Tài liệu Giáo án gdcd 7 cả năm_cktkn_bộ 11

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 148 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------Ngµy so¹n: 19/8/2014 Ngµy gi¶ng: TiÕt 1- Bµi 1: sèng gi¶n dÞ I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ vµ kh«ng sèng gi¶n dÞ. - T¹i sao ph¶i sèng gi¶n dÞ 2. KÜ n¨ng. - Hs cã kh¶ n¨ng tù ®Ênh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi kh¸c vÒ lèi sèng gi¶n dÞ ë mäi khÝa c¹nh, häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng sèng gi¶n dÞ ë xung quanh. - RÌn luyÖn ®Î trë thµnh ngêi cã lèi sèng gi¶n dÞ 3. Th¸i ®é. - H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng sù gi¶n dÞ, ch©n thËt, xa l¸nh lèi sèng xa hoa h×nh thøc. II. §å Dïng d¹y häc: 1. Gv: SGK, SGV 2. Hs: SGK, vë ghi III. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn nhãm, nªu vµ gi¶i quyÕt t×nh huèng… IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò: Kh«ng *Giíi thiÖu bµy míi:(2’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi Gia ®×nh b¹n An cã cuéc sèng sung tóc, nhng An vÉn ¨n mÆc gi¶n dÞ, ch¨m häc, ch¨m lµm. Em cã nhËn xÐt g× vÒ phong c¸ch sèng cña b¹n An *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung H§1. T×m hiÓu truyÖn ®äc. (7’ ) Gv: Híng dÉn Hs th¶o luËn líp 1. Em h·y t×m nh÷ng chi tiÕt biÓu - B¸c mÆc bé quÇn ¸o ka ki , ®éi mò hiÖn c¸ch ¨n mÆc, t¸c phong vµ lêi v¶i ®· ng¶ mµu, ®i dÐp cao su nãi cña B¸c? - B¸c cêi ®«n hËu v·y tay chµo mäi ngêi 2.Em cã nhËn xÐt g× vÒ t¸c phong, c¸ch ¨n mÆc, lêi nãi cña B¸c Hå - Th¸i ®é cña B¸c: th©n mËt - C©u hái ®¬n gi¶n “ T«i nãi trong truyÖn ®äc? 3. Em h·y t×m nh÷ng vÝ dô kh¸c nãi ®ång bµo nghe râ kh«ng” => B¸c ¨n mÆc ®¬n s¬ , kh«ng vÒ ®øc tÝnh gi¶n dÞ cña B¸c Hå? cÇu k× kiÓu c¸ch. Th¸i ®é ch©n t×nh cëi më, lêi nãi dÔ hiÓu gÇn Hs: c¶ líp th¶o luËn Hs: tr×nh bµy gòi KL: Gv:NhËn xÐt, bæ xung Gv: KL Gi¶n dÞ ®îc biÓu hiÖn ë nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau. Gi¶n dÞ lµ c¸i ®Ñp ®ã lµ sù kÕt hîp gi÷a c¸i ®Ñp bªn ngoµi vµ c¸i ®Ñp bªn trong. Gv: Cho Hs th¶o luËn nhãm Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân * BiÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ: Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Em h·y t×m nh÷ng biÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ vµ tr¸i víi gi¶n dÞ trong cuéc sèng hµng ngµy. (Mçi nhãm lÊy 5 VD) Hs: C¸c nhãm th¶o luËn , tr×nh bµy Hs: NhËn xÐt , bæ xung Gv: NhËn xÐt, rót ra bµi häc H§2. T×m hiÓu néi dung bµi häc. (20’ ) ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? BiÓu hiÖn cña lèi sèng gi¶n dÞ? Sèng gi¶n dÞ cã ý nghÜa nh thÕ nµo? H§3. LuyÖn tËp. (10’ ) Gv: Nªu yªu cÇu cña bµi tËp Hs: Lµm viÖc c¸ nh©n Gv: Cho Hs lªn lµm bµi tËp Hs: c¶ líp nhËn xÐt Gv: KL - Kh«ng xa hoa l·ng phÝ - Kh«ng cÇu k× kiÓu c¸ch - Kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt, h×nh thøc bÒ ngoµi. - Th¼ng th¾n, gÇn gòi, hoµ hîp víi mäi ngêi. * Tr¸i víi gi¶n dÞ. - Xa hoa l·ng phÝ, ph« tr¬ng h×nh thøc, häc ®ßi, cÇu k× trong cö chØ sinh ho¹t, giao tiÕp. => Gi¶n dÞ kh«ng cã nghÜa lµ qua loa ®¹i kh¸i, cÈu th¶, tuú tiÖn trong nÕp sèng, nÕp nghÜ, nãi n¨ng côt ngñn trèng kh«ng, t©m hån nghÌo nµn trèng rçng. Lèi sèng gi¶n dÞ ph¶i phï hîp víi løa tuæi, ®iÒu kiÖn gia ®×nh, b¶n th©n vµ m«i trêng xung quanh. II. Bµi häc 1. Kh¸i niÖm - Sèng gi¶n dÞ lµ sèng phï hîp víi ®iÒu kiÖn, hoµn c¶nh cña b¶n th©n ,gia ®×nh vµ x· héi - BiÓu hiÖn: + Kh«ng xa hoa l·ng phÝ + Kh«ng cÇu k× , kiÓu c¸ch + Kh«ng ch¹y theo nh÷ng nhu cÇu vËt chÊt, h×nh thøc bÒ ngoµi 2. ý nghÜa. - Gi¶n dÞ lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn thiÕt cña mçi ngêi. Ngêi sèng gi¶n dÞ sÏ ®îc mäi ngêi xung quanh yªu mÕn, c¶m th«ng vµ gióp ®ì III. Bµi tËp 1. Bµi tËp a. - Bøc tranh 3 thÓ hiÖn ®øc tÝnh gi¶n dÞ 2. Bµi tËp b. - Lêi nãi ng¾n gän dÔ hiÓu - §èi xö víi mäi ngêi lu«n ch©n thµnh cëi më *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(4’) + Em hiÓu thÕ nµo lµ “Tèt gç h¬n tèt níc s¬n”? - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp. + ChuÈn bÞ bµi 2: Trung thùc --------------------**********------------------------Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Ngµy so¹n: 25/8/2010 Ngµy gi¶ng: 27/8/7A1,2 Bµi 2- TiÕt 2: Trung thùc I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc. - ThÕ nµo lµ trung thùc, biÓu hiÖn cña lßng trung thùc. - ý nghÜa cña lßng trung thùc. 2. kÜ n¨ng. - Gióp häc sinh biÕt ph©n biÖt nh÷ng hµnh vi trung thùc vµ thiÕu trung thùc trong cuéc sèng hµng ngµy. - BiÕt tù kiÓm tra hµnh vi cña m×nh vµ rÌn luyÖn tÝnh trung thùc. 3. Th¸i ®é. - H×nh thµnh ë häc sinh th¸i ®é quý träng vµ ñng hé nh÷ng ngêi trung thùc. §Êu tranh víi nh÷ng hµnh vi thiÕu trung thùc. II. §å dïng d¹y häc: 1. Gv: SGK, SGV, b¶ng phô 2. Hs: SGK, vë ghi III. Ph¬ng ph¸p - Nªu g¬ng, nªu vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ( t¹o t×nh huèng) IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò:(3’) - ThÕ nµo lµ sèng gi¶n dÞ? Nh÷ng biÓu hiÖn cña sèng gi¶n dÞ? *Giíi thiÖu bµy míi:(1’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung H§1. T×m hiÓu truyÖn ®äc. ( 7’ ) I. TruyÖn ®äc Gv: Cho Hs ®äc diÔn c¶m c©u truyÖn “Sù c«ng minh chÝnh trùc cña mét nh©n tµi” Gv: Bra-man-t¬ ®· ®èi xö víi Miken-l¨ng-gi¬ nhu thÕ nµo? ? V× sao Bra-man-t¬ l¹i cã th¸i ®é - Kh«ng a thÝch, k×nh ®Þch,ch¬i xÊu, nh vËy? lµm gi¶m danh tiÕng vµ sù nghiÖp cña Mi-ken-l¨ng-gi¬ ? Mi-ken-l¨ng-gi¬ ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo? - Sî danh tiÕng cña b¹n lÊn ¸t m×nh, ®è kÞ, o¸n hËn ? V× sao Mi-ken-l¨ng-gi¬ l¹i xö sù nh vËy? - C«ng khai ®¸nh gi¸ Bra-man-t¬ lµ ngêi vÜ ®¹i ? Theo em Mi-ken-l¨ng-gi¬ lµ ngêi nh thÕ nµo? - ¤ng th¼ng th¾n t«n träng sù thËt, Hs: Tù tr¶ lêi c©u hái ®¸nh gi¸ ®óng sù viÖc. Gv: NhËn xÐt, rót ra bµi häc Gv: Cho Hs th¶o luËn t×m hiÎu biÓu - ¤ng lµ ngêi trung thùc, t«n träng hiÖn cña tÝnh trung thùc trong: ch©n lÝ, c«ng minh chÝnh trùc H§2. T×m hiÓu néi dung bµi häc. II. Bµi häc (20’ ) Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------1. Häc tËp 2. Quan hÖ víi mäi ngêi 3. Trong hµnh ®éng Hs: Th¶o luËn, tr¶ lêi Hs: C¶ líp nhËn xÐt Gv: NhËn xÐt * Trong häc tËp. - Ngay th¼ng kh«gn gian dèi víi thµy c« gi¸o, kh«ng quay cãp, nh×n bµi cña b¹n … * Trong quan hÖ víi mäi ngêi. - Kh«ng nãi xÊu ngêi kh¸c, kh«ng lõa dèi, ®æ lçi cho ngêi kh¸c, dòng c¶m nhËn khuyÕt ®iÓm. * Trong hµnh ®éng. - Bªnh vùc b¶o vÖ c¸i ®óng, phª phµn viÖc lµm sai tr¸i - BiÓu hiÖn cña hµnh vi tr¸i víi trung thùc? * Tr¸i víi trung thùc lµ dèi tr¸, xuyªn t¹c, bãp mÐo sù thËt, ngîc l¹i ch©n lÝ ? Trong quan hÖ x· héi cã trêng hîp nµo kh«ng nãi ®óng sù thËt mµ vÉn lµ hµnh vi trung thùc kh«ng? V× sao? Cho vÝ dô? Gv: NhËn xÐt , ®¸nh gi¸, rót ra néi dung bµi häc ? ThÕ nµo lµ trung thùc? 1.Trung thùc. - Lµ t«n träng sù thËt, t«n träng lÏ ph¶i, t«n träng ch©n lÝ. - BiÓu hiÖn: + Ngay th¼ng, thËt thµ, dòng c¶m nhËn lçi khi cã lçi ? Trung thùc cã ý nghÜa nh thÕ nµo 2. ý nghÜa. trong cuéc sèng? - Lµ ®øc tÝnh cÇn thiÕt cña mçi ngêi, n©ng cao phÈm gi¸, lµm cho x· héi lµnh m¹nh, ngêi trung thùc sÏ ®îc mäi ngêi kÝnh träng tin cËy. - Sèng ngay th¼ng thËt thµ dòng c¶m, trung thùc sÏ kh«ng sî kÎ xÊu kh«ng sî thÊt b¹i III. Bµi tËp H§3: LuyÖn tËp. ( 10’ ) 1. Bµi tËp a. Gv: Yªu cÇu Hs lªn b¶ng lµm bµi tËp §¸p ¸n ®óng lµ: 4, 5, 6 Hs: C¶ líp nhËn xÐt. Gv: NhËn xÐt, bæ xung Gv: Cho Hs gi¶i thÝch c©u danh ng«n “ Ph¶i thµnh thËt víi m×nh, cã thÕ míi kh«ng dèi tr¸ víi ngêi kh¸c” *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) Em h·y kÓ mét hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh trung thùc cña em? - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp +ChuÈn bÞ bµi 3: Tù träng ---------------------***********-----------------------Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Ngµy so¹n: 2/9/2014 Ngµy gi¶ng: Bµi 3 – TiÕt 3: tù träng I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc. - ThÕ nµo lµ tù träng vµ kh«ng tù träng. - BiÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña lßng tù träng. 2 KÜ n¨ng. - Hs biÕt tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c. - Häc tËp nh÷ng tÊm g¬ng vÒ lßng tù träng. 3. Th¸i ®é. - Cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh tù träng. II. §å dïng d¹y häc: 1 Gv: SGK, SGV, b¶ng phô 2. Hs: SGK, vë ghi III. Ph¬ng ph¸p - Th¶o luËn, kÓ chuyÖn, ®µm tho¹i… IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò:(3’) - Em h·y kÓ mét tÊm g¬ng trung thùc mµ em biÕt? Qua ®ã em häc tËp ®îc g×? *Giíi thiÖu bµy míi:(1’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs H§1: Khai th¸c néi dung truyÖn ®äc. ( 7’ ) Gv: Tæ chøc cho Hs th¶o luËn Hs: Chia líp thµnh 3 nhãm th¶o luËn Hs: §äc truyÖn Gv: Gîi ý Nhãm 1: - Hµnh ®éng cña R«-Be qua c©u truyÖn trªn? Nhãm 2: Néi dung I. TruyÖn ®äc 1. Hµnh ®éng cña R«-Be - Lµ mét em bÐ ®i b¸n diªm - §i ®æi ®ång tiÒn vµng lÊy tiÒn lÎ ®Ó tr¶ l¹i cho ngêi mua diªm - Khi bÞ tai n¹n ®· nhê em m×nh tr¶ - V× sao R«-Be l¹i nhê em m×nh tr¶ alÞ tiÒn cho ngêi mua diªm l¹i tiÒn cho ngêi mua diªm? 2. V×: - Muèn gi÷ ®óng lêi høa - Kh«ng muèn ngêi kh¸c nghÜ m×nh nghÌo mµ nãi dèi ®Ó lÊy c¾p tiÒn - Kh«ng muèn bÞ coi thêng, danh dù bÞ xóc ph¹m, mÊt lßng tin ë m×nh. Nhãm 3: 3.NhËn xÐt: - Em cã nhËn xÐt g× vÒ hµnh ®éng - Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cao cña R«-Be? Hµnh ®éng ®ã ®· t¸c - Gi÷ ®óng lêi høa Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------®éng nh thÕ nµo ®Õn t¸c gi¶? Hs: Th¶o luËn Gv: Híng dÉn, nh¾c nhë Hs: Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy Hs: C¸c nhãm nhËn xÐt bæ xung Gv: NhËn xÐt, KL => Qua c©u truyÖn trªn ta thÊy ®îc hµnh ®éng cö chØ ®Ñp ®Ï cao c¶. T©m hån cao thîng cña mét em bÐ nghÌo khæ. §ã lµ bµi häc quý gi¸ vÒ lßng tù träng cho mçi chóng ta. H§2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. ( 20’ ) Gv: Ph©n tÝch cho Hs thÊy ®îc thÕ nµo lµ chuÈn mùc x· héi. Gv: Cho hs th¶o luËn líp 1. T×m nh÷ng hµnh vi biÓu hiÖn tÝnh tù träng trong thùc tÕ mµ em biÕt? 2. T×m nh÷ng hµnh vi kh«ng biÓu hiÖn tÝnh tù träng trong thùc tÕ mµ em biÕt? Hs: Tù do bµy tá quan ®iÓm Gv: Ph©n tÝch, nhËn xÐt Gv: Em hiÓu thÕ nµo lµ tù träng? - B iÓu hiÖn cña tÝnh tù träng? - ý nghÜa cña tÝnh tù träng? H§3: LuyÖn tËp. ( 10’ ) Gv: Híng dÉn Hs lµm bµi tËp Hs: Lµm bµi tËp Gv: NhËn xÐt - T«n träng ngêi kh¸c vµ t«n träng chÝnh m×nh II. Bµi häc. 1. Tù träng. - Lµ biÕt coi träng vµ gi÷ g×n phÈm gi¸, biÕt c¸ch ®iÒu cØnh hµnh vi c¸ nh©n cña m×nh cho phï hîp víi chuÈn mùc x· héi. * BiÓu hiÖn cña tÝnh tù träng: - C xö ®µng hoµng, ®óng mùc, biÕt gi÷ lêi høa vµ lµm trßn nhiÖm vô 2. ý nghÜa. - Lµ phÈm ch¸t d¹o ®øc cao quý gióp con ngêi cã nghÞ lùc, n©ng cao phÈm gi¸, uy tÝn c¸ nh©n vµ ®îc mäi ngêi t«n träng vµ quý mÕn III. Bµi tËp. 1. Bµi tËp a. §¸p ¸n ®óng lµ: 1, 2 *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) + Gv kh¸i qu¸t l¹i néi dung bµi häc + Theo em ph¶i lµm g× ®Ó rÌn luyÖn tÝnh tù träng - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Häc bµi cò, lµm c¸c bµi tËp + ChuÈn bÞ bµi 4: §¹o ®øc vµ kØ luËt. ...................................................................................................... Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Ngµy so¹n: 23/ 9/ 2014 Ngµy gi¶ng: TiÕt 4 - Bµi 4. ®¹o ®øc, kØ luËt. I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc Gióp Hs : - ThÕ nµo lµ ®¹o ®øc, kØ luËt - Mèi quan hÖ gi÷a ®¹o ®øc vµ kØ luËt - ý nghÜa cña viÖc rÌn luyÖn tÝnh ®¹o ®øc vµ kØ luËt 2. KÜ n¨ng. - Hs tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña c¸ nh©n, céng ®ång theo chuÈn mùc x· héi. 3 Th¸i ®é. - Hs cã th¸i ®é kØ luËt, phª ph¸n thãi tù do v« kØ luËt. II. ®å dïng d¹y hoc: 1. Gv: SGK, SGV 2. Hs: SGK, vë ghi III.Ph¬ng ph¸p : Trùc quan ,vÊn ®¸p, luyÖn tËp IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò: Kh«ng *Giíi thiÖu bµy míi:(2’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung H§1: T×m hiÓu truyÖn ®äc. (10’) I. TruyÖn ®äc Gv: Yªu cÇu Hs ®äc truyÖn Hs: Lµm viÖc c¸ nh©n Gv: §Æt c©u hái - KØ luËt lao ®éng ®èi víi nghÒ cña - Qua huÊn luyÖn kÜ thuËt, an toµn lao ®éng, d©y b¶o hiÓm, thõng lín ca anh Hïng nh thÕ nµo? tay, ca m¸y. - Khã kh¨n trong nghÒ cña anh Hïng - D©y ®iÖn, d©y ®iÖn tho¹i, biÓn qu¶ng c¸o ch»ng chÞt, trùc 24/24 giê, lµ g×? lµm suèt ngµy ®ªm ma rÐt, thu nhËp thÊp, vÊt v¶. - ViÖc lµm nµo cña anh Hïng ®· thÓ hiÖn kØ luËt lao ®éng quan t©m tíi mäi ngêi? Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân - Kh¶o s¸t tríc, cã lÖnh cña c«ng ty míi ®îc chÆt, kh«ng ®i muén vÒ sím, vui vÎ hoµn thµnh nhiÖm vô, gióp ®ì ®ång ®éi,lu«n nhËn viÖc khã vÒ m×nh. §îc mäi ngêi t«n träng, yªu quý mÕn. Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Qua c©u truyÖn trªn em cã nhËn xÐt g× vÒ ®øc tÝnh cña anh Hïng? Hs: Tr¶ lêi Hs: NhËn xÐt Gv: NhËn xÐt KL H§2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. (20’ ) Gv: Cho Hs th¶o luËn. Hs: Cö nhãm trëng, th kÝ Gv: Gîi ý Nhãm 1: 1. §¹o ®øc lµ g×? 2. BiÓu hiÖn cô thÓ trong cuéc sèng? Nhãm 2: 1. KØ luËt lµ g×? 2. BiÓu hiÖn cô thÓ trong cuéc sèng? + Cã ®¹o ®øc + Cã kØ luËt II. Bµi häc * §¹o ®øc lµ nh÷ng quy ®Þnh, cuÈn mùc øng xö cña con ngêi víi con ngêi, víi c«ng viÖc víi tù nhiªn vµ m«i trêng sèng. - Mäi ngêi ñng hé vµ tù gi¸c thùc hiÖn, nÕu vi ph¹m sÏ bÞ chª tr¸ch lªn ¸n. * KØ luËt lµ nh÷ng quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, x· héi mäi ngêi ph¶i tu©n theo. NÕu vi ph¹m sÏ bÞ xö lÝ theo quy ®Þnh Nhãm 3: - Ngêi cã ®¹o ®øc la ngêi tù gi¸c 1. §Ó trë thµnh ngêi cã ®¹o ®øc v× tu©n theo kØ luËt sao chóng ta ph¶i tu©n theo kØ luËt? - Ngêi chÇp hµnh tèt kØ luËt lµ ngêi cã ®¹o ®øc Hs: C¸c nhãm th¶o luËn Hs: Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy Hs: NhËn xÐt Gv: NhËn xÐt, KL Hs: Ghi néi dung bµi häc H§3: LuyÖn tËp. (10’ ) III. Bµi tËp Gv: Gäi Hs lªn lµm bµi tËp 1. Bµi tËp a. Hs: NhËn xÐt, bæ sung. Gv: NhËn xÐt 2. Bµi tËp c Hs: Ch÷a bµi tËp - TuÊn cã ®¹o ®øc, cã kØ luËt *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) + Lµ Hs chóng ta ph¶i biÕt lµm g× ®Ó trë thµnh ngêi cã ®¹o ®øc cã kØ luËt? - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Lµm bµi tËp b, d + ChuÈn bÞ bµi 5: Yªu th¬ng con ngêi. + §äc vµ chuÈn bÞ c¸c c©u tr¶ lêi sau SGK. ......................................................... Ngµy so¹n: 30/09/2014 Ngµy gi¶ng Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------TiÕt5 - Bµi 5. Yªu th¬ng con ngêi I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - Hs tr×nh bµy thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi, biÓu hiÖn. - ý nghÜa cña yªu th¬ng con ngêi. 2. KÜ n¨ng. - Hs sèng cã t×nh th¬ng, biÕt x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng mäi ngêi xung quanh. 3. Th¸i ®é. - Hs cã th¸i ®é quan t©m ®Õn mäi ngêi. - GhÐt th¸i ®é thê ¬ l¹nh nh¹t. - Lªn ¸n hµnh vi ®éc ¸c víi con ngêi. II. §å dïng d¹y häc: 1. Gv: SGK, SGV 2. Hs: SGK, vë ghi. III.Ph¬ng ph¸p : Trùc quan ,vÊn ®¸p, luyÖn tËp IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò:(3’) - §¹o ®øc lµ g×? Theo em muèn trë thµnh ngêi cã ®¹o ®øc cã kØ luËt chóng ta ph¶i lµm g×. *Giíi thiÖu bµy míi:(1’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung H§1: T×m hiÓu truyÖn ®äc (10’ ) I. TruyÖn ®äc Gv: Cho Hs ph©n vai ®äc truyÖn B¸c Hå ®Õn th¨m ngêi nghÌo Hs: §äc truyÖn Gv: §Æt c©u hái: - B¸c Hå ®· ®Õn th¨m gia ®×nh chÞ - Vµo tèi 30 tÕt n¨m nh©m dÇn 1962 ChÝn vµ thêi gian nµo? - Hoµn c¶nh gia ®×nh chÞ ChÝn nh thÕ nµo? - Chång mÊt, chÞ cã 3 con nhá. Con líp võa ®i häc võa ph¶i lµm thªm, chÞo kh«ng cã c«ng viÖc æn ®Þnh - Nh÷ng cö chØ vµ lêi nãi thÓ hiÖn sù quan t©m yªu th¬ng cña B¸c Hå ®èi - B¸c ©u yÕm ®Õn bªn c¸c ch¸u xoa víi gai ®i×nh chÞ ChÝn? ®Çu vµ trao quµ tÕt. B¸c hái th¨m viÖc lµm, cuéc sèng cña mÑ con chÞ. - Th¸i ®é cña chÞ ChÝn ®èi víi B¸c nh thÕ nµo? - ChÞ ChÝn xóc ®éng, r¬m rím níc m¾t - Ngåi trªn xe vÒ phñ chñ tÞch B¸c cã th¸i ®é nh thÕ nµo? - B¸c ®¨m chiªu suy nghÜ - Theo em B¸c Hå suy nghÜ g×? - Nh÷ng suy nghÜ vµ viÖc lµm cña B¸c Hå thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? Hs: Tr¶ lêi c¸ nh©n Hs: NhËn xÐt, gãp ý. Gv: NhËn xÐt, KL => Dï g¸nh v¸c viÖc níc nÆng nÒ Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân - Quan t©m tíi nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n, B¸c th¬ng vµ lo cho mäi ngêi - Lßng yªu th¬ng mäi ngêi. *Liªn hÖ thùc tÕ: Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------nhng B¸c Hå vÉn quan t©m tíi hoµn c¶nh khã kh¨n cña ngêi d©n. T×nh c¶m cña B¸c lµ tÊm g¬ng cho mäi ngêi häc tËp. H§2: Liªn hÖ thùc tÕ(7’ ) Gv: Em h·y kÓ nh÷ng mÈu truyÖn cña b¶n th©n em hoÆc cña nh÷ng ngêi xung quanh ®· thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi? Hs: Tù do tr¶ lêi. Gv: Tæng kÕt ho¹t ®éng => bµi häc. H§3: T×m hiÓu néi dung bµi häc(20’ ) Gv: Cho Hs th¶o luËn. Hs: Chia líp thµnh 3 nhãm. Gv: Nhãm 1: - Yªu th¬ng con ngêi lµ nh thÕ nµo? Nhãm 2: - BiÓu hiÖn cña lßng yªu th¬ng con ngêi? Nhãm 3: - V× sao ph¶i yªu th¬ng con ngêi? - V©ng lêi bè mÑ. - Ch¨m sãc bè mÑ khi èm ®au. - §a ®ãn em ®i häc. - Gióp ®ì b¹n nghÌo, b¹n khã kh¨n. - ñng hé ®ång bµo b·o lôt. - Gióp ®ì ngêi giµ, ngêi tËt nguyÒn. II. Bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? - Quan t©m gióp ®ì ngêi kh¸c. - Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp. - Gióp ngêi kh¸c khi hä gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n. 2. BiÓu hiÖn. - S¨n sµng gióp ®ì th«ng c¶m chia sÎ - BiÕt tha thø, cã lßng vÞ tha Hs: Th¶o luËn - BiÕt hi sinh Gv: Gîi ý, nh¾c nhë. 3 ý nghÜa. Hs: Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. - Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cao quý cña Hs: C¸c nhãm nhËn xÐt bæ sung con ngêi. Gv: NhËn xÐt, KL - Lµ truyÒn thèng ®¹o ®øc cña d©n Hs: Ghi bµi téc. - Ngêi cã lßng yªu th¬ng con ngêi sÏ Gv: Nh÷ng kÎ ®éc ¸c ®i ngîc víi ®îc mäi ngêi quý träng vµ cã cuéc lßng ngêi sÏ bÞ ngêi ®êi khinh ghÐt, sèng thanh th¶n, h¹nh phóc. xa l¸nh ph¶i sèng c« ®éc vµ chÞu sù dµy vß cña l¬ng t©m. *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) + Cho HS nh¾c l¹i néi dung bµi häc ? Em hiÓu thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi. - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ(1’) + VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp sau SGK + ChuÈn bÞ bµi (tiÕt tiÕp theo) .................................................. Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Ngµy so¹n: 7/10/2014 Ngµy gi¶ng: 7A1:9/10 ; 7A2:16/1 TiÕt 6 - Bµi 5. Yªu th¬ng con ngêi I. Môc tiªu. 1.KiÕn thøc: - Hs tr×nh bµy thÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi, biÓu hiÖn. ý nghÜa cña yªu th¬ng con ngêi. 2.KÜ n¨ng: - Hs x©y dùng kÜ n¨ng sèng cã t×nh th¬ng, x©y dùng t×nh ®oµn kÕt, yªu th¬ng mäi ngêi xung quanh. 3.Th¸i ®é: - Hs cã th¸i ®é quan t©m ®Õn mäi ngêi. GhÐt th¸i ®é thê ¬ l¹nh nh¹t. Lªn ¸n hµnh vi ®éc ¸c víi con ngêi. II.§å dïng d¹y häc: Gv: SGK, SGV Hs: SGK, vë ghi. III.Ph¬ng ph¸p : Trùc quan ,vÊn ®¸p, luyÖn tËp IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò: (3’) ? ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi?theo em chóng ta cÇn lµm g× ®Ó thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi? *Giíi thiÖu bµy míi:(1’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - häc sinh H§4: RÌn luyÖn c¸ nh©n:(17’ ) Gv: Ph¸t phiÕu häc tËp cho Hs *Më réng: Gv: §Æt c©u hái. Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Néi dung Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------1. Ph©n biÖt lßng yªu th¬ng vµ sù th¬ng h¹i? 2. Tr¸i víi yªu th¬ng lµ g×? HËu qu¶ cña nã? Lßng yªu th¬ng - XuÊt ph¸t tõ tÊm lßng v« t, trong s¸ng - N©ng cao gi¸ Hs: C¸c nhãm tr×nh bµy ra phiÕu häc trÞ tËp. con ngêi Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Sù th¬ng h¹i - XuÊt ph¸t tõ ®éng c¬ vô lîi, c¸ nh©n - H¹ thÊp gi¸ trÞ con ngêi Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------Gv: Treo phiÕu häc tËp cña c¸c - Tr¸i víi yªu th¬ng con ngêi lµ: nhãm lªn b¶ng + C¨m ghÐt, c¨m thï, g¹t bá => Con Hs: C¸c nhãm nhËn xÐt ngêi lu«n m©u thuÉn thï hËn Gv: NhËn xÐt III. Bµi tËp. H§5: LuyÖn tËp.(20’ ) Gv: Tæ chøc cho Hs t×m ca dao tôc ng÷ nãi vÒ lßng yªu th¬ng con ngêi * Häc sinh tù lµm bµi tËp. GV më réng nÕu cßn thêi gian... 1. Bµi tËp a. - Hµnh vi thÓ hiÖn yªu th¬ng con ngêi - Hµnh vi kh«ng thÓ hiÖn yªu th¬ng con ngêi 2. Bµi tËp b. - Mét sè c©u ca dao tôc ng÷ thÓ hiÖn t×nh th¬ng yªu con ngêi víi con ngêi: Th¬ng ngêi nh thÓ th¬ng th©n L¸ lµnh ®ïm l¸ r¸c Yªu nhau chÝn bá lµm mêi Yªu trÎ trÎ hay ®Õn nhµ,kÝnh giµ giµ ®Ó tuæi BÇu ¬i th¬ng lÊy bÝ cïng, Tuy r»ng kh¸c gièng nhng chung mét giµn... 3.Bµi tËp c,d - Gv gîi ý HS lµm bµi tËp c,d kÓ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña m×nh thÓ hiÖn t×nh yªu th¬ng con ngêi,nh÷ng tÊm g¬ng ngêi tèt viÖc tèt xung quanh n¬i em sinh sèng.. *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) + Gv kh¸i qu¸t l¹i néi dung cña bµi - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp c, d + ChuÈn bÞ bµi 6: T«n s träng ®¹o. Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------Ngµy so¹n: 14/ 10/ 2014 Ngµy gi¶ng:7A1: 16/ 10 ; 7A2: 23/10 TiÕt 7. Bµi 6. t«n s träng ®¹o. I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc : - ThÕ nµo lµ t«n s träng ®¹o? V× sao ph¶i t«n s träng ®¹o? ý nghÜa cña t«n s träng ®¹o. 2. KÜ n¨ng : - Hs tù rÌn luyÖn ®Ó cã th¸i ®é t«n s träng ®¹o. 3. Th¸i ®é: - Hs cã th¸i ®é kÝnh träng biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o. Phª ph¸n c¸c hµnh vi v« ¬n ®èi víi c¸c thÇy c« gi¸o. II. §å dïng d¹y häc Gv: SGK, SGV. Hs: SGK, vë ghi. III.Ph¬ng ph¸p : Trùc quan ,vÊn ®¸p, luyÖn tËp IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc: (1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò:( KiÓm tra 15 phót ) C©u 1. ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? ý gnhÜa cña yªu th¬ng con ngêi? C©u 2. Nªu gh÷ng viÖc lµm cô thÓ cña em thÓ hiÖn lßng yªu th¬ng con ngêi? *Giíi thiÖu bµy míi:(1’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - häc sinh Néi dung H§1: T×m hiÓu truyÖn ®äc. (5’ ) I. TruyÖn ®äc. Bèn m¬i n¨m vÉn nghÜa nÆng Gv: Tæ chøc cho Hs th¶o luËn. t×nh s©u. Hs: Chia nhãm th¶o luËn.(5’) - Cuéc gÆp gì gi÷a thµy vµ trß sau Gv: §Æt c©u hái: 1. Cuéc gÆp gì gi÷a thµy vµ trß trong h¬n 40 n¨m. T×nh c¶m ®îc thÓ hiÖn. + Häc trß v©y quanh thµy gi¸o chµo truyÖn cã g× ®Æc biÖt vÒ thêi gian? hái th¾m thiÕt. 2. Nh÷ng chi tiÕt nµo trong truyÖn + TÆng thµy nh÷ng bã hoa t¬i th¾m. chøng tá sù biÕt ¬n cña häc trß c÷ + Kh«ng khÝ cña buæi gÆp mÆt c¶m ®éng. ®èi víi thµy gi¸o B×nh? + Thµy trß tay b¾t mÆt mõng. 3. Hs kÓ nh÷ng kØ niÖm vÒ nh÷ng + KØ niÖm thµy trß, bµy tá lßng biÕt ¬n. ngµy thµy gi¸o d¹y nãi lªn ®iÒu g×? + Båi håi xóc ®éng. + Thµy trß lu luyÕn. Hs: Tho¶ luËn. => Häc trß thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña Gv: Híng dÉn nh¾c nhë Hs. m×nh ®èi víi thµy gi¸o cò. Hs: Cö ®¹i diÖn lªn tr×nh bµy. Hs: NhËn xÐt gãp ý kiÕn. Gv: NhËn xÐt, kÕt luËn Em ®· lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n cña em ®èi víi c¸c thµy c« gi¸o ®· d¹y dç m×nh? H§2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. II. Bµi häc. (10’ ) Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------1. t«n s träng ®¹o. - T«n s lµ t«n träng kÝnh yªu biÕt ¬n Gv: Theo em hiªu: T«n s lµ g×? nh÷ng ngêi lµm thµy c« gi¸o ë mäi Träng ®¹o lµ g×? n¬i mäi lóc. - Träng ®¹o lµ coi träng nh÷ng lêi Gv: Trong thêi ®¹i ngµy nay c©u tôc thµy d¹y, träng ®¹o lÝ lµm ngêi. ng÷ “ Kh«ng thµy ®è mµy lµm nªn”cã cßn phï hîp n÷a kh«ng? V× sao? 2. BiÓu hiÖn. Gv: Nªu nh÷ng biÓu hiÖn cña t«n s - T×nh c¶m th¸i ®é lµm vui lßng thµy träng ®¹o? c« gi¸o. - Hµnh ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. - Lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Ó xøng ®¸ng víi c¸c thµy c« gi¸o. 3. ý nghÜa. Gv: T«n s träng ®¹o cã ý nghÜa nh - T«n s träng ®¹o lµ truyÒn thèng quý thÕ nµo? b¸u cña d©n téc ta, thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n ®èi víi c¸c thµy c« gi¸o. - T«n s träng ®¹o lµ nÐt ®Ñp trong t©m hån mçi con ngêi, lµm cho mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi con ngêi ngµy cµng g¾n bã, th©n thiÕt víi nhau, con ngêi sèng nh©n nghÜa thuû chung tríc sau nh mét. §ã lµ truyÒn thèng cña «ng cha ta tõ xa xa. III. Bµi tËp. 1. Bµi tËp a. H§3: LuyÖn tËp. (10’ ) §¸p ¸n: Gv: Cho Hs lµm bµi tËp. - T«n s träng ®¹o: 1, 3 - V« ¬n: 2, 4 Hs: Lµm bµi tËp. 2. Bµi tËp c. Hs: NhËn xÐt. §¸p ¸n : Hµnh vi: 1, 3 BiÕt ¬n Gv: NHËn xÐt, cho ®iÓm. Hµnh vi: 2, 4, 5 T«n s träng ®¹o. Hs: Ch÷a bµi tËp *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) + Tæ chøc trß ch¬i: T×m ca dao tôc ng÷ nãi vÒ t«n s träng ®¹o. Thi h¸t vÒ ®Ò tµi t«n s träng ®¹o. - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Häc bµi cò, lµm bµi t©p b. +ChuÈn bÞ bµi: §oµn kÕt t¬ng trî. ------------------------------------------------------------------------------------------Ngµy so¹n: 21/ 10/ 2014 Ngµy gi¶ng: 7A1: 23/ 10; 7A2: 30/ 10 TiÕt 8. Bµi 7. ®oµn kÕt t¬ng trî Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - ThÕ nµo lµ ®oµn kÕt t¬ng trî. - ý nghÜa cña ®oµn kÕt t¬ng trî trong quan hÖ cña ngêi víi ngêi. 2. KÜ n¨ng. - RÌn luyÖn m×nh ®Ó trë thµnh ngêi biÕt ®oµn kÕt t¬ng trî víi mäi ngêi. - Tù ®¸nh gi¸ m×nh vµ mäi ngêi. - Th©n ¸i t¬ng trî gióp ®ì b¹n bÌ. 3. Th¸i ®é. - Gióp Hs cã ý thøc ®oµn kÕt gióp ®ì nhau trong cuéc sèng hµng ngµy. II. §å dïng d¹y häc: 1. Gv: SGK, SGV. 2. Hs: SGK, vë ghi. III.Ph¬ng ph¸p : Trùc quan ,vÊn ®¸p, luyÖn tËp IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò:(3’) - ThÕ nµo lµ t« s träng ®¹o? - Em h·y t×m nh÷ng c©u ca dao tôc ng÷ nãi vÒ t«n s träng ®¹o? *Giíi thiÖu bµy míi:(1’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi Em hiÓu thÕ nµo vÌ c©u ca dao: Mét c©y lµm ch¼ng nªn non, Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao. *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs H§1: T×m hiÓu néi dung truyÖn ®äc. (7’ ) Gv: Cho Hs th¶o luËn líp Hs: §äc truyÖn. Gv: §Æt c©u hái. 1. Khi lao ®éng san s©n bãng líp 7A d· gÆp ph¶i khã kh¨n g×? 2. Líp 7B ®· lµm g×? 3. H·y t×m nh÷ng h×nh ¶nh, c©u nãi thÓ hiÖn sù gióp ®ì nhau cña hai líp? 4. Nh÷ng viÖc lµm Êy ®· thÓ hiÖn ®øc tÝnh g× cña líp 7B. Hs: Tr¶ lêi. Hs: C¶ líp gãp ý kiÕn. Gv: NhËn xÐt, gãp ý. Gv: Yªu cÇu Hs liªn hÖ nh÷ng c©u truyÖn trong lÞch sö, trong cuéc sèng ®Ó thÊy ®îc sù doµn kÕt t¬ng trî lµ søc m¹nh dÉn ®Õn thµnh c«ng. H§3: T×m hiÓu néi dung bµi häc. (20’ ) Gv: Cho Hs th¶o luËn. Hs: Chia líp thµnh 3 nhãm. Nhãm 1. - §oµn kÕt t¬ng trî lµ g×? Cho vÝ dô? Nhãm 2. Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Néi dung I. TruyÖn ®äc. - Líp 7A cha hoµn thµnh c«ng viÖc - Khu ®Êt cã nhiÒu m« ®Êt cao, nhiÒu rÔ c©y ch»ng chÞt, líp cã nhiÕu b¹n n÷. - C¸c b¹n líp 7B ®· sang gióp c¸c b¹n líp 7A - C¸c cËu nghØ mét lóc sang bän m×nh ¨n mÝa ¨n cam råi cïng lµm - Cïng ¨n mÝa ¨n cam vui vÎ, B×nh vµ Hoµ cïng kho¸c vai nhau cïng bµn kÕ ho¹ch tiÕp tôc c«ng viÖc. =>Tinh thÇn ®oµn kÕt t¬ng trî. II. Bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ ®oµn kÕt t¬ng trî. - Lµ sù th«ng c¶m chia sÎ b»ng viÖc lµm cô thÓ, gióp ®ì lÉn nhau khi khã Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ §oµn kÕt t¬ng trî cã ý nghÜa nh thÕ nµo? Nhãm 3. - Em hiÓu thÕ nµo vÒ c©u tôc ng÷ “Ngùa cã bµy chim cã b¹n”? Hs: Th¶o luËn. Hs: Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. Hs: C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. Gv: NhËn xÐt, KL Hs: Ghi bµi. H§4: LuyÖn tËp. (10’ ) Gv: Gäi 3 Hs lªn b¶ng lµm bµi tËp Hs: C¶ líp lµm bµi tËp. Hs: C¶ líp nhËn xÐt bµi tËp. Gv: NhËn xÐt cho ®iÓm. kh¨n. 2. ý nghÜa. - Gióp chóng ta dÔ dµng hoµ hËp hîp t¸c víi nh÷ng ngêi xung quanh vµ ®îc mäi ngêi yªu quý gióp ®ì. - T¹o nªn søc m¹nh vît qua khã kh¨n. - §oµn kÕt t¬ng trî lµ truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc ta. III. Bµi tËp. 1. Bµi tËp a. - NÕu lµ Thuû: SÏ gióp Trung ghi bµi vµ th¨m hái ®éng viªn b¹n. 2. Bµi tËp b. - Kh«ng t¸n thµnh: V× ®ã kh«ng ph¶i lµ gióp b¹n mµ lµ h¹i b¹n. 3. Bµi tËp c. - Kh«ng ®ång ý víi viÖc lµm ®ã: V× giê kiÓm tra ph¶i tù lµm bµi. *Tæng kÕt vµ híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ - Tæng kÕt(2’) + Gv tæng kÕt toµn bµi. - Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + Häc bµi cò, lµm c¸c bµi tËp. +¤n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra 1 tiÕt. -----------------------********--------------------------Ngµy so¹n: 28/ 10/ 2014 Ngµy gi¶ng: 7A1: 30/ 10; 7A2: 06/ 11 TiÕt 9. kiÓm tra 1 tiÕt. I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc . - Kh¸i qu¸t l¹i néi dung ®· häc.KiÓm tra ®¸nh gi¸ kiÕn thøc häc sinh. 2. KÜ n¨ng. - Ph©n tÝch kh¸i qu¸t, liªn hÖ thùc tÕ. 3 Th¸i ®é. - Gi¸o dôc ý thøc nghiªm tóc trong häc tËp. II. §å dïng d¹y häc: 1.Gv: C©u hái kiÓm tra + §Ò: Tr¾c nghiÖm(3®) ,Tù luËn(7®) + §¸p ¸n 2. Hs: GiÊy kiÓm tra. III.Ph¬ng ph¸p : Lµm bµi kiÓm tra IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *Ph¸t ®Ò: Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------A. §Ò bµi. I. Tù luËn(7®) C©u 1. Tù träng lµ g×? ý nghÜa? C©u 2. ThÕ nµo lµ yªu th¬ng con ngêi? ý nghÜa? Yªu th¬ng con ngêi kh¸c víi ,th¬ng h¹i nh thÕ nµo? II. Tr¾c nghiÖm: (3®) C©u 3. Trong c¸c hµnh vi sau ®©y, hµnh vi nµo thÓ hiÖn ®¹o ®øc, hµnh vi nµo thÓ hiÖn kØ luËt? (khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng) a. §i häc ®óng giê. b. Tr¶ s¸ch cho b¹n ®óng hÑn. c. Quan t©m tíi b¹n bÌ. d. §å dïng häc tËp ®Ó ®óng n¬i quy ®Þnh. e. Kh«ng quay cãp trong giê kiÓm tra. f. §¸ bãng ®óng n¬i quy ®Þnh. g. Kh«ng ®¸nh nhau, chöi nhau. h. Kh«ng ®äc truyÖn trong giê häc. i. Kh«ng giÊu cha mÑ bµi kiÓm tra bÞ ®iÓm kÐm. C©u 4: Trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y hµnh vi nµo thÓ hiÖn tÝnh trung thùc: 1.Lµm hé bµi b¹n 2.Quay cãp trong giê kiÓm tra 3.NhËn lçi thay cho b¹n 4.Th¼ng th¾n phª b×nh b¹n khi b¹n m¾c khuyÕt ®iÓm. * Häc sinh lµm bµi- GV coi kiÓm tra * Thu bµi nhËn xÐt ý thøc häc sinh trong giê * Híng dÉn häc sinh häc tËp ë nhµ (1’) + ChuÈn bÞ tríc bµi 8: Khoan dung B. §¸p ¸n. I. Tù luËn(7®) C©u 1. ( 3 ®iÓm ) - Tù träng lµ biÕt gi÷ g×n vµ coi träng phÈm gi¸, biÕt ®iÒu chØnh hµnh vi c¸ nh©n cña m×nh cho phï hîp víi chuÈn nmôc x· héi. - ý nghÜa: Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cao quý gióp con ngêi cã nghÞ lùc, n©ng cao phÈm gi¸, uy tÝn c¸ nh©n vµ ®îc mäi ngêi t«n träng quý mÕn. C©u 2. ( 4 ®iÓm ) - Yªu th¬ng con ngêi lµ quan t©m gióp ®ì lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp cho ngêi kh¸c, nhÊt lµ nh÷ng ngêi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n. - ý nghÜa: + Lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cao quý,. + Lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña ®an téc. + §îc mäi ngê kÝnh träng vµ cã cuéc sèng thanh th¶n, h¹nh phóc. * Ph©n biÖt lßng yªu th¬ng con ngêi vµ lßng th¬ng h¹i: Yªu th¬ng con ngêi Lßng th¬ng h¹i - XuÊt ph¸t tõ tÊm lßng v« t trong - XuÊt ph¸t tõ ®éng c¬ vô lîi c¸ s¸ng nh©n - N©ng cao gi¸ trÞ con ngêi - H¹ thÊp gi¸ trÞ con ngêi II. Tr¾c nghiÖm(3®) C©u 3. (2 ®iÓm) * Hµnh vi thÓ hiÖn ®¹o ®øc: b, c, g, h, i. * Hµnh vi thÓ hiÖn kØ luËt: a, d, e, f, h. C©u 4. ( 1 ®iÓm ) Chän ®¸p ¸n 4. ------------------------------------------------------------------------------------------Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 ------------------------------------------ Ngµy so¹n: 04/ 11/ 2014 Ngµy gi¶ng: 7A1: 06/ 11; 7A2: 13/ 11 TiÕt 10. Bµi 8. Khoan dung. I. Môc tiªu. 1. KiÕn thøc. - ThÕ nµo lµ khoan dung vµ thÊy ®ã lµ mét phÈm chÊt cao ®Ñp. - ý nghÜa cña lßng khoan dung trong cuoc sèng vµ c¸ch rÌn luyÖn ®Ó trë thµnh ngêi cã lßng khoan dung 2. KÜ n¨ng. - HS l¾ng nghe vµ hiÓu ngêi kh¸c, biÕt chÊp nhËn vµ tha thø, c xö tÕ nhÞ víi mäi ngêi, sèng cëi më th©n ¸i biÕt nhêng nhÞn. 3. Th¸i ®é. - Hs quan t©m vµ ton träng mäi ngêi, kh«ng mÆc c¶m kh«ng ®Þnh kiÕn hÑp hßi. II. §å dïng d¹y häc: 1. Gv: SGK, SGV. 2. Hs: SGK, vë ghi. III.Ph¬ng ph¸p : Trùc quan ,vÊn ®¸p, luyÖn tËp IV.Tæ chøc giê häc: *¤n ®Þnh tæ chøc:(1’) H¸t vµ kiÓm tra sÜ sè 7A1 7A2 *KiÓm tra bµi cò: Kh«ng *Giíi thiÖu bµy míi:(2’) Gi¸o viªn dÉn d¾t b»ng lêi - Em sÏ lµm g× nÕu b¹n em lµm sai ®iÒu g× ®ã µm ®· biÕt söa lçi? *TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña Gv vµ Hs Néi dung H§1: T×m hiÓu truyÖn ®äc. (7’ ) I. TruyÖn ®äc. Gv: Híng dÉn Hs ®äc truyÖn ph©n H·y tha thø cho em. vai. Gv: Híng dÉn cho Hs th¶o luËn 1. Th¸i ®é cña Kh«i lóc ®Çu nh thÕ 1. Th¸i ®é cña Kh«i. nµo? - Lóc ®Çu: §øng dËy nãi to - VÒ sau: Chøng kiÕn c¶nh c« gi¸o tËp viÕt Kh«i xóc ®éng r¬m rím níc m¾t, giäng nghÌn nghÑn xin c« tha 2. C« gi¸o V©n ®· cã viÖc lµm nh thÕ thø nµo tríc th¸i ®é cña Kh«i? 2. C« gi¸o V©n. - §øng lÆng ngêi, m¾t chíp chíp mÆt ®á råi t¸i dÇn, r¬i phÊn, xin lçi häc sinh. - C« tËp viÕt. 3. Em cã nhËn xÐt g× vÒ th¸i ®é vµ - Tha lçi co Hs. viÖc lµm cña c« gi¸o V©n? 3. NhËn xÐt: - C«V©n kiªn tr×. - Cã tÊm lßng khoan dung ®é lîng, biÕt tha thø. 4. Qua c©u truyÖn trªn em rót ra bµi 4. Bµi häc: häc g×? - Kh«ng véi vµng ®Þnh kiÕn khi cã Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Giáo án công dân lớp 7 -----------------------------------------nhËn xÐt vÒ ngêi kh¸c. - CÇn biÕt chÊp nhËn vµ tha thø cho ngêi kh¸c. 5. Theo em ®Æc ®iÓm cña lßng khoan 5.§Æc ®iÓm: dung lµ g×? - BiÕt l¾ng nghª ®Ó hiÓu ngêi kh¸c. - BiÕt tha thø cho ngêi kh¸c. Hs: Tr¶ lêi. - Kh«ng chÊp nhÆt, kh«ng th« b¹o. Hs: NhËn xÐt, bæ sung. - Kh«ng ®Þnh kiÕn kh«ng hÑp hßi khi Gv: NhËn xÐt, KL nhËn xÐt ngêi kh¸c. H§2: Ph¸t triÓn c¸ch øng xö cña - Lu«n t«n träng vµ chÊp nhËn ngêi kh¸c. lßng khoan dung. (5’ ) Gv: Chia líp thµnh c¸c nhãm nhá (mçi nhãm tõ 6 -> 8 Hs) th¶o luËn. 1. V× sao ph¶i chÊp nhËn vµ biÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña ngêi kh¸c? 2. Lµm thÕ nµo ®Ó hîp t¸c nhiÒu h¬n víi c¸c b¹n trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ë trêng líp? 3. Ph¶i lµm g× khi cã sù bÊt ®ång, hiÓu lÇm hay xung ®ét? 4. Khi b¹n cã khuyÕt ®iÓm ta nªn xö sù nh thÕ nµo? Hs: Th¶o luËn. Hs: Cö ®¹i diÖn tr×nh bµy. Hs: C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. Gv: NhËn xÐt, KL H§3. T×m hiÓu néi dung bµi häc. II. Bµi häc. (15’ ) Gv: Cho Hs ®äc néi dung bµi häc. Yªu cÇu Hs tãm t¾t néi dung bµi häc theo c¸c ý: 1. Khoan dung lµ g×? - Khoan dung cã nghÜa lµ réng lßng 1. §Æc ®iÓm cña lßng khoan dung. tha thø. Ngêi cã lßng khoan dung lu«n t«n träng vµ th«ng c¶m víi ngêi kh¸c, biÕt tha thø cho ngêi kh¸c khi hä hèi hËn vµ biÕt söa ch÷a lçi lÇm. 2. ý nghÜa cña lßng khoan dung. 2. ý nghÜa. - Khoan dung lµ mét ®øc tÝnh quý b¸u cña con ngêi ngêi cã lßng khoan dung lu«n ®îc mäi ngêi t«n träng tin cËy. - Nhê cã lßng khoan dung mµ quan hÖ gi÷a mäi ngêi c¶m thÊy tho¶i m¸i dÔ chÞu. 3. C¸ch rÌn luyÖn. Hs: Tãm t¾t. Gv: KL Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân 3. C¸ch rÌn luyÖn. - Chóng ta h·y sèng cëi më gÇn gòi víi mäi ngêi vµ c xö mét c¸ch ch©n thµnh cëi më, räng lîng, biÕt chÊp
- Xem thêm -