Tài liệu Giáo án gdcd 8hk2_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 Ngµy so¹n: 08/01/2012 Ngµy gi¶ng: 12/01/2012 51 TiÕt 19: bµi 13: phßng chèng tÖ n¹n x· héi ( tiÕt 1) i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: - ThÕ nµo lµ tÖ n¹n XH vµ t¸c h¹i cña nã - Mét sè quy ®Þnh cña ph¸p luËt níc ta vÒ phßng, chèng tÖ n¹n x· héi 2. Kỹ n¨ng: - NhËn biÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÖ n¹n x· héi - BiÕt phßng ngõa tÖ n¹n x· héi cho b¶n th©n 3. Th¸i ®é: - §ång t×nh víi chñ tr¬ng cña Nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Xa l¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¨m ghÐt nh÷ng kÎ l«i kÐo trÎ em, thanh niªn vµo tÖ n¹n x· héi - ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK+ SGV - LuËt phßng chèng ma tuý n¨m 2000 - Bé luËt h×nh sù n¨m 1999 - Tranh ¶nh, bµi viÕt vÒ t¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi 2. HS: - SGK+ vë ghi - §äc kÜ bµi trong SGK 3. Ph¬ng ph¸p: nêu và giải quyết vấn đề, vÊn ®¸p, thuyết trình IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: kh«ng 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV cho HS quan s¸t tranh ¶nh vÒ c¸c tÖ n¹n x· héi ? Nh÷ng h×nh ¶nh c¸c em võa xem nãi lªn ®iÒu g×? Em hiÓu thÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi? H·y kÓ tªn mét sè tÖ n¹n x· héi mµ em biÕt GV: X· héi ta hiÖn nay ®ang ®øng tríc mét th¸ch thøc lín, ®ã lµ c¸c tÖ n¹n x· héi, tÖ n¹n nguy hiÓm ®ã lµ ma tuý, m¹i d©m, cê b¹c. Ba tÖ n¹n nµy ®ang lµm b¨ng ho¹i ®Õn x· héi nãi chung vµ tuæi trÎ häc ®êng nãi riªng. Nh÷ng tÖ n¹n ®ã lµ g×? DiÔn ra nh thÕ nµo? T¸c h¹i cña chóng ®Õn ®©u vµ gi¶i quyÕt ra sao? §ã lµ vÊn ®Ò mµ h«m nay mµ x· héi vµ nhµ trêng chóng ta ph¶i quan t©m. H«m nay chóng ta sÏ...... Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: i. ®Æt vÊn ®Ò - GV yªu cÇu HS ®äc SGK/34 ? Em cã ®ång t×nh víi ý kiÕn cña b¹n - NhËn xÐt: An kh«ng? V× sao? Em sÏ lµm g× nÕu + ý kiÕn cña An ®óng v× lóc ®Çu ch¬i tiÒn c¸c b¹n líp em còng ch¬i nh vËy Ýt, sau thµnh quen  ch¬i nhiÒu + Hµnh vi ch¬i bµi b»ng tiÒn b»ng ®¸nh b¹c, vi ph¹m ph¸p luËt + NÕu lµ em: Ng¨n c¶n, nhê c« gi¸o ? Theo em P, H vµ bµ T©m cã vi ph¹m - Vi ph¹m ph¸p luËt: ph¸p luËt kh«ng vµ ph¹m téi g×? Hä sÏ + P, H vi ph¹m PL vÒ téi cê b¹c, nghiÖn hót bÞ xö lý nh thÕ nµo + Bµ T©m vi ph¹m PL vÒ téi tæ chøc bu«n ( P, H xö theo téi cña vÞ thµnh niªn ) b¸n ma tuý Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 52 + PL sÏ xö P, H vµ bµ T©m theo quy ®Þnh cña PL ? Qua 2 VD trªn em rót ra bµi häc g×? - Bµi häc: Kh«ng ch¬i bµi ¨n tiÒn, kh«ng Theo em cê b¹c, ma tuý, m¹i d©m cã ®am mª cê b¹c, kh«ng nghe kÎ xÊu ®Ó liªn quan ®Õn nhau kh«ng? V× sao nghiÖn hót: 3 tÖ n¹n nµy cã liªn quan víi - GV: NhËn xÐt, tæng kÕt nhau, lµ b¹n ®ång hµnh víi nhau. Ma tuý, m¹i d©m trùc tiÕp  HIV/AIDS Ho¹t ®éng 2: ii. Néi dung bµi häc ? ThÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi 1. Kh¸i niÖm: ? T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ®èi víi b¶n - Lµ hiÖn tîng XH bao gåm nh÷ng hµnh th©n ngêi m¾c bÖnh vi sai lÖch chuÈn mùc XH, vi ph¹m ®¹o ®øc vµ ph¸p luËt 2. T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ®èi víi b¶n th©n: - Huû ho¹i søc khoÎ, dÉn ®Õn c¸i chÕt - Sa sót tinh thÇn, huû ho¹i phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ngêi - Vi ph¹m ph¸p luËt ? T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi gia ®×nh * §èi víi gia ®×nh: - Kinh tÕ c¹n kiÖt, ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn - Gia ®×nh tan vì ? T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ®èi víi x· * §èi víi x· héi: héi - ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ, suy gi¶m søc lao - GV nhËn xÐt, bæ sung ®éng cña x· héi - GV diÔn gi¶i: C¸c ®èi tîng nghiÖn - Suy tho¸i gièng nßi hót, cê b¹c, m¹i d©m ®Òu lµ trong ®é - MÊt trËt tù an toµn x· héi ( cíp cña, giÕt tuæi lao ®éng. Theo sè liÑu cña tæ chøc ngêi ) y tÕ ThÕ giíi th× sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng m¾c tÖ n¹n x· héi nµy trªn 40% ( 15 – 20 t ), ®«ng thêi nh÷ng ®èi tîng nµy ®ang trong ®é tuæi sinh ®Î  b¶n th©n hä sinh ra nh÷ng ®øa con tËt nguyÒn hoÆc chÕt HIV/AIDS lµ hiÓm ho¹ kh«ng riªng mét quèc gia, d©n téc nµo VN: Trªn 165.000 ngêi nhiÔm HIV, gÇn 27.000 ngêi chÕt v× HIV/AIDS Dù b¸o cuèi thËp kØ gÇn 30.000 ngêi nhiÔm HIV/AIDS - GV chuyÓn ý: Nh÷ng tÖ n¹n x· héi nh nh÷ng liÒu thuèc ®éc ®ang tµn ph¸ nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp mµ chóng ta ®ang x©y dùng nªn. Nã gÆm nhÊm, lµm tæn h¹i nh©n c¸ch, phÈm chÊt ®¹o ®øc cña 3. Nguyªn nh©n: con ngêi ? Nguyªn nh©n nµo khiÕn con ngêi sa a. Kh¸ch quan: - Kû c¬ng ph¸p luËt kh«ng nghiªm  cßn vµo tÖ n¹n x· héi ? Trong c¸c nguyªn nh©n ®ã, theo em nhiÒu tiªu cùc trong x· héi nguyªn nh©n nµo lµ chÝnh - Kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn - GV nhËn xÐt, bæ sung - ChÝnh s¸ch më cöa trong kinh tÕ thÞ trêng - ¶nh hëng cña v¨n ho¸ ®åi truþ Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 53 - Cha mÑ nu«ng chiÒu, qu¶n lý con c¸i kh«ng tèt, hoµn c¶nh gia ®×nh Ðo le - B¹n bÌ xÊu rñ rª l«i kÐo, dô dç, Ðp buéc, khèng chÕ b. Chñ quan: ( chÝnh ) - Lêi lao ®éng, ham ch¬i, ®ua ®ßi, thÝch ¨n ngon, mÆc ®Ñp - Tß mß, a cña l¹, thÝch thö nghiÖm, t×m c¶m gi¸c míi l¹ - ThiÕu hiÓu biÕt 4. BiÖn ph¸p: ? §Ó kh«ng xa vµo c¸c tÖ n¹n x· héi * BiÖn ph¸p chung: cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p nµo? Em - N©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cã biÖn ph¸p g× ®Ó gi÷ m×nh kh«ng sa - Gi¸o dôc t tëng ®¹o ®øc vµo tÖ n¹n x· héi - Gi¸o dôc ph¸p luËt - C¶i tiÕn ho¹t®éng tæ chøc §oµn - KÕt hîp tèt 3 m«i trêng gi¸o dôc * BiÖn ph¸p riªng: - Kh«ng tham gia che giÊu, tµng trö chÊt ma tuý - Tuyªn truyÒn phßng chèng tÖ n¹n XH - Cã cuéc sèng c¸ nh©n lµnh m¹nh, lao ®éng vµ häc tËp tèt - Vui ch¬i gi¶i trÝ lµnh m¹nh - Gióp c¸c c¬ quan chøc n¨ng ph¸t hiÖn téi ph¹m - Kh«ng xa l¸nh ngêi m¾c bÖnh tÖ n¹n x· héi, gióp ®ì hä hoµ nhËp céng ®ång 4. Cñng cè: GV ®a ra bµi tËp: Phßng chèng tÖ n¹n x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cña ai? ( §¸nh dÊu vµo « trèng t¬ng øng víi ý kiÕn ®óng ) a. Gia ®×nh b. X· héi c. Nhµ trêng d. B¶n th©n ®. C¶ 4 ý kiÕn trªn GV chèt l¹i c¸c néi dung cÇn ghi nhí 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 1, 2/36 - §äc tiếp phần còn lại bài 12 §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Tæ trëng Ngµy so¹n: 15/01/2012 Ngµy gi¶ng: TiÕt 20: bµi 13: phßng chèng tÖ n¹n x· héi ( tiÕt 2) i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: HS biÕt ®îc: Mét sè quy ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt níc ta vÒ phßng, chèng tÖ n¹n x· héi vµ ý nghÜa cña nã - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n nãi chung vµ cña HS nãi riªng trong phßng, chèng tÖ n¹n x· héi vµ biÖn ph¸p phßng tr¸nh 2. Kỹ n¨ng: - NhËn biÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÖ n¹n x· héi - BiÕt phßng ngõa tÖ n¹n x· héi cho b¶n th©n Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 54 - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®«ng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi ë trêng, ®Þa ph¬ng. 3. Th¸i ®é: - §ång t×nh víi chñ tr¬ng cña Nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Xa l¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¨m ghÐt nh÷ng kÎ l«i kÐo trÎ em, thanh niªn vµo tÖ n¹n x· héi - ñng hé c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK+ SGV - Bé luËt h×nh sù n¨m 1999 2. HS: - SGK+ vë ghi - §äc kÜ bµi trong SGK - T×m hiÓu c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng chèng tÖ n¹n x· héi 3. Ph¬ng ph¸p: vÊn ®¸p, thuyết trình IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: ? ThÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi? T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi ? Nguyªn nh©n, biÖn ph¸p phßng chèng tÖ n¹n x· héi 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV nªu yªu cÇu cña tiÕt häc Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: ii. Néi dung bµi häc ? §èi víi toµn x· héi, ph¸p luËt cÊm 5. C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nh÷ng hµnh vi nµo phßng, chèng tÖ n¹n x· héi: ? §èi víi trÎ em, ph¸p luËt cÊm nh÷ng a. §èi víi toµn x· héi: - CÊm ®¸nh b¹c díi bÊt cø h×nh thøc nµo, hµnh vi nµo ? §èi víi ngêi nghiÖn ma tuý, ph¸p luËt nghiªm cÊm tæ chøc ®¸nh b¹c - Nghiªm cÊm s¶n xuÊt, tµng tr÷, vËn cÊm nh÷ng hµnh vi nµo chuyÓn, mua b¸n, sö dông, tæ chøc sö - GV: NhËn xÐt, kÕt luËn - GV: Ph¸p luËt nghiªm cÊm tÊt c¶ c¸c dông, cìng bøc, l«i kÐo sö dông tr¸i phÐp hµnh vi cã liªn quan ®Õn cê b¹c, ma chÊt ma tuý - Nghiªm cÊm hµnh vi m¹i d©m, dô dç tuý, m¹i d©m - GV: Giíi thiÖu Bé luËt H×nh sù n¨m hoÆc dÉn d¾t m¹i d©m. l«i kÐo trÎ em... 1999. §iÒu 199: Téi sö dông tr¸i phÐp b. §èi víi trÎ em: - Kh«ng ®ù¬c ®¸nh b¹c, uèng rîu, hót chÊt ma tuý 1. Ngêi nµo sö dông tr¸i phÐp chÊt ma thuèc vµ dïng chÊt kÝch thÝch cã h¹i cho tuý díi bÊt cø h×nh thøc nµo, ®· ®îc søc khoÎ gi¸o dôc nhiÒu lÇn vµ bÞ xö ph¹t h×nh c. §èi víi ngêi nghiÖn ma tuý: sù b»ng biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a - B¾t buéc ph¶i cai nghiÖn bÖnh b¾t buéc mµ cßn tiÕp tôc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý th× bÞ ph¹t tõ 3 th¸ng ®Õn 2 n¨m. 2. T¸i ph¹m té th× bÞ ph¹t tõ 2 n¨m ®Õn 6. HS cÇn lµm: 5 n¨m ? HS cÇn ph¶i lµm g× ®Ó tr¸nh c¸c tÖ - Cã lèi sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh - BiÕt gi÷ m×nh, gióp nhau kh«ng sa vµo tÖ n¹n XH n¹n x· héi - Tu©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi trong nhµ trêng vµ ë Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 55 ®Þa ph¬ng - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ngêi tham gia phßng, chèng tÖ n¹n x· héi Ho¹t ®éng 2: iii. Bµi tËp - GV gọi HS đọc bài tập 3, 6/37 - GV gọi 2 em HS lên bảng trình bày - HS nhận xét - GV bổ sung, cho điểm Bài tập 3/36: - Hoµng nghÜ nh vËy lµ sai - NÕu lµ Hoµng sÏ kh«ng cã ý nghÜ nh vËy. Khuyªn b¹n lµm nh vËy lµ vi ph¹m ph¸p luËt Bài tập 6/36: ý ®óng: a, c, g, i, k 4. Cñng cè: - GV kÕt luËn toµn bµi: §Êt níc ta ®ang cã nh÷ng ®æi thay k× diÖu vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng tù hµo. Tríc nh÷ng ®æi thay ®ã, chóng ta cßn gãp nh÷ng khã kh¨n mµ cuéc sèng h«m nay ®ßi hái sù th¸ch thøc vµ rÌn luyÖn cña mçi chóng ta. Nh÷ng tÖ n¹n x· héi nh nh÷ng liÒu thuèc ®éc ®ang tµn ph¸ nh÷ng c¸i tèt ®Ñp mµ chóng ta x©y dùng nªn. Nã gÆm nhÊm huû ho¹i ®Õn nh©n c¸ch, phÈm chÊt ®¹o ®øc cña mçi con ngêi. ThÕ hÖ trÎ chóng ta cÇn ph¶i cã nghÞ lùc, tr¸nh xa sù c¸m dç cña ®ång tiÒn, ma tuý. H·y biÕt sèng lµnh m¹nh tèt ®Ñp ®Ó gãp phÇn t¹o nªn sù b×nh yªn cho gia ®×nh vµ x· héi 5. DÆn dß: - Häc bµi, lµm bµi tËp 4, 5/37 - §äc bµi 13 §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Tæ trëng Ngµy so¹n: 05/02/2012 TiÕt 21: bµi 14: phßng chèng Ngµy gi¶ng: 09/02/2012 nhiÔm hiv/aids i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: - TÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS - C¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh HIV/AIDS - Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng tr¸nh nhiÔm HIV/AIDS - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS 2. Kỹ n¨ng: - HS biÕt gi÷ m×nh kh«ng ®Ó l©y nhiÓm HIV/AIDS - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS 3. Th¸i ®é: - HS tham gia ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS - Kh«ng ph©n biÖt, ®èi xö víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK+ SGV - Bé luËt h×nh sù. Tranh ¶nh, sè liÖu vÒ HIV/AIDS 2. HS: - SGK+ vë ghi, häc bµi ë nhµ - §äc kÜ bµi trong SGK 3. Ph¬ng ph¸p: nêu và giải quyết vấn đề, vÊn ®¸p, thuyết trình IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 56 2. KiÓm tra: SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: ? Em h·y nªu c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng chèng tÖ n¹n x· héi 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV cho HS quan s¸t tranh ¶nh vÒ HIV/AIDS ? Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng h×nh ¶nh ®ã GV: Nh c¸c em ®· biÕt, HIV/AIDS ®ang lµ mét ®¹i dÞch nguy hiÓm trªn thÕ giíi, trong ®ã cã ViÖt Nam. HIV/AIDS g©y ®au th¬ng cho ngêi m¾c bÖnh vµ ngêi th©n cña hä, còng nh ®Ó l¹i hËu qu¶ nÆng nÒ cho x· héi. Ph¸p luËt nhµ níc ta cã nh÷ng quy ®Þnh ®Ó phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy, chóng ta häc bµi h«m nay Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: i. ®Æt vÊn ®Ò - GV yªu cÇu HS ®äc SGK/38 - Anh trai cña b¹n cña Mai bÞ m¾c AIDS. ? Tai ho¹ gi¸ng xuèng ®Çu gia ®×nh b¹n - Nguyªn nh©n: Bè mÑ Ýt quan t©m, b¹n bÌ cña Mai lµ g× rñ rª l«i kÐo nghiÖn ngËp nhiÔm HIV ? Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸i chÕt mÆc c¶m, tù ti tù tö cña anh trai b¹n cña Mai ? C¶m nhËn cña em vÒ nçi ®au mµ - Nçi ®au ®èi víi ngêi bÞ nhiÔm AIDS g©y ra cho b¶n th©n vµ ngêi th©n HIV/AIDS lµ nçi ®au bÖnh ho¹n, sî c¸i chÕt ®Õn gÇn. MÆc c¶m, tù ti cña hä - GV nhËn xÐt, kÕt luËn: Lêi nh¾n nhñ - §èi víi gia ®×nh: Nçi ®au mÊt ngêi th©n cña b¹n Mai còng lµ bµi häc cho chóng * NhËn xÐt: ta. H·y tù b¶o vÖ m×nh tríc hiÓm ho¹ - T×nh h×nh nhiÔm HIV/AIDS t¨ng. AIDS HIV/AIDS. Sèng lµnh m¹nh, cã hiÓu cã thÓ l©y bÊt cø ai, bÊt k× d©n téc nµo, biÕt ®Ó kh«ng r¬i vµo c¶nh ®au th¬ng mµu da nµo, níc giµu hay nghÌo, ngêi giµu, giµ, trÎ, g¸i, trai nh gia ®×nh b¹n cña Mai - GV: Giíi thiÖu c¸c thèng tin vÒ HIV/AIDS + ThÕ giíi: GÇn 50 triÖu ngêi nhiÔm HIV/AIDS + VN: Trªn 165.000 ngêi nhiÔm HIV/AIDS GÇn 27.000 ngêi chÕt v× AIDS 1 ngµy thªm 50 ngêi nhiÔm HIV Cuèi thËp kØ gÇn 350.000 ngêi m¾c 100% tØnh, thµnh phè cã HIV/AIDS Ho¹t ®éng 2: ii. Néi dung bµi häc ? Em hiÓu thÕ nµo lµ HIV/AIDS? TÝnh 1. Kh¸i niÖm: chÊt nguy hiÓm cña nã - HIV lµ tªn cña mét lo¹i vi rót g©y suy gi¶m miÔn dÞch ë ngêi. AIDS lµ giai ®o¹n cuèi cña sù nhiÔm HIV, thÓ hiÖn triÖu chøng cña c¸c bÖnh kh¸c nhau, ®e do¹ tÝnh m¹ng con ngêi - HIV/ AIDS ®ang lµ mét ®¹i dÞch cña thÕ giíi vµ cña VN. §ã lµ c¨n bÖnh v« cïng nguy hiÓm ®èi víi søc khoÎ.... 2. C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng ? H·y nªu c¸c ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chèng nhiÔm HIV/AIDS: phßng chèng nhiÔm HIV/AIDS - Mäi ngêi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng, chèng viÖc l©y truyÒn HIV/AIDS ®Ó b¶o vÖ m×nh… Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 57 - Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi mua d©m, b¸n d©m… - Ngêi nhiÔm HIV/AIDS cã quyÒn ®îc gi÷ bÝ mËt vÒ t×nh tr¹ng bÞ nhiÔm HIV/AIDS… 3. Tr¸ch nhiÖm: ? C«ng d©n cã tr¸ch nhiÖm g× phßng, Mçi ngêi chóng ta cÇn ph¶i cã hiÓu biÕt chèng nhiÔm HIV/AIDS ®Çy ®ñ vÒ HIV/ AIDS ®Ó chñ ®éng phßng, tr¸nh cho m×nh vµ cho gia ®×nh; kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS vµ gia ®×nh cña hä; tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng chèng HIV/AIDS ? §Þa ph¬ng em cã ai nhiÔm HIV/AIDS kh«ng? Th¸i ®é mäi mgêi xung quanh víi hä nh thÕ nµo - HS tù tr¶ lêi Ho¹t ®éng 3: iii. Bµi tËp - GV chia líp thµnh 4 nhãm lµm c¸c Bµi tËp 1, 2, 3, 4/40/41 bµi tËp 1, 2, 3, 4/40/41 HS lµm theo nhãm - GV híng dÉn HS lµm bµi tËp trong Bµi tËp 5: SGK - Kh«ng ? Em cã ®ång t×nh víi Thuû kh«ng - Gi¶i thÝch cho Thuû hiÓu AIDS kh«ng ? NÕu em lµ HiÒn trong trêng hîp ®ã l©y qua tiÕp xóc th¨m hái vµ thËt an toµn, em sÏ lµm g× thËn träng khi tiÕp xóc lµ ®îc - GV nhËn xÐt, bæ sung 4. Cñng cè: - GV kÕt luËn: HIV/AIDS lµ ®¹i dÞch nguy hiÓm cho c¸ nh©n vµ x· héi, lµ th¶m ho¹ cho c¸c d©n téc trªn thÕ giíi. H¬n lóc nµo hÕt, chóng ta cÇn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi b¶n th©n, gia ®×nh, céng ®ång. H·y tr¸nh xa HIV/AIDS. HIV/AIDS rÊt nguy hiÓm nhng kh«ng ®¸ng sî nÕu tÊt c¶ chóng ta ®Òu hiÓu biÕt, ®Òu biÕt c¸ch b¶o vÖ m×nh 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 6, 7/41 - §äc tríc bµi 15 §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Tæ trëng Ngµy so¹n: 12/02/2012 TiÕt 22: bµi 15: phßng ngõa tai n¹n vò Ngµy gi¶ng: 16/12/2012 khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu ®îc: - HS nắm được những quy định thông thường của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ... - Phân tích các biện pháp phòng ngừa .. 2. Kỹ n¨ng: - Nhận biết được các hành vi vi phạm các quy định... Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 58 - Biết cách phòng ngừa, nhắc nhở nười khác đề phòng... 3. Th¸i ®é: - Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i; nh¾c nhë mäi ngêi xung quanh cïng thùc hiÖn II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK + SGV, thông tin, sự kiện 2. HS: - SGK + vë ghi, häc bµi ë nhµ - §äc kÜ bµi trong SGK 3. Ph¬ng ph¸p: nêu và giải quyết vấn đề, vÊn ®¸p, thuyết trình IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: ? HIV/AIDS lµ g×? T¸c h¹i cña HIV/AIDS 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV ®a th«ng tin: Ngµy 2.5.2011, chiÕc xe kh¸ch mang biÓn sè 29H 6583 bèc ch¸y t¹i khu cæng chî th«n §¹i B¸i - §¹i B¸i - Gia B×nh - B¾c Ninh. Nguyªn nh©n do trªn xe chë thuèc sóng. 88 ngêi bÞ n¹n trong vô ch¸y nµy. Em cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò nµy? §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn vô tai n¹n, chóng ta..... Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: i. ®Æt vÊn ®Ò - GV yªu cÇu HS ®äc SGK/38 ? Lí do vì sao vẫn có người chết vì bị - Chiến tranh kết thúc song còn nhiều trúng bom mìn? Thiệt hại đó như thế bom mìn và vật liệu nổ ở khắp nơi nào (Quảng Trị ) - Thiệt hại: Tại Quảng Trị từ 1985-1995 có 474 người chết va bị thương trong đó 65 người chết vì bom mìn ? Những thiệt hại về cháy trong thời - Cháy nổ từ 1998-2002, cả nước có 5871 gian từ 1998-2002 như thế nào vụ cháy, thiệt hại 902.910 triệu đồng ? Các vụ ngộ độc gây ra những thiệt - Ngộ độc từ 1999-2000 có gần 20.000 hại gì? Nguyên nhân gây ra các vụ ngộ vụ, có 246 người tử vong (TPHCM có độc 930 vụ ngộ độc trong đó có 29 người chết) - Nguyên nhân: Thành phần thuốc sâu, cá nóc, nhiều lý do khác ? Em rút ra bài học gì cho bản thân qua - Bài học: các thông tin trên + Tính chất nguy hiểm của tai nạn cháy, nổ và chất độc hại + Phải có biện pháp phòng tránh + Trách nhiệm của bản thân Ho¹t ®éng 2: ii. Néi dung bµi häc Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 59 ? Em hãy cho biết tác hại của của vũ 1. Tác hại: khí, cháy, nổ và các chất độc hại - Ngày nay con người vẫn luôn phải đối mặt với những thảm hoạ do vũ khí... gây ra. Chúng đã gây tổn thất to lớn cả người - GV: Để hạn chế tổn hại cho nhân dân và tài sản cho cá nhân, gia đình và xã hội do các loại vũ khí và các chất độc hại 2. Các quy định của nhà nước: gây ra thì nhà nước đã ban hành những - Cấm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái qui định giúp nhân dân phòng ngừa phép ? Đó là những qui định nào - Chỉ những cớ quan được nhà nước cho phép - Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng phải tuân thủ quy định an toàn . ? Trách nhiệm của học sinh như thế 3. Trách nhiệm của học sinh: nào - Tự giác tìm hiểu và thực hiện nghiêm - Tuyên truyền đến mọi người cùng thực hiện - Tố cáo các hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định trên Ho¹t ®éng 3: iii. Bµi tËp Bµi tËp 1/43: Chất và loại: a, c, d, e, g, h, i, l có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người Bµi tËp 3/44 - Những hành vi, việc làm: a, b, d, e, g là vi phạm pháp luật - Trong các hành vi, việc làm: a, b, c cần khuyên ngăn mọi người tránh xa nơi nguy hiểm - Trong hành vi, việc làm d, cần báo ngay cho người có trách nhiệm giải quyết - GV yêu cầu HS làm bài tập 1, 3/43/44 - GV gọi 2 em HS lên bảng làm bài tập - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét, đánh giá 4. Cñng cè: GV cho HS xử lý tình huống: Đ và T tình cớ nhặt đựơc quả bom bi bên lề đường, Đ hoảng sợ rủ T bỏ chạy đi chỗ khác. T không chạy mà còn nói “chúng mình mang về đập lấy thuốc nổ bán lấy tiền” Đ can ngăn nhưng T không nghe Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 60 ? Em có ý kiến gì về tình huống trên TL: Cả hai bạn xử sự như vậy đều không đúng. Mà phải để nguyên quả bom và đi báo với cơ quan có trách nhiệm…. GV kết luận: Đất nước ta trải qua nhiều năm chiến tranh. Một trong những hậu quả để lại là nạn súng đạn, mìn còn rơi rớt lại. Ngày nay chúng ta đang phải đối phó với những tai nạn khủng khiếp này. Chính vì thế yêu cầu phòng ngừa tai nạn càng cao, càng phức tạp và cần ngiêm ngặt. HS chúng ta cần có trách nhiệm về vấn đề này 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 2, 5/43/44 - Tìm hiểu nội dung các bài 13, 14, 15 ở địa phương để tiết sau thực hành §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Ngµy so¹n: 19/02/2012 Ngµy gi¶ng: 23/02/2012 Tæ trëng TiÕt 23: THỰC HÀNH, NGOẠI KHÓA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC NỘI DUNG Đà HỌC ( BÀI 13, 14, 15 ) i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Qua tiết học giúp HS hiểu được các vấn đề của địa phương 2. Kỹ n¨ng: - Biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế của địa phương mình 3. Th¸i ®é: - Giáo dục đạo đức, lối sống, cách ứng xử của HS II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK, sưu tầm tư liệu có liên quan ở địa phương 2. HS: - SGK + vë ghi, häc bµi ë nhµ 3. Ph¬ng ph¸p: thực hành IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: ? Tác hại của việc sử dụng trái phép vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại ? Nhà nước đã ban hành những quy định gì để phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV nêu rõ tầm quan trọng của những vấn đề có liên quan đến địa phương Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 ? Thế nào là tệ nạn xã hội ? Kể tên một số tệ nạn xã hội mà em biết ? Tác hại của nó như thế nào ? Ở địa phương em có những tệ nạn trên không? Kể tên ? Các quy định của pháp luật để phòng, chống tệ nạn xã hội ? Những con đường lây nhiễm dẫn đến HIV/AIDS ? C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó phßng, chèng nhiÔm HIV/AIDS ? C¸c biÖn ph¸p phßng, chèng nhiÔm HIV/AIDS ? C¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó phòng, ngõa tai n¹n, vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi 61 Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 ? V× sao ph¶i phòng, ngõa tai n¹n, vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i ? Em sÏ lµm g× nÕu t×nh cê ph¸t hiÖn thÊy cã vËt nghi lµ bom, m×n 1. Các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học a. Phòng, chống tệ nạn xã hội: - Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật - Có nhiều tệ nạn xã hội nhưng nguy hiểm nhất là: cờ bạc, ma túy, mại dâm - Ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức con người, tan vỡ hạnh phúc gia đình, rối loạn trật tự xã hội, suy thoái giống nòi - Có: cờ bạc, số đề - Cấm đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào - Nghiêm cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng, tổ chức, cưỡng bức, lôi kéo sử dụng trái phép các chất ma túy - Nghiêm cấm hành vi mại dâm - Trẻ em không được đánh bạc, uống rượu, hút thuốc và dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe b. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS: - Lây qua đường máu - Lây từ mẹ sang con - Lây qua quan hệ tình dục - Nghiªm cÊm c¸c hµnh vi mua, b¸n d©m, tiªm chÝch ma tóy - Ngêi nhiÔm HIV/AIDS cã quyÒn ®îc gi÷ bÝ mËt - Cã hiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ HIV/AIDS - Kh«ng ph©n biÖt, ®èi xö víi nh÷ng ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS vµ gia ®×nh hä - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi 62 Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 63 phßng, chèng nhiÔm HIV/AIDS c. Phòng, chống tai n¹n, vò khÝ, ch¸y, næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i: - CÊm tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n, sö dông tr¸i phÐp c¸c lo¹i vò khÝ, c¸c chÊt næ, chÊt ch¸y, chÊt phãng x¹ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i - ChØ nh÷ng c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao nhiÖm vô míi ®îc gi÷, chuyªn chë vµ sö dông vò khÝ, chÊt næ, chÊt ch¸y… - Ph¶i ®îc huÊn luÖn vÒ chuyªn m«n, cã ®ñ ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt vµ tu©n thñ quy ®Þnh an toµn 2. Bµi tËp - V× nh÷ng tai n¹n ®ã g©y ra nhiÒu tæn thÊt to lín vÒ ngêi vµ tµi s¶n cho gia ®×nh vµ x· héi ®Æc biÖt lµ ®èi víi trÎ em - B¸o cho trëng khu hoÆc c¬ quan nhµ níc ë cÊp x· biÕt 4. Cñng cè: GV kết luận: Nh÷ng vÊn ®Ò trªn cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. V× vËy mçi chóng ta ph¶i thÊy ®îc t¸c h¹i nguy hiÓm cña chóng ®Ó cã c¸ch phßng tr¸nh. HS chúng ta cần có trách nhiệm về nh÷ng vấn đề này 5. DÆn dß: - VËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tuyªn truyÒn cho nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng thùc hiÖn tèt nh÷ng vÊn ®Ò nãi trªn - §äc tríc bµi 16 §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Tæ trëng Ngµy so¹n: 26/02/2012 Ngµy gi¶ng: 01/03/2012 TiÕt 24: bµi 16: quyÒn së h÷u tµi s¶n vµ nghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - HS hiÓu ®îc néi dung cu¶ quyÒn së h÷u tµi s¶n vµ nghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c - BiÕt nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n 2. Kỹ n¨ng: - HS biÕt c¸ch tù b¶o vÖ quyÒn së h÷u tµi s¶n cña m×nh 3. Th¸i ®é: - HS cã ý thøc t«n träng tµi s¶n cña mäi ngêi vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi x©m ph¹m quyÒn së h÷u tµi s¶n II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK+ SGV - T×nh huèng 2. HS: - SGK+ vë ghi, ®äc tríc bµi 3. Ph¬ng ph¸p: nêu và giải quyết vấn đề, vÊn ®¸p, thuyết trình Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 64 IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: kh«ng 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV cÇm s¸ch GDCD 8 trªn tay vµ nãi: “Cuèn s¸ch nµy cña t«i” GV: ®· kh¼ng ®Þnh ®iÒu g× víi cuèn s¸ch? GV: CÇm bót cua HS A vµ nãi: “C¸i bót nµy cña ai?” HS A: “C¸i bót nµy cña em” GV: HS A kh¼ng ®Þnh ®iÒu g× víi c©y bót? HS: GV, HS A lµ chñ së h÷u cña c©y bót, quyÓn s¸ch GV: §Ó hiÓu thªm vÒ quyÒn së h÷u tµi s¶n, chóng ta häc bµi h«m nay Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: i. ®Æt vÊn ®Ò - GV yªu cÇu HS ®äc SGK/44/45 ? Nh÷ng ngêi sau ®©y cã quyÒn g×? Em h·y chän ®óng c¸c môc t¬ng øng: 1. Ngêi chñ chiÕc xe m¸y - 1c, 2a, 3b 2. Ngêi ®îc giao, g÷ xe 3. Ngêi mîn xe a. Gi÷ g×n, b¶o qu¶n xe b. Sö dông xe ®Ó ®i c. B¸n, tÆng, sö dông, cho ngêi kh¸c mîn ? Ngêi chñ xe m¸y cã quyÒn g×. H·y chän c¸c môc t¬ng øng: 1. CÊt gi÷ trong a. ChiÕm h÷u - 1a, 2b, 3c nhµ 2. Dïng ®Ó ®i l¹i, b. Sö dông chë hµng 3. B¸n, tÆng, cho c. §Þnh ®o¹t mîn - B×nh cæ kh«ng thuéc vª «ng An. B×nh cæ ? B×nh cæ «ng An t×m ®îc cã thuéc vÒ thuéc vÒ Nhµ níc «ng An kh«ng? V× sao - Chñ së h÷u b×nh cæ míi cã quyÒn b¸n ? ¤ng An cã quyÒn b¸n b×nh cæ kh«ng? b×nh cæ, ®ã lµ c¬ quan v¨n ho¸ hoÆc b¶o V× sao? tµng Ho¹t ®éng 2: ii. Néi dung bµi häc ? C«ng d©n cã nh÷ng quyÒn g× 1. Kh¸i niÖm: - GV:+ChiÕm h÷u lµ chiÕm gi÷ tµi s¶n. Lµ quyÒn cña c«ng d©n ®èi víi tµi s¶n + §Þnh ®o¹t: QuyÕt ®Þnh sè phËn tµi thuéc së h÷u cña m×nh. s¶n QuyÒn së h÷u gåm: + Sö dông: Dïng ®óng môc ®Ých - QuyÒn chiÕm h÷u: Trùc tiÕp n¾m gi÷, qu¶n lÝ tµi s¶n - QuyÒn sö dông: Khai th¸c gi¸ trÞ sö dông cña tµi s¶n vµ hìng lîi tõ c¸c gi¸ trÞ sö dông tµi s¶n ®ã - QuyÒn ®Þnh ®o¹t: QuyÕt ®Þnh ®èi víi tµi s¶n: Mua, b¸n, tÆng, cho, vøt bá, ph¸ huû, ®Ó l¹i thõa kÕ..... Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 - GV: QuyÒn së h÷u tµi s¶n lµ quyÒn d©n sù c¬ b¶n cña c«ng d©n vµ ®îc PL b¶o vÖ. Mäi c«ng d©n cã nghÜa vô t«n träng tµi s¶n, t«n träng quyÒn së h÷u cña ngêi kh¸c. X©m ph¹m quyÒn së h÷u cña c«ng d©n tuú theo møc ®é sÏ bÞ PL xö lÝ. X©m ph¹m 1 trong 3 néi dung cña quyÒn së h÷u lµ x©m ph¹m quyÒn së h÷u cña c«ng d©n vµ sÏ bÞ xö lÝ theo PL - GV: Giíi thiÖu ®iÒu 157, 178 cña Bé LuËt D©n sù ? T«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c thÓ hiÖn qua nh÷ng hµnh vi nµo 65 2. NghÜa vô t«n träng quyÒn së h÷u tµi s¶n cña ngêi kh¸c: - Kh«ng x©m ph¹m tµi s¶n cña ngêi kh¸c, tæ chøc, Nhµ níc - Cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi tµi s¶n ®îc giao qu¶n lÝ, gi÷ g×n cÈn thËn, kh«ng ®Ó mÊt m¸t, h háng - NhÆt ®îc  tr¶ l¹i - Vay, nî  tr¶ ®Çy ®ñ, ®óng hÑn - Mîn  gi÷ cÈn thËn, sö dông xong tr¶ ? T«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c thÓ l¹i, h háng  söa ch÷a, båi thêng hiÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµo cña c«ng * ý nghÜa: - ThËt thµ, trung thùc, liªm khiÕt. d©n ? V× sao PL quy ®Þnh c¸c tµi s¶n cã gi¸ trÞ nh nhµ ë, ®Êt ®ai, « t«, xe m¸y ph¶i - §¨ng kÝ quyÒn së h÷u th× Nhµ níc sÏ ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u ? §¨ng kÝ quyÒn së h÷u cã ph¶i lµ biÖn b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng d©n khi bÞ x©m ph¸p ®Ó c«ng d©n tù b¶o vÖ tµi s¶n ph¹m. - Ph¶i: V× cã ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u th× kh«ng? V× sao ? Nªu mét sè biÖn ph¸p cña Nhµ níc c«ng d©n cã c¬ së ph¸p lÝ ®Ó tù b¶o vÖ tµi s¶n b¶o vÖ quyÒn së h÷u cña c«ng d©n - BiÖn ph¸p cña nhµ níc: + Quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô + C¸ch thøc b¶o vÖ tµi s¶n + Quy ®Þnh ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u ph¶i ®ng kÝ + Quy ®Þnh h×nh thøc, biÖn ph¸p xö lÝ + Quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm c«ng d©n + Tuyªn truyÒn gi¸o dôc c«ng d©n cã ý thøc b¶o vÖ tµi s¶n vµ cã ý thøc t«n träng tµi s¶n ngêi kh¸c Ho¹t ®éng 3: iii. Bµi tËp 4. Cñng cè: GV ®a ra bµi tËp: Phßng chèng tÖ n¹n x· héi lµ tr¸ch nhiÖm cña ai? ( §¸nh dÊu vµo « trèng t¬ng øng víi ý kiÕn ®óng ) a. Gia ®×nh b. X· héi c. Nhµ trêng d. B¶n th©n ®. C¶ 4 ý kiÕn trªn GV chèt l¹i c¸c néi dung cÇn ghi nhí 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 1, 2/36 - §äc tiếp phần còn lại bài 12 §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Tæ trëng Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 Ngµy so¹n: 03/03/2012 Ngµy gi¶ng: 08/03/2012 66 TiÕt 25: bµi 17: nghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: HS hiÓu tµi s¶n cña nhµ níc lµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña toµn d©n, do Nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ. 2. Kỹ n¨ng: - HS biÕt t«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng, - Dòng c¶m ®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c hµnh vi x©m ph¹m tµi s¶n Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng 3. Th¸i ®é: H×nh thµnh vµ n©ng cao cho HS ý thøc t«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n Nhµ níc, lîi Ých c«ng céng II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK+ SGV - HiÕn ph¸p 1992, bé luËt H×nh sù, Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm 2. HS: - SGK+ vë ghi, ®äc tríc bµi 3. Ph¬ng ph¸p: nêu và giải quyết vấn đề, vÊn ®¸p, thuyết trình IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: - SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… - Bài cũ: ? ThÕ nµo lµ quyÒn së h÷u tµi s¶n cña c«ng d©n? Cho VD ? NghÜa vô t«n träng quyÒn së h÷u tµi s¶n cña ngêi kh¸c ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµ 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV ®a t×nh huèng: HS trêng TrÇn Quèc To¶n lao ®éng ®µo m¬ng gióp ®Þa ph¬ng. Hai em Quý vµ Hoµng ®· ®µo ®îc 1 hép s¾t trong ®ã cã nh÷ng ®ång tiÒn ®óc b»ng vµng. Quý vµ Hoµng ®· nép toµn bé cho trêng tríc sù chøng kiÕn cña c« gi¸o chñ nhiÖm? Sè tiÒn vµng Êy thuéc quyÒn së h÷u cña ai? ? Sè tiÒn vµng Êy sÏ ®îc dïng nh thÕ nµo HS: Tr¶ lêi. ( Sè tiÒn vµng ®ã thuéc së h÷u cña Nhµ níc, ®îc dïng vµo c¸c viÖc mang l¹i lîi Ých cho x· héi ) GV: §Ó hiÓu thªm quyÒn së h÷u Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng, chóng ta häc bµi h«m nay Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: i. ®Æt vÊn ®Ò - GV yªu cÇu HS ®äc SGK/47 - ý kiÕn cña Lan lµ ®óng v× rõng lµ tµi s¶n ? Em h·y cho biÕt ý kiÕn nµo ®óng, ý cña quèc gia, Nhµ níc giao cho kiÓm l©m, kiÕn nµo sai? V× sao? uû ban nh©n d©n qu¶n lÝ v× c¸c c¬ quan nµy cã tr¸ch nhiÖm xö lÝ ? ë trêng hîp Lan em sÏ xö lÝ nh thÕ - Em sÏ b¸o c¸o víi c¸c c¬ quan cã thÈm nµo? quyÒn can thiÖp, gi¶i quyÕt ? Qua t×nh huèng trªn em rót ra bµi häc - Bµi häc: Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi tµi s¶n g× cña Nhµ níc ? Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta ra sao - Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh: Sèng gi¶n dÞ, gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng, b¶o vÖ tµi s¶n trêng líp, thùc hµnh tiÕt kiÖm, phª ph¸n hµnh vi vi ph¹m tµi s¶n cña nhµ níc, Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 67 tuyªn truyÒn vËn ®éng thùc hiÖn tèt ph¸p luËt Ho¹t ®éng 2: ii. Néi dung bµi häc ? C¸c tµi s¶n kh«ng thuéc së h÷u tµi - Thuéc së h÷u cña tËp thÓ hoÆc Nhµ níc s¶n cña c«ng d©n th× thuéc vÒ ai VD: Nhµ xëng, TLSX cña HTX, tµi nguyªn trong lßng ®Êt, má dÇu díi thÒm lôc ®Þa.... - GV: §äc ®iÒu 17 HiÕn ph¸p 1992 ? Tµi s¶n cña Nhµ níc gåm nh÷ng g×? 1. Tµi s¶n cña Nhµ níc §Êt ®ai, nói rõng, s«ng hå, nguån níc, tµi Ai cã quyÒn së h÷u? Ai qu¶n lý nguyªn trong lßng ®Êt, nguån lîi vïng biÓn, thÒm lôc ®Þa, vïng trêi, phÇn vèn do Nhµ níc ®Çu t vµo c¸c xÝ nghiÖp, c«ng tr×nh thuéc c¸c ngµnh kinh tÕ, VH, XH...thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc qu¶n lý - Lîi Ých c«ng céng: Lîi Ých chung dµnh cho mäi ngêi vµ x· héi ? ThÕ nµo lµ lîi Ých c«ng céng ? Tµi s¶n Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng - TÇm quan träng: Lµ c¬ së vËt chÊt ®Ó XH ph¸t triÓn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cã tÇm quan träng nh thÕ nµo t×nh thÇn cña nh©n d©n ? C«ng d©n cÇn cã nghÜa vô g× ®èi víi 2. NghÜa vô cña c«ng d©n + C«ng d©n cã nghÜa vô t«n träng vµ b¶o tµi s¶n Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng? - GV chèt l¹i: “C«ng d©n cã nghÜa vô vÖ tµi s¶n Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng. t«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n Nhµ níc vµ + Kh«ng ®îc x©m ph¹m lîi Ých c«ng céng”, ®©y lµ nghÜa vô + Khi ®îc Nhµ níc giao qu¶n lÝ, sö dông ph¸p lÝ cña c«ng d©n ®îc quy ®Þnh t¹i ph¶i b¶o qu¶n, giö g×n, sö dông tiÕt kiÖm ®iÒu 78 HiÕn ph¸p 1992 mµ mäi ngêi cã hiÖu qu¶, kh«ng tham « l·ng phÝ. ®Òu ph¶i tu©n theo vµ chÊp hµnh. HS chóng ta cÇn thÓ hiÖn râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong sinh ho¹t hµng ngµy: Kh«ng vøt r¸c bõa b·i, tiÕt kiÖm ®iÖn, níc, gi÷ vÖ sinh m«i trêng, gi÷ tµi s¶n cña líp, kh«ng viÕt, vÏ bËy lªn têng, bµn..... §Êu tranh víi c¸c hµnh vi x©m ph¹m hoÆc lµm thiÖt h¹i ®Õn tµi s¶n Nhµ níc ? Nhµ níc qu¶n lÝ tµi s¶n Nhµ níc vµ 3. Nhµ níc qu¶n lÝ tµi s¶n nh thÕ nµo lîi Ých c«ng céng theo ph¬ng thøc nµo? - Ban hµnh vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy ( Tù m×nh qu¶n lÝ? Giao cho c¸c tæ ®Þnh ph¸p luËt vµ qu¶n lÝ sö dông tµi s¶n chøc, c¸ nh©n qu¶n lÝ? ). Mäi c«ng d©n thuéc së h÷u toµn d©n - Tuyªn tryÒn gi¸o dôc mäi c«ng d©n thùc ®Òu cã quyÒn khai th¸c, sö dông? ? C¸c tµi s¶n cña Nhµ níc giao cho c¸c hiÖn nghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n tæ chøc, c¸ nh©n qu¶n lÝ, sö dông th× Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng Nhµ níc qu¶n lÝ b»ng c¸ch nµo ? C¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng ®îc qu¶n lÝ nh thÕ nµo Ho¹t ®éng 3: iii. Bµi tËp - GV yªu cÇu HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1, Bµi 1/49 2, 3 SGK/49 - Hïng vµ c¸c b¹n nam líp 8 kh«ng biÕt - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp 1, b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ trêng 2, 3 - Kh«ng nhËn sai lÇm ®Ó ®Òn bï cho nhµ - HS nhËn xÐt trêng mµ bá ch¹y Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 - GV nhËn xÐt, cho ®iÓm 68 Bµi 2/49 + §iÓm ®óng cña «ng T¸m: Gi÷ g×n cÈn thËn thêng xuuyªn lau chïi, b¶o qu¶n tµi s¶n ®îc giao + §iÓm cha ®óng cña «ng T¸m: Sö dông tµi s¶n Nhµ níc giao qu¶n lÝ vµo c«ng viÖc bÊt hîp ph¸p ( in thu nhá tµi liÖu cho thÝ sinh dÔ mang vµo phßng thi ), v× môc ®Ých kiÕm lêi cho c¸ nh©n Bµi 3/49 + Gi÷ g×n vµ sö dông tiÕt kiÖm c¸c tµi s¶n trong líp häc nh bµn ghÕ, cöa sæ, bãng ®iÖn, qu¹t… + Häp bµn biÖn ph¸p b¶o vÖ c¸c tµi s¶n cña trêng, líp + Kh«ng vøt r¸c bõa b·i ra s©n trêng, n¬i c«ng céng… 4. Cñng cè: ? Nªu nh÷ng tiªu cùc hiÖn nay trong vÊn ®Ò t«n träng tµi s¶n Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng GVKL: Tµi s¶n Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng lµ CSVC cña x· héi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. Chóng ta ph¶i cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o vÖ, thùc hiÖn nghiªm chØnh quy ®Þnh cña PL, kiªn quyÕt ®Êu tranh víi c¸c hiÖn tîng tiªu cùc cña x· héi, quyÕt t©m x©y dùng x· héi míi v¨n minh tiÕn bé 5. DÆn dß: - Häc bµi vµ lµm bµi tËp 4/49 - §äc bài 18 §· duyÖt ngµy ……./……/…………… Tæ trëng Ngµy so¹n: 10/03/2012 TiÕt 26: bµi 18: quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o cña Ngµy gi¶ng: 15/03/2012 c«ng d©n i. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - HiÓu thÕ nµo lµ quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n - BiÕt ®uäc c¸ch thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i vµ tè c¸o - Nªu ®îc tr¸ch nhiÖm cña nhµ níc vµ c«ng d©n trong viÖc b¶o ®¶m vµ thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o 2. Kỹ n¨ng: - Ph©n biÖt ®îc nh÷ng hµnh vi thùc hiÖn ®óng vµ kh«ng ®óng quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o - BiÕt c¸ch øng xö ®óng, phï hîp víi c¸c t×nh huèng cÇn khiÕu n¹i, tè c¸o 3. Th¸i ®é: ThËn träng, kh¸ch quan khi xem xÐt sù viÖc cã liªn quan ®Õn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o II. ph¬ng tiÖn d¹y häc: 1. GV: - SGK+ SGV - HiÕn ph¸p n¨m 1992. LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o 2. HS: - SGK + vë ghi, ®äc tríc bµi 3. Ph¬ng ph¸p: nêu và giải quyết vấn đề, vÊn ®¸p, thuyết trình IiI. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra: Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 69 SÜ sè: 8A:…………………………………… 8B:………………………………… Bài cũ: Nªu c¸c lo¹i tµi s¶n cña Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng? Liªn hÖ b¶n th©n ? Nªu mét sè viÖc lµm thÓ hiÖn b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng 3. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: GV ®a ra t×nh huèng: Vî chång T vµ M sèng cïng th«n víi gia ®×nh H. T lêi lao ®éng suèt ngµy chØ uèng rîu. Cø mçi lÇn uèng rîu lµ T ®¸nh ®Ëp vî, con. NhiÒu lÇn gia ®×nh chÞ m ph¶i ®a chÞ ®i cÊp cøu ë bÖnh viÖn tØnh. Gia ®×nh, hä hµng, lµng xãm khuyªn ng¨n T kh«ng ®îc. H rÊt bÊt b×nh vµ th¾c m¾c: “T¹i sao chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng kh«ng cã biÖn ph¸p ®èi víi T ®Ó b¶o vÖ chÞ H? §Ó hiÓu vµ gi¶i ®¸p ®îc th¾c m¾c cña H còng nh c¸c em chóng ta vµo bµi häc ngµy h«m nay Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Néi dung ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: i. ®Æt vÊn ®Ò - GV yªu cÇu HS ®äc vµ gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng SGK/50 Cã thÓ b¸o cho c¬ quan chøc n¨ng theo ? Nghi ngê cã ngêi bu«n b¸n vµ sö -dâi. NÕu ®óng th× c¬ quan cã thÈm quyÒn dông ma tuý, em sÏ xö lÝ nh thÕ nµo sÏ xö lÝ theo ph¸p luËt Em sÏ b¸o c¸o víi nhµ trêng hoÆc c¬ ? Ph¸t hiÖn ngêi lÊy c¾p xe ®¹p cña b¹n -quan c«ng an n¬i em ë vÒ hµnh vi lÊy c¾p em sÏ xö lÝ nh thÕ nµo xe ®¹p cña b¹n, ®Ó nhµ trêng hoÆc c¬ quan c«ng an sÏ xö lÝ theo ph¸p luËt Anh H khiÕu n¹i lªn c¬ quan cã thÈm ? Theo em, anh H ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ -quyÒn ®Ó c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm yªu cÇu quyÒn lîi cña m×nh ngêi gi¸m ®èc ph¶i gi¶i thÝch lÝ do ®uæi viÖc ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña m×nh häc: Khi biÕt ®îc c«ng d©n, tæ chøc, ? Qua 3 t×nh huèng trªn chóng ta rót ra -c¬Bµi quan Nhµ níc vi ph¹m ph¸p luËt, lµm bµi häc g× thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých cña m×nh vµ Nhµ níc tè c¸o, khiÕu n¹i ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cho m×nh vµ tr¸nh thiÖt h¹i cho x· héi Ho¹t ®éng 2: ii. Néi dung bµi häc 1. Kh¸i niÖm: a. QuyÒn khiÕu n¹i: - GV ®a ra mét t×nh huèng - Lµ quyÒn c«ng d©n ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan ? Em hiÓu thÕ nµo lµ quyÒn khiÕu n¹i tæ chøc cã thÈm quyÒn xem xÐt l¹i c¸c quyÕt ®Þnh, viÖc lµm cña c¸n bé c«ng chøc nhµ níc...lµm tr¸i luËt hoÆc lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ? Ngêi khiÕu n¹i cã thÓ khiÕu n¹i b»ng - H×nh thøc: KhiÕu n¹i trùc tiÕp hoÆc khiÕu n¹i gi¸n tiÕp ( göi ®¬n th ) c¸c h×nh thøc nµo b. QuyÒn tè c¸o: - GV ®a ra mét t×nh huèng - QuyÒn c«ng d©n b¸o cho c¬ quan, tæ ? ThÕ nµo lµ quyÒn tè c¸o chøc c¸ nh©n cã thÈm quyÒn vÒ vô viÖc vi ph¹m ph¸p luËt... thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých nhµ níc, tæ chøc, c¬ quan vµ c«ng d©n ? Ngêi tè c¸o cã thÓ tè c¸o b»ng c¸c - H×nh thøc: Ngêi tè c¸o cã thÓ gÆp trùc tiÕp hoÆc göi ®¬n th h×nh thøc nµo 2. ý nghÜa, tÇm quan träng cña quyÒn khiÕu n¹i , tè c¸o: Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi Trêng THCS Ch¬ng X¸ - Bµi so¹n GDCD 8 70 ? Theo em v× sao hiÕn ph¸p l¹i quy - QuyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o lµ mét trong ®Þnh c«ng d©n cã quyÒn khiÕu n¹i vµ tè nh÷ng quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n ®îc ghi c¸o nhËn trong hiÕn ph¸p vµ c¸c v¨n b¶n luËt c«ng d©n ? Khi thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o - Khi thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o c«ng d©n ph¶i cã tr¸ch nhiÖm g× cÇn trung thùc, kh¸ch quan, thËn träng ? Tr¸ch nhiÖm cña nhµ níc ®èi víi viÖc - Nhµ níc nghiªm cÊm viÖc tr¶ thï ngêi nµy khiÕu n¹i, tè c¸o. HoÆc lîi dông quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o ®Ó vu khèng vu c¸o ngêi bÞ h¹i Ho¹t ®éng 3: iii. Bµi tËp Bµi 1/52 - GV gọi HS đọc bài tập 1, 2, 3,4/52 - Lµ b¹n cïng líp víi T em sÏ b¸o cho c« - GV gọi 4 em HS lên bảng trình bày gi¸o, nhµ trêng hoÆc bè mÑ nhµ T. §Ó hä - HS nhận xét t×m hiÓu râ sù viÖc vµ gióp T tiÕn bé. Bµi 2/52 - GV bổ sung, cho điểm C¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu kh¸c nhau cña khiÕu n¹i, tè c¸o th× «ng ¢n kh«ng cã quyÒn khiÕu n¹i. V× «ng chØ lµ hµng xãm vµ kh«ng cã quuyÒn, lîi Ých liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cña Chñ tÞch UBND quËn Bµi 3/52 a. Bæ sung thªm: B¶o vÖ quyÒn lîi c«ng d©n. b. Bæ sung thªm: Lµ tham gia qu¶n lÝ nhµ níc Bµi 4/52 - Gièng nhau: + §Òu lµ nh÷ng quyÒn chÝnh trÞ c¬ b¶n cña c«ng d©n ®îc quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p + Lµ c«ng cô ®Ó ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi vµ lîi Ých hîp ph¸p + Lµ ph¬ng tiÖn ®Ó c«ng d©n tham gia qu¶ lÝ nhµ níc vµ x· héi - Kh¸c nhau: + Ngêi khiÕu n¹i lµ ngêi trùc tiÕp bÞ h¹i + Ngêi tè c¸o lµ mäi c«ng d©n víi môc ®Ých ng¨n chÆn mäi hµnh vi x©m ph¹m ®Õn quyÒn vµ lîi Ých Nhµ níc, tæ chøc c¬ quan vµ c«ng d©n 4. Cñng cè: - GVkÕt luËn toµn bµi: Thùc hiÖn ®óng ®¾n quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n sÏ ®¶m b¶o cho viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn c¬ b¶n cña c«ng d©n, gióp §¶ng vµ Nhµ níc hiÓu râ yªu cÇu cña quÇn chóng, phÈm chÊt vµ n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn Nhµ níc. Trªn c¬ së ®ã, kÞp thêi kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt. X©y dùng lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng, x©y dùng x· héi tèt ®Ñp 5. DÆn dß: - ¤n tËp tõ bµi 13 ®Õn bµi 18 tiÕt sau kiÓm tra 1 tiÕt §· duyÖt ngµy ……./……/…………… P. Tæ trëng Gi¸o viªn: Lª Trung Kiªn - Tæ: Khoa häc x· héi
- Xem thêm -