Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 4

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án GDCD 8 Năm học: 2013 - 2014 TuÇn 1 - TiÕt 1 bµi 1 : T«n träng lÏ ph¶I I - Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp HS: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ lÏ ph¶I , t«n träng lÏ ph¶I . Nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n träng lÏ ph¶I . Häc sinh nhËn thøc ®îc trong cuéc sèng t¹i sao mäi ngêi ph¶I t«n träng lÏ ph¶I . - Cã thãi quen tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh ®Ó rÌn luyÖn b¶n th©n trë thµnh ngêi biÕt t«n träng lÏ ph¶I . - Ph©n biÖt ®îc hµnh vi t«n träng lÏ ph¶I vµ kh«ng t«n träng lÏ ph¶i trong cuéc sèng hµng ngµy . - Häc tËp g¬ng nh÷ng ngêi biÕt t«n träng lÏ ph¶I , phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu t«n träng lÏ ph¶I . II- ChuÈn bÞ . 1-ThÇy : SGK, SGV, t liÖu tham kh¶o . 2-Trß : SGK, ®äc tríc bµi . III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1-æn ®Þnh líp . 2-KiÓm tra bµi cò: GV kh¸I qu¸t cÊu tróc ch¬ng tr×nh GDCD líp 8 3- Bµi míi: - Vµo bµi : GV dÉn c©u nãi cña B¸c Hå : §iÒu g× ph¶I th× dï lµ ®iÒu ph¶I nhá còng cè lµm cho b»ng ®îc . §iÒu g× sai th× dï lµ viÖc nhá còng hÕt søc tr¸nh . NÕu trong cuéc sèng hµng ngµy , mäi ngêi ai còng biÕt c xö ®óng ®¾n, t«n träng lÏ ph¶I , thùc hiÖn tèt nh÷ng quy ®Þnh chung cña céng ®ång th× x· héi sÏ trë lªn tèt ®Ñp vµ lµnh m¹nh biÕt bao . Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV: gäi HS ®äc to , râ rµng c©u chuyÖn : Quan tuÇn phñ NguyÔn Quang BÝch. I-§Æt vÊn ®Ò. GV: tæ chøc häc sinh th¶o luËn nhãm t×m hiÓu néi dung c©u chuyÖn. - Nhãm 1. + ¨n hèi lé cña tªn nhµ giµu C©u 1. + øc hiÕp d©n nghÌo Nh÷ng viÖc lµm cña tªn tri huyÖn Thanh Ba + Xö ¸n kh«ng c«ng b»ng ®æi tr¾ng thay vµ víi tªn nhµ giµu vµ ngêi n«ng d©n ? ®en. C©u 2: H×nh bé thîng th – anh ruét tri huyÖn - Nhãm 2. Thanh Ba ®ã cã hµnh ®éng g× ? + Xin tha cho tri huyÖn Thanh Ba C©u 3: - Nhãm 3 . NhËn xÐt vÒ viÖc lµm cña quan tuÇn phñ + B¾t tªn nhµ giµu tr¶ ruéng cho n«ng d©n NguyÔn Quang BÝch ? + Ph¹t tiÒn nhµ giµu v× téi hèi lé, øc hiÕp + C¸ch chøc tri huyÖn Thanh Ba. C©u 4: + ViÖc lµm kh«ng nÓ nang , ®ång lo· víi ViÖc lµm cña quan tuÇn phñ NguyÔn Quang viÖc xÊu. Dòng c¶m , trung thùc d¸m ®Êu BÝch thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? tranh víi sai tr¸i. GV: tæ chøc ®èi tho¹i víi häc sinh liªn hÖ - Nhãm 4. thùc tÕ víi phÇn §V§. + B¶o vÖ ch©n lý, tin tëng lÏ ph¶I - Trong cuéc tranhluËn , cã b¹n ®a ra ý kiÕn nhng bÞ ®a sè c¸c b¹n kh¸c ph¶n ®èi. NÕu - §ång t×nh b¶o vÖ ý kiÕn cña b¹n b»ng c¸ch thÊy ý kiÕn ®ã lµ ®óng th× em sÏ xö sù nh ph©n tÝch cho b¹n they nh÷ng ®iÓm mµ em thÕ nµo ? cho lµ ®óng. - NÕu biÕt b¹n quay cãp trong giê kiÓm tra , - Kh«ng ®ång t×nh víi viÖc lµm cña b¹n vµ em sÏ lµm g× ? ph©n tÝch t¸c h¹i cho b¹n thÊy. - Theo em trong c¸c t×nh huèng 1,2 , hµnh - §Ó cã c¸ch c xö ®óng ®¾n , phï hîp, c©n ®éng nµo ®îc coi lµ phï hîp víi vµ ®óng cã hµnh vi øng xö t«n träng sù thËt, b¶o vÖ ®¾n? lÏ ph¶I vµ phª ph¸n c¸I sai tr¸I. 1 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV: tõ viÖc ph©n tÝch, t×m hiÓu ë trªn chóng ta cïng nhau ®I t×m hiÓu kh¸I niÖm vµ ý II- Néi dung bµi häc . nghÜa cña t«n träng lÏ ph¶I . 1- LÏ ph¶I vµ t«n träng lÏ ph¶I . - LÏ ph¶I lµ nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n phï hîp Em hiÓu thÕ nµo lµ lÏ ph¶I ? víi ®¹o lý vµ lîi Ých cña x· héi. ThÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶I ? - T«n träng lµ b¶o vÖ, c«ng nhËn, tu©n theo - §I bªn ph¶I ®êng vµ ñng hé nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n. - ChÊp hµnh néi quy - B¶o vÖ m«I trêng - Cã th¸I ®é, cö chØ , lêi nãi , hµnh ®éng ñng - Kh«ng nãi chuþªn riªng Em hiÓu thÕ nµo lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n hé , b¶o vÖ ®iÒu ®óng ®¾n. träng lÏ ph¶I ? ý nghÜa cña viÖc t«n träng lÏ ph¶I trong 2- ý nghÜa. - Lµm lµnh m¹nh mèi quan hÖ x· héi , thóc cuéc sèng ? ®Èy x· héi ph¸t triÓn lµnh m¹nh GV: Cho häc sinh liªn hÖ c¸c hµnh vi t«n träng vµ kh«ng t«n träng lÏ ph¶I trong cuéc - T«n träng lÏ ph¶i. + ChÊp hµnh néi quy n¬I sèng vµ lµm viÖc . sèng hµng ngµy. - T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi t«n + Phª ph¸n viÖc lµm sai tr¸i. + L¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n, ph©n tÝch , träng lÏ ph¶I ? ®¸nh gi¸ ý kiÕn hîp lý. - T×m nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng + T«n träng c¸c quy ®Þnh cña nhµ trêng ®Ò ra . t«n träng lÏ ph¶I ? GV kÎ b¶ng lµm ®«I vµ tæ chøc trß ch¬I “Ai nhanh h¬n, ai giái h¬n”.Mçi ®éi tõ 5-7 em . GV: NhËn xÐt , bæ sung vµ kÕt luËn Xung quanh chóng ta cã nhiÒu hµnh vi t«ng träng lÏ ph¶I song còng cã nhiÓu hµnh vi kh«ng t«n träng lÏ ph¶I , chóng ta cÇn phª ph¸n hµnh vi thiÕu t«n träng lÏ ph¶I , biÕt bµy tá th¸I ®é ®ång t×nh , ñng hé vµ b¶o vÖ ch©n lý , lÏ ph¶I . GV: cho häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 SGK. Yªu cÇu häc sinh c¶ líp cïng suy nghÜ GV yªu cÇu häc sinh ®äc vµ lµm bµi tËp 2 IV- Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc néi dung bµi häc - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i SGK - §äc , chuÈn bÞ bµi liªm khݪt - Kh«ng t«n träng lÏ ph¶i. + Lµm tr¸I quy ®Þnh cña ph¸p luËt + Vi ph¹m néi quy trêng häc + ThÝch viÖc g× th× lµm + Kh«ng d¸m ®a ra ý kiÕn cña m×nh + Kh«ng muèn mÊt lßng ai giã chiÒu nµo che chiÒu Êy. III- Bµi tËp . Bµi tËp 1. . - §¸p ¸n: Chän ®¸p ¸n C v× tríc ®ã chóng ta cÇn t«n träng b¹n lµ l¾ng nghe. NÕu ý kiÕn ®ã lµ ®óng ta cÇn ®ång t×nh, ñng hé vµ ®ång thêi ph©n tÝch cho c¸c b¹n kh¸c cïng hiÓu . §©y lµ hµnh vi biÕt t«n träng lÏ ph¶i. Bµi tËp 2. - §¸p ¸n. Chän ph¬ng ¸n C , v× mét ngêi b¹n tèt lµ ngêi chØ cho ta thÊy nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña m×nh . Trong t×nh huèng nµy , nÕu ta bu«ng xu«I th× b¹n cµng lón s©u vµo khuyÕt ®iÓm . V× vËy ta cÇn gióp b¹n b»ng c¸ch gãp ý ch©n thµnh víi b¹n ®Ó b¹n tiÕn bé. 2 TuÇn 2 - bµi 2 TiÕt 2 : Liªm KhiÕt I- Môc tiÕu cÇn ®¹t . - Häc sinh hiÓu ®îc thÕ nµo lµ liªm khiÕt; ph©n biÖt ®îc hµnh vi liªm khiÕt vµ kh«ng liªm khiÕt trong cuéc sèng hµng ngµy . - V× sao ph¶I liªm khiÕt , muèn liªm khiÕt cÇn ph¶I lµm g×? - Häc sinh cã thãi quen vµ biÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh ®Ó rÌn luyÖn b¶n th©n cã lèi sèng liªm khiÕt . - Cã th¸I ®é ®ång t×nh ,ñng hé vµ häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng cña nh÷ng ngêi liªm khiÕt , ®ång thêi biÕt phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu liªm khiÕt trong cuéc sèng hµng ngµy. II- ChuÈn bÞ. 1-ThÇy : SGK, SGV, c¸c mÈu chuyÖn , t liÖu tham kh¶o . 2-Trß : SGK, ®äc tríc bµi ë nhµ. III- TiÕn tr×nh d¹y häc . 1-æn ®Þnh líp 2-KiÓm tra bµi cò. GV chi bµng lµm hai vµ gäi häc sinh lªn b¶ng C©u 1 : T×m nh÷ng hµnh vi cña häc sinh biÕt t«n träng lÏ ph¶i ? C©u 2 : T×m nh÷ng hµnh vi häc sinh kh«ng biÕt t«n träng lÏ ph¶i ? GV nhËn xÐt , bæ sung vµ cho ®iÓm. 3- Bµi míi. - Vµo bµi : Tõ xa ®Õn nay «ng cha ta lu«n coi träng vµ ®Ò cao vÊn ®Ó danh dù vµ nh©n phÈm cña con ngêi . §ãi cho s¹ch , r¸ch cho th¬m BÇn tiÕn bÊt n¨ng d©m Phó quý bÊt n¨ng di Uy vò bÊt n¨ng khuÊt. Dï trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo còng kh«ng thay ®æi ph¶i gi÷ cho ®îc sù trong s¹ch vµ thanh th¶n cña t©m hån. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I- §Æt vÊn ®Ò. 1- NhËn xÐt t×nh huèng . GV : Gäi 3 häc sinh cã giäng ®äc tèt ®äc Nhãm 1. c¸c mÈu chuyÖn phÇn ®Æt vÊn ®Ò. - Bµ Mari Quy-ri vµ chång ®· cã nh÷ng ®ãng GV : tæ chøc HS th¶o luËn nhãm gãp cho thÕ giíi nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ Chia líp thµnh 3 nhãm øng víi 3 c©u hái khoµ häc vµ kinh tÕ. sau : - Kh«ng gi÷ b¶n quyÒn s¸ng chÕ cho m×nh C©u 1. Bµ Mari Quy-ri ®· cã nh÷ng viÖc ,s½n sµng sèng tóng thiÕu. lµm g×? Hµnh ®éng ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh - Bµ göi biÕt tµi s¶n cho trÎ må c«i g×? - Kh«ng nhËn mãn quµ cña tæng th«ng - Bµ kh«ng vô lîi, tham lam sèng cã tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh vµ x· héi. Nhãm 2. C©u 2. H·y nªu nh÷ng hµnh ®éng cña D- - Tõ chèi vµng b¹c V¬ng MËt mang ®Õn biÕu. ¬ng ChÊn . Nh÷ng hµnh ®éng ®ã thÓ hiÖn - ¤ng nãi tiÕn cö ngêi lµm viÖc tèt chø kh«ng ®øc tÝnh g×? cÇn vµng. - §øc tÝnh thanh cao , v« t kh«ng vô lîi. Nhãm 3. - Cô sèng nh nh÷ng ngêi ViÖt Nam b×nh thC©u 3. Hµnh ®éng cña B¸c Hå ®îc ®¸nh êng gi¸ nh thÕ nµo ? Nh÷ng hµnh ®éng ®ã cña - Khíc tõ nhµ cöa , qu©n phôc ,hu©n huy chB¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? ¬ng HS c¸c nhãm cö ®¹i diÖn tr¶ lêi . - Cô lµ ngêi ViÖt Nam trong s¹ch vµ liªm GV nhËn xÐt vµ bæ sung vµ ®Æt c©u hái khiÕt. chung cho c¶ líp . - Em cã suy nghÜ g× vÒ nh÷ng c¸ch xö sù 2- Bµi häc . 3 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t trªn ? - Nh÷ng c¸ch xö sù ®ã lµ nh÷ng tÊm g¬ng - Theo em nh÷ng c¸ch xö sù trªn cã ®iÓm s¸ng ®Ó chóng ta häc tËp vµ noi theo. g× gièng nhau ? V× sao? - Nh÷ng c¸ch xö sù ®ã nãi nªn lèi sèng thanh tao , kh«ng vô lîi, kh«ng h¸m danh , lµm viÖc GV tæ chøc häc sinh liªn hÖ thùc tÕ t×m v« t cã tr¸ch nhiÖm, kh«ng ®ßi hái vËt chÊt. hiÓu nh÷ng tÊm g¬ng liªm khiÕt. GV sö dông phiÕu cã in c©u hái tríc. - ViÖc häc tËp ®ã lµm cho cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n nªn rÊt cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa. C©u 1. ViÖc häc tËp ®øc tÝnh liªm khiÕt ®èi víi chóng ta cã phï hîp vµ cÇn thiÕt - Lµm giµu b»ng tai n¨ng , søc lùc. kh«ng ? Cã ý nghÜa g× kh«ng ? - Kiªn tr× häc tËp , v¬n lªn b»ng søc lùc cña m×nh . C©u 2. Nªu nh÷ng hµnh vi biÓu hiÖn lèi - Trëng th«n lµm viÖc tËn tuþ kh«ng ®ßi hái sèng liªm khiÕt trong cuéc sèng hµnh vËt chÊt. ngµy . - Líp trëng vÊt v¶ hÕt m×nh víi phong trµo cña líp kh«ng ®ßi hái quyÒn lîi riªng . - «ng B bá vèn x©y dùng c«ng ty gi¶I quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho mäi ngêi. C©u 3 . Nªu nh÷ng hµnh vi tr¸I víi ®øc tÝnh liªm khiÕt. - Lîi dông chøc quyÒn tham «…. GV gäi mét vµi häc sinh lªn b¶ng tr×nh - L©m tÆc mãc lèi víi c«ng an , c¸n bé kiÓm bµy vµ cho ®iÓm. l©m ¨n c¾p gç - C«ng ty A lµm ¨n gian lËn . GV kÕt luËn vµ chuyÓn ý . - C«ng ty B trèn thuÕ nhµ níc. - B¹n A kh«ng quan t©m ®Õn phong trµo cña líp , chØ lo vun vÐn cho c¸ nh©n m×nh - Kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng c«ng Ých…… GV : Nãi tíi ®øc tÝnh liªm khiÕt lµ nãi tíi ®øc tÝnh trong s¹ch trong ®¹o ®øc dï lµ ngêi d©n hay lµ ngêi cã chøc quyÒn . Tõ xa ®Õn nay, chóng ta rÊt coi träng nh÷ng ngêi liªm khiÕt. II- Néi dung bµi häc . 1- Liªm khiÕt. - Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ngêi thÓ hiÖn lèi sèng kh«ng h¸m danh , h¸m lîi , kh«ng nhá nhen Ých kû. 2- ý nghÜa liªm khiÕt gióp con ngêi thanh th¶n, ®GV: ®èi tho¹i víi häc sinh b»ng nh÷ng -îcSèng mäi ngêi quý träng , tin cËy , gãp phÇn lµm c©u hái. cho x· héi tèt ®Ñp h¬n. - Em hiÓu thÕ nµo lµ liªm khiÕt ? - ý nghÜa cña ®øc tÝnh liªm khiÕt trong cuéc sèng ? GV: kÕt luËn toµn bµi . Yªu cÇu häc sinh ®äc néi dung bµi III- Bµi tËp . Bµi tËp 1. tËp 1 SGK. §¸p ¸n: C¸c hµnh vi liªm khiÕt lµ 1,3,5 vµ 7. HS c¶ líp suy nghÜ vµ lµm bµi. - Hµnh vi kh«ng liªm khiÕt lµ 2,4 vµ 6. Bµi tËp 2. §¸p Häc sinh ®äc yªu cÇu cña ®Ò bµi vµ suy trªn .¸n: kh«ng ®ång t×nh víi tÊt c¶ c¸c ý kiÕn nghÜ t×m ®¸p ¸n tr¶ lêi. - GV yªu cÇu häc sinh gi¶I thÝch viÖc lùa chän ®¸p ¸n tr¶ lêi cña m×nh. IV- Híng dÉn vÒ nhµ . Häc thuéc bµi . Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i Su tÇm ca dao , tôc ng÷ nãi vÒ liªm khiÕt. 4 ChuÈn bÞ bµi “ t«n träng lÏ ph¶i.” TuÇn 3 - TiÕt 3 Bµi 3 :T«n träng ngêi kh¸c I- Môc tiªu cÇn ®¹t . - Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c ; sù t«n träng cña ngêi kh¸c ®èi víi b¶n th©n m×nh vµ m×nh ph¶I biÕt t«n träng ngêi kh¸c.BiÓu hiÖn cña t«n träng ngêi kh¸c ; ý nghÜa cña sù t«n träng ngêi kh¸c; cã thai ®é phª ph¸n hµnh vi thiÕu t«n träng ngêi kh¸c. - §ång t×nh , ñng hé vµ häc tËp nh÷ng hµnh vi biÕt t«n träng ngêi kh¸c; cã th¸I ®é phª ph¸n hµnh vi thiÕu t«n träng ngêi kh¸c. - BiÕt ph©n biÖt hµnh vi t«n träng vµ kh«ng t«n träng ngêi kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy; cã thãi quen tù rÌn luþÖn vµ kiÓm tra , ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh cho phï híp; thÓ hiÖn th¸I ®é t«n träng ngêi kh¸c ë mäi lôc , mäi n¬i. II- ChuÈn bÞ . 1-ThÇy : SGK, SGV, t liÖu tham kh¶o. 2-Trß : SGK, ®äc tríc bµi ë nhµ. III- TiÕn tr×nh d¹y häc . 1-æn ®Þnh líp 2-KiÓm tra bµi cò. Em h·y kÓ vÒ mét mÈu chuyÖn vÒ t×nh liªm khiÕt (sù viÖc diÔn ra trong gia ®×nh,nhµ trêng , x· héi) §äc mét vµi c©u ca dao , tôc ng÷ nãi vÒ ®øc tÝnh liªm khiÕt. 3- Bµi míi. - Vµo bµi : GV dÉn d¾t häc sinh vµo bµi b»ng mét mÈu chuyÖn. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV: mêi 3 häc sinh ®äc c¸c t×nh huèng SGK. I- §Æt vÊn ®Ò. Tæ chøc líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn. Nhãm 1. C©u 1. NhËn xÐt vÒ c¸ch c xö, th¸I ®é vµ - Mai lµ häc sinh giái 7 n¨m liÒn nhng Mai viÖc lµm cña Mai ? kh«ng kiªu c¨ng vµ coi thêng ngêi kh¸c. Hµnh vi cña Mai sÏ ®îc mäi ngêi - LÔ phÐp , cëi më , chan hoµ , nhiÖt t×nh , v« ®èi xö nh thÕ nµo ? t , g¬ng mÉu. - Mai ®îc mäi ngêi t«n träng vµ yªu quý. C©u 2. NhËn xÐt vÒ c¸ch c xö cña mét sè b¹n ®èi víi H¶i? H¶I ®· cã nh÷ng suy nghÜ nh thÕ nµo ? Th¸I ®éi cña H¶I thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? Nhãm 2. - C¸c b¹n trªu träc H¶i v× em lµ ngêi da ®en. - H¶i kh«ng cho r»ng da ®en lµ xÊu mµ H¶i cßn tù hµo v× ®îc hëng mµu da cña cha. - H¶i biÕt t«n träng cha m×nh. C©u 3. NhËn xÐt viÖc lµm cña Qu©n Vµ Nhãm 3. Hïng . ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? - Qu©n vµ Hïng ®äc truyÖn , cêi ®ïa trong líp . HS c¸c nhãm th¶o luËn cö th ký vµ ®¹i - Qu©n vµ Hïng thiÕu t«n träng ngêi kh¸c. diÖn ®Ó tr¶ lêi c©u hái. GV nhËn xÐt , bæ sung . GV: KÕt luËn: chóng ta ph¶I biÕt l¾ng nghe ý kiÕn ngêi kh¸c, kÝnh träng ngêi trªn , nhêng nhÞn vµ kh«ng chª bai, chÕ giÔu ngêi kh¸c; c xö ®óng ®¾n, ®óng mùc t«n träng …..phª ph¸n sai tr¸i….. 5 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV : tæ chøc trß ch¬I nhanh m¾t , nhanh tay . GV: ghi lªn b¶ng phô bµi tËp .(Th¶o luËn , t×m hiÓu biÓu hiÖn hµnh vi t«n träng vµ kh«ng t«n träng ngêi kh¸c trong c¸c trêng hîp sau ) Mçi tæ chän 1 häc sinh nhanh nhÊt lªn b¶ng ®iÒn vµo « trèng. §Þa ®iÓm Hµnh vi T«n träng ngêi kh¸c Kh«ng t«n träng Gia ®×nh V©ng lêi bè mÑ XÊu hæ v× bè ®¹p xÝch l« Líp – Trêng Gióp ®ì b¹n bÌ Chª b¹n nhµ nghÌo Nhêng chç cho ngêi giµ trªn x buýt DÉm lªn cá , ®ïa nghÞch trong c«ng viªn . C«ng céng Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Em cho biÕt ý kiÕn ®óng vÒ t«n träng ngêi kh¸c. - BiÕt ®Êu tranh cho lÏ ph¶i. - B¶o vÖ danh dù , nh©n phÈm ngêi kh¸c. - §ång t×nh , ñng hé viÖc lµm sai tr¸I cña b¹n. - BiÕt c¸ch phª b×nh b¹n ®Ó b¹n tiÕn bé. - ChØ trÝch , miÖt thÞ khi b¹n cã khuyÕt ®iÓm . - Cã ý thøc b¶o vÖ danh dù cña b¶n th©n GV: Chèt l¹i t«n träng ngêi kh¸c lµ thÓ hiÖn hµnh vi cã v¨n ho¸, chóng ta cÇn biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi …. Em hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c? Néi dung cÇn ®¹t HS suy nghÜ, th¶o luËn theo bµn vµ tr¶ lêi c©u hái . - §¸p ¸n ®óng : 1,2,4 vµ 6 II- Néi dung bµi häc . 1- T«n träng ngêi kh¸c. - §¸nh gi¸ ®óng, coi träng danh dù , nh©n phÈm, lîi Ých cña ngêi kh¸c, thÓ hiÖn lèi sèng cã v¨n ho¸. Qua ®©y chóng ta thÊy v× sao chóng ta ph¶I 2- ý nghÜa. t«n träng ngêi kh¸c? ý nghÜa cña viÖc t«n - T«n träng ngêi kh¸c míi nhËn ®îc sù t«n träng ngêi kh¸c trong cuéc sèng hµng ngµy. träng cña ngêi kh¸c ®èi víi m×nh . - Mäi ngêi t«n träng nhau th× x· héi trë lªn Chóng ta c©n rÌn luyÖn ®øc tÝnh t«n träng lµnh m¹nh vµ trong s¸ng. ngêi kh¸c nh thÕ nµo ? 3- C¸ch rÌn luyÖn. - T«n träng ngêi kh¸c mäi lôc ,mäi n¬I GV cho häc sinh lµm bµi tËp t×nh huèng - TH1. An kh«ng t«n träng chó Hoµng v× - ThÓ hiÖn th¸I ®é, cö chØ , hµnh vi t«n träng chó Hoµng lêi lao ®éng , l¹i ¨n ch¬I, nghiÖn ngêi kh¸c mäi lóc, mäi n¬i ngËp . - TH2 . Trong giê häc m«n GDCD Th¾ng cã ý kiÕn sai , nhng kh«ng nhËn cø c·I víi - T×nh huèng 1 viÖc lµm cña An lµ ®óng. c« gi¸o lµ ®óng. C« gi¸o yªu cÇu Th¸ng kh«ng trao ®æi ®Ó giê ra ch¬I th¶o luËn tiÕp . ý kiÕn cña em vÒ c« gi¸o vµ b¹n - T×nh huèng 2 . Th¾ng kh«ng biÕt t«n träng líp vµ c« gi¸o . Th¾ng. C« gi¸o t«n träng Th¾ng vµ cã c¸ch xö sù - TH 3: Gi¶I thÝch c©u ca dao : hîp lý. Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua LiÖu lêi mµ nãi cho võa lßng nhau - T×nh huèng 3: C©n nh¾c , suy nghÜ kü tríc khi nãi n¨ng sao cho phï hîp vµ võa lßng . III- Bµi tËp . Bµi tËp 1. GV: cho häc sinh ®äc yªu cÇu bµi tËp 1 - §¸p ¸n ®óng lµ : 1,7 vµ 9 6 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS SGK . Nh÷ng hµnh vi nµo thÓ hiÖn sù t«n ngêi kh¸c . Néi dung cÇn ®¹t * Tôc ng÷: ¸o r¸ch cèt c¸ch ngêi th¬ng ¨n cã mêi , lµm cã khiÕn. KÝnh giµ yªu trÎ * Danh ng«n: Yªu mäi ngêi , tin vµi ngêi vµ ®õng xóc ph¹m ®Õn ai. IV- Híng dÉn vÒ nhµ . - Häc thuéc bµi - Lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - Su tÇm ca dao, tôc ng÷ , mÈu chuyÖn - ChuÈn bÞ bµi “Gi÷ ch÷ tÝn” TuÇn 4 - Bµi 4 TiÕt 4: Gi÷ ch÷ tÝn I- Môc tiªu cÇn ®¹t: HS hiÓu ®îc . - ThÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn , nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau cña gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng hµng ngµy . V× sao trong cuéc sèng hµng ngµy mäi ngêi cÇn ph¶I gi÷ ch÷ tÝn. - BiÕt ph©n biÖt nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi biÕt gi÷ ch÷ tÝn vµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn . Häc sinh cÇn rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi lu«n biÕt gi÷ ch÷ tÝn trong mäi c«ng viÖc hµng ngµy. - Häc tËp , rÌn luyÖn vµ mong muèn rÌn luyÖn theo g¬ng cña nh÷ng ngêi gi÷ ch÷ tÝn. II- ChuÈn bÞ . 1- ThÇy : SGK, SGV, tôc ng÷ , cao dao , c¸c mÈu chuyÖn, bµi tËp t×nh huèng. 2- Häc sinh : SGK, ®äc tríc bµi ë nhµ . III- TiÕn tr×nh d¹y häc . 1- æn ®Þnh líp . 2- KiÓm tra bµi cò. - Em hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c? Lµm bµi tËp 2 SGK. - H»ng vµ Mai ch¬I víi nhau rÊt th©n . Trong giê kiÓm tra m«n GDCD Mi gië tµi liÖu ®Ó chÐp , H»ng biÕt nhng kh«ng nãi g×. NÕu em lµ H»ng em se xö sù nh thÕ nµo ? 3- Bµi míi . - Vµo bµi : Hïng lµ häc sinh líp 8A , ®· nhiÒu lÇn Hïng ®îc thÇy gi¸o gäi lªn b¶ng song Hïng ®Óu kh«ng thuéc bµi . Cø mçi lÇn nh vËy , Hïng ®Òu høa lµ lÇn sau kh«ng t¸I ph¹m n÷a . Nhng h«m nay Hïng vÉn kh«ng thuéc bµi . ThÇy gi¸o vµ c¶ líp rÊt thÊt väng vÒ Hïng. Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi cña Hïng ? Hµnh vi cña Hïng cã t¸c h¹i g×? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV: cho häc sinh ®äc kü môc ®Æt vÊn ®Ò trong SGK. Tæ chøc líp thµnh 4 nhãm th¶o luËn c¸c néi dung sau: I- §Æt vÊn ®Ò . Nhãm 1. - Níc Lç ph¶I cèng n¹p c¸I ®Ønh cho níc TÒ . Vua TÒ chØ tin ngêi mang ®I lµ Nh¹c ChÝnh Tö . C©u 1. T×m hiÓu nh÷ng viÖc lµm cña Nh¹c - Nhng Nh¹c ChÝnh Tö kh«ng chiô ®a sang ChÝnh Tö? V× sao Nh¹c ChÝnh Tö lµm nh v× ®ã lµ chiÕc ®Ønh gi¶ . v©y? - NÕu «ng lµm nh vËy th× vua TÒ sÏ mÊt lßng tin víi «ng . C©u 2. Mét em bÐ ®· nhê B¸c ®iÒu g×? B¸c Nhãm 2. ®· lµm g× vµ v× sao B¸c lµm nh v©y? - Em bÐ ë P¸c Bã nhê B¸c mua cho mét chiÕc vßng b¹c. B¸c ®· høa vµ gi÷ lêi høa. - B¸c lµm nh vËy v× B¸c lµ ngêi träng ch÷ tÝn. 7 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t C©u 3. Ngêi s¶n xuÊt, kinh doing hµng ho¸ ph¶I lµm tèt viÖc g× ®èi víi ngêi tiªu ding ? V× sao ? Ký kÕt hîp ®ång ph¶I lµm ®óng ®iÒu g× ? V× sao kh«ng ®îc lµm tr¸I c¸c quy ®Þnh kÝ kÕt ? Nhãm 3. - §¶m b¶o mÉu m·, chÊt lîng ,gi¸ thµnh s¶n phÈm , th¸I ®é……… v× nÕu kh«ng sÏ mÊt lßng tin víi kh¸ch hµng - Ph¶I thùc hiÖn ®óng cam kÕt nÕu kh«ng sÏ ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ, thêi gian ,uy tÝn…..®Æc biÖt lµ lßng tin. C©u 4. Theo em trong c«ng viÖc , nh÷ng biÓu hiÖn nµo ®îc mäi ngêi tin cËy vµ tÝn nhiÖm ? Tr¸I ngîc víi nh÷ng viÖc lµm ®ã lµ g×? V× sao kh«ng ®îc tin cËy , tÝn nhiÖm ? Nhãm 4. - Lµm viÖc cÈn thËn , chu ®¸o , lµm trßn tr¸ch nhiÖm , trung thùc. * Lµm qua loa ®¹i kh¸I, gian dèi sÏ kh«ng ®îc tin cËy, tÝn nhiÖm v× kh«ng biÕt t«n träng nhau , kh«ng biÕt gi÷ ch÷ tÝn. * Bµi häc : Chóng ta ph¶I biÕt gi÷ ch÷ tÝn, HS c¸c nhãm th¶o luËn , cö th ký ghi chÐp gi÷ lêi høa , cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc lµm . Gi÷ ch÷ tÝn sÏ ®îc mäi ngêi tin yªu vµ quý vµ ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy . träng. HS c¶ líp nhËn xÐt , bæ sung . GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ tæ chøc häc sinh - Lµm tèt c«ng viÖc ®îc giao , gi÷ lêi høa, rót ra bµi häc . ®óng hÑn , lêi nãi ®I ®«I víi viÖc lµm , GV tæ chøc häc sinh liªn hÖ , t×m hiÓu kh«ng gian dèi. nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn. C©u 1. Muèn gi÷ ®îc lßng tin cña mäi ngêi - Gi÷ lêi høa lµ quan träng nhÊt , song bªn c¹nh ®ã cßn nh÷ng biÓu hiÖn nh kÕt qu¶ th× chóng ta cÇn lµm g×? c«ng viÖc , chÊt lîng s¶n phÈm , sù tin cËy. C©u 2. Cã ý kiÕn cho r»ng: gi÷ ch÷ tÝn chØ lµ gi÷ lêi høa. Em cho biÕt ý kiÕn vµ gi¶I - B¹n A høa ®I ch¬I víi B vµo chñ nhËt , nhng kh«ng may h«m ®ã bè b¹n B bÞ èm nªn thÝch v× sao ? b¹n kh«ng ®I ®îc . C©u 3. T×m vÝ dô thùc tÕ kh«ng gi÷ lêi høa nhng còng kh«ng ph¶I lµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn. C©u 4. GV dïng b¶ng phô: em h·y t×m nh÷ng biÓu hiÖn gi÷ ch÷ tÝn vµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng hµng ngµy. Hµng ngµy Gi÷ ch÷ tÝn Kh«ng gi÷ ch÷ tÝn Gia ®×nh ............................................ ................................................ Nhµ trêng ................................................ ............................................... X· héi ................................................. .................................................... Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Tõ c¸c néi dung ®· t×m hiÓu ë trªn , chóng ta rót ra thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn , sù cÇn thiÕt ph¶I gi÷ ch÷ tÝn trong cuéc sèng hµng ngµy vµ chóng ta ph¶I biÕt c¸ch rÌn luyÖn nh thÕ nµo . Néi dung cÇn ®¹t II- Néi dung bµi häc . 1- Gi÷ ch÷ tÝn. - Coi träng lßng tin , träng lêi høa 2- ý nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn. 8 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS ThÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn? ý nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn ? C¸ch rÌn luyÖn gi÷ ch÷ tÝn lµ g× ? HS Lµm viÖc ®éc lËp , tr¶ lêi c¸ nh©n GV nhËn xÐt , bæ sung - Em h·y gi¶I thÝch c©u : Ngêi sao mét hÑn th× nªn Ngêi sao chÝn hÑn th× quªn c¶ mêi . bảy lần từ chối con hơn một lần thất hứa Néi dung cÇn ®¹t - §îc mäi ngêi tin cËy, tÝn nhiÖm , tin yªu . Gióp mäi ngêi ®oµn kÕt vµ hîp t¸c. 3- C¸ch rÌn luyÖn . - Lµm tèt nghÜa vô cña m×nh - Hßan thµnh nhiÖm vô - Gi÷ lêi høa, ®óng hÑn - Gi÷ lßng tin III- Bµi tËp . Bµi tËp 1. ? Em cã ®ång t×nh víi nh÷ng biÓu hiÖn sau - Lµm viÖc cÈu th¶ ®©y kh«ng ? V× sao ? - Nãi hay lµm dë - §Ó bæ mÑ, anh chÞ nh¾c nhë nhiÓu -Thêng xuyªn vi ph¹m kû luËt nhµ trêng - M¾c lçi nhiÒu lÇn kh«ng söa ch÷a - NhiÒu lÇn kh«ng häc bµi - NghØ häc høa chÐp bµi song kh«ng thuéc bµi - Häc sinh tù bµy tá quan ®iÓm cña m×nh . §©y ®Òu lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña hµnh vi kh«ng biÕt gi÷ ch÷ tÝn. Bµi tËp 2. - §¸p ¸n ®óng: b lµ gi÷ ch÷ tÝn ?Häc sinh yªu cÇu cña ®Ò bµi c¶nh kh¸ch quan - §¸p ¸n ®óng: b lµ gi÷ ch÷ tÝn v× hoµn v× hoµn a,c,d,® kh«ng gi÷ ch÷ tÝn c¶nh kh¸ch quan Bµi tËp 3. S¾m vai - a,c,d,® kh«ng gi÷ ch÷ tÝn ChuyÖn x¶y ra ë nhµ H»ng: Mai ®Õn rñ H»ng ®I sinh nhËt nhng H»ng kh«ng ®I , vê høa ph¶I ®I ®ãn em vµo giê ®ã. GV kÕt luËn : TÝn lµ gi÷ lßng tin cña mäi ngêi. Lµm cho mäi ngêi tin tëng ë ®øc ®é , lêi nãi, vÞªc lµm cña m×nh .TÝn ph¶I ®îc thÓ trong cuéc sèng c¸ nh©n , gia ®×nh vµ ?HS NhËn xÐt c¸ch xö sù vµ b×nh chän hiÖn x· héi .Chóng ta ph¶I biÕt lªn ¸n nh÷ng kÎ nhãm tr¶ lêi hay nhÊt. kh«ng biÕt träng nh©n nghÜa, ¨n gian nãi dèi, lµm tr¸I ®¹o li. IV- Híng dÉn vÒ nhµ . - Häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp 2,3,4 SGK - ChuÈn bÞ bµi : PhÊp luËt vµ kû luËt - §äc tríc phÇn ®Æt vÊn ®Ò. TuÇn 5 - TiÕt 5 Bµi 5: ph¸p luËt vµ kû luËt I- Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp häc sinh hiÓu : - ThÕ nµo lµ ph¸p luËt , kû luËt, mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt . Häc sinh thÊy ® îc lîi Ých cña viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt . - Cã ý thøc t«n träng ph¸p luËt, kû luËt vµ tù gi¸c thùc hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt. BiÕt t«n träng ngêi cã tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt . - BiÕt x©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn ý thøc vµ thãi quen biÕt ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña ngêi kh¸c vµ chÝnh b¶n th©n minh. 9 II- ChuÈn bÞ 1- ThÇy : SGK , SGV, liÖu tham kh¶o 2- Trß: SGK, ®äc tríc bµi III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1- æn ®Þnh líp. 2- KiÓm tra bµi cò. Theo em , HS muèn gi÷ ch÷ tÝn cÇn ph¶I lµm g× ? H·y nªu mét vµi vÝ dô vÒ gi÷ ch÷ tÝn vµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn mµ em hoÆc b¹n em ®· lµm.? 3- Bµi míi. - Vµo bµi : Vµo ®Çu n¨m häc hµng n¨m , nhµ trêng tæ chøc cho häc sinh t×m hiÓu vÒ luËt ATGT . Nhµ trêng tiÕn hµnh phæ biÕn néi quy trêng häc cho toµn HS trong nhµ trêng Nh÷ng viÖc lµm trªn nh»m gi¸o dôc HS chóng ta vÊn ®Ò g× ?§Ó hiÓu râ thªm vÒ môc ®Ých yªu cÇu , ý nghÜa cña c¸c vÊn ®Ò nµy chóng ta vµo bµi häc h«m nay . Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV tæ chøc cho häc sinh ®äc vµ th¶o luËn I- §Æt vÊn ®Ò . c¶ líp néi dung phÇn ®Æt vÊn ®Ò. Nhãm 1. - VËn chuyÓn , bu«n b¸n ma tuý xuyªn Th¸i C©u 1: Lan – Lµo – ViÖt Nam Theo em Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· - Lîi dông PT c¸n bé c«ng an cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh thÕ nµo ? - Mua chuéc c¸n bé nhµ níc C©u 2: Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· g©y ra nh÷ng hËu qu¶ g× ? Chóng ®· bÞ trõng ph¹t nh thÕ nµo ? Nhãm 2. - Tèn tiÒn cña , gia ®×nh tan n¸t - Huû ho¹i nh©n c¸ch con ngêi - C¸n bé tho¸I ho¸ , biÕn chÊt - C¸n bé c«ng an vi ph¹m * Chóng ®· bÞ trõng ph¹t - 22 bÞ c¸o : 8 tö h×nh, 6 chung th©n , 2 ¸n 20 m¬I n¨m , cßn l¹i tõ 1-9 n¨m tï vµ ph¹t tiÒn . C©u 3: §Ó chèng l¹i téi ph¹m c¸c ®ång chÝ c«ng an cÇn ph¶I cã phÈm chÊt g× ? Nhãm 3. - Dòng c¶m , mu trÝ vît qua khã kh¨n , trë C©u 4: ng¹i. Chóng ta rót ra bµi häc g× qua vô ¸n - V« t, trong s¹ch, t«n träng ph¸p luËt , cã trªn ? tÝnh kû luËt . GV ghi c©u hái lªn b¶ng phô Cho häc sinh th¶o luËn tõng c©u vµ tr¶ lêi Nhãm 4. ®éc lËp . - Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt - Tr¸nh xa tÖ n¹n ma tuý GV tæ chøc HS tho¶ luËn dùa vµo néi dung - Gióp ®ì c¸c c¬ quan...... bµi häc . - Cã nÕp sèng lµnh m¹nh... C©u 1: Nhãm 1. §iÒn ý thÝch hîp vµo « trèng . GV dïng b¶ng phô ghi néi dung cña bµi tËp Ph¸p luËt nµy . - Lµ quy t¾c xö sù Ph¸p luËt Kû luËt chung - Cã tÝnh b¾t buéc ……………….. ……………….. - Do nhµ níc ban ……………….. …………………. hµnh - Nhµ níc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng biÖn ph¸p GD, thuyÕt phôc vµ cGV gîi ý cho HS tr¶ lêi. ìng chÕ. - Hé kinh doanh ph¶I nép thuÕ ,nÕu cã hµnh vi trèn thuÕ th× ph¸p luËt sÏ xö ph¹t - HS thùc hiÖn néi quy nhµ trêng. Nhãm 2. 10 Kû luËt - Lµ nh÷ng quy ®Þnh, quy íc. - Mäi ngêi tu©n theo - TËp thÓ , céng ®ång ®Ò ra. - §¶m b¶o mäi ngêi ho¹t ®éng thèng nhÊt. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t VD: nghe hiÖu lÖnh cña trèng tÊt c¶ vµo líp - Ph¸p luËt vµ kû luËt gióp con ngêi cã hoÆc ra ch¬i. chuÈn mùc chung ®Ó rÌn luyÖn thèng nhÊt trong hµnh ®éng . C©u 2. - Ph¸p luËt vµ kû luËt cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ ý nghÜa cña ph¸p luËt vµ kû luËt. quyÒn lîi cña mäi ngêi - Ph¸p luËt vµ kû luËt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi C©u 3. cho c¸ nh©n, x· héi ph¸t triÓn . Ngêi häc sinh cã cÇn tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng ? V× sao ? Em h·y Nhãm 3. nªu vÝ dô cô thÓ ? - Mçi c¸ nh©n häc sinh biÕt thùc hiÖn tèt kû luËt th× néi quy nhµ trêng sÏ ®îc thùc hiÖn C©u 4. tèt. Häc sinh chóng ta cÇn ph¶I lµm g× ®Ó thùc - HS biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt tèt? cho x· héi æn ®Þnh vµ b×nh yªn. GV gi¶I thÝch thªm nh÷ng quy ®Þnh cña tËp thÓ ph¶I tu©n theo nh÷ng quy ®Þn cña ph¸p luËt . Nhãm 4. - HS cÇn thêng xuyªn vµ tù gi¸c thùc hiÖn GV ngêi thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vµ kû luËt ®óng quy ®Þnh cña nhµ trêng , céng ®ång vµ lµ ngêi cã ®¹o ®øc , lµ ngêi biÕt tù träng vµ nhµ níc. t«n träng quyÒn lîi, danh dù ngêi kh¸c. II- Néi dung bµi häc . GV ®µm tho¹i cïng häc sinh t×m hiÓu néi 1- Ph¸p luËt dung bµi häc . Gäi häc sinh ®äc néi dung 2- Kû luËt . 3- ý nghÜa cña ph¸p luËt vµ kû luËt bµi häc SGK. 4- Häc sinh cÇn lµm g× . HS liªn hÖ : TÝnh kû luËt cña häc sinh ®îc * Cho häc sinh lµm bµi tËp nhanh t¹i líp . - Tù gi¸c, tÝch cùc , vît khã trong häc tËp thÓ hiÖn nh thÕ nµo ? - Häc b¶I , lµm bµi ®Çy ®ñ , kh«ng quay cãp, GV chia HS thµnh 2 nhãm cïng tham gia trËt tù nghe gi¶ng, thùc hiÖn giê giÊc ra vµo líp . trß ch¬I . - Trong sinh ho¹t céng ®ång lu«n hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao , cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc chung . III- Bµi tËp Bµi tËp 3- 4 SGK. GV kªt luËn toµn bµi . GV tæ chøc cho häc sinh ch¬I trß ch¬I s¾m Ph¸p luËt lµ mét trong nh÷ng ph¬ng vai theo c¸c t×nh huèng SGK. HS c¸c nhãm tù ph©n vai, tù nghÜ ra lêi tiÖn ®Ó nhµ níc qu¶n lý x· héi . Cô thÓ h¬n lµ nhµ níc qu¶n lý x· héi b»ng ph¸p luËt . tho¹i, kÞch b¶n - Tõ tiÓu phÈm trªn , chóng ta thÊy ý Ph¸p luËt gióp mçi c¸ nh©n , c«ng ®ång, x· héi cã tù do thùc sù , ®¶m b¶o sù b×nh yªn , kiÕn ñng hé b¹n chi ®éi trëng lµ ®óng. sù c«ng b»ng trong x· héi . TÝnh kû luËt ph¶I dùa trªn ph¸p luËt. Khi cßn lµ häc sinh trong nhµ trêng chóng ta ph¶I tù gi¸c rÌn luyÖn , gãp phÇn nhá cho sù b×nh yªn cho gia ®×nh vµ x· héi. - IV- Híng dÉn vÒ nhµ Häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp ®Çy ®ñ . Su tÇm tôc ng÷, ca dao , danh ng«n Xem tríc bµi 6. 11 TuÇn 6 - TiÕt 6 bµi 6: x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh I- Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS: - HiÓu ®îc t×nh b¹n trong s¸ng , lµnh m¹nh trong thùc tÕ. Ph©n tÝch ®îc ®Æc ®iÓm vµ ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh ®èi víi con ngêi trong cuéc sèng . - Cã th¸I ®é quý träng t×nh b¹n ; mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. - BiÕt ®¸nh gi¸ th¸I ®é cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c trong quan hÖ b¹n bÌ. BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. II- ChuÈn bÞ 1- ThÇy : SGK, SGV, b¶ng phô, c¸c mÈu chuyÖn , ca dao , tôc ng÷….. 2- Trß: SGK, xem tríc bµi . III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1- æn ®Þnh líp. 2- KiÓm tra bµi cò. -Hµnh vi nµo sau ®©y cã tÝnh kû luËt ? -§i häc vÒ nhµ ®óng giê -Tr¶ s¸ch cho b¹n ®óng hÑn -Dïng ®å dông häc tËp ®Ó ®óng n¬I quy ®Þnh -§äc truyÖn trong giê häc GDCD -§i xe ®¹p hµng 3 -§¸ bãng ngoµi ®êng phè -Kh«ng giÊu giÕm bµi kiÓm tra ®îc ®iÓm kÐm Em hiÓu thÕ nµo lµ ph¸p luËt ? ë trêng ta cã hiÖn tîng vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng ? Häc sinh cÇn lµm g× ®Ó rÌn luyÖn cho m×nh lèi sèng cã kû luËt vµ ph¸p luËt ? 3-Bµi míi. - Vµo bµi : GV ®äc cho häc sinh nghe nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ t×nh b¹n. B¹n bÌ lµ nghÜa t¬ng th©n Khã kh¨n thuËn lîi ©n cÇn cã nhau B¹n bÌ lµ nghÜa tríc sau Tuæi th¬ cho ®Õn b¹c ®Çu kh«ng phai. Ra ®i võa gÆp b¹n hiÒn Còng b»ng ¨n qu¶ ®µo tiªn trªn trêi. Em hiÓu g× vÒ ý nghÜa cña hai c©u ca dao trªn ? §Ó hiÒu thªm vÒ nh÷ng t×nh c¶m b¹n bÌ mµ hai c©u ca dao trªn ®Ò cËp ®Õn , chóng ta ®I t×m hiÓu bµi häc ngµy h«m nay . Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV trong cuéc sèng , ai còng cã t×nh I- §Æt vÊn ®Ò. b¹n . Tuy nhiªn t×nh b¹n cña mçi ngêi mét vÎ, rÊt phong phó , ®a d¹ng.Chóng ta cïng t×m hiÓu t×nh b¹n vÜ ®¹i cña M¸c vµ Nhãm 1. ¨ng ghen - Lµ ®ång chÝ trung kiªn lu«n s¸t c¸nh bªn Gäi HS ®äc truyÖn SGK M¸c. GV chia líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn - Lµ ngêi b¹n th©n thiÕt cña gia ®×nh M¸c. - «ng lu«n gióp ®ì M¸c trong nh÷ng lóc khã C©u 1. kh¨n Nªu nh÷ng viÖc lµm cña ¨ng ghen ®èi - «ng lµm kinh doanh lÊy tiÒn gióp M¸c. víi M¸c ? Nhãm 2. C©u 2. - T×nh b¹n cña M¸c - ¨ng ghen thÓ hiÖn sù Nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh b¹n vÜ ®¹i quan t©m , gióp ®ì cña M¸c – ¨ng ghen ? - Th«ng c¶m s©u s¾c - §ã lµ t×nh b¹n c¶m ®éng vÜ ®¹i nhÊt. C©u 3. Nhãm 3. T×nh b¹n cña M¸c vµ ¨ng ghen dùa trªn - T×nh b¹n cña M¸c - ¨ng ghen dùa trªn c¬ 12 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS c¬ së nµo ? GV bæ sung : ChÝnh nhë sù gióp ®ì vÒ v©t chÊt vµ tinh thÇn cña ¨ng ghen mµ M¸c ®· yªn t©m hoµn thµnh bé t b¶n næi tiÕng. Lª- nin nhËn xÐt: “nh÷ng quan hÖ c¸ nh©n gi÷a ngêi ®ã vît qua xa mäi truyÖn cæ tÝch c¶m ®éng nhÊt nãi vÒ t×nh b¹n cña ngêi xa.” HS rót ra bµi häc . GV nhËn xÐt, bæ sung vµ kÕt luËn phÇn ®Æt vÊn ®Ò . T×nh b¹n cao c¶ gi÷a M¸c- ¨ng ghen cßn dùa trªn nÒn t¶ng lµ sù gÆp gì trong t×nh c¶m lín ®ã lµ: yªu tæ quèc, yªu nh©n d©n, s½n sµng chiÕn ®Êu hi sinh . Nã lµ sù g¾n bã chÆt chÏ vÒ lîi Ých chÝnh trÞ cïng mét thÕ giíi quan vµ mét ý thøc ®¹o ®øc. GV tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn c¶ líp (GV ghi lªn b¶ng phô) C©u 1. Em cho biÕt ý kiÕn vÒ ®Æc ®iÓm cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh . Gi¶I thÝch v× sao ? Néi dung cÇn ®¹t së : + §ång c¶m s©u s¾c. + Cã chung xu híng ho¹t ®éng + Cã chung lý tëng * Bµi häc : HS tù rót ra bµi häc cho b¹n th©n m×nh. II- Néi dung bµi häc. 1-T×nh b¹n . §Æc ®iÓm - T×nh b¹n lµ sù tù nguyÖn , b×nh ®¼ng - T×nh b¹n cÇn cã sù th«ng c¶m , ®ång c¶m s©u s¾c. - T«n träng , tin cËy, ch©n thµnh. - Quan t©m gióp ®ì nhau - V× lîi Ých cã thÓ khai th¸c ®îc - Bao che cho b¹n - Rñ rª héi hÌ Tèt Kh«ng tèt. GV híng dÉn häc sinh khai th¸c ý kiÕn tr¶ - T×nh b¹n lµ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a hai hoÆc lêi ®Ó dÉn ®Õn ®Þnh nghÜa t×nh b¹n vµ ®Æc nhiÒu ngêi trªn c¬ së tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, ®iÓm cña t×nh b¹n. hîp nhau vÒ së thÝch , c¸ tÝnh , môc ®Ých ,lý tëng . C©u 2. Em cho biÕt ý kiÕn vµ gi¶i thÝch v× sao 2- §Æc ®iÓm cña t×nh b¹n . cã ngêi cho r»ng : - Th«ng c¶m vµ chia sÎ - Kh«ng cã t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh - T«n träng , tin cËy vµ ch©n thµnh m¹nh gi÷a hai ngêi kh¸c giíi - Quan t©m, gióp ®ì nhau - T×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh chØ - Trung thùc , nh©n ¸i, vÞ tha cÇn ®Õn tõ mét phÝa. * Cã t×nh b¹n cña hai ngêi kh¸c giíi v× t×nh C©u 3. b¹n cña hä ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së ®¹o C¶m xóc cña em khi : ®øc cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. - Cïng chia sÎ niÓm vui , nçi buån víi b¹n - Cïng b¹n bÌ häc tËp , vui ch¬I , gi¶I trÝ. - Khi gia ®×nh gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ 3- ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®I häc nhng em ®îc m¹nh. b¹n bÌ gióp ®ì. - Gióp con ngêi thÊy Êm ¸p , tù tin , yªu cuéc - Do ®ua ®ßi víi b¹n bÌ xÊu em ®· vi sèng h¬n , biÕt tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó sèng tèt ph¹m ph¸p luËt . Nhng em ®· ®îc b¹n bÌ h¬n . gióp ®ì nhËn ra sai lÇm vµ sèng tèt h¬n GV: Nh÷ng c¶m xóc , suy nghÜ cña c¸c em chÝnh lµ ý nghÜa cña t×nh b¹n ®èi víi mçi ngêi chóng ta . HS ®äc néi dung ghi nhíi SGK. III- Bµi tËp . ? Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ 1-Bµi tËp 1. t×nh b¹n. Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ t×nh 13 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS ?Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo sau ®©y ? - Cêng häc giái nhng Ýt quan t©m ®Õn b¹n bÌ . - HiÒn, Hµ th©n nhau vµ bªnh vùc, b¶o vÖ nhau mçi khi m¾c sai lÇm . - Sinh nhËt Tïng, em kh«ng mêi S¬n v× hoµn c¶nh gia ®×nh S¬n khã kh¨n . ? Em sÏ lµm g× nÕu thÊy b¹n m×nh . - M¾c khuyÕt ®iÓm hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt – khuyªn ng¨n vµ gióp b¹n tiÕn bé . - BÞ ngêi kh¸c rñ rª, l«I kÐo sö dông ma tuý – cïng mäi ngêi khuyªn ng¨n , gióp ®ì b¹n tr¸nh xa ma tuý. - Cã chuyÖn buån hoÆc gÆp khã kh¨n rñi ro trong cuéc sèng- an ñi , ®éng viªn , gÇn gòi b¹n . - Kh«ng che giÊu khuyÕt ®iÓm cho em . b¹n. Néi dung cÇn ®¹t - ¨n chän n¬I , ch¬I chän b¹n  - Thªm b¹n, bít thï  - Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n  - Uèng níc nhí nguån  - Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá  2- Bµi tËp 2. - Cêng häc giái nhng Ýt quan t©m ®Õn b¹n bÌ . - HiÒn, Hµ th©n nhau vµ bªnh vùc, b¶o vÖ nhau mçi khi m¾c sai lÇm . - Sinh nhËt Tïng, em kh«ng mêi S¬n v× hoµn c¶nh gia ®×nh S¬n khã kh¨n . 3-Bµi tËp 3. - M¾c khuyÕt ®iÓm hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt – khuyªn ng¨n vµ gióp b¹n tiÕn bé . - BÞ ngêi kh¸c rñ rª, l«I kÐo sö dông ma tuý – cïng mäi ngêi khuyªn ng¨n , gióp ®ì b¹n tr¸nh xa ma tuý. - Cã chuyÖn buån hoÆc gÆp khã kh¨n rñi ro trong cuéc sèng- an ñi , ®éng viªn , gÇn gòi b¹n . Kh«ng che giÊu khuyÕt ®iÓm cho em . IV- Híng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - Su tÇm tôc ng÷ , ca dao , danh ng«n, mÈu chuyÖn vÒ chñ ®Ò nµy . - ChuÈn bÞ bµi 7. TuÇn 7 - Bµi 7 TiÕt 7: TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi I- Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS: - HiÓu ®îc c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng chÝnh trÞ , x· héi . Häc sinh thÊy cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi v× lîi Ých vµ ý nghÜa cña nã. - H×nh thµnh niÒm tin yªu vµo cuéc sèng tèt ®Ñp , tin vµo con ngêi . C¸c em mong muèn tham gia c¸c ho¹t ®éng cña líp , trêng vµ x· héi. - Cã kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi. H×nh thµnh kü n¨ng hîp t¸c , tù kh¼ng ®Þnh trong cuéc sèng céng ®ång II- ChuÈn bÞ 1- ThÇy: SGK, SGV, sù kiÖn , tÊm g¬ng tèt ë ®Þa ph¬ng , tranh ¶nh …. 2- Trß : SGK, ®äc tríc bµi . III- TIÕn tr×nh d¹y häc 1- æn ®Þnh líp 2- KiÓm tra 15 phót. §Ò bµi : C©u 1: Em ®ång t×nh víi ý kiÕn nµo sau ®©y a- B¹n bÌ cïng gióp nhau tiÕn bé b- §· lµ b¹n bÌ th©n thiÕt cÇn ph¶I b¶o vÖ nhau c- Cã b¹n bÌ tèt sÏ kh¾c phôc ®îc khã kh¨n 14 d- Dµnh nhiÒu thêi gian vui ch¬I , héi hÌ víi b¹n bÌ lµ ®iÒu cÇn thiÕt cña t×nh b¹n ch©n chÝnh C©u 2. T×m nh÷ng c©u tôc ng÷ , cao dao nãi vÒ t×nh b¹n . §¸p ¸n: C©u 1: §¸p ¸n ®óng lµ : a,b,c C©u 2: - Chän b¹n mµ ch¬i , chän n¬i mµ ë - Ngùa ch¹y cã bµy , chim bay cã b¹n - Ra vÒ nhí b¹n khãc thÇm N¨m th©n ¸o v¶I ít ®Çm c¶ n¨m 3- Bµi míi . - Vµo bµi : GV ®a ra 2 vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay lµ TTATGT vµ vÊn ®Ò vÖ sinh m«i trêng . Víi hai vÊn ®Ò nµy lµ häc sinh chóng ta cã thÓ lµm g× ®Ó gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh tham gia vµo viÖc h¹n chÕ vµ phßng ngõa….. HS ®ãng vai 1 t×nh huèng tham gia b¶o vÖ m«I trêng , häc sinh thÓ hiÖn c¸ch øng xö qua t×nh huèng ®ã . §Ó hiÓu râ thªm vÒ c¸c h×nh thøc tham gia , ý nghÜa cña ho¹t ®éng trªn ta nghiªn cøu bµi häc h«m nay . Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t GV tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn nhãm I- §Æt vÊn ®Ò Chia líp thµnh 3 nhãm øng víi c¸c c©u hái Nhãm 1. sau : - Kh«ng ®ång ý v× nh vËy sÏ kh«ng ph¸t triÓn toµn diÖn. ChØ biÕt ch¨m cho lîi Ých c¸ C©u 1. nh©n mµ kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých tËp Cã quan niÖm cho r»ng: ®Ó lËp nghiÖp chØ thÓ , kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång. cÇn häc v¨n ho¸, tiÕp thu KHKT….kh«ng cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng . Em cã ®ång Nhãm 2. - §ång ý v× nh vËy chóng ta sÏ ph¸t triÓn t×nh kh«ng ? T¹i sao ? toµn diÖn cã t×nh c¶m biÕt yªu th¬ng mäi ngêi, cã tr¸ch nhiÖm víi tËp thÓ , céng ®ång . C©u 2. Cã quan niÖm cho r»ng : Häc tËp v¨n hãa tèt, rÌn luyÖn kü n¨ng lao ®éng lµ cÇn nhng cha ®ñ ph¶I tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi . Em cã ®ång ý víi ý kiÕn Nhãm 3. - Häc tËp v¨n hãa ®ã kh«ng ? T¹i sao ? - Tham gia s¶n xuÊt cña c¶I vËt chÊt - Tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y - Ho¹t ®éng x· héi - Ho¹t ®éng gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi. C©u 3. H·y kÓ c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi - Ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa - Tham gia phßng chèng TNXH mµ em biÕt , em tham gia - Tham gia c¸c h×nh thøc CLB nh : Tr¨ng GV híng dÉn häc sinh th¶o luËn vµ ®a ra ý trßn , th¬, to¸n häc …… kiÕn HS c¶ líp tham gia ý kiÕn nhËn xÐt GV ®a ra mét vµi vÝ dô vÒ c¸ nh©n trong “Cuéc sèng kh«ng chØ cÇn cã tri thøc x· héi kh«ng biÕt, kh«ng quan t©m ®Õn ho¹t khoa häc mµ cÇn cã t©m hån vµ mét sè kü ®éng chÝnh trÞ -x· héi. n¨ng kh¸c.” GV ®a ra g¬ng ngêi tèt viÖc tèt. Hä lµ nh÷ng ngêi cã ®ñ tµi ,®øc, cã tr¸ch nhiÖm víi x· héi . Em hiÓu g× vÒ néi dung c©u danh ng«n sau: GV tæng kÕt vµ chuyÓn ý: Quan niÖm cña chóng ta vÒ ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi lµ rÊt ®óng ®¾n. C¸c em ®· kÓ ra ®îc c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - XH . Nhng v× sao gäi II- Néi dung bµi häc. 15 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ XH th× chóng ta sang phÇn néi dung bµi häc. GV híng dÉn häc sinh th¶o luËn c¶ líp , sö dông ý kiÕn cña 3 nhãm cho häc sinh lùa chän. GV kÎ b¶ng phô: §iÒn vµo b¶ng sau nh÷ng néi dung thÝch hîp. Ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc - Tham gia s¶n xuËt cña c¶i vËt chÊt. - Tham gia chèng chiÕn tranh , khñng bè. Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - ®oµn thÓ - Tham gia c¸c ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn , §éi thiÕu niªn - Tham gia héi cùu chiÕn binh ….. Ho¹t ®éng cña GV vµ HS GV nhËn xÐt vµ ®µm tho¹i cïng häc sinh Theo dâi b¶ng trªn em hiÓu thÕ nµo lµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi ? Ho¹t ®éng nh©n ®¹o ,b¶o vÖ m«i trêng tù nhiªn vµ x· héi - Ho¹t ®éng héi tõ thiÖn - Ho¹t ®éng nh©n ®¹o - Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo - §Òn ¬n ®¸p nghÜa. - Gi÷ g×n TTAN th«n xãm. Néi dung cÇn ®¹t 1- Ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi. Nªu ý nghÜa cña viÖc tham gia c¸c ho¹t - Häc sinh dùa vµo b¶ng trªn ghi tãm t¾t vµo vë. ®éng chÝnh trÞ - x· héi ? Häc sinh cÇn lµm g× ®Ó tham gia c¸c ho¹t 2- ý nghÜa cña c¸c ho¹t ®éng nµy. ®éng chÝnh trÞ - x· héi? - Lµ c¬ héi , ®iÒu kiÖn ®Ó mçi c¸ nh©n béc lé, rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vµ ®ãng gãp GV gi¶I thÝch vµ ghi tãm t¾t lªn b¶ng. trÝ tuÖ vµ c«ng søc cña m×nh vµo c«ng viÖc GV nªu c©u hái cho c¶ líp th¶o luËn chung cña x· héi. C©u 1. Em h·y kÓ vÒ g¬ng ngêi tèt, viÖc tèt 3- Häc sinh cÇn lµm . tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· - TÝch cùc tham gia , h×nh thµnh th¸i ®é , niÒm héi ? tin ,rÌn luyÖn c¸ch øng xö , n¨ng lùc tæ chøc........ C©u 2. Khi tham gia c¸c ho¹t ®éng CT- XH do VD: trêng líp vµ ®Þa ph¬ng tæ chøc , em th- C«ng ty A cña anh N. V.B tµi trî h¬n 70 triÖu êng xuÊt ph¸t tõ lý do nµo ? ®ång ®Ó x©y dùng hµng chôc ng«i nhµ t×nh nghÜa C©u 3. - Vî chång doanh nghiÖp NguyÔn Xoan Cung X©y dùng kÕ ho¹ch tham gai c¸c ho¹t vµ B¹ch ThÞ Hêng lµm tõ thiÖn khuyÕn häc ®éng CT- XH .§Ó thùc hiÖn tèt c¸c kÕ - B¸c PhÈm Vinh vËn ®éng x©y dùng quü ho¹ch cÇn cã yªu cÇu g× ? khuyÔn häc . Thêi N¬i Néi dung gian tham gia - Thanh niªn hiÕn m¸u nh©n ®¹o - Thanh niªn tham gia dän vÖ sinh m«i trTõ 5/9 - ChuÈn bÞ s¸ch êng...... ®Õn 12/9 vë, dông cô häc - BÝ th chi ®oµn x· A ®Õn tõng hé gia ®×nh cã tËp cho n¨m häc con em nghiÖn mµ tuý vËn ®éng ®i cai nghiÖn. míi. - Tham gia ®ång diÔn chuÈn bÞ Trêng khai gi¶ng * XuÊt ph¸t tõ lÝ do : - Hoµn thµnh c«ng viÖc - Lo l¾ng , sèt s¾ng trong c«ng viÖc ®i ®óng giê 16 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS - Hëng øng th¸ng an toµn X· héi giao th«ng Néi dung cÇn ®¹t - Lµm cho xong c«ng viÖc - T×nh c¶m niÒm tin trong s¸ng - Ham thÝch ho¹t ®éng - Cã lîi cho m×nh vµ mäi ngêi - Yªu cÇu cña thÇy c«. * Yªu cÇu : - Tù gi¸c , chñ ®éng , ®¶m b¶o néi dung häc tËp, viÖc nhµ vµ c¸c ho¹t ®éng §oµn- -HS ®éc l¹i néi dung bµi häc SGK vµ ghi tãm §éi. t¾t vµo vë . - §iÒu chØnh khi cÇn thiÕt, ®éng viªn vµ III- Bµi tËp nh¾c nhë nhau cïng thùc hiÖn. Bµi tËp 2 SGK trang 19 §¸p ¸n ®óng lµ. - Chèng ng¹i khã , ng¹i khæ cÇn kiªn tr× - Ho¹t ®éng thÓ hiÖn tÝnh tÝch cùc lµ : a,e,g,i,k,j ? Ph©n lo¹i c¸c biÓu hiÖn - Ho¹t ®éng thÓ hiÖn tÝnh tiªu cùc lµ : b,c,d,®,h Bµi tËp 4. Em gi¶I thÝch ®Ó b¹n râ: 5 n¨m míi cã 1 lÇn bÇu cö bãng ®¸ kh«ng xem trËn nµy th× xem trËn kh¸c. Häc sinh ph¶I tham gia c¸c ho¹t ®éng CTXH cô thÓ lµ tuyªn truyÒn, cæ ®éng cho ngµy bÇu cö ®ã lµ viÖc lµm thÓ hiÖn lßng yªu níc. Xong c«ng viÖc rñ b¹n cïng xem bãng ®¸ lóc kh¸c IV- Híng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp 1,3,5 SGK T20 - Su tÇm tranh , ¶nh, thµnh tÝch c¸ nh©n , tËp thÓ vÒ c¸c ho¹t ®éng CT-XH - Xem tríc bµi 8 TuÇn 8 - TiÕt 8 Bµi 8: T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c I- Môc tiªu cÇn ®¹t Gióp HS: - HiÓu néi dung , ý nghÜa vµ nh÷ng yªu cÇu cña viÖc t«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c. - Ph©n biÖt hµnh vi ®óng hoÆc sai trong viÖc häc hái c¸c d©n téc kh¸c; tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc ; tÝch cùc häc tËp n©ng cao hiÓu biÕt vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng x©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc. - Cã lßng tù hµo d©n téc vµ t«n träng c¸c d©n téc kh¸c ,cã nhu cÇu t×m hiÒu vµ häc tËp nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp trong nÒn v¨n ho¸ cña c¸c d©n téc . II- ChuÈn bÞ 1- ThÇy : SGK, SGV, tranh ¶nh, t liÖu vÒ nh÷ng thµnh tùu mét sè níc, b¶ng phô. 2- Trß : SGK, ®äc tríc bµi . III- TiÕn tr×nh d¹y häc 1- æn ®Þnh líp 2- KiÓm tra bµi cò. Cho biÕt nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi cña líp , trêng vµ ®Þa ph¬ng em . ý nghÜa cña viÖc tham gia tèt c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi lµ g× ? 3- Bµi míi. - Vµo bµi : GV nªu mét vµi c«ng tr×nh x©y dùng khoa häc vÜ ®¹i cña mét sè d©n téc trªn thÕ giíi: Th¸p Ðp Phen cña Ph¸p , Trung Quèc võa phãng thµnh c«ng tµu vò trô cã ngêi l¸I mang tªn “ThÇn ch©u 6 vµo quü ®¹o cña tr¸I ®Êt.” Em cã nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng c«ng tr×nh trªn ? 17 Tr¸ch nhiÖm cña chóng ta nãi riªng, vµ ®Êt níc ta nãi chung lµ nh thÕ nµo ®èi víi nh÷ng thµnh tùu ®ã ? Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t I- TruyÖn ®äc GV mêi 3 häc sinh cã giäng ®äc tèt ®äc 3 - B¸c Hå suèt 30 n¨m b«n ba häc hái kinh néi dung cña phÇn ®Æt vÊn ®Ò . nghiÖm ®Êu tranh t×m ®êng cøu níc. - B¸c lµ hiÖn tîng kiÖt xuÊt vÒ quyÕt t©m cña GV ®µm tho¹i cïng häc sinh t×m hiÓu toµn d©n téc. nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n träng vµ häc hái - B¸c ®· cèng hiÕn ®êi m×nh cho sù nghiÖp c¸c d©n téc kh¸c gi¶I phãn d©n téc vµ hoµ b×nh , tiÕn bé thÕ giíi . V× sao B¸c Hå cña chóng ta ®îc coi lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ gÝíi ? ViÖt Nam ®· cã nhøng ®ãng gãp : - Cè §« HuÕ, VÞnh H¹ Long , Phè cæ Héi An, Th¸nh ®Þa Mü S¬n , Phong Nha KÌ Bµng, Nh· ViÖt Nam ®· cã nh÷ng ®ãng gãp g× ®¸ng nh¹c cung ®×nh HuÕ , v¨n ho¸ Èm thùc ba tù hµo vµo nªn v¨n ho¸ thÕ gÝíi ? Em h·y miÒn , ¸o dµi ViÖt Nam … nªu thªm mét vµi vÝ dô kh¸c ? - Trung Quèc ®· më réng quan hÖ - Häc tËp kinh nghiÖm c¸c níc kh¸c - Ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp míi Lý do nµo khiÕn nÒn kinh tÕ Trung Quèc - Hîp t¸c TQ- VN ph¸t triÓn tèt. trçi dËy m¹nh mÏ ? - ViÖt Nam ®i t¾t ®ãn ®Çu tÝch cùc tiÕp thu c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt cña thÕ giíi. VD : M¸y vi tÝnh , ®iÖn tö viÔn th«ng , ti vi mµu , ®iÖn tho¹i di ®éng........ Níc ta cã tiÕp thu vµ sö dông nh÷ng thµnh tùu mäi mÆt cña thÕ gÝíi kh«ng ? * Bµi häc : Nªu vÝ dô ? - Ph¶i biÕt t«n träng va häc hái c¸c d©n téc kh¸c. Häc tËp nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ cña c¸c téc kh¸c trªn thÕ giíi ®Ó x©y dùng , b¶o Qua phÇn ®Æt vÊn ®Ò trªn chóng ta rót d©n vÖ tæ quèc. ra ®ù¬c bµi häc g× ? 1. GV chèt l¹i : Gi÷a c¸c d©n téc cã sù häc Nhãm Chóng ta cÇn t«n träng chñ quyÒn, lîi Ých , tËp hinh nghiÖm lÉn nhau vµ sù ®ãng gãp nÒn v¨n ho¸. cña mçi d©n téc sÏ lµm phong phó nÒn - Cã quan hÖ h÷u nghÞ kh«ng ph©n biÖt v¨n ho¸ nh©n lo¹i. - CÇn khiªm tèn häc hái bæ sung kinh nghiÖm GV tæ chøc líp thµnh 4 nhãm ®Ó th¶o - ThÓ hiÖn lßng tù hµo d©n téc luËn theo c¸c c©u hái sau : * V× : - Mçi d©n téc cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ riªng mµ chóng ta kh«ng cã . C©u 1. Gi¸ v¨n ho¸, tinh thÇn, cña d©n téc kh¸c Chóng ta cã cÇn t«n träng vµ häc hái gióp ta trÞ ph¸t triÓn kinh tÕ, v¨n hãa, KHKT..... c¸c d©n téc kh¸c kh«ng ? V× soa ? - §Êt níc ta cßn nghÌo tr¶i qua chiÕn tranh nªn cÇn ...... Nhãm 2. - Chóng ta nªn häc tËp : + Thµnh tùu KHKT + Tr×nh ®é qu¶n lý + V¨n häc nghÖ thuËt C©u 2. VD :M¸y mãc hiÖn ®¹i , vò khÝ tèi t©n ,viÔn Chóng ta nªn häc tËp vµ tiÕp thu nh÷ng th«ng , vi tÝnh, ®êng x¸, cÇu cèng, kiÕn tróc, g× ë c¸c d©n téc kh¸c? Nªu vÝ du ? 18 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t ©m nh¹c......... Nhãm 3. - T«n träng vµ häc hái , giao lu vµ hîp t¸c - Häc c¸c níc ph¸t triÓn , ®ang pt - TiÕp thu cã chän läc , tr¸nh b¾t chíc rËp C©u 3. khu«n Nªn häc tËp c¸c d©n téc kh¸c nh thÕ - Ph¶i tù chñ , ®éc lËp cã lßng tin nµo ? LÊy vÝ vÒ mét sè trêng hîp nªn hoÆc kh«ng nªn träng viÖc häc tËp c¸c d©n téc * C¸I nªn häc: kh¸c. - Nh VD trªn * C¸I kh«ng nªn häc: C©u 4. - V¨n ho¸ ®åi truþ ®éc h¹i, lèi sèng thùc Häc sinh cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t«n dông ch¹y theo ®ång tiÒn, ch¹y theo mèt…… träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh·c ? Nhãm 4. - HS tù tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh GV chèt l¹i : CÇn t«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c mét c¸ch chän läc v× II- Néi dung bµi häc ®iÒu ®ã gióp cho d©n téc ta ph¸t trتn vµ 1- T«n träng vµ häc hái c¸c d©n téc kh¸c. gi÷ ®îc b¶n s¾c d©n téc. - Lµ t«n träng chñ quyÒn , lîi Ých - Lu«n t×m hiÓu vµ tiÕp thu Qua néi dung t×m hiÓu trªn ®©y ta rót 2- ý nghÜa cña viÖc t«n träng vµ häc hái ra néi dung bµi häc h«m nay c¸c d©n téc kh¸c. - T¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt níc ta ph¸t triÓn nhanh - Gãp phÇn x©y dùng nÒn v¨n ho¸ nh©n Em hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng vµ häc lo¹i tiÕn bé v¨n minh hái c¸c d©n téc kh¸c ? 3- Chóng ta cÇn lµm . - TÝch cùc t×m hiÓu, häc tËp d©n téc kh¸c - TiÕp thu cã chän läc , phï hîp víi ®iÒu ý nghÜa cña viÖc t«n träng vµ häc hái kiÖn , hoµn c¶nh . c¸c d©n téc kh¸c ? Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó häc hái c¸c d©n téc kh¸c ? GV mêi mét HS ®äc néi dung bµi häc SGK. (Häc sinh th¶o luËn c¶ líp) III- Bµi tËp Bµi tËp 4 SGK tr 22 - §ång ý víi ý kiÕn cña b¹n Hoµ v×: Nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn tuy cã thÓ nghÌo nµn , l¹c hËu nhng ®· cã nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ mang b¶n s¾c dan téc , mang tÝnh ? Em ®ång ý víi ý kiÕn nµo sau ®©y(®¸nh truyÒn thèng cÇn häc tËp . dÊu X vµo « trèng c©u tr¶ lêi ®ång ý) Bµi tËp cñng cè. - Häc hái , kh¸m ph¸ thµnh tùu tiªn tiÕn. - ¦a thÝch nghÖ thuËt d©n téc - ThÝch c¸c mãn ¨n d©n téc - Sö dông s¸ch b¸o, b¨ng ®Üa nh¹c níc ngoµi - T×m hiÓu di tÝch v¨n ho¸ ®Þa ph¬ng - B¾t chíc quÇn ¸o , c¸ch ¨n mÆc cña c¸c ng«I sao - ThÝch t×m hتu lÞch sö Trung Quèc h¬n 19 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t ViÖt Nam IV- Híng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i - T×m hiÓu truyÒn thèng v¨n ho¸, KHKT c¸c níc. - §äc tríc bµi 9 (T×m hiÓu nÕp sèng v¨n ho¸ ë ®Þa ph¬ng) TuÇn 9 - TiÕt 9 KiÓm tra A- Môc tiªu cÇn ®¹t - §¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tõ tiÕt 1-8 cña häc sinh . KiÓm tra ®îc viÖc vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ cuéc sèng th«ng qua th¸I ®é , bتu hiÖn, hµnh vi ….cña häc sinh . - §¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i ®îc ®èi tîng häc sinh tõ ®ã gݸo viªn cã thÓ ®iÒu chØnh phíng ph¸p gi¶ng d¹y cho phï hîp víi tõng ®èi tîng häc sinh . - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c , tÝch cùc , trung thùc trong giê kiÓm tra . B - ChuÈn bÞ 1- ThÇy: §Ò bµi + ®¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm 2- Trß : ChuÈn bÞ bµi vµ dông cô häc tËp . C - TiÕn tr×nh d¹y häc 1- æn ®Þnh líp 2- KiÓm tra bµi cò. 3- Bµi míi . I- §Ò bµi Tr¾c nghÞªm (4®) C©u 1. §¸nh dÊu X vµo « trèng c©u tr¶ lêi em cho lµ ®óng. a - Khiªm tèn häc hái c¸c d©n téc kh¸c b- CÇn Cã quan hÖ h÷u nghÞ víi c¸c d©n téc kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö. c- Chóng ta nªn häc tËp tÊt c¶ nh÷ng g× hä cã d- Nªn tiÕp thu , häc tËp mét c¸ch cã chän läc phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh ®- ChØ häc hái c¸c níc ph¸t triÓn , c¸c níc ®ang ph¸t triÓn kh«ng cã g× ®Ó häc hái e- Mçi d©n téc ®Òu cã nhøng gi¸ trÞ v¨n ho¸,KT , KHKT riªng chóng ta c©n häc hái. f- Lu«n thÓ hiÖn lßng tù hµo d©n téc g- ThÝch t×m hتu lÞch sö Trung Quèc h¬n lÞch sö ViÖt Nam C©u 2. Em sÏ lµm g× nÕu ë vµo nh÷ng t×nh huèng sau: - Cã ngêi rñ b¹n em hót thuèc l¸…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………… - B¹n em cã chuyÖn buån trong cuéc sèng ………………....................................... ………………………………………………………………………………………… - B¹n em phª b×nh em ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… C©u 3.Em h·y ®iÒn nh÷ng néi dung thÝch hîp vµo « trèng nãi râ vÒ ®Æc ®iÓm cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. Th«ng c¶m vµ chia sÎ T×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh cã nh÷ng ®Æc ®iÓm ………………… 20
- Xem thêm -