Tài liệu Giáo án gdcd 8 hk2_cktkn

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 Teân baøi soạn: PHOØNG CHOÁNG TEÄ NAÏN XAÕ HOÄI (T1). Ngaøy soaïn :……………………… Tuaàn: 20 Tieát theo PPCT: 19 I- Muïc tieâu: 1-Kieán thöùc: -Hiểu đñược theá naøo laø tệ nạn xaõ hội. -Neâu đñược của caùc taùc haïi cuûa tệ nạn xaõ hoäi. -Neâu ñöôïc moät soá qui ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng tệ nạn xaõ hoäi. -Neâu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc phoøng, choáng tệ nạn xaõ hoäi. 2- Kó naêng: -Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng tệ nạn xaõ hoäi. -Tham gia caùc hoaït ñoäng phoøng, choáng tệ nạn xaõhội do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc. -Bieát caùch tuyeân truyeàn ,vaän ñoäng baïn beø tham gia phoøng, choáng caùc tệ nạn xaõhội. 3- Thaùi ñoä: Uûng hoä caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng tệ nạn xaõhội. * KNS: -Kó naêng thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin, trình baøy suy nghó / yù töôûng veà teä naïn xaõ hoäi vaø taùc haïi cuûa noù. -Kó naêng tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi nhöõng haønh vi lieân quan ñeán teä naïn xaõ hoäi. -Kó naêng öùng phoù, töï baûo veä, tìm kieám söï trôï giuùp trong tình huoáng coù nguy cô bò ñe doïa, cöôõng böùc. -Kó naêng töï tin, kieåm soaùt caûm xuùc, kieân ñònh, bieát töø choái khoâng tham gia teä naïn xaõ hoäi vaø caùc haønh vi maø phaùp luaät nghieâm caám ñoái vôùi treû em. II- Chuẩn bị của GV và HS: 1-Giáo viên: - SGK, SGV GDCD 8. Bộ luật Hình sự 1999. - Tranh aûnh, tình huống vaø các câu chuyện về tệ nạn xã hội. 2-Học sinh: SGK GDCD 8. Tìm hiểu tình hình phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng học tập: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: / 3- Tiến hành bài học : a-Phöông phaùp giảng dạy: - Thảo luận nhóm/lớp. Ñaøm thoaïi. - Xöû lyù tình huoáng. Lieân hệ thực tế. 1 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 b- Các bước của hoạt động: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Cho HS xem tranh veà teä naïn xaõ hội vaø phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi vaø neâu caâu hoûi: +Nhöõng hình aûnh trong tranh caùc em vöøa xem noùi leân ñieàu gì ? +Haõy keå teân moät soá teä naïn xaõ hoäi maø em bieát ? -HS: Trình baøy yù kieán caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeù, boå sung. -GV keát luaän, choát laïi yù chính. -GV: Xaõ hoäi ta hieän nay ñang ñöùng tröôùc moät thaùch thöùc lôùn, ñoù laø caùc teä naïn xaõ hoäi, trong ñoù nguy hieåm nhaát laø côø baïc, ma tuùy, maïi daâm ñang laøm baêng hoaïi ñeán xaõ hoäi noùi chung vaø tuoåi treû hoïc ñöôøng noùi rieâng. Nhöõng teä naïn ñoù laø gì ? Dieãn ra theá naøo ? Taùc hại cuûa chuùng ñeán ñaâu ? vaø giaûi quyeát ra sau, ta seõ tìm hieåu qua noäi dung baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Theá naøo laø teä naïn xaõ hoäi: (12 phuùt) Muïc tieâu: giuùp HS hieåu ñöôïc theá naøo laø teä naïn xaõ hoäi .-GV:Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà vaø chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi: N1- Em coù ñoàng tình vôùi yù kieán cuûa 1- YÙ kieán cuûa An laø ñuùng ,chôi baøi aên An khoâng ? Vì sao? Neáu caùc baïn lôùp em tieàn laø haønh vi ñaùnh baïc vi phaïm phaùp cuõng chôi nhö vaäy, em seõ laøm gì ? luaät. Neáu caùc baïn lôùp em cuõng chôi nhö vaäy thì em seõ ngaên caûn hoaëc nhôø coâ giaùo can thieäp. N2- Theo em P,H vaø baø Taâm coù vi 2- P, H vi phaïm phaùp luaät veà toäi côø phaïm phaùp luaät khoâng ? vaø phaïm toäi gì ? baïc, nghieän huùt. Baø Taâm vi phaïm phaùp Hoï seõ bò xöû lyù nhö theá naøo ? luaät vì toäi baùn ma tuùy. P, H vaø baø Taâm bò xöû theo quy ñònh cuûa phaùp luaät ( P, H bò xöû theo toäi vò thaønh nieân ). N3- Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn 3- Khoâng ñaùnh baïc aên tieàn, khoâng ham thaân qua 2 ví duï treân ? meâ côø baïc, khoâng nghe keû xaáu ñeå nghieän huùt. 2 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 N4- Theo em côø baïc, ma tuùy, maïi daâm coù lieân quan ñeán nhau khoâng ? Vì sao ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV:Keát luaän, choát laïi yù chính. -GV: Em hieåu theá naøo laø teä naïn xaõ hoäi? 4- 3 teä naïn côø baïc,ma tuùy, maïi daâm coù lieân quan vôùi nhau, laø baïn ñoàng haønh vôùi nhau. Ma tuùy, maïi daâm tröïc tieáp daãn ñeán HIV/AIDS. Teä naïn xaõ hoäi laø nhöõng hieän töôïng xaõ hoäi bao goàm nhöõng haønh vi sai leäch chuaån möïc xaõ hoäi, vi phaïm ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät, gaây haäu quaû xaáu veà moïi maët ñoái vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi. Ví duï: ma tuùy, côø baïc, maïi daâm, meâ tín dò ñoan… HÑ3- Taùc haïi cuûa teä naïn xaõ hoäi: (10 phuùt) Muïc tieâu: giuùp HS hieåu ñöôïc taùc haïi cuûa teä naïn xaõ hoäi ñoái vôùi baûn thaân , gia ñình, vôùi coäng ñoàng vaø toaøn xaõ hoäi. -GV:Toå chöùc cho HS caû lôùp thaûo luaän: -GV: Đặt caâu hoûi cho HS cả lớp thảo luận: 1- Taùc haïiï cuûa teä naïn xaõ hoäi ñoái vôùi baûn thaân ? 2- Taùc haïi cuûa teä naïn xaõ hoäi ñoái vôùi gia ñình ? 3- Taùc haïi cuûa teä naïn xaõ hoäi ñoái vôùi xaõ hoäi ? -HS: Caû lôùp thaûo luaän vaø traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung . -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính . HÑ4- Nguyeân nhaân daãn ñeán teä naïn xaõ hoäi: (10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc nguyeân nhaân laøm cho con ngöôøi sa vaøo teä naïn xaõ hoäi. -GV: neâu caâu hoûicho HS ñoäng naõo: * Nguyeân nhaân naøo laøm cho con ngöôøi ta vaøo teä naïn xaõ hoäi ? 1- AÛnh höôûng xaáu ñeán söùc khoûe, tinh thaàn vaø ñaïo ñöùc con ngöôøi. 2- Laøm tan vôõ haïnh phuùc gia ñình.laøm thieät haïi ñeán kinh teá gia ñình vaø ñaát nöôùc 3- Laøm roái loaïn traät töï xaõ hoäi, laøm baêng hoaïi giaù trò ñaïo ñöùc vaø truyeàn thoáng, Suy thoaùi gioáng noøi, daân toäc… * Kyû cöông phaùp luaät khoâng nghieâm, coøn tieâu cöïc trong xaõ hoäi, chính saùch môû cöûa cuûa neàn kinh teá thò tröôøng, aûnh höôûng cuûa vaên hoùa ñoài truïy, cha meï quaù nuoâng chieàu con caùi, bò baïn beø xaáu loâi 3 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 keùo, duï doã. Thích aên ngon maëc ñeïp maø löôøi lao ñoäng, do toø moø tìm caûm giaùc môùi laï, thieáu hieåu bieát . * Trong caùc nguyeân nhaân treân, theo * Do baûn thaân löôøi bieáng, ham chôi, em nguyeân nhaân naøo laø nguyeân nhaân ñua ñoøi, thieáu hieåu bieát, thieáu yù chí töï chính ? chuû. * Caàn phaûi phoøng traùnh teä naïn xaõ hoäi * Giaùo duïc ñaïo ñöùc phaùp luaät, naâng nhö theá naøo ? cao chaát löôïng cuoäc soáng, keát hôïp toát 3 moâi tröôøng giaùo duïc.Tuyeân truyeàn -HS: trình baøy yù kieán caù nhaân. phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi, vui chôi giaûi -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. trí laønh maïnh, lao ñoäng vaø hoïc taäp toát. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (6 phuùt) - Theá naøo laø teä naïn xaõ hoäi ? - HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. - Nguyeân nhaân chính laøm cho con - Do löôøi bieáng ham chôi, ñua ñoøi, soáng ngöôøi sa vaøo teä naïn xaõ hoäi laø gì ? yû laïi, thieáu hieåu bieát, thieáu yù chí töï chuû. - Phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi laø - Cuûa baûn thaân, gia ñình , nhaø tröôøng traùch nhieäm cuûa ai ? vaø xaõ hoäi. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS hoïc baøi vaø xem tröôùc muïc 3, 4 phaàn noäi dung baøi hoïc vaø baøi taäp trong SGK ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 4 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 Teân baøi soạn: PHOØNG CHOÁNG TEÄ NAÏN XAÕ HOÄI (T2). Ngaøy soaïn :……………………… Tuaàn: 21 Tieát theo PPCT: 20 I- Muïc tieâu: 1-Kieán thöùc: - Hiểu đñược theá naøo laø tệ nạn xaõ hội. -Neâu đñược của caùc taùc haïi cuûa tệ nạn xaõ hoäi. -Neâu ñöôïc moät soá qui ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng tệ nạn xaõ hoäi. -Neâu ñöôïc traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc phoøng, choáng tệ nạn xaõ hoäi. 2- Kó naêng: -Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng tệ nạn xaõ hoäi. -Tham gia caùc hoaït ñoäng phoøng, choáng tệ nạn xaõhội do nhaø tröôøng, ñòa phöông toå chöùc. -Bieát caùch tuyeân truyeàn ,vaän ñoäng baïn beø tham gia phoøng, choáng caùc tệ nạn xaõhội. 3- Thaùi ñoä: Uûng hoä caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng tệ nạn xaõhội. * KNS: -Kó naêng thu thaäp vaø xöû lí thoâng tin, trình baøy suy nghó / yù töôûng veà teä naïn xaõ hoäi vaø taùc haïi cuûa noù. -Kó naêng tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi nhöõng haønh vi lieân quan ñeán teä naïn xaõ hoäi. -Kó naêng öùng phoù, töï baûo veä, tìm kieám söï trôï giuùp trong tình huoáng coù nguy cô bò ñe doïa, cöôõng böùc. -Kó naêng töï tin, kieåm soaùt caûm xuùc, kieân ñònh, bieát töø choái khoâng tham gia teä naïn xaõ hoäi vaø caùc haønh vi maø phaùp luaät nghieâm caám ñoái vôùi treû em II- Chuẩn bị của GV và HS: 1- Giáo viên: - SGK, SGV GDCD 8. Bộ luật Hình sự 1999. - Tình huống, các câu chuyện về tệ nạn xã hội. 2- Học sinh: SGK GDCD 8. Tìm hiểu tình hình phòng, chống tệ nạn xã hội ở địa phương. III - Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1-OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: - Neâu nguyeân nhaân laøm cho con ngöôøi sa vaøo teä naïn xaõ hoäi ? teä naïn xaõ hoäi gay ra taùc haïi gì ? 3- Tiến hành bài học: a-Phöông phaùp giảng dạy: 5 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 - Thaûo luaän lôùp. Ñoùng vai. - Ñaøm thoaïi. Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà. b- Các bước cuûa hoạt động: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ5- Caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi. (15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi. -GV: Cho HS ñoïc muïc 3 phaàn noäi dung baøi hoïc ôû SGK/P35 vaø traû lôøi caâu * Caám ñaùnh baïc döôùi moïi hình thöùc vaø hoûi sau: - Phaùp luaät caám nhöõng haønh vi naøo caám toå chöùc ñaùnh baïc. Nghieâm caám saûn xuaát, taøng tröõ, vaän chuyeån, mua baùn, söû ñoái vôùi toaøn xaõ hoäi ? duïng, cöôõng böùc, loâi keùo, söû duïng traùi pheùp chaát ma tuùy. Nhöõng ngöôøi nghieän ma tuùy buoäc phaûi cai nghieän. Nghieâm caám haønh vi maïi daâm, duï doã hoaëc daãn daét maïi daâm . * Treû em khoâng ñöôïc ñaùnh baïc, uoáng -Phaùp luaät caám haønh vi naøo ñoái vôùi röôïu, huùt thuoác vaø duøng chaát kích thích coù treû em ? -HS:Caû lôùp ñoïc vaø thaûo luaän muïc 3 ôû haïi cho söùc khoûe. * Nghieâm caám loâi keùo, duï doã treû em phaàn noäi dung baøi hoïc. ñaùnh baïc, cho treû em uoáng röôïu, huùt -HS: Trình baøy yù kieán caù nhaân. thuoác, duøng chaát kích thích . -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. * Nghieâm caám duï doã, daãn daét treû em -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. -GV:Keát luaän: phaùp luaät nghieâm caám maïi daâm, baùn hoaëc cho treû emsöû duïng taát caû caùc haønh vi coù lieân quan ñeán côø nhöõng vaên hoùa phaåm ñoài truïy. * Caám nhöõng ñoà chôi hoaëc troø chôi coù baïc, ma tuùy vaø maïi daâm. GV giôùi thieäu haïi cho söï phaùt trieån laønh maïnh cuûa treû ñieàu 199 cuûa Boä luaät Hình söï naêm 1999 em. veà caùc toäi vaø möùc xöû phaït (SGK/P36). HÑ6- Traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi: (8 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc traùch nhieäm cuûa baûn thaân trong vieäc phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi. GV: Ñaët caâu hoûi cho HS ñoäng naõo: -HS phaûi laøm gì ñeå goùp phaàn phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi ? -HS: Suy nghó vaø trình baøy yù kieán caù -Soáng giaûn dò laønh maïnh , bieát töï baûo nhaân veä mình vaø baïn beø, ngöôøi thaân khoâng sa -HS: Caû lôùp nhaän xeùt boå sung. 6 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 vaøo teä naïn xaõ hoäi.Tích cöïc reøn luyeän theå duïc theå thao khoâng uoáng röôïu, ñaùnh baïc, khoâng xem phim aûnh , baêng hình ñoài truïy.Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng phoøng, choáng teä naïn xaõ hoäi do nhaø tröôøng HÑ7: HS ñoùng vai trong nhöõng tình vaø ñòa phöông toå chöùc … huoáng ôû baøi taäp 4 trong SGK/ P36-37 (15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS reøn luyeän kó naêng phaân tích vaø xöû lí tình huoáng coù theå xaûy ra trong cuoäc soáng haèng ngaøy. -GV toå chöùc cho HS ñoùng vai ôû 3 tình huoáng cuûa baøi taäp 4 trong SGK/P3637 -HS: Töï xaây döïng kòch baûn, phaân vai vaø lôøi thoaïi. -HS: Caùc nhoùm laàn löôït leân ñoùng vai. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung vaø bình choïn nhoùm theå hieän caùch öùng xöû hay nhaát. -GV: Keát luaän vaø ruùt ra baøi hoïc. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -GV cho HS laøm baøi taäp 6 /P37- SGK. -HS nhaän xeùt vaø giaûi thích -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. - Ñoàng yù caùc caâu: a, c, g, i, k. - Khoâng ñoàng yù:b, d, ñ, e, h. 5- Daën doø: (2 phuùt) -HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK trang 36, 37 . -Ñoïc tröôùc phaàn ñaët vaán ñeà cuûa baøi “Phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS” ñeå chuaån bò cho tieát sau. 7 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 Teân baøi soạn: Ngaøy soaïn :………………… Tuaàn: 22 Tieát theo PPCT: 21 PHOØNG, CHOÁNG NHIEÃM HIV/AIDS. I- Muïc tieâu: 1-Kieán thöùc: -Hieåu ñöôïc tính chaát nguy hieåm cuûa HIV/ AIDS ñoái vôùi loaøi ngöôøi. -Neâu ñöôïc moät soá qui ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS. -Neâu ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS, nhaát laø caùc bieän phaùp ñoái vôùi baûn thaân. 2- Kó naêng: - Bieát töï phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS vaø giuùp ngöôøi khaùc phoøng, choáng. -Bieát chia seû, giuùp ñôõ, ñoäng vieân ngöôøi nhieãm HIV/AIDS. -Tham gia caùc hoaït ñoäng do tröôøng, coäng ñoàng toå chöùc ñeå phoøng, choáng nhieãm HIV/ AIDS. 3- Thaùi ñoä: -Tích cöïc phoøng, choáng nhieãm HIV/ AIDS. -Quan taâm, chia seû vaø khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi ngöôøi coù HIV/AIDS * KNS: -Kó naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin veà HIV/AIDS vaø tính chaát nguy hieåm cuûa noù. -Kó naêng tö duy saùng taïo trong vieäc ñeà xuaát caùc bieän phaùp phoøng traùnh HIV/AIDS cho baûn thaân vaø coäng ñoàng. -Kó naêng theå hieän söï caûm thoâng, chia seû ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù HIV/AIDS vaø gia ñình cuûa hoï. II- Chuẩn bị của GV và HS: 1- Giáo viên: -SGK, SGV GDCD 8. Phaùp leänh phoøng choáng nhieãm HIV/AIDS. -Boä luaät hình söï 1999. Các số liệu, tranh ảnh về đại dịch AIDS. 2- Học sinh: SGK GDCD 8. Tìm hiểu về biện pháp phòng chống nhiễm HIV/AIDS ở địa phương. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc tập: 1-OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: - Nêu tác hại của tệ nạn xã hội ? - HS phải làm gì để góp phần phòng chống tệ nạn xã hội ? 3- Tiến hành bài học: a-Phöông phaùp giảng dạy: 8 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 -Neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Ñoäng naõo -Ñaøm thoaïi. Thaûo luaän nhoùm. b- Các bước cuûa hoạt động Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5phuùt) -GV: Ñöa ra tình huoáng:Moät HS hoïc gioûi lôùp 12 nhöng vì khoâng laøm chuû ñöôïc mình neân ñua ñoøi vôùi baïn beø xaáu tieâm chích ma tuùy vaø bò nhieãm HIV/AIDS vaø ñang chôø cheát. Em coù suy nghó vaø caûm xuùc gì qua caâu chuyeän treân ? -HS: Suy nghó vaø neâu caûm xuùc. -GV: HIV/AIDS laø moät ñaïi dòch nguy hieåm treân theá giôùi, gaây ñau thöông cho ngöôøi beänh vaø ngöôøi thaân cuûa hoï, cuõng nhö ñeå laïi haäu quaû naëng neà cho xaõ hoäi. Phaùp luaät nöôùc ta coù nhöõng quy ñònh ñeå phoøng, choáng HIV/AIDS. Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy, chuùng ta tìm hieåu qua noäi dung baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tính chaát nguy hieåm cuûa Ñaët vaán ñeà: HIV/AIDS ñoái vôùi loaøi ngöôøi: (15 phuùt) -Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc söï nguy hieåm cuûa caên beänh HIV/AIDS. -GV: Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Gia ñình cuûa baïn Mai gaëp tai 1- Anh trai baïn cuûa Mai cheát vì beänh AIDS. hoïa gì ? N2- Nguyeân nhaân naøo daãn ñeán caùi 2- Bò baïn beø xaáu loâi keùo tieâm chích ma tuùy bò nhieãm HIV/AIDS. cheát cuûa anh trai baïn cuûa Mai ? 3- Ngöôøi bò nhieãm HIV/AIDS:hoaûng sôï N3- Em coù caûm nhaän gì veà noãi ñau maø AIDS gaây ra cho baûn thaân vaø gia hoang, maëc caûm, töï ti tröôùc baïn beø vaø ngöôøi thaân. Gia ñình ñau khoå vì maát ngöôøi thaân . ñình hoï ? N4- Baïn cuûa Mai ñaõ nhaén nhuû ñieàu 4- “Haõy töï baûo veä mình tröôùc hieåm hoïa gì ? Em coù suy nghó gì qua lôøi nhaén AIDS, soáng laønh maïnh, coù hieåu bieát ñeå khoâng rôi vaøo caûnh ñau thöông nhö gia ñình nhuû ñoù ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi baïn cuûa Mai, ñoù cuõng laø baøi hoïc cho gia ñình baïn cuûa Mai vaø taát caû moïi ngöôøi". dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm. 9 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. -GV: Lôøi nhaén nhuû cuûa baïn Mai cuõng laø baøi hoïc cho chuùng ta. Haõy töï baûo veä mình tröôùc hieåm hoïa AIDS. Soáng laønh maïnh, coù hieåu bieát ñeå khoâng rôi vaøo caûnh ñau thöông nhö gia ñình cuûa baïn Mai. -GV: Qua caâu chuyeän treân em haõy cho * Huûy hoaïi söùc khoûe, cöôùp ñi tính maïng con bieát söï nguy hieåm cuûa caên beänh ngöôøi, phaù hoaïi haïnh phuùc gia ñình, huûy hoaïi töông lai, noøi gioáng cuûa daân toäc, aûnh HIV/AIDS ? höôûng nghieâm troïng ñeán kinh teá- xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. HÑ3- Tìm hieåu nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät. (10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng, choáng, nhieãm HIV/AIDS. -GV:Giôùi thieäu caùc quy ñònh (trích) cuûa phaùp luaät treân giaáy khoå to. -GV yeâu caàu HS ñoïc vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau: - Moãi ngöôøi coù traùch nhieäm thöïc hieän caùc -Traùch nhieäm cuûa coâng daân trong vieäc phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS bieän phaùp phoøng choáng HIV/AIDS ñeå baûo veä baûn thaân, gia ñình vaø XH.Tham gia caùc laø gì ? hoaït ñoäng phoøng choáng HIV/AIDS taïi gia ñình vaø coäng ñoàng . * Nghieâm caám mua baùn daâm, tieâm chích ma -Phaùp luaät nghieâm caám haønh vi naøo ? tuùy vaø caùc haønh vi laøm laây truyeàn HIV/AIDS khaùc. -Tính nhaân ñaïo cuûa phaùp luaät nöôùc * Ngöôøi nhieãm HIV/AIDS ñöôïc giöõ bí maät, khoâng bò phaân bieät ñoái xöû, nhöng phaûi thöïc ta ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ? -HS trao ñoåi nhöõng quy ñònh, neâu hieän caùc bieän phaùp phoøng choáng laây truyeàn beänh ñeå baûo veä söùc khoûe coäng ñoàng. thaéc maéc -GV giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa HS. -Phaân tích ñeå HS thaáy tính chaát nhaân ñaïo cuûa phaùp luaät nöôùc ta. -HS: Traû lôøi caù nhaân, caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ4- Caùc bieän phaùp phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS.(8 phuùt) 10 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 -Muïc tieâu: Giuùp HS bieát ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS cho baûn thaân vaø coäng ñoàng. -GV: Cho HS laøm baøi taäp 3 SGK/P40 -HIV/AIDS laây truyeàn qua con -Coù 3 con ñöôøng laây truyeàn: Laây qua ñöôøng naøo ? ñöôøng maùu, qua quan heä tình duïc vaø truyeàn töø meï sang con. -Neâu caùch phoøng, traùnh nhieãm -Caùch phoøng traùnh: Khoâng duøng chung HIV/AIDS ? bôm, kim tieâm, khoâng quan heä tình duïc böøa -HS: Suy nghó vaø traû lôøi caù nhaân. baõi vaø traùnh tieáp xuùc vôùi maùu cuûa ngöôøi bò -GV: Ghi yù kieán cuûa HS leân baûng. nhieãm HIV/AIDS. -GV: Höôùng daãn HS löïa choïn nhöõng yù ñuùng. * Soáng an toaøn,laønh maïnh, traùnh xa caùc teä -GV: Neâu caùc bieän phaùp phoøng, choáng nhieãm HIV/AIDS cho baûn thaân ? naïn xaõ hoäi, ñaëc bieät laø ma tuùy, maïi daâm, khoâng phaân bieät ñoái xöû vôùi nhöõng ngöôøi nhieãm HIV/AIDS. Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng phoàng, choáng nhieãm HIV/AIDS ôû nhaø tröôøng vaø coäng ñoàng. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -HIV/AIDS laây truyeàn qua con - Laây qua ñöôøng maùu, qua quan heä tình ñöôøng naøo ? Laøm theá naøo ñeå phoøng duïc vaø truyeàn töø meï sang con. traùnh vieäc laây truyeàn HIV/AIDS ? - Traùnh tieáp xuùc vôùi maùu cuûa ngöôøi ñaõ nhieãm HIV/AIDS. Khoâng duøng chung bôm, kim tieâm . Khoâng quan heä tình duïc böøa baõi - BT 4: Khoâng ñoàng yù vôùi caùc yù kieán treân - HS laøm baøi taäp 4 ôû SGK/40,41. ( HS giaûi thích ). 5-Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK/P40,41 vaø xem tröôùc baøi “Phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 11 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 Teân baøisoạn: PHOØNG NGÖØA TAI NAÏN VUÕ KHÍ, CHAÙY, NOÅ VAØ CAÙC CHAÁT ÑOÄC HAÏI . Ngaøy soaïn:…………………… Tuaàn: 23 Tieát theo PPCT: 22 I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Nhaän daïng ñöôïc caùc loaïi vuõ khí thoâng thöôøng, chaát noå , chaát ñoâïc haïi vaø tính chaát nguy hieåm taùc haïi cuûa caùc loaïi ñoù ñoái vôùi con ngöôøi vaø xaõ hoäi. -Neâu ñöôïc moät soá quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi. -HS hieåu ñöôïc tai naïn do chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra seõ laøm oâ nhieãm moâi tröôøng. 2- Kó naêng: -Bieát phoøng, choáng tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi trong cuoäc soáng haèng ngaøy. -HS hieåu ñöôïc nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù söû duïng vuõ khí, caùc chaát chaùy, noå vaø ñoäc haïi nhaèm goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng. 3- Thaùi ñoä: -Thöôøng xuyeân caûnh giaùc, ñeà phoøng tai naïn vuõ khí, chaùy, noå, vaø caùc chaát ñoäc haïi ôû moïi luùc, moïi nôi. -Coù yù thöùc nhaéc nhôû moïi ngöôøi ñeà phoøng tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi thöôøng xuyeân coù yù thöùc baûo veä moâi tröôøng. * KNS: -Kó naêng tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin, veà tình hình tai naïn do vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra. -Reøn luyeän kó naêng tö duy saùng taïo trong vieäc ñeà xuaát caùc bieän phaùp phoøng traùnh tai naïn do vuõ khí chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra cho baûn thaân vaø ngöôøi khaùc. -Kó naêng öùng phoù vôùi söï coá nguy hieåm do chaát chaùy, noå hoaëc chaát ñoäc haïi gaây ra. -Kó naêng töï tin, kieåm soaùt caûm xuùc, kieân ñònh, bieát töø choái khoâng tham gia teä naïn xaõ hoäi vaø caùc haønh vi maø phaùp luaät nghieâm caám ñoái vôùi treû em II- Chuẩn bị của GV và HS: 1- Giáo viên: -SGK, SGV GDCD 8. Luaät phoøng chaùy chöõa chaùy. Boä Luaät hình söï 1999 -Tranh aûnh, thoâng tin veà vuõ khí , chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi. 2- Học sinh: SGK GDCD 8. Tìm hieåu tình hình phoøng, choáng chaùy, noå ôû ñòa phöông. 12 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: HIV/AIDS laây truyeàn qua con ñöôøng naøo ? Laøm theá naøo ñeå phoøng traùnh nhieãm HIV/AIDS ? 3- Tiến hành bài học: a-Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm / lôùp. Lieân heä thöïc teá. -Neâu vaø giaûi quyeát tình huoáng. b- Các bước cuûa hoạt động: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Treo tranh noái leân söï nguy hieåm cuûa caùc bom, mìn vaø caùc chaát ñoäc haïi ñeå giôùi thieäu baøi môùi. -Caùc em haõy neâu nhöõng haäu quaû gaây ra cho con ngöôøi bôûi phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy, noå hoaëc caùc chaát ñoäc haïi maø em bieát ? -HS: Traû lôøi caù nhaân, caû lôùp boå sung. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn veà taùc haïi do tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây neân cuõng nhö caùch phoøng ngöøa ta seõ tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. Ñaët vaán ñeà: HÑ2- Caùc loaïi vuõ khí thoâng thöôøng, chaát noå, ñoäc haïi vaø tính chaát nguy hieåm, taùc haïi cuûa caùc loaïi ñoù ñoái vôùi con ngöôøi vaø xaõ hoäi: (18 phuùt) -Muïc tieâu: HS thaáy ñöôïc söï nguy hieåm cuûa tai naïn do vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra vaø söï caàn th9eest haûi coù qui ñònh veà phoøng ngöøa caùc tai naïn naøy. -GV: Cho HS ñoïc 3 thoâng tin cuûa muïc ñaët vaán ñeà vaø chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: 1-Do bom mìn vaø vaät lieäu chöa noå coøn N1- Vì sao hieän nay vaãn coøn coù ngöôøi ôû khaép nôi nhö ôû Quaûng Trò. cheát do bò truùng bom mìn gaây ra? 2-Trong 10 naêm (85-95) coù 474 ngöôøi N2- Thieät haïi do bom mìn gaây ra ôû cheát vaø bò thöông. Quaûng Trò nhö theá naøo ? 3-Coù 5871 vuï chaùy ,thieät haïi 902910 N3- Thieät haïi veà chaùy töø 982002 nhö trieäu ñoàng. theá naøo ? 4-Gaàn 20000 bò ngoä ñoäc thöïc phaåm vaø N4- Thieät haïi veà ngoä ñoäc thöïc phaåm 13 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 nhö theá naøo töø 1999 ñeán 2002 ? Nguyeân nhaân naøo gaây ra ngoä ñoäc thöïc phaåm ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV:Keát luaän, choát laïi yù chính. -GV: Em haõy neâu moät soá ví duï veà caùc loaïi vuõ khí thoâng thöôøng, chaát noå, chaát chaùy, chaát ñoäc haïi maø em bieát ? Taùc haïi cuûa caùc loaïi ñoù ñoái vôùi con ngöôøi vaø xaõ hoäi nhö theá naøo ? 246 ngöôøi cheát (TP HCM coù 29 vuï vôùi 930 ngöôiø bò ngoä ñoäc, 2 ngöôøi cheát) .Nguyeân nhaân do nhieãm khuaån, nhieãm dö löôïng thuoác baûo veä thöïc vaät, caù noùc vaø nhieàu lyù do khaùc . * Caùc loaïi suùng, ñaïn, löïu ñaïn , bom, mìn, löôõi leâ… Thuoác noå, thuoác phaùo, ga, xaêng, daàu hoûa…Chaát phoùng xaï, chaát ñoäc da cam, thuoác baûo veä thöïc vaät, thuûy ngaân… gaây toån thaát to lôùn caû veà ngöôøi vaø taøi saûn cho caù nhaän, gia ñình vaø xaõ hoäi. * Duøng bom, mìn, xung ñieän ñaùnh baét -GV: Neâu nhöõng vieäc laøm gaây oâ nhieãm caù, duøng thuoác baûo veä thöïc vaät sai quy moâi tröôøng coù lieân quan ñeán vuõ khí, chaùt, ñònh… noå vaø chaát ñoäc haïi ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ3- Moät soá quy ñònh cuûa phaùp luaät veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi. (15 phuùt) -Muïc tieâu: HS naém ñöôïc nhöõng haønh vi naøo laø vi phaïm quy ñònh veà phoøng ngöøa tai naïn vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi. -GV: Cho HS ñoïc muïc 2 ôû phaàn noäi dung baøi hoïc trong SGK. -GV: Cho HS caû lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: * Vieäc söû duïng vuõ khí, chaùy, noå vaø * Maát taøi saûn cuûa caù nhaân, gia ñình vaø caùc chaát ñoäc haïi traùi quy ñònh gaây ra haâïu xaõ hoäi, bò thöông, taøn pheá vaø cheát ngöôøi, oâ quaû gì ? nhieãm moâi tröôøng, taøi nguyeân caïn kieät... * Caám taøn tröõ vaän chuyeån, buoân baùn,söû * Ñeå phoøng ngöøa tai naïn do vuõ khí, chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra, phaùp duïng traùi pheùp caùc loaïi vuõ khí, chaát chaùy, noå vaø caùc chaát ñoäc haïi .Caùc cô quan, toå luaät ñaõ coù nhöõng quy ñònh gì ? chöùc, caù nhaân coù traùch nhieäm baûo quaûn chuyeân chôû, söû duïng vuõ khí chaùy , noå vaø caùc chaát ñoäc haïi phaûi ñöôïc huaán luyeän chuyeân moân, coù ñuû phöông tieän caàn thieát vaø luoân tuaân thuû caùc quy ñònh veà an * Ñeå baûo veä moâi tröôøng vaø taøi toaøn . nguyeân thieân nhieân phaùp luaät nghieâm caám * Caám ñoát röøng laøm nöông raãy, caám duøng 14 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 mìn vaø thuoác noå ñeå ñaùnh baét caù. ñieàu gì ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp tranh luaän, goùp yù. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) Xöû lyù tình huoáng -Trong tình huoáng a, b, c: Em seõ GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän xöû lyù moät tình huoáng ôû baøi taäp 4 trong khuyeân ngaên moïi ngöôøi traùnh xa nôi nguy hieåm SGK/ P44 -Trong tình huoáng d em seõ baùo vôùi ngöôøi coù traùch nhieäm . 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK/ P43-44 vaø xem tröôùc noäi dung muïc ñaët vaán ñeà cuûa baøi 16 ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. Teân baøi soạn: QUYEÀN SÔÛ HÖÕU TAØI SAÛN VAØ NGHÓA VUÏ TOÂN TROÏNG 15 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 TAØI SAÛN CUÛA NGÖÔØI KHAÙC Ngaøy soaïn :…………………… Tuaàn: 24 Tieát theo PPCT: 23 I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Neâu ñöôïc theá naøo laø quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa coâng daân vaø nghóa vuï toân troïng taøi saûn cuûa ngöøôi khaùc. -Neâu ñöôïc traùch nhieäm cuûa Nhaø nöôc trong vieäc coâng nhaän vaø baûo hoä quyeàn sôû höõu hôïùp phaùp veà taøi saûn cuûa coâng daân. -Neâu ñöôïc nghóa vuï cuûa coâng daân phaûi toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc 2- Kó naêng: -Phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi toân troïng vôùi haønh vi vi phaïm quyeàn sôû höõu cuûa ngöôøi khaùc. -Bieát thöïc hieän nhöõng quy ñòng cuûa phaùp luaät veà quyeàn sôû höõu taøi saûn vaø nghóa vuï toân troïng taøi saûn cuûa ngöøôi khaùc. 3- Thaùi ñoä: -Coù yù thöùc toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. -Pheâ phaùn moïi haønh vi xaâm phaïm ñeán taøi saûn cuûa coâng daân. * KNS: -KN phaân tích vaø so saùnh haønh vi toân troïng vaø haønh vi khoâng toân troïng quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. -KN tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi nhöõng haønh vi vi phaïm quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. -KN tö duy saùng taïo; KN giaûi quyeát vaán ñeà trong caùc tình huoáng ñeå baûo veä quyeàn sôû höõu taøi saûn cuûa baûn thaân vaø theå hieän söï toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc. II- Chuẩn bị của GV và HS: 1-Giáo viên: -SGK, SGV GDCD 8. Hieán phaùp 1992. Boä luaät daân söï. Boä luaät hình söï. -Ca dao tuïc ngöõ, taám göông toát veà tính thaät thaø, trung thöïc trong cuoäc soáng. 2-Học sinh: -SGK GDCD 8. Ñoïc tröôùc muïc ñaët vaán ñeà cuûa baøi 16. -Söu taàm nhöõng taám göông toát veà tính thaät thaø, trung thöïc trong cuoäc soáng. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1-OÅn ñònh lôùp: 2-KTBC: -Neâu tính chaát nguy hieåm, taùc haïi cuûa caùc tai naïn do vuõ khí, chaùy noå vaø caùc chaát ñoäc haïi gaây ra ? -Khi coù ngöôøi ñònh huùt thuoác laù, naáu aên hoaëc ñoát löûa gaàn xaêng daàu em seõ laøm gì ? 16 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 3-Tiến hành bài học: a-Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm. Toïa ñaøm. Dieãn giaûi . -Lieân heä thöïc teá. b-Các bước cuûa hoạt động: 17 Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 GV laø chuû sôû höõu cuûa quyeån saùch vaø HS laø chuû sôû höõu cuûa caây buùt. Ñaët vaán ñeà: 1  c 2  a 3  b 1  a 2  b 3  c 3- Bình coå khoâng thuoäc veà oâng An vì thuoäc veà nhaø nöôùc. 4- OÂng An khoâng ñöôïc quyeàn baùn vì khoâng phaûi laø chuû sôû höõu (cô quan vaên 18 hoùa hoaëc baûo taøng môùi coù quyeàn baùn bình coå). Noäi dung chính GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 Teân baøi soạn: NGHÓA VUÏ TOÂN TROÏNG, BAÛO VEÄ TAØI SAÛN NHAØ NÖÔÙC VAØ LÔÏI ÍCH COÂNG COÄNG Ngaøy soaïn:………………… Tuaàn: 25 Tieát theo PPCT: 24 I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: 19 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 8 -Hieåu ñöôïc theá naøo laø taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng. -Neâu ñöôïc nghóa vuï cuûa coâng daân trong vieäc toân troïng, baûo veä taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng. -Neâu ñöôïc traùch nhieäm cuûa nhaø nöôùc trong vieäc baûo veä taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng. -HS hieåu ñöôïc baûo veä taøi saûn Nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng cuõng laø baûo veä moâi tröôøng. 2- Kó naêng: -Bieát phoái hôïp vôùi moïi ngöôøi vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi trong vieäc baûo veä taøi saûn nhaø nöôùc, lôïi ích coâng coäng. -Phaân bieät ñöôïc haønh vi baûo veä hoaëc phaù hoaïi taøi saûn Nhaø nöôùc coù lieân quan ñeán baûo veä hoaëc phaù hoaïi moâi tröôøng . 3- Thaùi ñoä: -Coù yù thöùc toân troïng, baûo veä taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng; tích cöïc tham gia giöõ gìn taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng. -Pheâ phaùn nhöõng haønh vi, vieäc laøm gaây thieät haïi ñeán taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng coù lieân quan ñeán vieäc phaù hoaïi moâi tröôøng . *KNS: -Kó naêng tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi nhöõng haønh vi toân troïng taøi saûn nhaø nöôùc vaø nhöõng haønh vi xaâm phaïm taøi saûn nhaø nöôùc, lôïi ích coâng coäng. -Kó naêng ra quyeát ñònh tröôùc nhöõng haønh vi xaâm phaïm taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng. -Kó naêng tö duy saùng taïo, neâu vaø giaûi quyeát vaán ñeà tröôùc tình traïng xaâm phaïm taøi saûn nhaø nöôùc hieän nay ( naïn phaù röøng, laán chieám ñaát coâng, tham nhuõng, laõng phí cuûa coâng… II- Chuẩn bị của GV và HS: 1- Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 8. Hieán phaùp 1992, Boä luaät hình söï. Boä luaät daân söï. -Phaùp leänh xöû lyù vi phaïm haønh chính. Taám göông duõng caûm baûo veä taøi saûn nhaø nöôùc. 2- Học sinh: SGK GDCD 8. Ñoïc tröôùc muïc ñaët vaán ñeà trong SGK / P47 III- Tổ chức các hoạt động học taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Quyeàn sôû höõu taøi saûn bao goàm nhöõng quyeàn naøo ? -Taïi sao ta phaûi toân troïng taøi saûn cuûa ngöôøi khaùc ? 3- Tiến haønh baøi hoïc: a-Phöông phaùp giaûng daïy: -Thaûo luaän nhoùm / Lôùp. Ñaøm thoaïi. Keå chuuyeän. -Phaân tích, xöû lyù tình huoáng. Lieân heä thöïc teá. b- Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: 20
- Xem thêm -