Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 193 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 132 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bµi 1 T«n träng lÏ ph¶I TiÕt 1 Ngày soạn: / Ngày dạy / 2013 Lớp Sĩ số 8A 25 8B 25 Vắng I Môc tiªu cÇn ®¹t: 1. KiÕn thøc: Gióp hs hiÓu - ThÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶i. - BiÓu hiÖn cña t«n träng lÏ ph¶i. - ph©n biÖt ®îc t«ng träng lÏ ph¶i víi kh«ng t«n träng lÏ ph¶i. - ý nghÜa cña t«n träng lÏ ph¶i trong cuéc sèng. 2. Kü n¨ng: - BiÕt suy nghÜ vµ hµnh ®éng theo lÏ ph¶i. - KN : Tr×nh bµy suy nghÜ, ph©n tÝch so s¸nh, øng xö 3. Th¸i ®é - Cã ý thøc t«n träng lÏ ph¶i ñng hé nh÷ng ngêi lµm theo lÏ ph¶i. - Phª ph¸n hµnh vi tr¸i víi t«n träng lÏ ph¶i, tr¸i víi ®¹o lÝ cña d©n téc. II.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh 1. Gi¸o viªn: Một số câu chuyện nói về lẽ phải .. 2. Häc sinh: §äc tríc nd bµi míi III. ph¬ng ph¸p/KTDH - Ph¬ng ph¸p: Th¶o luËn, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, gi¶ng gi¶i đéng n·o… - KÜ thuËt: Chia nhãm, giao nhiÖm vô, ®Æt c©u hái, ®éng n·o... IV.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. Ổn định lớp: ( 1') 2. Kiểm tra bài cũ : KiÓm tra sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña hs vµ nh¾c nhë hs c¸ch ghi bµi §Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi: (5') 1 Trong cuéc sèng hµng cã nhiÒu mèi quan hÖ kh¸c nhau, nÕu ai còng c xö ®óng mùc x· héi trë nªn tèt ®Ñp h¬n. T«n träng lÏ ph¶i cã biÓu hiÖn g× vµ ý nghÜa nh thÕ nµo trong cuéc sèng .C« cïng c¸c em t×m hiÓu bµi h«m nay . 3. Bµi míi: Tg Ho¹t ®éng cña gv vµ hs Nội dung chính 10' T×m hiÓu ®Æt vÊn ®Ò I- §Æt vÊn ®Ò Gv mêi mét hs ®äc phÇn ®Æt vÊn ®Ò . Hs ®äc1em Tæ chøc th¶o luËn nhãm: Nhãm 1: Nhãm 1: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ quan tuÇn phñ Hµnh ®éng cña quan tuÇn phñ chøng NguyÔn Quang BÝch trong c©u chuyÖn tá «ng lµ ngêi dòng c¶m ,trung thùc, d¸m trªn ? ®Êu tranh ®Õn cïng ®Ó b¶o vÖ ch©n lÝ, lÏ ? Theo em nh÷ng hµnh ®éng nh thÕ ph¶i, kh«ng chÊp nhËn nh÷ng ®iÒu sai tr¸i. nµo ®îc coi lµ ®óng ®¾n ? V× sao ? Nhãm 2: Nhãm 2 : Trong c¸c cuéc tranh luËn, c¸c b¹n ®a ?Trong c¸c cuéc tranh luËn, cã b¹n ®a ra ý kiÕn nhng ®a sè c¸c b¹n ph¶n ra ý kiÕn nhng ®a sè bÞ c¸c b¹n ph¶n ®èi, ®èi. NÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng em xö sù nÕu thÊy ý kiÕn ®ã ®óng th× em cÇn ñng hé b¹n, b»ng c¸ch ph©n tÝch cho c¸c b¹n nh thÕ nµo ? hiÓu vµ thÊy nh÷ng ®iÓm em cho lµ ®óng. Nhãm 3: Nhãm 3: Trong giê kiÓm tra thÊy b¹n m×nh quay ?NÕu thÊy b¹n m×nh quay cãp trong cãp, em cÇn cã th¸i ®é kh«ng ®ång t×nh, giê kiÓm tra em sÏ lµm g× ? ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi ®ã vµ ph©n tÝch Hs th¶o luËn , cho c¸c b¹n Êy hiÓu t¸c h¹i cña viÖc quay bµi. Khuyªn b¹n kh«ng nªn lµm nh vËy §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy §¹i diÖn nhãm kh¸c nhËn xÐt Gv ®¸nh gi¸: ®Ó cã c¸ch øng xö phï hîp víi nh÷ng trêng hîp trªn ®ßi hái mçi kh«ng chØ nhËn thøc ®óng mµ ph¶i cã c¸c hµnh vi vµ c¸ch øng xö phï hîp trªn c¬ së t«n träng sù thËt, b¶o vÖ lÏ ph¶i phª ph¸n hµnh vi sai tr¸i. 2 II-Néi dung bµi häc 14’ ? Em hiÓu thÕ nµo lµ lÏ ph¶i ? Cho vÝ 1.ThÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶i ? dô. - LÏ ph¶i lµ nhng ®iÒu ®îc coi lµ ®óng ®¾n phï hîp víi ®¹o lÝ cña con ngêi . ? ThÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶i ? - T«n träng lÏ ph¶i lµ c«ng nhËn, ñng hé, VÝ dô: Ho¹t ®éng theo qui ®Þnh chung tu©n theo vµ b¶o vÖ nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi cña m×nh theo hcña tËp thÓ ®Ò ra... íng tÝch cùc. ? Tr¸i víi t«n träng lÏ ph¶i lµ g× ? (BiÓu hiÖn?) (Xuyªn t¹c; bãp mÐo sù thËt; vu khèng; bao che; lµm theo hoÆc ñng hé c¸i sai, c¸i xÊu; Kh«ng d¸m b¶o vÖ sù thËt, b¶o vÖ c¸i ®óng; Kh«ng d¸m ®Êu tranh chèng c¸i sai...) ? T«n träng lÏ ph¶i cã ý nghÜa nh thÕ nµo trong cuéc sèng ? 2. ý nghÜa: Gv kh¸i qu¸t l¹i néi dung bµi häc... -> - Gióp cho con ngêi cã c¸ch øng xö phï cÇn ph¶i t«n träng lÏ ph¶i ë mäi n¬i, mäi hîp. lóc. - Lµm cho mèi quan hÖ trë nªn lµnh m¹nh, ph¸t triÓn. ?Nªu 5 hµnh vi t«n träng lÏ ph¶i vµ 5 III- Bµi tËp 10’ hµnh vi kh«ng t«n träng lÏ ph¶i? + Vi phạm luật giao thông đường bộ. + Vi phạm nội qui ở cơ quan trường học... ? §Ó rÌn luyÖn nh÷ng biÓu hiÖn t«n träng lÏ ph¶i mçi häc sinh chóng ta cÇn lµm g×? *Bµi 1sgk trang 4 Gv mêi 1 hs ®äc yªu cÇu bµi tËp . Trong c¸c cuéc tranh luËn ë líp em sÏ l¾ng nghe ý kiÕn cña c¸c b¹n ý kiÕn nµo phï hîp víi ®¹o lÝ chung cña x· héi vµ chØ ra cho b¹n hiÓu. Hs lµm bµi c¸ nh©n. Hs tr¶ lêi vµ nhËn xÐt. *Bµi 3 sgk trang 4 Hs ®äc yªu cÇu bµi tËp - Hµnh vi t«n träng lÏ ph¶i : Hs lµm bµi theo bµn vµ tr×nh bµy. - Phª ph¸n hµnh vi sai tr¸i cña b¹n. Hs nhËn xÐt - Lu«n chÊp hµnh tèt néi qui n¬i m×nh 3 Gv ®¸nh gi¸ sèng. Gv kh¸i qu¸t l¹i bµi - L¾ng nghe ý kiÕn cña b¹n. 4. Củng cố, luyện tập : ( 4') Hệ thống toàn bài, nhận xét cách xử lí của học sinh 5.Híng dÉn häc bµi ë nhµ (1’): - Häc bµi theo ndbh. - Lµm bµi tËp 2, 4 trang 4 - ChuÈn bÞ bµi liªm khiÕt: liªm khiÕt lµ g× ? T×m nh÷ng tÊm g¬ng liªm khiÕt ? V- Rót kinh nghiÖm bµi gi¶ng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………........................................................................... -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bµi 2 Liªm khiÕt TiÕt 2 Ngày soạn: / / 2013 Ngày dạy Lớp Sĩ số 8A 25 8B 25 Vắng I. Môc tiªu cÇn ®¹t 1- KiÕn thøc: Gióp hs hiÓu : - ThÕ nµo lµ liªm khiÕt. - Mét sè biÓu hiÖn c¬ b¶n cña liªm khiÕt. - ý nghÜa cña liªm khiÕt trong cuéc sèng h»ng ngµy. *TÝch hîp:GD PL 2. Kỹ năng: - Ph©n biÖt ®îc hµnh vi liªm khiÕt víi tham lam, lµm giµu bÊt chÝnh - BiÕt sèng liªm khiÕt, kh«ng lam lam. KÝnh träng nh÷ng ngêi sèng liªm khiÕt; phª ph¸n nh÷ng hµnh vi tham «, tham nhòng. 4 * KNS: KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN tư duy phê phán. 3. Thái độ: - Có thói quen và tự kiểm tra hành vi của mình để biết sống liêm khiết. - Biết lên án, phê phán những hành vi sai trái. II.ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh 1. Gi¸o viªn: Tµi liÖu tham kh¶o, 2. Häc sinh: §äc tríc nd bµi míi III. PH¦¥NG PH¸P/ KTDH: - Ph¬ng ph¸p: Th¶o luËn, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, vÊn ®¸p, gi¶ng gi¶i đéng n·o… - KÜ thuËt: Chia nhãm, giao nhiÖm vô, ®Æt c©u hái, ®éng n·o... IV.TiÕn tr×nh bµi d¹y 1. æn ®Þnh tæ chøc (1’) 2. kiÓm tra bµi cò (5’): C©u hái : thÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶i ? Hs cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn t«n träng lÏ ph¶i ? * Giíi thiÖu bµi: Gv ®a t×nh huèng: chó Minh lµ c¶nh s¸t giao th«ng, khi lµm nhiÖm vô ®· kh«ng nhËn hèi lé cña ngêi vi ph¹m luËt giao th«ng. ? Em h·y nhËn xÐt hµnh vi cña chó Minh ? - Chó Minh kh«ng tham tiÒn b¹c cña ngêi ®· vi ph¹m luËt gt -ko nhËn hèi lé cña ngêi vi ph¹m luËt giao th«ng. => §Ó x· héi cã trËt tù kØ c¬ng mçi ngêi cÇn cã ®øc tÝnh thËt thµ, trung thùc. §ã lµ biÓu hiÖn cña ®øc tÝnh liªm khiÕt. Liªm khiÕt lµ g× ? cã ý nghÜa nh thÕ nµo trong cuéc sèng, c« cïng c¸c em t×m hiÓu bµi h«m nay . 3. Bµi míi: Tg 10’ Ho¹t ®éng cña gv vµ hs I-§Æt vÊn ®Ò - Vî chång bµ Ma- ri - Quy -ri ®· cã nh÷ng ®ãng gãp to lín cã gi¸ trÞ khoa häc vµ kinh tÕ. S½n sµng gióp ®ì mäi ngêi, kh«ng h¸m danh, h¸m lîi, sèng cã tr¸ch 5 Nội dung chính nhiÖm. - ViÖc lµm cña D¬ng ChÊn thÓ hiÖn tÝnh liªm khiÕt, v« t kh«ng h¸m lîi. -B¸c lµ ngêi trong s¹ch, liªm khiÕt -> C¸ch c xö cña Ma ri quy-ri, D¬ng ChÊn vµ B¸c Hå Lµ nh÷ng tÊm g¬ng thËt thµ, trung thùc trong s¹ch vµ liªm khiÕt. 6 14' II-Néi dung bµi häc 1-ThÕ nµo lµ liªm khiÕt ? Liªm khiÕt lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña mçi ngêi, thÓ hiÖn lèi sèng kh«ng h¸m danh, h¸m lîi, kh«ng nhá nhen Ých kØ . 10’ 2. ý nghÜa cña liªm khiÕt ? - Sèng liªm khiÕt lµm cho con ngêi thanh th¶n, nhËn ®îc sù quý träng cña mçi ngêi. - Gãp phÇn lµm cho x· héi trong s¹ch tèt ®Ñp h¬n. 7 3.C¸ch rÌn luyÖn ? - Ph©n biÖt hµnh vi liªm khiÕt vµ kh«ng liªm khiÕt. - ñng hé, ®ång t×nh quý träng ngêi liªm khiÕt. - Phª ph¸n hµnh vi liªm khiÕt. III.Bµi tËp *Bµi 1 sgk trang 8: Hµnh vi liªm khiÕt: a, c, ®, g * T× m *Bµi 2 sgk trang 8: hiÓ §ång ý víi ý kiÕn: Nh©n viªn phßng u kh¸ch s¹n nhÆt ®îc vÝ cña kh¸ch bá quªn, ®Æt tr¶ l¹i cho kh¸ch. vÊn ®Ò - 1 em *C©u tôc ng÷ : “§ãi cho s¹ch, r¸ch cho ®äc th¬m”... truy Ön Gv tæ chø c th¶o luËn 4 nhã m C© u hái 8 : Nh ãm 1: ? Bµ Ma -riquy -ri ®· cã viÖc lµm g× ? Nh ÷ng viÖc lµm ®ã thÓ hiÖ n ®øc tÝnh g× ? - Bµ Ma ri quy ri cïn g chå ng lµ Pie ®· ®ãn g gãp 9 cho thÕ giíi nh÷ ng s¶n phÈ m cã gi¸ trÞ kin h tÕ - Bµ kh« ng gi÷ b¶n quy Òn mµ s½n sµn g vui lßn g sèn g tón g thiÕ u ®Ó göi quy tr×n h triÕt t¸ch ra®i cho 10 nh÷ ng ai cÇn tíi. - Bµ lµ ngêi kh« ng h¸ m dan h, h¸ m lîi Nh ãm 2: ? Em h·y nªu v/l cña D¬ng Ch Ên ? ViÖ c lµm ®ã thÓ hiÖ n ®øc tÝnh 11 g× ? Gv gi¶i thÝc h: D¬ng ChÊ n lµ lµ kiÕn thiÕ t thêi §«n g H¸n , ®îc bæ ®i lµm qua n Th¸ i thó quË n §«n g Lai. .. - D¬ng ChÊ n lµm qua n ®· tiÕn 12 cö V¬ng MËt . V¬ng MËt ®em vµn g ®Õn lÔ nhng «ng kh« ng nhË n. ¤ng chØ tiÕn cö ngêi tµi chø kh« ng cÇn vµn g. ¤ng lµ ngêi kh« ng h¸ m lîi . 13 Nh ãm 3: ? Khi nhË n xÐt vÒ HC T nhµ b¸o Mü ®· viÕt ntn ? §iÒ u ®ã thÓ hiÖ n B¸c Hå lµ mét ngêi ntn ? B¸c Hå lµ chñ tÞch níc nhng 14 B¸c sèn g nh ngêi ViÖt Na m b×n h thêng khíc tõ qu© n phô c nhµ cöa ... B¸c lµ ngêi tron g s¹c h, liª m khiÕ t Nh ãm 4: ? Qu 15 a ba c©u chu yÖn trª n em cã nhË n xÐt g× vÒ D¬ng Ch Ên, Ma -riquy -ri vµ B¸c Hå ? (cã ®Æc ®iÓ m chu ng g× ? ) Hs th¶o luËn vµ tr×n h 16 bµy Hs nhË n xÐt Gv ®¸n h gi¸ -> Nh÷ ng c¸c h c xö ®ã nãi lªn lèi sèn g than h cao, kh« ng vô lîi, kh« ng nhá nhe n Ých kØ. Lµ m viÖc cã tr¸c h 17 nhiÖ m mµ kh« ng ®ßi hái g×. Hä cïn g cã phÈ m chÊt ®¹o ®øc liª m khiÕ t. * Liª n hÖ thù c tÕ ? The o em tro ng ®k hiÖ n nay , viÖc ht nh÷ ng 18 tÊm g¬ng nh BH, D¬ng Ch Ên, Ma -riquy -ri cã cßn phï hîp n÷a ko ? V× sao ? ? Nªu nh÷ ng biÓ u hiÖ n cña sèn g liª m khi Õt tro ng 19 ®/s h»n g ngµ y? (lµ m giµu chÝn h ®¸n g b»n g tµi n¨n g cña m×n h; Ko nhË n hèi lé hoÆ c hèi lé ngêi kh¸ c; Ko tha m lam tiÒn b¹c cña ngêi 20
- Xem thêm -