Tài liệu Giáo án gdcd 7 hk1_cktkn

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:………………. Tuaàn: 1 Tieát theo PPCT:1 SOÁNG GIAÛN DÒ I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hieåu ñöôïc theá naøo laø soáng giaûn -Keå ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa loái soáng giaûn dò. -Phaân bieät ñöôïc giaûn dò vôùi xa hoa caàu kì, phoâ tröông hình thöùc, vôùi luoäm thuoäm caåu thaû. -Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa soáng giaûn dò. -Hieåu ñöôïc cuoäc soáng giaûn dò cuûa Baùc Hoà, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa ñaát nöôùc, ñöôïc theå hieän trong loái soáng, lôøi noùi, vaên phong, cöû chæ, trang phuïc. 2- Kó naêng: Bieát thöïc hieän giaûn dò trong cuoäc soáng. 3- Thaùi ñoä: -Hoïc taäp ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà. Quyù troïng loái soáng giaûn dò. -Khoâng ñoàng tình vôùi loái soáng xa hoa, phoâ tröông hình thöùc, luoäm thuoäm, caåu thaû. * KNS: -Kó naêng xaùc ñònh giaù trò veà bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa soáng giaûn dò. -Kó naêng so saùnh nhöõng bieåu hieän giaûn dò vaø traùi vôùi giaûn dò. -Kó naêng tö duy pheâ phaùn ñoái vôùi nhöõng bieåu hieän giaûn dò hoaëc thieáu giaûn dò. -Kó naêng töï nhaän thöùc giaù trò baûn thaân veà ñöùc tính giaûn dò. II- Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1-Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 7. Ca dao, tuïc ngöõ… noùi về đức tính giản dị của con người. -Tranh aûnh, caâu chuyeän theå hieän loái soáng giaûn dò cuûa Baùc Hoà. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 7. Söu taàm tranh aûnh, ca dao tuïc ngöõ, caâu chuyeän veà loái soáng giaûn dò. -Đọc mục truyện đọc “ Baùc Hoà trong ngaøy tuyeân ngoân ñoäc laäp ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: / 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp: -Thaûo luaän nhoùm . Ñoäng naõo. Nghieân cöùu tröøng hôïp ñieån hình. 1 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 -Xöû lyù tình huoáng. Lieân heä vaø töï lieân heä. b- Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Neâu tình huoáng cho HS nhaän xeùt. -Boá meï An laø coâng nhaân, nhöng An aên -An soáng phung phí tieàn cuûa boá meï laøm maëc raát dieän, coøn hoïc taäp thì löôøi bieáng. cöïc khoå. -Gia ñình Nam coù cuoäc soáng sung tuùc -Nam laø HS chaêm ngoan, bieát soáng giaûn nhöng Nam aên maëc raát giaûn dò chaêm hoïc, dò, tieát kieäm tieàn cuûa cha meï. chaêm laøm . -GV: Caùc em coù nhaän xeùt gì veà phong caùch, loái soáng cuûa baïn An vaø baïn Nam ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Nhaän xeùt, keát luaän. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn veà loái soáng giaûn dò chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm soáng giaûn Truyeän ñoïc:“Baùc Hoà trong ngaøy dò: (13 phuùt) Tuyeân ngoân ñoäc laäp” Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc theá naøo laø soáng giaûn dò. -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. -HS: Ñoïc truyeän, caû lôùp theo doõi ôû SGK. -GV: Chia lôùp thaønh caùc nhoùm thaûo luaän 1-Baùc maëc boä quaàn aùo ka-ki, ñoäi muõ N1- Tìm chi tieát bieåu hieän caùch aên vaûi ñaõ ngaõ maøu vaø ñi moät ñoâi deùp cao su. maëc, taùc phong vaø lôøi noùi cuûa Baùc ? Baùc cöôøi ñoân haäu, vaãy tay chaøo ñoàng baøo, thaùi ñoä thaân maät nhö ngöôøi cha hieàn ñoái vôùi caùc con. Caâu hoûi ñôn giaûn:“Toâi noùi ñoàng baøo nghe roõ khoâng ?”. 2-Baùc aên maëc giaûn dò, khoâng caàu kì, N2- Em coù nhaän xeùt gì veà caùch aên maëc, taùc phong vaø lôøi noùi cuûa Baùc trong phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh ñaát nöôùc. Thaùi ñoä chaân tình côûi môû, khoâng hình thöùc, leã nghi. ngaøy tuyeân ngoân ñoäc laäp ? Lôøi noùi deâã hieåu theå hieän söï quan taâm, gaàn guõi vôùi moïi ngöôøi. 3-Thaùi ñoä chaân tình côûi môû ñaõ xua tan N3- Trang phuïc, taùc phong vaø lôøi noùi cuûa Baùc ñaõ coù taùc ñoäng nhö theá naøo tôùi tình taát caû nhöõng gì coøn xa caùch giöõa vò chuû tòch nöôùc vôùi nhaân daân, nhieàu ngöôøi khoâng caûm cuûa nhaân daân ta ? caàm ñöôïc nöôùc maét vì sung söôùng vaø caûm 2 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 ñoäng khi ñöôïc nhìn thaáy Baùc Hoà. 4-Phaûi bieát soáng giaûn dò, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa baûn thaân vaø gia ñình;khoâng xa hoa laõng phí, khoâng chaïy theo nhu caàu vaät chaát vaø hình thöùc beà ngoaøi... N4- Em hoïc ñöôïc ôû Baùc ñieàu gì qua caâu chuyeän treân ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung. -GV: keát luaän, choát laïi yù chính. -GV keát luaän: Giaûn dò chính laø caùi ñeïp, song noù khoâng chæ laø veû ñeïp beà ngoaøi maø laø söï keát hôïp haøi hoøa vôùi veû ñeïp beân trong. -GV: Qua caâu chuyeän veà Baùc noùi ôû treân, em hieåu theá naøo laø soáng giaûn dò ? Sống phuø hôïp vôùi ñieàu kieän, hoaøn caûnh cuûa baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi (laø soáng ñuùng möïc vaø hoøa hôïp vôùi xung quanh,theå hieän söï chaân thöïc vaø trong saùng töø taùc phong, ñi ñöùng, caùch aên maëc, noùi naêng giao tieáp ñeán vieäc söû duïng cuûa caûi vaät chaát). HÑ3- Tìm hieåu bieåu hieän cuûa soáng giaûn dò vaø soáng khoâng giaûn dò: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc bieåu hieän cuûa soáng giaûn dò vaø soáng khoâng giaûn dò. -GV: Cho caû lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi sau. - Neâu bieåu hieän cuûa loái soáng giaûn dò hoaëc khoâng giaûn dò trong cuoäc soáng haøng ngaøy maø em bieát ? Cho ví duï. - Soáng giaûn dò: Khoâng xa hoa laõng phí, không cầu kì kiểu cách, khoâng chaïy theo nhu caàu vaät chaát vaø hình thöùc beà ngoaøi. HS töï neâu ví duï. - Soáng khoâng giaûn dò: xa hoa laõng phí, phoâ tröông veà hình thöùc…HS töï neâu ví duï. -Khoâng phaûi laø soáng giaûn dò. Vì giaûn dò khoâng coù nghóa laø qua loa, ñaïi khaùi, caåu thaû, tuøy tieän trong neáp soáng, neáp nghó, ñoù laø bieåu hieän cuûa moät con ngöôøi thieáu vaên hoùa. - Theo em, aên maëc luoäm thuoäm, neáp soáng tuøy tieän, caåu thaû, ñaïi khaùi...coù phaûi laø ngöôøi soáng giaûn dò khoâng ? Vì sao ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa soáng giaûn dò: (10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa soáng giaûn dò. -GV: Yeâu caàu HS töï lieân heä thöïc teá, neâu leân nhöõng taám göông soáng giaûi dò trong 3 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 nhaø tröôøng, trong cuoäc soáng maø caùc em bieát. -HS coù caàn hoïc taäp caùc taám göông soáng giaûn dò khoâng ? Vì sao ? -HS lieân heä thöïc teá. - Moãi HS caàn hoïc taäp caùc taám göông soáng giaûn dò ñeå trôû thaønh ngöôøi coù loái soáng giaûn dò. HS soáng giaûn dò seõ coù nhieàu thôøi gian, ñieàu kieän ñeå hoïc haønh,ñôõ phí tieàn cuûa cha meï vaøo nhöõng chi tieâu chöa caàn thieát . * Ñoái vôùi caù nhaân: Giaûn dò giuùp ñôõ toán thôøi gian, söùc löïc vaøo nhöõng vieäc khoâng caàn thieát, ñeå laøm ñöôïc nhöõng vieäc coù ích cho baûn thaân vaø cho moïi ngöôøi.Ñöôïc moïi ngöôøi quyù meán, caûm thoâng vaø giuùp ñôõ. * Ñoái vôùi gia ñình: Loái soáng giaûn dò giuùp con ngöôøi bieát soáng tieát kieäm, ñem laïi söï bình yeân, haïnh phuùc cho gia ñình. * Ñoái vôùi xaõ hoäi: Taïo ra moái quan heä chan hoøa, chaân thaønh vôùi nhau, loaïi tröø ñöôïc nhöõng thoùi hö taät xaáu do loái soáng xa hoa, laõng phí ñem laïi, laøm laønh maïnh xaõ hoäi. * Neâu yù nghóa cuûa loái soáng giaûn dò ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -GV: Em hieåu theá naøo laø soáng giaûn dò ? Neâu yù nghóa cuûa soáng giaûn dò ñoái vôùi baûn thaân vaø gia ñình. -GV: Cho HS laøm baøi taäp a, b trong SGK. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc noäi dung truyeän ñoïc: “ Söï coâng minh, chính tröïc cuûa moät nhaân taøi” cuûa baøi “ Trung thöïc” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 4 -BT a: Böùc tranh 3: HS aên maëc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi. Taùc phong nhanh nheïn, vui töôi, thaân maät. -BT b: Caùc caâu ñuùng: 2, 5. GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:…………………… Tuaàn: 2 Tieát theo PPCT: 2 TRUNG THÖÏC I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hieåu ñöôïc theá naøo laø trung thöïc . -Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa tính trung thöïc . -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa soáng trung thöïc. 2- Kó naêng: -Bieát nhaän xeùt ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø ngöôøi khaùc theo yeâu caàu cuûa tính trung thöïc. -Trung thöïc trong hoïc taäp vaø trong nhöõng vieäc laøm haèng ngaøy. 3- Thaùi ñoä: -Quyù troïng vaø uûng hoä nhöõng vieäc laøm thaúng thaén, trung thöïc; phaûn ñoái nhöõng haønh vi thieáu trung thöïc trong hoïc taäp, trong cuoäc soáng. *KNS: -Kó naêng phaân tích , so saùnh veà nhöõng bieåu hieän trung thöïc vaø khoâng trung thöïc. -Kó naêng tö duy pheâ phaùn haønh vi trung thöïc hoaëc thieáu trung thöïc . -Kó naêng giaûi quyeát vaán ñeà trong caùc tình huoáng lieân quan ñeán tính trung thöïc. -Kó naêng töï nhaän thöùc giaù trò baûn thaân veà ñöùc tính trung thöïc. II- Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1- Giaùo vieân: SGK, SGV GDCD 7. Tranh aûnh, tuïc ngö,õ ca dao, chuyeän keå noùi veà tính trung thöïc. Baøi taäp tình huoáng. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 7. Söu taàm tranh aûnh, tuïc ngö,õ ca dao, chuyeän keå noùi veà tính trung thöïc. -Đọc mục truyện đọc “ Söï coâng minh, chính tröïc cuûa moät nhaân taøi” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Vì sao hoïc sinh caàn phaûi soáng giaûn dò ? - Neâu yù nghóa cuûa loái soáng giaûn dò. 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp giaûng daïy: 5 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 -Thaûo luaän nhoùm . Ñoäng naõo. Keå chuyeän. -Xöû lyù tình huoáng. Lieân heä vaø töï lieân heä. b- Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Cho HS nhaän xeùt caùc haønh vi sau: -Queùt raùc lôùp mình sang lôùp baïn. -Xin tieàn hoïc ñeå chôi ñieän töû. -Giaû vôø ñau xin nghæ hoïc. -Nguû daäy muoän, ñeán lôùp treã giôø quy ñònh, baùo caùo lyù do bò oám. -HS: Traû lôøi caù nhaân. Nhöõng haønh vi khoâng trung thöïc. -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn theá naøo laø trung thöïc, chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm veà trung Truyeän ñoïc: “Söï coâng minh, chính thöïc: (13 phuùt) tröïc cuûa moät nhaân taøi” Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc theá naøo laø trung thöïc. -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm ñeå thaûo luaän caâu hoûi sau: N1- Bra-man-tô ñaõ ñoái xöû vôùi Mi-ken1- Khoâng öa thích, kình ñòch chôi xaáu laêng-giô nhö theá naøo ? Vì sao oâng laøm nhö laøm haïi ñeán söï nghieäp cuûa Mi-ken-laêngvaäy ? giô, vì Bra-man-tô ngaïi danh tieáng cuûa Miken-laêng-giô laãy löøng, laán aùt mình. N2- Tröôùc nhöõng vieäc laøm cuûa Bra2- Mi-ken-laêng-giô voâ cuøng töùc giaän vì man-tô, Mi-ken-laêng-giô coù thaùi ñoä nhö theá Bra-man-tô luoân chôi xaáu vaø laøm haïi ñeán naøo ? söï nghieäp cuûa oâng. Nhöng Mi-ken-laêng-giô vaãn ñaùnh giaù raát cao Bra-man-tô vaø khaúng ñònh: “Vôùi tö caùch laø nhaø kieán truùc. Braman-tô thaät söï vó ñaïi, khoâng moät ai thôøi coå coù theå saùnh baèng”. N3-Vì sao Mi-ken-laêng-giô laïi xöû söï 3- Vì oâng laø ngöôøi thaúng thaén, luoân toân nhö vaät ? Ñieàu ñoù chöùng toû oâng laø ngöôøi troïng vaø noùi leân söï thaät, khoâng ñeå tình caûm nhö theá naøo ? caù nhaân chi phoái laøm maát tính khaùch quan khi ñaùnh giaù söï vieäc. Ñieàu ñoù chöùng toû oâng 6 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 laø ngöôøi trung thöïc. 4- Laøm ngöôøi phaûi trung thöïc, phaûi bieát N4- Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì qua caâu toân troïng söï thaät, chaân lyù, leõ phaûi. chuyeän treân ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän, cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeù,t boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. * Trung thöïc laø luoân toân troïng söï thaät, * Em hieåu theá naøo laø trung thöïc ? toân troïng chaân lyù, leõ phaûi. Soáng ngay thaúng, thaät thaø vaø daùm duõng caûm nhaän loãi khi mình maéc khuyeát ñieåm, (khoâng chaáp nhaän söï giaû doái, gian laän, khoâng vì lôïi ích rieâng cuûa mình maø che giaáu hoaëc laøm sai leäch söï thaät). HÑ3- Tìm hieåu hieän cuûa trung thöïc: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc bieåu hieän cuûa tính trung thöïc hoaëc khoâng trung thöïc trong cuoäc soáng haøng ngaøy. -GV :cho HS caû lôùp thaûo luaän caùc caâu hoûi sau : -Trong hoïc taäp: Khoâng gian doái vôùi -Tìm nhöõng bieåu hieän cuûa tính trung thaày coâ, vôùi baïn beø, khoâng laáy ñoà duøng hoïc thöïc trong hoïc taäp ? taäp cuûa baïn, söû duïng taøi lieäu khi laøm baøi, khoâng cheùp baøi cuûa baïn… -Trong quan heä vôùi moïi ngöôøi: khoâng -Tìm nhöõng bieåu hieän cuûa tính trung noùi xaáu, löøa doái, khoâng ñoã loãi cho ngöôøi thöïc trong quan heä vôùi moïi ngöôøi ? khaùc, duõng caûm nhaän khuyeát ñieåm khi mình coù loãi... -Trong haønh ñoäng: Beânh vöïc, baûo veä leõ -Tìm nhöõng bieåu hieän cuûa tính trung phaûi, caùi ñuùng, ñaáu tranh pheâ phaùn vieäc thöïc trong haønh ñoäng ? laøm sai traùi… -Doái traù, xuyeân taïc, boùp meùo söï thaät, -Neâu nhöõng bieåu hieän cuûa haønh vi traùi tham oâ, tham nhuõng, löøa ñaûo... vôùi trung thöïc ? -Baùc só khoâng noùi thaät beänh taät cuûa -Khoâng noùi ñuùng söï thaät maø vaãn laø haønh beânh nhaân, Noùi doái keû ñòch, keû xaáu… vi trung thöïc ? -HS: Ttraû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ 4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa tính trung 7 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 thöïc: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa tính trung thöïc. -Ngöôøi coù tính trung thöïc tröôùc heát -GV: Em giaûi thích yù nghóa caâu danh ngoân sau: “Phaûi thaønh thaät vôùi mình, coù theá phaûi trung thöïc vôùi baûn thaân mình, khoâng laøm ñieàu gì phaûi hoã theïn vôùi löông taâm, môùi khoâng doái traù vôùi ngöôøi khaùc “ khoâng laøm cho löông taâm phaûi caén röùt, hoái haän, thì ngöôøi ñoù khoâng theå doái traù vôùi ngöôøi khaùc. -Ñoái vôùi caù nhaân: Giuùp ta naâng cao -Neâu yù nghóa cuûa tính trung thöïc ñoái vôùi phaåm giaù, ñöôïc moïi ngöôøi tin yeâu, kính troïn caù nhaân vaø xaõ hoäi ? . -Ñoái vôùi xaõ hoäi : Laøm laønh maïnh caùc moái quan heä xaõ hoäi. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -GV: Theá naøo laø ngöôøi trung thöïc ? HS phaûi laøm gì ñeå reøn luyeän tính trung thöïc ? BT a: Caâu ñuùng : 4 , 5, 6 -GV: Cho HS laøm baøi taäp a, b trong SGK. BT b: Vieäc laøm cuûa baùc só xuaát phaùt töø loøng nhaân ñaïo, mong muoán beänh nhaân soáng laïc quan ñeå coù nghò löïc vaø hy voïng chieán thaéng beänh taät. 5-Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “ Moät taâm hoàn cao thöôïng” cuûa baøi “ Töï troïng” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 8 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:………………. Tuaàn: 3 Tieát theo PPCT: 3 TÖÏ TROÏNG I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hieåu ñöôïc theá naøo laø töï troïng. -Neâu ñöôïc moät soá bieåu hieän cuûa loøng töï troïng. -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa töï troïng ñoái vôùi vieäc naâng cao phaåm giaù cuûa con ngöôøi. 2- Kó naêng: -Bieát theå hieän töï troïng trong hoïc taäp, sinh hoaït vaø caùc moái quan heä. -Bieát phaân bieät nhöõng vieäc laøm theå hieän söï töï troïng vôùi nhöõng vieäc laøm thieáu töï troïng. 3- Thaùi ñoä: Töï troïng; khoâng ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi thieáu töï troïng. *KNS: -Kó naêng töï nhaän thöùc giaù trò baûn thaân veà ñöùc tính töï troïng. -Kó naêng theå hieän söï töï tin (veà giaù trò, danh döï cuûa baûn thaân). -Kó naêng so saùnh veà nhöõng bieåu hieän töï troïng vaø khoâng töï troïng. -Kó naêng ra quyeát ñònh; giao tieáp/ öùng xöû theå hieän tính töï troïng. II- Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1- Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 7. -Tranh aûnh, caâu chuyeän, ca dao, tuïc ngöõ noùi veà tính töï troïng. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 7. Söu taàm caâu chuyeän, ca dao, tuïc ngöõ veà tính töï troïng. -Đọc mục truyện đọc “ Moät taâm hoàn cao thöôïng” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1-OÅn dònh lôùp: 2-KTBC: -Theá naøo laø ngöôøi trung thöïc ? Trung thöïc laø bieåu hieän cao cuûa ñöùc tính gì ? -Neâu yù nghóa cuûa tính trung thöïc. 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp: -Thaûo luaän nhoùm. Ñoäng naõo. Toå chöùc troø chôi. Lieân heä vaø töï lieân heä. -Ñaøm thoaïi keát hôïp vôùi dieãn giaûng. Keå chuyeän, phaân tích. 9 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 b- Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -Ngöôøi soáng trung thöïc luoân ñöôïc moïi ngöôøi tin yeâu vaø kính troïng, tính trung thöïc laø bieåu hieän cao cuûa ñöùc tính töï troïng. ÑeÅ hieåu roõ hôn veà tính töï troïng, chuùng ta seõ tìm hieåu noäi dung cuûa baøi hoïc hoâm nay . -GV: ghi töïa baøi leân baûng lôùp . - HS:ghi vaøo vôû: HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm cuûa töï troïng: (13 phuùt) Muïc tieâu: giuùp HS hieåu ñöôïc theá naø laø töï troïng. -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. Truyeän ñoïc: “Moät taâm hoàn cao -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. thöôïng”. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Em haõy cho bieát haønh ñoäng cuûa 1- Laø em beù moà coâi, ngheøo khoå ñi baùn Roâ-be qua caâu chuyeän treân ? dieâm .Caàm ñoàng tieàn vaøng ñi ñoåi laáy tieàn leû traû laïi cho ngöôøi mua dieâm.Khi bò cheït xe vaø bò thöông naëng, Roâ-be ñaõ nhôø em mình traû laïi tieàn thöøa cho ngöôøi mua dieâm. N2- Vì sao Roâ-be laïi nhôø em mình traû 2- Muoán giöõ ñuùng lôøi höùa, khoâng muoán tieàn laïi cho ngöôøi mua dieâm ? ngöôøi khaùc nghó mình ngheøo maø noùi doái ñeå aên caép tieàn.Khoâng muoán bò coi thöôøng, danh döï bò xuùc phaïm, maát loøng tin ôû mình. N3- Em coù nhaän xeùt gì veà haønh ñoäng 3- Laø ngöôøi coù yù thöùc traùch nhieäm cao, cuûa Roâ-be ? giöõ ñuùng lôøi höùa vaø thöïc hieän ñöôïc lôøi höùa baèng baát cöù giaù naøo. Bieát toân troïng mình vaø toân troïng ngöôøi khaùc. Veû beà ngoaøi cöïc khoå nhöng aån chöùa moät taâm hoàn cao thöôïng.Theå hieän ñöùc tính töï troïng. N4- Vieäc laøm cuûa Roâ-be coù taùc ñoäng 4- Laøm thay ñoåi tình caûm cuûa taùc giaû töø gì ñoái vôùi ngöôøi mua dieâm (taùc giaû ) ? choã nghi ngôø, khoâng tin ñeâùn söõng sôø, tim se -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän, cöû ñaïi dieän laïi vì hoái haän vaø nhaän nuoâi Sac- Laây . trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. 10 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. -GV keát luaän: Qua caâu chuyeän caûm ñoäng treân ta thaáy ñöôïc haønh ñoäng, cöû chæ ñeïp ñeõ cao caû vaø taâm hoàn cao thöôïng cuûa moät em beù ngheøo khoå. Ñoù laø baøi hoïc quyù giaù veà loøng töï troïng cho moãi chuùng ta. -GV: Em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì qua * Laøm ngöôøi phaûi bieát giöõ lôøi höùa, bieát caâu chuyeän treân? toân troïng ngöôì khaùc vaø cuõng chính laø toân troïng mình. * Töï troïng laø bieát coi troïng vaø giöõ gìn * Em hieåu theá naøo laø töï troïng ? phaåm caùch, bieát ñieàu chænh haønh vi cuûa mình cho phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc xaõ HÑ3- Tìm hieåu bieåu hieän cuûa loøng töï hoäi. troïng hoaëc khoâng töï troïng: (10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc nhöõng haønh vi bieåu hieän cuûa töï troïng hoaëc khoâng töï troïng. -GV: Toå chöùc troø chôi “Nhanh tay, nhanh maét” -GV: Môøi 2 em HS xung phong leân baûng, em naøo vieát ñöôïc nhieàu vaø chính xaùc thì ñöôïc ñieåm cao: -GV neâu caâu hoûi: -Tìm nhöõng haønh vi bieåu hieän loøng -Khoâng quay coùp khi laøm kieåm tra, giöõ töï troïng? ñuùng lôøi höùa, cö xöû ñaøng hoaøng, daùm nhaän khuyeát ñieåm, kính troïng thaày coâ, laøm troøn -Tìm nhöõng haønh vi khoâng bieåu hieän hieáu thaûo vôùi cha meï, noùi naêng lòch söï … -Sai heïn, soáng buoâng thaû, nònh bôï luoàn loøng töï troïng ? -HS: 2 em xung phong thöïc theo yeâu cuùi, khoâng trung thöïc, doái traù, baét naït ngöôøi khaùc, khoâng bieát aên naên, khoâng bieát xaáu hoå, caàu cuûa GV. tham gia teä naïn xaõ hoäi -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boâû sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. * Em haõy neâu moät soá bieåu hieän cuûa loøng * Bieát cö xöû ñaøng hoaøng, ñuùng möïc, cöû töï troïng ? chæ, lôøi noùi coù vaên hoùa, neáp soáng goïn gaøng, saïch seõ. Toân troïng moïi ngöôøi, bieát giöõ lôøi höùa, luoân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï, khoâng HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa loøng töï ñeå ai phaûi nhaéc nhôû hoaëc cheâ traùch. troïng: (10 phuùt) 11 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa töï troïng ñoái vôùi vieäc naâng cao phaåm giaù con ngöôøi. -GV: Cho HS ñaøm thoaïi caùc caâu hoûi sau: + Giaûi thích caâu tuïc ngöõ: “ Ñoùi cho saïch raùch cho thôm”. + Neâu yù nghóa cuûa loøng töï troïng ? + HS giaûi thích yù nghóa. + Giuùp con ngöôøi coù nghò löïc vöôït qua khoù khaên ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï, coù yù chí vöôn leân töï hoaøn thieän mình. Traùnh ñöôïc nhöõng vieäc laøm xaáu coù haïi cho baûn than, gia + GV yeâu caàu HS töï lieân heä vaø keå ra ñình vaø xaõ hoäi.Ñöôïc moïi ngöôøi quyù troïng. nhöõng vieäc laøm cuûa baûn thaân hay caùc baïn + HS lieân heä thöïc teá. trong lôùp theå hieän tính töï troïng hay chöa töï troïng. -HS: traû lôøi caù nhaân. -HS :caû lôùp nhaän xeùt. -GV: keát luaän, choát laïi yù chính. 4-Cuûng coá: (5 phuùt) -Neâu yù nghóa cuûa loøng töï troïng. -GV: Cho HS laøm baøi taäp a trong SGK. BT a: Caùc caâu ñuùng:1 vaø 2 -HS: Traû lôøi caù nhaân vaø giaûi thích. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “ Baùc Hoà ñeán thaêm ngöôøi ngheøo” cuûa baøi “ Yeâu thöông con ngöôøi ” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 12 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:……………… Tuaàn: 4 Tieát theo PPCT: 4 YEÂU THÖÔNG CON NGÖÔØI (T1) I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hieåu ñöôïc theá naøo laø yeâu thöông con ngöôøi. -Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi . -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi . -Hieåu ñöôïc Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu thöông cho moïi ngöôøi. Neâu ñöôïc bieåu hieän veà tình yeâu thöông con ngöôøi cuûa Baùc. 2- Kó naêng: -Biết thể hiện lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh bằng những việc làm cụ thể. -Bieát laøm theo Baùc veà taám loøng yeâu thöông con ngöôøi. 3- Thaùi ñoä: -Quan taâm ñeán moïi ngöôøi xung quanh; khoâng ñoàng tình vôùi thaùi ñoä thôø ô, laïnh nhaït vaø nhöõng haønh vi ñoäc aùc ñoái vôùi con ngöôøi. -Thöôøng xuyeân hoïc taäp theo taám göông cuûa Baùc veà yeâu thöông con ngöôøi, quan taâm ñeán moïi ngöôøi xung quanh. *KNS: -Kó naêng xaùc ñònh giaù trò; KN trình baøy suy nghó veà bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa yeâu thöông con ngöôøi. -Kó naêng phaân tích, so saùnh; KN tö duy pheâ phaùn veà nhöõng bieåu hieän yeâu thöông con ngöôøi vaø traùi vôùi yeâu thöông con ngöôøi. -Kó naêng giao tieáp, kó naêng theå hieän söï caûm thoâng/ chia seû tröôùc khoù khaên, ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc. II- Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1- Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD7. Tuïc ngöõ, ca dao, danh ngoân. Nhöõng ví duï thöïc teá. -Tranh aûnh, caùc maãu chuyeän veà loøng yeâu thöông con ngöôøi cuûa Baùc Hoà. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 7. Söu taàm tuïc ngöõõ, ca dao noùi veà loøng yeâu thöông con ngöôøi. -Đọc mục truyện đọc “ Baùc Hoà ñeán thaêm ngöôøi ngheøo” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: 13 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 - Neâu yù nghóa cuûa loøng töï troïng. - Theo em, hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ñeå reøn luyeän loøng töï troïng ? 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp: -Thaûo luaän nhoùm. Ñoùng vai. Ñoäng naõo. Neâu vaø giaûi quyeát tình huoáng. -Nghieân cöùu tröôøng hôïp ñieån hình. Ñaøm thoaïi. Lieân heä vaø töï lieân heä. b- Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1-Giôùi thieäu baøi: (5 phuùt) -GV: Daân toäc ta coù moät truyeàn thoáng nhaân vaên noåi baäc laø: Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân Thaät vaäy: ngöôøi thaày thuoác heát loøng chaêm soùc, cöùu chöõa beänh nhaân, thaày coâ giaùo ñeâm ngaøy taän tuïy beân trang giaùo aùn ñeå daïy doã hoïc sinh neân ngöôøi. Thaáy ngöôøi gaëp khoù khaên hoaïn naïn, ngöôøi taøn taät yeáu ñuoái, ta ñoäng vieân an uûi, giuùp ñôõ… Truyeàn thoáng ñaïo lí ñoù laø theå hieän loøng yeâu thöông con ngöôøi. Ñoù cuõng chính laø chuû ñeà cuûa tieát hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm yeâu thöông con ngöôøi: (15 phuùt) Muïc tieâu: HS hieåu theá naøo laø yeâu thöông con ngöôøi vaø hieåu ñöôïc moät bieåu töôïng veà loøng nhaân aùi cuûa Baùc Hoà. -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. Truyeän ñoïc: “Baùc Hoà ñeán thaêm -HS: Ñoïc truyeän, caû lôùp theo doõi ôû SGK. ngöôøi ngheøo”. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Baùc Hoà ñeán thaêm gia ñình chò Chín 1-Baùc ñeán thaêm vaøo toái 30 teát naêm vaøo thôøi gian naøo ? Hoaøn caûnh gia ñình chò nhaâm daàn 1962. Hoaøn caûnh chò Chín: Chín nhö theá naøo ? Choàng maát ñeå laïi 3 ñöùa con nhoû. Chò khoâng coù vieäc laøm oån ñònh. Ñöùa lôùn hoïc lôùp 4 vöøa ñi hoïc vöøa troâng em vaø lao ñoäng giuùp gia ñình . N2- Nhöõng chi tieát naøo theå hieän söï quan 2- Baùc aâu yeám, xoa ñaàu, trao quaø teát taâm , yeâu thöông cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi gia ñình cho caùc chaùu. Hoûi thaêm vieäc laøm vaø chò Chín? Thaùi ñoä cuûa chò ñoái vôùi Baùc Hoà nhö cuoäc soáng cuûa meï con chò. Chò Chín xuùc theá naøo ? ñoäng rôm rôùm nöôùc maét. 14 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 3- Baùc ñaêm chieâu suy nghó: Baùc N3- Treân ñöôøng veà Phuû Chuû tòch thaùi ñoä cuûa Baùc nhö theá naøo ? Theo em, Baùc Hoà nghó nghó ñeán hoaøn caûnh meï con chò Chín vaø nhöõng ngöôøi lao ñoäng khaùc coøn gaëp gì ? nhieàu khoù khaên. 4- Baùc chæ thò cho uyû ban thaønh phoá N4-Baùc ñaõ laøm gì ñeå giuùp ñôõ cho nhöõng ngöôøi lao ñoäng gaëp nhieàu khoù khaên nhö gia Haø Noäi phaûi chuù yù taïo coâng aên vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi lao ñoäng gaëp nhieàu ñình chò Chín ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän khoù khaên nhö chò Chín. trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. -GV keát luaän: Baùc Hoà laø ngöôøi coù taám loøng yeâu thöông bao la ñoái vôùi con ngöôøi. Baùc luoân quan taâm, chaêm soùc, thoâng caûm, giuùp ñôõ moï ngöôøi. Tình caûm yeâu thöông con ngöôøi cuûa Baùc Hoà laø taám göông saùng ñeå chuùng ta hoïc taäp vaø noi theo. * Yeâu thöông con ngöôøi laø quan taâm, * Em hieåu theá naøo laø yeâu thöông con giuùp ñôõ, laøm nhöõng ñieàu toát ñeïp cho ngöôøi ? ngöôøi khaùc, nhaát laø nhöõng ngöôøi gaëp khoù khaên, hoaïn naïn. HÑ3-Tìm hieåu bieåu hieän cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi: (13 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc nhöõng bieåu hieän cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi vaø nhöõng bieåu hieän traùi vôùi loøng yeâu thöông con ngöôøi. -GV neâu vaán ñeà ñeå HS ñoäng naõo: +Saün saøng giuùp ñôõ, chia seû khi ngöôøi +Neâu nhöõng bieåu hieän cuûa loøng yeâu thöông khaùc gaëp khoù khaên, baát haïnh. Vaâng lôøi con ngöôøi ? cha meï, thaày coâ giaùo. Chaêm soùc oâng baø, cha meï, anh chò em, baïn beø khi oám ñau. UÛng hoä ñoàng baøo luõ luït, giuùp ñôõ baïn ngheøo… +Laøm ñieàu xaáu, ñieàu aùc ñoái vôùi ngöôøi +Neâu nhöõng bieåu hieän traùi vôùi yeâu thöông khaùc, bao che cho keû aùc, thôø ô tröôùc ñau con ngöôøi ? khoå cuûa ngöôøi khaùc… +Yeâu thöông laø xuaát phaùt töø taám loøng +Theo em, yeâu thöông vaø thöông haïi coù voâ tö, trong saùng, chaân thaønh, coøn thöông khaùc nhau khoâng ? haïi xuaát phaùt töø ñoäng cô caù nhaân khoâng -HS: Traû lôøi caù nhaân. toát, khoâng chaân thaønh, seõ laøm toån thöông -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. 15 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính ngöôøi khaùc. 4- Cuûng coá: (10 phuùt) -GV: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm vaø toåå chöùc cho HS chôi Saém vai. -GV neâu tình huoáng: TH: Treân ñöôøng ñi hoïc veà, xe cuûa Thaûo bò hoûng neân Thaûo veà muoän. Trong luùc ñang voäi vaøng ñaïp xe veà nhaø ñeå kòp giôø giuùp meï naáu côm, boãng Thaûo thaáy beân ñöôøng coù moät cuï giaø ñang tìm caùch ñeå qua ñöôøng… -GV: Yeâu caàu 2 nhoùm thaûo luaän, xaây döïng kòch baûn vaø phaân vai. -HS: Caùc nhoùm leân saém vai, theå hieän caùch öùng xöû. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt caùch öùng xöû cuûa 2 nhoùm vaø löïa choïn caùch öùng xöû phuø hôïp. -GV: Keát luaän veà caùch öùng xöû phuø hôïp. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp trong SGK vaø xem muïc yù nghóa cuûa phaàn noäi dung baøi hoïc trong SGK ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 16 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn:……………… Tuaàn: 5 Tieát theo PPCT: 5 YEÂU THÖÔNG CON NGÖÔØI (T2) I- Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hieåu ñöôïc theá naøo laø yeâu thöông con ngöôøi. -Neâu ñöôïc caùc bieåu hieän cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi . -Neâu ñöôïc yù nghóa cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi . -Hieåu ñöôïc Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu thöông cho moïi ngöôøi. Neâu ñöôïc bieåu hieän veà tình yeâu thöông con ngöôøi cuûa Baùc. 2- Kó naêng: -Biết thể hiện lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh bằng những việc làm cụ thể. -Bieát laøm theo Baùc veà taám loøng yeâu thöông con ngöôøi. 3- Thaùi ñoä: -Quan taâm ñeán moïi ngöôøi xung quanh; khoâng ñoàng tình vôùi thaùi ñoä thôø ô, laïnh nhaït vaø nhöõng haønh vi ñoäc aùc ñoái vôùi con ngöôøi. -Thöôøng xuyeân hoïc taäp theo taám göông cuûa Baùc veà yeâu thöông con ngöôøi, quan taâm ñeán moïi ngöôøi xung quanh. *KNS: -Kó naêng xaùc ñònh giaù trò; KN trình baøy suy nghó veà bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa yeâu thöông con ngöôøi. -Kó naêng phaân tích, so saùnh; KN tö duy pheâ phaùn veà nhöõng bieåu hieän yeâu thöông con ngöôøi vaø traùi vôùi yeâu thöông con ngöôøi. -Kó naêng giao tieáp, kó naêng theå hieän söï caûm thoâng/ chia seû tröôùc khoù khaên, ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc. II- Chuaån bò cuûa GV vaø HS: 1- Giaùo vieân: -SGK,SGV GD CD7. Tuïc ngöõ, ca dao, danh ngoân. Nhöõng ví duï thöïc teá. -Tranh aûnh, caùc maãu chuyeän veà loøng yeâu thöông con ngöôøi cuûa Baùc Hoà. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD. Söu taàm tuïc ngöõõ, ca dao noùi veà loøng yeâu thöông con ngöôøi. -Đọc mục truyện đọc “ Baùc Hoà ñeán thaêm ngöôøi ngheøo” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Toå chöùc caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: 17 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 - Thế nào là yêu thương con người ? - Hoïc sinh caàn phaûi laøm gì ñeå reøn luyeän loøng yêu thương con người ? 3- Tieán haønh baøi hoïc: a- Phöông phaùp: -Thaûo luaän nhoùm. Ñoùng vai. Ñoäng naõo. Neâu vaø giaûi quyeát tình huoáng. -Nghieân cöùu tröôøng hôïp ñieån hình. Ñaøm thoaïi. Lieân heä vaø töï lieân heä. b- Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ4- Tìm hieåu yù nghóa cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi: Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa loøng yeâu thöông con ngöôøi vaø caùch öùng xöû theå hieän loøng yeâu thöông con ngöôøi. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: 1- Yeâu thöông laøm nhöõng ñieàu toát ñeïp cho N1- Nhöõng ñieàu chuùng ta mong muoán ôû ta. nhöõng ngöôøi xung quanh laø gì? 2- Vì coù yeâu thöông ngöôøi khaùc thì ngöôøi N2- Vì sao chuùng ta phaûi bieát yeâu khaùc môùi yeâu quyù giuùp ñôõ chuùng ta. thöông con ngöôøi ? 3- Vaâng lời và hiếu thảo với cha mẹ, chăm N3- Chuùng ta caàn theå hieän loøng yeâu thöông con ngöôøi nhö theá naøo, trong nhöõng sóc cha mẹ khi ốm đau. Giuùp ñôõ ngöôøi gaëp khoù khaên, hoaïn naïn, nhöõng ngöôøi giaø yeáu, tröôøng hôïp hoaøn caûnh naøo ? neo ñôn, gia ñình thöông binh lieät só, Baø meï VN anh huøng… 4- Ñoái vôùi caù nhaân: Tình yeâu thöông giuùp N4- Loøng yeâu thöông con ngöôøi coù yù con ngöôøi coù theâm söùc maïnh vöôït qua khoù nghĩa nhö theá naøo ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän, cöû ñaïi dieän khaên , gian khoå trong cuoäc soáng, ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù kính troïng. trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. - Ñoái vôùi xaõ hoäi: Yeâu thöông con ngöôøi -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå laø truyeàn thoáng quyù baùu cuûa daân toäc ta, caàn sung. ñöôïc giöõ gìn vaø phaùt huy. Loøng yeâu thöông -GV: Nhận xét, choát laïi yù chính -GV kết luận: Người biết yêu thương con con ngöôøi goùp phaàn laøm cho xaõ hoäi laønh người sẽ được mọi người yêu quý và kính maïnh, trong saùng. trọng. Chúng ta phải biết quý trọng con người và luôn luôn quan tâm, cư xử tốt với mọi người. HÑ5- Lieân heä vaø töï lieân heä: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS coù yù thöùc reøn luyeän loøng yeâu thöông con ngöôøi trong cuoäc soáng haøng ngaøy. 18 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 -GV: Yeâu caàu HS lieân heä thöïc teá: + HS töï lieân heä vieäc laøm cuûa baûn thaân. + Keå nhöõng vieäc laøm cuûa baûn thaân theå hieän loøng yeâu thöông ñoái vôùi moïi ngöôøi vaø noùi leân suy nghó, tình caûm cuûa mình khi laøm vieäc ñoù ? + HS töï lieân heä vieäc laøm cuûa baûn thaân. + Haõy keå veà tröôøng hôïp em ñaõ cö xöû khoâng toát vôùi ngöôøi khaùc khieán sau ñoù em thaáy aân haän nhö theá naøo? ( Ví duï: baét naït baïn nhoû, cheá gieãu ngöôøi taøn taät, thaáy ngöôøi hoaïn naïn khoâng giuùp ñôõ…) -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: nhaän xeùt hoaït ñoäng cuûa HS vaø keát luaän veà caùch öùng xöû phuø hôïp trong töøng tröôøng hôïp HÑ6- Phaân tích tình huoáng lieân quan ñeán phaåm chaát yeâu thöông con ngöôøi: (10 phuùt) Muïc tieâu: Phaùt trieån kó naêng nhaän xeùt, ñaùnh giaù haønh vi lieân quan ñeán phaåm TH1- Haønh vi cuûa Nam theå hieän söï quan chaát yeâu thöông con ngöôøi. -GV: Cho HS phaân tích vaø nhaän xeùt taâm ñoái vôùi baïn vaø meï cuûa baïn. Ñoù laø vieäc haønh vi cuûa nhöõng nhaân vaät neâu trong caùc laøm toát ñaùng hoïc taäp. TH3- Haønh vi cuûa Toaøn ñaùng traùch vì ñaõ tình huoáng 1 vaø 3 ôû baøi taäp a trong SGK. khoâng bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc luùc khoù khaên. -HS: Traû lôøi caù nhaân. Lyù do maø Toaøn ñöa ra laø khoâng chính ñaùng. -HS :Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4-Cuûng coá: (10 phuùt) -GV: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm chôi ñoùng vai theo tình huoáng sau: TH: Treân ñöôøng ñeán tröôøng, Tuøng vaø caùc baïn chöùng kieán caûnh moät baùc bò hoûng maét ñi baùn taêm tre bò hai thanh nieân ñi treân moät chieác xe ñaïp treâu choïc… -HS: Thaûo luaän, xaây döïng kòch baûn vaø phaân vai. -HS: Caùc nhoùm leân ñoùng vai, theå hieän caùch öùng xöû. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt caùch öùng xöû. -Thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân . -GV keát luaän veà caùch öùng xöû phuø hôïp. 19 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 7 -Laù laønh ñuøm laù raùch . - Anh em nhö theå tay chaân -GV: Cho HS tìm nhöõng caâu ca dao, tuïc Raùch laønh ñuøm boïc, dôû hay ñôõ ñaàn. ngöõ, danh ngoân noùi veà loøng yeâu thöông - “ Toâi chæ coù moät ham muoán, ham muoán con ngöôøi. toät baäc, laøm sao cho nöôùc ta ñöôïc hoaøn toaøn -HS: traû lôøi caù nhaân. ñoäc laäp, daân ta ñöôïc hoaøn toaøn töï do, ñoàng -HS :caû lôùp nhaän xeùt. -GV: Nhaän xeùt vaø keát thuùc toaøn baøi : Yeâu baøo ai cuõng coù côm aên, aùo maëc, ai cuõng thöông con ngöôøi laø ñaïo ñöùc quyù gia. Noù ñöôïc hoïc haønh.”(Hoà Chí Minh) giuùp chuùng ta soáng ñeïp hôn, toát hôn. Nhö nhaø thô Toá Höõu ñaõ vieát: Coù gì ñeïp treân ñôøi hôn theá. Ngöôøi yeâu ngöôøi soáng ñeå yeâu nhau. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “ Boán möôi naêm vaãn nghóa naëng tình saâu” cuûa baøi “ Toân sö troïng ñaïo ” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 20
- Xem thêm -