Tài liệu Giáo án gdcd 6 hk1_cktkn

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 108 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 Teân baøi soaïn: TÖÏ Ngaøy soaïn :………………… Tuaàn: 1 Tieát theo PPCT: 1 CHAÊM SOÙC, REØN LUYEÄN THAÂN THEÅ I-Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Hiểu được thân thể, sức khỏe là tài sản quý nhất của mỗi người, cần phải tự chăm sóc, rèn luyện để phát triển tốt. -Hiểu được ý nghĩa của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. -Nêu được cách tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân. -Hiểu được môi trường trong sạch ảnh hưởng tốt đến sức khỏe con người. 2- Kĩ năng: -Biết nhận xét, đánh giá hành vi tự chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và của người khác. -Biết đưa ra cách xử lý phù hợp trong các tình huống để tự chăm sóc, rèn luyện thân thể. -Biết đặt kế hoạch tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể.bản thân và thực hiện theo kế hoạch đó. -Biết nhận xét, đánh giá hành vi làm trong sạch hay làm ô nhiieexm môi trường. 3- Thái độ: -Có ý thức tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể. -Tích cực tham gia các hoạt động làm trong sạch môi trường sống ở gia đình, trường học và khu dân cư. *KNS -Kĩ năng đặt mục tiêu rèn luyện sức khỏe. -Kĩ năng lập kế hoạch rèn luyện sức khỏe. -Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá về việc chăm sóc, rèn luyện thân thể của bản thân và bạn bè. II- Chuẩn bị của GV và HS: 1-Giaùo vieân -SGK, SGV GDCD 6. BT tình huống. -Tục ngữ, ca dao Việt Nam nói về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. 2-Học sinh : -SGK GDCS 6. Söu taàm Tục ngữ, ca dao nói về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. -Đọc mục truyện đọc “ Muøa heø kì dieäu ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức các hoạt động học tập: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: / 3- Tieán haønh baøi hoïc: a) Phöông phaùp giaûng daïy: - Thaûo luaän nhoùm / Lôùp. Ñoäng naõo. -Giaûi quyeát tình huoáng. Lieân heä thöïc teá. 1 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 b) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS HÑ1: Giôùiù thieäu baøi: (3 phuùt) GV: OÂng baø ta thöôøng noùi: “Coù söùc khoeû laø coù taát caû, söùc khoeû quí hôn vaøng”. -Caùc em hieåu yù nghóa cuûa caâu noùi treân nhö theá naøo ? -HS :suy nghó traû lôøi caù nhaân . -HS: Caû lôùp nhaän xeùt boå sung. -GV: Ñaùnh giaù keát luaän. -GV: Ñeå hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa söùc khoeû noùi chung vaø töï chaêm soùc söùc khoeû baûn thaân noùi rieâng, chuùng ta seõ tìm hieåu noäi dung baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu veà söï caàn thieát cuûa söùc khoûe ñoái vôùi con ngöôøi vaø moái lieân quan giöõa söùc khoûe vôùi moâi tröôøng soáng. (15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS thaáy ñöôïc söï caàn thieát cuûa söùc khoûe ñoái vôùi con ngöôøi vaø moái lieân quan giöõa söùc khoûe ñoái vôùi moâi tröôøng soáng. -GV:Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. -HS:Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK. -GV:Chia lôùp thaønh caùc nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: N1- Ñieàu kì dieäu naøo ñaõ ñeán vôùi baïn Minh trong muøa heø vöøa qua ? N2- Vì sao Minh coù ñöôïc ñieàu kì dieäu aáy ? N3- Söùc khoûe coù caàn cho moãi ngöôøi hay khoâng ? Vì sao ? Noäi dung chính Neáu söùc khoeû toát ta coù theå laøm ra ñöôïc moïi thöù vaät chaát, keå caû vieäc kieám ra vaøng. Neáu khoâng coù söùc khoûe toát thì duø coù moät ñoáng vaøng cuõng seõ heát. Truyeän ñoïc: “ Muøa heø kyø dieäu ” 1- Minh ñöôïc ñi taäp bôi vaø bieát bôi. 2- Minh ñöôïc thaày giaùo Quaân höôùng daãn caùch taäp luyeän. 3- Söùc khoûe raát caàn cho moãi ngöôøi, vì söùc khoûe toát giuùp cho ta tham gia toát caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, lao ñoäng, vui chôi giaûi trí… 4- Moâi tröôøng soáng coù taàm aûnh höôûng N4- Söùc khoûe coù lieân quan tôùi moâi quan troïng ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi, vì tröôøng soáng khoâng ? Vì sao ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi neáu moâi tröôøng soáng bò oâ nhieãm thì con ngöôøi bò giaûm suùt söùc khoûe (dòch beänh). dieän trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 2 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 * Vì sao noùi söùc khoûe laø voán quyù cuûa con ngöôøi ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. HÑ3- Tìm hieåu yù nghóa cuûa vieäc töï chaêm soùc, reøn luyeän thaân theå:(10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS neâu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc töï chaêm soùc, reøn luyeän thaân theå veà maët theå chaát vaø tinh thaàn. -GV:Neâu caâu hoûi * Neáu söùc khoûe khoâng toát daãn ñeán haäu quaû nhö theá naøo ñoái vôùi vieäc hoïc taäp, lao ñoäng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc ? * Thaân theå, söùc khoûe laø taøi saûn quyù nhaát ñoái vôùi moãi con ngöôøi khoâng gì coù theå thay theá ñöôïc. Do ñoù phaûi bieát giöõ gìn, töï chaêm soùc, reøn luyeän ñeå coù thaân theå, söùc khoûe toát. * Söùc khoûe khoâng toát seõ laøm cho con ngöôøi ueå oaûi, meät moûi daãn ñeán keát quaû hoïc taäp keùm, khoù hoaøn thaønh coâng vieäc, coù theå phaûi nghæ vieäc vaø seõ giaûm thu nhaäp, tinh thaàn buoàn böïc, chaùn naûn khoâng muoán tham gia caùc hoaït ñoäng taäp theå. * Theå chaát: Giuùp chuùng ta coù moät cô * Vieäc töï chaêm soùc, reøn luyeän thaân theå coù yù nghóa nhö theá naøo veà maët theå theå khoûe maïnh, caân ñoái, coù söùc chòu ñöïng deûo dai, thích nghi ñöôïc vôùi moïi söï bieán chaát vaø tinh thaàn ñoái vôùi moãi ngöôøi ? ñoåi cuûa moâi tröôøng vaø do ñoù laøm vieäc, hoïc -HS: Traû lôøi caù nhaân. taäp coù hieäu quaû. -HS :Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. * Tinh thaàn: Thaáy saûng khoaùi, soáng laïc -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ4- Tìm hieåu caùch töï chaêm soùc, quan, yeâu ñôøi. reøn luyeän thaân theå cuûa baûn thaân. (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc töï chaêm soùc, reøn luyeän thaân theå cuûa baûn thaân. *GV neâu caâu hoûi: -Giöõ gìn veä sinh caù nhaân, aên uoáng, -Chuùng ta caàn phaûi laøm gì ñeå chaêm soùc, reøn luyeän thaân theå cuûa baûn thaân haøng sinh hoaït ñieàu ñoä, ñaûm baûo veä sinh ñuùng giôø giaác. Keát hôïp hoïc taäp, laøm vieäc, nghæ ngaøy ? ngôi hôïp lí. Thöôøng xuyeân taäp theå duïc theå thao. Phoøng beänh cho baûn thaân, khi coù beänh thì kòp thôøi khaùm vaø ñieàu trò cho khoûi beänh. -Khoâng nguû daäy muoän, khoâng aên -Neâu caùch khaéc phuïc nhöõng thieáu nhieàu chaát kích thích, aên ñoà taùi soáng, ñeå soùt vaø thoùi quen coù haïi cho baûn thaân saùch quaù gaàn khi ñoïc… trong cuoäc soáng haøng ngaøy ? -Neâu nhöõng vieäc laøm baûo veä moâi -Khoâng vöùt raùc, khaïc nhoå böøa baõi, tröôøng coù aûnh höôûng toát ñeán söùc khoûe thöôøng xuyeân queùt doïn saïch seõ nôi ôû vaø cuûa con ngöôøi ? tröôøng hoïc. -HS: Traû lôøi caù nhaân. 3 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) - HS laøm baøi taäp a, c trong SGK. BT a: Caùc caâu ñuùng:1, 2, 3, 5. BT c: Taùc haïi: Uoáng röôïu, bia coù theå bò ñau bao töû, tim maïch, xô gan vaø huùt thuoác laù coù theå bò ho lao, beänh ñöôøng hoâ haáp vaø ung thö phoåi. -Em cho bieát nhöõng hoaït ñoäng cuï -Saùng sôùm caùc oâng, baø taäp theå duïc, caùc theå ôû ñòa phöông em veà reøn luyeän söùc coâ, chuù ñi boä, chaïy xung quanh bôø hoà… khoûe. -HS: Trình baøy yù kieán caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “Baùc Hoà töï hoïc ngoaïi ngöõ” cuûa baøi “Sieâng naêng, kieân trì” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 4 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn :………………… Tuaàn: 2 Tieát theo PPCT: 2 SIEÂNG NAÊNG, KIEÂN TRÌ (T1) I- Muïc tieâu : 1- Kiến thức: -Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì. -Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì. 2- Kĩ năng: -Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng, kiên trì.trong học tập, lao động... -Biết siêng năng, kiên trì.trong học tập, lao động và các hoạt động sống hằng ngày. 3- Thaùi ñoä: Quý trọng những người siêng năng, kiên trì, không đồng tình với những biểu hiện của sự lười biếng, hay nản lòng. *KNS: -Kĩ năng xác định giá trị (xác định siêng năng, kiên trì là một giá trị của con người) -Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi, việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1- Giaùo vieân : -SGK, SGV GD CD 6. Baøi taäp tình huoáng. -Chuyeän keå veà caùc taám göông danh nhaân. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 6. Söu taàm Tuïc ngöõ, ca dao veà siêng năng, kiên trì. -Đọc mục truyện ñoïc “ Baùc Hoà töï hoïc ngoaïi ngöõ ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức các hoạt động học tập: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: Haõy neâu nhöõng vieäc em ñaõ laøm haøng ngaøy ñeå chaêm soùc söùc khoûe vaø reøn luyeän baûn thaân cuûa mình ? 3- Tieán haønh baøi hoïc: a) Phöông phaùp giaûng daïy: -Ñoäng naõo. Thaûo luaän nhoùm. Nghieân cöùu tröôøng hôïp ñieån hình. -Giaûi quyeát tình huoáng. Lieân heä thöïc teá. b) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1-Giôùi thieäu baøi: (3 phuùt) -GV: Coâ Mai coù 2 con trai, choàng coâ 5 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 laø boä ñoäi ôû xa. Moïi vieäc trong nhaø ñeàu do ba meï con coâ töï xoay sôû. Hai con cuûa coâ raát ngoan. Caùc coâng vieäc: röûa baùt, queùt nhaø, giaêït ñoà, côm nöôùc ñeàu do hai con trai coâ laøm . Hai con coâ coøn raát caàn cuø, chòu khoù hoïc taäp vaø naêm naøo cuõng ñaït HS gioûi. -GV: Vieäc laøm cuûa hai con coâ Mai cho Hai con coâ Mai laø ngöôøi Sieâng naêng, ta bieát hai con coâ Mai laø ngöôøi nhö theá kieân trì. naøo ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -GV: Nhaän xeùt, choát laïi yù chính. -GV: Ñeå hieåu roõ hôn veà tính sieâng naêng, kieân trì chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Khai thaùc noäi dung sieâng naêng, kieân trì qua truyeän ñoïc ôû SGK.(15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc hieåu ñöôïc nhôø ñöùc tính sieâng naêng, kieân trì maø Baùc Hoà ñaõ thaønh coâng trong söï nghieäp. Truyeän ñoïc: “Baùc Hoà töï hoïc ngoaïi -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi SGK. ngöõ” -GV: Chia lôùp ra thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau: 1- 4 thöù tieáng :Anh, Phaùp, Nga, N1- Baùc Hoà cuûa chuùng ta bieát ñöôïc Trung Quoác. maáy thöù tieáng ? 2- Hoïc theâm vaøo 2 giôø nghæ (trong N2- Baùc ñaõ töï hoïc ngoaïi ngöõ nhö theá ñeâm) nhôø thuyû thuû giaûng baøi, vieát 10 töø naøo ? môùi vaøo tay, vöøa laøm vöøa hoïc, saùng sôùm vaø buoåi chieàu töï hoïc ôû vöôøn hoa, ngaøy nghæ trong tuaàn Baùc hoïc vôùi giaùo sö ngöôøi Italia. Baùc tra töø ñieån vaø nhôø ngöôøi nöôùc ngoaøi giaûng. 3- Baùc khoâng ñöôïc hoïc ôû tröôøng N3- Baùc ñaõ gaëp khoù khaên gì trong hoïc lôùp, laøm phuï beáp töø 4 giôø saùng ñeán 9 taäp? giôø toái, tuoåi cao Baùc vaãn hoïc . 4- Baùc Hoà ñaõ vöôït qua nhöõng khoù N4- Baùc Hoà ñaõ vöôït qua nhöõng khoù khaên ñoù vôùi taát caû loøng quyeát taâm, nghò khaên ñoù baèng caùch naøo ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän löïc vaø söï kieân trì cuûa mình. trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ3- Tìm hieåu khaùi nieäm sieâng 6 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 naêng, kieân trì. (15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu theá naøo laø sieâng naêng, kieân trì vaø caùc bieåu hieän cuûa -Muoán hoïc taäp toát, lao ñoäng toát, laøm sieâng naêng, kieân trì. vieäc ñaït hieäu quaû cao thì phaûi coù tính * GV neâu caâu hoûi: -Qua caâu chuyeän töï hoïc ngoaïi ngöõ sieâng naêng, kieân trì. -Nhaø baùc hoïc Leâ Quyù Ñoân, GS-Baùc cuûa Baùc, em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc gì ? só Toân Thaát Tuøng, nhaø noâng hoïc-GS -Em haõy keå teân nhöõng danh nhaân Löông Ñình Cuûa, nhaø baùc hoïc Niu maø em bieát nhôø coù tính sieâng naêng, kieân Tôn... -HS lieân heä nhöõng baïn ñaït keát quaû trì thaønh coâng trong söï nghieäp cuûa mình ? cao trong hoïc taäp nhôø sieâng naêng, kieân -Trong lôùp cuûa chuùng ta, baïn naøo coù trì. * Sieâng naêng theå hieän söï caàn cuø, töï ñöùc tính sieâng naêng trong hoïc taäp vaø ñaït giaùc, mieät maøi trong coâng vieäc, laøm vieäc keát quaû cao ? * Em hieåu theá naøo laø kieân naêng, kieân moät caùch thöôøng xuyeân, ñeàu ñaën, khoâng tieác coâng söù . trì ? * Kieân trì laø quyeát taâm laøm ñeán cuøng, khoâng boû dôû giöõa chöøng, maëc dù -HS: Traû lôøi caù nhaân. có khó khăn, gian khổ hoaëc trôû ngaïi. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. -GV keát luaän: Ngaøy nay coù nhieàu doanh nghieäp vaø nhaø khoa hoïc treû, nhöõng hoä noâng daân laøm kinh teá gioûi… Hoï ñaõ laøm giaøu cho baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi baèng söï sieâng naêng, kieân trì. 4- Cuûng coá: (10 phuùt) -GV cho HS laøm baøi taäp traéc nghieäm sau: Ñaùp aùn: a, c, ñ Ngöôøi sieâng naêng, kieân trì laø ngöôøi: a/ Mieät maøi trong coâng vieäc. b/ Laø ngöôøi chæ mong hoaøn thaønh nhieäm vuï. c/ Laøm vieäc thöôøng xuyeân ñieàu ñaën. d/ Laøm theo yù thích, gian khoå khoâng laøm. ñ/ Laáy caàn cuø ñeå buø cho khaû naêng cuûa mình. e/ Hoïc baøi quaù nöûa ñeâm. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø tìm caùc caâu tuïc ngöõ, ca dao noùi veà tính sieâng naêng , kieân trì ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 7 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn :………………… Tuaàn: 3 Tieát theo PPCT: 3 SIEÂNG NAÊNG, KIEÂN TRÌ (T2) I- Muïc tieâu : 1- Kiến thức: -Nêu được thế nào là siêng năng, kiên trì. -Hiểu được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì. 2- Kĩ năng: -Tự đánh giá được hành vi của bản thân và của người khác về siêng năng, kiên trì.trong học tập, lao động... -Biết siêng năng, kiên trì.trong học tập, lao động và các hoạt động sống hằng ngày. 3- Thaùi ñoä: Quý trọng những người siêng năng, kiên trì, không đồng tình với những biểu hiện của sự lười biếng, hay nản lòng. *KNS: -Kĩ năng xác định giá trị (xác định siêng năng, kiên trì là một giá trị của con người) -Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi, việc làm thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1- Giaùo vieân : -SGK, SGV GD CD 6. Baøi taäp tình huoáng. -Chuyeän keå veà caùc taám göông danh nhaân. 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 6. Söu taàm Tuïc ngöõ, ca dao veà siêng năng, kiên trì. -Đọc mục truyện ñoïc “ Baùc Hoà töï hoïc ngoaïi ngöõ ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức các hoạt động học tập: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Theá naøo laø sieâng naêng, kieân trì ? Cho ví duï. -Traùi voùi sieâng naêng, kieân trì laø gì ? Cho ví duï. 3- Tieán haønh baøi hoïc: a) Phöông phaùp giaûng daïy: -Ñoäng naõo. Thaûo luaän nhoùm. Nghieân cöùu tröôøng hôïp ñieån hình. -Giaûi quyeát tình huoáng. Lieân heä thöïc teá. b) Caùc böôùc cuûa hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ4- Tìm bieåu hieän cuûa sieâng 8 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 naêng, kieân trì trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng. (13 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc bieåu hieän cuûa sieâng naêng, kieân trì trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng -GV: Chia lôùp thaønh 3 nhoùm thaûo luaän theo 3 chuû ñeà sau: N1- Bieåu hieän cuûa sieâng naêng, kieân trì trong hoïc taäp . N2- Bieåu hieän cuûa sieâng naêng, kieân trì trong lao ñoäng. N3- Bieåu hieän cuûa sieâng naêng, kieân trì trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán . -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính HÑ5- Tìm hieåu yù nghóa cuûa sieâng naêng, kieân trì. (10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa sieâng naêng, kieân trì trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng -GV: Cho HS laøm baøi taäp d trong SGK: Tìm nhöõng caâu tuïc ngöõ, ca dao noùi veà sieâng naêng, kieân trì. -Theo em, sieâng naêng, kieân trì coù yù nghóa nhö theá naøo ? -HS: Traû lôøi caù nhaân. -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. HÑ 6- Luyeän taäp: (15 phuùt} Muïc tieâu: Giuùp HS cuûng coá kieán thöùc, reøn luyeän thaùi ñoä, haønh vi -GV: cho HS laøm caùc baøi taäp a, b trong SGK. -BT a: GV treo baûng phuï coù ghi saün 1- Hoïc taäp: Ñi hoïc chuyeân caàn, chaêm chæ laøm baøi, baøi khoù khoâng naûn chí, töï giaùc hoïc, coù keá hoaïch hoïc taäp, ñaït keát quaû cao…. 2- Lao ñoäng: Chaêm laøm vieäc nhaø, khoâng ngaïi khoù, khoâng boû dôû coâng vieäc, mieät maøi vôùi coâng vieäc, tìm toøi saùng taïo… 3- Hoaït ñoäng khaùc: Kieân trì luyeän taäp TDTT, baûo veä moâi tröôøng, phoøng choáng teä naïn xaõ hoäi, xoaù ñoùi giaûm ngheøo … -Tay laøm haøm nhai. -Sieâng laøm thì coù. -Mieäng noùi tay laøm. -Kieán tha laâu cuõng ñaày toå. -Caàn cuø buø khaû naêng -Coù coâng maøi saét, coù ngaøy neân kim *Sieâng naêng,kieân trì giuùp con ngöôøi thaønh coâng trong coâng vieäc vaø trong cuoäc soáng. 9 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 BT a vaø goïi 1 HS leân baûng ñaùnh daáu cheùo vaøo oâ troáng ñeå tìm nhöõng caâu theå hieän tính sieâng naêng, kieân trì. -BT b: GV choïn moät HS chaêm, hoïc gioûi keå laïi mình ñaõ theå hieän tính sieâng naêng, kieân trì nhö theá naøo cho caû lôùp nghe. -Trong nhöõng caâu tuïc ngöõ, thaønh ngöõ sau ñaây, caâu naøo noùi veà sieâng naêng, kieân trì ? a/ Möa laâu thaám ñaát. b/ Lieäu côm , gaép maém. c/ Aên kó no laâu, caøy saâu luùa toát. d/ Löôøi ngöôøi khoâng öa. ñ/ Chaân laám tay buøn. e/ vieäc hoâm nay ñeå ñeán ngaøy mai. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -GV: Cho HS nhaéc laïi khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa sieâng naêng, kieân trì. -GV: Höôùng daãn HS laäp baûng töï ñaùnh giaù quaù trình reøn luyeän tính sieâng naêng, kieân trì haøng ngaøy cuûa baûn thaân theo 3 noäi dung: Hoïc taäp, coâng vieäc ôû tröôøng vaø coâng vieäc ôû nhaø. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm baøi taäp coøn laïi trong SGK vaøø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “ Thaûo vaø Haø” cuûa baøi “ Tieát kieäm” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. Caùc caâu ñuùng 1, 2 HS töï lieân heä baûn thaân. Caùc caâu ñuùng: a, c, ñ HS nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc. 10 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn :………………… Tuaàn: 4 Tieát theo PPCT: 4 TIEÁT KIEÄM I-Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Nêu được thế nào là tiết kiệm. Hiểu được ý nghĩa của sống tiết kiệm. -Hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa tieát kieäm ñoái vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng. -Hieåu ñöôïc söï tieát kieäm cuûa Baùc Hoà laø theå hieän söï quyù troïng keát quaû lao ñoäng cuûa xaõ hoäi. 2- Kó naêng: -Biết nhận xét, đánh giá việc xử dụng sách vở, đồ dùng, tiền của, thời gian của bản thân và người khác. -Biết đưa ra cách xử lí phù hợp, thể hiện tiết kiệm đồ dùng, tiền bạc, thời gian công sức trong các tình huống. -Biết sử dụng sách vở, đồ dùng, tiền bạc, thời gian một cách hợp lí, tiết kiệm. -Bieát phaân bieät nhöõng vieäc laøm ñuùng hoaëc sai ñoái vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng. 3- Thaùi ñoä: -Öa thích loái soáng tieát kieäm, khoâng thích loái soáng xa hoa, laõng phí. -Uûng hoä nhöõng vieäc laøm tieát kieäm baûo veä moâi tröôøng, phaûn ñoái vieäc laøm laõng phí, huûy hoaïi moâi tröôøng. -Thöôøng xuyeân hoïc taäp taám göông cuûa Baùc veà tieát kieäm vaø coù yù thöùc thöïc haønh tieát kieäm choáng laõng phí. *KNS: -Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi, việc làm thực hiện tiết kiệm và những hành vi phung phí của cải vật chất, sức lực, thời gian và những hành vi keo kiệt, bủn xỉn. -Kĩ năng thu thập vaø xử lí thoâng tin về thöïc haønh tiết kiệm. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1- Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 6. Nhöõng caâu chuyeän veef taám göông tieát kieäm cuûa Baùc Hoà.Nhöõng vuï vieäc tieâu cöïc laøm thaát thoaùt taøi saûn cuûa nhaø nöôùc. -Tuïc ngöõ, ca dao, danh ngoân noùi veà tieát kieäm . 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 6. Söu taàm Tuïc ngöõ, ca dao, danh ngoân noùi veà tieát kieäm. -Đọc mục truyện ñoïc “ Thaûo vaø Haø ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp : 2- KTBC: 11 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 -Neâu bieåu hieän cuûa haønh vi theå hieän tính sieâng naêng, kieân trì cuûa baûn thaân em veà: Hoïc taäp, coâng vieäc ôû tröôøng , coâng vieäc ôû nhaø ? -Tieát kieäm coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ? -GV: nhaän xeùt cho ñieåm . 3- Tieán haønh baøi hoïc : a- Phöông phaùp giảng dạy: -Thaûo luaän nhoùm. Phaân tích xöû lyù tình huoáng. -Nghiên cứu trường hợp điển hình. Lieân heä thöïc teá. b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính Truyeän ñoïc: “ Thaûo vaø Haø”ø. 1- Haø xin tieàn meï ñeå lieân hoan vôùi baïn. Thaûo khoâng nhaän tieàn thöôûng cuûa meï . 2-Tröôùc khi ñeán nhaø Thaûo, Haø muoán xin tieàn ñeå lieân hoan vôùi baïn. Sau khi nghe cuoäc ñoái thoaïi giöõa meï con Thaûo, Haø thaáy hoái haän veà vieäc laøm cuûa mình . 3- Haø khoâng bieát thöông meï vaø khoâng bieát tieát kieäm khaùc hoaøn toaøn vôùi Thaûo. 4- Phaûi bieát tieát kieäm trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø trong sinh hoaït haøng ngaøy. * Tieát kieäm laø bieát söû duïng moät caùch hôïp lí, ñuùng möùc cuûa caûi vaät chaát, thôøi gian, söùc löïc cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc. 12 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 -Söû duïng hôïp lí, tieát kieäm nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân (röøng, ñoäng-thöïc vaät, khoaùng saûn…), tieát kieäm ñieän, nöôùc saïch, laøm giaûm löôïng raùc thaûi ra moâi tröôøng... -Tieát kieäm ñem laïi cuoäc soáng aám no, haïnh phuùc cho caù nhaân, gia ñình vaø xaõ hoäi, laøm cho daân giaøu, nöôùc maïnh. * Veà ñaïo ñöùc: Ñaây laø moät phaåm chaát toát ñeïp, theå hieän söï quyù troïng keát quaû lao ñoäng cuûa mình vaø cuûa xaõ hoäi, quyù troïng moà hoâi, coâng söùc, trí tueä cuûa con ngöôøi. * Veà kinh teá: Tieát kieäm giuùp ta tích luõy voán ñeå phaùt trieån kinh teá gia ñình vaø kinh teá ñaát nöôùc. * Veà vaên hoùa: Tieát kieäm theå hieän loái soáng coù vaên hoùa. * ÔÛ gia ñình: aên maëc giaûn dò, tieâu duøng ñuùng möùc, taän duïng ñoà cuõ, khoâng laõng phí phoâ tröông , khoâng laõng phí thôøi gian ñeå chôi, khoâng laõng phí ñieän nöôùc... * ÔÛ nhaø tröôøng: ra vaøo lôùp ñuùng giôø,giöõ gìn baøn gheá,taét ñieän, quaït khi ra veà.Khoâng veõ leân baøn gheá, boâi baån töôøng, duøng nöôùc xong khoùa laïi.... * ÔÛ xaõ hoäi: Giöõ gìn taøi nguyeân thieân nhieân, khoâng haùi hoa ôû coâng vieân, tieát kieäm ñieän nöôùc, khoâng la caø, nghieän ngaäp... - HS lieân heä caâu chuyeän “ Töø ñoâi deùp ñeán chieác xe oâ toâ”: (Baùc mang ñoâi deùp laøm töø moät chieác loáp oâ toâ laáy ñöôïc cuûa Phaùp suoát möôøi maáy naêm vaø coøn mang trong luùc ñi 13 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 thaêm AÁn Ñoä. Baùc ñi laøm haøng ngaøy baèng chieác xe “ Pa-bieát-ña” saûn xuaát taïi Lieân Xoâ ñaõ cuõ). Sau ngaøy tuyeân boá ñoäc laäp 2-9-45 Baùc Hoà ñaõ ra lôøi keâu goïi moïi ngöôøi tieát kieäm löông thöïc ñeå giuùp ñoàng baøo ngheøo vaø Baùc ñaõ göông maãu thöïc hieän tröôùc baèng caùch moãi tuaàn nhòn aên moät böõa, boû soá gaïo aáy vaøo huõ gaïo cöùu ñoùi… -BT a: caùc caâu ñuùng: 1, 3, 4. -BT b: Tieâu duøng xa hoa, laõng phí tieàn cuûa, thôøi gian… Laøm cho cuoäc soáng caøng ngheøo khoù, khi gaëp thieân tai, tai naïn khoâng coù khaû naêng vöôït qua. HÑ1- Giôùi thieäu baøi: (3 phuùt) -GV: Moät ngöôøi bieát chaêm chæ, beàn bæ laøm vieäc ñeå coù thu nhaäp cao, nhöng neáu khoâng bieát tieát kieäm trong tieâu duøng thì cuoäc soáng vaãn bò ngheøo khoå. Ñeå hieåu roõ hôn veà lôïi ích cuûa tieát kieäm, chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm tieát kieäm: (15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc theá naøo laø tieát kieäm, trong ñoù coù hình thöùc tieát kieäm nhaèm baûo veä moâi tröôøng. -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. -GV: Chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau : N1- Sau khi nhaän ñöôïc giaáy baùo vaøo lôùp 10, Thaûo vaø Haø coù thaùi ñoä nhö theá naøo ? N2-Haø coù suy nghó gì tröôùc vaø sau khi ñeán nhaø Thaûo ? N3- Em coù nhaän xeùt gì veà vieäc laøm cuûa Haø vaø Thaûo sau khi nhaän ñöôïc giaáy baùo vaøo lôùp 10 ? N4- Qua caâu chuyeän treân, em ruùt ra ñöôïc 14 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 baøi hoïc gì cho mình ? Em töï thaáy ñoâi luùc mình gioáng Haø hay Thaûo ? -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän, cöû ñaïi dieän trình baøy yù kieán. -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. * Qua caâu chuyeän veà Thaûo vaø Haø em hieåu theá naøo laø tieát kieäm ? HÑ3- Tìm hieåu yù nghóa cuûa tieát kieäm: (10 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS thaáy ñöôïc lôïi ích cuûa tieát kieäm laø laøm giaøu cho mình, cho gia ñình vaø xaõ hoäi -GV: Toå chöùc cho caû lôùp thaûo luaän veà yù nghóa cuûa tieát kieäm : -Theo em, nhöõng hình tieát kieäm naøo coù taùc duïng baûo veä moâi tröôøng vaø taøi nguyeân thieân nhieân ? -Tieát kieäm thì coù lôïi gì cho baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi ? * Tieát kieäm coù yù nghóa nhö theá naøo veà maët ñaïo ñöùc, kinh teá, vaên hoùa ? -HS: suy nghó traû lôøi -HS:caû lôùp nhaän xeùt boå sung . HÑ4: Lieân heä thöïc teá: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS coù yù thöùc reøn luyeän tính tieát kieäm, hoïc taäp taám göông thöïc haønh tieát kieäm cuûa Baùc Hoà. -GV neâu caâu hoûi: -Caàn phaûi reøn luyeän tính tieát kieäm ôû gia ñình, nhaø tröôøng, xaõ hoäi nhö theá naøo ? 15 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 -Em haõy neâu vaøi ví duï veà taám göông thöïc haønh tieát kieäm cuûa Baùc Hoà maø em bieát ? -HS: Traû lôøi caù nhaân -HS :Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -GV: Cho HS nhaéc laïi khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa tieát kieäm. -GV: Cho HS laøm baøi taäp a,b trong SGK. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “ Em Thuûy ” cuûa baøi “ Leã ñoä” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. 16 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 Teân baøi soaïn: Ngaøy soaïn :………………… Tuaàn: 5 Tieát theo PPC : 5 LEÃ ÑOÄ I-Muïc tieâu: 1- Kieán thöùc: -Nêu được thế nào là lễ độ . -Hiểu được ý nghĩa của việc cư xử lễ độ đối với mọi người. 2- Kó naêng: -Biết nhận xét , đánh giá hành vi của bản thân của người khác veà lễ độ trong giao tiếp ứng xử. -Biết đưa ra cách ứng xử phù hợp thể hiện lễ độ trong các tình huống giao tiếp . -Biết cư xử lễ độ với mọi người xung quanh. 3- Thaùi ñoä: Đồng tình, ủng hộ các hành vi cư xử lễ độ với mọi người; không đồng tình với những hành vi thiếu lễ độ. *KNS: -Kĩ năng giao tiếp ứng xử lễ độ với mọi người. -Kĩ năng thể hiện sự tự trọng trong giao tiếp với người khác. -Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá những hành vi lễ độ và thiếu lễ độ. II- Chuẩn bị của GV vaø HS: 1- Giaùo vieân: -SGK, SGV GDCD 6. Caâu chuyeän keå, ca dao, tuïc ngöõ veà leã ñoä. -Ca dao, tuïc ngöõ , caâu chuyeän keå veà söï leã ñoä . 2- Hoïc sinh: -SGK GDCD 6. Söu taàm caâu chuyeän keå, ca dao, tuïc ngöõ veà leã ñoä. -Đọc mục truyện ñoïc “ Em Thuûy ” và chuẩn bị các câu hỏi ở phần gợi ý trong SGK trước ở nhà. III- Tổ chức caùc hoaït ñoäng Hoïc taäp: 1- OÅn ñònh lôùp: 2- KTBC: -Tieát kieäm laø gì ? Neâu yù nghóa cuûa tieát kieäm veà maët ñaïo ñöùc, kinh teá vaø vaên hoùa. -Neâu ích lôïi cuûa caùch soáng tieát kieäm vaø taùc haïi cuûa loái soáng traùi vôùi tieát kieäm ? 3- Tieán haønh baøi hoïc : a- Phöông phaùp giảng dạy: 17 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 -Thaûo luaän nhoùm. Xöû lyù tình huoáng. -Đóng vai, ñaøm thoaïi. Lieân heä thöïc teá. b- Caùc bước cuûa hoạt ñộng: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính HÑ1-Giôùi thieäu baøi: (3 phuùt) -GV: Haøng ngaøy tröôùc khi ra khoûi nhaø ñi hoïc, vieäc ñaàu tieân em phaûi laøm laø gì ? Chaøo oâng baø, cha meï. Caû lôùp ñöùng Khi coâ giaùo vaøo lôùp, vieäc ñaàu tieân caùc em nghieâm chaøo coâ giaùo. laøm laø gì ? -HS neâu yù kieán caù nhaân. -GV: Ghi toùm taét vaø phaân loaïi yù kieán cuûa HS leân baûng. -GV: Daãn daét vaøo baøi hoïc: Khi giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc, chuùng ta phaûi theå hieän söï ñuùng möïc, leã ñoä. Vaäy, theá naøo laø leã ñoä vaø yù nghóa cuûa vieäc cö xöû leã ñoä trong cuoäc soáng laø gì, chuùng ta seõ tìm hieåu qua baøi hoïc hoâm nay. HÑ2- Tìm hieåu khaùi nieäm leã ñoä: (15 phuùt) Muïc tieâu: Giuùp HS hieåu ñöôïc theá naøo laø leã ñoä. -GV: Cho HS ñoïc truyeän trong SGK. Truyeän ñoïc: “ Em Thuûy ” -HS: Ñoïc baøi, caû lôùp theo doõi ôû SGK . - GV: chia lôùp thaønh 4 nhoùm thaûo luaän caùc caâu hoûi sau : N1- Em haõy keå laïi nhöõng vieäc laøm cuûa 1- Giôùi thieäu khaùch vôùi baø noäi, keùo Thuûy khi khaùch ñeán nhaø ? gheá môøi khaùch ngoài, pha traø môøi baø noäi vaø khaùch. Xin pheùp baø noùi chuyeän, giôùi thieäu veà boá meï, keå laïi chuyeän hoïc haønh, hoaït ñoäng Ñoaøn, Ñoäi ôû lôùp, ôû tröôøng. Thuûy tieãn khaùch vaø heïn gaëp laïi. N2- Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû 2- Thuyû nhanh nheïn, kheùo leùo, lòch söï cuûa baïn Thuyû trong truyeän ? khi tieáp khaùch. Bieát toân troïng baø vaø khaùch. Laøm vui loøng khaùch vaø ñeå laïi aán töôïng toát ñeïp vôùi khaùch. N3- Em coù suy nghó gì veà Thuyû qua caâu 3- Thuûy theå hieän laø moät hoïc sinh chuyeän treân ? ngoan, leã pheùp. N4- Em hoïc taäp ôû baïn Thuyû ñieàu gì ? 4- Hoïc taäp söï kheùo leùo lòch söï, aân caàn, -HS: Caùc nhoùm thaûo luaän vaø cöû ñaïi vui veû trong khi tieáp khaùch, söï leã pheùp, dieän trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình. toân troïng, quyù meán cuûa mình ñoái vôùi moïi -HS: Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå ngöôøi. 18 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 sung. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính. - keát luaän: Caàn phaûi theå hieän söï leã ñoä trong giao tieáp öùng xöû ôû moïi nôi, moïi luùc. * GV: Qua caâu chuyeän cuûa baïn Thuûy, em hieåu theá naøo laø leã ñoä ? * Leã ñoä laø caùch cö xöû ñuùng möïc cuûa moãi ngöôøi trong khi giao tieáp vôùi ngöôøi khaùc. HÑ3- Tìm hieåu caùc bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa leã ñoä: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc caùc bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa leã ñoä trong cuoäc soáng. *Caùch tieán haønh:Ñoäng naõo. -GV: Neâu vaán ñeà cho caû lôùp thaûo luaän: +Trong gia ñình: Kính troïng, bieát ôn, +Haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa leã ñoä leã pheùp,vaâng lôøi oâng baø, cha meï; Quyù trong gia ñình ? troïng, nhöôøng nhòn, hoøa thuaän, ñoaøn keát vôùi anh, chò, em. +Trong tröôøng, lôùp: Kính troïng, leã +Haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa leã ñoä pheùp, bieát ôn, thaày coâ, vaø caùc caùn boä trong tröôøng, lôùp ? nhaân vieân nhaø tröôøng. Ñoaøn keát, thaân aùi, hoøa nhaõ vôùi baïn beø. +Trong xaõ hoäi: Kính troïng, leã +Haõy neâu nhöõng bieåu hieän cuûa leã ñoä pheùp vôùi ngöôøi giaø, nhöôøng nhòn em trong xaõ hoäi ? nhoû.Cö xöû ñaøng hoaøng, lòch söï vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. * Theå hieän söï toân troïng, quan taâm ñoái +Haõy neâu yù nghóa cuûa vieäc cö xöû leã ñoä vôùi moïi ngöôøi. ñoái vôùi moïi ngöôøi? Laø bieåu hieän cuûa ngöôøi coù vaên hoùa, -HS: Traû lôøi caù nhaân. coù ñaïo ñöùc, coù loøng töï troïng, do ñoù ñöôïc -HS: Caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. moïi ngöôøi quyù meán. -GV: Keát luaän, choát laïi yù chính Laøm cho quan heä cuûa moïi ngöôøi trôû neân toát ñeïp, xaõ hoäi vaên minh, tieán boä. HÑ4- Ñoùng vai: (10 phuùt) Muïc tieâu: HS bieát cö xöû leã ñoä trong moät soá tình huoáng cuï theå. -GV: Chia lôùp thaønh 2 nhoùm giao cho moãi nhoùm moät tình huoáng ñeå ñoùng vai. TH1: Moät cuï giaø ôû noâng thoân ra Haø Noäi hoûi thaêm moät em HS ñöôøng ñi ñeán Beänh vieän Baïch Mai . TH2: Nhaø em coù khaùch ôû queâ ra chôi maø luùc ñoù boá meï em khoâng coù ôû nhaø. 19 GIAÙO DUÏC COÂNG DAÂN 6 -Caùc nhoùm HS thaûo luaän, chuaån bò ñoùng vai. -Caùc nhoùm leân ñoùng vai. -Thaûo luaän sau moãi nhoùm ñoùng vai. * Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû cuûa caùc baïn trong tình huoáng ? * Theo em trong tình huoáng ñoù, caùch cö xöû naøo laø phuø hôïp nhaát ? * Keát luaän: GV nhaän xeùt, choát laïi caùch öùng xöû phuø hôïp trong moãi tình huoáng. 4- Cuûng coá: (5 phuùt) -GV cho HS nhaéc laïi khaùi nieäm vaø yù nghóa cuûa leã ñoä. -GV; cho HS laøm caùc baøi taäp a, c trong SGK trang 11 . -HS:nhaän xeùt suy nghó traû lôøi .Caû lôùp nhaän xeùt boå sung . -GV: Keát luaän vaø choát laïi yù ñuùng. 5- Daën doø: (2 phuùt) HS laøm baøi taäp coøn laïi trong SGK vaø ñoïc tröôùc muïc truyeän ñoïc: “Giöõ luaät leä chung” cuûa baøi “ Toân troïng kyû luaät ” ñeå chuaån bò cho tieát hoïc sau. + BT a: -Coù leã ñoä: Caùc caâu: 1, 3, 5, 6 -Thieáu leã ñoä: Caùc caâu: 2, 4, 7, 8 + BT c: Chöõ leã theo nghóa roäng laø ñaïo ñöùc, hoïc ñaïo laøm ngöôøi tröôùc roài môùi hoïc kieán thöùc vaên hoùa vaøkhoa hoïc sau. 20
- Xem thêm -