Tài liệu Giáo án gdcd 7 cả năm_cktkn_bộ 8

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 Ngµy so¹n : 27/8/2012 Ngµy gi¶ng :31/8/2012 (Líp 7C) TiÕt 1 - Bµi 1:SèNG GI¶N DÞ A- Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ vµ kh«ng gi¶n dÞ, T¹i sao cÇn ph¶i sèng gi¶n dÞ. 2. Kü n¨ng: Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng gi¶n dÞ ë mäi khÝa c¹nh: Lêi nãi, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc vµ giao tiÕp víi mäi ngêi; biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch tù rÌn luyÖn, tù häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ cña mäi ngêi xung quanh ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ. 3. Th¸i ®é: H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é sèng gi¶n dÞ, ch©n thËt; xa l¸nh lèi sèng xa hoa, h×nh thøc. B- ChuÈn bÞ 1. GV: - So¹n, nghiªn cøu bµi gi¶ng. - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn, c©u th¬, c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ lèi sèng gi¶n dÞ. 2. HS: §äc kÜ bµi trong sgk C- TiÕn tr×nh lªn líp: Iæn ®Þnh tæ chøc IIKiÓm tra: S¸ch vë cña häc sinh(2’) III- Bµi míi: Trong cuéc sèng, chóng ta ai còng cÇn cã mét vÎ ®Ñp. Tuy nhiªn c¸i ®Ñp ®Ó cho mäi ngêi t«n träng vµ kÝnh phôc th× chóng ta cÇn cã lèi sèng gi¶n dÞ. Gi¶n dÞ lµ g×? Chóng ta t×m hiÓu ë bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gv-hs GV: Ph©n tÝch truyÖn ®äc, gióp hs hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ. - HS: §äc diÔn c¶m <1em> ? T×m chi tiÕt biÓu hiÖn c¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: B¸c Hå trong ngµy Tuyªn ng«n ®éc lËp 1, C¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c: - B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka-ki, ®éi mò v¶i ®· ng¶ mµu, ®i dÐp cao su. - B¸c cêi ®«n hËu vÉy tay chµo. - Th¸i ®é: Th©n mËt nh cha víi con. - Hái ®¬n gi¶n: T«i nãi ®ång bµo nghe râ kh«ng? 2. NhËn xÐt: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ¨n mÆc, t¸c - B¸c ¨n mÆc ®¬n gi¶n kh«ng cÇu k×, phong vµ lêi nãi cña B¸c? phï hîp víi hoµn c¶nh cña ®Êt níc. - Th¸i ®é ch©n t×nh, cëi më, kh«ng h×nh thøc, kh«ng lÔ nghi. - Lêi nãi gÇn gòi, dÔ hiÓu, th©n th¬ng víi mäi ngêi. - GV chèt l¹i nh÷ng néi dung chÝnh. 2.2, Ho¹t ®éng 2(5’). Liªn hÖ thùc tÕ ®Ó thÊy ®îc nh÷ng biÓu hiÖn ®a d¹ng, phong phó cña lèi sèng gi¶n dÞ. ? Em h·y nªu nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ ë líp, trêng, ngoµi x· héi hay trong SGK mµ em biÕt? GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 1 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs - GV bæ sung b»ng c©u chuyÖn: B÷a ¨n cña vÞ Chñ tÞch níc. - GV chèt l¹i: Trong cuéc sèng quanh ta, gi¶n dÞ ®îc biÓu hiÖn ë nhiÒu khÝa c¹nh. Gi¶n dÞ lµ c¸i ®Ñp. §ã lµ sù kÕt hîp gi÷a vÎ ®Ñp bªn ngoµi vµ vÎ ®Ñp bªn trong. VËy chóng ta cÇn häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng Êy ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ. 2.3, Ho¹t ®éng 3 (5’): Th¶o luËn nhãm ®Ó t×m ra nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi gi¶n dÞ. - HS th¶o luËn 6 nhãm: T×m 5 biÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ vµ 5 biÓu hiÖn tr¸i víi gi¶n dÞ. - HS tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn - GV chèt vÊn ®Ò: Gi¶n dÞ kh«ng cã nghÜa lµ qua loa, ®¹i kh¸i, cÈu th¶ tuú tiÖn trong nÕp sèng nÕp nghÜ, nãi n¨ng côt ngñn, trèng kh«ng t©m hån nghÌo nµn, trèng rçng. Lèi sèng gi¶n dÞ phï hîp víi løa tuæi, ®iÒu kiÖn gia ®×nh, b¶n th©n, x· héi. 2.4, Ho¹t ®éng 4. (10’): Rót ra bµi häc vµ liªn hÖ ? ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ ? BiÓu hiÖn cña sèng gi¶n dÞ ? - HS tr¶ lêi, GV chèt ý, ghi b¶ng. N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc *, BiÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ. - Kh«ng xa hoa, l·ng phÝ. - Kh«ng cÇu k×, kiÓu c¸ch. - Kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt, h×nh thøc bÒ ngoµi. - Th¼ng th¾n ch©n thËt, gÇn gòi víi mäi ngêi. *, Tr¸i víi gi¶n dÞ: - Sèng xa hoa, l·ng phÝ. - Ph« tr¬ng vÒ h×nh thøc. - Häc ®ßi ¨n mÆc. - CÇu k× trong giao tiÕp. II. Néi dung bµi häc: 1, Kh¸i niÖm: Sèng gi¶n dÞ lµ sèng phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi, biÓu hiÖn: Kh«ng xa hoa, l·ng phÝ, kh«ng cÇu k× kiÓu c¸ch, kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ h×nh thøc bÒ ngoµi. 2, ý nghÜa: Gi¶n dÞ lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn cã ë mçi ngêi. ? ý nghÜa cña phÈm chÊt nµy trong cuéc Ngêi sèng gi¶n dÞ sÏ ®îc mäi ngêi sèng? xung quanh yªu mÕn, c¶m th«ng vµ gióp ®ì. ? Em h·y gi¶i thÝch nghÜa cña c©u tôc ng÷ vµ danh ng«n ë sgk. 2.4, Ho¹t ®éng 5. (5’): Híng dÉn HS luyÖn tËp. - HS ®äc yªu cÇu BT a. III. Bµi tËp: - HS nhËn xÐt tranh, tr×nh bµy. 1, Bøc tranh nµo thÓ hiÖn tÝnh gi¶n dÞ - GV nhËn xÐt ghi ®Óm. cña häc sinh khi ®Õn trêng? - HS ®äc yªu cÇu BT b Tranh 3 - HS tr×nh bµy, Gv nhËn xÐt. 2, BiÓu hiÖn nãi lªn tÝnh gi¶n dÞ (2),(5) - GV nªy bµi tËp 3. 3, H·y nªu ý kiÕn cña em vÒ viÖc lµm - HS tr×nh bµy ý kiÕn. sau: - - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. Sinh nhËt lÇn thø 12 cña Hoa ®îc tæ chøc rÊt linh ®×nh. - kh«ng chay IV. Cñng cè : ? ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? Sèng gi¶n dÞ cã ý nghÜa g×? - GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc. V. Híng dÈn häc ë nhµ : GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 2 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 - Su tÇm c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh gi¶n dÞ. - X©y dùng kÕ ho¹ch rÌn luyÖn b¶n th©n trë thµnh ngêi häc sinh cã lèi sèng gi¶n dÞ. - Nghiªn cøu bµi 2: Trung thùc. ---------------------------------------------------- Ngµy so¹n : 1/9/2012 Ngµy gi¶ng :7/9/2012 (Líp 7C) TiÕt 2 - Bµi 2: TRUNG THùC A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ trung thùc, biÓu hiÖn cña lßng trung thùc vµ v× sao cÇn ph¶i cã lßng trung thùc. 2, Kü n¨ng: Gióp HS biÕt ph©n biÖt c¸c hµnh vi biÓu hiÖn tÝnh trung thùc vµ kh«ng trung thùc trong cuéc sèng hµng ngµy; BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi trung thùc. 3, Th¸i ®é : H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng, ñng hé nh÷ng viÖc lµm trung thùc vµ ph¶n ®èi nh÷ng viÖc lµm thiÕu trung thùc. B. ChuÈn bÞ: 1. GV: - So¹n, nghiªn cøu bµi d¹y. - Tranh, ¶nh, c©u chuyÖn thÓ hiÖn tÝnh trung thùc. 2. HS: Xem kÜ bµi häc ë nhµ. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc (1’): II. KiÓm tra bµi cñ (4’): ? ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? Em ®· rÌn tÝnh gi¶n dÞ nh thÕ nµo? III. Bµi míi: V× kh«ng häc bµi ë nhµ nªn ®Õn tiÕt kiÓm tra Lan ®· kh«ng lµm ®îc bµi nhng Lan ®· quyÕt t©m kh«ng nh×n bµi b¹n, kh«ng xem vë vµ xin lçi c« gi¸o. ViÖc lµm cña b¹n Lan thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× chóng ta cïng t×m hiÓu ë bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc 1, Ho¹t ®éng 1: (8’) I. TruyÖn ®äc: Ph©n tÝch truyÖn ®äc gióp häc sinh Sù c«ng minh, chÝnh trùc cña mét GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 3 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc hiÓu thÕ nµo lµ trung thùc. nh©n tµi - HS ®äc diÓn c¶m truyÖn . ? Bra-man-t¬ ®· ®èi xö víi Mi-ken- - Kh«ng a thÝch, k×nh ®Þch, ch¬i xÊu, l¨ng-gi¬ nh thÕ nµo? lµm gi¶m danh tiÕng, lµm h¹i sù nghiÖp. - Sî danh tiÕng cña Mi-ken-l¨ng-gi¬ nèi ? V× sao Bran-man-t¬ cã th¸i ®é nh tiÕp lÊn ¸t m×nh. vËy? - O¸n hËn, tøc giËn. ? Mi-ken-l¨ng-gi¬ cã th¸i ®é nh thÕ - C«ng khai ®¸nh gi¸ cao Bra-man-t¬ lµ nµo? ngêi vÜ ®¹i. - ¤ng th¼ng th¾n, t«n träng vµ nãi sù ? V× sao Mi-ken-l¨ng-gi¬ xö sù nh vËy? thËt, ®¸nh gi¸ ®óng sù viÖc. ? Theo em «ng lµ ngêi nh thÕ nµo? - ¤ng lµ ngêi trung thùc, t«n träng c«ng lý, c«ng minh chÝnh trùc. 2.2, Ho¹t ®éng 2: (5’) Liªn hÖ thùc tÕ ®Ó thÊy ®îc nhiÒu biÓu hiÖn kh¸c nhau cña tÝnh trung thùc. *, BiÓu hiÖn cña tÝnh trung thùc ? T×m VD chøng minh cho tÝnh trung - Trong häc tËp: Ngay th¼ng, kh«ng gian thùc biÓu hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh: Häc tËp, dèi (kh«ng quay cãp, chÐp bµi b¹n...) quan hÖ víi mäi ngêi, trong hµnh ®éng? - Trong quan hÖ víi mäi ngêi: Kh«ng nãi xÊu hay tranh c«ng, ®ç lçi cho ngêi kh¸c, dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm khi m×nh cã lçi. - Trong hµnh ®éng: B¶o vÖ lÏ ph¶i, ®Êu - GV kÓ chuyÖn: “Lßng trung thùc cña tranh, phª ph¸n viÖc lµm sai. c¸c nhµ khoa häc”. - GV: Chóng ta cÇn häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng Êy ®Ó trë thµnh ngêi trung thùc. 2.3, Ho¹t ®éng 3: (5’) T×m c¸c biÓu hiÖn tr¸i víi trung thùc - HS th¶o luËn theo 4 nhãm. N1,2: BiÓu hiÖn cña hµnh vi tr¸i víi trung thùc? N3,4: Ngêi trung thùc thÓ hiÖn hµnh *, Tr¸i víi trung thùc lµ dèi tr¸, xuyªn ®éng tÕ nhÞ, kh«n khÐo nh thÕ nµo? t¹c, bãp mÐo sù thËt, ngîc l¹i ch©n lÝ - Nhãm tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. GV tæng kÕt: Ngêi cã nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc thêng g©y ra nh÷ng hËu qu¶ xÊu trong ®êi sèng x· héi hiÖn nay: Tham «, tham nhòng... Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ®iÒu g× còng nãi ra, chæ nµo còng nãi. Cã nh÷ng trêng hîp cã thÓ che dÊu sù thËt ®Ó ®em l¹i nh÷ng ®iÒu tèt cho x· héi, mäi ngêi. VD: Nãi tríc kÎ gian, ngêi bÞ bÖnh hiÓm nghÌo 2.4, Ho¹t ®éng 4: (10’) Rót ra bµi häc vµ liªn hÖ. ? ThÕ nµo trung thùc? ? ý nghÜa cña tÝnh trung thùc? GDCD7 II. Néi dung bµi häc: 1, Kh¸i niÖm: - Trung thùc lµ lu«n t«n träng sù thËt ch©n lÝ, lÏ ph¶i, sèng ngay th¼ng, thËt thµ vµ dòng c¶m nhËn lçi khi m×nh m¾c khuyÕt ®iÓm. Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 4 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc 2, ý nghÜa: - Trung thùc loµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt, quý b¸u cña mçi con ngêi. - Sèng trung thùc gióp ta n©ng cao phÈm ? Em hiÓu c©u tôc ng÷: “C©y ngay gi¸. kh«ng sî chÕt ®øng nh thÕ nµo? - Lµm lµnh m¹nh c¸c mèi quan hÖ XH ? Em ®· rÌn luyÖn tÝnh trung thùc nh thÕ - §îc mäi ngêi tin yªu, kÝnh träng. nµo? 2.5, Ho¹t ®éng 5: (5’) LuyÖn tËp HS lµm BT a, b SGK (8) III. Bµi tËp: a. BiÓu hiÖn nµo biÓu hiÖn tÝnh trung thùc? (4,5,6) b. B¸c sÜ dÊu bÖnh cña bÖnh nh©n xuÊt ph¸t tõ lßng nh©n ®¹o, mong bÖnh nh©n l¹c quan, yªu ®êi. IV.Cñng cè, dÆn dß: - GV kh¸i qu¸t néi dung bµi häc. - Häc bµi, lµm bµi tËp c,d,d. - §äc kÜ bµi 3, t×m hiÓu c¸c hµnh vi cã tÝnh tù träng -------------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 3 - Bµi 3 : Tù TRäNG A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù trong; V× sao cÇn ph¶i cã lßng tù träng. 2, Kü n¨ng: GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 5 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña tÝnh tù träng, häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lßng tù träng cña nh÷ng ngêi sèng xung quanh. 3, Th¸i ®é: H×nh thµnh ë häc sinh nhu cÇu vµ ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù träng ë bÊt cø ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh nµo trong cuéc sèng. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: So¹n, nghiªn cøu bµi d¹y. C©u chuyÖn, tôc ng÷, ca dao nãi vÒ tÝnh tù träng. Bót d¹, giÊy khæ lín. 2, HS: Xem tríc bµi häc C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc: II. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ trung thùc? ý nghÜa cña tÝnh trung thùc? ? Em ®· lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh trung thùc? III. Bµi míi: 1, Giíi thiÖu bµi: GV kÓ c©u chuyÖn thÓ hiÖn tÝnh tù träng ®Ó giíi thiÖu bµi. Ho¹t ®éng cña gv-hs 1, Ho¹t ®éng 1: (8’) Ph©n tÝch truyÖn ®äc - 4 HS ®äc truyÖn trong c¸ch ph©n vai. ? Hµnh ®éng cña R«-be qua c©u chuyÖn trªn? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: Mét t©m hån cao thîng - hµnh ®éng cña R«-be: + Lµ em bÐ må c«i nghÌo khæ, b¸n diªm. CÇm mét ®ång tiÒn vµng ®i ®æi lÊy tiÒn lÎ ®Ó tr¶ l¹i tiÒn thõa cho t¸c gi¶. + BÞ xe chÑt k«ng tr¶ tiÒn thõa ®îc. + Sai em ®Õn tr¶ l¹i tiÒn thõa. - Muèn gi÷ ®óng lêi høa - Kh«ng muèn ngêi kh¸c nghÜ m×nh nãi ? V× sao R«-be lµm nh vËy? dèi, lÊy c¾p. - Kh«ng muèn ngêi kh¸c coi thêng, xóc ph¹m ®Õn danh dù, mÊt lßng tin ë m×nh. - NhËn xÐt: ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh ®éng R«- + Lµ ngêi cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao. be? + T«n träng m×nh, ngêi kh¸c. + Cã mét t©m hån cao thîng. 2.2, Ho¹t ®éng2: (6’) * BiÓu hiÖn cña tù träng: Liªn hÖ thùc tÕ HS ch¬i trß ch¬i Kh«ng quay cãp, gi÷ ®óng lêi høa, dòng Chia líp thµnh 3 nhãm, mçi nhãm c¶m nhËn lçi, c xö ®µng hoµng, nãi n¨ng chia thµnh 5 b¹n ch¬i. lÞch sù, kÝnh träng thÇy c«, b¶o vÖ danh Néi dung: ViÕt c¸c hµnh vi thÓ hiÖn dù c¸ nh©n, tËp thÓ... tÝnh tù träng vµ kh«ng tù träng. H×nh thøc: ViÕt vµo giÊy khæ lín * BiÓu hiÖn kh«ng tù träng: Mçi ban viÕt mçi thÓ hiÖn Sai hÑn, sèng bu«ng th¶, kh«ng biÕt xÊu Thêi gian: 2’ hæ, b¾t n¹t ngêi kh¸c, nÞnh bî, luån cói, - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. kh«ng trung thùc, dèi tr¸... - GV chèt l¹i: Lßng tù träng biÓu hiÖn ë mäi n¬i, mäi lóc, biÓu hiÖn tõ c¸ch ¨n mÆc, c xö víi mäi ngêi. Khi cã lßng tù träng con ngêi sÏ sèng tèt ®Ñp h¬n, tr¸nh ®îc nh÷ng viÖc lµm xÊu II. Bµi häc: cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi 1, Kh¸i niÖm: 2.3, Ho¹t ®éng 3: (3’) _ Tù träng lµ biÕt coi träng vµ gi÷ g×n Rót ra bµi häc. phÈm c¸ch, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi c¸ ? ThÕ nµo lµ tù träng? nh©n cña m×nh cho phï hîp víi c¸c chuÈn GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 6 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs ? BiÓu hiÖn cña tù träng? ? ý nghÜa cña tù träng? N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc mùc x· héi. 2, BiÓu hiÖn: C xö ®µng hoµng, ®óng mùc, biÕt gi÷ lêi høa vµ lu«n lµm trßn nhiÖm vô. 3, ý nghÜa: Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cao quý, gióp con ngêi cã nghÞ lùc n©ng cao phÈm gi¸, uy tÝn c¸ nh©n, ®îc mäi ngêi t«n träng, quý mÕn. ? Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: ChÕt vinh cßn h¬n sèng nhôc. §ãi cho s¹ch rÊt cho th¬m - GV nhËn xÐt: III. Bµi tËp: 2.4, LuyÖn tËp: (6’) a. Hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh tù träng (1), (2) - GV híng dÉn HS lµm BT a,b (12) - HS tr×nh bµy bµi lµm - GV nhËn xÕt, ghi ®iÓm IV. Cñng cè . - GV kh¸i qu¸t néi dung bµi. ? Em ®· lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh tù träng? V. DÆn dß : - Häc bµi, lµm bµi tËp c, d vµo giÊy. - Nghiªn cøu bµi Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 4 - Bµi 5: Y£U TH¦¥NG CON NG¦êI A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi vµ ý nghÜa cña viÖc ®ã. 2, Kü n¨ng: Gióp HS rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi cã lßng yªu th¬ng con ngêi, sèng cã t×nh ngêi. BiÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng tõ trong gia ®×nh ®Õn mäi ngêi xung quanh. 3, Th¸i ®é: RÌn cho HS quan t©m ®Õn mäi ngêi xung quanh, gÐt thãi thê ¬, l¹nh nh¹t vµ lªn ¸n nh÷ng hµnh vi ®éc ¸c ®èi víi con ngêi. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - TËp tranh GDCD bµi 5. 2, HS: §äc tríc bµi ë nhµ. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn dÞnh tæ chøc: (1p) II. KiÓm tra bµi cò: (5p) ? ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc? ThÕ nµo lµ kØ luËt? ? Nh÷ng biÓu hiÖn nµo thÓ hiÖn tÝnh ®¹o ®øc, hµnh ®éng nµo thÓ hiÖn tÝnh kØ luËt? 1,§i häc ®óng giê. 5, Tr¶ s¸ch cho b¹n ®óng hÑn. 2,Quan t©m ®Õn b¹n bÌ. 6,§å dïng häc tËp ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh. 3,Kh«ng quay cãp trong giê KT 7, §¸ bãng, häc tËp ®óng n¬i quy ®Þnh. 4,Kh«ng ®¸nh nhau,c·i nhau,chöi nhau. 8,Kh«ng ®äc truyÖn trong giê häc. - GV nhËn xÐt HS lµm BT, ghi ®iÓm. III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: Mét truyÒn thèng nh©n v¨n næi bËt cña d©n téc ta lµ: “Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n”. ThËt vËy: Ngêi thÇy thuèc hÕt lßng ch¨m sãc, cøu ch÷a bÖnh nh©n, thÇy gi¸o, c« gi¸o ®ªm ngµy tËn tôy bªn trang gi¸o ¸n ®Ó d¹y häc sinh nªn ngêi. ThÊy GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 7 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 ngêi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n, yÕu ®uèi ta ®éng viªn, an ñi, gióp ®ë... TruyÒn thèng ®¹o lý ®ã thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. §ã chÝnh lµ chñ ®Ò cña tiÕt häc h«m nay. GV ghi ®Ò. Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1: (7’) T×m hiÓu truyÖn ®äc “ B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo” - 1 HS ®äc diÔn c¶m truyÖn. ? B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ ChÝn thêi gian nµo? ? Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ ntn? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo. - Tèi 30 tÕt n¨m Nh©m DÇn (1962). Chång chÞ mÊt, cã 3 con nhá, con lín võa ®i häc, võa tr«ng em, b¸n rau, b¸n l¹c rang. ? Nh÷ng lêi nãi, cö chØ thÓ hiÖn sù quan - ¢u yÕm ®Õn bªn c¸c ch¸u xoa ®Çu, t©m cña B¸c ®èi víi gia ®×nh chÞ ChÝn? trao quµ tÕt, hái th¨m viÖc lµm, cuéc sèng cña mÑ con chÞ. ? Th¸i ®é cña chÞ ®èi víi B¸c Hå ntn? - Xóc ®éng r¬m rím níc m¾t ? Ngåi trªn xe vÒ phñ Chñ tÞch, Th¸i ®é - B¸c suy nghÜ: §Ò xuÊt víi l·nh ®¹o cña B¸c ntn? Theo em B¸c Hå nghÜ g×? thµnh phè quan t©m ®Õn chÞ vµ nh÷ng ? Nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña B¸c ngêi gÆp khã kh¨n. thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? - B¸c cã lßng yªu th¬ng mäi ngêi. - HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm cho HS. Ho¹t ®éng 2: (5’) Liªn hÖ thùc tÕ HS ch¬i trß ch¬i. ? KÓ l¹i mÉu chuyÖn cña b¶n th©n hoÆc ngêi xung quanh ®· thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. - HS thi tr¶ lêi nhanh. - GV tæng kÕt ghi ®iÓm cho HS. Ho¹t ®éng 3: (6’) II. Bµi häc: T×m hiÓu néi dung bµi häc. 1, Kh¸i niÖm: HS th¶o luËn 3 nhãm. - Yªu th¬ng con ng¬ig lµ: N1: ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? + Quan t©m gióp ®ì ngêi kh¸c. + Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp. + Gióp ngêi kh¸c khi hä gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. 2, BiÓu hiÖn: N2: BiÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con - S½n sµng gióp ®ì, th«ng c¶m, chia sÎ. ngêi? - BiÕt tha thø, cã lßng vÞ tha. - BiÕt hi sinh. N3: V× sao ph¶i yªu th¬ng con ngêi? 3, ý nghÜa, phÈm chÊt cña yªu th¬ng - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. con ngêi. - Nhãm kh¸c bæ sung. - Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt ®Ñp. - GV tæng kÕt ghi ®iÓm. - §îc mäi ngêi yªu th¬ng, quý träng. IV, Cñng cè: (4p) - GV tæ chøc trß ch¬i s¾m vai: Gia ®×nh b¹n An gÆp khã kh¨n. Líp trëng líp 7A ®· cïng c¸c b¹n quyªn gãp gióp ®ì. - GV ph©n vai cho HS. - HS: 2 nhãm thÓ hiÖn t×nh huèng. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm V, DÆn dß: (2p) - Häc kü bµi. - ChuÈn bÞ: xem vµ lµm tríc c¸c btvn ®Ó giê sau luyÖn tËp tiÕp. ........................................................................ GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 8 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 5 - Bµi 5: Y£U TH¦¥NG CON NG¦êI (tiÕp) A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi vµ ý nghÜa cña viÖc ®ã. 2, Kü n¨ng: Gióp HS rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi cã lßng yªu th¬ng con ngêi, sèng cã t×nh ngêi. BiÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng tõ trong gia ®×nh ®Õn mäi ngêi xung quanh. 3, Th¸i ®é: RÌn cho HS quan t©m ®Õn mäi ngêi xung quanh, gÐt thãi thê ¬, l¹nh nh¹t vµ lªn ¸n nh÷ng hµnh vi ®éc ¸c ®èi víi con ngêi. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - TËp tranh GDCD bµi 5. 2, HS: §äc tríc bµi ë nhµ. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn dÞnh tæ chøc: (1p) II. KiÓm tra bµi cò: (5p) ? ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña yªu th¬ng con ngêi? III. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gv-hs Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 2: Liªn hÖ thùc tÕ HS ch¬i trß ch¬i. ? KÓ l¹i mÉu chuyÖn cña b¶n th©n hoÆc ngêi xung quanh ®· thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. - HS thi tr¶ lêi nhanh. - GV tæng kÕt ghi ®iÓm cho HS. Ho¹t ®éng 3: (10p) T×m hiÓu néi dung bµi häc. HS th¶o luËn 3 nhãm. N1: ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? N2: BiÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con ngêi? N3: V× sao ph¶i yªu th¬ng con ngêi? - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. - Nhãm kh¸c bæ sung. - GV tæng kÕt ghi ®iÓm. Ho¹t ®éng 4: (10p) RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch vµ rÌn luyÖn ph¬ng ph¸p c¸ nh©n. - GV híng dÉn HS lµm vµo phiÕu häc tËp. 1, Ph©n biÖt lßng yªu th¬ng vµ th¬ng h¹i. 2, Tr¸i víi yªu th¬ng lµ g×? HËu qu¶ cña nã? 3, Theo em, hµnh vi nµo sau ®©y gióp II. Bµi häc: 1, Kh¸i niÖm: - Yªu th¬ng con ng¬ig lµ: 2, BiÓu hiÖn: 3, ý nghÜa, phÈm chÊt cña yªu th¬ng con ngêi. Ho¹t ®éng 1: I. TruyÖn ®äc: T×m hiÓu truyÖn ®äc “ B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo” GDCD7 * RÌn luyÖn Lßng yªu th¬ng Th¬ng h¹i. - XuÊt ph¸t tõ - §éng c¬ vô lîi tÊm lßng v« t c¸ nh©n trong s¸ng. - N©ng cao gi¸ trÞ - H¹ thÊp gi¸ trÞ con ngêi con ngêi * Tr¸i víi yªu th¬ng lµ: + C¨m ghÐt, c¨m thï, g¹t bá. + Con ngêi sèng víi nhau m©u thuÈn, Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 9 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc em rÌn luyÖn lßng con ngêi? lu«n thï hËn a. Quan t©m, ch¨m sãc, gióp ®ì, gÇn gòi - §¸p ¸n: a, b, e, g. nh÷ng ngêi xung quanh. b. BiÕt ¬n ngêi gióp ®ì c. B¾t n¹t trÎ em. d. ChÕ giÔu ngêi tµn tËt. e. Chia sÏ, th«ng c¶m. g. Tham gia ho¹t ®éng tõ thiÖn. - HS tr×nh bµy BT, GV nhËn xÐt ghi ®iÓm. Ho¹t ®éng 5 (10p) luyÖn tËp: III, Bµi tËp: GV híng dÉn HS lµm BT ë SGK. a. §¸p ¸n: - HS ®äc yªu cÇu BT a. - Hµnh vi cña Nam, Long vµ Hång lµ thÓ - HS tr×nh bµy suy nghÜ cña m×nh. hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. - Hµnh vi cña H¹nh lµ kh«ng cã lßng - HS lµm bµi tËp b: Nªu c¸c c©u ca dao, yªu th¬ng con ngêi. Lßng yªu th¬ng con tôc ng÷ nãi vÒ t×nh yªu th¬ng con ngêi. ngêi lµ kh«ng ®îc ph©n biÖt ®èi xö. GV bæ sung c¸c c©u ca dao, danh ng«n, tôc ng÷ ®· chuÈn bÞ. GV tuyªn d¬ng, ghi ®iÓm cho HS. - HS lµm bµi tËp d: KÓ vÒ nh÷ng tÊm g¬ng cã lßng yªu th¬ng con ngêi. IV, Cñng cè: (4p) - HS: Thi h¸t c¸c bµi h¸t cã néi dung yªu th¬ng con ngêi. - GV: NhËn xÐt, ghi ®iÓm. - GV: kÕt thóc bµi: Yªu th¬ng con ngêi lµ ®¹o ®øc quý gi¸. Nã gióp chóng ta sèng ®Ñp h¬n, tèt h¬n. X· héi ngµy cµng lµnh m¹nh, h¹nh phóc, bít ®i nçi lo toan, phiÒn muén. Bëi vËy chóng ta rÌn luyÖn ®øc tÝnh nµy. V, DÆn dß: (2p) - Häc kü bµi. - ChuÈn bÞ: §äc tríc truyÖn bèn m¬i n¨m nghÜa nÆng t×nh s©u Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt 6- Bµi 6: t«n s träng ®¹o A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o, ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o vµ v× sao ph¶i t«n s träng ®¹o. 2, Kü n¨ng: Gióp HS rÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi cã th¸i ®é t«n s träng ®¹o. 3, Th¸i ®é: - Gióp HS biÕt phª ph¸n nh÷ng th¸i ®é vµ hµnh vi v« ¬n ®èi víi thÇy c« gi¸o. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tôc ng÷, c©u ca dao, bµi h¸t cã néi dung nãi vÒ t«n s träng ®¹o. - GiÊy khæ to, ®Ìn chiÕu. 2, HS: - §äc tríc bµi ë nhµ: Bµi h¸t, c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ thÇy c«. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn dÞnh tæ chøc: (1p) II. KiÓm tra bµi cò: (5p) ? ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña yªu th¬ng con ngêi? ? Nªu nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña em vÒ lßng yªu th¬ng con ngêi. GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 10 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 - HS tr¶ lêi. - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm. III. Bµi míi: - GV dïng ®Ìn chiÕu ®Ó giíi thiÖu vÒ mÉu chuyÖn t«n s träng ®¹o. Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1 (8’ ) T×m hiÓu truyÖn: “Bèn m¬i n¨m nghÜa nÆng t×nh s©u”. - 1HS ®äc diÔn c¶m truyÖn. - C¶ líp th¶o luËn. ? Cuéc gÆp gì gi÷a thÇy vµ trß trong truyÖn cã g× ®Æc biÖt vÒ thêi gian. ? Nh÷ng chi tiÕt nµo trong truyÖn chøng tá sù biÕt ¬n cña häc trß cò ®èi víi thÇy B×nh. Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: Bèn m¬i n¨m vÉn nghÜa nÆng t×nh s©u. - Thêi gian: C¸ch 40 n¨m sau ngµy ra trêng. - Häc trß v©y quanh thÇy chµo hái th¾m thiÕt, tÆng thÇy nh÷ng bã hoa t¬i th¾m, kh«ng khÝ c¶m ®éng, thÇy trß tay b¾t mÆt, mõng, kÓ kØ niÖm, båi håi, lu luyÕn. ? HS kÓ nh÷ng kØ niÖm vÒ nh÷ng ngµy - Nãi lªn lßng biÕt ¬n thÇy gi¸o cò cña thÇy gi¸o d¹y nãi lªn ®iÒu g×? m×nh. Ho¹t ®éng 2 (6’ ) HS tù liªn hÖ. ? Em ®· lµm g× ®Ó biÕt ¬n thÇy c« gi¸o ®· d¹y dç em? - GV ph¸t biÓu häc tËp: §¸mh dÊu x vµo « nh÷ng viÖc em ®· lµm ®îc. + LÔ phÐp víi thÇy c« gi¸o + Xin phÐp thÇy c« gi¸o tríc khi vµo líp. + Khi tr¶ lêi thÇy c« lu«n lÔ phÐp nãi: “Em tha thÇy,c«” + Khi m¾c lçi, ®îc thÇy c« nh¾c nhë, biÕt nhËn lçi vµ söa lçi. + Hái th¨m thÇy c« khi èm ®au. + Cè g¾ng häc thËt giái. + T©m sù ch©n thµnh víi thÇy c«. + Vui vÎ khi ®îc thÇy c« giao nhiÖm vô. + Hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao - HS tr×nh bµy bµi lµm. GV chÊm 5 phiÕu. ? Ngoµi nh÷ng viÖc lµm trªn em cÇn lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n thÇy c«? - 3 HS tr×nh bµy: GV tuyªn d¬ng HS. Ho¹t ®éng 3: (10p) Híng dÈn HS t×m II. Néi dung bµi häc: hiÓu kh¸i niÖm. 1, Kh¸i niÖm: - GV gi¶i thÝch tõ H¸n ViÖt - T«n s: T«n träng, kÝnh yªu, biÕt ¬n S: ThÇy, c« gi¸o. thÇy c« gi¸o ë mäi n¬i, mäi lóc. §¹o: §¹o lÝ. - Träng ®¹o: Coi träng nh÷ng lêi thÇy ? T«n s lµ g×? d¹y träng ®¹o lÝ lµm ngêi. ? Träng ®¹o lµ g×? ? Gi¶i thÝch nghÜa cña c©u tôc ng÷: “Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn”. Trong thêi ®¹i ngµy nay, c©u tôc ng÷ trªn cã cßn ®óng n÷a kh«ng? HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt, kÕt luËn. GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 11 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc ? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n s träng 2, BiÓu hiÖn: ®¹o? HS th¶o luËn nhãm. - T×nh c¶m, th¸i ®é lµm vui lßng thÇy c« HS tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn. gi¸o. GV nhËn xÐt, kÕt luËn. - Hµnh ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. - Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Ó xøng ®¸ng víi thÇy c« gi¸o ? ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o? 3, ý nghÜa: - Lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ThÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña thÇy c« gi¸o cò. - Lµ nÐt ®Ñp trong t©m hån con ngêi, lµm cho mèi quan hÖ ngêi-ngêi g¾n bã, th©n thiÕt. Ho¹t ®éng 4. (6p): LuyÖn tËp Bµi a (19) GV tæ chøc TC: 47 HS lªn III. Bµi tËp: b¶ng thÓ hiÖn 4 ®éng t¸c hµnh vi. HS quan s¸t hµnh ®éng cña b¹n vµ cho biÕt hµnh ®éng ®ã thÓ hiÖn ë c©u nµo? - HS gi¶i thÝch. - GV: NX. Bµi b: T×m mét sè c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ t«n s träng ®¹o? - HS nªu, GV bæ sung. - GV kÕt luËn: Chóng ta kh«n lín nh ngµy nay, phÇn lín lµ nhê sù d¹y dç cña thÇy, c« gi¸o. C¸c thÇy c« gi¸o kh«ng nh÷ng gióp ta mì mang trÝ tuÖ mµ gióp chóng ta biÕt ph¶i sèng sao cho ®óng víi ®¹o lµm con, ®¹o lµm trß, lµm ngêi. V× vËy chóng ta ph¶i cã bæn phËn lµ ch¨m häc, ch¨m lµm; v©ng lêi thÇy c« gi¸o, lÔ ®é víi mäi ngêi. IV. Cñng cè: (5p) - HS thi h¸t vÒ thÇy c« gi¸o. - GV kh¸i qu¸t. V. Híng dÉn häc ë nhµ: (2p) - Lµm bµi tËp c (20) - ChuÈn bÞ: §äc tríc truyÖn “mét buæi lao ®éng” ...................................................................................... GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 12 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 Ngµy so¹n :7/10/2012 Ngµy gi¶ng :11/10/2012(Líp 7C) TiÕt 7: ®oµn kÕt, t¬ng trî A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ ®oµn kÕt, t¬ng trî; ý nghÜa cña ®oµn kÕt, t¬ng trî trong mèi quan hÖ gi÷a mäi ngêi víi nhau trong cuéc sèng. 2,Kü n¨ng: Gióp häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ m×nh vÒ nh÷ng biÓu hiÖn ®oµn kÕt, t¬ng trî. 3, Th¸i ®é: - RÌn thãi quen biÕt ®oµn kÕt, th©n ¸i vµ gióp ®ì b¹n bÌ, hµng xãm, l¸ng giÒng. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tôc ng÷, c©u ca dao, truyÖn vÒ ®oµn kÕt t¬ng trî. 2, HS: - §äc tríc bµi ë nhµ. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn dÞnh tæ chøc: (1p) II. KiÓm tra bµi cò: (5p) ? ThÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o? ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o? (1hs) ? CÇn rÌn luyÖn ntn ®Ó cã lßng t«n s träng ®¹o? Liªn hÖ b¶n th©n(1H) - GV kiÓm tra BT c (20), ch÷a BT. - GV nhËn xÐt ghi ®iÓm. III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: (2’) - GV kÓ chuyÖn bã ®òa. Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1 (8p) T×m hiÓu truyÖn ®äc: §oµn kÕt t¬ng trî. - GV híng dÉn häc sinh b»ng c¸ch ph©n vai. + 1HS ®äc lêi dÉn. + 1HS ®äc lêi tho¹i cña B×nh. + 1HS ®äc lêi tho¹i cña Hoµ. - GV híng dÉn HS ®µm tho¹i. ? Khi lao ®éng san s©n bãng, líp 7A ®· gÆp ph¶i khã kh¨n g×? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: §oµn kÕt t¬ng trî - Khã kh¨n: Khu ®Êt khã lµm, cã nhiÒu m« ®Êt cao, rÔ ch»ng chÞt, líp cã nhiÒu b¹n n÷. ? Khi thÊy c«ng viÖc cña líp 7A cha Ngõng tay.... cïng lµm. hoµn thµnh, B×nh líp trëng 7B sang gÆp Hoµ líp trëng 7A nãi g×? ? Tríc c©u nãi vµ viÖc lµm cña líp 7B, Xóc ®éng. líp trëng 7B tá th¸i ®é nh thÕ nµo? ? H·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh, c©u nãi thÓ C¸c cËu nghÜ mét lóc sang bªn bän hiÖn sù gióp ®ì nhau cña hai líp. m×nh ¨n cam, ¨n mÝa råi cïng lµm. 7B lÊy mÝa, cam cho 7A ¨n. - Cïng ¨n mÝa, ¨n cam vui vÎ, B×nh vµ Hoµ kho¸c tay nhau cïng bµn kÕ ho¹ch. Kh«ng khÝ vui vÎ, th©n mËt. ? Nh÷ng viÖc lµm Êy thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× - C¶m ¬n c¸c cËu ®· gióp ®ì bän m×nh. cña c¸c b¹n líp 7B? - Tinh thÇn ®oµn kÕt, t¬ng trî. Ho¹t ®éng 2: HS tù liªn hÖ. ? KÓ l¹i mét c©u chuyÖn trong lÞch sö hoÆc trong cuéc sèng nãi vÒ tinh thÇn ®oµn kÕt, t¬ng trî. GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 13 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc - HS kÓ. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn: §oµn kÕt t¬ng trî lµ søc m¹nh gióp chóng ta thµnh c«ng. Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS rót ra II. Bµi häc. kh¸i niÖm. ? §oµn kÕt lµ g×? 1, Kh¸i niÖm. - §oµn kÕt: Hîp lùc, chung søc, chung lßng thµnh mét khèi ®Ó cïng lµm mét viÖc nµo ®ã. ? T¬ng trî lµ g×? - T¬ng trî: Th«ng c¶m, chia sÏ, gióp ®ì ( Søc lùc, tiÒn cña ) T¬ng trî hay hæ trî, trî gióp. ? V× sao cÇn ®oµn kÕt, t¬ng trî. 2, ý nghÜa: - HS th¶o luËn nhãm. - Gióp chóng ta dÔ dµng hoµ nhËp, hîp - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy ý kiÕn. t¸c víi mäi ngêi xung quanh. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn. - §îc mäi ngêi yªu quý. - Lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc. ? CÇn ®oµn kÕt, t¬ng trî nh thÕ nµo? - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt, rót ra bµi häc 3, RÌn luyÖn ®oµn kÕt, t¬ng trî. thùc tiÔn. ? Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: - Ngùa ch¹y cã bÇy, chim bay cã b¹n. - Tinh thÇn ®oµn kÕt, tËp thÓ, hîp quÇn. - D©n ta cã mét ch÷ ®ång. §ång t×nh, ®ång søc, ®ång minh, ®ång - Søc m¹nh, ®oµn kÕt, nhÊt trÝ ®¶m b¶o mäi th¾ng lîi thµnh c«ng. lßng. ? T×m mét sè c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ ®oµn kÕt t¬ng trî. ? Ngîc l¹i víi ®oµn kÕ, t¬ng trî lµ g× vµ - Kh«ng chung lßng, chung søc, kh«ng hËu qu¶ cña nã? - GV: §oµn kÕt lµ sèng, chia rÏ lµ chÕt. gióp ®ì nhau lµm viÖc. §oµn kÕt >< chia rÏ. T¬ng trî >< Ých kØ Ho¹t ®éng 4: Híng dÉn HS lµm BT. III. Bµi tËp: - HS tr¶ lêi c©u hái a, b, c. a. NÕu em lµ Thuû, em sÎ gióp Trung - HS ch¬i TC: X÷ lý c¸c t×nh huèng. ghi l¹i bµi, th¨m hái, ®éng viªn b¹n. + C¸c tæ bèc th¨m t×nh huèng. b. Kh«ng ®ång t×nh víi viÖc lµm cña + C¸c tæ suy nghÜ (1’) TuÊn. + §¹i diÖn tæ tr×nh bµy (2’) c. Hai b¹n gãp søc cïng lµm bµi lµ + GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. kh«ng ®îc. Giê kiÓm tra ph¶i tù lµm lÊy. IV. Cñng cè: - Häc sinh thi h¸t c¸c bµi h¸t cã néi dung vÒ ®oµn kÕt, t¬ng trî. - GV kÕt luËn: §oµn kÕt lµ ®øc tÝnh cao ®Ñp. BiÕt sèng ®oµn kÕt t¬ng trî gióp ta vît qua mäi khã kh¨n t¹o nªn søc m¹nh ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. §©y lµ truyÒn thèng quý b¸u cña nh©n d©n ta trong sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. Chóng ta cÇn rÌn luyÖn m×nh, biÕt sèng ®oµn kÕt, t¬ng trî, phª ph¸n sù chia rÏ. V. Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc kÜ bµi, lµm bµi tËp d (22) . - §äc tríc truyÖn: “ H·y tha lçi cho em”. -------------------------------------- GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 14 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 Ngµy so¹n :14/10/2012 Ngµy gi¶ng :19/10/2012(Líp 7C) TiÕt 8 - kiÓm tra 1 tiÕt A. Môc tiªu: 1, KiÕn thøc: - HS n¾m ch¾c c¸c kiÕn thøc ®· häc vÒ sèng gi¶n dÞ, yªu th¬ng con ngêi, t«n s träng ®¹o vµ ®oµn kÕt, t¬ng trî. 2,Kü n¨ng: - Tr×nh bµy néi dung kiÕn thøc râ rµng, khoa häc, ch÷ viÕt s¹ch sÏ. 3, Th¸i ®é: - RÌn thãi quen tù lËp, trung thùc trong giê kiÓm tra. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - §Ò kiÓm tra. 2, HS: - Häc kÜ bµi ®· häc. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc: II. Bµi míi: 1, GV nh¾c nhë HS tríc lóc lµm bµi. 2, GV ph¸t ®Ò cho HS 3, HS lµm bµi. §Ò bµi: I. Tr¾c nghiÖm: <5®>. A.Khoanh trßn vÒ nh÷ng c©u nãi vÒ ®oµn kÕt t¬ng trî: 1, BÎ ®òa ch¼ng bÎ ®îc c¶ n¾m. 2, Tèt gç h¬n tèt níc s¬n. 3, Chung lng ®Êu cËt. 4, §ång cam céng khæ. 5, C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng. 6, Lêi chµo cao h¬n m©m cæ. 7, Ngùa ch¹y cã bÇy chim bay cã b¹n. 8, Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá. 9, M«i hë r¨ng l¹nh. GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 15 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 10, Mét c©y lµm ch½ng nªn non Ba c©y chôm l¹i thµnh hßn nói cao. B. Khoanh trßn nh÷ng c©u nãi vÒ tù träng: 1, Sèng bu«ng th¶ 2, Lµm trßn ch÷ hiÕu 3, Kh«ng biÕt xÊu hç 4, B¾t n¹t ngêi kh¸c 5, B¶o vÖ danh dù c¸ nh©n vµ tËp thÓ 6,Sèng luém thuém 7, Kh«ng trung thùc, dèi tr¸ 8, Kh«ng quay cãp 9, C xö ®µng hoµng 10, Dòng c¶m nhËn lçi II. Tù luËn: <5®>. 1, T«n s lµ g×? Träng ®¹o lµ g×? V× sao ph¶i t«n s träng ®¹o? 2, Hoa lµ b¹n th©n cña em. Gia ®×nh cña Hoa cã thu nhËp b×nh thêng ( Bè mÑ Hoa ®Òu lµ c«ng nh©n, l¹i nu«i 3 chÞ em Hoa ¨n häc ) nhng Hoa rÊt kªnh kiÖu, ¨n mÆc ®ua ®ßi, l¹i lêi häc, kh«ng gióp ®ì bè mÑ viÖc nhµ. C¸c b¹n trong líp kh«ng võa lßng vÒ Hoa vµ ngµy cµng xa l¸nh Hoa. Em cã ®ång t×nh vÒ th¸i ®é cña c¸c b¹n Êy kh«ng? Lµ b¹n th©n cña Hoa em sÏ lµm g×? (2®) §¸p ¸n: I. Tr¾c nghiÖm: (5®) - HS lµm ®îc 10 c©u (5®) - HS lµm ®óng 1 c©u (0,5®) II. Tù luËn: (6®). C©u 1 (3®) - T«n s lµ t«n träng, kÝnh yªu, biÕt ¬n thÇy c« gi¸o ë mäi n¬i, mäi lóc. (1®) - Träng ®¹o lµ coi träng vµ lµm theo nh÷ng lêi thÇy d¹y, coi träng ®¹o lÝ lµm ngêi. (1 ®) - T«n s träng ®¹o lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc. ThÓ hiÖn lßng biÕt ¬n thÇy c« gi¸o cò. T«n s träng ®¹o lµ nÐt ®Ñp trong t©m hån con ngêi, lµm cho mèi quan hÖ thÇy - trß cµng g¾n bã, th©n thiÕt (1®). C©u 2 (2®). - Kh«ng ®ång t×nh (0,5®) - Tuú theo møc ®é tr¶ lêi cña HS ®Ó cho ®iÓm < 0,5; 1; 1,5 > nhng ph¶i cã ®ñ c¸c ý: GÇn gòi, th©n thiÕt, gióp ®ì Hoa häc tËp. Khuyªn nhñ Hoa ¨n mÆc ph¶i phï hîp víi b¹n bÌ. Cho c¸c b¹n trong líp biÕt kh«ng nªn xa l¸nh Hoa, cÇn ph¶i gióp ®ì Hoa. * Lu ý: Bµi viÕt bÈn, ch÷ viÕt xÊu, sai chÝnh t¶ trõ 1®. III. Cñng cè: - GV thu bµi. - Tuyªn d¬ng HS cã ý thøc lµm bµi tèt. - Phª b×nh HS cã ý thøc cha tèt. IV. DÆn dß: - §äc tríc truyÖn: “ H·y tha lçi cho em”. --------------------------------------------- GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 16 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 Ngµy so¹n :21/10/2012 Ngµy gi¶ng :25/10/2012(Líp 7C) TiÕt 9 - Bµi 8: khoan dung A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: - Gióp HS hiÓu thÕ nµo lµ khoan dung vµ thÊy ®ã lµ mét phÈm chÊt ®¹o ®øc cao ®Ñp; hiÓu ý nghÜa cØa lßng khoan dung trong cuéc sèng vµ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó cã lßng khoan dung. 2,Kü n¨ng: - RÌn cho HS biÕt l¾ng nghe vµ hiÓu ngêi kh¸c, biÕt chÊp nhËn vµ tha thø, c xö tö tÕ víi mäi ngêi, sèng cëi më, th©n ¸i, biÕt nhêng nhÞn. 3, Th¸i ®é: - RÌn cho HS quan t©m vµ t«n träng mäi ngêi, kh«ng mÆc c¶m, kh«ng ®Þnh kiÕn hÑp hßi. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - SGk, SGV , c¸c t×nh huèng, mÈu chuyÖn cã liªn quan , c¸c c©u ca dao , tôc ng÷. - PhiÕu tr¾c nghiÖm §- S - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn liªn quan 2, HS: SGK, ®äc tríc bµi ë nhµ , su tÇm c¸c mÈu chuyÖn , tÊm g¬ng . C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn dÞnh tæ chøc: II. Bµi cò (5’) - GV tr¶, ch÷a bµi kiÓm tra, nhËn xÐt. III. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi: - GV nªu t×nh huèng < Ghi trªn b¶ng phô >. Hoa vµ Hµ häc cïng trêng, nhµ ë c¹nh nhau. Hoa häc giái ®îc b¹n bÌ yªu mÕn. Hµ ghen tøc vµ thêng nãi xÊu Hoa víi mäi ngêi. NÕu lµ Hoa, em sÏ c xö nh thÕ nµo ®èi víi Hµ? - 3HS tr¶ lêi. - GV dÉn d¾t vµo bµi míi. Ho¹t ®éng cña gv-hs Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu truyÖn ®äc: H·y tha lçi cho em. - HS ®äc truyÖn theo lèi ph©n vai. - HS th¶o luËn c¸ nh©n. ? Th¸i ®é lóc ®Çu cña Kh«i ®èi víi c« gi¸o nh thÕ nµo? ? C« gi¸o V©n ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo tríc th¸i ®é cña Kh«i? Néi dung kiÕn thøc I. TruyÖn ®äc: H·y tha lçi cho em. 1, Th¸i ®é cña Kh«i: - Lóc ®Çu: §øng dËy, nãi to. 2, C« V©n: §øng lÆng ngêi, m¾t chíp, mÆt ®á  t¸i, r¬i phÊn, xin lçi HS. - C« tËp viÕt. - Tha lçi cho HS. - Sau ®ã: Cói ®Çu, r¬m rím níc ? Th¸i ®é cña Kh«i sau ®ã nh thÕ nµo? m¾t, giäng nghÌn nghÑn, xin lçi c«. - Chøng kiÕn c¶nh c« tËp viÕt ? V× sao Kh«i cã sù thay ®æi ®ã? - C« V©n kiªn tr×, cã lßng khoan ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ viÖc lµm vµ th¸i ®é dung, ®é lîng. cña c« V©n? => Bµi häc: ? Em rót ra bµi häc g× qua c©u chuyÖn trªn? Kh«ng nªn véi vµng, ®Þnh kiÕn khi nhËn xÐt ngêi kh¸c. Ho¹t ®éng 2: HS th¶o luËn theo 4 nhãm: - BiÕt chÊp nhËn vµ tha thø cho ngNhãm 1: V× sao cÇn ph¶i cã l¾ng nghe vµ êi kh¸c. chÊp nhËn ý kiÕn ngêi kh¸c? - Tr¸nh hiÓu lÇm, kh«ng g©y sù bÊt hoµ, GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 17 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs kh«ng ®èi xö nghiÖt ng· víi nhau, tin tëng vµ th«ng c¶m víi nhau, sèng ch©n thµnh, cëi më. Nhãm 2: Lµm thÕ nµo ®Î hîp t¸c nhiÒu h¬n víi c¸c b¹n trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ë líp, trêng. - Tin b¹n, ch©n thµnh, cëi më víi b¹n, l¾ng nghe ý kiÕn, chÊp nhËn ý kiÕn ®óng, gãp ý ch©n thµnh, kh«ng ghen ghÐt, ®Þnh kiÕn, ®oµn kÕt víi ban bÌ. N3: Ph¶i lµm g× khi cã sù bÊt ®ång, hiÓu lÇm, xung ®ét? - Ng¨n c¶n, t×m hiÓu nguyªn nh©n, gi¶i thÝch, t¹o ®iÒu kiÖn, gi¶ng hoµ. N4: Khi b¹n cã khuyÕt ®iÓm ta nªn xö sù nh thÕ nµo? - T×m nguyªn nh©n, gi¶i thÝch, gãp ý, tha thø vµ th«ng c¶m, kh«ng ®Þnh kiÕn. - C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. - GV kÕt luËn: Bíc ®Çu tiªn, quan träng ®Ó híng tíi lßng khoan dung lµ biÕt l¾ng nghe ngêi kh¸c, chÊp nhËn ®iÓm kh¸c biÖt cña nhau. Nhê cã lßng khoan dung cuéc sèng trë nªn lµnh m¹nh, dÔ chÞu. Ho¹t ®éng 3:T×m hiÓu néi dung bµi häc. ? ThÕ nµo lµ lßng khoan dung? ?ý nghÜa cña lßng khoan dung? ? CÇn ph¶i lµm g× ®Ó cã lßng khoan dung? ? Em hiÓu c©u tôc ng÷: “§¸nh kÎ ch¹y ®i kh«ng ai ®¸nh kÎ ch¹y l¹i” nh thÕ nµo? - HS tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn. Ho¹t ®éng 4: HS lµm bµi tËp c¸ nh©n. HS lµm bµi tËp vµo phiÕu häc tËp. §¸nh dÊu x vµo « t¬ng øng: a, Nªn tha thø lçi nhá cho b¹n. b, Khoan dung lµ nhu nhîc. c. CÇn biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña ngêi kh¸c. d, Kh«ng nªn bá qua mäi lçi lÇm cña b¹n. ®, Khoan dung lµ c¸ch ®èi x÷ ®óng ®¾n kh«n ngoan. e, Kh«ng nªn chÊp nhËn tÊt c¶ mäi ý kiÕn, quan ®iÓm cña ngêi kh¸c. g, Khoan dung lµ kh«ng c«ng b»ng. - HS tr×nh bµy bµi lµm. - GV nhËn xÐt. - HS lµm bµi tËp b. IV. Cñng cè: - GV tãm t¾t néi dug bµi häc. GDCD7 N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc II. Bµi häc: 1, Kh¸i niÖm: - Khoan dung cã nghÜa lµ réng lßng tha thø. - T«n träng vµ th«ng c¶m víi ngêi kh¸c. 2, ý nghÜa: - Lµ mét ®øc tÝnh quý b¸u cña con ngêi. - Ngêi cã lßng khoan dung lu«n ®îc mäi ngêi yªu mÕn tin cËy. - Quan hÖ cña mäi ngêi trë nªn lµnh m¹nh, dÓ chÞu. 3, RÌn luyÖn ®Ó cã lßng khoan dung. - Sèng cëi më, gÇn gòi víi mäi ngêi. - C xö ch©n thµnh, cëi më. - T«n träng c¸ tÝnh, thãi quen, së thÝch cña ngêi kh¸c. III. Bµi tËp: C©u ®óng: a, c, d, ®, e. Hµnh vi thÓ hiÖn lßng khoan dung lµ: (1), (5), (7). Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 18 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n N¨m häc 2012-2013 - HS ch¬i s¾m vai bµi tËp c, d. - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm V. Híng dÉn häc ë nhµ: - Lµm bµi tËp: a, ® ( 25, 26). - Thêng xuyªn rÌn luyÖn ®Ó cã lßng khoan dung. - Häc kÜ bµi. - ChÈn bÞ: §äc tríc bµi 9. Gia ®×nh v¨n ho¸ lµ gia ®×nh nh thÕ nµo? T×m nh÷ng viÖc lµm gãp phÇn XD gia ®×nh v¨n ho¸. Häc sinh tham gia nh thÕ nµo? ------------------------------------------ Ngµy so¹n :28/10/2012 Ngµy gi¶ng :1/11/2012(Líp 7C) TiÕt 10 - Bµi 9: x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ A. Môc tiªu bµi häc: 1, KiÕn thøc: - Gióp HS bíc ®Çu hiÓu néi dung cña viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸; 2, Kü n¨ng: - HS ph©n biÖt ®îc c¸c biÓu hiÖn ®óng, kh«ng ®óng cña c¸c gia ®×nh trong viÖc XD nÕp sèng v¨n ho¸. 3, Th¸i ®é: - Quý träng gia ®×nh, bíc ®Çu thÊy ®îc bæn phËn cña m×nh trong viÖc XD gia ®×nh v¨n ho¸. B. ChuÈn bÞ: 1, GV: - So¹n vµ nghiªn cøu bµi d¹y. - Tranh vÒ gia ®×nh, phiÕu häc tËp c¸ nh©n. 2, HS: - §äc kÜ bµi. C. TiÕn tr×nh bµi d¹y: I. æn ®Þnh tæ chøc: II. KT Bµi cò (5’) (2 em) 1, ThÕ nµo lµ khoan dung? V× sao ph¶i khoan dung? 2, Em ®· lµm g× ®Ó cã lßng khoan dung? - GV ch÷a bµi tËp a, ®. III. Bµi míi (32’) : Giíi thiÖu bµi (2’) - GV nªu t×nh huèng : Tèi thø b¶y c¶ gia ®×nh Mai ®ang trß chuyÖn sau b÷a c¬m tèi th× b¸c tæ trëng tæ d©n phè ®Õn ch¬i. Bè mÑ vui vÎ mêi b¸c ngåi, Mai lÔ phÐp chµo b¸c. Sau mét håi trß chuyÖn, b¸c ®øng lªn ®a cho mÑ Mai giÊy chøng nhËn gia ®×nh v¨n ho¸ vµ dÆn dß, nh¾c nhë gia ®×nh Mai cè g¾ng gi÷ v÷ng danh hiÖu ®ã. Khi b¸c tæ trëng ra vÒ, Mai véi hái mÑ: “ MÑ ¬i gia ®×nh v¨n ho¸ cã nghÜa lµ g× h¶ mÑ?” §Ó gióp b¹n Mai vµ c¸c em hiÓu nh thÕ nµo lµ gia ®×nh v¨n ho¸, chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay. GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 19 Trêng trung häc c¬ së Hiªn V©n Ho¹t ®éng cña gv-hs N¨m häc 2012-2013 Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng 1 (13’) I. TruyÖn ®äc: Mét gia ®×nh v¨n ho¸. Ph©n tÝch truyÖn: Mét gia ®×nh v¨n ho¸. - HS ®äc thÇm truyÖn. - HS th¶o luËn nhãm: N1: Gia ®×nh c« Hoµ cã mÊy ngêi? Thuéc - 3 ngêi. Lµ mét gia ®×nh v¨n ho¸ tiªu biÓu. gia ®×nh nh thÕ nµo? N2: §êi sèng tinh thÇn cña c« Hoµ ra sao? + Mäi ngêi chia sÎ lÉn nhau. + §å ®¹c s¾p xÕp ng¨n n¾p. + Kh«ng khÝ ®Çm Êm, vui vÎ. + Mäi ngêi chia sÎ vui buån víi nhau. + §äc s¸ch b¸o, trao ®æi chuyªn m«n. + Tó lµ häc sinh giái, c« chó lµ CS§T. N3: Gia ®×nh c« Hoµ c xö nh thÕ nµo ®èi víi bµ con hµng xãm l¸ng giÒng? - Quan t©m gióp ®ì lèi xãm. - TÝch cùc gióp ®ì ngêi èm ®au, bÖnh tËt. N4: Gia ®×nh c« Hoµ ®· lµm tèt nhiÖm vô c«ng d©n nh thÕ nµo? - TÝch cùc x©y nÕp sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c. - VËn ®éng bµ con lµm vÖ sinh m«i trêng. - Chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn th¶o luËn. -> GV chèt l¹i: Gia ®×nh c« Hoµ lµ mét gia ®×nh v¨n ho¸ tiªu biÓu, thÓ hiÖn qua ®êi sèng gia ®×nh c«, * Tiªu chuÈn gia ®×nh v¨n ho¸: qua c xö vµ viÖc lµm cña gia ®×nh c«. ? Gia ®×nh em cã ph¶i lµ gia ®×nh v¨n ho¸ - Thùc hiÖn x©y dùng kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. kh«ng? - X©y dùng gia ®×nh hoµ thuËn tiÕn Ho¹t ®éng 2: (17’) Ph¸t triÓn nhËn thøc cña HS vÒ quan hÖ gi÷a bé, h¹nh phóc, sinh ho¹t v¨n ho¸ ®êi sèng vËt chÊt vµ ®êi sèng tinh thÇn cña lµnh m¹nh. - §oµn kÕt víi céng ®ång. gia ®×nh. - Thùc hiÖn tèt nghi· vô c«ng d©n. ? Tiªu chuÈn c¬ b¶n cña gia ®×nh v¨n ho¸? ? Em h·y kÓ vÒ mét sè gia ®×nh ë ®Þa ph¬ng em trong viÖc XD gia ®×nh VH. + Gia ®×nh kh«ng giµu nhng vui vÎ, ®Çm - GV kÕt luËn: Nãi ®Õn gia ®×nh v¨n ho¸ lµ nãi ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ Êm, h¹nh phóc. tinh thÇn. §ã lµ sù kÕt hîp hµi hoµ + Gia ®×nh giµu nhng kh«ng h¹nh phóc. t¹o nªn gia ®×nh h¹nh phóc. Gia ®×nh + Gia ®×nh bÊt h¹nh v× nghÌo. + Gia ®×nh bÊt hoµ v× thiÕu nÒn nÕp gia h¹nh phóc sÏ t¹o nªn x· héi æn ®Þnh, v¨n minh. phong. - HS kÓ vµ tõng lo¹i gia ®×nh. - HS nhËn xÐt IV. Cñng cè: (5’) ? Gia ®×nh em thùc hiÖn tiªu chuÈn cña gia d×nh v¨n ho¸ nh thÕ nµo? V. Híng dÉn häc ë nhµ: (2’) ? T×m hiÓu c¸c tiªu chuÈn cô thÓ cña gia ®×nh v¨n ho¸ t¹i ®Þa ph¬ng. ?Em cÇn lµm g× ®Ó x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸? ? Tiªu chuÈn cô thÓ cña viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ ë ®Þa ph¬ng em lµ g×? ? Bæn phËn vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi thµnh viªn trong gia ®×nh trong viÖc x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸? GDCD7 Gi¸o viªn : Nguyễn Văn Tuấn 20
- Xem thêm -