Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 Tuaàn 2 Tieát 2 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 1: TOÂN TROÏNG LEÕ PHAÛI I. Muïc tieâu baøi hoïc: Giuùp HS 1. Kieán thöùc: - HS hieåu theá naøo laø toân troïng leõ phaûi. Nhöõng bieåu hieän cuûa toân troïng leõ phaûi. -HS nhaän thöùc ñöôïc vì sao trong cuoäc soáng moïi ngöôøi ñeàu caàn phaûi toân troïng leõ phaûi. 2. Kyõ naêng: HS coù thoùi quen vaø bieát töï kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå reøn luyeän baûn thaân trôû thaønh ngöôøi bieát toân troïng leõ phaûi. 3. Thaùi ñoä: - HS bieát phaân bieät caùc haønh vi theå hieän söï toân troïng leõ phaûi vaø khoâng toân troïng leõ phaûi trong cuoäc soáng. -Bieát hoïc taäp göông cuûa nhöõng ngöôøi bieát toân troïng leõ phaûi vaø pheâ phaùn nhöõng haønh vi thieáu toân troïng leõ phaûi. II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù: 1. Noäi dung troïng taâm: - Caàn laøm cho HS hieåu roõ toân troïng leõ phaûi laø ñieàu kieän, laø bieän phaùp giao tieáp öùng xöû caàn thieát cuûa moãi caù nhaân treân cô sôû töï ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa coäng ñoàng xaõ hoäi. -Nhaán maïnh coát loãi cuûa toân troïng leõ phaûi laø soáng trung thöïc, daùm baûo veä nhöõng ñieàu ñuùng ñaén, pheâ phaùn, phaûn ñoái, choáng laïi nhöõng ñieàu sai traùi. -Toân troïng leõ phaûi ñöôïc bieåu hieän ôû moïi nôi, moïi luùc ( qua thaùi ñoä, lôøi noùi, haønh vi … ). 2. Phöông phaùp: - Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà vaø toå chöùc thaûo luaän nhoùm ñeå HS töï ruùt ra noäi dung chính trong baøi ( GV höôùng daãn, ñieàu khieån HS ). - Keát hôïp phöông phaùp ñaøm thoaïi, giaûng giaûi, trao ñoåi ñeå HS hieåu kieán thöùc, bieát lieân heä thöïc teá. Coù theå cho HS saém vai xöû lyù tình huoáng ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä öùng xöû giao tieáp cuûa caùc em. 3. Taøi lieäu phöông tieän: -SGK + SGV GDCD lôùp 8. -Moät soá maãu truyeän, thô, caâu noùi, ca dao – tuïc ngöõ baøn veà söï toân troïng leõ phaûi. III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: 1. OÅn ñònh lôùp(1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ(5’) Caâu 1: Coù bao nhieâu bieån baùo thoâng duïng? Neâu ñaëc ñieåm – yù nghóa bieån baùo nguy hieåm? Caâu 2: Em laøm gì ñeå goùp phaàn baûo ñaûm ATGT? 3. Giaûng baøi môùi(39’) *Giôùi thieäu baøi môùi: 2 GV ñaët tình huoáng: “ Neáu bieát baïn mình quay coùp trong giôø laøm baøi KT em seõ laøm gì?” HS seõ trình baøy caùch xöû lyù tình huoáng theo yù mình. GV khoâng nhaän xeùt ñuùng – sai caùch xöû lyù  “Ñeå bieát ñöôïc caùc em caàn xöû lyù tình huoáng ñoù nhö theá naøo laø hôïp lyù, laø theå hieän söï toân troïng leõ phaûi thì hoâm nay lôùp chuùng ta ñi vaøo tìm hieåu Baøi 1: TOÂN TROÏNG LEÕ PHAÛI”. *Giaûng baøi: 3 Caùc hoaït ñoäng cuûaThaày vaø Troø. Phaàn ghi baûng: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu noäi dung, baûn chaát cuûa “ Toân troïng leõ phaûi” qua muïc Ñaët vaán ñeà. GV söû duïng muïc Ñaët vaán ñeà 1 vaø 2 ñaõ ñaët caâu hoûi cho HS thaûo luaän nhoùm. Nhoùm 1: ( toå 1+2 ) : Em coù nhaän xeùt gì veà nhöõng vieä c laøm cuûa quan tuaàn phuû Nguyeãn Quang Bích? Nhoùm 2: ( toå 3+4 ) : Trong caùc cuoäc tranh luaän, coù baïn ñöùa ra yù kieán nhöng bò ña soá caùc baïn khaùc phaûn ñoái. Neáu yù kieán ñoù laø ñuùng thì em seõ xöû söï nhö theá naøo? -Moãi nhoùm thaûo luaän, sau ñoù chæ ñònh ngöôøi ñaïi dieän nhoùm trình baøy yù kieán, nhoùm khaùc boå sung. (Vieát 2 caâu hoûi TL cho HS ra giaáy. Cho HS traû lôøi treân baûng theo 2 coät hoaëc cho HS daùn theo 2 coät ( troø chôi )) I. Trieån khai phaàn Ñaët vaán ñeà: -Quan tuaàn phuû Nguyeãn Quang Bích laø moät ngöôøi duõng caûm, trung thöïc, daùm ñaáu trang baûo veä leõ phaûi , chaân lyù. -Khi thaáy yù kieán ñuùng ta phaûi uûng hoä baïn baûo veä yù kieán vaø GV choát yù: + Haønh ñoäng cuûa quan tuaàn phuû Nguyeãn Quang Bích chöùng toû oâng laø moät phaân tích ñieåm ñuùng cho ngöôøi con ngöôøi duõng caûm, trung thöïc, daùm ñaáu tranh baûo veä chaân lyù, leõ phaûi. khaùc thaáy. Vaø ñaây laø bieåu hieän söï “ Toân troïng leõ phaûi”. + Cuõng nhö tröôøng hôïp cuûa nhoùm 2 phaûi xöû lyù thì vieäc laøm ñuùng ñaén nhaát laø caùc em phaûi giuùp caùc baïn khaùc hieåu roõ yù kieán ñoù laø ñuùng ( phaân tích ñieåm ñuùng ) vaø neân uûng hoä baïn ñöa ra yù kieán ñuùng. Gv: Vaäy laø qua cuoäc thaûo luaän nhoùm ta ñaõ nhaän xeùt ra ñöôïc theá naøo laø toân troïng leõ phaûi, caàn laøm gì ñeå baûo veä leõ phaûi thì ta quay laïi tröôøng hôïp “ Gaëp baïn coù yù ñònh seõ quay coùp” ta phaûi laøm nhö theá naøo ñeå theå hieän “Söï toân troïng leõ phaûi” ñaây? Ta khoâng neân ñoàng tình, phaân tích taùc haïi cuûa vieäc laøm sai traùi ñoù vaø khuyeân baïn khoâng neân laøm nhö vaäy nöõa . * Qua nhöõng tröôøng hôïp chuùng ta vöøa phaân tích, coâ muoán khaúng ñònh vôùi caùc em moät ñieàu: Ñeå coù ñöôïc caùch xöû söï phuø hôïp trong moïi tröôøng hôïp ñoøi hoûi chuùng ta khoâng chæ coù nhaän thöùc ñuùng maø caàn phaûi coù haønh vi vaø caùch öùng xöû phuø hôïp treân cô sôû toân troïng söï thaät, baûo veä leõ phaûi, pheâ phaùn nhöõng vieäc sai traùi. Hoaït ñoäng 2: Cho HS lieân heä thöïc teá – chôi troø chôi phaân bieät Yeâu caàu HS neâu moät soá bieåu hieän, vieäc laøm theå hieän toân troïng leõ phaûi vaø moät soá vieät thieáu toân troïng leõ phaûi. Hoaëc cho HS chôi troø chôi gaén daùn theo 2 coät ( 1 beân toân troïng leõ phaûi, 1 II. Noäi dung baøi hoïc: beân thieáu toân troïng leõ phaûi). Muïc ñích giuùp HS phaân bieät haønh vi ñuùng – sai ñeå phaùt huy hoaëc 1. Tôn trọng lẽ phải: khaéc phuïc . a) Lẽ phải là những điều được 4 Ruùt kinh nghieäm ............................................................................................................................................... Tuaàn 3 Ngaøy soaïn Tieát 3 Ngaøy daïy BAØI 2 : LIEÂM KHIEÁT I. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Kieán thöùc - Hieåu theá naøo laø lieâm khieát, phaân bieät ñöôïc haønh vi naøo laø lieâm khieát, haønh vi naøo laø khoâng lieâm khieát, trong cuoäc soáng haèng ngaøy. -Vì sao caàn phaûi soáng lieâm khieát? -Muoán soáng lieâm khieát caàn phaûi laøm gì? 2. Kyõ naêng HS coù thoùi quen vaø töï kieåm tra haønh vi cuûa mình ñeå reøn luyeän baûn thaân coù loái soáng lieâm khieát. 3. Thaùi ñoä Coù thaùi ñoä ñoàng tình, uûng hoä vaø hoïc taäp taám göông cuûa nhöõng ngöôøi lieâm khieát, ñoàng thôøi pheân phaùn nhöõng haønh vi thieáu lieâm khieát. II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù 1. Noäi dung -Laøm cho HS hieåu roõ noäi dung coát loõi cuûa lieâm khieát laø soáng: trong saïch, khoâng tham lam, tham oâ laõng phí, khoâng haùm danh, haùm lôïi. - Nhaán maïnh yù nghóa vaø taùc duïng cuûa loái soáng lieâm khieát ñoái vôùi baûn thaân vaø XH, töø ñoù chæ roõ söï caàn thieát cuûa phaåm chaát naøy ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi. 2. Phöông phaùp - Giaûng giaûi, ñaøm thoaïi, neâu göông. - Neâu vaán ñeà -> HS thaûo luaän. - Saém vai ñeå hS nhaän xeùt, lieân heä thöïc teá. 3. Taøi lieäu phöông tieän -SGV, SGK GDCD lôùp 8. -GV tìm göông, daãn chöùng loái soáng lieâm khieát coù trong cuoäc soáng haèng ngaøy gaàn guõi caùc em. - Söu taàm thô, truyeän, CD – TN noùi veà lieâm khieát. - Kòch baûn tieåu phaåm “ khoâng theå naøo nhö theá”. III. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu 1. Oån ñònh lôùp(1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ(5’) Caâu 1: Theá naøo laø toân troïng leõ phaûi? 5 Caâu 2: Bieåu hieän “ Böïc töùc vaø pheâ phaùn gay gaét nhöõng ngöôøi khoâng coù cuøng quan ñieåm vôùi mình” laø bieåu hieän ñuùng hay sai? Giaûi thích. 3. Giaûng baøi môùi(39’) * Giôùi thieäu baøi: Ñeå môû ñaàu cho baøi môùi, lôùp ta seõ theo doõi tieåu phaåm “ khoâng theå naøo nhö theá”. Daãn: Moät baø meï nhaø giaøu coù ñöùa con tham gia ñua xe gaây cheát ngöôøi, sôï con bò phaït tuø naëng, baø ta ñaõ daãn ñeán moät ñaïi uyù coâng an coù quen bieát vôùi baø töø tröôùc. Coâng an: Chaøo chò, môøi chò ngoài. Baø meï: Chaøo anh, toâi ñeán ñaây ñeå nhôø anh lo cho vuï cuûa con toâi, anh coá gaéng giuùp noù, tieàn baïc quaø caùp thì toâi seõ lo heát. Coâng an: Xin loãi chò, vuï aùn naøy khaù nghieâm troïng, toâi khoâng coù thaåm quyeàn. Hoà sô ñaõ chuyeån ñeân toøa aùn. Moïi phaùn xeùt do quan toøa quyeát ñònh. Baø meï: Anh cuõng quen bieát nhieàu maø. Anh raùng giuùp toâi. Toâi seõ haäu taï. Coâng an: Xin loãi chò, duø chò coù buoàn loøng toâi cuõng phaûi chaáp nhaän bôûi laøm vaäy laø traùi PL. Toâi khoâng theå laøm nhö theá ñöôïc. Baø meï: Theá thì thoâi, toâi seõ tìm caùch khaùc … GV ñaëc caâu hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà caùc nhaân vaät trong tình huoáng treân? Ñeå hieåu roõ hôn veà giaù trò phaåm chaát nhaân caùch cuûa anh cuõng nhö nhöõng ñieàu lieân quan ñeán söï lieâm khieát, chaùnh tröïc trong cuoäc soáng quanh ta thì coâ vaø caùc em seõ ñi vaøo noäi dung sau: Baøi 2: LIEÂM KHIEÁT *Giaûng baøi: 6 Caùc hoaït ñoäng cuûaThaày vaø Troø Hoaït ñoäng 1: Tìm bieåu hieän cuûa phaåm chaát “lieâm khieát” thoâng qua ñaët vaán ñeà: GV: chia lôùp thaønh 3 nhoùm thaûo luaän vôùi 3 caâu hoûi sau phaàn Ñaët vaán ñeà ( coù söï daãn daét, gôïi môû, höôùng daãn). HS: ( ñoïc phaàn ñaët vaán ñeà tröôùc ôû nhaø), thaûo luaän theo caâu hoûi cuûa nhoùm. Heát thôøi gian, ñaïi dieän trình baøy. Caâu hoûi thaûo luaän: + Nhoùm 1: Em coù suy nghó gì veà caùch xöû söï cuûa baø Mari Quy-ri, Döông Chaán, vaø cuûa Baùc Hoà trong nhöõng truyeän treân? + Nhoùm 2: Theo em trong cuoäc soáng hieän nay thì vieäc hoïc taäp nhöõng taám göông ñoù coù coøn phuø hôïp nöõa khoâng? Giaûi thích vì sao? Hs: Sau khi HS phaùt bieåu, trình baøy, boå sung thì GV choát yù mình: Gv: * Caùch xöû söï cuûa baø Mary Quy-ri, Döông Chaán vaø Baùc Hoà laø nhöõng taám göông ñaùng ñeå chuùng ta hoïc taäp, noi theo vaø kính phuïc. Phaàn ghi baûng I. Tìm hieåu phaàn ñaët vaán ñeà: -Baø Mary Quy-ri, Döông Chaán, Baùc Hoà laø nhöõng taám göông lieâm khieát ñaùng ñeå chuùng ta kính phuïc, noi theo. -Hoï soáng thanh cao, khoâng haùm danh, laøm vieäc voâ tö, coù traùch nhieäm, … -Vieäc hoïc taäp caùc taám göông naøy laø voâ cuøng caàn thieát giuùp ta coù thaùi ñoä, haønh vi ñuùng möïc, bieát töï reøn luyeän mình toát hôn. * gv : Tóm lại, trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay , những lối sống ích kỉ , chỉ biết quan tâm đến lợi ích của mình và luôn chạy theo nhu cầu vật chất, haùm danh lôïi, thöïc duïng thì vieäc hoïc taäp nhöõng taám göông naøy laø hoaøn toaøn caàn thieát vì khi ñoù seõ: + Giuùp ta phaân bieät haønh vi lieâm khieát  noi theo vaø ngöôïc laïi. + Coù thaùi ñoä uûng hoä, quyù troïng ngöôøi lieâm khieát, pheâ phaùn phaûn ñoái caùc haønh vi tham oâ, tham nhuõng … ( Moät soá quan chöùc NN vì lôïi tröôùc maét voâ tình dung tuùng cho boïn toäi phaïm, laøm giaøu baát chính, gaây toäi aùc …). + Giuùp ta coù thoùi quen vaø bieát töï kieåm tra haønh vi cuûa mình, reøn luyeän baûn thaân coù loái soáng lieâm khieát trong moïi hoaøn caûnh duø khoù khaên hay giaøu sang. Hoaït ñoäng 2: HS phaân bieät bieåu hieän traùi vôùi loái soáng lieâm khieát – Troø chôi: GV: yeâu caàu HS chia ñoâi giaáy hoaëc chia ñoâi baûng. + Nhoùm 1: Bieåu hieän lieâm khieát. II. Noäi dung baøi hoïc: + Nhoùm 2: Bieåu hieän traùi vôùi lieâm khieát. 1. Thế nào là liêm khiết ?  Thi ñua 2 nhoùm, ghi nhieàu bieåu hieän, ñuùng vaø xong nhanh nhaát -> Liêm khiết là phẩm chất đạo Thaéng. ( Coäng ñieåm cho toå thaéng ). đức của con người thể hiện : Ví duï:  Lối sống trong sạch;  Không hám danh, hám 7 Ruùt kinh nghieäm Tuaàn 4 Tieát 4 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 3 : TOÂN TROÏNG NGÖÔØI KHAÙC I. Muïc tieâu baøi hoïc 1.Kieán thöùc -Theá naøo laø toân troïng ngöôøi khaùc? Bieåu hieän cuûa toâng troïng ngöôøi khaùc trong cuoäc soáng haøng ngaøy. -Vì sao trong quan heä XH, moïi ngöôøi ñeàu phaûi toân troïng laãn nhau? 2. Kyõ naêng -HS bieát phaân bieät caùc haønh vi theå hieän söï toân troïng ngöôøi khaùc vaø khoâng toân troïng ngöôøi khaùc. -Coù thoùi quen töï reøn luyeän, kieåm tra, ñaùnh giaù, ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp theå hieän toân troïng ngöôøi khaùc. 3. Thaùi ñoä -Ñoàng tình, uûng hoä vaø hoïc taäp nhöõng neùt öùng xöû ñeïp trong haønh vi cuûa nhöõng ngöôøi bieát toân troïng ngöôøi khaùc. -Pheâ phaùn, khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng bieåu hieän cuûa haønh vi thieáu toân troïng moïi ngöôøi. II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù 1. Noäi dung - Nhaán maïnh noäi dung coát loõi cuûa toân troïng ngöôøi khaùc laø toân troïng phaåm giaù, danh döï vaø lôïi ích cuûa ngöôøi khaùc. -Toân troïng ngöôøi khaùc laø bieát toân troïng mình, töï troïng, khoâng laøm maát danh döï hay xuùc phaïm ai. -Caàn laøm cho HS hieåu roõ trong cuoäc soáng moïi ngöôøi toân troïng laãn nhau laø cô sôû ñeå XH laøm maïnh, trong saùng, toát ñeïp hôn: Vì theá caàn toân troïng moïi ngöôøi ôû moïi nôi, moïi luùc töø cöû chæ, haønh ñoäng, lôøi noùi. 2. Phöông phaùp -Giaûng giaûi, ñaøm thoaïi, neâu göông. -Söû duïng phöông phaùp neâu vaán ñeà + toå chöùc thaûo luaän -> Ruùt ra noäi dung baøi hoïc. 3. Taøi lieäu vaø phöông tieän -SGK + SGV GDCD lôùp 8. -GV ñöa ra moät soá daãn chöùng minh hoïa haønh vi toân troïng ngöôøi khaùc. -Söu taàm CD – TN. III. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu 1. Oån ñònh lôùp(1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Cho HS kieåm tra 5’ Caâu 1: Ñeå trôû thaønh ngöôøi lieâm khieát caàn phaûi reøn luyeän nhöõng tính gì? TL: Soáng trong saïch, khoâng haùm danh lôïi, khoâng baän taâm vì nhöõng toan tính nhoû, … 8 Caâu 2: Tìm 1 caâu TN – CD noùi veà tính lieâm khieát? TL: “ Ñoùi cho saïch, raùch cho thôm”. 3. Giaûng baøi môùi(39’) * Giôùi thieäu baøi: GV ñaëc caâu hoûi: “Khi thaày coâ vaøo lôùp, taát caû caùc em ñeàu ñöùng leân chaøo”. Vieäc laøm ñoù coù yù nghóa gì? HS phaùt bieåu yù kieán. GV daãn vaøo: Chaøo thaày coâ laø 1 bieåu hieän söï toân troïng cuûa HS ñoái vôùi thaày coâ. Trong giao tieáp haèng ngaøy, moät trong nhöõng phaåm chaát phaûi coù laø phaûi bieát toân troïng ngöôùi khaùc. Ñoù cuõng laø noäi dung baøi hoïc ngaøy hoâm nay.Baøi 3: Toân troïng ngöôøi khaùc * Giaûng baøi Caùc hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Hoaït ñoäng 1: Tìm nhöõng bieåu hieän cuûa toân troïng leõ phaûi qua muïc Ñaët vaán ñeà HS thaûo luaän nhoùm GV: Yeâu caàu HS thaûo luaän theo 2 nhoùm vôùi 2 caâu hoûi ôû SGK/9. Coù 5’ thaûo luaän, heát thôøi gian ñaïi dieän nhoùm trình baøy. HS thaûo luaän, trình baøy vaø boå sung cho nhau. + Nhoùm 1: Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû, thaùi ñoä vaø vieäc laøm cuûa: Mai, caùc baïn Haûi, Quaân vaø Huøng? + Nhoùm 2: Theo em trong nhöõng haønh vi ñoù, haønh vi naøo ñaùng ñeå chuùng ta hoïc taäp, noi theo, haønh vi naøo caàn phaûi pheân phaùn? Vì sao? GV choát yù chính Qua phaàn ñaët vaán ñeà ta cuõng bieát ñaâu laø bieåu hieän toân troïng ngöôøi khaùc vaø ñaâu laø bieåu hieän thieáu toân troïng ngöôøi khaùc vì theá caùc em caàn phaûi nhôù: + Luoân bieát laéng nghe yù kieán ngöôøi khaùc, kính troïng ngöôøi treân, nhöôøng nhòn treû nhoû, khoâng cheâ bai, coâng kích ngöôøi khaùc khi hoï khoâng coù cuøng sôû thích vôùi mình. + Toân troïng ngöôøi khaùc laø caùch öùng xöû caàn thieát ñoái vôùi taát caû moïi ngöôøi ôû moïi luùc, moïi nôi. Coù raát nhieàu bieåu hieän, haønh vi thieáu toân troïng ngöôøi khaùc ta caàn khaéc phuïc, töø boû. Hoaït ñoäng 2: Tìm bieåu hieän thieáu toân troïng ngöôøi khaùc ( Neâu vaán ñeà ) GV: Yeâu caàu HS neâu nhöõng haønh vi ñieån hình thieáu toân troïng ngöôøi khaùc. HS: Phaùt bieåu, boå sung cho nhau. VD: Noùi leo, cheá nhaïo ngöôøi coù taät, khinh ngöôøi ngheøo, voâ leã vôùi ngöôøi lôùn, khoâng nghe thaày giaûng baøi, … GV: Ñaët caâu hoûi: “ Vôùi nhöõng vieäc laøm thieáu toân troïng ngöôøi khaùc seõ gaây ra nhöõng haäu quaû gì?”. 9 HS: Traû lôøi VD: Bò moïi ngöôøi gheùt, cheâ traùch, töï laøm cho mình trôû neân xaáu xa, bò moïi ngöôøi xa laùnh, trôû thaønh ngöôøi thieáu lòch söï, … . => Ñeå khaéc saâu hôn veà maët kieán thöùc ta chuyeån sang NDBH. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu NDBH. GV: Ñaët caâu hoûi daãn HS vaøo NDBH. Theo em hieåu theá naøo laø toân troïng ngöôøi khaùc? YÙ nghóa cuûa söï toân troïng ngöôøi khaùc ? HS: Traû lôøi döïa vaøo NDBH. Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp cuûng coá kieán thöùc: - Cho HS thöïc hieän BT 1,2 taïi lôùp. - HS töï söõa baøi. BT1: a, g, i. BT2: Taùn thaønh: b, c. Khoâng taùn thaønh: a. Gv: Trong cuoäc soáng moãi ngöôøi chuùng ta luoân chuù troïng xaây döïng moái quan heä toát vôùi moïi ngöôøi xung quanh theå hieän thoâng qua caùc caùch cö xöû, lôøi noùi…vaäy thì baûn thaân caùc em caàn phaûi coù moät thaùi ñoä toïn troïng nhöõng ngöôøi xung quanh mình. Phaàn ghi baûng I. Trieàn khai phaàn ñaët vaán ñeà: .  Mai laø taám göông bieát toân troïng ngöôøi khaùc ñaùng ñeå chuùng ta hoïc taäp, noi theo. 10 II. Noäi dung baøi hoïc: 1. Thế nào là tôn trọng người khác ? Tôn trọng người khác là :  Đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác;  Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người. 2. Ý nghĩa : - Có tôn trọng người khác: + Nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình; + Là cơ sở để quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng. - Phải tôn trọng mọi người ở mọi lúc mọi nơi cả trong cử chỉ, lời nói, hành động Daën doø: _ Hoïc NDBH / 9,10. _ Laøm BT / 10. _ Chuaån bò baøi 4: GIÖÕ CHÖÕ TÍN. ( Ñoïc + traû lôøi phaàn ÑVÑ + Toå 2 chuaån bò tieåu phaåm). * Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 11 Tuaàn 5 Tieát 5 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 4: GIÖÕ CHÖÕ TÍN I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc -Hieåu theá naøo laø giöõ chöõ tín, nhöõng bieåu hieän khaùc nhau cuûa vieäc giöõ chöõ tín trong cuoäc soáng haèng ngaøy. -Vì sao trong caùc moái quan heä XH, moïi ngöôøi ñeàu caàn phaûi giöõ chöõ tín? 2. Kyõ naêng Bieát phaân bieät nhöõng bieåu hieän cuûa haønh vi giöõ chöõ tín hoaëc khoâng giöõ chöõ tín trong moïi vieäc. 3. Thaùi ñoä HS bieát hoïc taäp, coù mong muoán vaø bieát reøn luyeän theo göông nhöõng ngöôøi giöõ chöõ tín; phaûn ñoái, vieäc thaát tín. II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù 1. Noäi dung -Giaûi thích ñöôïc baûn chaát cuûa giöõ chöõ tín laø coi troïng loøng tin cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi mình, laø toân troïng phaåm giaù vaø danh döï cuûa baûn thaân. -Phaân tích cho HS thaáy ñöôïc yù nghóa, caàn thieát cuûa vieäc giöõ chöõ tín trong cuoäc soáng ( vôùi baûn thaân, vôùi XH, trong quan heä hôïp taùc, kinh doanh … ) -Höôùng daãn HS löïa choïn caùch öùng xöû phuø hôïp vôùi yeâu caàu giöõ chöõ tín trong giao tieáp, sinh hoaït, coâng vieäc. 2. Phöông phaùp -Giaûng giaûi, ñaøm thoaïi, neâu göông. -Neâu vaán ñeà, thaûo luaän nhoùm -> HS töï ruùt ra coát loãi cuûa baøi hoïc. 3. Taøi lieäu, phöông tieän -SGK + SGV GDCD lôùp 8. -Nhöõng caâu chuyeän, daãn chöùng minh hoïa cho noäi dung “ giöõ chöõ tín”. -Caâu hoûi thaûo luaän. -Thô, ca dao, danh ngoân noùi veà phaåm chaát naøy. III. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu 1. Oån ñònh lôùp(1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (15’): ( Cho HS – KT 15’). Caâu 1: Theo em, theá naøo laø toân troïng ngöôøi khaùc? Neâu 1 ví duï theå hieän söï toân troïng ngöôøi khaùc? Caâu 2: Vì sao phaûi toân troïng ngöôøi khaùc? Neâu 1 caâu CD – TN noùi veà vieäc toân troïng ngöôøi khaùc. 3. Giaûng baøi môùi (28’) * Giôùi thieäu baøi môùi GV ñöa ra tình huoáng: 12 Haûi möôïn taäp cuûa Lan veà nhaø ñeå cheùp baøi vaø höùa ngaøy hoâm sau seõ mang vaøo lôùp traû cho Lan nhöng vì toái hoâm ñoù Haûi meâ xem ti vi, queân cheùp baøi vaø queân ñeå taäp cuûa Lan vaøo caëp. Saùng hoâm sau Haûi khoâng traû taäp cho Lan. HS traû lôøi caâu hoûi: Em nhaän xeùt veà vieäc laøm cuûa Haûi ? Theo em nghó, laàn sau Lan coù cho Haûi möôïn taäp nöõa khoâng? Giaûi thích vì sao? GV chuyeån yù: “ Trong cuoäc soáng, moät trong nhöõng cô sôû ñeå taïo döïng vaø cuõng coá caùc moái quan heä toát ñeïp giöõa con ngöôøi vôùi nhau ñoù laø “ loøng tin”. Nhöng laøm theá naøo ñeå coù ñöôïc loøng tin ôû moïi ngöôøi? Baøi hoïc hoâm nay seõ cho ta ñaùp aùn naøy. Baøi 4: GIÖÕ CHÖÕ TÍN *Giaûng baøi môùi Caùc hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Phaàn ghi baûng Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu vaán ñeà qua phaàn Ñaët vaán ñeà: HS: Ñoïc truyeän 1,2 / 11 phaàn Ñaët vaán ñeà. GV: Ñaët caâu hoûi. Theo em, vì sao phaûi coù Nhaïc Chính Töû ñem ñænh sang thì vua teà môùi tin?  TL: Vì Nhaïc Chính Töû laø ngöôøi raát troïng chöõ tín, seõ khoâng ñöa ñænh giaû. Vì sao em beù laïi nhôø Baùc mua voøng?  TL: Noù thích, noù bieát Baùc luoân giöõ lôøi höùa vôùi moïi ngöôøi, noù tin töôûng vaøo Baùc. Vaäy Nhaïc Chính Töû vaø Baùc Hoà laø ngöôøi nhö theá naøo?  TL: Laø ngöôøi luoân giöõ ñuùng lôøi höùa, giöõ chöõ tín cuûa mình. GV chuyeån yù baèng caâu hoûi:“Neáu moät ngöôøi chæ laøm qua loa, ñaïi khaùi, khoâng troøn traùch nhieäm thì ngöôøi ñoù coù ñöôïc tin caäy, tín nhieäm cuûa ngöôøi khaùc khoâng? Vì sao?  TL: Khoâng ñöôïc tin caäy, tín nhieäm, vì keát quaû, chaát löôïng coâng vieäc khoâng ñaït, maø coøn laøm hao toán thôøi gian, coâng söùc, cuûa caûi cuûa ngöôøi khaùc, daãn ñeán nhieàu haäu quaû khoù löôøng. Vaäy ta caàn phaûi laøm gì ñeå giöõ chöõ tín? Chuyeån sang NDBH. I. Trieån khai phaàn Ñaët vaán ñeà Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu NDBH. _ GV ñaët caâu hoûi cho HS thaûo luaän. Nhoùm 1: Muoán giöõ ñöôïc loøng tin cuûa moïi ngöôøi ñoái vôùi mình thì chuùng ta caàn phaûi laøm gì? Neâu VD minh hoïa. TL: Laøm toát traùch nhieäm, giöõ lôøi höùa, ñuùng heïn, … … Nhoùm 2 : Coù yù kieán cho raèng “ Giöõ chöõ tín chæ laø giöõ lôøi höùa?! Em coù ñoàng tình khoâng? Vì sao? TL: Khoâng ñoàng tình. Giöõ lôøi höùa laø bieåu hieän quan troïng nhaát cuûa giöõ chöõ tín, song hôn theá nöõa ta phaûi coù yù thöùc traùch nhieäm, quyeát taâm thöïc hieän lôùi höùa ( laøm vieäc coù haäu quaû, chaát löôïng, taïo ra moïi söï tin caäy ôû moïi ngöôøi,  Coi trọng lòng tin Nhaïc Chính Töû vaø Baùc Hoà laø ngöôøi giöõ ñuùng lôøi höùa, giöõ chöõ tín cuûa mình. II. Noäi dung baøi hoïc 1. Giữ chữ tín là : của mọi người đối với mình;  Biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau. 2. Ý nghĩa : Người biết giữ chữ tín:  Nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi 13 … )  VD chöùng minh. NDBH seõ khaéc saâu hôn nhöõng ñieàu naøy. + Theá naøo laø giöõ chöõ tín? + Lôïi ích cuûa giöõ chöõ tín? + Caùch thöùc giöõ chöõ tín?  Giaùo duïc tö töôûng ñaïo ñöùc. Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp cuûng coá kieán thöùc Söû duïng BT1 cho HS thöïc haønh taïi lôùp ñeå giuùp HS phaân bieät ñaâu laø bieåu hieän giöõ chöõ tín, ñaâu laø bieãu hieän khoâng giöõ chöõ tín. - Caùc tröôøng hôïp khoâng giöõ chöõ tín: a, c, d, ñ, e  Höùa suoâng, khoâng coù loøng quyeát taâm thöïc hieän. -Tröôøng hôïp khoâng thöïc hieän ñuùng lôøi höùa do hoaøn caûnh khaùch quan : b  Do coâng taùc ñoät xuaát neân khoâng thöïc hieän lôøi höùa; khi raõnh roãi ôû dòp khaùc  Seõ thöïc hieän lôøi höùa. Laø con caùi phaûi bieát thoâng caûm cho boá meï trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù. -Caùc tröôøng hôïp boå sung: f, g, h  Giöõ chöõ tín: giöõ lôøi höùa, quyeát taâm thöïc hieän, coù traùch nhieäm. Gv: Giöõ chöõ tín laø moät trong nhöõng ñöùc tín heát söùc caàn thieát ñoái vôùi moãi ngöôøi chuùng ta. Vì giuùp cho caùc moái quan heä trong xaõ hoäi ngaøy caøng toát ñeïp hôn. Baûn thaân laø HS thì caùc em caàn phaûi reøn luyeän noù thaät toát ngay töø baây giôø. Gv: “ Noùi löôøi phaûi giöõ laáy löôøi Ñöøng nhö con böôùm ñaäu roài laïi bay” người;  Dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau. 3. Rèn luyện : Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình cần phải :  Làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình;  Giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. Daën doø: - Hoïc NDBH/ 12 - Laøm BT 2, 3, 4/ 13 -Chuaån bò baøi 5: Phaùp luaät vaø kyû luaät. Ruùt kinh nghieäm ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 14 Tuaàn 6 Tieát 6 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 5 : PHAÙP LUAÄT VAØ KYÛ LUAÄT I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc -Hieåu ñöôïc baûn chaát cuûa phaùp luaät vaø kæ luaät. -Hieåu ñöôïc moái quan heä giöõa phaùp luaät vaø kæ luaät. -Hieåu ñöôïc lôïi ích vaø söï caàn thieát phaûi töï giaùc tuaân theo nhöõng quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø kæ luaät. 2. Kyõ naêng - Bieát xaây döïng keá hoaïch reøn luyeän yù thöùc vaø thoùi quen kæ luaät. -Coù kyõ naêng ñaùnh giaù vaø töï ñaùnh giaù haønh vi kæ luaät bieåu hieän haèng ngaøy trong hoïc taäp, trong sinh hoaït ôû tröôøng, ôû nhaø, ngoaøi ñöôøng phoá. -Thöôøng xuyeân vaän ñoäng, nhaéc nhôû moïi ngöôøi, nhaát laø baïn beø thöïc hieän toát nhöõng quy ñònh cuû nhaø tröôøng vaø XH. 3. Thaùi ñoä -Coù yù thöùc toân troïng phaùp luaät vaø töï nguyeän reøn luyeän tính kæ luaät. -Traân troïng nhöõng ngöôøi coù tính kæ luaät vaø tuaân thuû phaùp luaät. Bieát hoïc taäp göông toát, pheâ phaùn leân aùn nhöõng ngöôøi khoâng tuaân thuû phaùp luaät – kæ luaät. II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù 1. Noäi dung -HS caàn bieát ñaùnh giaù thaùi ñoä, haønh vi cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc. Bieát laäp keá hoaïch reøn luyeän tính kæ luaät, bieát ñaùnh giaù keát quaû reøn luyeän. -Caàn laøm cho HS hieåu noäi dung phaùp luaät, kæ luaät; söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa phaùp luaät, kæ luaät; hieåu yù nghóa cuûa vieäc reøn luyeän tính kyû luaät cuûa ngöôøi coâng daân. + GV giuùp HS tìm nhöõng ví duï thieát thöïc, môùi gaàn guõi vôùi ñôøi soáng thöôøng ngaøy ñeå phaân tích noäi dung cuûa phaùp luaät vaø kæ luaät. + Giaùo duïc caùc em yù thöùc töï giaùc tuaân thuû theo phaùp luaät vaø nhöõng quy ñònh cuûa tröôøng, nôi coâng coäng. 2. Phöông phaùp Keát hôïp vôùi phöông phaùp sau: -Thaûo luaän -> Tìm ra maáu choát vaán ñeà. - Saém vai -> Theå hieän trình ñoä nhaän thöùc cuûa HS. -Giaûng giaûi, ñaøm thoaïi, neâu vaán ñeà … ñeå hieåu roõ hôn noäi dung cuûa baøi hoïc. 3. Taøi lieäu phöông tieän 15 -SGV – SGK GDCD lôùp 8 - Moät soá vaên baûn PL + noäi qui nhaø tröôøng. -Moät soá baøi baùo, caâu chuyeän veà göông ngöôøi toát, vieäc toát hoaëc cac vuï aùn lôùn. -Caâu hoûi thaûo luaän, tình huoáng. III. Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu 1. Oån ñònh lôùp(1’) 2. Kieåm tra baøi cu õ(5’) Caâu 1: Coù yù kieán cho raèng “Giöõ chöõ tín chæ laø giöõ lôøi höùa”, em coù ñoàng tình vôùi yù kieán naøy khoâng? Giaûi thích vì sao? TL: Khoâng ñoàng tình. Giöõ lôøi höùa chæ laø moät phaàn. Hôn theá nöõa phaûi theå hieän quyeát taâm, yù thöùc traùch nhieäm thöïc hieän lôïi höùc moät caùch coù hieäu quaû … ( cho VD keøm theo ). 3. Giaûng baøi môùi(39’) * Giôùi thieäu baøi Haèng ngaøy, cöù sau giôø tan hoïc coù moät soá caùc baïn HS ôû tröôøng X traøn ra ñöôøng ñi daøn haøng 3 - 4, nhieàu laàn caùc baïn ñoù coøn ñua xe vaø vöôït ñeøn ñoû khieán nhöõng ngöôøi ñi ñöôøng hoaûng sôï, khoù chòu. Caùc em coù suy nghó gì veà yù thöùc vaø vieäc laøm cuûa caùc baïn ñoù? HS: Traû lôøi. GV: Qua tình huoáng treân ta thaáycaùc baïn HS ñoù ñaõ khoâng coù yù thöùc kæ luaät vaø nhöõ vieäc laøm treân laø traùi vôùi phaùp luaät. Vaäy phaùp luaät laø gì? Kæ luaät laø gì? Vì sao chuùng ta phaûi tuaân theo phaùp luaät, kæ luaät? Ñeå hieåu roõ vaán ñeà ta ñi vaøo baøi hoïc ngaøy hoâm nay. Baøi 5: Phaùp luaät vaø kyû luaät *Giaûng baøi 16 Caùc hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Hoaït ñoäng 1: Khai thaùc phaân tích noäi dung cuûa phaùp luaät – kyû luaät qua phaàn Ñaët vaán ñe Thaûo luaän lôùp HS: Hoïc phaàn ÑVÑ. GV: Ñaët caâu hoûi cho HS thaûo luaän lôùp: Theo em, Vuõ Xuaân Tröôøng vaø ñoàng boïn ñaõ coù haønh vi vi phaïm phaùp luaät nhö theá naøo? TL: Vaän chuyeån, buoân baùn ma tuyù traùi pheùp. Nhöõng haønh vi vi phaïm phaùp luaät cuûa Vuõ Xuaân Tröôøng vaø ñoàng boïn ñaõ gaây ra nhöõng haäu quaû gì? TL: Laøm cho nhieàu ngöôøi sa vaøo con ñöôøng nghieän ngaäp, huùt chích, laõng phí tieàn baïc, XH giaûm suùt … Ñeå choáng laïi aâm möu xaûo quyeät cuûa boïn toäi phaïm naøy, caùc chieán só CA phaûi coù nhöõng phaåm chaát gì? TL: Anh duõng, kieân trì, gan da, nhaïy beùn vaø khoâng ñeå boïn chuùng duï doã, mua chuoäc ( phaûi lieâm khieát ). GV: Nhöõng haønh vi, vieäc laøm cuûa Vuõ Xuaân tröôøng vaø ñoàng boïn laø vi phaïm PL, bò xöû lyù theo ñuùng PL. Coøn nhöõng vieäc laøm cuûa caùc chieán só coâng an laø laøm ñuùng traùch nhieäm, coù tính kyû luaät cao. Ñeå hieåu roõ hôn noäi dung vaø yù nghóa cuûa PL, kyû luaät ta ñi vaøo NDBH. Phaàn ghi baûng I. Trieån khai phaàn Ñaët vaán ñeà: -Haønh vi vieäc laøm cuûa Vuõ Xuaân Tröôøng vaø ñoàng boïn laø vi phaïm PL, gaây ra nhieàu haäu quaû xaáu cho XH ta. - Caùc chieán só CA vôùi tinh thaàn kyû luaät cao vaø traùch nhieäm cao ñaõ ñöa vuï aùn ra aùnh saùng PL. II. Noäi dung baøi hoïc: Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu noäi dung yù nghóa cuûa PL vaø kyû luaät : (Neâu vaán ñeà). Trong caâu chuyeän ôû muïc ÑVÑ chi tieát naøo theå hieän tính PL nghieâm minh? HSTL: Bò nghieâm trò: 22 bò caùo vôùi toäi danh buoân baùn, vaân chuyeån, taøng tröõ traùi pheùp … phaït tuø, tieàn vaø tòch thu taøi saûn … GV: Ñöa ra theâm moät soá ñieàu luaät, vaên baûn PL yeâu caàu HS ñoïc. HS: Ñoïc ñieàu leä PL hoaëc baùi baùo. GV: Qua vieäc phaân tích caùc quy ñònh, ñieàu leä cuûa PL, caùc em coù theå töï ruùt ra baøi hoïc “ Theá naøo laø phaùp luaät vaø lyû luaät ?”. HS: Töï traû lôøi. GV: Nhaán maïnh ôû phaàn 1/ 14. Chuyeån: Trôû laïi phaàn ÑVÑ ta ñaõ khaúng ñònh caùc chieán só CA laø nhöõng ngöôøi coù tính kyû luaät cao ( coù traùch nhieäm, quyeát taâm baét toäi phaïm, vöôït khoù khaên trôû ngaïi … ). Vaäy caùc em hieåu theá naøo laø kyû luaät?. HS: Töï traû lôøi. GV: Nhaán maïnh ôû phaàn 2/ 14. Choát: Laø coâng daân phaûi tuaân theo phaùp luaät nghóa laø theo leõ phaûi vaø coâng baèng. 1. Pháp luật là :  Các qui tắc xử sự chung;  Có tính bắt buộc  Do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 2. Kỉ luật là những qui định, qui ước của một cộng đồng, một tập thể nhằm đảm bảo sự phối hợp thống nhất và chặt chẽ 3. Qui định của một tập thể :  Phải tuân theo qui định của pháp luật;  Không được trái với pháp luật. 4. Ý nghĩa: 17 Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Tuaàn 7 Tieát 7 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 6: XAÂY DÖÏNG TÌNH BAÏN TRONG SAÙNG, LAØNH MAÏNH I. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Veà kieán thöùc -Keå ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh. -Phaân tích ñöôïc ñaëc ñieåm vaø yù nghóa cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh. 2. Veà kyõ naêng -Bieát ñaùnh giaù thaùi ñoä, haønh vi cuûa baûn thaân vaø ngöôøi khaùc trong quan heä vôùi baïn beø. -Bieát xaây döïng tình baïn trong saùng, laønh maïnh. 3. Veà thaùi ñoä Coù thaùi ñoä quyù troïng vaø mong muoán xaây döïng tình baïn trong saùng, laønh maïnh. II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù 1. Veà noäi dung -Tình baïn laø moät loaïi tình caûm gaén boù giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøi treân cô sôû hôïp nhau veà tính tình, hoaëc gioáng nhau veà moät hay nhieàu sôû thích, hoaëc coù chung xu höôùng hoaït ñoäng, chung lí töôûng soáng … -Tình baïn trong saùng, laønh maïnh coù nhöõng ñaëc ñieåm cô sôû sau : phuø hôïp vôùi nhau veà theá giôùi quan, lyù töôûng soáng, ñònh höôùng giaù trò ; bình ñaúng vaø toân troïng laãn nhau ; chaân thaønh, tin caäy vaø coù traùch nhieäm ñoái vôùi nhau, thoâng caûm, ñoàng caûm saâu saéc vôùi nhau ; moãi ngöôøi coù theå ñoàng thôøi keát baïn vôùi nhieàu ngöôøi. -Tình baïn trong saùng, laønh maïnh coù theå coù giöõa ngöôøi cuøng giôùi hoaëc khaùc giôùi. -Tình baïn trong saùng, laønh maïnh giuùp con ngöôøi caûm thaáy aám aùp, töï tin yeâu cuoäc soáng hôn, bieát töï hoaøn thieän mình, coù theâm söùc maïnh vöôït qua khoù khaên, trôû ngaïi. -Tình baïn trong saùng, laønh maïnh caàn ñöôïc xaây döïng vaø vun ñaép töø caû hai phía. 2. Veà phöông phaùp Chuû yeáu laø thaûo luaän, giaûi quyeát tình huoáng, neâu vaán ñeà vaø coù theå saém vai. 3. Taøi lieäu vaø phöông tieän -SGK – SGV – SBT GDCD lôùp 8. -Caâu chuyeän, baøi haùt, thô, CD – TN noùi veà tình baïn. -Giaáy, giaáy maøu, buùt. -Tình huoáng, tieåu phaåm. 18 III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu 1. OÅn ñònh lôùp (1’) 2. Kieåm tra baøi cuõ (5’) Caâu :Phaùp luaät laø gì? Kyû luaät laø gì? 3. Giaûng baøi môùi(39’) Giôùi thieäu baøi môùi Trong cuoäc soáng ai cuõng caàn coù baïn. Tuy nhieân tình baïn cuûa moãi ngöôøi laø moãi veû : coù tình baïn trong saùng, laønh maïnh ; coù tình baïn leäch laïc, tieâu cöïc. Vaäy theá naøo laø tình baïn trong saùng, laønh maïnh? Tình baïn ñoù coù ñaëc ñieåm cô baûn gì? … Hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu vaán ñeà naøy thoâng qua :Baøi 6: xaây döïng tình baïn trong saùng, laønh maïnh. *Giaûng baøi: 19 *Caùc hoaït ñoäng cuûa Thaày vaø Troø Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu phaàn ñaët vaán ñeà ( phaùt vaán ). GV: “Em coù nhaän xeùt gì veà tình baïn giöõa CaùcMaùc vaø AÊnghen? Tình baïn ñoù döïa treân cô sôû naøo? HS: Tình baïn cuûa hai oâng thaät caûm ñoäng vaø vó ñaïi, laø baïn thaân thieát cuûa nhau, cuøng hoaït ñoäng caùch maïng, cuøng chí höôùng. Ñaëc bieät khi bieát gia ñình Maùc khoù khaên, AÊnghen saún saøng hi sinh baûn thaân, giuùp ñôõ baïn heát mình ñeå baïn ñaït ñöôïc yù nguyeän. Tình baïn cuûa hai ngöôøi thaät trong saùng , laønh maïnh vaø thanh cao, ñaùng traân troïng. GV keát luaän :“Maùc vaø AÊnghen ñaõ coù moät tình baïn vó ñaïi vaø caûm ñoäng. Ñoù laø moät tình baïn trong saùng vaø laønh maïnh. Vaäy theá naøo laø tình baïn trong saùng vaø laønh maïnh? Tình baïn ñoù coù ñaëc ñieåm gì? Chuùng ta chuyeån sang phaàn NDBH seõ hieåu roõ. Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu NDBH thoâng qua thaûo luaän nhoùm: GV: Yeâu caàu HS thaûo luaän theo 4 nhoùm vôùi 4 caâu hoûi töông öùng: + Nhoùm 1: Theo em hieåu theá naøo laø tình baïn? Neâu nhöõng ví duï veà nhöõng loaïi tình baïn trong thöïc teá. + Nhoùm 2: Tình baïn trong saùng, laønh maïnh coù nhöõng ñaëc ñieåm cô baûn naøo? Neâu 1 ví duï ( chuyeän keå ) veà tình baïn naøy vaø neâu ñieåm cô baûn cuûa tình baïn naøy. + Nhoùm 3: Lôïi ích cuûa tình baïn trong saùng, laønh maïnh? Neáu chæ coù moät phía mong muoán taïo neân tình baïn trong saùng, laønh maïnh thì em coù nhaän xeùt gì? + Nhoùm 4: neâu ñieåm khaùc bieät, traùi ngöôïc nhau giöõa tình baïn trong saùng, laønh maïnh vaø tình baïn tieâu cöïc, leäch laïc? HS: Thaûo luaän, trình baøy yù kieán vaø boå sung, nhaän xeùt cho nhau. GV: Nhaän xeùt sau cuøng vaø söû duïng NDBH / 16 – SGK ñeå khaúng ñònh moät laàn nöõa tình baïn trong saùng, laønh maïnh, coù ñaëc ñieåm, yù nghóa gì. Lieân heä thöïc teá cho HS keå chuyeän hoaëc Gv keå chuyeän tình baïn “ Löu Bình Döông Leã” -> Giaùo duïc tö töôûng “ tuy bò baïn hieåu laàm, nhöng Döông Leã khoâng naûn loøng, quyeát giuùp baïn coâng thaønh, danh toaïi, duø phaûi hi sinh, maát maùc vaãn cam loøng vaø keát quaû sau cuøng laø hoï ñaõ giöõ ñöôïc tình baïn beàn chaët, keo sôn, cuøng tieán boä hôn”. GV: Ñaët caâu hoûi. Baûn thaân em ñaõ laøm vaø seõ laøm gì ñeå xaây döïng tình baïn trong saùng, laønh maïnh ? HS: Cuøng giuùp ñôõ hoïc taäp, san seõ khoù khaên, buoàn vui, khi baïn maéc khuyeát ñieåm cuøng nhìn laïi, söûa chöõa. GV nhaán maïnh: “Caùc em coù theå coù baïn cuøng giôùi hoaëc khaùc giôùi vaø ñieàu quan troïng hôn heát laø caùc em phaûi bieát quyù troïng xaây ñaép vaø gìn giöõ tình baïn aáy that trong saùng, laønh maïnh, cuøng nhau phaán ñaáu hoïc taäp cho thaät toát. Tuyeät ñoái khoâng vöôït quaù giôùi haïn baïn beø. Phaûi bieát vai troø, nghóa vuï cuûa mình, giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä veà moïi maët ”. Phaàn ghi baûng. I. Trieån khai phaàn ñaët vaán ñeà : Maùc vaø AÊnghen coù moät tình baïn trong saùng, laønh maïnh ( cuøng chí höôùng, cuøng giuùp ñôõ nhau vöôït khoù khaên). ( Cho HS neâu chi tieát chöùng minh söï vó ñaïi, trong saùng, laønh maïnh. II. Noäi dung baøi hoïc : 1. Thế nào là tình bạn trong sáng ? a) Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống… b) Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng, lành mạnh là: - Phù hợp quan niệm sống - Bình đẳng và tôn trọng nhau - Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau - Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau 2. Ý nghĩa : Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp:  Cuộc sống ấm áp, tự tin hơn;  Biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn. 3. Rèn luyện : Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần phải có thiện chí từ hai phía. * Daën doø : -Hoïc NDBH / 16 – 17 - Laøm BT / 17 20 Ruùt kinh nghieäm ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ Tuaàn 8 Tieát 8 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 7 : TÍCH CÖÏC THAM GIA CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH TRÒ XAÕ HOÄI. I. Muïc tieâu baøi hoïc 1. Kieán thöùc HS hieåu caùc loaïi hình hoaït ñoäng chính trò – xaõ hoäi, söï caàn thieát tham gia caùc hoaït ñoäng chính trò – XH vì lôïi ích, yù nghóa cuûa noù. 2. Kyõ naêng HS coù kyõ naêng tham gia caùc hoaït ñoäng CT – XH, qua ñoù hình thaønh kyõ naêng hôïp taùc, töï khaúng ñònh baûn thaân trong cuoäc soáng coäng ñoàng. 3. Thaùi ñoä Hình thaønh ôû HS nieàm tin yeâu cuoäc soáng, tin vaøo con ngöôøi, mong muoán ñöôïc tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp, tröôøng, XH … II. Nhöõng ñieàu caàn löu yù 1. Veà noäi dung : HS hieåu roõ : -Hoaït ñoäng CT – XH lieân quan ñeán caùc hoaït ñoäng XD vaø baûo veä nhaø nöôùc : hoaït ñoäng cuûa caùn boä, coâng chöùc, LÑ trong doanh nghieäp. -Hoaït ñoäng CT – XH khaùc : hoaït ñoäng nhaân ñaïo, töø thieän, … -Hoaït ñoäng CT – XH laø nhöõng hoaït ñoäng do caùc toå chöùc CT – XH toå chöùc, nhaèm XD moâi tröôøng töï nhieân, moâi tröôøng XH, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát ñeå con ngöôøi phaùt trieån. - Hoaït ñoäng CT – XH coøn laø söï töï nguyeän tham gia vaøo caùc toå chöù quaàn chuùng, toå chöùc chính trò nhö Ñaûng, Coâng Ñoaøn, Ñoäi, … nhaèm phaùt huy söùc maïnh toaøn daân, phaùt trieån kinh teá XH, … -HS caàn hieåu yù nghóa cuûa nhöõng hoaït ñoäng : + Giuùp caù nhaân phaùt trieån nhaân caùch, caùc giaù trò vaø naêng löïc. + Ñem laïi nieàm vui, söï an uûi tinh thaàn, giaûm khoù khaên veà vaät chaát. + Thieát laäp ñöôïc caùc moái quan heä laønh maïnh giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, phaùt huy ñöôïc truyeàn thpoáng ñaïo ñöùc toát ñeïp, goùp phaàn xaây döïng XH coâng baèng, daân chuû, vaên minh. -Chuù yù HS ghi moät soá yù chính: + Moãi ngöôøi caàn töï giaùc tham gia caùc hoaït ñoäng CT-XH tröôùc laø baûn thaân phaùt trieån moïi maët, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù, goùp phaàn xaây döïng quan heä XH toát ñeïp hôn. + HS caàn tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng do Ñoäi, Ñoaøn, nhaø tröôøng tham gia.
- Xem thêm -