Tài liệu Giáo án gdcd 8 hk1_cktkn

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Teân baøi soaïn TOÂN TROÏNG LEÕ PHAÛI Ngaøy soaïn:………………… Tuaàn: 1 Tieát theo PPCT: 1 I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải. -Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải. -Phân biệt được tôn trọng lẽ phải.với không tôn trọng lẽ phải. -Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải. 2- Kó naêng: Biết suy nghĩ vaø haønh ñoäng theo leõ phaûi. 3- Thaùi ñoä: -Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải. -Khoâng đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lý của dân tộc. *KNS: -Kó naêng trình baøy suy nghó/ yù töôûng veà nhöõng bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa vieäc toân troïng leõ phaûi. -Kó naêng phaân tích, so saùnh veà nhöõng bieåu hieän toân troïng leõ phaûi hoaëc khoâng toân troïng leõ phaûi. -Kó naêng öùng xöû/ giao tieáp; kó naêng töï tin trong caùc tình huoáng ñeå theå hieän söï toân troïng, baûo veä leõ phaûi. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1-Giaùo vieân : -SGK, SGV GDCD8. Tuïc ngöõ, ca dao noùi veà việc toân troïng leõ phaûi. -Tranh aûnh, baøi baùo, caâu chuyeän veà haønh vi toân troïng leõ phaûi. 2-Học sinh: -SGK GDCD 8. Söu taàm tuïc ngöõ, ca dao noùi veà việc toân troïng leõ phaûi. -Đọc noäi dung mục “Ñaët vaán ñeà” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: / 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm. Giaûi quyeát vaán ñeà. Ñoùng vai. -Ñaøm thoaïi keát hôïp vôùi giaûng giaûi. Xöû lyù tình huoáng. b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: 1 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1-Giôùi thieäu baøi: (3 phuùt) -GV: Trong naêm hoïc vöøa qua ña soá HS thöïc hieän toát noäi quy nhaø tröôøng, beân caïnh ñoù cuõng coøn moät soá HS chöa thöïc hieän toát noäi quy nhaø tröôøng nhö: ñeå toùc daøi, nghæ hoïc khoâng pheùp, khoâng thuoäc baøi khi ñeán lôùp … -GV neâu vaán ñeà: -Vieäc laøm cuûa ña soá HS ôû treân noùi leân - Toân troïng leõ phaûi. ñieàu gì ? -Vieäc laøm cuûa moät soá HS chöa thöïc - Khoâng Toân troïng leõ phaûi. hieän toát noäi quy noùi leân ñieàu gì ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Nhaän xeùt, keát luaän. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn theá naøo laø toân troïng leõ phaûi, ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm leõ phaûi, toân troïng leõ phaûi: (13 phuùt) -GV: Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà. Ñaët vaán ñeà: -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. -GV: chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm 1- OÂng laø moät ngöôøi duõng caûm, trung thöïc, cuûa Tuaàn phuû Nguyeãn Quang Bích ? daùm ñaáu tranh ñeán cuøng ñeå baûo veä chaân lyù, leõ phaûi, khoâng chaùp nhaän nhöõng ñieàu sai traùi. 2- UÛng hoä vaø baûo veä yù kieán cuûa baïn baèng N2- Tình huoáng 2 cuûa muïc ñaët vaán caùch phaân tích cho caùc baïn khaùc thaáy nhöõng ñeà ? ñieåm maø em cho laø ñuùng, hôïp lyù. 3- Theå hieän thaùi ñoä khoâng ñoàng tình vaø N3- Tình huoáng 3 cuûa muïc ñaët vaâùn phaân tích cho baïn thaáy taùc haïi cuûa vieäc laøm ñeà ? sai traùi ñoù vaø khuyeân baïn laàn sau khoâng neân laøm nhö vaäy. 4- Phaûi coù nhaän thöùc ñuùng, coù haønh vi vaø N4- Theo em, trong nhöõng tröôøng hôïp caùch öùng xöû phuø hôïp treân cô sôû toân troïng söï treân, haønh ñoäng theá naøo ñöôïc coi laø ñuùng thaät, baûo veä leõ phaûi, pheâ phaùn nhöõng vieäc ñaén, phuø hôïp ? laøm sai traùi. -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi 2 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 dieän trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. * Leõ phaûi laø nhöõng ñieàu ñuùng ñaén, phuø hôïp * Theo em, theá naøo laø leõ phaûi vaø toân vôùi ñaïo lyù vaø lôïi ích chung cuûa xaõ hoäi. * Toân troïng leõ phaûi laø coâng nhaän, uûng hoä, troïng leõ phaûi ? tuaân theo vaø baûo veä nhöõng ñieàu ñuùng ñaén; bieát ñieàu chænh suy nghó, haønh vi cuûa mình theo höôùng tích cöïc; khoâng chaáp nhaän vaø khoâng laøm nhöõng vieäc sai traùi. HÑ3- Tìm bieåu hieän toân troïng leõ phaûi: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS phaân bieät ñöôïc nhöõng haønh vi toân troïng leõ phaûi hoaëc khoâng toân troïng leõ phaûi. -GV: Cho HS caû lôùp thaûo luaän caùc caâu - Chaáp haønh noäi qui nôi mình soáng, laøm hoûi sau: +Tìm nhöõng bieåu hieän cuûa haønh vi toân vieäc vaø hoïc taäp. Pheâ phaùn vieäc laøm sai traùi. Laéng nghe yù kieán cuûa ngöôøi khaùc. troïng leõ phaûi? - Vi phaïm phaùp luaät, noäi qui cô quan, tröôøng +Tìm nhöõng bieåu hieän cuûa haønh vi hoïc. Khoâng daùm ñöa ra yù kieán cuûa mình. Gioù chieàu naøo xoay chieàu aáy, bao che, laøm theo khoâng toân troïng leõ phaûi? caùi sai, caùi xaáu. -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa toân troïng leõ phaûi: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa toân troïng leõ phaûi. -GV: Cho HS ñaøm thoaïi caùc caâu hoûi - Toân troïng leõ phaûi ñöôïc bieåu hieän qua sau: -Toân troïng leõ phaûi ñöôïc bieåu hieän ôû thaùi ñoä, lôøi noùi, cöû chæ vaø haønh ñoäng cuûa con ngöôøi. khía caïnh naøo ? - Vì leõ phaûi luoân luoân ñuùng, phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc xaõ hoäi. Toân troïng leõ phaûi cuõng -Vì sao ta caàn toân troïng leõ phaûi ? laø töï toân troïng mình. - Toân troïng leõ phaûi giuùp con ngöôøi coù caùch cö xöû phuø hôïp, goùp phaàn xaây döïng caùc moái -Neâu yù nghóa cuûa toân troïng leõ phaûi quan heä xaõ hoäi laønh maïnh, toát ddefp, goùp phaàn trong cuoäc soáng ? 3 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 thuùc ñaåy xaõ hoäi oån ñònh, phaùt trieån. -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (7 phuùt) -Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi ? -GV: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm, toå chöùc troø chôi “nhanh maét nhanh tay”. -HS theo doõi tình huoáng. -GV ñöa ra caùc yù kieán sau: +YÙ kieán cuûa cha meï luoân luoân ñuùng, mình phaûi toân troïng. +YÙ kieán cuûa thaày coâ luoân luoân ñuùng, mình phaûi nghe theo. +Hoaøi nghi yù kieán cuûa moïi ngöôøi, khoâng tin vaøo ñieàu toát ñeïp trong cuoäc soáng. -HS: 2 nhoùm trao ñoåi vaø phaùt bieåu yù kieán. -GV: Nhaän xeùt, keát luaän. -GV keát luaän toaøn baøi: Trong cuoäc soáng haøng ngaøy, coù nhieàu moái quan heä xaõ hoäi khaùc nhau, neáu ai cuõng coù caùch xöû söï ñuùng ñaén, bieát toân troïng leõ phaûi thì seõ goùp phaàn laøm cho xaõ hoäi caøng trôû neân laønh maïnh, toát ñeïp hôn. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc “ Ñaët vaán ñeà” cuûa baøi “ Lieâm khieát” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 4 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:………………… Tuaàn: 2 Tieát theo PPCT: 2 LIEÂM KHIEÁT I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hiểu thế nào là liêm khiết. -Nêu được moät soá biểu hiện của liêm khiết. -Hiểu được ý nghĩa của liêm khiết. -Neâu ñöôïc taám göông Baùc Hoà laø ngöôøi soáng lieâm khieát. 2- Kó naêng: -Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính. -Biết sống liêm khiết, không tham lam. 3- Thái độ: -Kính trọng những người sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng. -Có thái độ đồng tình với những tấm gương liêm khiết. *KNS: -Kó naêng xaùc ñònh giaù trò veà yù nghóa cuûa soáng lieâm khieát. -Kó naêng phaân tích, so saùnh nhöõng bieåu hieän lieâm khieát vaø nhöõng bieåu hieän traùi vôùi lieâm khieát. -Kó naêng tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi nhöõng bieåu hieän lieâm khieát vaø khoâng lieâm khieát. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1-Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 8. Tuïc ngöõ, ca dao noùi veà lieâm khiết. -Caùc caâu chuyeän keå veà ñöùc tính lieâm khieát cuûa Baùc Hoà. 2-Học sinh: -SGK GDCD 8. Söu taàm tuïc ngöõ, ca dao noùi veà lieâm khieát. -Đọc noäi dung mục “Ñaët vaán ñeà” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp : 2- KTBC: -Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi ? Cho ví duï. -Neâu nhöõng haønh vi toân troïng leõ phaûi hoaëc khoâng toân troïng leõ phaûi cura HS ? 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm. Xöû lyù tình huoáng. -Nghieân cöùu tröôøng hôïp ñieån hình. Ñoäng naõo. 5 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Ñöa ra tình huoáng (ghi saün treân giaáy Ao). +TH1: Em Lan nhaët ñöôïc ví tieàn, nhôø coâng an traû laïi cho ngöôøi ñaõ maát . +TH2- Anh caûnh saùt giao thoâng khoâng nhaän tieàn cuûa ngöôøi laùi xe khi hoï vi phaïm phaùp luaät . Haønh vi cuûa em Lan vaø anh CSGT laø -GV: Em coù nhaän xeùt gì veà haønh vi trong lieâm khieát. 2 tình huoáng treân ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy , chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm lieâm khieát: (13 phuùt) Ñaët vaán ñeà: -GV: Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà. -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. . -GV: chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: 1- Cuøng choàng ñoùng goùp cho theá giôùi N1- Haõy neâu nhöõng vieäc laøm cuûa baø nhöõng saûn phaåm coù giaù trò cao veà khoa hoïc Ma-ri Quy-ri ? vaø kinh teá. Khoâng giöõ baûn quyeàn phaùt minh cuûa mình, chaáp nhaän soáng tuùng thieáu, saün saøng göûi quy trình chieát taùch Ra-ñi cho ai caàn tôùi. Töø choái ñeà nghò cuûa Chính phuû Phaùp, khoâng nhaän moùn quaø cuûa Toång thoáng Mó. 2- Döông Chaán tieán cöû Vöông Maät laøm N2- Haõy neâu nhöõnghaønh ñoäng cuûa quan huyeän vì Vöông Maät laø ngöôøi laøm vieäc Döông Chaán ? toát. Döông Chaán töø choái vieäc Vöông Maät ñem vaøng ñeán leã. 3- Cuï vaãn soáng nhö nhöõng ngöôøi Vieät Nam N3- Khi nhaän xeùt veà Hoà Chuû tòch, nhaø bình thöôøng khöôùc töø nhöõng ngoâi nhaø ñoà soä, baùo Myõ ñaõ vieát nhö theá naøo ? nhöõng boä quaân phuïc cuûa caùc thoáng cheá, nhöõngngoâi sao cuûa caùc ñaïi töôùng. Cuï laø moät ngöôøi Vieät Nam soáng trong saïch, lieâm khieát. 4- Caùch xöû söï cuûa Ma-ri Quy-ri, Döông Chaán vaø cuûa Baùc Hoà laø nhöõng taám göông 6 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 N4- Em coù suy nghó gì veà caùch xöû söï cuûa Ma-ri Quy-ri, Döông Chaán vaø cuûa Baùc Hoà trong nhöõng caâu chuyeän treân ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieâùn cuûa nhoùm. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ3- Lieân heä veà taám göông lieâm khieát cuûa Baùc Hoà: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS hoïc taäp ñöôïc taám göông lieâm khieát cuûa Baùc Hoà. -GV: Cho HS lieân heä loái soáng lieâm khieát cuûa Baùc Hoà qua lôøi daïy cuûa Baùc trong caâu chuyeän Coù aên bôùt phaàn côm cuûa con khoâng ? (saùch daïy hoïc tích hôïp… trang 49) -HS ñoïc truyeän vaø ruùt ra baøi hoïc cho baûn thaân. -GV chæ roõ hôn cho HS thaáy caùc bieåu hieän naøy. -GV keát luaän: Caû cuoäc ñôøi Baùc soáng trong saïch; khoâng haùm danh, lôïi; khoâng toan tính rieâng tö cho baûn thaân, khöôùc töø nhöõng öu ñaõi daønh cho Chuû tòch nöôùc ñeå chaêm lo cho daân, cho nöôùc. HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa soáng lieâm khieát: (10 phuùt) -GV: Neâu vaán ñeà: -Ngöôøi coù loái soáng lieâm khieát seõ nhaän ñöôïc ôû ngöôøi khaùc thaùi ñoä gì ? -Em seõ laøm gì ñeå reøn luyeän trôû thaønh ngöôøi coù loái soáng khoâng lieâm khieát ? -Neâu yù nghóa cuûa loái soáng lieâm khieát ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: keát luaän, choát laïi yù chính. 4-Cuûng coá: (5 phuùt) ñaùng ñeå cho chuùng ta hoïc taäp, noi theo vaø kính phuïc. -Ñöôïc moïi ngöôøi vò neå, yeâu meán vaø kính troïng. -Phaûi reøn luyeän nhöõng ñöùc tính: Soáng giaûn dò, trung thöïc, sieâng naêng, kieân trì, töï troïng, soáng giaûn dò, toân troïng kæ luaät, toân troïng leõ phaûi… -Lieâm khieát giuùp con người soáng thanh thản, ñaøng hoaøng, töï tin, khoâng bò phuï thuoäc vaøo ngöôøi khaùc vaø ñöôïc moïi ngöôøi xung quanh kính troïng, vò neå. -Nhöõng haønh vi b, d, e theå hieän tính khoâng lieâm khieát. 7 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 -Neâu yù nghóa cuûa lieâm khieát. +Haønh vi b: Vieäc laøm ñoù coù theå gaây ra -GV cho HS laøm caùc baøi taäp 1 trong haäu quaû xaáu. SGK. +Haønh vi d: Ñaây laø haønh vi hoái loä, mua -HS: Nhaän xeùt vaø giaûi thích. chuoäc, laøm toån haïi ñeán danh döï cuûa baûn -GV: Nhaän xeùt vaø keát luaän. thaân vaø cuûa caû ngöôøi nhaän quaø caùp. +Ñaây laø moät haønh vi nhoû nhen, ích kæ, chæ vì caùi toâi cuûa mình. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc “Ñaët vaán ñeà” cuûa baøi “Toân troïng ngöôøi khaùc” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 8 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Teân baøi soaïn: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC Ngaøy soaïn:………………… Tuaàn: 3 Tieát theo PPCT: 3 I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hiểu được thế nào là tôn trọng người khác. -Nêu được những biểu hiện của tôn trọng người khác. -Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác -Hieåu ñöôïc vieäc baûo veä moâi tröôøng soáng xung quanh laø theå hieän söï toân troïng ngöôøi khaùc. 2- Kó naêng: -Biết phân biệt những hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác. -Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày. -Biết nhận xét, đánh giá hành vi, việc làm bảo vệ môi trường thể hiện sự tôn trọng người khác. 3- Thaùi ñoä: -Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác. -Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác. -Ủng hộ những việc làm bảo vệ môi trường thể hiện sự tôn trọng người khác. *KNS: -Kó naêng tö duy pheâ phaùn trong vieäc nhaän xeùt, ñaùnh giaù haønh vi theå hieän söï toân troïng hoaëc khoâng toân troïng ngöôøi khaùc. -Kó naêng phaân tích, so saùnh nhöõng bieåu hieän toân troïng vaø thieáu toân troïng ngöôøi khaùc. -Kó naêng ra quyeát ñònh; kieåm soaùt caûm xuùc; kó naêng giao tieáp theå hieän söï toân troïng ngöôiø khaùc. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1-Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 8. -Chuyeän ñoïc, tuïc ngöõ, ca dao noùi veà söï toân troïng ngöôøi khaùc. 2-Học sinh : -SGK GDCD 8. Söu taàm tuïc ngöõ, ca dao noùi veà söï toân troïng ngöôøi khaùc. -Đọc noäi dung mục “Ñaët vaán ñeà” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Neâu bieåu hieän cuûa lieâm khieát hoaëc khoâng lieâm khieát. 9 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 -Neâu yù nghóa cuûa lieâm khieát hoaëc khoâng lieâm khieát. 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm. Ñoäng naõo. Saém vai. Giaûi quyeát vaán ñeà. -Ñaøm thoaïi keát hôïp vôùi giaûng giaûi. Neâu göông. b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: Nội dung chính Hoạt động cuûa GV vaø HS HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV trong cuoäc soáng haøng ngaøy ñoâi khi chæ vì vaøi chuyeän va chaïm raát nhoû neáu khoâng kheùo cö xöû vôùi nhau seõ ñöa ñeán chính quyeàn hay toaø aùn ñeå giaûi quyeát, ñoù laø do ngöôøi ta khoâng bieát toân troïng nhau. Vaäy, theá naøo laø toân troïng ngöôøi khaùc vaø vì sao phaûi toân troïng ngöôøi khaùc, chuùng ta seõ tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm toân troïng ngöôøi khaùc: (13 phuùt) Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc theá naøo laø toân troïng ngöôøi khaùc. -GV: Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà. Ñaët vaán ñeà: -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû, 1- Mai laø HS gioûi 7 naêm lieàn, gia ñình khaù thaùi ñoä vaø vieäc laøm cuûa Mai ? Mai seõ ñöôïc giaû, nhöng Mai khoâng kieâu caêng, coi thöôøng moïi ngöôøi ñoái xöû nhö theá naøo? ngöôøi khaùc. Mai leã pheùp, soáng chan hoøa, giuùp ñôõ moïi ngöôøi nhieät tình, göông maãu chaâùp haønh toát noäi quy. Mai ñöôïc moïi ngöôøi toân troïng, quyù meán. N2- Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xö, 2- Haûi raát buoàn tuûi vaø giaän caùc baïn, thaùi ñoä vaø vieäc laøm cuûa Haûi khi bò caùc baïn nhöng khoâng cho laø xaáu maø coøn töï haøo veà cheá gieãu, chaâm choïc ? maøu da cuûa mình, ñieàu ñoù chöùng toû Haûi bieát toân troïng cha mình . N3- Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm 3- Quaân vaø Huøng ñoïc truyeän, cöôøi ruùc cuûa Quaân vaø Huøng ? Vieäc laøm ñoù theå hieän rích trong giôø hoïc ngöõ vaên luùc thaày giaùo ñieàu gì ? giaûng baøi.Vieäc laøm ñoù chöùng toû Quaân vaø Huøng thieáu toân troïng ngöôøi khaùc. 10 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 N4- Nhöõng haønh vi trong nhöõng haønh vi ñoù, haønh vi naøo ñaùng ñeå chuùng ta hoïc taäp, haønh vi naøo caàn pheâ phaùn ? Vì sao ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. * Em ruùt ra baøi hoïc gì qua 3 caâu chuyeän treân ñaây ? 4- Haønh vi cuûa Mai vaø Haûi ñaùng ñeå chuùng ta hoïc taäp, vì theå hieän laø ngöôøi soáng coù vaên hoùa, bieát toân troïng ngöôøi khaùc. Haønh vi cuûa Quaân vaø Huøng caàn phaûi pheâ phaùn vì cö xöû thieáu teá nhò, khoâng toân troïng thaày giaùo. * Bieát kính troïng ngöôøi treân, khoâng cong kích, cheâ bai ngöôøi khaùc, theå hieän laø ngöôøi bieát cö xöû coù vaên hoùa, ñaøng hoaøng, ñuùng möïc vaø bieát toân troïng ngöôøi khaùc. * Toân troïng ngöôøi khaùc laø söï ñaùnh giaù * Em hieåu theá naøo laø toân troïng ngöôøi ñuùng möùc, coi troïng danh döï, phaåm giaù vaø khaùc ? lôïi ích cuûa ngöôøi khaùc. HÑ3- Tìm hieåu bieåu hieän toân troïng ngöôøi khaùc vaø thieáu toân troïng ngöôøi khaùc: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS phaân bieät ñöôïc haønh vi toân troïng ngöôøi khaùc vaø haønh vi thieáu toân troïng ngöôøi khaùc. -GV: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm vaø toå chöùc cho HS troø chôi nhanh tay nhanh maét. + Toân troïng ngöôøi khaùc: +Tìm ví duï veà nhöõng haønh vi bieåu -ÔÛ gia ñình: Vaâng lôøi cha meï, kính troïng hieän söï toân troïng ngöôøi khaùc ôû gia ñình, oâng baø, yeâu thöông nhöôøng nhòn anh chò tröôøng vaø nôi coâng coäng ? em... -ÔÛ tröôøng: Kính troïng thaày coâ, thöông yeâu vaø giuùp ñôõ baïn khi gaëp khoù khaên... -Nôi coâng coäng: Giuùp ñôõ ngöôøi giaø caû, em beù khi qua ñöôøng, nhöôøng choã cho ngöôøi giaø hoaëc phuï nöõ mang thai... + Thieáu toân troïng ngöôøi khaùc: +Tìm ví duï veà nhöõng haønh vi bieåu hieän -ÔÛ gia ñình: Xaáu hoå khoâng muoán caùc söï thieáu toân troïng ngöôøi khaùc ôû gia ñình, baïn bieát nhaø mình ngheøo, meï laøm coâng nhaân tröôøng vaø nôi coâng coäng ? -HS: Moãi nhoùm cöû 1 baïn nhanh nhaát veä sinh. -ÔÛ tröôøng: Caõi laïi thaày coâ, coi thöôøng leân baûng ñieàn vaøo oâ troáng. baïn, laøm vieäc rieâng trong giôø hoïc... -HS: Nhaän xeùt yù kieán cuûa caùc baïn. -Nôi coâng coäng: Noùi tuïc, chöûi theà, huùt -GV: Nhaän xeùt, boå sung. HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa vieäc toân thuoác laù nôi coâng coäng... 11 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 troïng ngöôøi khaùc: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc laøm toân troïng ngöôøi khaùc. * Ngöôøi bieát toân troïng ngöôøi khaùc seõ ñöôïc -GV: Ñaët vaán ñeà cho HS suy nghó : * Vì sao chuùng ta phaûi toân troïng ngöôøi ngöôøi khaùc toân troïng laïi. Moïi ngöôøi bieát toân khaùc ? YÙ nghóa cuûa vieäc toân troïng ngöôøi troïng laãn nhau seõ goùp phaàn laøm cho quan heä xaõ hoäi trong saùng, laønh maïnh vaø toát ñeïp. khaùc laø gì ? * Toân troïng ngöôøi khaùc ôû moi nôi moïi luùc. * Theo em, chuùng ta phaûi reøn luyeän ñöùc Theå hieän cöû chæ, haønh ñoäng vaø lôiø noùi toân troïng ngöôøi khaùc. tính toân troïng ngöôøi khaùc nhö theá naøo ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) - Caùc haønh vi: a, g, i theå hieän söï toân troïng -Vì sao phaûi toân troïng ngöôøi khaùc ? ngöôøi khaùc. -HS laøm caùc baøi taäp soá 1 trong SGK. - Khuyeân ta trong giao tieáp phaûi bieát cö xöû teá nhò, coù vaên hoùa vaø bieát toân troïng ngöôøi -Giaûi thích caâu ca dao: khaùc. “ Lôøi noùi khoâng maát tieàn mua. Löïa lôøi maø noùi cho vöøa loøng nhau” 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc “Ñaët vaán ñeà” cuûa baøi “Giöõ chöõ tín” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 12 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:………………… Tuaàn: 4 Tieát theo PPCT: 4 GIỮ CHỮ TÍN I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hiểu được thế nào là giữ chữ tín. -Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín. -Nêu được ý nghĩa của việc giữ chữ tín. -Neâu ñöôïc Baùc Hoà luoân laø ngöôøi giöõ chöõ tín trong cuoäc soáng vaø trong coâng vieäc. 2- Kó naêng: -Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín.và không giữ chữ tín. -Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày. -Bieát phaân bieät bieåu hieän vaø reøn luyeän thoùi quen trôû thaønh ngöôøi luoân giöõ chöõ tín. 3-Thaùi ñoä: -Có ý thức giữ chữ tín. -Hoïc taäp, reøn luyeän theo göông Baùc Hoà. *KNS: -Kó naêng xaùc ñònh giaù trò; trình baøy suy nghó / yù töôûng veà phaåm chaát giöõ chöõ tín. -Kó naêng tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi caùc bieåu hieän giöõ chöõ tín hoaëc khoâng giöõ chöõ tín. -Kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà; ra quyeát ñònh trong nhöõng tình huoáng lieân quan ñeán phaåm chaát giöõ chöõ tín. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1-Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 8. Tuïc ngöõ, ca dao, danh ngoân noùi veà giöõ chöõ tín. -Nhöõng caâu chuyeän veà taám göông giöõ chöõ tín cuûa Baùc Hoà. 2-Học sinh: -SGK GDCD 8. Söu taàm tuïc ngöõ, ca dao, danh ngoân noùi veà giöõ chöõ tín. -Đọc noäi dung mục “Ñaët vaán ñeà” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Taïi sao, trong giao tieáp ta phaûi bieát toân troïng ngöôøi khaùc ? -Caàn phaûi reøn luyeän ñöùc tính toân troïng ngöôøi khaùc nhö theá naøo ? 3- Tieán haønh baøi hoïc: 13 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 a- Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm / lôùp. Ñoäng naõo. Xöû lyù tình huoáng. -Ñaøm thoaïi keát hôïp vôùi giaûng giaûi. Neâu vaán ñeà. Neâu göông. b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Thaønh laø moät HS hay troán hoïc ñi chôi vôùi baïn xaáu vaø ñöôïc coâ giaùo ñoäng vieân, nhaéc nhôû nhieàu laàn vaø Thaønh ñaõ höùa vôùi coâ giaùo seõ söûa chöõa khoâng taùi phaïm .Nhöng sau ñoù Thaønh vaãn tieáp tuïc troán hoïc. -GV: caùc em coù nhaän xeùt gì veà vieäc Khoâng giöõ lôøi höùa (chöõ tín ) vôùi coâ . laøm cuûa Thaønh ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Muoán cho ngöôøi khaùc tin töôûng vaø toân troïng mình thì ta phaûi giöõ chöõ tín. Ñeå hieåu roõ hôn veà vaán ñeà naøy ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm giöõ chöõ tín.: (13 phuùt) Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc theá naøo laø giöõ chöõ tín. -GV:Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà. Ñaët vaán ñeà: -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK . -GV: chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Vua nöôùc Loã ñaõ laøm gì khi 1- Vua nöôùc Loã cho laøm ñænh giaû ñem daâng caùi ñænh cho nöôùc Teà ? Nhaïc Chính daâng cho nöôùc Teà, nhöng Nhaïc Chính Töû yeâu Töû coù thaùi ñoä nhö theá naøo tröôùc vieäc laøm caàu ñöa ñænh thaät thì môùi chòu ñi, vì sôï neáu cuûa vua nöôùc Loã ? Vì sao Nhaïc Chính Töû ñöa ñænh giaû thì seõ laøm maát loøng tin cuûa vua laøm nhö vaäy ? nöôùc Teà ñoái vôùi oâng. N2- Em beù ôû Paùc Boù nhôø Baùc ñieàu 2- Em beù ôû Paùc Boù ñoøi Baùc mua cho 1 caùi gì ? Baùc ñaõ theå hieän lôøi höùa nhö theá naøo ? voøng baïc. Baùc höùa vaø ñaõ giöõ ñuùng lôøi höùa Vì sao Baùc laøm nhö vaäy ? ñoù, vì Baùc laø ngöôøi troïng chöõ tín. N3- Ngöôøi saûn xuaát, kinh doanh 3- Ñaûm baûo chaát löôïng haøng hoaù; hình haøng hoùa phaûi laøm gì ñeå ñeå giöõ ñöôïc loøng thöùc, maãu maõ ñeïp; giaù caû hôïp lyù vaø thaùi ñoä tin vaø söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng ? Vì phuïc vuï khaùch haøng. Neáu khoâng seõ laøm maát sao ? loøng tin cuûa khaùch haøng vaø saûn phaåm laøm ra 14 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 seõ khoâng tieâu thuï ñöôïc. 4- Ngöôøi ñoù seõ khoâng nhaän ñöôïc söï tin N4- Neáu moät ngöôøi chæ laøm vieäc qua loa, ñaïi khaùi, khoâng laøm toát traùch nhieäm caäy, tín nhieäm cuûa ngöôøi khaùc vì khoâng bieát cuûa mình vôùi coâng vieäc ñöôïc giao thì seõ toân troïng nhau, khoâng bieát giöõ chöõ tín. coù taùc haïi gì ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán thaûo luaän. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. * Phaûi bieát giöõ ñuùng lôøi höùa vaø loøng tin vôùi * Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì cho baûn nhau, coù traùch nhieäm ñoái vôùi vieäc laøm cuûa thaân mình qua caùc tình huoáng treân ? mình, coù nhö vaäy môùi ñöôïc ngöôøi khaùc tin töôûng, tín nhieäm vaø toân troïng. * Giöõ chöõ tín laø coi troïng loøng tin cuûa moïi * Em hieåu theá naøo laø giöõ chöõ tín ? ngöôøi ñoái vôùi mình, bieát troïng lôøi höùa vaø bieát tin töôûng nhau. HÑ3- Tìm bieåu hieän cuûa giöõ chöõ tín: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc bieåu hieän giöõ chöõ tín vaø khoâng giöõ chöõ tín. -GV: Ñaët caâu hoûi: -Gia ñình: Chaêm hoïc, chaêm laøm, ñi hoïc +Tìm nhöõng bieåu hieän haønh vi giöõ chöõ veà ñuùng giôø, khoâng daáu ñieåm keùm vôùi cha tín ôû gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. meï… -Nhaø tröôøng: Thöïc hieän ñuùng noäi qui, höùa söûa chöõa khuyeát ñieåm vaø coá gaéng söûa chöõa. Noäp baøi ñuùng qui ñònh… -Xaõ hoäi: Haøng hoùa saûn xuaát, kinh doanh chaát löôïng toát, thöïc hieän ñuùng kyù keát hôïp ñoàng…. + Ngöôïc laïi caùc haønh vi treân. +Tìm nhöõng bieåu hieän haønh vi giöõ chöõ tín ôû gia ñình, nhaø tröôøng vaø xaõ hoäi. + Cha meï höùa cho ñi chôi nhaø oâng baø +Tìm ví duï haønh vi khoâng ñuùng lôøi höùa nhöng cuõng khoâng phaûi laø khoâng giöõ ngoaïi vaøo chuû nhaät nhöng meï bò beänh, cha ñi coâng taùc ñoät xuaát. chöõ tín. -HS: Traû lôøi caâu hoûi vaø lieân heä. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. -HS ghi vaøo vôû. HÑ4:Tìm hieåu yù nghóa cuûa giöõ chöõ tín: (10 phuùt) 15 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Muïc tieâu: HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc giöõ chöõ tín. -GV: Ñaët caâu hoûi: * Coù yù kieán cho raèng giöõ chöõ tín laø * Giöõ lôøi höùa laø bieåu hieän quan troïng nhaát giöõ lôøi höùa. Em cho bieát yù kieán vaø giaûi cuûa giöõ chöõ tín. Song, khoâng phaûi chæ laø giöõ thích vì sao ? lôøi höùa maø coøn phaûi theå hieän ôû yù thöùc traùch nhieäm vaø quyeát taâm cuûa mình khi thöïc hieän lôøi höùa trong coâng vieäc, quan heä vaø hôïp taùc. * Giöõ lôøi höùa laø töï troïng baûn thaân vaø toân * Vì sao phaûi giöõ chuõ tín ? Neâu yù nghóa troïng ngöôøi khaùc. Ngöôøi giöõ chöõ tín seõ nhaän ñöôïc söï tin caäy, tín nhieäm cuûa ngöôøi khaùc ñoái cuûa giöõ chöõ tín. vôùi mình. -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå giöõ ñöôïc loøng tin cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi mình ? - Em ñoàng yù vôùi yù kieán ñoù vì coù khi do -Coù nhöõng lôøi höùa khoâng thöïc hieän ñöôïc nhöng khoâng coù nghóa laø ngöôøi ñoù nhöõng hoaøn caûnh khaùch quan mang laïi, neân khoâng giöõ chöõ tín vôùi ngöôøii khaùc. Em coù ngöôøi ñoù khoâng theå giöõ lôøi höùa ñöôïc vôùi ngöôøi khaùc. ñoàng yù vôùi yù kieán treân khoâng ? Vì sao ? 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc “Ñaët vaán ñeà” cuûa baøi “Phaùp luaät vaø kyû luaät” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 16 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:………………… Tuaàn: 5 Tieát theo PPCT : 5 PHÁP LUẬT VÀ KÆ LUẬT I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hiểu thế nào là pháp luật, kỉ luật. -Hiểu được mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật. -Nêu được ý nghĩa của pháp luật, kỉ luật 2- Kó naêng: -Biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi. -Biết nhắc nhở bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện những quy định của pháp luật và kỉ luật 3- Thaùi ñoä: -Tôn trọng pháp luật và kỉ luật -Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật và kỉ luật. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1-Giaùo vieân: -SGK, GV GDCD 8. Một số văn bản luật. Bản nội quy của trường. - Tranh ảnh. Tö liệu về một số vụ án đã xử. Taøi lieäu người tốt việc tốt. 2-Học sinh: -SGK GDCD 8. Sưu tầm gương người tốt, việc tốt. -Đọc noäi dung mục “Ñaët vaán ñeà” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Neâu những bieåu hieän của giöõ chöõ tín hoaëc khoâng giöõ chöõ tín. -Caàn phaûi laøm gì ñeå giöõ ñöôïc loøng tin cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi mình ? 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm. Giaûi quyeát vaán ñeà. Lieân heä vaø töï lieân heä. -Ñaøm thoaïi keát hôïp vôùi dieãn giaûi. Ñoùng vai. Neâu göông. b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: 17 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1-Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -Vaøo ñaàu naêm hoïc môùi nhaø tröôøng toå chöùc cho HS hoïc taäp noäi quy, Vaø nhaéc nhôû HS chuù yù ñaûm baûo an toaøn giao thoâng khi ñi ñöôøng . -GV: Nhöõng vaán ñeà treân nhaèm giaùo -Reøn luyeâïn tính kyû luaät cho HS. duïc HS ñieàu gì? -Giaùo duïc yù thöùc tuaân thuû phaùp luaät. -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn taïi sao phaûi reøn luyeän cho HS tính kyû luaät vaø yù thöùc tuaân thuû phaùp luaät, chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu muïc ñaët vaán ñeà: -GV: Cho HS ñoïc muïc ñaët vaán ñeà. Ñaët vaán ñeà -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Vuõ Xuaân Tröôøng vaø ñoàng boïn ñaõ 1- Toå chöùc ñöôøng daây buoân baùn,vaän vi phaïm phaùp luaät nhö theá naøo ? chuyeån ma tuyù xuyeân Thaùi Lan- Laøo-Vieät Nam. Lôïi duïng caùn boä vaø phöông tieän cuûa luïc löôïng coâng an, mua chuoäc duï doã caùn boä nhaø nöôùc. N2- Vieäc laøm cuûa Vuõ Xuaân Tröôøng 2- Chuù ng gieo taéc” caùi cheát traéng”, huyû vaø ñoàng boïn ñaõ gaây ra haäu quaû gì ? Chuùng hoaïi nhaân caùch con ngöôøi, nhieàu gia ñình tan ñaõ bò tröøng trò nhö theá naøo ? naùt, laøm thoaùi hoùa bieán chaát moät soá caùn boä, trong ñoù coù caû caùn boä cuûa ngaønh coâng an. Bò phaùp luaät tröøng trò: 22 bò caùo vôùi nhieàu toäi danh: 8 aùn töû hình, 6 aùn chung thaân, 2 aùn 20 naêm tuø giam, soá coøn laïi töø 1 ñeán 9 naêm tuø giam vaø bò phaït tieàn, tòch thu taøi saûn. N3- Ñeå chieán thaéng boïn toäi phaïm 3- Duõng caûm, möu trí vöôït qua khoù khaên caùc chieán só coâng an phaûi coù nhöõng phaåm trôû ngaïi, voâ tö, trong saïch, coù tính kæ luaät cao, chaát gì? toân troïng phaùp luaät vaø thöïc hieän ñuùng lôøi daïy cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi chieán só coâng an. N4- Chuùng ta ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì 4- Moïi ngöôøi phaûi nghieâm chænh chaáp haønh qua vuï aùn treân ? phaùp luaät, khoâng vì haùm lôïi, haùm tieàn maø -HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän laøm maát danh döï, nhaân caùch cuûa mình vaø gaây 18 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 trình baøy yù kieán . haäu quaû xaáu cho xaõ hoäi vaø baûn thaân. -HS caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. -GV: ñaùnh giaù choát laïi yù chính . * Em hieåu theá naøo laø phaùp luaät vaø kæ -Phaùp luaät laø quy taéc xöû söï chung, coù tính chaát baét buoäc do Nhaø nöôùc ban haønh, ñöôïc luaät ? Nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän baèng caùc bieän phaùp giaùo duïc, thuyeát phuïc, cöôõng cheá. -Kæ luaät laø nhöõng quy ñònh, quy öôùc cuûa moät coäng ñoàng ( moät taäp theå) veà nhöõng haønh vi caàn tuaân theo nhaèm ñaûm baûo söï phoái hôïp haønh ñoäng thoáng nhaát, chaët cheõ cuûa moïi ngöôøi. HÑ3- Tìm hieåu moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kæ luaät: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kæ luaät GV neâu caâu hoûi - Phaùp luaät laø qui taéc xöû söï coù tính baét - Phaùp luaät vaø kyû luaät khaùc nhau nhö buoäc chung ôû phaïm vi roäng do nhaø nöôùc ban theá naøo ? haønh vaø ñöôïc nhaø nöôùc baûo ñaûm thöïc hieän. Coøn kæ luaät laø nhöõng qui ñònh, quy öôùc cuûa moät taäp theå, moät coäng ñoàng ngöôøi ôû phaïm vi heïp. - Kæ luaät cuûa moät taäp theå phaûi phuø hôïp vôùi - Neâu moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kæ phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc, khoâng ñöôïc traùi luaät. phaùp luaät . -Trong hoïc taäp: Töï giaùc vöôït khoù, ñi hoïc -Tính kæ luaät cuûa HS ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo trong hoïc taäp, trong sinh hoaït ñuùng giôø, ñeàu ñaën, hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû, khoâng ñeå thaày coâ vaø cha meï nhaéc nhôû. haøng ngaøy, ôû nhaø, trong coäng ñoàng ? -ÔÛ nhaø vaø coäng ñoàng: Töï giaùc hoaøn thaønh -HS: traû lôøi caù nhaân. nhieäm vuï ñöôïc giao, giuùp ñôõ cha meï. Coù loái -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. soáng laønh maïnh, khoâng sa vaøo caùc teä naïn xaõ -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. hoäi vaø chaáp haønh toát phaùp luaät. HÑ4: Tìm hieåu yù nghóa cuûa phaùp luaät, kæ luaät: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa phaùp luaät, kæ luaät. -GV neâu caâu hoûi: -HS coù caàn tính kæ luaät vaø toân troïng phaùp luaät khoâng ? Vì sao ? - HS raát caàn coù tính kyû luaät vì neáu thöïc 19 GIAÙO DUÏC CÔNG DÂN 8 -Neâu yù nghóa cuûa phaùp luaät, kæ luaät ? hieän toát kæ luaät thì noäi quy nhaø tröôøng seõ ñöôïc thöïc hieän toát. HS bieát toân troïng phaùp luaät seõ goùp phaàn laøm cho xaõ hoäi oån ñònh, bình yeân. - Xaùc ñònh ñöôïc traùch nhieäm caù nhaân, baûo veä ñöôïc quyeàn lôïi cuûa moïi ngöôøi,taïo ñieàu kieän cho caù nhaân vaø xaõ hoäi phaùt trieån. -HS phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän phaùp - HS caàn thöôøng xuyeân vaø töï giaùc thöïc luaät vaø kæ luaät toát ? hieän ñuùng nhöõng qui ñònh cuûa nhaø tröôøng, -HS: Traû lôøi caù nhaân. coäng ñoàng vaø nhaø nöôùc. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4-Cuûng coá: (5 phuùt) - Phaùp luaät vaø kyû luaät khaùc nhau nhö theá naøo ? - Toå chöùc cho HS chôi troø chôi (2 nhoùm) ñoùng vai döïa vaøo tình huoáng baøi Haønh vi cuûa chi Ñoäi tröôûng laø ñuùng . taäp 3 trong SGK. -HS: Töï phaân vai, töï nghó ra lôøi thoaïi, kòch baûn. -HS: Caùc nhoùm leân saém vai. -HS: Nhaän xeùt vai dieãn vaø caùch Ñoàng tình yù kieán cuûa Chi. öùng xöû. -GV nhaän xeùt: Töø tieåu phaåm treân chuùng ta thaáy yù kieán uûng hoä baïn chi ñoäi tröôûng laø ñuùng. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc “Ñaët vaán ñeà” cuûa baøi “Xaây döïng tình baïn trong saùng laønh maïnh” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 20
- Xem thêm -