Tài liệu Giáo án gdcd 8 cả năm_cktkn_bộ 10

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

tuÇn 1 TiÕt 1. Bµi 1. t«n träng lÏ ph¶i So¹n ngµy 17/ 8/ 2014 A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ lÏ ph¶i vµ t«n träng lÏ ph¶i; nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña TTLP; ph©n biÖt ®îc t«n träng lÏ ph¶i vµ kh«ng TTLP; hiÓu ý nghÜa cña TTLP. 2. Th¸i ®é: Cã ý thøc TTLP vµ ñng hé nh÷ng ngêi lµm theo lÏ ph¶i; Kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng hµnh vi lµm tr¸i lÏ ph¶i, lµm tr¸i ®¹o lÝ cña d©n téc. 3. KÜ n¨ng: BiÕt suy nghÜ vµ hµnh ®éng theo lÏ ph¶i. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp. 2.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ lÏ ph¶i vµ t«n träng lÏ ph¶i. GV gäi 2 HS 3 trêng hîp trong SGK môc * Trêng hîp 1. §V§. ? TruyÖn kÓ vÒ ai? «ng ®· cã nh÷ng viÖc - NguyÔn Quang BÝch + lu ý diÖt trõ n¹n tham « lµm g×? + b¾t tªn nhµ giµu tr¶ l¹i ruéng cho ngêi n«ng d©n, ph¹t y... + Tri huyÖn Thanh Ba mÊt chøc + Kh«ng nghe H×nh bé thîng th ? Qua nh÷ng c©u chuyÖn trªn, em cã nhËn -> «ng lµ ngêi dòng c¶m, trung thùc, d¸m ®Êu tranh ®Õn cïng ®Ó b¶o vÖ ch©n lý, lÏ xÐt g× vÒ viÖc lµm cña quan tuÇn phñ? ph¶i, ko chÊp nhËn nh÷ng ®iÒu sai tr¸i. * Trêng hîp 2. - ý kiÕn ®óng: ñng hé, b¶o vÖ vµ ph©n tÝch ? Em sÏ xö sù ntn? cho mäi ngêi hiÓu * Trêng hîp 3. - Kh«ng ®ång t×nh, ph©n tÝch cho b¹n thÊy ? Em sÏ lµm g×? vµ khuyªn b¹n ko nªn lµm nh vËy. ? Qua ph©n tÝch vÒ h×nh ¶nh quan tuÇn phñ vµ 2 trêng hîp cßn l¹i. em thÊy hµnh ®éng nµo ®îc coi lµ ®óng ®¾n, phï hîp? ( HS th¶o luËn) GV: Quan tuÇn phñ lµ ngêi cã hµnh ®éng 1. LÏ ph¶i lµ nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n, phï hîp ®óng ®¾n, biÕt t«n träng lÏ ph¶i vµ thùc víi ®¹o lý vµ lîi Ých chung cña XH TTLP lµ c«ng nhËn, ñng hé, tu©n theo hiÖn theo lÏ ph¶i. C¸ch xö sù cña em còng thÓ hiÖn sù TTLP. VËy em hiÓu lÏ ph¶i lµ vµ b¶o vÖ nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n; biÕt ®iÒu chØnh suy nghÜ, hµnh vi cña m×nh theo híng g×? tÝch cùc; ko chÊp nhËn vµ ko lµm nh÷ng ? TTLP lµ g×? viÖc sai tr¸i. Ho¹t ®éng 2. Gióp HS nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña TTLP; ph©n biÖt ®îc t«n Nhãm 1 Nhãm 2 träng lÏ ph¶i vµ kh«ng TTLP. HiÓu ý - ChÊp hµnh tèt mäi - xuyªn t¹c, bãp nghÜa cña TTLP. GV: Chia nhãm th¶o luËn, thêi gian 5 phót néi quy, quy ®Þnh mÐo sù thËt - Nhãm 1. T×m nh÷ng biÓu hiÖn TTLP? n¬i m×nh sèng, häc - Vu khèng; bao - Nhãm 2. T×m nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi tËp vµ lµm viÖc; che; lµm theo c¸i TTLP? kh«ng nãi sai sù sai, c¸i xÊu; kh«ng 1 thËt; kh«ng vi ph¹m d¸m b¶o vÖ sù thËt, ®¹o ®øc vµ PL; biÕt b¶o vÖ c¸i ®óng, c¸i ®ång t×nh, ñng hé ý tèt; kh«ng d¸m ®Êu kiÕn, quan ®iÓm, tranh chèng l¹i c¸i viÖc lµm ®óng; cã sai. th¸i ®é phª ph¸n - giã chiÒu nµo che ®èi víi ý kiÕn, quan chiÒu Êy; chia rÏ, bÌ ®iÓm, viÖc lµm sai ph¸I g©y mÊt ®«µn tr¸i. kÕt... -> ®îc mäi ngêi -> bÞ mäi ngêi coi yªu mÕn; lµm lµnh thêng; lµm rèi lo¹n ? Nh÷ng ngêi biÕt TTLP th× sÏ nhËn ®îc m¹nh c¸c mèi quan XH, k×m h·m sù t×nh c¶m g× cña mäi ngêi vµ hä gióp Ých g× hÖ XH, thóc ®Èy p/triÓn cho XH? XH æn ®Þnh, p/triÓn ? Ngîc l¹i th× sao? 2. T«n träng lÏ ph¶i gióp mäi ngêi cã c¸ch øng xö phï hîp, lµm lµnh m¹nh c¸c mèi ? TTLP gióp ta ®iÒu g×? q.hÖ XH, gãp phÇn thóc ®Èy XH æn ®Þnh vµ * GV gäi HS ®äc l¹i 2 NDBH PT. 3. Cñng cè. * GV: Nh¾c l¹i néi dung chÝnh bµi häc h«m nay? - HS nh¾c l¹i c¸c chuÈn kiÕn thøc võa häc. * GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 1, 3. Bµi 1. – NÕu lùa chän a: HS gi¶i thÝch râ – NÕu lùa chän c: HS gi¶i thÝch râ Bµi 3. Hµnh vi a, e, c. 4. §¸nh gi¸. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 2. Bµi 2. C¸ch øng xö c 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc NDBH, lµm BT cßn l¹i - ChuÈn bÞ bµi “ Liªm khiÕt” E. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..……………………………………………………… tuÇn 2 TiÕt 2. Bµi 2. liªm khiÕt So¹n ngµy 22/ 8/ 2014 A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu: - ThÕ nµo lµ liªm khiÕt; nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña liªm khiÕt; hiÓu ®îc ý nghÜa cña liªm khiÕt. - Người sống liêm khiết luôn chấp hành đúngPL về sử dụng tiền bạc, tài sản của nhà nước và của tập thể. 2. Th¸i ®é: KÝnh träng nh÷ng ngêi sèng liªm khiÕt; phª ph¸n nh÷ng hµnh vi tham «, tham nhòng. 3. KÜ n¨ng: Ph©n biÖt ®îc hµnh vi liªm khiÕt víi tham lam, lµm giµu bÊt chÝnh; biÕt sèng liªm khiÕt, kh«ng tham lam. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, ®ãng vai. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 2 1. æn ®Þnh líp. KTBC: ? ThÕ nµo lµ t«n träng lÏ ph¶i? Nªu mét sè biÓu hiÖn cña t«n träng lÏ ph¶i? 2.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ liªm khiÕt. GV gäi 2 HS 3 mÉu chuyÖn trong SGK môc §V§. ? Em cã suy nghÜ g× vÒ c¸ch xö sù cña Ma-ri - Ma-ri Quy-ri, D¬ng ChÊn vµ Chñ tÞch Hå Qui-ri, D¬ng ChÊn vµ cña B¸c Hå trong ChÝ Minh: + Hä lµ nh÷ng tÊm g¬ng s¸ng ®Ó chóng ta nh÷ng c©u chuyÖn trªn? häc tËp, noi theo vµ kÝnh phôc. ? Theo em, nh÷ng c¸ch xö sù ®ã cã ®iÓm g× + §iÓm chung cña 3 ngêi: - sèng thanh cao, ko h¸m danh, lµm viÖc chung? mét c¸ch v« t, cã tr¸ch nhiÖm mµ ko ®ßi hái bÊt cø mét ®iÒu kiÖn vËt chÊt nµo. ? Qua c¸ch xö sù ®ã, em cã t×nh c¶m g× víi -> quý träng, tin cËy. hä? ? Trong §K hiÖn nay, viÖc häc tËp nh÷ng - Do lèi sèng thùc dông trong XH ngµy nay tÊm g¬ng ®ã theo em cã cßn phï hîp ko? v× ngµy cµng n©ng cao. Do ®ã viÖc häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng ®ã cµng trë nªn cÇn thiÕt sao? vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc, v×: + gióp mäi ngêi ph©n biÖt ®îc nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn sù liªm khiÕt hoÆc ko liªm khiÕt trong c/s h»ng ngµy. ? Ngêi nh B¸c Hå, Ma-ri Quy-ri lµ tÊm g- + ®ång t×nh, ñng hé, quý träng ngêi liªm ¬ng, lµ ngêi cã tÝnh liªm khiÕt. VËy ngêi cã khiÕt, phª ph¸n nh÷ng hµnh vi thiÕu liªm tÝnh liªm khiÕt ®îc mäi ngêi cã tÝnh c¶m khiÕt: tham «, tham nhòng... + gióp mäi ngêi cã thãi quen vµ biÕt tù ntn? kiÓm tra hµnh vi cña m×nh ®Ó rÌn luyÖn b¶n th©n vµ cã lèi sèng liªm khiÕt. 1. LK lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ? Qua ph©n tÝch trªn, em hiÓu LK lµ g×? ngêi thÓ hiÖn lèi sèng trong s¹ch, ko h¸m danh, h¸m lîi, ko bËn t©m vÒ nh÷ng toan tÝnh nhá nhen, Ých kØ. ? Tr¸i víi LK lµ g×? - HS: lÊy VD: trong nhµ trêng, g®, XH. GV: Tuy nhiªn, nh÷ng ngêi lµm giµu b»ng tµi n¨ng, ®óng PL g ®ã còng lµ biÓu hiÖn cña hµnh vi liªm khiÕt g ko cã nghÜa LK lµ ph¶i nghÌo. Ho¹t ®éng 2. Gióp HS nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña liªm khiÕt; hiÓu ®îc ý nghÜa cña liªm khiÕt. GV: Chia nhãm th¶o luËn, thêi gian 5 phót Nhãm 1 Nhãm 2 - Nhãm 1. T×m nh÷ng biÓu hiÖn LK? - Kh«ng tham lam - tham lam, nhá - Nhãm 2. T×m nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i LK? - kh«ng tham « tiÒn nhen b¹c, tµi s¶n chung Ých kØ; tham - kh«ng nhËn hèi lé nhòng. - kh«ng sö dông - h¸m danh tiÒn b¹c, tµi s¶n - h¸m lîi chung vµo môc ®Ých - thùc dông c¸ nh©n - tham « tiÒn b¹c, - Kh«ng lîi dông tµi s¶n chung chøc, quyÒn ®Ó mu - Lµm giµu bÊt 3 lîi cho b¶n th©n ... -> ®îc mäi ngêi yªu mÕn, quý träng; lµm cho XH trong s¹ch, tèt ®Ñp h¬n. chÝnh... -> mäi ngêi ko cã lßng tin, coi thêng; lµm rèi lo¹n XH, k×m h·m sù p/triÓn. ? Nh÷ng ngêi sèng LK th× sÏ nhËn ®îc t×nh c¶m g× cña mäi ngêi vµ hä gióp Ých g× cho XH? ? Ngîc l¹i th× sao? 2. Liªm khiÕt gióp con ngêi sèng thanh th¶n, ®µng hoµng, tù tin, kh«ng bÞ phô ? Sèng LK sÏ cã Ých lîi g× cho b¶n th©n, thuéc vµo ngêi kh¸c vµ ®îc mäi ngêi xung XH? quanh kÝnh träng, vÞ nÓ. - Liªm khiÕt cßn gãp phÇn lµm cho XH trong s¹ch, tèt ®Ñp h¬n. 3. Cñng cè. * GV: Nh¾c l¹i néi dung chÝnh bµi häc h«m nay? - HS nh¾c l¹i c¸c chuÈn kiÕn thøc võa häc. * GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 1. Bµi 1. §¸p ¸n ®óng: b, d, e. 4. §¸nh gi¸. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 2. Bµi 2. Chia nhãm cho HS ®ãng vai 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc NDBH, lµm BT cßn l¹i - ChuÈn bÞ bµi “ T«n träng ngêi kh¸c” E. Phần bổ sung, rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..……………………………………………………… 4 tuÇn 3 TiÕt 3. Bµi 3. t«n träng ngêi kh¸c So¹n ngµy 30/ 8/ 2014 A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ TTNK, nªu ®îc nhng biÓu hiÖn cña sù TTNK; HiÓu ý nghÜa cña TTNK. 2. Th¸i ®é: §ång t×nh, ñng hé nh÷ng hµnh vi biÕt TTNK, ®ång thêi ph¶n ®èi nh÷ng hµnh vi thiÕu TTNK. 3. KÜ n¨ng: BiÕt ph©n biÖt nh÷ng hµnh vi t«n träng víi hµnh vi thiÕu t«n träng ngêi kh¸c; biÕt t«n träng b¹n bÌ vµ mäi ngêi trong cuéc sèng h»ng ngµy. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, ®ãng vai. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp. KTBC: ? Liªm khiÕt lµ g×? Nªu mét sè biÓu hiÖn cña liªm khiÕt? ? Liªm khiÕt cã ý nghÜa g×? 2.Bµi míi. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ TTNK. GV: mêi 3 häc sinh ®äc c¸c t×nh huèng SGK. Tæ chøc líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn. Nhãm 1. NhËn xÐt vÒ c¸ch c xö, th¸i ®é vµ Nhãm 1. viÖc lµm cña Mai ? - Mai lµ häc sinh giái 7 n¨m liÒn nhng Mai Hµnh vi cña Mai sÏ ®îc mäi ngêi ®èi kh«ng kiªu c¨ng vµ coi thêng ngêi kh¸c. xö nh thÕ nµo ? - LÔ phÐp, cëi më, chan hoµ, nhiÖt t×nh, v« t, g¬ng mÉu. - Mai ®îc mäi ngêi t«n träng vµ yªu quý. Nhãm 2. Nhãm 2. NhËn xÐt vÒ c¸ch c xö cña mét sè - C¸c b¹n trªu träc H¶i v× em lµ ngêi da ®en. b¹n ®èi víi H¶i? - H¶i kh«ng cho r»ng da ®en lµ xÊu mµ H¶i H¶i ®· cã nh÷ng suy nghÜ nh thÕ cßn tù hµo v× ®îc hëng mµu da cña cha. nµo ? Th¸i ®éi cña H¶i thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? - H¶i biÕt t«n träng cha m×nh. Nhãm 3. - Qu©n vµ Hïng ®äc truyÖn, cêi ®ïa trong Nhãm 3. NhËn xÐt viÖc lµm cña Qu©n Vµ líp. Hïng. ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× ? - Qu©n vµ Hïng thiÕu t«n träng ngêi kh¸c. HS c¸c nhãm th¶o luËn cö th ký vµ ®¹i diÖn ®Ó tr¶ lêi c©u hái. GV nhËn xÐt , bæ sung . 5 GV: KÕt luËn: chóng ta ph¶i biÕt l¾ng nghe ý kiÕn ngêi kh¸c, kÝnh träng ngêi trªn, nhêng nhÞn vµ kh«ng chª bai, chÕ giÔu ngêi kh¸c. ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn sù TTNK. Mai vµ H¶i trong c¸c t×nh huèng trªn còng lµ tÊm g¬ng 1- T«n träng ngêi kh¸c lµ sù ®¸nh gi¸ ®óng møc, coi träng danh dù, phÈm gi¸ vµ biÕt TTNK. lîi Ých cña ngêi kh¸c. ? Em hiÓu TTNK lµ g×? 2. Biểu hiện. Ho¹t ®éng 2. Gióp HS nªu ®îc mét sè biÓu hiÖn cña TTNK; hiÓu ®îc ý nghÜa cña TTNK. GV: tæ chøc trß ch¬i nhanh m¾t, nhanh tay. Thêi gian 5 phót. GV: ghi lªn b¶ng phô bµi tËp: §iÒn vµo b¶ng ph©n lo¹i c¸c biÓu hiÖn ®· cho sau: theo yªu cÇu cña mçi ®éi sao cho ®óng Mçi tæ chän 1 häc sinh nhanh nhÊt lªn b¶ng ®iÒn vµo « trèng. - Đội 1. §iÒn nh÷ng biÓu hiÖn TTNK? - Đội 2. §iÒn nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i TTNK? ? Nh÷ng ngêi sèng TTNK th× sÏ nhËn ®îc t×nh c¶m g× cña mäi ngêi vµ hä gióp Ých g× cho XH? ? Ngîc l¹i th× sao? §éi 1 - biÕt l¾ng nghe - biÕt c xö lÔ phÐp, lÞch sù víi ngêi kh¸c - biÕt thõa nhËn vµ häc hái c¸c ®iÓm m¹nh cña ngêi kh¸c - kh«ng x©m ph¹m tµi s¶n, th tõ, nhËt kÝ, sù riªng t cña ngêi kh¸c - t«n träng së thÝch, thãi quen, b¶n s¾c riªng cña ngêi kh¸c… g ®îc mäi ngêi t«n träng; lµm cho quan hÖ XH trong s¸ng, lµnh m¹nh vµ tèt ®Ñp. §éi 2 - nãi xÊu, vu khèng ngêi kh¸c - v¨ng tôc, nhôc m¹, lµm tæn th¬ng ngêi kh¸c - chen lÊn, x« ®Èy, lµm mÊt trËt tù n¬i c«ng céng - tù tiÖn sö dông s¸ch vë, ®å dïng cña ngêi kh¸c - x©m ph¹m bÝ mËt riªng t cña ngêi kh¸c... g mäi ngêi coi thêng; lµm rèi lo¹n XH. 3. ý nghÜa. - Ngêi biÕt t«n träng ngêi kh¸c sÏ ®îc ngêi ? Sèng TTNK sÏ cã Ých lîi g× cho b¶n th©n, kh¸c t«n träng l¹i. XH? - Mäi ngêi biÕt t«n träng lÉn nhau sÏ gãp phÇn lµm cho quan hÖ x· héi trong s¸ng, lµnh m¹nh vµ tèt ®Ñp. 3. Cñng cè. * GV: Nh¾c l¹i néi dung chÝnh bµi häc h«m nay? - HS nh¾c l¹i c¸c chuÈn kiÕn thøc võa häc. * GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 1. Bµi 1. §¸p ¸n ®óng: 1,7 vµ 9 4. §¸nh gi¸. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm bµi tËp t×nh huèng. - TH1. An kh«ng t«n träng chó Hoµng v× chó Hoµng lêi lao ®éng, l¹i ¨n ch¬i, nghiÖn ngËp. - TH2 . Trong giê häc m«n GDCD, Th¾ng cã ý kiÕn sai, nhng kh«ng nhËn cø c·i víi c« gi¸o lµ ®óng. C« gi¸o yªu cÇu Th¾ng kh«ng trao ®æi ®Ó giê ra ch¬i th¶o luËn tiÕp. ý kiÕn cña em vÒ c« gi¸o vµ b¹n Th¾ng. - TH 3: Gi¶i thÝch c©u ca dao : Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc NDBH, lµm BT cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi “ Gi÷ ch÷ tÝn” E. Đánh giá, điều chỉnh bài soạn. 6 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..…………………………………………………….. Soạn ngày 7/ 9/ 2014 TuÇn 4 - TiÕt 4 Bµi 4: Gi÷ ch÷ tÝn A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn, nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña gi÷ ch÷ tÝn; HiÓu ®îc ý nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn. 2. Th¸i ®é: Cã ý thøc gi÷ ch÷ tÝn. 3. KÜ n¨ng: BiÕt ph©n biÖt nh÷ng hµnh vi gi÷ ch÷ tÝn vµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn; biÕt gi÷ ch÷ tÝn víi mäi ngêi trong cuéc sèng h»ng ngµy. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, trß ch¬i. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp. KTBC: - Em hiÓu thÕ nµo lµ t«n träng ngêi kh¸c? Lµm bµi tËp 2 SGK. - H»ng vµ Mai ch¬i víi nhau rÊt th©n. Trong giê kiÓm tra m«n GDCD Mai gië tµi liÖu ®Ó chÐp, H»ng biÕt nhng kh«ng nãi g×. NÕu em lµ H»ng em se xö sù nh thÕ nµo? 2. Bµi míi. Hïng lµ häc sinh líp 8A, ®· nhiÒu lÇn Hïng ®îc thÇy gi¸o gäi lªn b¶ng song Hïng ®Óu kh«ng thuéc bµi Cø mçi lÇn nh vËy, Hïng ®Òu høa lµ lÇn sau kh«ng t¸i ph¹m n÷a. Nhng h«m nay Hïng vÉn kh«ng thuéc bµi. ThÇy gi¸o vµ c¶ líp rÊt thÊt väng vÒ Hïng. - Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh vi cña Hïng? - Hµnh vi cña Hïng cã t¸c h¹i g×? 7 Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1. Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ gi÷ ch÷ tÝn. GV: cho häc sinh ®äc kü môc ®Æt vÊn ®Ò trong SGK. Tæ chøc líp thµnh 4 nhãm th¶o luËn c¸c néi dung sau: (GV treo b¶ng phô cã néi dung th¶o luËn.) Ho¹t ®éng cña trß Nhãm 1. - Níc Lç ph¶i cèng n¹p c¸i ®Ønh cho níc TÒ. Vua TÒ chØ tin ngêi mang ®i lµ Nh¹c ChÝnh Tö. - Nhng Nh¹c ChÝnh Tö kh«ng chiô ®a sang v× ®ã lµ chiÕc ®Ønh gi¶. Nhãm 1. T×m hiÓu nh÷ng viÖc lµm cña - NÕu «ng lµm nh vËy th× vua TÒ sÏ mÊt lßng Nh¹c ChÝnh Tö? V× sao Nh¹c ChÝnh Tö lµm tin víi «ng. nh v©y? Nhãm 2. Mét em bÐ ®· nhê B¸c ®iÒu g×? Nhãm 2. - Em bÐ ë P¸c Bã nhê B¸c mua cho mét B¸c ®· lµm g× vµ v× sao B¸c lµm nh vËy? chiÕc vßng b¹c. B¸c ®· mua cho em bÐ mÆc dï B¸c rÊt bËn. - B¸c lµm nh vËy v× B¸c lµ ngêi coi träng lßng tin cña em bÐ ®èi víi m×nh vµ B¸c lµ ngêi biÕt gi÷ lêi høa. Nhãm 3. Ngêi s¶n xuÊt, kinh doanh hµng Nhãm 3. ho¸ ph¶i lµm tèt viÖc g× ®èi víi ngêi tiªu - §¶m b¶o mÉu m·, chÊt lîng, gi¸ thµnh s¶n phÈm, th¸i ®é th©n thiÖn, gi÷ ®óng nh÷ng g× dïng ? V× sao ? Ký kÕt hîp ®ång ph¶i lµm ®óng ®iÒu g× ? ®· cam kÕt v× nÕu kh«ng sÏ mÊt lßng tin víi V× sao kh«ng ®îc lµm tr¸i c¸c quy ®Þnh kÝ kh¸ch hµng kÕt ? Nhãm 4. Theo em trong c«ng viÖc , nh÷ng Nhãm 4. biÓu hiÖn nµo ®îc mäi ngêi tin cËy vµ tÝn - Lµm viÖc cÈn thËn, chu ®¸o, lµm trßn tr¸ch nhiÖm, trung thùc. nhiÖm ? Tr¸i ngîc víi nh÷ng viÖc lµm ®ã lµ g×? V× - Lµm qua loa ®¹i kh¸i, gian dèi sÏ kh«ng ®îc tin cËy, tÝn nhiÖm v× kh«ng biÕt t«n sao kh«ng ®îc tin cËy, tÝn nhiÖm ? träng nhau, kh«ng biÕt gi÷ lêi høa. Thêi gian th¶o luËn 7 phót. HS c¸c nhãm th¶o luËn, cö th ký ghi chÐp vµ ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. HS c¶ líp nhËn xÐt, bæ sung. GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ tæ chøc häc sinh rót ra bµi häc . ? ViÖc lµm cña Nh¹c ChÝnh Tö, B¸c Hå 1- Gi÷ ch÷ tÝn lµ coi träng lßng tin cña mäi chÝnh lµ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù gi÷ ch÷ ngêi ®èi víi m×nh, biÕt träng lêi høa vµ tÝn. Em hiÓu gi÷ ch÷ tÝn lµ g×? biÕt tin tëng nhau. Ho¹t ®éng 2. Gióp HS nªu ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña gi÷ ch÷ tÝn; HiÓu ®îc ý 2. Biểu hiện. nghÜa cña viÖc gi÷ ch÷ tÝn. GV: tæ chøc trß ch¬i nhanh m¾t, nhanh tay. §éi 1 §éi 2 Thêi gian 5 phót. gi÷ lêi høa nãi mét ®»ng, lµm GV: ghi lªn b¶ng phô bµi tËp: §iÒn vµo ®· nãi lµ lµm mét nÎo b¶ng ph©n lo¹i c¸c biÓu hiÖn ®· cho sau: - t«n träng nh÷ng - chØ nãi kh«ng lµm theo yªu cÇu cña mçi ®éi sao cho ®óng ®· cam kÕt - kh«ng gi÷ lêi høa Mçi tæ chän 1 häc sinh nhanh nhÊt lªn ®iÒu cã tr¸ch nhiÖm vÒ - v« tr¸ch nhiÖm b¶ng ®iÒn vµo « trèng. lêi nãi, hµnh vi vµ ... - Đội 1. §iÒn nh÷ng biÓu hiÖn gi÷ ch÷ tÝn? viÖc lµm cña b¶n - Đội 2. §iÒn nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i gi÷ ch÷ th©n … tÝn? g mäi ngêi coi th? Nh÷ng ngêi sèng gi÷ ch÷ tÝn th× sÏ nhËn g ®îc mäi ngêi t«n êng; mÊt lßng tin. ®îc t×nh c¶m g× cña mäi ngêi? träng; tin cËy vµ tÝn ? Ngîc l¹i th× sao? nhiÖm. 8 Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3. ý nghÜa. - Gi÷ ch÷ tÝn lµ tù träng b¶n th©n vµ t«n träng ngêi kh¸c. - Ngêi gi÷ ch÷ tÝn sÏ nhËn ®îc sù tin cËy, tÝn nhiÖm cña ngêi kh¸c ®èi víi m×nh. ? Muèn gi÷ ®îc lßng tin cña mäi ngêi th× * C¸ch rÌn luyÖn . BiÕt gi÷ lêi høa, ®· nãi lµ lµm, t«n träng chóng ta cÇn lµm g×? nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt víi b¹n bÌ, ngêi th©n vµ mäi ngêi ë nhµ, ë líp, ë trêng vµ ngoµi x· héi. ? Sèng lu«n biÕt gi÷ ch÷ tÝn cã ý nghÜa g×? 3. Cñng cè. * GV: Nh¾c l¹i néi dung chÝnh bµi häc h«m nay? - HS nh¾c l¹i c¸c chuÈn kiÕn thøc võa häc. * GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 1. Bµi 1. §¸p ¸n ®óng: TÊt c¶ nh÷ng hµnh vi trªn ®Òu lµ nh÷ng biÓu hiÖn cña kh«ng biÕt gi÷ ch÷ tÝn. 4. §¸nh gi¸. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm bµi tËp. C©u 1. Cã ý kiÕn cho r»ng: gi÷ ch÷ tÝn chØ lµ gi÷ lêi høa. Em cho biÕt ý kiÕn vµ gi¶i thÝch v× sao? - Gi÷ lêi høa lµ quan träng nhÊt, song bªn c¹nh ®ã cßn nh÷ng biÓu hiÖn nh kÕt qu¶ c«ng viÖc, chÊt lîng s¶n phÈm, sù tin cËy. C©u 2. T×m vÝ dô thùc tÕ kh«ng gi÷ lêi høa nhng còng kh«ng ph¶i lµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn. - B¹n A høa ®i ch¬i víi b¹n B vµo chñ nhËt, nhng kh«ng may h«m ®ã bè b¹n B bÞ èm nªn b¹n kh«ng ®i ®îc. GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm tiÕp bµi tËp SGK. Bµi tËp 2. - §¸p ¸n ®óng: b lµ gi÷ ch÷ tÝn v× hoµn c¶nh kh¸ch quan - a,c,d,® kh«ng gi÷ ch÷ tÝn Bµi tËp 3. S¾m vai ChuyÖn x¶y ra ë nhµ H»ng: Mai ®Õn rñ H»ng ®i sinh nhËt nhng H»ng kh«ng ®i, vê høa ph¶i ®i ®ãn em vµo giê ®ã. GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch c©u ca dao, nhËn ®Þnh. 9 - Em h·y gi¶i thÝch c©u : Ngêi sao mét hÑn th× nªn Ngêi sao chÝn hÑn th× quªn c¶ mêi . Bảy lần từ chối con hơn một lần thất hứa 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc NDBH, lµm BT cßn l¹i. - ChuÈn bÞ bµi “Ph¸p luËt vµ kû luËt” E. Đánh giá, điều chỉnh bài soạn. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..…………………………………………………….. So¹n ngµy 13/ 9/ 2014 TuÇn 5 - TiÕt 5 Bµi 5: ph¸p luËt vµ kû luËt A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ ph¸p luËt, kû luËt; mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt. Nªu ®îc ý nghÜa cña ph¸p luËt, kû luËt. - PL là quy tắc xử sự bắt buộc chung đối với mọi người - PL bảo vệ quyền lợi của cá nhân và xã hội; tạo điều kiện cho cá nhân và xã hội phát triển 2. Th¸i ®é: - T«n träng ph¸p luËt vµ kØ luËt. - §ång t×nh, ñng hé nh÷ng hµnh vi tu©n thñ ®óng PL vµ KL; phª ph¸n nh÷ng hµnh vi vi ph¹m PL vµ KL. 10 3. KÜ n¨ng: - BiÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kØ luËt ë mäi lóc, mäi n¬i. - BiÕt nh¾c nhë b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh thùc hiÖn nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ kØ luËt. - Biết chấp hành và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng chấp hành PL, tôn trọng kỉ luật B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, trß ch¬i. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp. KTBC: Theo em, HS muèn gi÷ ch÷ tÝn cÇn ph¶i lµm g× ? H·y nªu mét vµi vÝ dô vÒ gi÷ ch÷ tÝn vµ kh«ng gi÷ ch÷ tÝn mµ em hoÆc b¹n em ®· lµm.? 2. Bµi míi. Vµo ®Çu n¨m häc hµng n¨m, nhµ trêng tiÕn hµnh phæ biÕn néi quy trêng häc cho toµn HS trong nhµ trêng. Nh÷ng viÖc lµm trªn nh»m gi¸o dôc HS chóng ta vÊn ®Ò g×? §Ó hiÓu râ thªm vÒ môc ®Ých yªu cÇu, ý nghÜa cña c¸c vÊn ®Ò nµy chóng ta vµo bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ ph¸p luËt, kû luËt; mèi quan hÖ gi÷a ph¸p luËt vµ kû luËt. GV tæ chøc cho häc sinh ®äc vµ th¶o luËn * ViÖc lµm cña Vò Xu©n Trêng vµ ®ång c¶ líp néi dung phÇn ®Æt vÊn ®Ò. ? Theo em Vò Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· bän. - VËn chuyÓn, bu«n b¸n ma tuý xuyªn Th¸i cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh thÕ nµo? Lan – Lµo – ViÖt Nam - Lîi dông b¶n th©n lµ c¸n bé cña ngµnh c«ng an - Mua chuéc, dô dç c¸n bé c«ng chøc nhµ níc ? Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña Vò * HËu qu¶ : Xu©n Trêng vµ ®ång bän ®· g©y ra nh÷ng - Tèn tiÒn cña, gia ®×nh tan n¸t hËu qu¶ g×? - Huû ho¹i nh©n c¸ch con ngêi - C¸n bé tho¸i ho¸, biÕn chÊt - C¸n bé c«ng an vi ph¹m - Lµm mÊt niÒm tin ë nh©n d©n, nh÷ng ngêi lµm PL l¹i vi ph¹m PL. ? Chóng ®· bÞ trõng ph¹t nh thÕ nµo? * Chóng ®· bÞ trõng ph¹t - 22 bÞ c¸o: 8 tö h×nh, 6 chung th©n, 2 ¸n hai m¬i n¨m, cßn l¹i tõ 1-9 n¨m tï vµ ph¹t tiÒn. * PhÈm chÊt: ? §Ó chèng l¹i téi ph¹m c¸c ®ång chÝ c«ng - Dòng c¶m, mu trÝ vît qua khã kh¨n, trë an cÇn ph¶i cã phÈm chÊt g×? ng¹i. - V« t, trong s¹ch, t«n träng ph¸p luËt, cã tÝnh kû luËt. * Bµi häc: ? Chóng ta rót ra bµi häc g× qua vô ¸n trªn ? - Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt - Tr¸nh xa tÖ n¹n ma tuý - Gióp ®ì c¸c c¬ quan...... - Cã nÕp sèng lµnh m¹nh... * C¨n cø vµo ph¸p luËt. 11 Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß ? C¨n cø vµo ®©u mµ Tßa ¸n tuyªn ph¹t 22 bÞ c¸o nh vËy? 1. Kh¸i niÖm. ? VËy em hiÓu ph¸p luËt lµ g×? - PL lµ c¸c quy t¾c xö sù chung, cã tÝnh b¾t buéc, do Nhµ níc ban hµnh, ®îc Nhµ níc ®¶m b¶o thùc hiÖn b»ng c¸c biÖn ph¸p GD, thuyÕt phôc, cìng chÕ. ? Trong líp häc, GVCN, nhµ trêng, ®éi cê - KØ luËt lµ nh÷ng quy ®Þnh, quy íc cña mét ®á yªu cÇu c¸c em ph¶i thùc hiÖn nh÷ng céng ®ång (mét tËp thÓ) vÒ nh÷ng hµnh vi c«ng viÖc g×? cÇn tu©n theo nh»m ®¶m b¶o sù phèi hîp ? §ã lµ kØ luËt. Em hiÓu kØ luËt lµ g×? hµnh ®éng thèng nhÊt, chÆt chÏ cña mäi ngêi. ? Ph¸p luËt vµ kØ luËt cã g× kh¸c nhau? Ph¸p luËt Kû luËt - Lµ quy t¾c xö sù - lµ nh÷ng quy ®Þnh, chung, cã tÝnh b¾t quy íc cña mét buéc, do Nhµ níc céng ®ång (mét tËp ban hµnh thÓ) ? Tuy nhiªn, nÕu mét c¬ quan ®Ò ra yªu cÇu ngµy lµm viÖc 12 tiÕng, häc sinh häc 6 tiÕng mét buæi cã ®îc kh«ng? V× sao? ? Qua ®ã em cho biÕt PL vµ KL cã mqh nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng 2. HS hiÓu ®îc ý nghÜa cña ph¸p luËt, kû luËt. BiÕt c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi sèng cã KL, PL. ? NÕu sèng kh«ng thùc hiÖn theo PL vµ KL th× hËu qu¶ sÏ ntn? - M¹nh ai ngêi Êy th¾ng bÊt kÓ ®óng sai. - XH næi lo¹n, ngêi yÕu thÕ kh«ng ®îc b¶o vÖ - mäi ngêi kh«ng tiÕn bé ®îc, x· héi kÐm ph¸t triÓn. ? Ph¸p luËt vµ kû luËt cã ý nghÜa g×? 2. Mèi quan hÖ: Nh÷ng quy ®Þnh cña tËp thÓ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña PL, kh«ng ®îc tr¸i víi PL. 3. ý nghÜa : - Ph¸p luËt vµ kû luËt gióp con ngêi cã chuÈn mùc chung ®Ó rÌn luyÖn vµ thèng nhÊt trong ho¹t ®éng . - X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm, b¶o vÖ quyÒn lîi cña mäi ngêi - T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸ nh©n, x· héi ph¸t triÓn theo ®Þnh híng chung. ? Ngêi häc sinh cã cÇn tÝnh kû luËt vµ t«n träng ph¸p luËt kh«ng? V× sao? Em h·y nªu vÝ dô cô thÓ? - Mçi c¸ nh©n häc sinh biÕt thùc hiÖn tèt kû luËt th× néi quy nhµ trêng sÏ ®îc thùc hiÖn tèt. - HS biÕt t«n träng ph¸p luËt sÏ gãp phÇn cho x· héi æn ®Þnh vµ b×nh yªn. 4. C¸ch rÌn luyÖn. ? Häc sinh chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ®Ó thùc HS cÇn thêng xuyªn vµ tù gi¸c thùc hiÖn hiÖn ph¸p luËt vµ kû luËt tèt? ®óng quy ®Þnh cña nhµ trêng, céng ®ång vµ nhµ níc. GV: Ngêi thùc hiÖn tèt ph¸p luËt vµ kû luËt lµ ngêi cã ®¹o ®øc, lµ ngêi biÕt tù träng vµ 12 Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß t«n träng quyÒn lîi, danh dù ngêi kh¸c. HS liªn hÖ : TÝnh kû luËt cña häc sinh ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo ? - Tù gi¸c, tÝch cùc, vît khã trong häc tËp - Häc bµi, lµm bµi ®Çy ®ñ, kh«ng quay cãp, trËt tù nghe gi¶ng, thùc hiÖn giê giÊc ra vµo líp. - Trong sinh ho¹t céng ®ång lu«n hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc chung. 3. Cñng cè. * GV: Nh¾c l¹i néi dung chÝnh bµi häc h«m nay? - HS nh¾c l¹i c¸c chuÈn kiÕn thøc võa häc. * GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 1, 2. 4. §¸nh gi¸. GV yªu cÇu HS lµm BT. Bµi 3. GV chia HS thµnh 2 nhãm cïng tham gia trß ch¬i. GV tæ chøc cho häc sinh ch¬i trß ch¬i s¾m vai theo c¸c t×nh huèng SGK. HS c¸c nhãm tù ph©n vai, tù nghÜ ra lêi tho¹i, kÞch b¶n - Tõ tiÓu phÈm trªn, chóng ta thÊy ý kiÕn ñng hé b¹n chi ®éi trëng lµ ®óng. Bµi 4. HS ph¸t biÓu, GV kÕt luËn. 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc NDBH, lµm BT trong s¸ch BT. - ChuÈn bÞ bµi “XD t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh” E. Đánh giá, điều chỉnh bài soạn. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..…………………………………………………….. 13 So¹n ngµy 20/ 9/ 2014 TuÇn 6 - TiÕt 6 bµi 6: x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ t×nh b¹n; Nªu ®îc biÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh. HiÓu ®îc ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh. 2. Th¸i ®é: - T«n träng vµ mong muèn x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. - Quý träng nh÷ng ngêi cã ý thøc x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh. 3. KÜ n¨ng: BiÕt x©y dùng t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh víi c¸c b¹n trong líp, trong trêng vµ ë céng ®ång. B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, trß ch¬i. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp. KTBC: ? Hµnh vi nµo sau ®©y cã tÝnh kû luËt? - §i häc vÒ nhµ ®óng giê - Tr¶ s¸ch cho b¹n ®óng hÑn - Dïng ®å dông häc tËp ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh - §äc truyÖn trong giê häc GDCD - §i xe ®¹p hµng 3 - §¸ bãng ngoµi ®êng phè -Kh«ng giÊu giÕm bµi kiÓm tra ®îc ®iÓm kÐm ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ph¸p luËt? ë trêng ta cã hiÖn tîng vi ph¹m ph¸p luËt kh«ng? Häc sinh cÇn lµm g× ®Ó rÌn luyÖn cho m×nh lèi sèng cã kû luËt vµ ph¸p luËt? 2. Bµi míi. - Vµo bµi : GV ®äc cho häc sinh nghe nh÷ng c©u ca dao nãi vÒ t×nh b¹n. B¹n bÌ lµ nghÜa t¬ng th©n Khã kh¨n thuËn lîi ©n cÇn cã nhau B¹n bÌ lµ nghÜa tríc sau Tuæi th¬ cho ®Õn b¹c ®Çu kh«ng phai. Ra ®i võa gÆp b¹n hiÒn Còng b»ng ¨n qu¶ ®µo tiªn trªn trêi. Em hiÓu g× vÒ ý nghÜa cña hai c©u ca dao trªn ? §Ó hiÒu thªm vÒ nh÷ng t×nh c¶m b¹n bÌ mµ hai c©u ca dao trªn ®Ò cËp ®Õn, chóng ta ®i t×m hiÓu bµi häc ngµy h«m nay . Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1. Gióp HS hiÓu ®îc thÕ nµo lµ t×nh b¹n; Nªu ®îc biÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh. GV: Trong cuéc sèng, ai còng cã t×nh b¹n. Tuy nhiªn t×nh b¹n cña mçi ngêi mét vÎ, rÊt phong phó, ®a d¹ng. Chóng ta cïng t×m hiÓu t×nh b¹n vÜ ®¹i cña M¸c vµ ¨ng ghen. Gäi HS ®äc truyÖn SGK ? Em h·y nªu nh÷ng viÖc lµm cña ¨ng ghen 14 Ho¹t ®éng cña thÇy ®èi víi M¸c? ? Nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh b¹n vÜ ®¹i cña M¸c – ¨ng ghen ? ?T×nh b¹n cña M¸c vµ ¨ng ghen dùa trªn c¬ së nµo ? Ho¹t ®éng cña trß * Nh÷ng viÖc lµm cña ¨ng ghen ®èi víi M¸c. - Lµ ®ång chÝ trung kiªn lu«n s¸t c¸nh bªn M¸c. - Lµ ngêi b¹n th©n thiÕt cña gia ®×nh M¸c. - «ng lu«n gióp ®ì M¸c trong nh÷ng lóc khã kh¨n - «ng lµm kinh doanh lÊy tiÒn gióp M¸c. * NhËn xÐt. - T×nh b¹n cña M¸c - ¨ng ghen thÓ hiÖn sù quan t©m, gióp ®ì lÉn nhau - Th«ng c¶m s©u s¾c - §ã lµ t×nh b¹n c¶m ®éng vÜ ®¹i nhÊt. * T×nh b¹n cña M¸c - ¨ng ghen dùa trªn c¬ së: + §ång c¶m s©u s¾c. + Cã chung xu híng ho¹t ®éng + Cã chung lý tëng GV bæ sung: ChÝnh nhê sù gióp ®ì vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ¨ng ghen mµ M¸c ®· yªn t©m hoµn thµnh bé T b¶n næi tiÕng. Lª- nin nhËn xÐt: “nh÷ng quan hÖ c¸ nh©n gi÷a ngêi ®ã vît qua xa mäi truyÖn cæ tÝch * Bµi häc : HS tù rót ra bµi häc cho b¹n c¶m ®éng nhÊt nãi vÒ t×nh b¹n cña ngêi xa.” th©n m×nh. ? Qua ph©n tÝch t×nh b¹n gi÷a ¨ng ghen víi M¸c, em hiÓu t×nh b¹n lµ g×? 1. T×nh b¹n lµ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a hai hoÆc nhiÒu ngêi trªn c¬ së hîp nhau vÒ tÝnh t×nh, së thÝch, hoÆc cã chung xu hGV chia líp thµnh 2 nhãm yªu cÇu HS: íng hµnh ®éng, cã cïng lý tëng sèng. - Nhãm 1. Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña t×nh b¹n 2. BiÓu hiÖn cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh trong s¸ng lµnh m¹nh? m¹nh. - Nhãm 2. Nªu nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng phï - phï hîp nhau vÒ quan niÖm sèng hîp víi t×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh? - b×nh ®¼ng vµ t«n träng nhau - ch©n thµnh, tin cËy, cã tr¸ch nhiÖm, th«ng c¶m, ®ång c¶m s©u s¾c víi nhau, gióp ®ì Nhãm 1 Nhãm 2 nhau lóc khã kh¨n… - phï hîp nhau vÒ - lîi dông b¹n bÌ quan niÖm sèng - bao che khuyÕt - b×nh ®¼ng vµ t«n ®iÓm träng nhau - dung tóng cho - ch©n thµnh, tin nhau lµm ®iÒu xÊu cËy, cã tr¸ch nhiÖm, - a dua theo nhau ¨n th«ng c¶m, ®ång ch¬i, ®ua ®ßi, ®µm c¶m s©u s¾c víi ®óm, ®ua xe m¸y, nhau, gióp ®ì nhau sö dông ma tóy, lóc khã kh¨n… VPPL… ? Em cho biÕt ý kiÕn vµ gi¶i thÝch v× sao cã ngêi cho r»ng : - Kh«ng cã t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh gi÷a hai ngêi kh¸c giíi - T×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh chØ cÇn ®Õn tõ mét phÝa. * Cã t×nh b¹n cña hai ngêi kh¸c giíi v× t×nh b¹n cña hä ®îc x©y dùng dùa trªn c¬ së ®¹o ®øc cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ lµnh m¹nh. - Kh«ng cã t×nh b¹n ®Õn tõ mét phÝa. Ho¹t ®éng 2. HS HiÓu ®îc ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng lµnh m¹nh. 15 Ho¹t ®éng cña thÇy ? Em h·y kÓ l¹i c¶m xóc cña em khi : - Cïng chia sÎ niÓm vui, nçi buån víi b¹n - Cïng b¹n bÌ häc tËp, vui ch¬i, gi¶i trÝ. - Khi gia ®×nh gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®i häc nhng em ®îc b¹n bÌ gióp ®ì. - Do ®ua ®ßi víi b¹n bÌ xÊu em ®· vi ph¹m ph¸p luËt. Nhng em ®· ®îc b¹n bÌ kh¸c gióp ®ì nhËn ra sai lÇm vµ sèng tèt h¬n Ho¹t ®éng cña trß GV: Nh÷ng c¶m xóc, suy nghÜ cña c¸c em chÝnh lµ ý nghÜa cña t×nh b¹n ®èi víi mçi 3. ý nghÜa cña t×nh b¹n trong s¸ng vµ ngêi chóng ta. ? T×nh b¹n trong s¸ng, lµnh m¹nh cã ý lµnh m¹nh. - Gióp con ngêi thÊy Êm ¸p, tù tin, yªu cuéc nghÜa g×? sèng h¬n, biÕt tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó sèng tèt h¬n. 3. Cñng cè. * GV: Nh¾c l¹i néi dung chÝnh bµi häc h«m nay? - HS nh¾c l¹i c¸c chuÈn kiÕn thøc võa häc. * GV tæ chøc, híng dÉn HS lµm BT 1. 1-Bµi tËp 1. Nh÷ng c©u tôc ng÷ nµo sau ®©y nãi vÒ t×nh b¹n. - ¨n chän n¬i, ch¬i chän b¹n - Thªm b¹n, bít thï - Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n - Uèng níc nhí nguån - Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá 4. §¸nh gi¸. GV yªu cÇu HS lµm BT 2, 3. 2- Bµi tËp 2. Yªu cÇu HS béc lé ý kiÕn cña m×nh vÒ c¸c t×nh huèng. - Cêng häc giái nhng Ýt quan t©m ®Õn b¹n bÌ. - HiÒn, Hµ th©n nhau vµ bªnh vùc, b¶o vÖ nhau mçi khi m¾c sai lÇm. - Sinh nhËt Tïng, em kh«ng mêi S¬n v× hoµn c¶nh gia ®×nh S¬n khã kh¨n. 3-Bµi tËp 3. Yªu cÇu HS nªu biÖn ph¸p gióp ®ì b¹n trong tõng hµnh vi. - M¾c khuyÕt ®iÓm hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt –> khuyªn ng¨n vµ gióp b¹n tiÕn bé. - BÞ ngêi kh¸c rñ rª, l«i kÐo sö dông ma tuý –> cïng mäi ngêi khuyªn ng¨n, gióp ®ì b¹n tr¸nh xa ma tuý. - Cã chuyÖn buån hoÆc gÆp khã kh¨n rñi ro trong cuéc sèng -> an ñi, ®éng viªn, gÇn gòi b¹n. - Che giÊu khuyÕt ®iÓm cho em -> c¶m ¬n nh÷ng m¹nh d¹n nãi víi b¹n m×nh sÏ thó nhËn khuyÕt ®iÓm cña m×nh víi mäi ngêi vµ høa s÷a ch÷a. 5. Ho¹t ®éng tiÕp nèi. - VÒ häc thuéc NDBH, lµm BT trong s¸ch gi¸o khoa. - ChuÈn bÞ bµi “TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi” E. Đánh giá, điều chỉnh bài soạn. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..…………………………………………………….. 16 TuÇn 7. TiÕt 7: ngo¹i khãa: Bµi 7 TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi So¹n ngµy 27/ 9/ 2014 A. Môc tiªu bµi häc. 1. KiÕn thøc: HiÓu ®îc c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi. Häc sinh thÊy cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi v× lîi Ých vµ ý nghÜa cña nã. 2. Th¸i ®é: H×nh thµnh niÒm tin yªu vµo cuéc sèng tèt ®Ñp, tin vµo con ngêi. C¸c em mong muèn tham gia c¸c ho¹t ®éng cña líp, trêng vµ x· héi. 3. KÜ n¨ng: Cã kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi. H×nh thµnh kü n¨ng hîp t¸c, tù kh¼ng ®Þnh trong cuéc sèng céng ®ång 4. Những lăng lực của HS cần hướng tới. - Năng lực giao tiếp, tự chịu trách nhiệm. - Năng lực ứng xử, trình bày, sáng tạo… B. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn. - Gi¸o ¸n, SGK vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan. - B¶ng phô. C. Ph¬ng ph¸p. - Ph¬ng ph¸p th¶o luËn nhãm, trß ch¬i. - Ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p… D. TiÕn tr×nh d¹y häc. 1. æn ®Þnh líp, kiÓm tra sÜ sè. 2. KiÓm tra15 phót: Đề thi cho chủ đề “t«n träng lÏ ph¶i” I. Khung ma trận. Mức độ Nhận biết ND chuẩn KTKN TN 1. Hiểu thế nào là HS hoàn lẽ phải và t«n thiện träng lÏ ph¶i được khái niệm lẽ Thông hiểu TL TN TL Vận dụng TN TL Tổng phải và t«n träng lÏ ph¶i Số câu 1 Số điểm 1.0 Tỉ lệ 10 2. Nêu được một số biểu hiện của tôn 1 1.0 10 Nêu được 17 trọng lẽ phải Số câu Số điểm Tỉ lệ 3. Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải những biểu hiện tôn trọng lẽ phải ở HS. 1 2.0 20 1 2.0 20 Lựa chọn đúng việc làm tôn trọng lẽ phải. Giải thích được vì sao lại lựa chọn. 1 3.0 30 Số câu Số điểm Tỉ lệ 4. Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng số câu 1 203040100Tổng số 1.0 điểm 10 Tỉ lệ % 1 2.0 1 3.0 1 3.0 30 Đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện sự tôn trọng lẽ phải trong một số tình huống cụ thể. 1 4.0 40 1 4.0 1 4.0 40 4 10 II. §Ò bµi. C©u 1. (1.0 điểm). Em hãy điền những từ, cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm để hoàn thiện khái niệm lẽ phải và tôn trọng lẽ phải đã học. LÏ ph¶i lµ……………………………..., phï hîp víi ®¹o lý vµ lîi Ých chung cña xã hội. 18 Tôn trọng lẽ phải lµ c«ng nhËn, ñng hé, tu©n theo vµ b¶o vÖ nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n; biÕt ®iÒu chØnh suy nghÜ, hµnh vi cña m×nh theo híng tÝch cùc; …………..vµ không lµm nh÷ng viÖc sai tr¸i. C©u 2. (2.0 điểm). Em hãy nêu 4 biểu hiện tôn trọng lẽ phải ở học sinh? C©u 3. (3.0 điểm). Hành vi nào sau đây thể hiện tôn trọng lẽ phải? Giải thích vì sao? a. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình. b. Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. c. Lắng nghe ý kiến của mọi người nhưng cũng sãn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải. d. Bực tức và phê phán gay gắt những người không có cùng quan điểm với mình. C©u 4.(4.0 ®iÓm). a. Lan là bạn thân của em, trong giờ kiểm tra, cô giáo quán triệt học sinh phải nghiêm túc làm bài nhưng Lan lại quay cóp. Chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì? b. Nhóm bạn thân của em phản bác ý kiến của một bạn trong lớp mặc dù em biết ý kiến đó là đúng. Trước sự việc đó, em sẽ xử sự như thế nào? III. §¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm. C©u 1. (1.0 điểm). Yªu cÇu ®iÒn theo thø tù sau : - nh÷ng ®iÒu ®óng ®¾n ë chç trèng thø nhÊt. - không chÊp nhËn ë chç trèng thø hai C©u 2. (2.0 điểm). HS nêu đúng mỗi biểu hiện cho 0.5 điểm. Ví dụ: - Không bao che khuyết điểm cho bạn - Thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm của bạn - Tố cáo bạn gian lận trong thi cử - Chú ý nghe thầy cô giảng bài, tôn trọng nội quy lớp học…. C©u 3. (3.0 điểm). Hành vi c thể hiện tôn trọng lẽ phải. (1 điểm) Vì: Tôn trọng ý kiến của mọi người và dàm bảo vệ những điều đúng đắn, không chịu làm theo những điều sai trái. (2 điểm) C©u 3. (4.0 ®iÓm). HS nÕu c¸ch øng xö phï hîp ë mçi ý cho 2.0 ®iÓm. a. Nhắc khéo bạn cần nghiêm túc làm bài, nếu bạn không sửa thì báo với cô giáo. b. Đồng tình với ý kiến của bạn và giải thích cho các bạn thân hiểu ý kiến đó là đúng. Nếu các bạn không nghe nhờ cô giáo chủ nhiệm can thiệp. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng 1. HiÓu ®îc c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng chÝnh trÞ, x· héi. Häc sinh thÊy cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ – x· héi v× lîi Ých vµ ý nghÜa cña nã. GV tæ chøc cho häc sinh th¶o luËn nhãm Chia líp thµnh 3 nhãm øng víi c¸c c©u hái sau: C©u 1. Cã quan niÖm cho r»ng: ®Ó lËp nghiÖp chØ cÇn häc v¨n ho¸, tiÕp thu KHKT….kh«ng cÇn tham gia c¸c ho¹t ®éng . Em cã ®ång t×nh kh«ng? T¹i sao ? C©u 2. Cã quan niÖm cho r»ng: Häc tËp v¨n hãa tèt, rÌn luyÖn kü n¨ng lao ®éng lµ cÇn nhng cha ®ñ ph¶i tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña HS Nhãm 1. - Kh«ng ®ång ý v× nh vËy sÏ kh«ng ph¸t triÓn toµn diÖn. ChØ biÕt ch¨m cho lîi Ých c¸ nh©n mµ kh«ng quan t©m ®Õn lîi Ých tËp thÓ, kh«ng cã tr¸ch nhiÖm víi céng ®ång. Nhãm 2. - §ång ý v× nh vËy chóng ta sÏ ph¸t triÓn toµn diÖn cã t×nh c¶m biÕt yªu th¬ng mäi ngêi, cã tr¸ch nhiÖm víi tËp thÓ, céng ®ång. 19 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS chÝnh trÞ - x· héi. Em cã ®ång ý víi ý kiÕn ®ã kh«ng? T¹i sao? C©u 3. Nhãm 3. H·y kÓ c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi - Häc tËp v¨n hãa mµ em biÕt, em tham gia - Tham gia s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt - Tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ m¸y GV híng dÉn häc sinh th¶o luËn vµ ®a ra ý - Ho¹t ®éng x· héi kiÕn - Ho¹t ®éng gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi. HS c¶ líp tham gia ý kiÕn nhËn xÐt - Ho¹t ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa - Tham gia phßng chèng TNXH - Tham gia c¸c h×nh thøc CLB nh: Tr¨ng trßn, th¬, to¸n häc …… GV ®a ra mét vµi vÝ dô vÒ c¸ nh©n trong x· héi kh«ng biÕt, kh«ng quan t©m ®Õn ho¹t ®éng chÝnh trÞ -x· héi. GV ®a ra g¬ng ngêi tèt viÖc tèt. Hä lµ nh÷ng ngêi cã ®ñ tµi, ®øc, cã tr¸ch nhiÖm víi x· héi. Em hiÓu g× vÒ néi dung c©u danh ng«n “Cuéc sèng kh«ng chØ cÇn cã tri thøc khoa sau: häc mµ cÇn cã t©m hån vµ mét sè kü n¨ng GV tæng kÕt vµ chuyÓn ý: Quan niÖm cña kh¸c.” chóng ta vÒ ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi lµ rÊt ®óng ®¾n. C¸c em ®· kÓ ra ®îc c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ - XH. B©y giê c¸c em ®iÒn nh÷ng néi dung thÝch hîp vµo b¶ng sau: GV dïng kÜ thuËt kh¨n phñ bµn. Ho¹t ®éng x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc - Tham gia s¶n xuËt cña c¶i vËt chÊt. - Tham gia chèng chiÕn tranh , khñng bè. Ho¹t ®éng trong c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - ®oµn thÓ - Tham gia c¸c ho¹t ®éng cña §oµn thanh niªn , §éi thiÕu niªn - Tham gia héi cùu chiÕn binh ….. Ho¹t ®éng nh©n ®¹o, b¶o vÖ m«i trêng tù nhiªn vµ x· héi - Ho¹t ®éng héi tõ thiÖn - Ho¹t ®éng nh©n ®¹o - Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo - §Òn ¬n ®¸p nghÜa. - Gi÷ g×n TTAN th«n xãm. Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS GV treo b¶ng phô ®¸p ¸n ®óng cho c¸c nhãm ®èi chiÕu. ? Theo dâi b¶ng trªn em hiÓu thÕ nµo lµ 1- Ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi. - Häc sinh dùa vµo b¶ng trªn ghi tãm t¾t vµo ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi ? vë. ? Nªu ý nghÜa cña viÖc tham gia c¸c ho¹t 2- ý nghÜa cña c¸c ho¹t ®éng nµy. ®éng chÝnh trÞ - x· héi ? - Lµ c¬ héi, ®iÒu kiÖn ®Ó mçi c¸ nh©n béc lé, rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng vµ ®ãng gãp trÝ tuÖ vµ c«ng søc cña m×nh vµo c«ng viÖc ? Häc sinh cÇn lµm g× ®Ó tham gia c¸c chung cña x· héi. 3- Häc sinh cÇn lµm . ho¹t ®éng chÝnh trÞ - x· héi? - TÝch cùc tham gia, h×nh thµnh th¸i ®é, niÒm tin, rÌn luyÖn c¸ch øng xö, n¨ng lùc tæ Ho¹t ®éng 2. Gióp HS cñng cè, kh¾c chøc........ s©u bµi häc. 3. Cñng cè, ®¸nh gi¸. C©u 1. 20
- Xem thêm -