Tài liệu Giáo án gdcd 7 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

TiÕt 1  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 Bµi 1 : Sèng gi¶n dÞ Ngµy so¹n: 15/08/2010 A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ vµ kh«ng gi¶n dÞ ?. T¹i sao ph¶i sèng gi¶n dÞ? 2. Th¸i ®é: - H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng sù gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa l¸nh lèi sèng xa hoa, h×nh thøc. 3. KÜ n¨ng: - Gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng gi¶n dÞ ë mäi khÝa c¹nh: - Lêi nãi, cö chØ, t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc vµ th¸i ®é giao tiÕp víi mäi ngêi, biªt x©y dùng kÕ ho¹ch tù rÌn luyÖn, tù häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ cña mäi ngêi xung quanh ®Ó trë thµnh ngêi sèng gi¶n dÞ. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm. - Trß ch¬i s¾m vai. - Nªu vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng. C. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - Tranh ¶nh, c©u chuyÖn, thÓ hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ. - Th¬, ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ tÝnh gi¶n dÞ. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra: S¸ch vë cña häc sinh 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV: Nªu t×nh huèng (TH) cho häc sinh trao ®æi: (TH tr×nh bµy trªn b¶ng phô) 1. Gia ®×nh An cã møc sèng b×nh thêng (bè mÑ An ®Òu lµ c«ng nh©n). Nhng An ¨n mÆc rÊt diÖn, cßn häc tËp th× lêi biÕng. 2. Gia ®×nh Nam cã cuéc sèng sung tóc. Nhng Nam ¨n mÆc rÊt gi¶n dÞ, ch¨m häc, ch¨m lµm. Em h·y nªu suy nghÜ cña em vÒ phong c¸ch sèng cña b¹n An vµ b¹n Nam? HS: Trao ®æi. GV: Chèt vÊn ®Ò vµ giíi thiÖu bµi häc. Ho¹t ®éng 2: Nhãm - c¸ nh©n - T×m hiÓu truyÖn ®äc GV :Híng dÉn HS t×m hiÓu truyÖn : 1. TruyÖn ®äc: HS: - Th¶o luËn - NhËn xÐt, bæ sung. B¸c Hå trong ngµy Tuyªn ng«n ®éc lËp GV: Chèt ý ®óng 1. T×m chi tiÕt biÓu hiÖn c¸ch ¨n mÆc, 1. C¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi nãi t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c cña B¸c: - B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka-ki, ®éi mò v¶i ®· ng¶ mµu vµ ®i mét ®«i dÐp cao su. - B¸c cêi ®«n hËu vµ vÉy tay chµo mäi ngêi. - Th¸i ®é cña B¸c: Th©n mËt nh ngêi cha ®èi víi c¸c con. - C©u hái ®¬n gi¶n: T«i nãi ®ång bµo nghe râ kh«ng? 2. Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ¨n mÆc, 2. NhËn xÐt: t¸c phong vµ lêi nãi cña B¸c Hå trong - B¸c ¨n m¹c ®¬n s¬, kh«ng cÇu k×, phï truyÖn ®äc? hîp víi hoµn c¶nh ®Êt níc. - Th¸i ®é ch©n t×nh, cëi më, kh«ng h×nh thøc, lÔ nghi nªn ®· xua tan tÊt c¶ 1 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 nh÷ng g× cßn c¸ch xa gi÷a vÞ Chñ tÞch níc vµ nh©n d©n Lêi nãi cña B¸c dÔ hiÓu, gÇn gòi th©n th¬ng víi mäi ngêi. 3) H·y t×m thªm vÝ dô kh¸c nãi vÒ sù - Gi¶n dÞ ®îc biÓu hiÖn ë nhiÒu khÝa gi¶n dÞ cña B¸c. c¹nh. Gi¶n dÞ lµ c¸i ®Ñp. §ã lµ sù kÕt hîp 4) H·y nªu tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ ë gi÷a vÎ ®Ñp bªn ngoµi vµ vÎ ®Ñp bªn líp, trêng vµ ngoµi x· héi mµ em biÕt. trong. VËy chóng ta cÇn häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng Êy ®Ó trë thµnh ngêi cã lèi sèng gi¶n dÞ. GV: Tæ chøc cho HS th¶o luËn theo * BiÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ: - Kh«ng xa hoa l·ng phÝ néi dung: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña lèi sèng - Kh«ng cÇu k× kiÓu c¸ch. gi¶n dÞ vµ tr¸i víi gi¶n dÞ. - Kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt GV: Chia HS thµnh 5 nhãm vµ nªu yªu cÇu th¶o luËn: Mçi nhãm t×m 5 biÓu hiÖn chÊt vµ h×nh thøc bÒ ngoµi. - Th¼ng th¾n, ch©n thËt, gÇn gòi, hoµ tr¸i víi gi¶n dÞ? V× sao em l¹i lùa chän nh hîp víi mäi ngêi trong cuéc sèng vËy? HS: th¶o luËn, cö ®¹i diÖn ghi kÕt qu¶ * Tr¸i víi gi¶n dÞ: - Sèng xa hoa, l·ng phÝ, ph« tr¬ng vÒ ra giÊy to. GV: Gäi ®¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh h×nh thøc, häc ®ßi trong ¨n mÆc, cÇu k× trong cö chØ sinh ho¹t, giao tiÕp. bµy. - Gi¶n dÞ kh«ng cã nghÜa lµ qua loa, HS: C¸c nhãm kh¸c bæ sung. ®¹i kh¸i, cÈu th¶, tuú tiÖn trong nÕp sèng, GV: Chèt vÊn ®Ò. nÕp nghÜ, nãi n¨ng côt ngñn, trèng kh«ng, GV: NhÊn m¹nh kiÕn thøc bµi häc t©m hån nghÌo nµn, trèng rèng. Lèi sèng gi¶n dÞ ph¶i phï hîp víi løa tuæi, ®iÒu kiÖn gia ®×nh, b¶n th©n vµ m«i trêng x· héi xung quanh. Ho¹t ®éng 3: C¸ nh©n - cÆp ®«i - Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu néi dung bµi häc HS: §äc néi dung bµi häc (SGK-Tr4( 2. Bµi häc GV: §Æt c©u hái: a. Sèng gi¶n dÞ lµ sèng phï hîp víi 1. Em hiÓu thÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña b¶n th©n, cña gia BiÓu hiÖn cña sèng gi¶n dÞ lµ g×? ®×nh vµ x· héi. BiÓu hiÖn: Kh«ng xa hoa l·ng phÝ, cÇu k×, kiÓu c¸ch kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt vµ h×nh thøc bÒ ngoµi. 2. ý nghÜa cña phÈm chÊt nµy trong b. Gi¶n dÞ: lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn cuéc sèng? cã ë mçi ngêi. Ngêi sèng gi¶n dÞ sÏ ®îc GV: Chèt vÊn ®Ò b»ng néi dung bµi mäi ngêi xung quanh yªu mÕn, c¶m th«ng häc SGK vµ gióp ®ì. Ho¹t ®éng 4: C¸ nh©n - Híng dÉn häc sinh luyÖn tËp GV: Nªu yªu cÇu cña bµi tËp 3. Bµi tËp: HS: Lµm viÖc c¸ nh©n 1. Bøc tranh nµo thÓ hiÖn tÝnh gi¶n dÞ GV: Gäi HS nhËn xÐt tranh cña HS khi ®Õn trêng? (SGK - Tr5) HS: NhËt xÐt - Bøc tranh 3: ThÓ hiÖn ®øc tÝnh gi¶n GV: Chèt ý ®óng dÞ: C¸c b¹n HS ¨n mÆc phï hîp víi løa tuæi. T¸c phong nhanh nhÑn, vui, th©n mËt. 2. §¸p ¸n: - Lêi nãi ng¾n gän dÔ hiÓu. - §èi xö víi mäi ngêi lu«n ch©n thµnh cëi më. 3. §¸p ¸n: ?: H·y nªu ý kiÕn cña em vÒ viÖc lµm + ViÖc lµm cña Hoa lµ xa hoa l·ng phÝ, sau: Sinh nhËt lÇn thø 12 cña Hoa ®îc tæ kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña b¶n chøc rÊt linh ®×nh. th©n. 2 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 Ho¹t ®éng 5: Trß ch¬i - Cñng cè vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng GV: Tæ chøc HS ch¬i trß ch¬i s¾m vai. HS: Ph©n vai ®Ó thùc hiÖn. GV: Cho HS nhËp vai gi¶i quyÕt t×nh huèng: TH 1: Anh trai cña Nam thi ®ç vµo trêng chuyªn THPT cña tØnh, cã giÊy nhËp häc, anh ®ßi bè mÑ mua xe m¸y. Bè mÑ Nam rÊt ®au lßng v× nhµ nghÌo chØ ®ñ tiÒn ¨n häc cho c¸c con, lÊy ®©u tiÒn mua xe m¸y! TH 2 : Lan hay ®i häc muén, kÕt qu¶ häc tËp cha cao nhng Lan kh«ng cè g¾ng rÌn luyÖn mµ suèt ngµy ®ßi mÑ mua s¾m quÇn ¸o, giµy dÐp, thËm chÝ c¶ ®å mÜ phÈm trang ®iÓm. GV: NhËn xÐt c¸c vai thÓ hiÖn vµ kÕt luËn: - Lan chØ chó ý ®Õn h×nh thøc bªn ngoµi. - Kh«ng phï hîp víi tuæi häc trß. - Xa hoa, l·ng phÝ, kh«ng gi¶n di. Lµ HS chóng ta ph¶i cè g¾ng rÌn luyÖn ®Ó cã lèi sèng gi¶n dÞ. Sèng gi¶n dÞ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña gia ®×nh cóng lµ thÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng, v©ng lêi bè mÑ, cã ý thøc rÌn luyÖn tèt. 4. Híng dÉn häc vµ lµm bµi vÒ nhµ: - VÒ nhµ lµm bµi d, ®iÓm e (SGK - Tr 6) - Häc kü phÇn bµi häc - ChuÈn bÞ Bµi 2: Trung thc * Yªu cÇu HS n¾m ®îc : - BiÓu hiÖn cña lßng trung thùc vµ v× sao cÇn ph¶i trung thùc?. - ý nghÜa cña trung thùc * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷: - ¡n lÊy ch¾c, mÆt lÊy bÒn. - NhiÒu no, Ýt - ¡n cÇn, ë kiÖm. Danh ng«n: - Lêi nãi gi¶n dÞ mµ ý s©u xa lµ lêi nãi hay. (M¹nh Tö)  TiÕt 2 Bµi 2 : Trung thùc Ngµy so¹n:22/08/2010 A. Môc tiªu bµi häc: 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ trung thùc. BiÓu hiÖn cña lßng trung thùc vµ v× sao cÇn ph¶i trung thùc?.ý nghÜa cña trung thùc 2. Th¸i ®é - H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng vµ ñng hé nh÷ng viÖc lµm trung thùc, ph¶n ®èi, ®Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc. 3. KÜ n¨ng - Gióp häc sinh cã kh¶ n¨ng tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ lèi sèng trung thùc vµ kh«ng trung thùc trong cuéc sèng hµng ngµy - Tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ cã biÖn ph¸p rÌn luyÖn tÝnh trung thùc B. Ph¬ng ph¸p - Gi¶i quyÕt t×nh huèng. Th¶o luËn nhãm. Tæ chøc trß ch¬i s¾m vai 3 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 C. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - ChuyÖn kÓ, tôc ng÷, ca dao nãi vÒ trung thùc. Bµi tËp t×nh huèng - GiÊy khæ lín, bót d¹. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Nªu vÝ dô vÒ lèi sèng gi¶n dÞ cña nh÷ng ngêi sèng xung quanh em.? C©u 2: §¸nh dÊu x vµo  ®Æt sau c¸c biÓu hiÖn sau ®©y mµ em ®· lµm ®îc ®Ó rÌn luyÖn ®øc tÝnh gi¶n dÞ ? KÕt qu¶ cña viÖc rÌn luyÖn Êy nh thÕ nµo? - Ch©n thËt, th¼ng th¾n trong giao tiÕp  - T¸c phong gän gµng lÞch sù  - Trang phôc, ®å dïng kh«ng ®¾t tiÒn  - Sèng hoµ ®ång víi b¹n bÌ  3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV cho HS lµm bµi tËp sau: a) Trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo sai? - Trùc nhËt líp m×nh s¹ch, ®Èy r¸c sang líp b¹n. - Giê kiÓm tra miÖng gi¶ vê ®au ®Çu ®Ó xuèng phßng y tÕ. - Xin tiÒn häc ®Ó ch¬i ®iÖn tö. - Ngñ dËy muén, ®i häc kh«ng ®óng quy ®Þnh, b¸o c¸o lÝ do èm. b) Nh÷ng hµnh vi ®ã biÓu hiÖn ®iÒu g× ? GV dÉn d¾t tõ bµi tËp trªn ®Ò vµo bµi Trung thùc. Ho¹t ®éng 2: C¶ líp - nhãm - Ph©n tÝch truyÖn ®äc: 1. TruyÖn ®äc GV: Cho HS ®äc truyÖn Sù c«ng minh chÝnh trùc cña mét nh©n tµi HS: §äc diÔn c¶m truyÖn ®éc GV: Híng dÉn HS tr¶ lêi c©u hái sau: 1. Bra-man-t¬ ®· ®èi xö víi Mi-kenl¨ng-gi¬ nh thÕ nµo? 2. V× sao Bra-man-t¬ cã th¸i ®é nh vËy? 3. Mi-ken-l¨ng-gi¬ cã th¸i ®é nh thÕ nµo? 4. V× sao Mi-ken-l¨ng-gi¬ xö sù nh vËy? 5. Theo em «ng lµ ngêi nh thÕ nµo? GV: NhËn xÐt vµ ghi c¸c ý kiÕn cña häc sinh lªn b¶ng GV: Rót ra bµi häc qua c©u truyÖn trªn. - Kh«ng a thÝch, k×nh ®Þch, ch¬i xÊu, lµm gi¶m danh tiÕng, lµm h¹i sù nghiÖp. - Sî danh tiÕng cña Mi-ken-l¨ng-gi¬ nèi tiÕp lÊn ¸t m×nh. - C«ng khai ®¸nh gi¸ cao Bra-man-t¬ lµ ngêi vÜ ®¹i. - ¤ng th¼ng th¾n, t«n träng vµ nãi sù thËt, ®¸nh gi¸ ®óng sù viÖc. - ¤ng lµ ngêi trung thùc, t«n träng ch©n lÝ, c«ng minh chÝnh trùc. Ho¹t ®éng 3: Nhãm: Rót ra néi dung bµi häc GV: Cho HS c¶ líp cïng th¶o luËn sau 2. Néi dung bµi häc ®ã mêi 3 em lªn b¶ng tr×nh bµy. Sè HS cßn 4 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 l¹i theo dâi vµ nhËn xÐt. HS tr¶ lêi c©u hái sau: + Häc tËp: Ngay th¼ng, kh«ng gian dèi C©u1: T×m nh÷ng biÓu hiÖn tÝnh trung thùc trong häc tËp? víi thÇy c« gi¸o, kh«ng quay cãp, nh×n bµi cña b¹n, kh«ng lÊy ®å dïng häc tËp cña b¹n. + Trong quan hÖ víi mäi ngêi: Kh«ng C©u 2: T×m nh÷ng biÓu hiÖn tÝnh trung thùc trong quan hÖ víi mäi ngêi. nãi xÊu, lõa dèi, kh«ng ®æ lçi cho ngêi kh¸c, dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm. C©u 3: BiÓu hiÖn tÝnh trung thùc trong + Hµnh ®éng: Bªnh vùc, b¶o vÖ c¸i hµnh ®éng. ®óng, phª ph¸n viÖc lµm sai GV: Yªu cÇu HS lªn b¶ng tr×nh bµy theo 3 phÇn HS: Tr¶ lêi vµo phiÕu, nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña 3 b¹n. GV: NhËn xÐt, bæ sung, rót ra bµi häc C©u 1: BiÓu hiÖn cña hµnh vi tr¸i víi + Nhãm 1: Tr¸i víi trung thùc lµ dèi trung thùc? tr¸, xuyªn t¹c, bãp mÐo sù thËt, ngîc l¹i ch©n lý. C©u 2: Ngêi trung thùc thÓ hiÖn hµnh + Nhãm 2: Kh«ng ph¶i ®iÒu g× còng ®éng tÕ nhÞ kh«n khÐo nh thÕ nµo? nãi ra, chç nµo còng nãi, kh«ng ph¶i nghÜ g× lµ nãi, kh«ng nãi to, ån µo, tranh luËn gay g¾t. C©u 3: Kh«ng nãi ®óng sù thËt mµ vÉn + Nhãm 3: Che giÊu sù thËt ®Ó cã lîi lµ hµnh vi trung thùc? Cho VD cô thÓ?. cho x· héi nh b¸c sÜ kh«ng nãi thËt bÖnh HS: C¸c nhãm th¶o luËn, ghi ý kiÕn vµo tËt cña bÖnh nh©n, nãi dèi kÎ ®Þch, kÎ giÊy khæ lín. xÊu. §©y lµ sù trung thùc víi tÊm lßng, - Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. HS c¶ líp víi l¬ng t©m. nhËn xÐt, tù do tr×nh bµy ý kiÕn. GV: NhËn xÐt, bæ sung vµ ®¸nh gi¸. híng dÉn HS rót ra kh¸i niÖm, biÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña trung thùc. HS: tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: 1. ThÕ nµo lµ trung thùc? 1. Trung thùc lµ: t«n träng sù thËt, t«n träng lÏ ph¶i, t«n träng ch©n lý 2. BiÓu hiÖn cña trung thùc? 2. BiÓu hiÖn: Ngay th¼ng, thËt thµ, dòng c¶m nhËn lçi. 3. ý nghÜa cña trung thùc? 3. ý nghÜa: + §øc tÝnh cÇn thiÕt quý b¸u + N©ng cao phÈm gi¸. + §îc mäi ngêi tin yªu kÝnh träng. + X· héi lµnh m¹nh GV: Cho HS ®äc c©u tôc ng÷ - Sèng ngay th¼ng, thËt thµ, trung thùc "C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng" vµ kh«ng sî kÎ xÊu, kh«ng sî thÊt b¹i. yªu cÇu gi¶i thÝch c©u tôc ng÷ trªn. GV: NhËn xÐt ý kiÕn cña HS vµ kÕt luËn rót ra bµi häc. HS: Cã thÓ nªu ra ý kiÕn, cã trêng hîp ngêi trung thùc bÞ thua thiÖt. GV: SÏ cã trêng hîp nh vËy nhng tríc sau ngêi ®ã sÏ ®îc gi¶i oan vµ x· héi c«ng nhËn phÈm gi¸ tèt ®Ñp cña m×nh. GV: §äc c©u danh ng«n trong SGK vµ HS tù suy nghÜ ®Ó tham kh¶o. Ho¹t ®éng 4 : C¸ nh©n: Cñng cè vµ híng dÉn lµm bµi tËp 3. Bµi tËp * Bµi tËp c¸ nh©n: - §¸p ¸n 4, 5, 6 5 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 GV: Ph¸t phiÕu häc tËp. HS: Tr¶ lêi bµi tËp a, SGK/.8. ?. Nh÷ng hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh trung thùc? Gi¶i thÝch v× sao? 1. Lµm hé bµi cho b¹n 2. Quay cãp trong giê kiÓm tra. 3. NhËn lçi thay cho b¹n 4. Th¼ng th¾n phª b×nh khi b¹n m¾c khuyÕt ®iÓm. - Thùc hiÖn hµnh vi trung thùc gióp 5. Dòng c¶m nhËn lçi . con ngêi thanh th¶n t©m hån. 6. Bao che khuyÕt ®iÓm cho b¹n v× b¹n ®· gióp ®ì m×nh. 7. Ph©n c«ng trùc nhËt kh«ng c«ng b»ng GV: Gi¶i ®¸p bµi tËp trªn ®Ìn chiÕu. HS: Tr¶ lêi, cho biÕt ý kiÕn ®óng. Lu ý: GV cÇn gi¶i thÝch râ ®¸p ¸n vµ gi¶i thÝch v× sao c¸c hµnh vi cßn l¹i kh«ng biÓu hiÖn tÝnh trung thùc. Ho¹t ®éng 5: C¶ líp - Híng dÉn häc tËp vµ giao bµi vÒ nhµ GV: Gi¶i thÝch nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý cho c¸c bµi tËp cßn l¹i. - CÇn lÝ gi¶i hµnh ®éng cña b¸c sÜ xuÊt ph¸t tõ tÊm lßng nh©n ®¹o, mong muèn bÖnh nh©n sèng l¹c quan, cã nghÞ lùc vµ hy väng sÏ chiÕn th¾ng bÖnh tËt. GV: Giao bµi vÒ nhµ. HS: LËp phiÕu rÌn luyÖn tÝnh trung thùc b»ng c¸c viÖc lµm cô thÓ, th«ng thêng gÇn gòi nhÊt. GV Tæng kÕt toµn bµi rót ra bµi häc vµ ý nghÜa cña trung thùc: Trung thùc lµ mét ®øc tÝnh quý b¸u, n©ng cao gi¸ trÞ ®¹o ®øc cña mçi con ngêi. X· héi sÏ tèt ®Ñp lµnh m¹nh h¬n nÕu ai còng cã lèi sèng, ®øc tÝnh trung thùc. 4. DÆn dß GV: + Giao bµi vÒ nhµ :b,c,d,® + Su tÇm c¸c c©u tôc ng÷, ca dao nãi vÒ trung thùc - ChuÈn bÞ bµi 3: Tù tù träng * Lu ý HS cÇn n¾m ®îc: - ThÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù träng? - BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña lßng tù träng * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷: - ¡n ngay nãi th¼ng - Thuèc ®¾ng d· tËt sù thËt mÊt lßng - §êng ®i hay tèi nãi dèi hay cïng - ThËt thµ lµ cha quû qu¸i. Ca dao: - Nhµ nghÌo yªu kÎ thËt thµ. Nhµ quan yªu kÎ vµo ra nÞnh thÇn TruyÖn ngô ng«n: Chó bÐ ch¨n cõu Cã mét chó bÐ ch¨n cõu nä, trong khi ch¨n ®µn cõu cña m×nh ®· nghÜ ra mét trß ®ïa tai qu¸i. Chó kªu thËt to "Cã chã sãi!" ThÕ lµ mäi ngêi tõ kh¾p n¬i trong lµng ch¹y ra gióp ®ì chó, nhng ch¼ng thÊy sãi ®©u c¶. LÇn thø nhÊt, lÇn thø hai vµ ®Õn lÇn thø 3 th× d©n lµng ®· biÕt hä bÞ lõa. Mét h«m kh¸c, cã chã sãi ®Õn b¾t cõu thËt, chó bÐ l¹i kªu to "Cã chã sãi !" nhng lÇn nµy th× kh«ng cßn ai ®Õn gióp chó c¶.  Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 6 Trường THCS Hành Phước TiÕt 3  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 Ngµy so¹n: 29/08/2010 Bµi 3 : Tù träng A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù träng?. BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña lßng tù träng. 2. Th¸i ®é - HS cã nhu cÇu vµ ý thøc luyÖn tÝnh tù träng. 3. KÜ n¨ng - HS biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c. - Häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lßng tù träng. B. Ph¬ng ph¸p - KÓ chuyÖn ph©n tÝch. - Th¶o luËn. Tæ chøc trß ch¬i. C. tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - C©u chuyÖn vÒ tÝnh tù träng. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ tù träng. D. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Em cho biÕt ý kiÕn ®óng vÒ biÓu hiÖn cña ngêi thiÕu trung thùc? 1. Cã th¸i ®é ®êng hoµng, tù tin. 2. Dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm. 3. Phô häa, a dua víi viÖc lµm sai tr¸i. 4. §óng hÑn, gi÷ lêi høa. 5. Xö lÝ tÕ nhÞ, kh«n khÐo. ( §¸p ¸n: 1, 2, 3, 5. ) C©u 2: Trung thùc lµ biÓu hiÖn cao cña ®øc tÝnh g×? Cho vÝ dô cô thÓ? 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi - GV : Cã thÓ vËn dông c©u hái kiÓm tra bµi cò (c©u 2) ®Ó vµo bµi - HS sÏ tr¶ lêi: Trung thùc lµ biÓu hiÖn cao cña ®øc tÝnh: Tù träng - Tõ ®ã GV dÉn d¾t HS vµo bµi míi Ho¹t ®éng 2: Nhãm Ph©n tÝch truyÖn ®äc: mét t©m hån cao thîng GV: Híng dÉn HS ®äc truyÖn b»ng 1. TruyÖn ®äc c¸ch ph©n vai. Mét t©m hån cao thîng GV: §Æt c©u hái Nhãm 1: (C©u 1) HS: Tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Hµnh ®éng cña R«-be 1. Hµnh déng cña R«-be qua c©u - Lµ em bÐ må c«i nghÌo khæ ®i b¸n truyÖn trªn. diªm. - CÇm ®ång tiÒn vµng ®æi lÊy tiÒn lÎ tr¶ l¹i cho ngêi mua diªm. - Khi bÞ xe chÑt vµ bÞ th¬ng nÆng R«-be ®· nhê em m×nh tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch Nhãm 2: (c©u 2) 2. V× sao R«-be l¹i nhê em m×nh tr¶ l¹i tiÒn cho ngêi mua diªm? V× sao R«-be l¹i lµm nh vËy? - Muèn gi÷ ®óng lêi høa. - Kh«ng muèn ngêi kh¸c nghØ mÜnh nghÌo mµ nãi dèi ®Ó ¨n c¾p tiÒn. - Kh«ng muèn bÞ coi thêng, danh dù bÞ xóc ph¹m, mÊt lßng tin ë m×nh 3. C¸c em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh ®éng Nhãm 3: (c©u 3) Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 7 Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 NhËn xÐt cña R«-be - Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao - Gi÷ ®óng lêi høa - T«n träng ngêi kh¸c vµ t«n träng chÝnh m×nh. - T©m hån cao thîng tuy cuéc sèng rÊt nghÌo. 4. ViÖc lµm ®ã thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? Nhãm 4: (c©u 4 + 5) 5. Hµnh ®éng cña R«-be t¸c ®éng ®Õn Hµnh ®éng cña R«-be thÓ hiÖn ®øc tÝnh t¸c gi¶ nh thÕ nµo? tù träng. GV: Chia líp thµnh 4 nhãm - Hµnh ®éng cña R«-be ®· lµm thay ®æi HS: Tr×nh bµy ý kiÕn vµo khæ giÊy lín. t×nh c¶m cña t¸c gi¶. Tõ chç nghi ngê, Sau ®ã cö ®¹i diÖn tr×nh bµy trªn líp. kh«ng tin ®Õn s÷ng sê, tim se l¹i v× hèi hËn GV: NhËn xÐt bæ sung ý kiÕn. vµ cuèi cïng «ng nhËn nu«i em Sac-l©y HS: Tù do tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh khi ®¸nh gi¸ hµnh ®éng cña R«-be. GV: KÕt luËn Qua c©u chuyÖn c¶m ®éng trªn ta thÊy ®îc hµnh ®éng, cö chØ ®Ñp ®Ï cao c¶. T©m hån cao thîng cña mét em bÐ nghÌo khæ. §ã lµ bµi häc quý gi¸ vÒ lßng tù träng cho mçi chóng ta. Ho¹t ®éng 3: C¶ líp: T×m hiÓu néi dung bµi häc GV: §Ó HS hiÓu ®îc néi dung ®Þnh nghÜa cña bµi häc, GV cÇn gi¶i thÝch: ChuÈn mùc x· héi lµ g× ? ( X· héi ®Ò ra c¸c chuÈn mùc x· héi ®Ó mäi ngêi tù gi¸c thùc hiÖn. - §Ó cã ®îc lßng tù träng mçi c¸ nh©n ph¶i cã ý thøc, t×nh c¶m, biÕt t«n träng, b¶o vÖ phÈm chÊt cña chÝnh m×nh. ) GV: Híng dÉn HS th¶o luËn líp HS: Tr¶ lêi c©u hái sau (m¸y chiÕu) C©u 1: T×m nh÷ng hµnh vi biÓu hiÖn C©u 1: - Kh«ng quay cãp tÝnh tù träng trong thùc tÕ? - Gi÷ ®óng lêi høa. - Dòng c¶m nhËn lçi. - C xö ®µng hoµng - Nãi n¨ng lÞch sù - Gi÷ ch÷ tÝn. - B¶o vÖ danh dù c¸ nh©n, tËp thÓ. - Lµm trßn ch÷ hiÕu. - KÝnh träng thÇy c«. C©u 2: T×m nh÷ng hµnh vi kh«ng biÓu C©u 2: - Sai hÑn hiÖn lßng tù träng trong thùc tÕ? GV: Mêi 2 HS xung phong lªn b¶ng, - Sèng bu«ng th¶ em nµo viÕt ®îc nhiÒu vµ chÝnh x¸c th× ®- Suång s· îc ®iÓm cao (ë phÇn nµy cã thÓ tæ chøc - Kh«ng biÕt ¨n n¨n trß ch¬i "nhanh tay nhanh m¾t" cho giê - Kh«ng biÕt xÊu hæ häc sinh ®éng ) - NÞnh bî luån cói HS: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ ý kiÕn cña 2 - B¾t n¹t ngêi kh¸c b¹n trªn b¶ng - Tham gia tÖ n¹n x· héi GV: Tæng hîp ý kiÕn nhËn xÐt cho - Sèng luém thuém ®iÓm - Kh«ng trung thùc, dèi tr¸. GV:§Æt c©u hái (ph¸t phiÕu häc tËp): Lßng tù träng cã ý nghÜa nh thÕ nµo ®èi víi: a) C¸ nh©n b) Gia ®×nh c) X· héi 8 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước cña R«-be?  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 HS: Lªn b¶ng ghi ý kiÕn cña m×nh - c¸ nh©n: §îc mäi ngêi kÝnh nÓ, g×n - C¶ líp nhËn xÐt gi÷ danh dù b¶n th©n GV: NhËn xÐt bæ sung. - Gia ®×nh: H¹nh phóc, b×nh yªn, kh«ng ¶nh hëng ®Õn thanh danh. - X· héi: Cuéc sèng tèt ®Ñp cã v¨n ho¸, v¨n minh. Qua c¸c néi dung trªn GV tæng kÕt rót 2. Bµi häc ra bµi häc: 1. Tù träng lµ biÕt coi träng vµ gi÷ g×n 1. ThÕ nµo lµ tù träng? phÈm c¸ch, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi c¸ nh©n cña m×nh cho phï hîp chuÈn mùc x· héi. 2. BiÓu hiÖn: C xö ®µng hoµng ®óng 2. BiÓu hiÖn cña tù träng? mùc, biÕt gi÷ lêi høa vµ lu«n lu«n lµm trßn 3. ý nghÜa cña tù träng? nhiÖm vô. HS: Tr¶ lêi c¸ nh©n 3. ý nghÜa: Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cao GV: NhËn xÐt, bæ sung. quý, gióp con ngêi cã nghÞ lùc n©ng cao phÈm gi¸, uy tÝn c¸ nh©n vµ ®îc mäi ngêi HS: Gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: t«n träng quý mÕn. - ChÕt vinh cßn h¬n sèng nhôc - §ãi cho s¹ch r¸ch cho th¬m GV: NhËn xÐt vµ kÕt thóc néi dung bµi Ho¹t ®éng 4: C¸ nh©n: LuyÖn tËp c¸c bµi tËp SGK GV: Híng dÉn HS lµm bµi tËp . 3. Bµi tËp GV: Ch÷a bµi tËp trªn m¸y chiÕu. Bµi tËp a, tr.11, SGK §¸p ¸n: 1, 2 C©u hái: C¸c hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh tù träng? Gi¶i thÝch v× sao? 1. Kh«ng lµm ®îc bµi nhng kiªn quyÕt kh«ng quay cãp vµ kh«ng nh×n bµi cña b¹n 2. Dï khã kh¨n ®Õn mÊy còng thùc hiÖn b»ng ®îc lêi høa cña m×nh. 3. NÕu cã khuyÕt ®iÓm, khi ®îc nh¾c nhë, Nam ®Òu vui vÎ nhËn lçi. 4. T©m chØ khoe víi bè mÑ khi cã bµi kiÓm tra ®iÓm cao, cßn ®iÓm kÐm th× giÊu ®i. 5. §ang ®i ch¬i cïng b¹n bÌ, Lan rÊt xÊu hæ khi gÆp c¶nh bè hoÆc mÑ m×nh lao ®éng vÊt v¶. HS: Tr¶ lêi vµo phiÕu bµi tËp. GV: Gäi HS ®äc phiÕu tr¶ lêi. GV: NhËn xÐt vµ yªu cÇu HS gi¶i thÝch v× sao hµnh vi 3 vµ 4 kh«ng thÓ hiÖn lßng tù träng? Ho¹t ®éng 5: CÆp ®«i: LuyÖn tËp vµ cñng cè 1. Bµi tËp nhanh ?: Trong nh÷ng c©u tôc ng÷ díi ®©y, c©u tôc ng÷ nµo nãi lªn ®øc tÝnh tù träng? v. 1. GiÊy r¸ch ph¶i gi÷ lÊy lÒ. v. 2. §ãi cho s¹ch, r¸ch cho th¬m. §¸p ¸n 1, 2, 4 3. Häc thµy kh«ng tµy häc b¹n. v. 4. ChÕt vinh cßn h¬n sèng nhôc. 5. Tèt gç h¬n tèt níc s¬n. HS: Ph¸t biÓu ý kiÕn. 9 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm nh÷ng HS lµm nhanh vµ ®óng 2. Bµy tá th¸i ®é GV: Nªu c¸c t×nh huèng sau vµ yªu cÇu HS bµy tá th¸i ®é cña m×nh víi c¸c nh©n vËt trong mçi t×nh huèng. 1. B¹n Nam xÊu hæ víi b¹n bÌ v× c¶ bän ®ang ®i ch¬i th× gÆp bè ®ang ®¹p §¸p ¸n: Kh«ng ®ång ý xÝch l«. 2. B¹n H¬ng rñ b¹n bÌ ®Õn nhµ m×nh ch¬i nhng l¹i ®a b¹n sang nhµ c« chó v× nhµ c« chó sang träng h¬n. 3. Minh kh«ng bao giê ®i sinh nhËt v× kh«ng cã tiÒn mua quµ. HS: Th¶o luËn bµy tá ý kiÕn, th¸i ®é. GV: NhËn xÐt ý kiÕn, nÕu kh«ng ®ñ thêi gian th× giao bµi tËp vÒ nhµ GV: Tæng kÕt toµn bµi: Tù träng lµ mét ®øc tÝnh tèt ®Ñp. Ngêi tù träng cã ý thøc cao vÒ phÈm gi¸ cña m×nh, lu«n lu«n hoµn thµnh tèt tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô, kh«ng bÞ chª tr¸ch. Kh«ng chÊp nhËn sù xóc ph¹m, sØ nhôc hoÆc sù th¬ng h¹i cña ngêi kh¸c. Ngêi cã lßng tù träng lu«n lu«n cã ý thøc b¶o vÖ danh dù cña m×nh. Lµ HS chóng ta ph¶i hoµn thµnh tèt bæn phËn cña m×nh víi gia ®×nh, nhµ trêng vµ x· héi, ph¶i gi÷ ®óng lêi høa, ®óng hÑn, sèng trung thùc, kh«ng a dua víi b¹n bÌ xÊu. Tr¸nh xa nh÷ng thãi xÊu nh khóm nóm, sî sÖt, nÞnh hãt, ®a chuyÖn, nãi xÊu ngêi kh¸c, …Cã nh vËy chóng ta míi lµ con ngoan, trß giái. 4. DÆn dß - VÒ nhµ lµm bµi tËp b, c, d SGK trang 12. - ChuÈn bÞ bµi 4: §¹o ®øc vµ kû luËt . * Lu ý HS cÇn n¾m ®îc : - Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt. ý nghÜa cña rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt. * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷ - ¸o r¸ch cèt c¸ch ngêi th¬ng. (Ca ngîi c¶nh sèng nghÌo, cã ®¹o ®øc ®îc mäi ngêi quý träng) - ¡n cã mêi, lµm cã khiÕn. (Lèi xö sù cña ngêi biÕt tù träng). TÊm g¬ng vÒ lßng tù träng LiÖt sÜ NguyÔn C¶nh DÇn, sinh n¨m 1974 lµ chiÕn sÜ ®ån biªn phßng 547 - NghÖ An. Nhµ nghÌo, bè mÑ ®· giµ yÕu, nhng anh kh«ng v× thÕ mµ nhËn hèi lé cña kÎ xÊu bu«n b¸n qua biÕn giíi. Anh lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô vµ ®· hy sinh dòng c¶m trong khi lµm nhiÖm vô.  TiÕt 4: Bµi 4 : ®¹o ®øc vµ kØ luËt Ngµy so¹n: 05/09/2010 A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc, kØ luËt?. Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt. ý nghÜa cña rÌn luyÖn ®¹o ®øc vµ kØ luËt. 2. Th¸i ®é 10 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 - Häc sinh cã th¸i ®é t«n träng kØ luËt vµ phª ph¸n thãi tù do v« kØ luËt. 3. KÜ n¨ng - Häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸, xem xÐt hµnh vi cña c¸ nh©n, céng ®ång theo chuÈn mùc ®¹o ®øc, kØ luËt. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm. - §ãng vai. Nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. - DiÔn gi¶i, ®µm tho¹i. C. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - TruyÖn kÓ. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n. - Bµi tËp t×nh huèng. - GiÊy khæ to, giÊy mµu, hå d¸n. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò C©u hái 1: C¸c hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh tù träng? Gi¶i thÝch v× sao? 1) Kh«ng lµm ®îc bµi nhng kiªn quyÕt kh«ng quay cãp 2) Dï khã kh¨n ®Õn mÊy còng thùc hiÖn b»ng ®îc lêi høa cña m×nh. 3) GÆp hoµn c¶nh khã kh¨n sÏ ph¶i nhê ngay ngêi kh¸c gióp ®ì. 4) NÕu ai ®ã m¾ng khi m×nh m¾c lçi th× sÏ vui vÎ nhËn lêi C©u hái 2 : H·y nªu mét sè c©u tôc ng÷ nãi vÒ lßng tù träng? V× sao mçi ngêi cÇn rÌn luyÖn tÝnh tù träng? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV: §a t×nh huèng sau : Vµo líp ®· ®îc 15 phót. C¶ líp 7A ®ang l¾ng nghe c« gi¸o gi¶ng bµi. Bçng b¹n Nam ho¶ng hèt ch¹y vµo líp vµ s÷ng l¹i nh×n c« gi¸o. C« ngõng gi¶ng bµi, c¶ líp giËt m×nh ng¬ ng¸c. B×nh t©m trë l¹i, c« gi¸o yªu cÇu Nam lïi l¹i nãi víi c¶ líp: C¸c em cã suy nghÜ g× vÒ hµnh vi cña b¹n Nam? HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi c©u hái C¸ch øng xö cña Nam: - §¹o ®øc: + Kh«ng chµo c« gi¸o GV: NhËn xÐt vµ chuyÓn tiÕp ®Ó vµo + Kh«ng xin phÐp bµi h«m nay. - KØ luËt: + §i häc muén Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n/cÆp : T×m hiÓu truyÖn ®äc GV: Gióp HS khai th¸c truyÖn ®äc 1. T×m hiÓu truyÖn ®äc HS: Theo dâi vµ tù ®äc SGK ®Ó t×m Mét tÊm g¬ng tËn tôy v× viÖc chung hiÓu néi dung. ChuÈn bÞ: 1 2 3 - HuÊn - D©y diÖn, - Kh«ng ®i - GiÊy khæ to ®Ó ghi s½n c©u hái. luyÖn kÜ thuËt d©y ®iÖn muén vÒ sím. C©u hái: An toµn tho¹i qu¶ng - Vui vÎ 1) KØ luËt lao ®éng ®èi víi nghÒ cña lao ®éng c¸o ch»ng hoµn thµnh anh Hïng nh thÕ nµo? - D©y b¶o chÞt nhiÖm vô 2) Khã kh¨n trong nghÒ nghiÖp cña anh hiÓm - Kh¶o s¸t - S½n sµng Hïng lµ g×? - Thõng tríc gióp ®ì ®ång - Cã lÖnh ®éi 3) ViÖc lµm nµo cña anh Hïng thÓ hiÖn lín Ca tay c«ng ty míi - NhËn kØ luËt lao ®éng vµ quan t©m ®Õn mäi ngCa m¸y ®îc chÆt viÖc khã êi? -Trùc kh¨n, nguy GV: Cho ®Õm HS cã nhiÒu sao nhÊt vµ 24/24 giê hiÓm. ®¸nh gi¸ tõng c©u mét. - Lµm suèt - §îc mäi GV: KÕt luËn ho¹t ®éng 1 b»ng c©u hái: ngµy ®ªm, m- ngêi t«n träng a rÐt yªu quÝ. Qua ph©n tÝch truyÖn ®éc, b¹n nµo cã thÓ VÊt v¶ cho biÕt anh Hïng lµ ngêi cã ®øc tÝnh nh - Thu nhËp thÕ nµo? thÊp. HS: Tr¶ lêi. Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 11 Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 GV: NhËn xÐt vµ ghi lªn b¶ng. - §øc tÝnh cña anh Hïng : §Ó gióp c¸c em hiÓu râ vÒ ®¹o ®øc vµ - Cã ®¹o ®øc kØ luËt chóng ta cïng chuyÓn sang phÇn 2 - Cã kØ luËt Ho¹t ®éng 3: Nhãm: T×m hiÓu néi dung bµi häc GV: Chia nhãm th¶o luËn (3 nhãm) 2. Néi dung bµi häc C©u hái: (B¶ng phô) 1. §¹o ®øc lµ: - Quy ®Þnh, chuÈn mùc øng xö con ngNhãm 1: §¹o ®øc lµ g×? BiÓu hiÖn cô êi víi con ngêi, víi c«ng viÖc víi tù nhiªn thÓ trong cuéc sèng? vµ m«i trêng sèng. - Mäi ngêi ñng hé vµ tù gi¸c thùc hiÖn. NÕu vi ph¹m bÞ chª tr¸ch, lªn ¸n VÝ dô: Gióp ®ì, ®oµn kÕt, ch¨m chØ 2. Kû luËt : Nhãm 2: KØ luËt lµ g×? - Quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, x· héi, mäi ngêi ph¶i tu©n theo. NÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lý theo qui ®Þnh. - §i häc ®óng giê, an toµn lao ®éng, - BiÓu hiÖn cô thÓ trong cuéc sèng? chÊp hµnh luËt giao th«ng. Nhãm 3: Ngêi sèng cã ®¹o ®øc vµ kØ 3. ý nghÜa: - Ngêi cã ®¹o ®øc lµ ngêi tù gi¸c tu©n luËt sÏ mang l¹i lîi Ých g×? GV: Yªu cÇu c¸c nhãm HS cö ®¹i diÖn theo kØ luËt - Ngêi chÊp hµnh tèt kØ luËt lµ ngêi cã lªn tr×nh bµy khi hÕt thêi gian quy ®Þnh ®¹o ®øc. HS: NhËn xÐt, tù do tr×nh bµy ý kiÕn. GV: KÕt luËn vµ ghi tãm t¾c lªn b¶ng Lu ý: Sau khi HS tr×nh bµy néi dung th¶o luËn theo nhãm GV kÕt hîp ph¬ng ph¸p diÔn gi¶i, ®µm tho¹i tõ ®ã rót ra bµi häc. Ho¹t ®éng 4: C¶ líp : Híng dÉn lµm bµi tËp GV: Híng dÉn bµi tËp c SGK/14 3. Bµi tËp - Nh¾c nhë häc sinh ®äc kÜ bµi tËp. §Æt 1) Bµi tËp 1, trang 14, SGK gi¶ thuyÕt vµ kÕt luËn, tõ ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ 2) Bµi tËp c, trang 14, SGK hµnh vi cña b¹n TuÊn. - Hoµn c¶nh khã kh¨n - TuÇn thêng xuyªn ph¶i ®i lµm thªm - ThØnh tho¶ng nghØ tham gia ho¹t ®éng tËp thÓ líp. - KÕt luËn vÒ TuÊn: Cã ®¹o ®øc, cã ý - TuÊn nghØ cã b¸o c¸o thøc kØ luËt - Gi¶i ph¸p gióp ®ì ( HS tù tr×nh bµy quan ®iÓm c¸ nh©n) 4. Cñng cè Ho¹t ®éng 5: C¸ nh©n : RÌn luyÖn kÜ n¨ng hµnh vi øng xö GV: Ph¸t phiÕu häc tËp. * Mét sè hµnh vi tr¸i víi kØ luËt: C©u hái : - §i ch¬i vÒ muén Nªu hµnh vi tr¸i ngîc víi kØ luËt cña - §i häc muén mét sè b¹n häc sinh hiÖn nay (ë gia ®×nh, - Kh«ng chuÈn bÞ bµi tríc khi ®Õn líp. ë líp) - Kh«ng trùc nhËt líp. HS: Lµm nhanh ra phiÕu - Kh«ng lµm bµi tËp GV: Gäi HS ®äc phiÕu tr¶ lêi, ghi - La cµ, hót thuèc l¸ nhanh kÕt qu¶ lªn b¶ng - MÊt trËt tù, quay cãp. GV: NhËn xÐt vµ cho ®iÓm Gv: KÕt luËn toµn bµi: §¹o ®øc vµ kØ luËt cã ý nghÜa quan träng trong häc tËp, lao ®éng, lèi sèng cña mçi thµnh viªn. ThiÕu ®¹o ®øc, kØ luËt sÏ ¶nh hëng ®Õn c«ng viÖc chung vµ sÏ bÞ x· héi lªn ¸n. Khi cßn lµ häc sinh, trong nhµ trêng chóng ta ph¶i tù gi¸c rÌn luyÖn gãp phÇn nhá cho sù b×nh yªn cña mçi gia ®×nh, x· héi. 5. DÆn dß - Bµi tËp vÒ nhµ (c¸c bµi tËp cßn l¹i trong SGK, trang 14) 12 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 - Su tÇm tôc ng÷, ca dao nãi vÒ ®¹o ®øc, kØ luËt. - Tù thiÕt lËp t×nh huèng cho bµi 5. * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷ - §Êt cã lÒ, quª cã thãi. - Níc cã vua, chïa cã bôt. - Qu©n ph¸p bÊt vÞ th©n. Ca dao: - BÒ trªn ch¼ng gi÷ kØ c¬ng Cho nªn kÎ díi lËp ®êng m©y ma Danh ng«n: Kh«ng ph¶i lµ søc lùc mµ lµ tÝnh kØ luËt ®· lµm lªn nh÷ng c«ng tr×nh vÜ ®¹i  TiÕt 5: Bµi 5 : Yªu th¬ng mäi ngêi Ngµy so¹n: 12/09/2010 A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc : Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ yªu th¬ng mäi ngêi?. - BiÓu hiÖn cña yªu th¬ng mäi ngêi. ý nghÜa cña yªu th¬ng mäi ngêi. 2. Th¸i ®é - Häc sinh cã th¸i ®é quan t©m ®Õn mäi ngêi xung quanh. - GhÐt th¸i ®é thê ¬ l¹nh nh¹t. - Lªn ¸n hµnh vi ®éc ¸c ®èi víi con ngêi. 3. KÜ n¨ng - BiÕt sèng cã t×nh th¬ng, biÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng mäi ngêi tõ trong gia ®×nh ®Õn nh÷ng ngêi xung quanh. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm. - §ãng vai. - DiÔn gi¶i, ®µm tho¹i. C. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - Bµi tËp t×nh huèng. Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò GV: KiÓm tra bµi tËp trªn ®Ìn chiÕu Néi dung: ?. Nh÷ng hµnh ®éng nµo biÓu hiÖn tÝnh ®¹o ®øc, hµnh ®éng nµo biÓu hiÖn tÝnh kØ luËt? V× sao? 1. §i häc ®óng giê. 2. Tr¶ s¸ch cho b¹n ®óng hÑn. 3. Quan t©m ®Õn b¹n bÌ 4. §å dïng häc tËp ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh 5. Kh«ng quay cãp trong giê kiÓm tra. 6. §¸ bãng, häc tËp ®óng n¬i quy ®Þnh. 7. Kh«ng ®¸nh nhau, c·i nhau, chöi nhau. §¸p ¸n: 1,4.5,6,7( kØ luËt) 2,3 (®¹o ®øc) 3. Bµi míi: Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 13 Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi Mét truyÒn thèng nh©n v¨n næi bËt cña d©n téc ta lµ: “Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n” ThËt vËy: Ngêi thÇy thuèc hÕt lßng ch¨m sãc cøu ch÷a bÖnh nh©n, thÇy gi¸o, c« gi¸o ®ªm ngµy tËn tuþ bªn trang gi¸o ¸n ®Ó d¹y dç häc sinh nªn ngêi. ThÊy ngêi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n, ngêi tµn tËt yÕu ®uèi, ta ®éng viªn, an ñi, gióp ®ì. TruyÒn thèng ®¹o lÝ ®ã lµ thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. §ã còng chÝnh lµ chñ ®Ò cña tiÕt häc h«m nay. Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n - T×m hiÓu truyÖn ®äc: b¸c hå ®Õn th¨m ng êi nghÌo GV: Cho HS ®äc truyÖn ®äc SGK 1. TruyÖn ®äc HS: §äc truyÖn diÔn c¶m. GV: §Æt c©u hái: ?: B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ ChÝn + B¸c Hå ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ ChÝn thêi gian nµo? vµo tèi 30 tÕt n¨m Nh©m DÇn (1962) ?: Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ nh thÕ nµo? + Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ ChÝn: Chång chÞ mÊt, chÞ cã 3 con nhá, Con lín võa ®i häc võa tr«ng em, b¸n rau, b¸n l¹c rang. + B¸c Hå ®· ©u yÕm ®Õn bªn c¸c ch¸u, ? : Nh÷ng cö chØ vµ lêi nãi thÓ hiÖn sù quan t©m yªu th¬ng cña B¸c ®èi víi gia xoa dÇu, trao quµ TÕt, B¸c hái th¨m viÖc ®×nh chÞ ChÝn? lµm, cuéc sèng cña mÑ con chÞ. ? : Th¸i ®é cña chÞ ®èi víi B¸c Hå nh + ChÞ ChÝn xóc ®éng r¬m rím níc m¾t. thÕ nµo? ? : Ngåi trªn xe vÒ Phñ Chñ tÞch, th¸i + B¸c d¨m chiªu suy nghÜ: ®é cña B¸c nh thÕ nµo? Theo em B¸c Hå B¸c nghÜ ®Õn viÖc ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o nghÜ g×? thµnh phè cÇn quan t©m ®Õn chÞ ChÝn vµ nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n. B¸c th¬ng vµ lo cho mäi ngêi. + B¸c ®· thÓ hiÖn ®øc tÝnh ? : Nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña B¸c Hå ®· thÓ hiÖn nh÷ng ®øc tÝnh g×? Lßng yªu th¬ng mäi ngêi HS: Tõ suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña B¸c Hå ®· thÓ hiÖn nh÷ng ®øc t×nh g× ? GV: Gäi HS lªn b¶ng tr×nh bµy tõng c©u tr¶ lêi. HS: Quan s¸t b¹n tr¶ lêi vµ ph¸t biÓu ý kiÕn bæ sung. GV: N/ xÐt cho ®iÓm HS tr¶ lêi xuÊt s¾c. GV kÕt luËn: Dï ph¶i g¸nh v¸c viÖc níc nÆng nÒ, nhng B¸c Hå vÉn lu«n quan t©m ®Õn hoµn c¶nh khã kh¨n cña ngêi d©n. T×nh c¶m yªu th¬ng con ngêi v« bê bÕn cña B¸c lµ tÊm g¬ng s¸ng ®Ó chóng ta noi theo. Ho¹t ®éng 3: Nhãm/ c¸ nh©n - T×m hiÓu néi dung bµi häc GV: Híng dÉn HS t×m hiÓu thÕ nµo lµ 2. Bµi häc yªu th¬ng con ngêi qua th¶o luËn nhãm. GV: Chia líp thµnh 3 nhãm Néi dung Nhãm1: Yªu th¬ng con ngêi lµ nh thÕ a. Lßng yªu th¬ng con ngêi: - Lµ quan t©m gióp ®ì ngêi kh¸c nµo? - Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp - Gióp ngêi kh¸c khi hä gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n. Nhãm 2: ThÓ hiÖn cña lßng yªu th¬ng b. BiÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con ngêi: con ngêi lµ nh thÕ nµo? - S½n sµng gióp ®ì, th«ng c¶m, chia sÎ.BiÕt tha thø, hi sinh.Cã lßng vÞ tha. Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 14 Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 Nhãm 3: V× sao ph¶i yªu th¬ng con c. ý nghÜa, phÈm chÊt cña yªu th¬ng con ngêi: ngêi? - Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña yªu th¬ng GV: Yªu cÇu c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy ý kiÕn khi hÕt thêi gian th¶o con ngêi. - Lµ truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n téc ta luËn lµ 4 phót - Ngêi cã lßng yªu th¬ng con ngêi ®îc HS: C¸c nhãm tr×nh bµy theo thø tù néi dung trªn. C¸c nhãm HS kh¸c ph¸t biÓu ý mäi ngêi quÝ träng vµ cã cuéc sèng thanh kiÕn vµ GV rót ra kÕt luËn vÒ bµi häc. th¶n h¹nh phóc. GV: Bæ sung nh÷ng kÎ ®éc ¸c ®i ngîc l¹i lßng ngêi sÏ bÞ ngêi ®êi khinh ghÐt, xa l¸nh, ph¶i sèng c« ®éc, vµ chÞu sù dµy vß cña l¬ng t©m. HS: nªu mét sè vÝ dô chøng minh Ho¹t ®éng 4: Tæ chøc trß ch¬i - Liªn hÖ thùc tÕ GV: Gîi ý HS t×m nh÷ng mÈu chuyÖn - VÇng lêi bè mÑ cña b¶n th©n hoÆc cña nh÷ng ngêi xung - Ch¨m sãc bè mÑ khi èm ®au. quanh ®· thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng ng- §a, ®ãn em ®i häc. êi( «ng, bµ, cha, mÑ, b¹n bÌ...) - ñng hé ®ång bµo lò lôt GV: Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i - D¾t mét cô giµ qua ®êng. "Nhanh m¾t nhanh tay" t×m nh÷ng biÓu - Gióp b¹n bÞ tËt nguyÒn. hiÖn cña cô thÓ cña lßng yªu th¬ng con - B¸c tæ trëng d©n phè gióp ®ì mäi ngêi ngêi khi gÆp c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n trong cuéc HS: Tù do béc lé ý kiÕn c¸ nh©n. sèng. Ho¹t ®éng 5: C¶ líp - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch c¸c t×nh huèng thùc tÕ GV: Ph¸t phiÕu häc tËp cho HS * RÌn luyÖn Lßng yªu th¬ng kh¸c víi lßng th¬ng h¹i GV: §Æt c©u hái: ? : Ph©n biÖt lßng yªu th¬ng víi lßng Lßng yªu th¬ng Lßng th¬ng h¹i th¬ng h¹i? con ngêi HS: C¶ líp cïng lµm viÖc. - XuÊt ph¸t tõ - §éng c¬ vô GV híng dÉn: PhiÕu häc tËp cña c¸c tÊm lßng ch©n lîi, c¸ nh©n. em ®îc chia thµnh «. Mçi « cña phiÕu tr¶ thµnh v« t trong lêi ghi nh÷ng biÓu hiÖn kh¸c nhau cña s¸ng lßng yªu th¬ng vµ lßng th¬ng h¹i - N©ng cao - H¹ thÊp gi¸ HS: Quan s¸t c©u hái trªn m¸y chiÕu gi¸ trÞ con ngêi trÞ con ngêi. vµ suy nghÜ tr¶ lêi nhanh. ? : Tr¸i víi yªu th¬ng lµ g×? - Tr¸i víi yªu th¬ng lµ: + C¨m ghÐt, c¨m thï, g¹t bá + Con ngêi sèng víi nhau m©u thuÉn, lu«n thï hËn ?: HËu qu¶ cña nã? - HËu qu¶ : Con ngêi sèng c« ®éc, kh«ng t×nh yªu th¬ng mµ chØ cã hËn thï vµ c¨m ghÐt. ?: Theo em, hµnh vi nµo sau ®©y gióp em rÌn luyÖn lßng yªu th¬ng con ngêi? a. Quan t©m, ch¨m sãc, gióp ®ì, gÇn gòi nh÷ng ngêi xung quanh. b. BiÕt ¬n ngêi gióp ®ì. c. B¾t n¹t trÎ em. d. ChÕ giÔu ngêi tµn tËt. e. Tham gia ho¹t ®éng tõ thiÖn. - §¸p ¸n: a, b, e, g GV: KÕt thóc phÇn nµy, híng dÉn HS gi¶i thÝch c©u ca dao: “NhiÔu ®iÒu phñ lÊy gi¸ g¬ng Ngêi trong mét níc th× th¬ng nhau cïng.” ( Dïng h×nh ¶nh nhiÔu ®iÒu vµ gi¸ g¬ng ®Ó khuyªn nhñ chóng ta- nh÷ng ngêi 15 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 sinh sèng trªn cïng mét ®Êt níc h·y lu«n lu«n yªu th¬ng vµ gióp ®ì lÉn nhau trong mäi hoµn c¶nh...) 4. Cñng cè : Ho¹t ®éng 6: C¶ líp :Bµi TËp luyÖn tËp GV: Híng dÉn lµm bµi tËp 3. Bµi tËp Néi dung: Bµi tËp SGK, trang 16, 17 ?. Em h·y nhËn xÐt vÒ nh÷ng hµnh vi sau: 1. MÑ b¹n H¶i bÞ èm, Nam biÕt tin liÒn §¸p ¸n: rñ c¸c b¹n cïng líp ®Õn th¨m vµ ch¨m - Hµnh vi cña Nam, Long vµ Hång lµ thÓ sãc. hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi. 2. BÐ Thuý ë nhµ mét m×nh ch¼ng may - Hµnh vi cña b¹n H¹nh lµ kh«ng cã bÞ ng·, Long ë gÇn nhµ thÊy vËy ®· sang lßng yªu th¬ng con ngêi. Lßng yªu th¬ng b¨ng bã vÕt thang vµ mêi thÇy thuèc con ngêi kh«ng ®îc ph©n biÖt ®èi xö. kh¸m cho em. 3. V©n bÞ èm mét tuÇn, c¶ líp cö H¹nh chÐp bµi vµ gi¶ng bµi cho V©n nhng H¹nh tõ chèi v× V©n kh«ng ph¶i lµ b¹n th©n cña H¹nh. 4. Trung hái vay tiÒn Hång ®Ó ®i ch¬i ®iÖn tö, Hång kh«ng cho vay vµ khuyªn Trung kh«ng nªn ch¬i ®iÖn tö HS: Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái GV: NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch cho HS. GV: Cho HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm: §¸p ¸n: a, b, d ?. Trong c¸c c©u tôc ng÷ sau ®©y, c©u nµo nãi vÒ lßng th¬ng ngêi? a. Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n. b. L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch. c. Mét sù nhÞn, chÝn sù lµnh. d. Chia ngät, sÎ bïi. e. Lêi chµo cao h¬n m©m cç. GV: NhËn xÐt, híng dÉn gi¶i thÝch v× sao c©u c, e lµ kh«ng nãi vÒ lßng yªu th¬ng con ngêi. KÕt luËn néi dung phÇn nµy Ho¹t ®éng 7: Trß ch¬i – RÌn luyÖn thùc tÕ, cñng cè kiÕn thøc GV: Tæ chøc trß ch¬i s¾m vai T×nh huèng 1: B¹n H¹nh gia ®×nh gÆp khã kh¨n. Líp trëng líp 7A ®· cïng c¸c b¹n tæ chøc quyªn gãp gióp ®ì. T×nh huèng 2: Gia ®×nh b¸c An bÞ ho¹n n¹n. Bµ con khu phè gióp ®ì. Riªng «ng H kh«ng quan t©m, thê ¬, coi nh kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra GV: Ph©n vai cho phï hîp. HS: 2 nhãm thÓ hiÖn 2 t×nh huèng. GV: NhËn xÐt vµ kÕt thóc toµn bµi: Yªu th¬ng con ngêi lµ ®¹o ®øc quÝ gi¸. Nã gióp chóng ta sèng ®Ñp h¬n, tèt h¬n. X· héi ngµy cµng lµnh m¹nh, h¹nh phóc, bít ®i nçi lo toan, phiÒn muén. Nh nhµ th¬ Tè H÷u ®· viÕt: “Cã g× ®Ñp trªn ®êi h¬n thÕ. Ngêi yªu ngêi sèng ®Ó yªu nha’’. 5. DÆn dß - Bµi tËp vÒ nhµ b, c, d (SGK trang 17) - ChuÈn bÞ bµi 6: T«n s träng ®¹o * Lu ý HS cÇn n¾m ®îc : 16 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 - ThÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o?. - V× sao ph¶i t«n s träng ®¹o?. ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o. * Tµi liÖu tham kh¶o Tôc ng÷: - ChÞ ng· em n©ng - M¸u ch¶y ruét mÒm - Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá. Ca dao: - Anh em nh thÓ tay ch©n R¸ch lµnh ®ïm bäc dë hay ®ì ®Çn Danh ng«n: T«i chØ cã mét ham muèn, ham muèn tét bËc, lµm sao cho níc ta ®îc hoµn toµn ®éc lËp, d©n ta ®îc hoµn toµn tù do, ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, ai còng ®îc häc hµnh. (Hå ChÝ Minh) TÊm g¬ng vÒ lßng th¬ng ngêi Bïi ThÞ Néi sinh n¨m 1983, quª huyÖn Tiªn L·ng, thµnh phè H¶i Phßng, ®· dòng c¶m hy sinh th©n m×nh cøu b¹n nhá khái chÕt ®uèi nªn ®îc tÆng danh hiÖu anh dïng lao ®éng  TiÕt 6 : Bµi 6: T«n s träng ®¹o Ngµy so¹n: 19/09/2010 A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o?. - V× sao ph¶i t«n s träng ®¹o?. ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o. 2. Th¸i ®é - Häc sinh cã th¸i ®é biÕt ¬n, kÝnh träng víi thÇy c« gi¸o. - Phª ph¸n nh÷ng ai cã th¸i ®é vµ hµnh vi v« ¬n víi thÇy c« gi¸o. 3. KÜ n¨ng - Gióp cho HS biÕt tù rÌn luyÖn ®Ó cã th¸i ®é t«n s träng ®¹o. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm.- §ãng vai. - DiÔn gi¶i, ®µm tho¹i. C. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - Bµi tËp t×nh huèng. GiÊy khæ to, D. c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò GV: Gäi 2HS lªn b¶ng kiÓm tra bµi cò. - Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con ngêi? - Nªu viÖc lµm cô thÓ cña em vÒ lßng yªu th¬ng con ngêi? GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm HS. 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV: Dïng b¶ng phô ®Ó giíi thiÖu mÈu chuyÖn sau: §ªm ®· khuya, giê nµy ch¾c kh«ng cßn ai ®Õn chóc mõng c« gi¸o Mai nh©n ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 n÷a, nhng bçng cã tiÕng gâ cöa rôt rÌ, c« gi¸o Mai ra më Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 17 Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 cöa. Tríc m¾t c« lµ mét ngêi lÝnh r¾n rái, ®Çy nghÞ lùc, tay cÇm mét bã hoa. C« gi¸o Mai ng¹c nhiªn nh×n anh lÝnh, råi c« nhËn ra ®ã lµ mét em häc trß cò tinh nghÞch ®· cã lÇn v« lÔ víi c«. Ngêi lÝnh n¾m ®«i bµn tay c« gi¸o, níc m¨t rng rng víi niÒm hèi hËn vÒ lçi lÇm cña m×nh vµ xin c« tha thø. GV: Gäi 1 HS ®äc c©u chuyÖn. GV: §Æt c©u hái vÒ néi dung truyÖn ®Ó giíi thiÖu vµo bµi míi. Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n - T×m hiÓu truyÖn: bèn m¬i n¨m nghÜa nÆng t×nh s©u GV: Gäi HS ®äc truyÖn trong SGK 1. TruyÖn ®äc HS: C¶ líp th¶o luËn vÒ néi dung c©u * Cuéc gÆp gì gi÷a thÇy vµ trß sau 40 chuyÖn theo c¸c c©u hái gîi ý sau: n¨m. T×nh c¶m ®îc thÓ hiÖn: 1. Cuéc gÆp gì gi÷a thÇy vµ trß trong - Häc trß v©y quanh thÇy chµo hái th¾m truyÖn cã g× ®Æc biÖt vÒ thêi gian? thiÕt. 2. Nh÷ng chi tiÕt nµo trong truyÖn - TÆng thÇy nh÷ng bã hoa t¬i th¾m chøng tá sù biÕt ¬n cña häc trß cò ®èi víi - Kh«ng khÝ cña buæi gÆp mÆt thËt c¶m thÇy gi¸o B×nh? ®éng. 3. Häc sinh kÓ nh÷ng kØ niÖm vÒ nh÷ng - ThÇy trß tay b¾t mÆt mõng. ngµy thÇy gi¸o d¹y nãi lªn ®iÒu g×? - KØ niÖm thÇy trß, bµy tá biÕt ¬n. HS: 3 em lªn b¶ng tr×nh bµy. - Båi håi xóc ®éng. - C¶ líp gãp ý kiÕn. - ThÇy trß lu luyÕn m·i. GV: NhËn xÐt- Bæ sung vµ ®a ra kÕt - Tõng HS kÓ l¹i nh÷ng kØ niÖm cña luËn - chuyÓn ho¹t ®éng. m×nh víi thÇy, nãi lªn lßng biÕt ¬n thÇy gi¸o cò cña m×nh Ho¹t ®éng 3: C¶ líp - Híng dÉn häc sinh t×m hiÓu kh¸i niÖm Trªn c¬ së t×m hiÓu néi dung c©u 2. Néi dung bµi häc chuyÖn GV gióp ®ì HS tù t×m hiÓu kh¸i niÖm t«n s träng ®¹o vµ truyÒn thèng t«n a . T«n s: Lµ t«n träng, kÝnh yªu, biÕt s träng ®¹o. ¬n nh÷ng ngêi lµm thÇy gi¸o, c« gi¸o ë GV: Gi¶i thÝch tõ H¸n ViÖt: s, ®¹o. mäi n¬i, mäi lóc. ?: T«n s lµ g×? b. Träng ®¹o lµ: Coi träng nh÷ng lêi HS: Tr¶ lêi c¸ nh©n. thÇy d¹y, träng ®¹o lÝ lµm ngêi. GV: Yªu cÇu HS suy nghÜ vµ gi¶i thÝch c. BiÓu hiÖn cña t«n s träng ®¹o lµ: - Träng ®¹o lµ g×? c©u tôc ng÷: - T×nh c¶m, th¸i ®é lµm vui lßng thÇy - Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn. c« gi¸o. HS: Ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ hai c©u tôc ng÷ - Hµnh ®éng ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa trªn. - Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Ó xøng GV: Rót ra kÕt luËn vÒ nghÜa cña hai ®¸ng víi thÇy c« gi¸o. c©u tôc ng÷, sau ®ã ®a ra c¸c vÊn ®Ò vµ d. ý nghÜa: yªu cÇu HS tranh luËn, t×m c©u tr¶ lêi cho - T«n s träng ®¹o lµ truyÒn thèng quÝ tõng vÊn ®Ò b¸u cña ®Êt níc ta. ThÓ hiÖn lßng biÕt ¬n - Trong thêi ®¹i ngµy nay, c©u tôc ng÷ ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o. trªn cßn ®óng n÷a kh«ng? - T«n s träng ®¹o lµ nÐt ®Ñp trong t©m - H·y nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n s hån cña mçi con ngêi, lµm cho mèi quan träng ®¹o? hÖ gi÷a con ngêi víi con ngêi ngµy cµng HS: Tù do ph¸t biÓu ý kiÕn. g¾n bã, th©n thiÐt víi nhau h¬n. Con ngêi GV: Ghi nhanh ý kiÕn cña HS lªn sèng cã nh©n nghÜa, thñy chung tríc sau b¶ng, sau ®ã nhËn xÐt c¸c ý kiÕn cña HS nh mét ®ãlµ ®¹o lÝ cña cha «ng ta tõ xa xa. vµ rót ra kÕt luËn vÒ bµi häc: GV: Cho HS lµm bµi tËp liªn hÖ thùc tÕ ®Ó chuyÓn ho¹t ®éng. - Nªu biÓu hiÖn t«n s träng ®¹o cña mét sè HS hiÖn nay? - Quan niÖm cña thêi ®¹i ngµy nay vÒ truyÒn thèng t«n s träng ®¹o? - Nh÷ng biÓu hiÖn mµ ngêi thÇy lµm mÊt danh dù cña m×nh lmµ ¶nh hëng ®Õn truyÒn thèng t«n s träng ®¹o? Lu ý: NÕu kh«ng ®ñ thêi gian th× dµnh 3 c©u hái nµy cho HS chuÈn bÞ bµi vÒ nhµ vµ kiÓm tra vµo tiÕt sau. Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 18 Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 Ho¹t ®éng 4: C¸ nh©n : LuyÖn tËp * GV: Tæ chøc trß ch¬i ®è vui cho HS 3. Bµi tËp tham gia - Cho HS cã thêi gian suy nghÜ vÒ c¸c c©u hái, sau ®ã víi mçi c©u hái ®Ò nghÞ mét HS lªn b¶ng lµm ®éng t¸c thÓ hiÖn, HS díi líp quan s¸t hµnh ®éng cña b¹n trªn b¶ng vµ cho biÕt ®éng t¸c cña hµnh ®éng lµ néi dung c©u hái nµo? - Mét b¹n ®ang ®i, bçng bá mò, cói ngêi chµo: Em chµo c«. - Mét b¹n Êp óng xin lçi thÇy. V× m¶i ch¬i, em ®· gi¬ quyÓn vë giÊy tr¾ng. - Mét b¹n ®ãng vai c« gi¸o, tay cÇm phong th rót ra tÊm thiÕp chóc mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 - Mét b¹n tay cÇm bµi kiÓm tra ®iÓm 1, vß n¸t bµi. GV: Yªu cÇu HS vÒ nhµ lµm tiÕp c¸c bµi tËp trong SGK. KÕt luËn: Chóng ta kh«n lín nh ngµy nay, phÇn lín lµ nhê sù d¹y dç cña thÇy gi¸o, c« gi¸o. C¸c thÇy c« gi¸o kh«ng nh÷ng gióp chóng ta më mang trÝ tuÖ mµ cßn gióp chóng ta biÕt ph¶i sèng sao cho ®óng víi ®¹o lµm con, ®¹o lµm trß, lµm ngêi. VËy, chóng ta ph¶i lµm trßn bæn phËn cña HS lµ ch¨m häc, ch¨m lµm,v©ng lêi thÇy c« gi¸o vµ lÔ ®é víi mäi ngêi. 4 . Cñng cè: - GV tæ chøc cho HS thi h¸t vÒ thÇy c«. 5. DÆn dß: - VÒ nhµ lµm bµi tËp c, SGK trang 20. - ChuÈn bÞ bµi 7: §oµn kÕt t¬ng trî * Lu ý HS cÇn n¾m ®îc : + ThÕ nµo lµ ®oµn kÕt t¬ng trî?. + ý nghÜa cña ®oµn kÕt t¬ng trî quan hÖ cña ngêi víi ngêi. * T liÖu tham kh¶o Tôc ng÷: - Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn - Mét ch÷ còng lµ thÇy, nöa ch÷ còng lµ thÇy Ca dao : - Muèn sang th× b¾c cÇu kiÒu Muèn con hay ch÷ th× yªu lÊy thÇy Danh ng«n: NhiÖm vô cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o rÊt nÆng nÒ nhng còng rÊt vÎ vang. (Hå ChÝ Minh)  TiÕt 7: Bµi 7 : ®oµn kÕt t¬ng trî Ngµy so¹n: 26/09/2010 A. Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc: Gióp häc sinh hiÓu: - ThÕ nµo lµ ®oµn kÕt t¬ng trî?. - ý nghÜa cña ®oµn kÕt t¬ng trî quan hÖ cña ngêi víi ngêi. 19 Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền Trường THCS Hành Phước  Gi¸o ¸n c«ng d©n 7 2. Th¸i ®é: - HS cã ý thøc ®oµn kÕt, gióp ®ì nhau trong cuéc sèng h»ng ngµy. 3. KÜ n¨ng - RÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi biÕt ®oµn kÕt, t¬ng trî víi mäi ngêi. - BiÕt tù ®¸nh gi¸ m×nh vµ mäi ngêi vÒ biÓu hiÖn ®oµn kÕt t¬ng trî. Th©n ¸i, t¬ng trî giòp ®ì b¹n bÌ, hµng xãm, l¸ng giÒng. B. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm.- §ãng vai - DiÔn gi¶i, ®µm tho¹i. C. Tµi liÖu vµ ph¬ng tiÖn - ChuyÖn kÓ hoÆc kÞch b¶n cã néi dung nãi vÒ ®oµn kÕt vµ t¬ng trî. - Tôc ng÷, ca dao, danh ng«n vÒ ®oµn kÕt t¬ng trî. D. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò (HS ®iÒn vµo b¶ng) Em h·y t×m nh÷ng c©u tôc ng÷ ca dao nãi vÒ biÕt ¬n vµ t«n s träng ®¹o §¸p ¸n: BiÕt ¬n T«n s, träng ®¹o - ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y. - Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn. - C«ng cha nh nói Th¸i S¬n - Mét ch÷ còng lµ thÇy, nöa ch÷ còng lµ NghÜa mÑ nh níc trong nguån ch¶y ra thÇy. - ¢n tr¶ nghÜa ®Òn - Muèn sang th× b¾c cÇu kiÒu Muèn con hay ch÷ ph¶i yªu lÊy thÇy. - Lµm ¬n nªn tho¶ng nh kh«ng - NhÊt tù. vi s, b¸n tù vi s. ChÞu ¬n nªn t¹c vµo lßng chí quªn * Lu ý: GV nªn kh¾c s©u kiÕn thøc ®Ó HS thÇy T«n träng ®¹o lµ biÓu hiÖn lßng biÕt ¬n lµ ®¹o lÝ cña con ngêi ViÖt Nam ®èi víi thÇy c« gi¸o. 3. Bµi míi Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung cÇn ®¹t Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi GV: Cho HS gi¶i thÝch c©u ca dao §Ò cao søc m¹nh tËp thÓ ®oµn kÕt. ‘‘Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao’’ HS: C¶ líp tù do tr×nh bµy ý kiÕn. GV: Chèt l¹i vµ chuyÓn ý vµo bµi Ho¹t ®éng 2: C¸ nh©n T×m hiÓu truyÖn ®äc: ®oµn kÕt, t¬ng trî GV: Híng dÉn HS ®äc truyÖn b»ng 1. TruyÖn ®äc c¸ch ph©n vai. - 1 HS ®äc lêi dÉn. - 1 HS ®äc lêi tho¹i cña líp trëng 7A GV: Híng dÉn HS tr¶ lêi c¸c c©u hái: Tr¶ lêi: 1) Khi lao ®éng san s©n bãng, líp 7A - Líp 7A cha hoµn thµnh c«ng viÖc. ®· gÆp ph¶i khã kh¨n g×? - Khu ®Êt cã nhiÒu m« ®Êt cao, nhiÒu rÔ c©y ch»ng chÞt, líp cã nhiÒu n÷. - C¸c b¹n líp 7B ®· sang lµm gióp c¸c 2) Líp 7B ®· lµm g×? b¹n líp 7A - C¸c c©u nghØ mét lóc sang bªn bän 3) H·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh, c©u nãi thÓ hiÖn sù gióp ®ì nhau cña hai líp. m×nh ¨n mÝa, ¨n cam råi cïng lµm! - Cïng ¨n mÝa, ¨n cam vui vÎ, B×nh vµ 4) Nh÷ng viÖc lµm Êy thÓ hiÖn ®øc Hoµ kho¸c tay nhau cïng bµn kÕ ho¹ch, tÝnh g× cña c¸c b¹n líp 7B? tiÕp tôc c«ng viÖc c¶ hai líp ngêi cuèc, ngGV: NhËn xÐt, bæ sung, rót ra bµi häc. êi ®µo, ngêi xóc ®Êt ®æ ®i. - Cho HS liªn hÖ thªm nh÷ng c©u - C¶m ¬n c¸c cËu ®· gióp ®ì bän m×nh chuyÖn trong lÞch sö, trong cuéc sèng ®Ó - Tinh thÇn ®oµn kÕt, t¬ng trî Giáo viên: Nguyễn Sĩ Điền 20 Trường THCS Hành Phước
- Xem thêm -