Goùp phaàn nhoû tuøy theo söùc cuûa mình ñeå baûo veä hoøa bình choáng chieán tranh. II.Chuaån bò. 1.Giaùo vieân:Tranh theå hieän baûo veä hoøa bình, 2.Hoïc sinh:Giaáy khoå lôùn , buùt daï. III.Phöông phaùp daïy hoïc: Neâu vaán ñeà,toå chöùc thaûo luaän nhoùm, Thuyeát trình, ñaøm thoaïi, saém vai. IV.Tieán trình: 1.OÅn ñònh toå chöùc:Kieåm dieän HS. 2.Kieåm tra baøi cuõ: *Theá naøo laø daân chuû?theá naøo laø kæ luaät? *Haønh vi naøo coù tính kæ luaät? a.Ñi hoïc ñuùng giôø. b.Ñi hoïc veà bieát chaøo boá meï. c.Goùp yù kieán xaây döïng taäp theå lôùp. d.Hoïc vaø laøm baøi tröôùc khi ñeán lôùp. => * Daân chuû:Laø laøm chuû coâng vieäc,ñöôïc bieát, ñöôïc cuøng tham gia, goùp phaàn thöïc hieän kieåm tra, giaùm saùt. *Kæ luaät: Laø tuaân theo nhöõng quy ñònh chung nhaèm taïo söï thoáng nhaát trong haønh ñoäng. * Ñaùp aùn: a,d. 3.Giaûng baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. GV giôùi thieäu baøi:ñöa tình huoáng, ñaët caâu hoûi->daãn vaøo baøi. GV giôùi thieäu phaàn ñaët vaán ñeà HS ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà SGK Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm: Nhoùm 1: Em coù suy nghó gì khi xem aûnh vaø ñoïc caùc thoâng tin? Nhoùm 2: Chieán tranh ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû nhö theá naøo? Nhoùm 3: Caàn phaûi laøm gì ñeå ngaên chaën chieán tranh,baûo veä hoøa bình? Nhoùm 4: Ñeå baûo veä hoøa bình, ngay töø khi ngoài treân gheá nhaø tröôøng, hoïc sinh caàn phaûi laøm gì? HS cuøng nhau thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå xung. GV nhaän xeùt , choát yù, chuyeån sang phaàn hai . GV ñaøm thoaïi giuùp HS hieåu ñöôïc Noäi dung baøi hoïc I. Ñaët vaán ñeà. hoøa bình laø gì? Bieát ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa hoøa bình vaø caùc hoaït ñoäng nhaèm baûo veä hoøa bình, töø ñoù bieát lieân heä traùch nhieäm cuûa baûn thaân. GV trao ñoåi cuøng HS caùc caâu hoûi sau: - Theá naøo laø hoøa bình? -Bieåu hieän cuûa loøng hoøa bình? -Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå baûo veä hoøa bình? HS töï do traû lôøi GV nhaän xeùt choát yù. GV cho HS lieân heä baûn thaân, lôùp, tröôøng. GV chuyeån yù. GV cho HS laøm baøi taäp SGK Em coù taùn thaønh vôùi töøng yù kieán döôùi ñaây khoâng? Vì sao? a. Moïi ngöôøi ñeàu coù quyeàn soáng trong hoøa bình b. Chæ coù caùc nöôùc lôùn, nöôùc giaøu môùi ngaên chaën ñöôïc chieán tranh. c. Baûo veä hoøa bình, ngaên chaën chieán tranh laø traùch nhieäm cuûa toaøn nhaân loaïi. HS cuøng nhau laøm baøi taäp, ñaïi dieän lôùp söûa baøi, nhaän xeùt. GV nhaän xeùt, ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. II.Noäi dung baøi hoïc. 1. Hoøa bình laø gì? -Laø khoâng coù chieán tranh hay xung ñoät vuõ trang. -Laø moái quan heä hieåu bieát, toân troïng, bình ñaúng vaø hôïp taùc laãn nhau -Laø khaùt voïng cuûa toaøn nhaân loaïi. 2.Bieåu hieän -Giöõ gìn cuoäc soáng bình yeân -Duøng thöông löôïng ñaøm phaùn ñeå giaûi quyeát maâu thuaån -Khoâng ñeå xaûy ra chieán tranh hay xung ñoät. 3. Chuùng ta phaûi laøm gì? - Ngaên chaën chieán tranh, baûo veä hoøa bình. -Loøng yeâu hoøa bình theå hieän moïi luùc, moïi nôi, giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi -Tham gia ñaáu tranh vì hoøa bình vaø coâng lí treân theá giôùi. III.Baøi taäp. Ñaùp aùn:a,c. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp: GV toå chöùc cho HS saém vai tình huoáng: “Ñi hoïc veà, thaáy moät baïn ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang hoûi thaêm ñöôøng, Taâm cheá gieãu, roài boû ñi.” HS tham gia saém vai, nhaän xeùt. GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù. Keát luaän toaøn baøi. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: *Baøi cuõ : -Hoïc baøi keát hôïp SGK / trang 14-15. -Laøm caùc baøi taäp coøn laïi SGK trang 16. *Baøi môùi : -Chuaån bò baøi 5: “Tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc treân theá giôí” -Ñoïc tröôùc phaàn ñaët vaán ñeà vaø traû lôøi phaàn gôïi yù SGK trang 17,18. -Xem phaàn noäi dung baøi hoïc, baøi taäp vaø tö lieäu tham khaûo SGK trang 18,19. V.Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Tiết: 5. Bài: 5. Ngaøy daïy:………………….. TÌNH HÖÕU NGHÒ GIÖÕA CAÙC DAÂN TOÄC TREÂN THEÁ GIÔÙI I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức  HS hieåu ñöôïc theá naøo laø tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc.  YÙ nghóa cuûa tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc.  Nhöõng bieåu hieän, vieäc laøm cuï theå cuûa tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc. 2.Kĩ năng  Tham gia toát caùc hoaït ñoäng vì tình höõu nghò giöõa caùc daân toäc.  Theå hieän tình ñoaøn keát, höõu nghò vôùi thieáu nhi vaø nhaân daân caùc nöôùc trong cuoäc soáng haøng ngaøy. 3.Thái độ  Haønh vi xöû söï coù vaên hoùa vôùi baïn beø, khaùch nöôùc ngoaøi.  Tuyeân truyeàn chính saùch hoøa bình, höõu nghò cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta.  Goùp phaàn giöõ gìn, baûo veä tình höõu nghò vôùi caùc nöôùc. II.Chuaån bò. 1.Giaùo vieân:Tranh theå hieän tình höõu nghò, maùy chieáu. 2.Hoïc sinh:Giaáy khoå lôùn , buùt daï. III.Phöông phaùp daïy hoïc: Neâu vaán ñeà,toå chöùc thaûo luaän nhoùm, Thuyeát trình, ñaøm thoaïi, saém vai. IV.Tieán trình: 1.OÅn ñònh toå chöùc:Kieåm dieän HS. 2.Kieåm tra baøi cuõ: -Hoøa bình laø gì? Theá naøo laø baûo veä hoøa bình? -Neâu caùc hoaït ñoäng vì hoøa bình maø em bieát? => - Hoøa bình laø tình traïng khoâng coù chieán tranh hay xung ñoät vuõ trang. -Baûo veä hoøa bình laø giöõ gìn cuoäc soáng bình yeân, duøng thöông löôïng, ñaøm phaùn ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn, khoâng ñeå xaûy ra chieán tranhg hay xung ñoät. 3.Giaûng baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. Noäi dung baøi hoïc GV giôùi thieäu baøi:Cho HS haùt baøi “Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng em” GV: ñaët caâu hoûi: -Baøi haùt noùi leân ñieàu gì? HS: traû lôøi. GV: nhaän xeùt, daãn vaøo baøi. GV chuyeån yù. GV giôùi thieäu phaàn ñaët vaán ñeà HS ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà SGK Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm: Nhoùm 1,2: Qua quan saùt aûnh vaø ñoïc caùc thoâng tin, söï kieän, em coù suy nghó gì veà tình höõu nghò giöõa nhaân daân ta vôùi nhaân daâncaùc nöôùc khaùc ? Nhoùm 3,4: Quan heä höõu nghò giöõa caùc daân toäc coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa moãi nöôùc vaø cuûa toaøn nhaân loaïi? HS cuøng nhau thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå xung. GV nhaän xeùt , choát yù, chuyeån sang phaàn hai . GV ñaøm thoaïi giuùp HS hieåu ñöôïc: Theá naøo laø tình höõu nghò giöõa caùc nöôùc treân theá giôùi?Ví duï? YÙ nghóa cuûa tình höõu nghò giöõa caùc nöôùc treân theá giôùi?Ví duï minh hoaï? Chính saùch cuûa Ñaûng ta ñoái vôùi hoaø bình höõu nghò? HS chuùng ta phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn xaây döïng tình höõu I. Ñaët vaán ñeà. II. Noäi dung baøi hoïc. 1. Khaùi nieäm tình höõu nghò: Laø quan heä baïn beø thaân thieän giöõa nöôùc naøy vôùi nöôùc khaùc. 2. YÙ nghóa: -Taïo cô hoäi, ñieàu kieän hôïp taùc cuøng phaùt trieån moïi maët. -Taïo söï hieåu bieát, traùnh gay maâu thuaån, caêng thaúng daãn ñeán chieán tranh. 3. Chính saùch cuûa Ñaûng. -Chuû ñoäng taïo racaùc moái quan heä quoác teá thuaän lôïi. nghò? HS töï do traû lôøi GV nhaän xeùt choát yù. GV cho HS lieân heä baûn thaân, lôùp, tröôøng vaø vôùi baïn beø caùc nöôùc. HS ghi vaøo vôû. GV: Keát luaän chuyeån yù. GV cho HS laøm baøi taäp SGK trang 19. HS: Ñaïi dieän moät soá em leân laøm baøi, caùc em khaùc nhaän xeùt, boå sung. GV nhaän xeùt, ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. -Ñaûm baûo thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån. -Hoaø nhaäp trong quaù trình tieán leân cuûa nhaân loaïi. III. Baøi taäp. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp. GV: Toå chöùc cho HS chôi troø “ai nhanh hôn”. Ñoäi A:Tìm caùc hoaït ñoäng veà tình höõu nghòcuûa nöôùc ta maø em ñöôïc bieát. Ñoäi B:Tìm coâng vieäc cuï theå cuûa caùc hoaït ñoäng veà tình höõu nghò cuûa nöôùc ta maø em ñöôïc bieát. Sau 3 phuùt, ñoäi naøo tìm ñöôïc nhieàu seõ laø ñoäi thaéng cuoäc. HS: ruùt ra baøi hoïc baûn thaân. GV: giaùo duïc yù thöùc, tình caûm cho HS vaø keát luaän. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: *Baøi cuõ : -Hoïc baøi keát hôïp SGK / trang 18. -Laøm caùc baøi taäp coøn laïi SGK trang 19. *Baøi môùi : -Chuaån bò baøi 6: “Hôïp taùc cuøng phaøt trieån” -Ñoïc tröôùc phaàn ñaët vaán ñeà vaø traû lôøi phaàn gôïi yù SGK trang 20. -Xem phaàn noäi dung baøi hoïc, baøi taäp SGK trang 22,23. V.Ruùt kinh nghieäm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… Tiết PPCT: 6 Bài 6 Ngaøy daïy: 28/09 HÔÏP TAÙC CUØNG PHAÙT TRIEÅN I.Mục tiêu bài học. 1.Kiến thức  Hieåu ñöôïc theá naøo laø hôïp taùc, caùc nguyeân taéc hôïp taùc, söï caàn thieát phaûi hôïp taùc.  Ñöôøng loái cuûa cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc trong vaán ñeà hôïp taùc vôùi caùc nöôùc khaùc.  Traùch nhieäm cuûa chuùng ta trong vieäc reøn luyeän tinh thaàn hôïp taùc cuøng phaùt trieån. 2.Kĩ năng  Coù nhieàu vieäc laøm cuï theå veà söï hôïp taùc trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi.  Bieát hôïp taùc vôùi baïn beø vaø moïi ngöôøi trong caùc hoaït ñoäng chung. 3. Thaùi ñoä.  Tuyeân truyeàn, vaän ñoäng moïi ngöôøi uûng hoä chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng veà söï hôïp taùc cuøng phaùt trieån.  Baûn thaân phaûi thöïc hieän toát yeâu caàu cuûa söï hôïp taùc cuøng phaùt trieån. II.Chuaån bò. 1.Giaùo vieân:Tranh theå hieän hôïp taùc cuøng phaùt trieån. 2.Hoïc sinh:Giaáy khoå lôùn , buùt daï. III.Phöông phaùp daïy hoïc: Neâu vaán ñeà,toå chöùc thaûo luaän nhoùm, Thuyeát trình, ñaøm thoaïi, saém vai. IV.Tieán trình: 1.OÅn ñònh toå chöùc:Kieåm dieän HS. 2.Kieåm tra baøi cuõ: 1. Khaùi nieäm tình höõu nghò: =>Laø quan heä baïn beø thaân thieän giöõa nöôùc naøy vôùi nöôùc khaùc. 2. YÙ nghóa: =>-Taïo cô hoäi, ñieàu kieän hôïp taùc cuøng phaùt trieån moïi maët. -Taïo söï hieåu bieát, traùnh gay maâu thuaån, caêng thaúng daãn ñeán chieán tranh. 3. Chính saùch cuûa Ñaûng. =>-Chuû ñoäng taïo racaùc moái quan heä quoác teá thuaän lôïi. -Ñaûm baûo thuùc ñaåy quaù trình phaùt trieån. -Hoaø nhaäp trong quaù trình tieán leân cuûa nhaân loaïi 4. Caâu hoûi traéc nghieäm: Ñaùnh daáu x vaøo haønh vi maø em ñoàng yù: a.Chaêm chæ hoïic toát moan ngoaïi ngöõ b.Giuùp ñôõ khaùch nöôùc ngoaøi du lòch sang Vieät Nam c.Tham gia thi veõ tranh vì hoaø bình. d.Neùm ñaù treâu choïc treû em nöôùc ngoaøi => a,b,c. 3.Giaûng baøi môùi GV giôùi thieäu baøi: GV: Ñaët caâu hoûi: Loaøi ngöôøi ngaøy nay ñang ñöùng tröôùc nhöõng vaán ñeà noùng boûng naøo, coù lieân quan ñeán cuoäc soáng cuûa moãi daân toäc cuõng nhö toaøn nhaân loaïi. HS: traû lôøi. GV: nhaän xeùt, daãn vaøo baøi.GV chuyeån yù. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS. GV giôùi thieäu phaàn ñaët vaán ñeà.HS ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà SGK,Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm: Nhoùm 1: Qua thoâng tin veà Vieät Nam tham gia caùc toå chöùc quoác teá, em coù suy nghó gì? Nhoùm 2: Böùc aûnh veà trung töôùng phi coâng Phaïm Tuaân noùi leân yù nghóa gì ? Nhoùm 3: Böùc aûnh caàu Myõ Thuaän laø bieåu töôïng noùi lean ñieàu gì? Nhoùm 4: Böùc aûnh caùc baùc só Vieät Nam vaø Myõ ñang laøm gì vaø coù yù nghóa nhö theá naøo? HS cuøng nhau thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm baùo caùo, caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå xung. GV nhaän xeùt , choát yù, chuyeån sang phaàn hai . GV ñaøm thoaïi giuùp HS hieåu ñöôïc: Noäi dung baøi hoïc I. Ñaët vaán ñeà. II. Noäi dung baøi hoïc. 1. Theá naøo laø hôïp taùc. -Theá naøo laø hôïp taùc? -Hôïp taùc döïa treân nguyeân taéc naøo? -YÙ nghóa cuûa hôïp taùc? -Chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta trong coâng taùc ñoái ngoaïi. -Traùch nhieäm cuûa baûn thaân em trong vieäc reøn luyeän tinh thaàn hôïp taùc? HS töï do traû lôøi GV nhaän xeùt choát yù. GV cho HS lieân heä baûn thaân, lôùp, tröôøng vaø vôùi baïn beø caùc nöôùc. HS ghi vaøo vôû. GV: Keát luaän chuyeån yù. GV cho HS laøm baøi taäp SGK trang 23. HS: Ñaïi dieän moät soá em leân laøm baøi, caùc em khaùc nhaän xeùt, boå sung. GV nhaän xeùt, ñöa ra ñaùp aùn ñuùng. GV: Cho HS saém vai tình huoáng: Giôùi thieäu veà thaønh quaû hôïp taùc toát ôû ñòa phöông. HS dieãn teåu phaåm,lôùp nhaän xeùt,ruùt ra baøi hoïc baûn thaân. GV keát luaän . Laø cuøng chung söùc laøm vieäc, giuùp ñôõ, hoã trôï laãn nhau vì lôïi ích chung. 2. YÙ nghóa. -Cuøng nhau giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà böùc xuùc coù tính toaøn caàu. -Giuùp ñôõ, taïo ñieàu kieän cho caùc nöôùc ngheøo phaùt trieån. -Ñaït muïc tieâu hoaø bình cho toaøn nhaân loaïi. 3. Chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Coi troïng taêng cöôøng hôïp taùc nhöng phaûi ñuùng nguyeân taéc. 4. Traùch nhieäm. -Reøn luyeän tinh thaàn hôïp taùc. -Giöõ gìn phaåm chaát ngöôøi Vieät Nam. -Hoïc taäp, lao ñoäng toát. III. Baøi taäp. 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp GV: Giao phieáu hoïc taäp. Caâu hoûi: Em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo sau ñaây: a. Hoïc taäp laø vieäc cuûa töøng ngöôøi, phaûi töï coá gaéng. b. Caàn trao ñoåi, hôïp taùc vôùi baïn beø nhöõng luùc gaëp khoù khaên. c. Khoâng neân yû laïi ngöôøi khaùc. d. Lòch söï vaên minh vôùi khaùch nöôùc ngoaøi. e. Duøng haøng ngoaïi toát hôn haøng noäi. f. Tham gia toát caùc hoaït ñoäng töø thieän. GV: Goïi HS traû lôøi nhanh nhaát leân trình baøy. HS: Caû lôùp nhaän xeùt. GV: Gôïi yù HS giaûi thích vì sao ñuùng, vì sao sai. GV: Nhaän xeùt , keát luaän. 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø: *Baøi cuõ :
- Xem thêm -