Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 5

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: TuÇn 18- TiÕt 18. Thùc hµnh chuyªn ®Ò: An toµn giao th«ng. i. môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: - Cung cÊp cho HS mét sè quy ®Þnh chung vÒ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng, mét sè quy ®Þnh c¬ b¶n vÒ trËt tù an toµn giao th«ng ®êng bé. - §©y lµ nh÷ng quy ®Þnh trong luËt an toµn giao th«ng v× thÕ yªu cÇu tÊt c¶ mäi ngêi ph¶i thùc hiÖn, nÕu sai th× bÞ xö lÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. KÜ n¨ng: - Gióp HS xö lÝ nh÷ng t×nh huèng ®i trªn ®êng thêng gÆp, biÕt ®¸nh gi¸ hµnh vi ®óng hay sai cña ngêi kh¸c vÒ thùc hiÖn trËt tù an toµn giao th«ng. 3. Th¸i ®é: - Gióp HS tù gi¸c chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng. II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc. - GV: Su tÇm tranh, ¶nh, vÝ dô thùc tÕ. - HS: T×m hiÓu nh÷ng quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng ®êng bé. III. tiÕn tr×nh bµi d¹y. 1. æn ®Þnh tæ chøc líp. 2. KiÓm tra bµi cò: (7') H: Nªu quyÒn vµ nghÜa vô cña «ng bµ, cha mÑ víi con ch¸u? Em sÏ lµm g× ®Ó ®Òn ®¸p c«ng ¬n cña «ng bµ, cha mÑ? 3. Bµi míi. (3') a. Giíi thiÖu bµi míi. b. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. Ho¹t ®éng ThÇy trß *Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin, t×nh huèng. (10') - HS th¶o luËn - GV: yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. nhãm. + Nhãm 1: Nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n trong trêng hîp cña H vµ nh÷ng ngêi cïng ®i trªn xe m¸y lµ g×? + Nhãm 2: H·y cho biÐt H cã nh÷ng vi ph¹m g× vÒ trËt tù an toµn giao th«ng? . Néi dung I. T×m hiÓu th«ng tin, t×nh huèng: 1. Th«ng tin: => Chë ba ngêi kh«ng ®óng quy ®Þnh. - Vît xe sai quy ®Þnh. - Cha ®Õn tuæi ®iÒu khiÓn xe m« t«. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. H: Theo em, khi vît xe cÇn chó ý nh÷ng ®iÒu g×? - GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV: NhËn xÐt- Bæ sung. - GV: T×nh huèng. - GV: yªu cÇu HS xö lÝ t×nh huèng. - GV: §Æt c©u hái. H: Theo em, b¹n nµo nãi ®óng? V× sao? ( B¹n V©n nãi ®óng…). H: B¹n H cã bÞ xö lÝ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng? - GV: NhËn xÐt- bæ sung- Chèt. *Ho¹t ®éng 2: Cung cÊp nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng. (10') - GV:§Æt c©u hái. H: §Ó tr¸nh tai n¹n giao th«ng, ®¶m b¶o an toµn khi ®i ®êng ta ph¶i lµm g×? H: Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng? ( HÖ thèng giao th«ng cha ®¸p øng, ph¬ng tiÖn t¨ng nhanh, uèng bia rîu, ý thøc tham gia giao th«ng cña ngêi d©n...) H: BiÖn ph¸p nµo ®Ó gi¶m tai n¹n giao th«ng? - GV: Bæ sung- Chèt- KÕt luËn. * Ho¹t ®éng 4: Gióp HS liªn hÖ thùc tÕ vÒ trËt tù an toµn giao th«ng vµ luyÖn tËp. (10') - GV: Yªu cÇu HS liªn hÖ thùc tÕ. - GV: §Æt c©u hái. H: Em h·y nhËn xÐt t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng ë n¬i em ë? ( tèt hoÆc cha tèt). Cho vÝ dô? H: Theo em cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p g× . - §¹i diªn c¸c nhãm tr×nh bµy. 2. T×nh huèng: - HS xö lÝ t×nh huèng. - B¹n V©n nãi ®óng. - HS tr¶ lêi. V×: Theo quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn giao th«ng ®êng bé th× khi xuèng phµ, ®ang ë trªn phµ…th× ph¶i xuèng xe… - HS tr¶ lêi. - HS nªu biÖn ph¸p. II. Néi dung bµi häc: * Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ ®¶m b¶o trËt tù an toµn giao th«ng. - TuyÖt ®èi chÊp hµnh hÖ thèng b¸o hiÖu giao th«ng... => Mäi ngêi ph¶i tù gi¸c chÊp hµnh trËt tù an toµn giao th«ng... - HS liªn hÖ thùc tÕ. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. ®Ó gi¶m tai n¹n giao th«ng? H: B¶n th©n em ®· thùc hiªn ®óng cha vÒ trËt tù an toµn giao th«ng? H: Em ph¶i cã viÖc lµm g× ®Ó gi¶m tai n¹n giao th«ng? - GV: Bæ sung vµ cho bµi tËp. + Bµi tËp 1: T×nh huèng. - GV: Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. - GV: Yªu cÇu HS tr×nh bµy. + Bµi tËp 2: - GV: Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm. - GV: NhËn xÐt- Bæ sung- Cho ®iÓmKÕt luËn néi dung bµi häc. - HS liªn hÖ b¶n th©n. III. Bµi tËp: 1. Bµi tËp 1: - HS lªn b¶ng lµm. 2. Bµi tËp 2: Tr¾c nghiÖm. - §¸p ¸n: a,c,d,d. 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶. (3') - Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 5. Híng dÉn bµi vÒ nhµ: (2') - ViÕt thu ho¹ch vÒ t×nh h×nh tai n¹n giao th«ng ë n¬i em ë. Em cã kiÕn nghÞ g× vµ nªu biÖn ph¸p h¹n chÕ x¶y ra tai n¹n giao th«ng hiÖn nay. - ChuÈn bÞ bµi 13- Tr¶ lêi phÇn gîi ý - T×m hiÓu t×nh h×nh c¸c tÖ n¹n ë ®Þa ph¬ng em. IV. Tù rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y. **************************************** . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TuÇn 19 - TiÕt 19 Bµi 13 : Phßng chèng tÖ n¹n x· héi ( 2T ) I . Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc - HS hiÓu thÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi vµ t¸c h¹i cña nã. - mét sè quy ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt níc ta vÒ phßng, chèng tÖ n¹n x· héi vµ ý nghÜa cña nã. - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n nãi chung, HS nãi riªng trong phßng chèng tÖ n¹n x· héi vµ biÖn ph¸p phßng tr¸nh. 2. KÜ n¨ng - HS cã kÜ n¨ng nhËn biÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÖ n¹n x· héi. - BiÕt phßng ngõa tai n¹n x· héi cho b¶n th©n. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi ë trêng (®Þa ph¬ng). 3. Th¸i ®é - HS cã th¸i ®é ®ång t×nh víi chñ tr¬ng cña nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Xa l¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¨m ghÐt nh÷ng kÎ l«i kÐo trÎ em, thanh niªn vµo tÖ n¹n x· héi. - ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi. II. chuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc - GV : Tranh, b¶ng phô, vÝ dô. - HS : VÏ tranh vÒ tÖ n¹n x· héi. Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò (2') KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS 3. Bµi míi (3') a. Giíi thiÖu bµi. b. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. Ho¹t ®éng ThÇy * Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò ®Ó gióp HS hiÓu tÖ n¹n x· héi lµ g×. (12') . Trß Néi dung I. §Æt vÊn ®Ò * §ång t×nh víi An. Ban ®Çu ch¬i vui -> Ýt Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. - GV: Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. + Nhãm 1 : C©u a (SGK-34) + Nhãm 2 : C©u b (SGK-34) + Nhãm 3 : Qua 2 vÝ dô trªn c¸c em rót ra bµi häc g×? H: Cê b¹c, ma tóy, m¹i d©m cã liªn quan víi nhau kh«ng? V× sao? - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV : NhËn xÐt - Bæ sung - Chèt * Ho¹t ®éng 2 : Gióp HS hiÓu kh¸i niÖm tÖ n¹n x· héi (8') - GV : TÖ n¹n x· héi lµ g× ? Cho vÝ dô. (§¸nh b¹c, nghiÖn ma tóy, m¹i d©m...) - GV : Yªu cÇu HS ch¬i trß ch¬i. + §éi 1 : T¸c h¹i ®èi víi b¶n th©n vµ gia ®×nh. + §éi 2 : T¸c h¹i ®èi víi XH. - GV nhËn xÐt, rót ra t¸c h¹i. - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - HS tr¶ lêi. - HS cho vÝ dô. - HS ch¬i trß ch¬i. GV: Bæ sung - chèt. * Ho¹t ®éng 3 : Gióp HS t×m hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn tÖ n¹n XH.(5') H: Nguyªn nh©n nµo khiÕn con ngêi xa vµo tÖ n¹n XH ?Nguyªn nh©n - HS tr¶ lêi. nµo lµ chÝnh ? ( Ph¸p luËt cha nghiªm, kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn). - GV : Bæ sung - KÕt luËn néi dung bµi häc. * Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp, cñng cè (10') + Bµi tËp 1 + Bµi tËp 2 - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. - GV : Yªu cÇu HS tr×nh bµy. - GV : NhËn xÐt - bæ sung. . tiÒn -> ham ch¬i -> ®¸nh b¹c -> vi ph¹m ph¸p luËt. * P vµ H ham mª cê b¹c. Bµ T©m : dô dç... => Bµ T©m, P, H vi ph¹m ph¸p luËt. * Bµi häc: - Kh«ng ch¬i bµi ¨n tiÒn. - Kh«ng ham mª cê b¹c. - Kh«ng nghe kÎ xÊu rñ rª. II. Bµi häc 1.Kh¸i niÖm - TÖ n¹n x· héi: Gåm nh÷ng hµnh vi sai lÖch chuÈn mùc XH... 2. T¸c h¹i cña tÖ n¹n x· héi + §èi víi b¶n th©n: hñy ho¹i søc kháe. + §èi víi x· héi: ¶nh hëng kinh tÕ... 3. Nguyªn nh©n + Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Ph¸p luËt cha nghiªm. - Kinh tÕ cha ph¸t triÓn. + Nguyªn nh©n chñ quan - Lêi lao ®éng ... * Bµi tËp 1. Bµi tËp 1: T×nh huèng 2. Bµi tËp 2: - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. 3. Bµi tËp 3: Tr¾c nghiÖm - §¸p ¸n : a,c,e,g. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. + Bµi tËp 3 : ( B¶ng phô) - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn c¸ - HS th¶o luËn c¸ nh©n. nh©n 4. Bµi tËp 4 : S¾m vai - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm. - HS lªn b¶ng - GV : NhËn xÐt - cho ®iÓm lµm + Bµi tËp 4 : S¾m vai - GV : Yªu cÇu HS ph©n vai. - HS ph©n vai - GV : Yªu cÇu HS thÓ hiÖn vai diÔn. - HS thÓ hiÖn vai - GV : Yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ rót diÔn. ra ý nghÜa cña t×nh huèng - KÕt luËn néi dung bµi häc. 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶. (3') Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 5. Híng dÉn bµi vÒ nhµ (2') - Häc néi dung bµi häc. - Lµm c¸c bµi tËp vÒ nhµ. - ChuÈn bÞ phÇn cßn l¹i. - T×m hiÓu ë ®Þa ph¬ng cã nh÷ng biÖn ph¸p g× ng¨n ngõa c¸c tÖ n¹n x· héi. IV. Tù rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TuÇn 20 - TiÕt 20 Bµi 13 : Phßng chèng tÖ n¹n x· héi (T2) I . Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc - HS hiÓu thÕ nµo lµ tÖ n¹n x· héi vµ t¸c h¹i cña nã. - mét sè quy ®Þnh c¬ b¶n cña ph¸p luËt níc ta vÒ phßng, chèng tÖ n¹n x· héi vµ ý nghÜa cña nã. - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n nãi chung, HS nãi riªng trong phßng chèng tÖ n¹n x· héi vµ biÖn ph¸p phßng tr¸nh. 2. KÜ n¨ng - HS cã kÜ n¨ng nhËn biÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tÖ n¹n x· héi. - BiÕt phßng ngõa tai n¹n x· héi cho b¶n th©n. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi ë trêng (®Þa ph¬ng). 3. Th¸i ®é - HS cã th¸i ®é ®ång t×nh víi chñ tr¬ng cña nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Xa l¸nh c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¨m ghÐt nh÷ng kÎ l«i kÐo trÎ em, thanh niªn vµo tÖ n¹n x· héi. - ñng hé nh÷ng ho¹t ®éng phßng, chèng tÖ n¹n x· héi. II. chuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. - GV : Tranh, b¶ng phô, vÝ dô. - HS : VÏ tranh vÒ tÖ n¹n x· héi. Iii. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò (7') H: TÖ n¹n x· héi lµ g×? T¸c h¹i vµ nguyªn nh©n cña tÖ n¹n x· héi? 3. Bµi míi (3') a. Giíi thiÖu bµi. b. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. Ho¹t ®éng Néi dung ThÇy Trß * Ho¹t ®éng 1 : Gióp HS t×m hiÓu I. T×nh huèng. biÖn ph¸p phßng, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. (8') + Bµi tËp 4. - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. - HS th¶o luËn * Nhãm 1 : C©u a. nhãm. * Nhãm 2 : C©u b. * Nhãm 3 : C©u c. II. Bµi häc - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - §¹i diÖn c¸c - GV : NhËn xÐt - Bæ sung - Rót ra nhãm tr×nh bµy. 4. BiÖn ph¸p phßng, tr¸nh. biÖn ph¸p phßng, tr¸nh. - BiÖn ph¸p chung: N©ng cao chÊt lîng cuéc sèng... - BiÖn ph¸p riªng : Kh«ng tham gia, che giÊu, tµng tr÷ ma tóy... * Ho¹t ®éng 2 : Cung cÊp cho HS 5. Nh÷ng quy ®Þnh nh÷ng quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ cña ph¸p luËt phßng chèng c¸c tÖ n¹n XH. (7') a. §èi víi XH - GV ph¸t cho HS t liÖu vÒ quy ®Þnh - CÊm ®¸nh b¹c... cña ph¸p luËt yªu cÇu HS nghiªn b. §èi víi trÎ em. cøu. - HS nghiªn - Kh«ng ®¸nh b¹c, H : §èi víi toµn XH ph¸p luËt cÊm cøu. uèng rîu... - HS tr¶ lêi nh÷ng hµnh vi nµo? c. §èi víi ngêi nghiÖn H : §èi víi trÎ em, ph¸p luËt cÊm ma tóy. nh÷ng hµnh vi nµo? - B¾t buéc cai nghiÖn. H : §èi víi ngêi nghiÖn ma tóy - HS tr¶ lêi ph¸p luËt quy ®Þnh nh thÕ nµo? H: T¹i sao ph¸p luËt nghiªm minh nh vËy mµ vÉn cã nh÷ng ngêi m¾c c¸c tÖ n¹n XH? (ThÝch ch¬i bêi, thiÕu hiÓu biÕt, thÝch c¶m gi¸c l¹...) H : T¹i sao ph¸p luËt quan t©m ®Õn trÎ em? (TrÎ em dÔ bÞ c¸m dç, lµ t- . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. ¬ng lai cña ®Êt níc...) -GV : Treo b¶ng phô vÒ bé luËt h×nh sù 194, 200, 248. -HS : Quan s¸t. - GV : Gi¶i thÝch. + Bµi tËp: §iÒn vµo chç trèng vÒ c¸c bé luËt h×nh sù. - GV: Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. - HS lµm viÖc - GV: Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm. c¸ nh©n. - HS lªn b¶ng - GV: NhËn xÐt- Cho ®iÓm. lµm. * Ho¹t ®éng 3: Gióp HS hiÓu tr¸ch nhiÖm cña HS trong viÖc phßng chèng tÖ n¹n x· héi.(5') - HS th¶o luËn. - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn. + Nhãm 1 : Nªu tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n. + Nhãm 2 : HS ph¶i cã tr¸ch nhiÖm g×? - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV : NhËn xÐt - Bæ sung - KÕt luËn néi dung bµi häc. * Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp, cñng cè. + Bµi tËp 1 : (10') - GV : Yªu cÇu HS cho vÝ dô. + Bµi tËp 3,5. - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV : NhËn xÐt bæ sung. + Bµi tËp 6 : - GV : Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng 6. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n, häc sinh + C«ng d©n : - Kh«ng trång c©y thuèc phiÖn. - Kh«ng tæ chøc ma chay, cíi xin linh ®×nh. + Häc sinh : Sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh... II. Bµi tËp: 1. Bµi tËp 1. - Mét sè h×nh thøc ®¸nh b¹c : xãc ®Üa, bia, ®iÖn tö... 2. Bµi tËp 3,5 - ý nghÜ cña Hoµng - HS th¶o luËn sai... - NÕu H»ng ®i theo ng- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. êi ®µn «ng th× H»ng sÏ xa vµo tÖ n¹n x· héi... 3. Bµi tËp 6 : Tr¾c nghiÖm - §ång ý : a,c,g,i,k - Kh«ng ®ång ý : - HS lµm viÖc b,d,®,e,h c¸ nh©n. - HS lªn b¶ng -GV : NhËn xÐt - Cho ®iÓm - KÕt lµm. luËn toµn bµi. 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶. (3') Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 5. Híng dÉn bµi vÒ nhµ (2') - Häc thuéc néi dung bµi häc - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - ChuÈn bÞ bµi 14 - Tr¶ lêi c©u hái vµ su tÇm tranh ¶nh vÒ HIV/AIDS. . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. IV.Tù rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y. - CÇn nhÊn m¹nh trong c¸c lÔ ma chay, cíi xin cßn tæ chøc ch¬i cê b¹c, uèng rîu, ®èt ph¸o.... ********************************** Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 21 - TuÇn 21 Bµi 14: Phßng,chèng nhiÔm HIV/AIDS. I. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc - Gióp HS hiÓu tÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS. - Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng chèng HIV/AIDS. - C¸c biÖn ph¸p phßng chèng HIV/AIDS. - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc phßng chèng HIV/AIDS. 2. KÜ n¨ng - BiÕt gi÷ m×nh ®Ó kh«ng bÞ nhiÔm HIV/AIDS. - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phßng, chèng HIV/AIDS. 3. Th¸i ®é - ñng hé nh÷ng hµnh ®éng phßng, chèng HIV/AIDS. - Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS. III. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc - GV : Ph¸p luËt vÒ phßng, chèng nhiÔm vi rót g©y ra héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i ë ngêi n¨m 1995 cña ñy ban thêng vô quèc héi. - HS : Su tÇm tranh ¶nh, sè liÖu vÒ HIV/AIDS. . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. IV. TiÕn tr×nh bµi häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò (7') §Ó tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi b¶n th©n em ph¶i lµm g×? Bµi tËp. 3. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi. b. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. Ho¹t ®éng ThÇy * Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò ®Ó gióp HS hiÓu HIV/AIDS lµ g× vµ tÝnh chÊt nguy hiÓm cña nã. (7') - GV: §Æt c©u hái. H: : Em biÕt g× vÒ HIV/AIDS? (Lµ c¨n bÖnh nguy hiÓm, cha cã thuèc ch÷a trÞ....) - GV : Yªu cÇu HS ®äc bøc th. H: Theo em, néi dung bøc th nãi vÒ vÊn ®Ò g×? ( Anh trai b¹n cña Mai bÞ chÕt v× AIDS). H : Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn c¸i chÕt cña anh trai b¹n cña Mai? (Do b¹n bÌ xÊu l«i kÐo...) - GV : Em c¶m nhËn thÕ nµo vÒ nçi ®au do HIV/AIDS mang l¹i? (§èi víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS lµ nçi bi quan, ho¶ng sî...) - GV : Qua bøc th nµy ®· rót ra bµi häc g× cho tÊt c¶ mäi ngêi? - GV bæ sung - chèt * Ho¹t ®éng 2 : Gióp HS t×m hiÓu c¸c th«ng tin sè liÖu vÒ HIV/AIDS qua ®ã t×m hiÓu tÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS. (3') - GV : Giíi thiÖu sè liÖu, th«ng tin (b¶ng phô) H : Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng con sè, th«ng tin trªn? (HIV/AIDS l©y lan nhanh, nguy hiÓm ®èi víi mäi ngêi? - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn. . Trß Néi dung I. §Æt vÊn ®Ò - HS tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi. - Nçi ®au cña gia ®×nh b¹n cña b¹n Mai khi anh trai b¹n cña Mai ®· chÕt v× bÖnh AIDS. - §èi víi ngêi nhiÔm HIV/AIDS lµ nçi bi quan, ho¶ng sî... * Bµi häc - Tù b¶o vÖ m×nh tríc hiÓm häa AIDS. - Sèng lµnh m¹nh. - Cã hiÓu biÕt - HS tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi. - HS th¶o luËn. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. + Nhãm 1 : Nªu tÝnh chÊt nguy hiÓm cña HIV/AIDS. + Nhãm 2 : Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn HIV/AIDS. - GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV : NhËn xÐt - bæ sung - chèt. * Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu néi dung bµi häc (5') - GV : ThÕ nµo lµ HIV/AIDS? H: HIV/ADS l©y truyÒn qua con ®êng nµo? - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - HS tr¶ lêi. - HS tr¶ lêi. H : HIV/AIDS cã t¸c h¹i nh thÕ nµo? - GV : Bæ sung - Chèt * Ho¹t ®éng 3 : Gióp HS hiÓu nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng chèng HIV/AIDS. (5') - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. + Nhãm 1 : Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n trong viÖc phßng, chèng HIV/AIDS. + Nhãm 2: Ph¸p luËt cÊm nh÷ng hµnh vi nµo vµ quy ®Þnh quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña ngêi nhiÔm HIV/AIDS. - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV: Bæ sung rót ra néi dung bµi häc. H: Mçi chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó phßng, tr¸nh HIV/AIDS? - GV: Bæ sung - KÕt luËn * Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp, cñng cè (10') + Bµi tËp 5 - GV : Yªu cÇu c¸c HS th¶o luËn nhãm. - GV : Yªu cÇu HS tr¶ lêi. - GV: NhËn xÐt - Bæ sung. . - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. II. Bµi häc 1. Kh¸i niÖm HIV/AIDS - HIV lµ tªn cña mét lo¹i virut... -AIDS lµ giai ®o¹n cuèi... 2. Con ®êng l©y truyÒn - L©y truyÒn qua ®êng m¸u.... 3. T¸c h¹i - HIV/AIDS lµ mét ®¹i dÞch cña thÕ giíi. - Lµ c¨n bÖnh v« cïng nguy hiÓm... 4. Nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt - Mäi ngêi cã tr¸ch nhiÖm phßng, chèng. - Tam gia c¸c ho¹t ®éng ... 4. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n - Kh«ng ph©n biÖt, ®èi xö... - HS tr¶ lêi - HS th¶o luËn nhãm. III. Bµi tËp 1. Bµi tËp 5 : Xö lÝ t×nh huèng - Kh«ng ®ång ý víi Thñy. 2. Bµi tËp 7 Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. + Bµi tËp 7 - GV : Yªu cÇu HS nªu c¸ch øng xö cña b¶n th©n. - HS xö lÝ c¸ nh©n. - GV: NhËn xÐt - Bæ sung. + Bµi tËp 8 : B¶ng phô - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng. - HS lªn b¶ng - GV : NhËn xÐt - cho ®iÓm lµm. KÕt luËn toµn bµi 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ (3') 5. Híng dÉn bµi vÒ nhµ (2') - Häc bµi cò. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. - T×m hiÓu ë ®Þa ph¬ng t×nh h×nh nhiÔm HIV/AIDS. - ChuÈn bÞ bµi míi - Tr¶ lêi phÇn gîi ý. 3. Bµi tËp 8 : Tr¾c nghiÖm - §¸p ¸n : b,d,e,g IV. Tù rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y. ******************************************* Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TuÇn 22 - TiÕt 22 Bµi 15 : Phßng, ngõa tai n¹n vò khÝ, ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc - Gióp HS n¾m ®îc nh÷ng quy luËt th«ng thêng cña ph¸p luËt vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. - Ph©n tÝch ®îc tÝnh chÊt nguy hiÓm cña vò khÝ, c¸c chÊt dÔ g©y ch¸y, g©y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c. - Ph©n tÝch ®îc c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa c¸c tai n¹n trªn. - NhËn biÕt ®îc c¸c hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ phßng ngõa tai n¹n trªn. 2. Kü n¨ng - Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ phßng ngõa tai n¹n vò khÝ, ch¸y næ vµ chÊt ®éc h¹i. Nh¾c nhë mäi ngêi xung quanh cïng thùc hiÖn. . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. 3. Th¸i ®é - Cã th¸i ®é phßng vµ tÝch cùc nh¾c nhë ngêi kh¸c ®Ò phßng tai n¹n vò khÝ ch¸y næ vµ chÊt ®éc h¹i. II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc - GV : Bé luËt h×nh sù, luËt phßng ch¸y, ch÷a ch¸y, c¸c th«ng tin, sù kiÖn vÒ néi dung bµi häc. - HS : Su tÇm nh÷ng th«ng tin trong thùc tÕ. IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò (7') H: ThÕ nµo lµ HIV/AIDS ? T¸c h¹i ? Bµi tËp 3. Bµi míi (3') a. Giíi thiÖu bµi. b. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu Ho¹t ®éng ThÇy Trß * Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò ®Ó thÊy sù nguy hiÓm cña tai n¹n, vò khÝ, ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. (10') - HS tr¶ lêi. - GV : §Æt c©u hái. H: LÝ do v× sao vÉn cã ngêi chÕt do bÞ tróng m×n, bom g©y ra? H : ThiÖt h¹i ®ã nh thÕ nµo? H : ThiÖt h¹i vÒ ch¸y trong thêi gian - HS tr¶ lêi. 1998-2002 lµ nh thÕ nµo? H : ThiÖt h¹i vÒ ngé ®éc thùc phÈm nh thÕ nµo? Nguyªn nh©n g©y ra ngé ®éc thùc phÈm? (- Do nhiÔm d lîng thuèc b¶o vÖ thùc vËt....) H : Em cã suy nghÜ g× vµ rót ra bµi häc g× tõ c¸c th«ng tin trªn? - GV : Bæ sung vÒ « nhiÔm m«i trêng. * Ho¹t ®éng 2 : Gióp HS hiÓu sù nguy hiÓm, nguyªn nh©n tai n¹n do vò khÝ, ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i. (5') . - HS rót ra bµi häc. Néi dung I. §Æt vÊn ®Ò * Bom, m×n, vËt liÖu cha næ cßn ë kh¾p n¬i. - Ngêi chÕt v× bom m×n nhiÒu. - N¨m 1985 - 1995 ë Qu¶ng TrÞ chÕt 65 ngêi, bÞ th¬ng 409 ngêi. * ThiÖt h¹i vÒ ch¸y. - C¶ níc cã 5871 vô thiÖt h¹i 902910 triÖu ®ång. * ThiÖt h¹i vÒ ngé ®éc thùc phÈm. => C¸c tai n¹n do vò khÝ ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i g©y ra rÊt nguy hiÓm. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. + Bµi tËp : Tr¾c nghiÖm (B¶ng phô) - GV : Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng. - GV : NhËn xÐt - Cho ®iÓm vµ rót ra t¸c h¹i cña tai n¹ do vò khÝ ch¸y næ vµ chÊt ®éc h¹i. * Ho¹t ®éng 3 : Gióp HS t×m hiÓu quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phßng ngõa tai n¹n do vò khÝ ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i.(5') - GV : Giíi thiÖu nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ phßng ngõa tai n¹ vò khÝ ch¸y næ vµ chÊt ®éc h¹i (B¶ng phô). + Bµi tËp 3: (B¶ng phô) - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn. - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng. - GV : NhËn xÐt - §¸nh gi¸ - Chèt. * Ho¹t ®éng 4 : GV yªu cÇu HS ch¬i trß ch¬i ®Ó xö lÝ t×nh huèng bµi tËp 4. (5') - GV : Yªu cÇu HS xö lÝ t×nh huèng. - GV : NhËn xÐt - Bæ sung - Chèt vµ rót ra tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n. - GV : C«ng d©n - HS cÇn ph¶i lµm g× ®Ó phßng ngõa c¸c tai n¹n do cò khÝ, ch¸y næ vµ c¸c chÊt ®éc h¹i g©y ra? - GV bæ sung - KÕt luËn. * Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp, cñng cè + Bµi tËp 1 : B¶ng phô (10') - GV ; Yªu cÇu HS th¶o luËn. - GV : NhËn xÐt - §¸nh gi¸ + Bµi tËp 2: B¶ng phô - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - HS lªn b¶ng lµm. II. Bµi häc 1. T¸c h¹i - ThiÖt h¹i vÒ ngêi. - ThiÖt h¹i vÒ tµi s¶n. 2. Quy ®Þnh cña ph¸p luËt - CÊm tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n ... - HS quan s¸t b¶ng phô. - HS th¶o luËn theo bµn. - HS tr¶ lêi - HS liªn hÖ b¶n th©n. 3. Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n - HS - Tù gi¸c t×m hiÓu. - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh. - Tè c¸o hµnh vi vi ph¹m. III. Bµi tËp 1. Bµi tËp 1 - HS th¶o luËn nhãm nhá. 2. Bµi tËp 2 :Tr¾c ngiÖm - HS lµm viÖc c¸ - §¸p ¸n : c, d, ®, e. 3. Bµi tËp 3 : S¾m vai nh©n. - HS ph©n vai vµ Nhµ Hµ ë ngo¹i thµnh + Bµi tËp 3 : S¾m vai thÓ hiÖn vai diÔn. chuyªn trång rau... - GV: Yªu cÇu HS x©y dùng kÞch - HS nªu ý nghÜa b¶n vµ thÓ hiÖn vai diÔn. - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt- KÕt luËn cña t×nh huèng. toµn bµi. 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ (3') Nh¾c l¹i néi dung bµi häc. 5. Híng dÉn bµi vÒ nhµ (2') - Lµm bµi cò. - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i. . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. - ChuÈn bÞ bµi 16. T×m hiÓu c«ng d©n cã quyÒn vµ nghÜa vô g× vÒ tµi s¶n cña m×nh vµ tµi s¶n cña ngêi kh¸c. IV. Tù rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y. ************************************** Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TuÇn 23 - TiÕt 23 Bµi 16 : QuyÒn së h÷u tµi s¶n vµ nghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c I. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc - Gióp HS hiÓu néi dung cña quyÒn së h÷u, biÕt nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n. 2. Th¸i ®é - H×nh thµnh båi dìng cho HS ý thøc t«n träng tµi s¶n cña mäi ngêi vµ ®Êu tranh víi c¸c hµnh vi x©m ph¹m quyÒn së h÷u. . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. 3. KÜ n¨ng - HS biÕt c¸ch tù b¶o vÖ quyÒn së h÷u II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn d¹y häc - GV : HiÕn ph¸p 1992, bé luËt d©n sù, h×nh sù. - HS : Su tÇm nh÷ng mÈu chuyÖn, ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh thËt thµ, trung thùc trong cuéc sèng ®Æc biÖt lµ HS. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò (7') H: Em sÏ lµm g× khi thÊy b¹n bÌ hoÆc c¸c em nhá ch¬i nghÞch c¸c vËt l¹, c¸c chÊt nguy hiÓm? KÓ tªn mét sè chÊt dÔ g©y tai n¹n nguy hiÓm cho con ngêi? 3. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi. (3') b. C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu. Ho¹t ®éng ThÇy Trß * Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu néi dung quyÒn së h÷u qua phÇn ®Æt vÊn ®Ò. (5') - HS th¶o luËn. - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn + Nhãm 1 : Nh÷ng ngêi sau ®©y cã quyÒn g×? + Nhãm 2 : B×nh cæ «ng An t×m ®îc cã thuéc vÒ «ng An kh«ng? V× sao? - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV: NhËn xÐt - Bæ sung - Chèt * Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu nghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c vµ nguyªn t¾c thùc hiÖn quyÒn së h÷u. (5') - GV: §Æt c©u hái. H: Em hiÓu quyÒn së h÷u tµi s¶n lµ - HS tr¶ lêi g×? Gåm nh÷ng quyÒn cô thÓ nµo? . Néi dung I. §Æt vÊn ®Ò 1. T×nh huèng 1 - Ngêi chñ chiÕc xe ®îc b¸n, tÆng, cho ... - Ngêi ®îc giao qu¶n lÝ ph¶i gi÷, b¶o qu¶n xe. - Ngêi mîn xe : sö dông 2. T×nh huèng 2. B×nh cæ «ng An t×m ®îc kh«ng thuéc vÒ «ng An... II. Bµi häc 1. Kh¸i niÖm - QuyÒn së h÷u lµ quyÒn cña c«ng d©n ®èi víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh. - Gåm 3 quyÒn : + QuyÒn chiÕm h÷u Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. H: QuyÒn sö dông tµi s¶n lµ g×? Cho vÝ dô? H : QuyÒn trùc tiÕp n¾m gi÷ qu¶n lÝ tµi s¶n gäi lµ quyÒn g×? Cho vÝ dô? H : ThÕ nµo lµ quyÒn ®Þnh ®o¹t? Trong 3 quyÒn trªn quyÒn nµo lµ quyÒn quan träng nhÊt? V× sao? Cho vÝ dô. - GV : Bæ sung - Chèt. * Ho¹t ®éng 3 : X¸c ®Þnh nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n.(5') - GV: §Æt c©u hái. H : KÓ tªn nh÷ng lo¹i tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña c«ng d©n mµ em biÕt? H : Gia ®×nh em cã nh÷ng lo¹i tµi s¶n nµo? - GV : Bæ sung - Giíi thiÖu ®iÒu 58 cña hiÕn ph¸p 1992. * Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu nghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c vµ nguyªn t¾c thùc hiÖn quyÒn së h÷u. (5') - GV : Giíi thiÖu ®iÒu 175 & 178 cña bé luËt d©n sù (B¶ng phô). H : T«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c thÓ hiÖn qua nh÷ng hµnh vi nµo? H : V× sao ph¶i t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c? H : T«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c thÓ hiÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc nµo cña ngêi c«ng d©n? (- Trung thùc, liªm khiÕt...) H : Cho vÝ dô vÒ viÖc lµm cña em thÓ hiÖn sù t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c? (- NhÆt ®îc s¸ch cña b¹n tr¶ l¹i cho b¹n. -Mîn s¸ch cña b¹n gi÷ g×n cÈn thËn...) - GV : Bæ sung - Chèt * Ho¹t ®éng 5 : Gióp HS hiÓu mét sè biÖn ph¸p cña nhµ níc ¸p dông cho viÖc b¶o vÖ quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña c«ng d©n.(3') - GV: §Æt c©u hái. . - HS cho vÝ dô. - HS tr¶ lêi. + QuyÒn sö dông + QuyÒn ®Þnh ®o¹t - HS tr¶ lêi - HS cho vÝ dô - HS tr¶ lêi. - HS ®äc hiÕn ph¸p. - HS quan s¸t - HS tr¶ lêi - HS tr¶ lêi 2. NghÜa vô t«n träng tµi s¶n cña ngêi kh¸c - Kh«ng x©m ph¹m - HS cho vÝ dô. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. H : Nh÷ng tµi s¶n nµo nhµ níc quy ®Þnh ph¶i ®¨ng kÝ quyÒn së h÷u? V× sao ph¶i ®¨ng kÝ? (Nhµ níc b¶o - HS tr¶ lêi. vÖ ...) H : §¨ng kÝ quyÒn së h÷u cã ph¶i lµ biÖn ph¸p ®Ó c«ng dÆnt b¶o vÖ tµi s¶n kh«ng? V× sao? H : Nªu mét sè biÖn ph¸p nhµ níc b¶o vÖ quyÒn së h÷u cña c«ng d©n? - GV : NhËn xÐt - bæ sung - chèt * Ho¹t ®éng 6 : LuyÖn tËp, cñng cè(7') + Bµi tËp 1 + Bµi tËp 2 + Bµi tËp 5 - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm. - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy - GV : NhËn xÐt - Bæ sung + Bµi tËp 6 : B¶ng phô - HS th¶o luËn - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV : NhËn xÐt - cho ®iÓm- KÕt luËn toµn bµi. - HS lªn b¶ng lµm. - KÕt luËn toµn bµi. 4. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ (3') 5. Híng dÉn bµi vÒ nhµ (2') - Häc thuéc bµi - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - ChuÈn bÞ bµi 17 - Tr¶ lêi phÇn gîi ý 3. BiÖn ph¸p nhµ níc b¶o vÖ tµi s¶n cña ngêi kh¸c - Quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô ... - Tr¸ch nhiÖm cña c«ng d©n - Tuyªn truyÒn.... III. Bµi tËp 1.Bµi tËp 1 2. Bµi tËp 2 3. Bµi tËp 5 4. Bµi tËp 6 : Tr¾c nghiÖm - §¸p ¸n : a, c, d, ®. IV. Tù rót kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TuÇn 24 - TiÕt 24 Bµi 17 : NghÜa vô t«n träng, b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng. I. Môc tiªu bµi häc . Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. 1. KiÕn thøc - Gióp HS hiÓu tµi s¶n nhµ níc lµ tµi s¶n thuéc së h÷u toµn d©n, do nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ. 2. KÜ n¨ng - BiÕt t«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng, dòng c¶m ®Êu tranh ng¨n chÆn c¸c hµnh vi x©m ph¹m tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng. 3. Th¸i ®é - H×nh thµnh vµ n©ng cao cho HS ý thøc t«n träng vµ b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc, lîi Ých c«ng céng. II. ChuÈn bÞ ph¬ng tiÖn gi¶ng d¹y - GV : HiÕn ph¸p 1992, bé luËt h×nh sù, bé luËt d©n sù. - HS : T×m nh÷ng g¬ng ngêi tèt, viÖc tèt biÕt b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò(7') Bµi tËp : Em sÏ lµm g× nÕu thÊy ngêi kh¸c lÊy trém d©y ®iÖn? Bµi tËp. 3. Bµi míi (3') Ho¹t ®éng ThÇy * Ho¹t ®éng 1 : Gióp HS hiÓu tµi s¶n nhµ níc lµ g× qua bµi tËp.(5') - GV : Cho mét sè tµi s¶n (B¶ng phô). - GV : Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh tµi s¶n ®ã. - GV : NhËn xÐt - Bæ sung vµ yªu cÇu HS kÓ thªm mét sè tµi s¶n kh¸c mµ em biÕt. - GV : Treo b¶ng phô ®iÒu 17 HiÕn ph¸p 1992 vµ rót ra kh¸i niÖm. Trß - HS lªn b¶ng lµm I. T×m hiÓu phÇn ®Æt vÊn ®Ò - HS cho vÝ dô - HS ®äc H: Vên hoa, c«ng viªn, bÖnh viÖn, - HS tr¶ lêi ®êng x¸, cÇu cèng... cã ph¶i lµ tµi s¶n nhµ níc kh«ng? H : VËy lîi Ých c«ng céng lµ g×? - GV nhÊn m¹nh sù kh¸c nhau gi÷a tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng. * Ho¹t ®éng 2 : Gióp HS hiÓu tÇm . Néi dung II. Bµi häc 1. Kh¸i niÖm a. Tµi s¶n nhµ níc gåm : ®Êt ®ai.... b. Lîi Ých c«ng céng lµ nh÷ng lîi Ých chung. Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh Trêng THCS §¹i Hµ - Gi¸o ¸n gi¸o dôc c«ng d©n líp 8. quan träng cña tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng vµ hiÓu nghÜa vô b¶o vÖ tµi s¶n nhµ níc qua t×nh huèng. (10') - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm + Nhãm 1 : C©u a (SGK 47) + Nhãm 2 : C©u b (SGK 47) - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy. H : Qua t×nh huèng trªn em rót ra bµi häc g×? (Ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi tµi s¶n cña nhµ níc) H : B¶n th©n em ®· cã vµ cha cã viÖc lµm g× ®Ó b¶o vÖ tµi s¶n cña nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng? H : Cho vÝ dô vÒ hµnh vi x©m ph¹m tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng? - GV : Giíi thiÖu ®iÒu 78 hiÕn ph¸p 1992 vµ ®iÒu 144 bé luËt h×nh sù (B¶ng phô) - GV : Yªu cÇu HS ®äc. - GV : Bæ sung - Chèt. * Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu ph¬ng thøc qu¶n lÝ cña nhµ níc ®èi víi tµi s¶n thuéc së h÷u toµn d©n.(5') H : Nhµ níc qu¶n lÝ tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých c«ng céng theo ph¬ng thøc nµo? H : Trong thùc tÕ nhµ níc ®· thùc nghiªm cha? Cho vÝ dô? (Bá qua, thiÕu tr¸ch nhiÖm...) - GV : Bæ sung - KÕt luËn néi dung bµi häc. * Ho¹t ®éng 4 : LuyÖn tËp, cñng cè (10') + Bµi tËp 1 + Bµi tËp 2 - GV : Yªu cÇu HS th¶o luËn. - GV : Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy - GV : NhËn xÐt - Bæ sung + Bµi tËp 3 : B¶ng phô - GV : Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm. - GV: NhËn xÐt- Cho ®iÓm. + Bµi tËp 4 : Trß ch¬i. H : T×m 5 c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ t«n träng, b¶o vÖ, tiÕt kiÖm, tham « l·ng phÝ tµi s¶n nhµ níc vµ lîi Ých . - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - HS liªn hÖ b¶n th©n. 2. NghÜa vô cña c«ng d©n - Kh«ng ®îc x©m ph¹m. - Khi ®îc giao qu¶n lÝ ph¶i b¶o ®¶m.... - HS cho vÝ dô - HS ®äc. - HS tr¶ lêi. - VÝ dô : Xö vô ®Êt ®ai ë §å S¬n. 3. Ph¬ng thøc qu¶n lÝ cña nhµ níc - Ban hµnh ph¸p luËt. - Tuyªn truyÒn.... III. Bµi tËp - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - HS lªn b¶ng lµm. - HS viÕt vµo giÊy (2 ®éi) 1. Bµi tËp 1 2. Bµi tËp 2 3. Bµi tËp 3 : Tr¾c nghiÖm - §¸p ¸n : b, c, d, e. 4. Bµi tËp 4 : Ch¬i trß ch¬i Ngêi thùc hiÖn Gi¸o viªn - Ph¹m ThÞ V©n Kh¸nh
- Xem thêm -