Tài liệu Giáo án gdcd 6 cả năm_cktkn_bộ 6

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ngµy so¹n: 25 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 3 tiÕt 5 líp 6A ngµy 27 th¸ng 8 n¨m 2013 Thø 6 tiÕt 1 líp 6B ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2013 TiÕt 1. Tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ. A. Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp HS hiÓu biÕt nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tù ch¨m sãc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ. - ý nghÜa cña viÖc tù ch¨m sãc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ. - Cã ý thøc thêng xuyªn rÌn luyÖn th©n thÓ, gi÷ g×n vµ ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n. - BiÕt vËn ®éng mäi ngêi cïng tham gia vµ hëng øng phong trµo thÓ dôc, thÓ thao. B. ChuÈn bÞ. - SGK, SGV, tµi liÖu. - Tranh ¶nh bµi 6 ttrong bé tranh GDCD; giÊy khæ A3 + bót d¹; B¸o søc khoÎ vµ ®êi sèng; tôc ng÷ ca dao ViÖt Nam nãi vÒ søc khoÎ vµ ch¨m sãc søc khoÎ. - Máy chiếu C. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Giíi thiÖu bµi: Cha «ng ta thêng nãi: “Cã søc khoÎ lµ cã tÊt c¶, søc khoÎ quÝ h¬n vµng”. NÕu ®îc íc muèn th× ®iÒu íc ®Çu tiªn cña con ngêi lµ søc khoÎ. §Ó hiÓu ®îc ý nghÜa cña søc khoÎ nãi chung vµ tù ch¨m sãc søc søc khoÎ cña mçi c¸ nh©n nãi riªng, chóng ta sÏ nghiªn cøu bµi häc h«m nay. 2. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu I. T×m hiÓu bµi. TruyÖn ®äc: “Mïa hÌ k× diÖu” bµi. - Gäi HS ®äc truyÖn “Mïa hÌ k× diÖu” - HS ®äc truyÖn. ? §iÒu k× diÖu nµo ®· ®Õn víi Minh - Mïa hÌ nµy Minh ®îc ®i tËp b¬i vµ biÕt b¬i. trong mïa hÌ qua? ? V× sao Minh cã ®îc ®iÒu k× diÖu Êy? - Minh ®îc thÇy gi¸o Qu©n híng dÉn c¸ch ? Søc khoÎ cã cÇn cho mçi ngêi hay luyÖn tËp. kh«ng? V× sao? - Con ngêi cã søc khoÎ th× tham gia tèt Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng nh: häc tËp, lao ®éng, vui ch¬i, gi¶i trÝ... néi dung bµi häc. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm, ghi II. Néi dung bµi häc. kÕt qu¶ th¶o luËn vµo giÊy A3. ? Em h·y giíi thiÖu h×nh thøc tù ch¨m - HS th¶o luËn vµ cö ®¹i diÖn tr×nh bµy, sãc, gi÷ g×n søc khoÎ vµ rÌn luyÖn th©n c¸c nhãm nh©n xÐt bæ sung. thÓ? - GV nhËn xÐt, bæ sung. * Søc khoÎ lµ vèn quÝ nhÊt cña con ngêi. - GV kÕt luËn chuyÓn ý: Søc khoÎ lµ tµi Mçi ngêi ph¶i biÕt gi÷ g×n vÒ sinh c¸ s¶n v« gi¸. Kh«ng cã g× quÝ h¬n søc nh©n, ¨n uèng ®iÒu ®é. H»ng ngµy luyÖn khoÎ. Chóng ta cã søc khoÎ th× sÏ cã tËp thÓ dôc, n¨ng ch¬i thÓ thao ®Ó søc tÊt c¶. Cho nªn mçi ngêi chóng ta cÇn khoÎ ngµy cµng tèt h¬n. biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ cho b¶n th©n. TÝch cùc phßng bÖnh vµ ch÷a bÖnh. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm vÒ ý nghÜa cña viÖc tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ. * Søc khoÎ tèt gióp cho ta häc tËp tèt, lao - Chñ ®Ò: ®éng cã hiÖu qu¶, n¨ng suÊt cao; cuéc + Nhãm 1: Søc khoÎ ®èi víi häc tËp. + Nhãm 2: Søc khoÎ ®èi víi lao ®éng. sèng l¹c quan vui vÎ, tho¶i m¸i, yªu ®êi. + Nhãm 3: Søc khoÎ víi vui ch¬i gi¶i trÝ. - Sau th¶o luËn, c¸c nhãm trëng lªn 1 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o tr×nh bµy. ? NÕu kh«ng rÌn luyÖn tèt søc khoÎ th× hËu qu¶ sÏ nh thÕ nµo? - Häc tËp uÓ o¶i, mÖt mái, kh«ng tiÕp thu ®îc bµi gi¶ng, vÒ nhµ kh«ng lµm bµi -> kÕt qu¶ kÐm. - C«ng viÖc khã hoµn thµnh, cã thÓ ph¶i nghØ lµm, ¶nh hëng ®Õn tËp thÓ, gi¶m thu nhËp. - Tinh thÇn buån bùc, khã chÞu, ch¸n n¶n, - Tæ chøc trß ch¬i s¾m vai: kh«ng cã høng thó tham gia c¸c ho¹t + Mét häc sinh d¸ng ®iÖu mÖt mái, gÇy ®éng kh¸c. gß hay xin nghØ häc ®Ó xuèng phßng y tÕ. + Mét b¸c c«ng nh©n èm yÕu, nghØ viÖc ®Ó ch÷a bÖnh, nhµ nghÌo, con kh«ng ®îc ®i häc. GV: §Ó cã kÕt qu¶ häc tËp tèt, lao ®éng tèt, duy tr× cuéc sèng vui vÎ, h¹nh phóc th× ph¶i x¸c ®Þnh ý nghÜa cña viÖc ch¨m sãc søc khoÎ ®Ó cã søc khoÎ tèt. - Giao bµi tËp cho HS: §¸nh dÊu x vµo ý kiÕn ®óng. Bµi tËp nhanh: - ¡n uèng ®iÒu ®é, ®ñ chÊt dinh dìng - ¡n Ýt, kiªng khem ®Ó gi¶m c©n - ¡n thøc ¨n cã chøa ®ñ ®¹m, can xi, s¾t, kÏm....th× chiÒu cao ph¸t triÓn sím. - Nªn ¨n c¬m Ýt, ¨n vÆt nhiÒu - Hµng ngµy tËp luyÖn TDTT - Phßng bÖnh h¬n ch÷a bÖnh - VÖ sinh c¸ nh©n kh«ng liªn quan ®Õn søc khoÎ - Hót thuèc l¸ cã h¹i cho søc khoÎ. - Khi m¾c bÖnh tÝch cùc ch÷a bÖnh triÖt Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS gi¶i ®Ó. III. Bµi tËp. quyÕt bµi tËp. - Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm bµi tËp a. ? H·y kÓ mét viÖc lµm chøng tá em BT a. HS lªn b¶ng thùc hiÖn. biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n? BTb. HS tù béc lé. ? Em biÕt g× vÒ t¸c h¹i cña viÖc nghiÖn thuèc l¸, rîu, bia ®Õn søc khoÎ con ng- BTc. HS tù béc lé. êi? ? Em h·y tù ®Æt cho m×nh mét kÕ ho¹ch luyÖn tËp thÓ dôc, thÓ thao ®Ó BT d. HS tù lËp kÕ ho¹ch. ngêi m¹nh khoÎ? - GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. E. Cñng cè, dÆn dß. 1. H·y cho biÕt nh÷ng ho¹t ®éng cô thÓ ë ®Þa ph¬ng em vÒ rÌn luyÖn søc khoÎ. 2. Su tÇm ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ søc khoÎ: C¬m kh«ng rau nh ®au kh«ng thuèc; ¡n kÜ no l©u, cµy s©u tèt lóa; Cµng giµ, cµng dÎo cµng dai; Thµ vo sù mµ ¨n c¬m hÈm cßn h¬n ®eo bÖnh mµ uèng s©m nhung... --------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ngµy so¹n: 31 th¸ng 8 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 3 tiÕt 5 líp 6A ngµy 03 th¸ng 9 n¨m 2013 Thø 6 tiÕt 1 líp 6B ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2013 TiÕt 2. Siªng n¨ng, kiªn tr× A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS: - N¾m ®îc thÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr× vµ c¸c biÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×. - ý nghÜa cña siªng n¨ng, kiªn tr×. - Cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. B. ChuÈn bÞ: - SGK, SGV, tµi liÖu. - Nh÷ng tÊm g¬ng vÒ c¸c danh nh©n. - Tranh bµi 1 trong bé thùc hµnh GDCD 6. - Máy chiếu C. KiÓm tra bµi cò: 1- H·y kÓ mét viÖc lµm chøng tá em biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n? 2- H·y tr×nh bµy kÕ ho¹ch luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao? D. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Giíi thiÖu bµi: Nhµ c« Mai cã hai ngêi con trai, chång c« lµ bé ®éi ë xa, mäi viÖc trong gia ®×nh ®Òu do ba mÑ con c« c« xoay xë. Hai con trai cña c« rÊt ngoan. Mäi c«ng viÖc trong nhµ: röa b¸t, quÐt nhµ, giÆt giò, c¬m níc ®Òu do hai con trai c« lµm. Hai anh em cßn rÊt cÇn cï, chÞu khã häc tËp. N¨m nµo hai anh em còng ®¹t häc sinh giái. C©u chuyÖn kÓ trªn nãi lªn ®øc tÝnh g× cña hai anh em con c« Mai? §øc tÝnh ®ã ®îc biÓu hiÖn nh thÕ nµo? ý nghÜa g×? Chóng ta nghiªn cøu bµi häc h«m nay. 2. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 3 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu bµi. - Gäi HS ®äc truyÖn “B¸c Hå tù häc ngo¹i ng÷” ? B¸c Hå cña chóng ta biÕt mÊy thø tiÕng? - GV bæ sung: B¸c cßn biÕt tiÕng §øc, ý, NhËt...®Õn níc nµo B¸c còng häc tiÕng ®ã. ? B¸c ®· tù häc nh thÕ nµo? I. T×m hiÓu bµi: TruyÖn ®äc “B¸c Hå tù häc ngo¹i ng÷” - HS béc lé dùa vµo SGK. - B¸c häc thªm vµo 2 giê nghØ (trong ®ªm). B¸c nhê thuû thñ gi¶ng bµi, viÕt 10 tõ míi vµo tay, võa lµm võa häc; s¸ng sím vµ buæi chiÒu tù häc ë vên hoa; ngµy nghØ trong tuÇn B¸c häc víi gi¸o s ngêi Italia; B¸c tra tõ ®iÓn, nhê ngêi níc ngoµi gi¶ng. - B¸c kh«ng ®îc häc ë trêng líp; B¸c lµm phô bÕp trªn tµu, thêi gian lµm viÖc cña B¸c ? B¸c ®· gÆp khã kh¨n g× trong häc tõ 17- 18 giê trong mét ngµy, tuæi cao B¸c vÉn häc. tËp? - GV bæ sung: B¸c häc ngo¹i ng÷ trong lóc B¸c võa lao ®éng kiÕm sèng võa t×m hiÓu cuéc sèng c¸c níc, t×m - C¸ch häc cña B¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. hiÓu ®êng lèi c¸ch m¹ng... ? C¸ch häc cña B¸c thÓ hiÖn ®øc tÝnh + B¸c Hå cã lßng quyÕt t©m vµ sù kiªn tr×. + §øc tÝnh siªng n¨ng ®· gióp B¸c thµnh g×? c«ng trong sù nghiÖp. - GV kÕt luËn vµ chuyÓn ý: B¸c Hå häc trong nhµ trêng kh«ng nhiÒu. Nhng nhê lßng quyÕt t©m vµ sù kiªn tr× tù häc mµ B¸c ®· nãi ®îc nhiÒu thø tiÕng níc ngoµi. §øc tÝnh ®ã cña B¸c ®· lµ tÊm g¬ng cho c¸c thÕ hÖ con, ch¸u ViÖt Nam noi theo. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¸i niÖm siªng n¨ng, kiªn tr×. - GV: D©n téc ta cã truyÒn thèng lao ®éng cÇn cï, siªng n¨ng. Tr¶i qua hµng ngh×n n¨m lÞch sö dùng níc vµ gi÷ níc mµ thµnh c«ng cña hä lµ nhê tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. ? Em h·y kÓ tªn nh÷ng danh nh©n mµ em biÕt nhê cã tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× mµ thµnh c«ng xuÊt s¾c trong sù nghiÖp cña m×nh? ? Trong líp cña chóng ta, b¹n nµo cã ®øc tÝnh siªng n¨ng trong häc tËp?GV: Ngµy nay cã nhiÒu nhµ doanh nghiÖp trÎ, nhµ khoa häc trÎ, nh÷ng hé n«ng d©n lµm kinh tÕ giái...Hä ®· lµm giµu cho b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· héi b»ng sù siªng n¨ng, kiªn tr×. - GV giao bµi tËp tr¾c nghiÖm (®¸nh dÊu x vµo ý kiÕn mµ em ®ång ý) II. Néi dung bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? - Nhµ b¸c häc Lª QuÝ §«n; GS- b¸c sÜ T«n ThÊt Tïng; Nhµ n«ng häc- L¬ng §×nh Cña; nhµ v¨n Nga M. Gorki, Nhµ b¸c häc Niu t¬n.... - HS liªn hÖ. - Ngêi siªng n¨ng: + Lµ ngêi yªu lao ®éng + MiÖt mµi trong c«ng viÖc. + Lµ ngêi chØ mong hoµn thµnh nhiÖm vô. + Lµm viÖc thêng xuyªn ®Òu ®Æn. + Lµm tèt c«ng viÖc kh«ng cÇn khen thëng. + Lµm theo ý thÝch, gian khæ kh«ng lµm. + LÊy cÇn cï ®Ó bï kh¶ n¨ng cña m×nh. 4 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o + V× nghÌo mµ thiÕu thèn. + Häc bµi qu¸ nöa ®ªm. * Siªng n¨ng lµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña con ngêi. Lµ sù cÇn cï, tù gi¸c, miÖt mµi, thêng xuyªn, ®Òu ®Æn. * Kiªn tr× lµ sù quyÕt t©m lµm ®Õn cïng dï cã gÆp khã kh¨n gian khæ. ? Theo em thÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? GV: Siªng n¨ng, kiªn tr× lµ phÈm chÊt, ®¹o ®øc cña mçi ngêi. §Ó ®¸nh gi¸ ®îc ®øc tÝnh nµy cÇn ph¶i th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ: häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. E. Cñng cè, dÆn dß: - Cñng cè kiÕn thøc bµi häc qua c¸c c©u hái kiÓm tra néi dung bµi häc. - T×m hiÓu tiÕp phÇn néi dung cßn l¹i cña bµi häc. - Su tÇm c¸c c©u tôc ng÷, ca dao, truyÖn cêi nãi vÒ ®øc tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr×. --------------------------------------------------------------------------------------------- Ngµy so¹n: 07 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 3 tiÕt 5 líp 6A ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2013 Thø 6 tiÕt 1 líp 6B ngµy 13 th¸ng 9 n¨m 2013 TiÕt 3. Siªng n¨ng, kiªn tr× A. Môc tiªu cÇn ®¹t: TiÕp tôc gióp cho HS hiÓu ®îc: 5 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o - ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr× vµ c¸c biÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×. - ý nghÜa cña siªng n¨ng, kiªn tr×. - Cã ý thøc rÌn luyÖn tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× trong häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. B. ChuÈn bÞ: - SGK, SGV, tµi liÖu. - Nh÷ng tÊm g¬ng vÒ c¸c danh nh©n. - Tranh bµi 1 trong bé thùc hµnh GDCD 6. - Máy chiếu C. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ siªng n¨ng, kiªn tr×? ? KÓ mét mÈu chuþªn hoÆc ®äc mét vµi c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ ®øc tÝnh siªng n¨ng? D. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Giíi thiÖu bµi: Siªng n¨ng, kiªn tr× lµ phÈm chÊt, ®¹o ®øc cña mçi ngêi. §Ó ®¸nh gi¸ ®îc ®øc tÝnh nµy cÇn ph¶i th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cô thÓ: häc tËp, lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña mçi c¸ nh©n. Nh÷ng biÓu hiÖn ®ã lµ g×? Chóng ta sÏ t×m hiÓu tiÕp bµi häc. 2. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn häc sinh 2. BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn tr×. t×m hiÓu nh÷ng biÓu hiÖn cña - Trong häc tËp: §i häc chuyªn cÇn, ch¨m chØ lµm bµi, cã kÕ ho¹ch trong häc tËp, bµi khã siªng n¨ng, kiªn tr×. - Chia nhãm th¶o luËn theo 3 chñ ®Ò: kh«ng n¶n chÝ, tù gi¸c häc, kh«ng ch¬i la cµ, C§1: BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn ®¹t kÕt qu¶ cao. - Lao ®éng: Ch¨m lµm viÖc nhµ, kh«ng bá dë tr× trong häc tËp. C§2: BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn c«ng viÖc, kh«ng ng¹i khã, MiÖt mµi víi c«ng viÖc, tiÕt kiÖm, t×m tßi s¸ng t¹o. tr× trong c¸c lÜnh vùc lao ®éng. C§3: BiÓu hiÖn cña siªng n¨ng, kiªn - Ho¹t ®éng kh¸c: Kiªn tr× luyÖn tËp TDTT; tr× trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng x· kiªn tr× ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n x· héi; b¶o vÖ m«i trêng; ®Õn víi ®ång bµo vïng s©u, héi kh¸c. vïng xa, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, d¹y ch÷. - Khi th¶o luËn xong cö 1 nhãm trëng ghi kÕt qu¶ lªn b¶ng. Häc tËp Lao ®éng Ho¹t ®éng kh¸c +Tay lµm hµm nhai. ? T×m nh÷ng c©u ca dao, tôc ng÷ nãi + Siªng lµm th× cã. + MiÖng nãi tay lµm. vÒ siªng n¨ng, kiªn tr×? + Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim. + KiÕn tha l©u ®Çy tæ. + CÇn cï bï kh¶ n¨ng. - ý nghÜa: Siªng n¨ng, kiªn tr× gióp cho con ngêi thµnh c«ng trong mäi lÜnh vùc trong ? Nªu ý nghÜa cña siªng n¨ng, kiªn cuéc sèng. tr×? GV: Nªu vÝ dô vÒ sù thµnh ®¹t cña: HS giái cña trêng; nhµ khoa häc trÎ thµnh ®¹t trªn c¸c lÜnh vùc; lµm kinh tÕ giái VAC; lµm giµu tõ søc lao ®éng cña chÝnh m×nh nhê siªng 3. Nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi siªng n¨ng, kiªn tr×. n¨ng. ? Nªu nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi siªng - Lêi biÕng, û l¹i, hêi hît, cÈu th¶.. - Ng¹i khã, ng¹i khæ, mau ch¸n n¶n.... n¨ng, kiªn tr× qua bµi tËp. §¸nh dÊu x vµo cét t¬ng øng. Hµnh vi Kh«ng Cã - CÇn cï, chÞu khã. 6 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o - Lêi biÕng û l¹i x - Tù gi¸c lµm viÖc - ViÖc h«m nay ®Ó x ngµy mai - UÓ o¶i, chÓnh m¶ng x - CÈu th¶, hêi hît x - §ïn ®Èy trèn tr¸nh x - Nãi Ýt lµm nhiÒu GV: Phª ph¸n nh÷ng biÓu hiÖn tr¸i víi siªng n¨ng, kiªn tr×. - Cã thÓ tæ chøc cho HS ®ãng vai hoÆc tiÓu phÈm minh ho¹. + Siªng n¨ng, kiªn tr×. + Kh«ng siªng n¨ng, kiªn tr×. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS lµm bµi tËp. - Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm bµi tËp. ? H·y kÓ l¹i mét viÖc lµm thÓ hiÖn tÝnh siªng n¨ng, kiªn tr× cña em? ? KÓ mét tÊm g¬ng kiªn tr×, vît khã trong häc tËp mµ em biÕt? ? Trong nh÷ng c©u tôc ng÷ thµnh ng÷ sau c©u nµo nãi vÒ sù siªng n¨ng, kiªn tr×. III. Bµi tËp: BTa(SGK) - HS lªn b¶ng thùc hiÖn. BTb (SGK) - HS tù béc lé. BTc( SGK) - HS tù kÓ. BT bæ sung: 1. - N¨ng nhÆt, chÆt bÞ. - §æ må h«i, s«i níc m¾t. - LiÖu c¬m g¾p m¾m. - Khen nÕt hay lµm, ai khen nÕt hay ¨n - Nu«i lîn ¨n c¬m n»m, nu«i t»m ¨n c¬m ®øng. - Siªng lµm th× cã, siªng häc th× hay. - NhËn xÐt, gi¶i thÝch c©u ®óng, sai. 2. Ghi vµo phiÕu ®¸nh gi¸. BiÓu hiÖn Siªng n¨ng, kiªn tr× - Lµm phiÕu ®iÒu tra nhanh. Ghi vµo phiÕu tù ®¸nh gi¸ m×nh ®· siªng Cã Cha n¨ng, kiªn tr× cha? - Häc bµi cò - Lµm bµi míi - Chuyªn cÇn - Gióp mÑ - Ch¨m sãc em - TËp TDTT... E. Cñng cè, dÆn dß. 1. LËp b¶ng tù ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh rÌn luyÖn siªng n¨ng, kiªn tr×. §¸nh gi¸ c¶ tuÇn víi 3 néi dung: häc tËp, c«ng viÖc ë trêng, c«ng viÖc ë nhµ. 2. Su tÇm tôc ng÷, ca dao, truyÖn cêi nãi vÒ siªng n¨ng, kiªn tr×. ( Ma l©u thÊm ®Êt; ¡n kÜ no l©u, cµy s©u tèt lóa; Ch©n lÊm tay bïn; Lêi ngêi kh«ng a; Nãi chÝn th× nªn lµm mêi, nãi mêi lµm chÝn kÎ cêi ngêi chª) 3. §äc tríc bµi 3. --------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ngµy so¹n: 16 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 4 tiÕt 1 líp 6A ngµy 18 th¸ng 9 n¨m 2013 Thø 7 tiÕt 3 líp 6C ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2013 TiÕt 4. TiÕt kiÖm A. Môc tiªu cÇn ®¹t. Gióp HS: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ tiÕt kiÖm. - BiÕt ®îc nh÷ng biÓu hiÖn cña tiÕt kiÖm trong cuéc sèng vµ ý nghÜa cña tiÕt kiÖm. - BiÕt quÝ träng ngêi tiÕt kiÖm, gi¶n dÞ; ghÐt sèng xa hoa, l·ng phÝ. - Cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc m×nh ®· cã ý thøc vµ thùc hiÖn tiÕt kiÖm. B. ChuÈn bÞ: - SGK, SGV, tµi liÖu. - Nh÷ng mÈu chuyÖn vÒ tÊm g¬ng tiÕt kiÖm; nh÷ng vô viÖc tiªu cùc- lµm thÊt tho¸t tµi s¶n cña Nhµ níc, nh©n d©n; tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ tiÕt kiÖm. - M¸y chiÕu, m¸y tÝnh. C. KiÓm tra bµi cò: ? Nªu vµ ph©n tÝch c©u tôc ng÷ nãi vÒ siªng n¨ng mµ em biÕt. ? NhËn xÐt phiÕu tù ®¸nh gi¸ siªng n¨ng, kiªn tr× cña häc sinh. D. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Giíi thiÖu bµi: Vî chång b¸c An siªng n¨ng lao ®éng. Nhê vËy thu nhËp cña gia ®×nh b¸c rÊt cao. S½n cã tiÒn cña b¸c s¾m ®å dïng trong gia ®×nh, mua xe m¸y tèt cho c¸c con. Hai ngêi con b¸c û vµo bè mÑ, kh«ng chÞu lao ®éng, häc tËp, suèt ngµy ®ua ®ßi ¨n ch¬i thÓ hiÖn con nhµ giµu. ThÕ råi cña c¶i nhµ b¸c An cø thÕ lÇn lît ra ®i, cuèi cïng cuéc sèng r¬i vµo c¶nh nghÌo khæ. Do ®©u uéc sèng cña gia ®×nh b¸c An nh vËy? §Ó hiÓu ®îc vÊn ®Ò nµy chóng ta cïng t×m hiÓu bµi häc h«m nay. 2. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m I. T×m hiÓu bµi. hiÓu bµi. - Gäi HS ®äc truyÖn “Th¶o vµ Hµ” - HS ®äc. ? Th¶o vµ Hµ cã xøng ®¸ng ®Ó mÑ th- - Dùa vµo truyÖn ®Ó béc lé. 8 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o ëng tiÒn kh«ng? ? Th¶o cã suy nghÜ g× khi ®îc mÑ thëng tiÒn? ? ViÖc lµm cña Th¶o thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? ? Ph©n tÝch diÔn biÕn suy nghÜ cña Hµ tríc vµ sau khi ®Õn nhµ Th¶o? Suy nghÜ cña Hµ nh thÕ nµo? ? Qua c©u chuyÖn trªn em tù thÊy ®«i lóc m×nh gièng Hµ, hay Th¶o? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m hiÓu néi dung bµi häc. GV ®a ra c¸c t×nh huèng yªu cÇu HS gi¶i thÝch vµ rót ra kÕt luËn tiÕt kiÖm lµ g×? T×nh huèng 1: Lan s¾p xÕp thêi gian häc tËp rÊt khoa häc, kh«ng l·ng phÝ thêi gian v« Ých, ®Ó kÕt qu¶ häc tËp tèt. T×nh huèng 2: B¸c Dòng lµm ë xÝ nghiÖp may mÆc. V× hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n, B¸c ph¶i nhËn thªm viÖc ®Ó lµm. MÆc dï vËy B¸c vÉn cã thêi gian nghØ tra, thêi gian gi¶i trÝ vµ th¨m b¹n bÌ. T×nh huèng 3: ChÞ cña Mai häc líp 12, trêng xa nhµ. MÆc dï gia ®×nh tËp trung ®Ó mua xe m¸y cho chÞ, nhng chÞ ®· kh«ng ®ång ý. H»ng ngµy chÞ vÉn ®i häc b»ng chiÕc xe ®¹p ViÖt Nam s¶n xuÊt. T×nh huèng 4: Anh em nhµ b¹n §øc rÊt ngoan, tuy ®· lín nh÷ng vÉn mÆc quÇn ¸o cña bè, anh ®Ó l¹i. ? Qua nh÷ng c©u chuyÖn trªn em cã thÓ rót ra tiÕt kiÖm lµ g×? - §øc tÝnh tiÕt kiÖm. - Hµ ©n hËn v× viÖc lµm cña m×nh. Hµ th¬ng mÑ h¬n vµ tù høa sÏ tiÕt kiÖm. - HS tù bé lé. II. Néi dung bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm. - HS gi¶i thÝch, nhËn xÐt. - TiÕt kiÖm lµ biÕt sö dông mét c¸ch hîp lÝ, ®óng møc cña c¶i vËt chÊt, thêi gian søc lùc cña m×nh vµ cña ngêi kh¸c. ? TiÕt kiÖm biÓu hiÖn nh thÕ nµo? 2. BiÓu hiÖn tiÕt kiÖm lµ quý träng kÕt qu¶ lao ®éng cña b¶n th©n m×nh vµ cña ngêi kh¸c. ? TiÕt kiÖm th× b¶n th©n, gia ®×nh vµ 3. ý nghÜa cña tiÕt kiÖm. x· héi cã lîi Ých g×? - TiÕt kiÖm lµ lµm giµu cho m×nh, cho gia ®×nh vµ x· héi. ? Em cã thÓ lÊy vÝ dô phª ph¸n c¸ch dïng hoang phÝ? GV: L·ng phÝ lµm ¶nh hëng ®Õn c«ng søc, tiÒn cña cña nh©n d©n. ChÝnh v× thÕ, §¶ng vµ Nhµ níc ta kªu gäi: “ TiÕt kiÖm lµ quèc s¸ch”. - Ngêi ViÖt Nam vèn quÝ träng ®øc tÝnh tiÕt kiÖm. B¸c Hå cña chóng ta lu«n coi l·ng phÝ, tham « lµ kÎ thï cña nh©n d©n. - Tæ chøc cho HS th¶o luËn víi chñ - HS th¶o luËn. ®Ò: Em ®· tiÕt kiÖm nh thÕ nµo? + TiÕt kiÖm trong gia ®×nh: ¨n mÆc + Nhãm 1: RÌn luyÖn tiÕt kiÖm trong gi¶n dÞ; tiªu dïng ®óng møc;kh«ng gia ®×nh. l·ng phÝ, ph« tr¬ng; kh«ng l·ng phÝ 9 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o + Nhãm 2: RÌn luyÖn tiÕt kiÖm ë líp, trêng. + Nhãm 3: RÌn luyÖn tiÕt kiÖm ë ngoµi x· héi. - Yªu cÇu nhãm trëng lªn tr×nh bµy. ? Nªu nh÷ng viÖc lµm ®Ó thùc hµnh tiÕt kiÖm? Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi tËp. ? §¸nh dÊu x vµo c¸c thµnh ng÷ t¬ng øng nãi vÒ tiÕt kiÖm. thêi gian ®Ó ch¬i; kh«ng lµm háng ®å dïng do cÈu th¶; tËn dông ®å cò; kh«ng l·ng phÝ ®iÖn níc; thu gom giÊy vô... + TiÕt kiÖm ë líp, trêng: gi÷ g×n bµn ghÕ; t¾t ®iÖn, qu¹t khi ra vÒ; dïng níc xong kho¸ l¹i; kh«ng vÏ lªn bµn ghÕ, lµm bÈn têng; kh«ng lµm háng tµi s¶n chung; ra vµo líp ®óng giê; kh«ng ¨n quµ vÆt trong giê, kh«ng l·ng phÝ. + TiÕt kiÖm ngoµi xÉ héi: gi÷ g×n tµi nguyªn thiªn nhiªn; thu gom giÊy vôn ®ång n¸t; tiÕt kiÖm ®iÖn níc; kh«ng h¸i hoa, h¸i léc; khån lµm thÊt tho¸t tµi s¶n x· héi; kh«ng la cµ nghiÖn ngËp... - TiÕt kiÖm tiÒn ¨n s¸ng ®Ó ñng hé ®ång bµo bÞ b·o lôt; gi÷ g×n s¸ch vë, quÇn ¸o; s¾p xÕp thêi gian ®Ó võa häc tèt võa gióp ®ì ®îc bè mÑ... III. Bµi tËp: * - ¡n ph¶i dµnh, cã ph¶i kiÖm. x - TÝch tiÓu thµnh ®¹i x - N¨ng nhÆt chÆt bÞ x - ¡n ch¾c mÆc bÒn x - Bãc ng¾n c¾n dµi * Tr¸i víi tiÕt kiÖm: Hoang phÝ, xa hoa, l·ng phÝ... * Lµm ra nhiÒu mµ phung phÝ kh«ng b»ng nghÌo mµ tiÕt kiÖm. ? T×m nh÷ng hµnh vi tr¸i ngîc víi tiÕt kiÖm? HËu qu¶ cña hµnh vi ®ã? ? Gi¶i thÝch c©u thµnh ng÷ sau: Bu«n tµu b¸n bÌ kh«ng b»ng hµ tiÖn. E. Cñng cè, dÆn dß. - Lµm bµi tËp a, c (SGK) - Su tÇm tôc ng÷ ca dao, danh ng«n nãi vÒ tiÕt kiÖm. VD: §îc mïa chí phô ng« khoai, ®Õn khi thÊt b¸t lÊy ai b¹n cïng; Nªn ¨n cã chõng, dïng cã mùc; Th¾t lng buéc bông; Ýt ch¾t chiu h¬n nhiÒu phung phÝ; ch¼ng lo tríc ¾t luþ sau; Ngêi ta lµm giµu b»ng må h«i níc m¾t, mµ h¬n thÕ n÷a b»ng tiÕt kiÖm. - §äc tríc bµi: LÔ ®é. Ngµy so¹n: 23 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 4 tiÕt 2 líp 6A ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2013 Thø 7 tiÕt 3 líp 6C ngµy 28 th¸ng 9 n¨m 2013 TiÕt 5. LÔ ®é A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Qua bµi häc gióp HS: - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ lÔ ®é vµ nh÷ng biÓu hiÖn cña lÔ ®é; ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña viÖc rÌn luyÖn tÝnh lÔ ®é. - T«n träng quy t¾c øng xö cã v¨n ho¸ cña lÔ ®é. 10 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o - Cã thÓ tù ®¸nh gi¸ ®îc hµnh vi cña m×nh, tõ ®ã ®Ò ra ph¬ng híng rÌn luyÖn tÝnh lÔ ®é; rÌn luyÖn thãi que khi gi¸o tiÕp víi ngêi trªn, kiÒm chÕ nãng n¶y víi b¹n bÌ vµ nh÷ng ngêi xung quanh. B. ChuÈn bÞ. - SGK, SGV, tµi liÖu; nh÷ng c©u chuyÖn kÓ, ca dao tôc ng÷, bµi tËp tr¾c nghiÖm, ®ãng tiÓu phÈm. C. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ tiÕt kiÖm? ý nghÜa cña ®øc tÝnh tiÕt kiÖm? ? T×m 5 c©u tôc ng÷ hoÆc thµnh ng÷, ca dao nãi vÒ ®øc tÝnh tiÕt kiÖm? 2. Giíi thiÖu bµi: ? Khi ®Õn líp häc, ra khái nhµ viÖc ®Çu tiªn c¸c em ph¶i lµm g×? ( Chµo «ng, bµ, bè, mÑ con ®i häc) ? Khi c« gi¸o vµo líp, viÖc ®Çu tiªn c¸c em ph¶i lµm g×? (C¶ líp ®øng nghiªm chµo c« gi¸o) ? Khi vµo líp, c« gi¸o ®øng nghiªm chµo c¸c em ®Ó lµm g×? (ThÓ hiÖn sù t«n träng, lÞch sù víi HS) ? Khi chóng ta ®Õn c¸c trêng häc thêng b¾t gÆp khÈu hiÖu: “Tiªn häc lÔ, hËu häc v¨n”, em hiÓu “lÔ”ë ®©y lµ g×? ( “LÔ” ë ®©y lµ chØ lÔ nghÜa, ®¹o ®øc) Chóng ta cÇn hiÓu lÔ nghÜa tríc míi häc ch÷ sau. Nh÷ng hµnh vi trªn thÓ hiÖn ngêi cã lÔ ®é. Trong cuéc sèng hµng ngµy cã nhiÒu mèi quan hÖ. Trong c¸c mèi quan hÖ ®ã ®Òu ph¶i cã nh÷ng phÐp t¾c quy ®Þnh c¸ch øng xö, giao tiÕp víi nhau. Quy t¾c ®¹o ®øc ®ã lµ lÔ ®é. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m I. T×m hiÓu bµi: - §äc truyÖn “ Em Thuû” hiÓu néi dung truyÖn ®äc. ? Em h·y kÓ l¹i nh÷ng viÖc lµm cña - Thuû giíi thiÖu kh¸ch víi bµ råi: nhanh nhÑn kÐo ghÕ mêi kh¸ch, ®i Thuû khi kh¸ch ®Õn nhµ? pha trµ, mêi bµ mêi kh¸ch uèng trµ, xin phÐp bµ nãi chuyÖn, giíi thiÖu bè mÑ, vui vÎ kÓ chuyÖn häc, ho¹t ®éng §éi, c¸c ho¹t ®éng cña líp, tiÔn kh¸ch vµ hÑn gÆp l¹i. ? Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c xö cña - Thuû nhanh nhÑn, khÐo lÐo, lÞch sù khi tiÕp kh¸ch; biÕt t«n träng bµ vµ Thuû? ? Nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm cña Thuû kh¸ch; lµm vui lßng kh¸ch vµ ®Ó l¹i Ên tîng tèt ®Ñp. Thuû thÓ hiÖn lµ mét thÓ hiÖn ®øc tÝnh g×? HS ngoan, lÔ ®é. ? Em ®· cã lÇn nµo lµm ®îc nh Thuû - HS liªn hÖ. cha? ? Em häc tËp b¹n Thuû ®iÒu g×? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m . Néi dung bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ lÔ ®é? hiÓu néi dung bµi häc. GV ®a ra c¸c t×nh huèng: TH1: Mai vµ Hoa tuy häc cïng khèi 6 nhng kh¸c líp. Mét h«m, hai b¹n gÆp c« gi¸o d¹y V¨n cña líp Mai. Mai lÔ phÐp chµo c« gi¸o cßn Hoµ kh«ng chµo mµ chØ ®øng yªn sau lng Mai. TH2:TuÊn cïng Hïng vui vÎ ®Õn trêng trªn mét chiÕc xe ®¹p. Bªn ph¶i cã mét cô giµ chuÈn bÞ sang ®êng. Hai em dõng l¹i d¾t cô qua ®êng råi tiÕp tôc ®i häc. TH3: B¸c Dòng, thñ trëng c¬ quan cña mÑ em. B¸c lu«n gÇn gòi, quan 11 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o t©m ®Õn c¸n bé c«ng nh©n viªn, vui vÎ chµo hái, lÞch sù víi tÊt c¶ mäi ngêi. ? Qua 3 t×nh huèng trªn, em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch c xö, ®øc tÝnh cña c¸c nh©n vËt. ? VËy c¸c em cho biÕt thÕ nµo lµ lÔ - LÔ ®é lµ c¸ch c xö ®óng mùc cña mçi ngêi trong khi giao tiÕp víi ngêi ®é? kh¸c. 2. BiÓu hiÖn cña lÔ ®é. - Th¶o luËn nhãm: T×m nh÷ng hµnh - HS th¶o luËn. §èi tîng BiÓu hiÖn, th¸i vi t¬ng øng víi th¸i ®é: ®é - ¤ng bµ, cha - Tèn kÝnh, biÕt mÑ ¬n, v©ng lêi. - Anh chÞ em - Quý träng trong gia ®×nh ®oµn kÕt, hoµ thuËn. - Chó b¸c, c« g× - KÝnh träng gÇn gòi. - Ngêi giµ c¶, - KÝnh träng, lÔ lín tuæi phÐp. Cho biÕt lÔ ®é biÓu hiÖn nh thÕ nµo? ? §¸nh dÊu X cho ý kiÕn ®óng: + LÔ ®é gióp quan hÖ b¹n bÌ tèt h¬n + LÔ ®é thÓ hiÖn ngêi cã ®¹o ®øc tèt + LÔ ®é lµ viÖc riªng cña c¸ nh©n + Kh«ng lÔ ®é víi kÎ xÊu + Sèng cã v¨n ho¸ cÇn ph¶i cã lÔ ®é. - LÔ ®é thÓ hiÖn ë sù t«n träng hßa nh·, quÝ mÕn ngêi kh¸c. - Lµ sù thÓ hiÖn ngêi cã v¨n ho¸, ®¹o ®øc. 3. ý nghÜa cña lÔ ®é. ? LÔ ®é cã ý nghÜa g×? - Quan hÖ mäi ngêi tèt ®Ñp ? §¸nh dÊu X vµo cét em cho lµ - X· héi tiÕn bé, v¨n minh. ®óng: 4. RÌn luyÖn ®øc tÝnh lÔ ®é. - BiÕt chµo hái, c¶m ¬n, xin lçi - KÝnh thÇy, yªu b¹n - ChØ t«n träng ngêi lín - Thêng xuyªn rÌn luyÖn - Nãi leo trong giê häc - Häc hái c¸c quy t¾c, c xö cã v¨n ho¸ - KÝnh träng ngêi giµ, ngêi tµn tËt... ? §Ó rÌn luyÖn ®øc tÝnh nµy chóng ta - Tù kiÓm tra hµnh vi, th¸i ®é cña c¸ nh©n cÇn ph¶i lµm g×? Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc sinh - Tr¸nh nh÷ng hµnh vi th¸i ®é v« lÔ. III. Bµi tËp. lµm bµi tËp. - GV híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp - HS lµm bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa. - Bµi tËp bæ sung: LuyÖn tËp hµnh vi, - HS th¶o luËn. th¶o luËn t×nh huèng. Nh©n ngµy 20-11, b¸c Nam- Gi¸m ®èc cña mét c«ng ty cïng ngêi b¹n cò lµ b¸c Hïng- mét c¸n bé cao cÊp cña qu©n ®éi, ®Õn th¨m thÇy gi¸o B×nh ®· nghØ hu. C. Híng dÉn häc ë nhµ: 1. Su tÇm tôc ng÷, ca dao nãi vÒ lÔ ®é. 2. Lµm bµi tËp (SGK) 3. N¾m v÷ng néi dung bµi häc. 4. §äc tríc bµi: T«n träng kØ luËt. -----------------------------------------------------------------------------------------12 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ngµy so¹n: 30 th¸ng 9 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 4 tiÕt 2 líp 6A ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2013 Thø 7 tiÕt 1 líp 6C ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2013 TiÕt 6. T«n träng kû luËt A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp HS: - HiÓu thÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt; ý nghÜa vµ sù cÇn thiÕt cña t«n träng kØ luËt. - Cã ý thøc tù ®¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ cña ngêi kh¸c vÒ ý thøc kØ luËt; cã th¸i ®é t«n träng kØ luËt. - Cã kh¶ n¨ng rÌn luyÖn tÝnh kØ luËt vµ nh¾c nhë ngêi kh¸c cïng thùc hiÖn; ®Êu ttranh chèng biÓu hiÖn vi ph¹m ph¸p luËt. B. ChuÈn bÞ: - SGK, SGV, tµi liÖu. - C©u chuyÖn vÒ tÊm g¬ng t«n träng kØ luËt; tôc ng÷, ca dao nãi vÒ sù t«n träng kØ luËt. - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu C. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. KiÓm tra bµi cò: ? ThÕ nµo lµ lÔ ®é? §øc tÝnh lÔ ®é biÓu hiÖn nh thÕ nµo? Liªn hÖ b¶n th©n em ®· cã nh÷ng hµnh vi lÔ ®é nh thÕ nµo trong cuéc sèng, ë gia ®×nh, trêng häc? ? LÊy mét c©u tôc ng÷ hay ca dao, thµnh ng÷ nãi vÒ ®øc tÝnh lÔ ®é? 2. Giíi thiÖu bµi míi: Mét häc sinh kh«ng xuèng xe khi vµo cæng trêng, bÞ b¸c b¶o vÖ phª b×nh. Theo c¸c em, b¹n ®ã bÞ phª b×nh v× lÝ do g×? - B¹n ®ã ®· kh«ng thùc hiÖn quy ®Þnh cña trêng ®· nªu träng néi quy. GV: Trong trêng häc hay mét tæ chøc nµo, mäi ngêi lu«n tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh chung ®ã lµ kØ luËt. Cã kØ luËt lµ biÓu hiÖn cña t«n träng. 3. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu truyÖn ®äc. - Gäi HS ®äc truyÖn. ? Qua c©u truyÖn trªn em thÊy B¸c Hå ®· t«n träng nh÷ng quy ®Þnh chung nh thÕ nµo? Ho¹t ®éng cña trß I. T×m hiÓu bµi. - HS ®äc truyÖn. - ViÖc lµm cña B¸c: + Bá dÐp tríc khi vµo Chïa. + §i theo sù híng dÉn cña c¸c vÞ s. + §Õn mçi gian thê, th¾p h¬ng. + Qua ng· t gÆp ®Ìn ®á, B¸c b¶o chó l¸i xe dõng l¹i. Khi ®Ìn xanh bËt lªn råi míi ®i. + B¸c nãi: “Ph¶i g¬ng mÉu, t«n träng GV: MÆc dï lµ Chñ tÞch níc, nhng luËt lÖ giao th«ng”. mäi cö chØ cña B¸c ®· thÓ hiÖn sù t«n 13 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o träng luËt lÖ chung ®îc ®Æt ra cho t¸t c¶ mäi ngêi. Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m hiÓu néi dung bµi häc. ? H·y tù nãi vÒ m×nh ®· t«n träng kØ luËt nh thÕ nµo? - Gäi 3 em HS tù ®iÒn vµo b¶ng. Trong gia Trong nhµ Ngoµi x· ®×nh trêng héi ...... ...... .... II. Néi dung bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt? - Trong gia ®×nh: ngñ dËy ®óng giê; ®å ®¹c ®Ó ng¨n n¾p, ®óng quy ®Þnh; ®i häc vµ vÒ nhµ ®óng giê; thùc hiÖn ®óng giê tù häc; kh«ng ®äc truyÖn trong giê häc; hoµn thµnh c«ng viÖc gia ®×nh giao... - Trong nhµ ttrêng: vµo líp ®óng giê; trËt tù nghe bµi; lµm ®ñ bµi tËp; mÆc ®óng ®ång phôc; ®i giµy, dÐp quai hËu; kh«ng vøt r¸c, vÏ bÈn lªn bµn; trùc nhËt ®óng ph©n c«ng; ®¶m b¶o giê giÊc.... - Ngoµi x· héi: thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh; kh«ng hót thuèc l¸; gi÷ g×n trËt tù chung; ®oµn kÕt; b¶o vÖ m«i trêng; an toµn giao th«ng; b¶o vÖ cña c«ng... ? Qua c¸c viÖc lµm cô thÓ cña c¸c b¹n - ViÖc t«n träng kØ luËt lµ tù m×nh thùc hiÖn t«n träng kØ luËt em cã thùc hiÖn quy ®Þnh chung. nhËn xÐt g×? - Thùc hiÖn mäi lóc mäi n¬i. ? Ph¹m vi thùc hiÖn nh thÕ nµo? * T«n träng kØ luËt lµ biÕt tù gi¸c ? ThÕ nµo lµ t«n träng kØ luËt? chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh chung cña tËp thÓ, cña tæ chøc ë mäi n¬i mäi lóc. ? H·y cho vÝ dô vÒ nh÷ng hµnh vi - Tham gia sinh ho¹t §éi mét c¸ch b¾t buéc; thÊy tÝn hiÖu ®Ìn ®á, dõng kh«ng tù gi¸c thùc hiÖn kØ luËt? l¹i v× sî mäi ngêi chª tr¸ch... ? Nªu biÓu hiÖn cña t«n träng kØ luËt? 2. BiÓu hiÖn cña t«n träng kØ luËt lµ sù tù gi¸c, chÊp hµnh ph©n c«ng. ? ViÖc t«n träng kØ luËt cã ý nghÜa g×? 3. ý nghÜa: NÕu mäi ngêi t«n träng kØ luËt th× gia ®×nh, nhµ trêng, x· hé cã kØ c¬ng, nÒ nÕp, mang l¹i lîi Ých cho mäi ngêi vµ gióp x· héi tiÕn bé. ? H·y ph©n biÖt t«n träng kØ luËt víi - Nh÷ng quy ®Þnh, néi quy cña kØ luËt lµ do gia ®×nh, nhµ trêng, c¸c c¬ quan ph¸p luËt? vµ x· héi ®Ò ra, cßn ph¸p luËt lµ quy ®Þnh chung do Nhµ níc ®Ò ra. GV: Mét HS cã ý thøc dõng xe khi cã T«n träng kØ luËt Ph¸p luËt ®Ìn ®á lµ t«n träng kØ luËt. Cßn ph¸p Quy ®Þnh, néi Quy t¾c xö sù chung luËt b¾t buéc em ph¶i thùc hiÖn (kÓ quy c¶ em kh«ng muèn) v× kh«ng thùc G§, tËp thÓ, XH Nhµ níc ®Æt ra hiÖn th× sÏ bÞ xö ph¹t. - Vi ph¹m kØ luËt th× bÞ phª b×nh, ®Ò ra c¶nh c¸o, cßn vi ph¹m ph¸p luËt sÏ bÞ B¾t buéc Tù gi¸c xö ph¹t theo luËt ®Þnh. Nh¾c nhë, phª Xö ph¹t b×nh ? B¹n nµo cho biÕt cã khÈu hiÖu nµo - “ Sèng vµ lµm viÖc theo hiÕn ph¸p yªu cÇu chóng ta nghiªm chØnh thùc vµ ph¸p luËt” hiÖn ph¸p luËt? Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS luyÖn III. Bµi tËp. 14 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o tËp n©ng cao nhËn thøc, rÌn luyÖn t«n träng kØ luËt. ? §¸nh dÊu (x) vµo « trèng cã nh÷ng thµnh ng÷ nãi vÒ kØ luËt. ? Em h·y cho biÕt ý kiÕn ®óng? BT1: - §Êt cã lÒ, quª cã thãi - Níc cã Vua, chïa cã Bôt - ¡n cã chõng, ch¬i cã ®é - Ao cã bê, s«ng cã bÕn - C¸i khã bã c¸i kh«n - Dét tõ nãc dét xuèng BT2: - §i häc ®óng giê - Gi÷ g×n trËt tù trong líp - Ng¨n n¾p, chu ®¸o trong sinh ho¹t gia ®×nh - XÐt nÐt, cè chÊp - Nghiªm tóc thùc hiÖn néi quy - Thùc hiÖn nÕp sèng v¨n minh - XuÒ xoµ, dÔ tÝnh - An toµn giao th«ng - Gi÷ g×n trËt tù chung D. Híng dÉn häc bµi ë nhµ. - Lµm bµi tËp a, b, c (SGK) - Su tÇm tôc ng÷, ca dao, danh ng«n nãi vÒ kØ luËt. + ë thêi nµo theo kØ c¬ng thêi Êy; Qu©n ph¸p bÊt vÞ th©n; NhËp gia tuú tôc; PhÐp Vua thua lÖ lµng... - T×m hiÓu tríc bµi: BiÕt ¬n Ngµy so¹n: 7 th¸ng 10 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 4 tiÕt 2 líp 6A ngµy 09 th¸ng 10 n¨m 2013 Thø 7 tiÕt 1 líp 6C ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2013 TiÕt 7. BiÕt ¬n A. Môc tiªu cÇn ®¹t. Giup HS: - HiÓu thÕ nµo lµ biÕt ¬n, biÓu hiÖn vµ ý nghÜa cña viÖc rÌn luyÖn lßng biÕt ¬n. - §óng møc trong tù d¸nh gi¸ hµnh vi cña b¶n th©n vµ ngêi khk¸c vÒ lßng biÕt ¬n; phª ph¸n nh÷ng hµnh vi v« ¬n, b¹c bÏo, v« lÔ víi mäi ngêi. - Tù nguyÖn lµm nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn sù biÕt ¬n ®èi víi «ng, bµ, cha mÑ, thÇy c« gi¸o vµ méi ngêi. B. ChuÈn bÞ: - SGK, SGV, tµi liÖu. - Tranh bµi 6 trong bé tranh GDCD6 (2 tranh) - Ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ lßng biÕt ¬n. - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu. 15 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o C. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. KiÓm tra bµi cò: GV kÎ bµi tËp lªn b¶ng hoÆc giÊy khæ to. ? H·y ®¸nh dÊu (x) vµo « trèng t¬ng øng víi nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn tÝnh kØ luËt. - §i xe vît ®Ìn ®á - §i häc ®óng giê - §äc b¸o trong giê häc - §i xe ®¹p hµng ba, hµng bèn - §¸ bãng díi lßng ®êng - ViÕt ®¬n xin nghØ häc mét buæi - Vµo cæng trêng d¾t xe, chµo b¸c b¶o vÖ. 2. Giíi thiÖu bµi míi: ? C¸c em h·y cho biÕt chñ ®Ò cña c¸c ngµy kØ niÖm sau: Ngµy kØ niÖm - Ngµy 10/3 (©l) - Ngµy 8/3 - Ngµy 27/7 - Ngµy 20/10 - Ngµy 20/11 ... Chñ ®Ò - Ngµy giç tæ Hïng V¬ng - Ngµy quèc tÕ phô n÷ - Ngµy th¬ng binh liÖt sÜ - Ngµy phô n÷ ViÖt Nam - Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Nªu môc ®Ých, ý nghÜa cña nh÷ng ngµy trªn? (Nh÷ng ngµy trªn nh¾c nhë chóng ta nhí ®Õn: Vua Hïng ®· cã c«ng dùng níc; nhí c«ng lao nh÷ng ngêi ®· hy sinh cho ®éc lËp tù do... ? ý nghÜa ®ã nãi lªn ®øc tÝnh g×? (ThÓ hiÖn lßng biÕt ¬n) 3. Ho¹t ®éng d¹y häc. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Häat ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu bµi qua néi dung truyÖn ®äc. - Gäi HS ®äc. ? ThÇy gi¸o Phan ®· gióp chÞ Hång nh thÕ nµo? I. T×m hiÓu bµi. - HS ®äc truyÖn. - ThÇy Phan gióp chÞ Hång rÌn viÕt tay ph¶i, thÇy khuyªn “nÐt ch÷ lµ nÕt ngêi” ? ChÞ Hång cã nh÷ng viÖc lµm vµ ý - ChÞ Hång: ©n hËn v× lµm tr¸i lêi nghÜ ra sao? thÇy; quyÕt t©m rÌn viÕt tay ph¶i. - ChÞ Hång lu«n nhí kØ niÖm vµ lêi d¹y cña thÇy; sau 20 n¨m chÞ t×m ®îc thÇy vµ viÕt th hái th¨m thÇy. ? V× sao chÞ Hång kh«ng quªn thÇy - ChÞ Hång rÊt biÕt ¬n sù ch¨m sãc, d¹y dç cña thÇy. gi¸o cò ®· h¬n 20 n¨m? ? ý nghÜ cña chÞ Hång nãi lªn ®øc tÝnh g×? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn HS t×m II. Néi dung bµi häc. 1. ThÕ nµo lµ biÕt ¬n? hiÓu néi dung bµi häc. - Tæ chøc th¶o luËn nhãm. BiÕt ¬n nh÷ng ai V× sao + Chóng ta biÕt ¬n nh÷ng ai? - Tæ tiªn, «ng - §· sinh thµnh, + V× sao chóng ta ph¶i biÕt ¬n nh÷ng bµ, cha mÑ nu«i dìng ta ngêi ®ã? - Ngêi gióp ®ì - Mang ®Õn ®iÒu chóng ta lóc khã tèt lµnh kh¨n - Anh hïng, liÖt - Cã c«ng b¶o vÖ sÜ Tæ Quèc - §¶ng CSVN vµ - §em l¹i ®éc B¸c Hå lËp, tù do - C¸c d©n téc - Gióp ®ì vËt trªn thÕ giíi chÊt vµ tinh th©n 16 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o ®Ó b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt níc. * BiÕt ¬n lµ th¸i ®é tr©n träng nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp mµ m×nh ®îc hëng do cã c«ng lao cña ngêi kh¸c, vµ nh÷ng viÖc lµm ®Òn ¬n, ®¸p nghÜa xøng ®¸ng víi c«ng lao ®ã. 2. ý nghÜa cña lßng biÕt ¬n. - Lµ truyÒn thèng cña d©n téc ta. - Lµm ®Ñp quan hÖ gi÷a ngêi víi ngêi. - Lµm ®Ñp nh©n c¸ch con ngêi. ? Tõ ®ã, em cã thÓ ph¸t biÓu biÕt ¬n lµ g×? GV: Tõ xa, «ng cha ta ®· lu«n ®Ò cao lßng biÕt ¬n. Lßng biÕt ¬n t¹o nªn lèi sèng nh©n hËu, thuû chung cña d©n téc vµ t¹o nªn søc m¹nh cho c¸c thÕ hÖ nèi tiÕp nhau chiÕn ®Êu vµ chiÕn th¾ng kÎ thï, vît qua mäi khã kh¨n ®Ó x©y dùng ®Êt níc. Lßng biÕt ¬n lµm cho con ngêi biÕt sèng nh©n nghÜa, cã tríc cã sau, cã søc m¹nh ®Ó vît lªn chiÕn th¾ng. BiÕt ¬n lµ biÓu hiÖn t×nh ngêi, nÐt ®Ñp, phÈm chÊt ®¹o ®øc con ngêi. ? KÓ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n cña b¶n th©n, gia ®×nh vµ x· - ViÖc lµm: + Mua t¨m ñng hé ngêi mï héi? + §Æt hoa t¹i ®µi tëng niÖm liÖt sÜ + §ãng gãp x©y dùng nnhµ t×nh nghÜa. + NhËn ch¨m sãc bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng. + Thê cóng «ng bµ, tæ tiªn + Th¨m, thÇy c« gi¸o nh©n ngµy 20/11 ? Chóng ta ph¶i rÌn luyÖn lßng biÕt + TÆng hoa cho mÑ nh©n ngµy 8/3 3. RÌn luyÖn lßng biÕt ¬n. ¬n nh thÕ nµo? - Th¨m hái, ch¨m sãc, v©ng lêi, gióp ®ì cha, mÑ. - T«n träng ngêi giµ c¶, ngêi cã c«ng; tham gia ho¹t ®éng ®Òn ¬n Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn HS lµm bµi ®¸p nghÜa. - Phª ph¸n sù v« ¬n, b¹c bÏo, v« lÔ. tËp. ? Em h·y cho biÕt ý kiÕn ®óng víi III. Bµi tËp. Bµi tËp 1. c¸c néi dung sau: - HS ph¶i ®îc gi¸o dôc truyÒn thèng - HS lªn b¶ng lµm bµi tËp. “Uèng níc nhí nguån” - BiÕt ¬n cha mÑ, thÇy c« - Thanh thiÕu niªn hiÖn nay Ýt hiÓu biÕt vÒ lÞch sö - Ch÷ “HiÕu” thêi më cña ph¶i kh¸c. ? C©u tôc ng÷ nµo nãi vÒ lßng biÕt Bµi tËp 2. ¬n? - ¢n tr¶ nghÜa ®Òn - ¡n b¸t c¬m dÎo, nhí nÎo ®êng ®i - §ãi cho s¹ch r¸ch cho th¬m - ¡n khoai nhí kÎ cho d©y mµ trång. D. Híng dÉn HS häc bµi. - So s¸nh sù biÕt ¬n tríc ®©y víi sù biÕt ¬n cña x· héi ta ngµy nay. - Su tÇm tôc ng÷, ca dao nãi vÒ sù biÕt ¬n. 17 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ngµy so¹n: 14 th¸ng 10 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 4 tiÕt 2 líp 6A ngµy 16 th¸ng 10 n¨m 2013 Thø 7 tiÕt 1 líp 6C ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2013 TiÕt 8. Yªu thiªn nhiªn, sèng hßa hîp víi thiªn nhiªn A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh: - BiÕt thiªn nhiªn bao gåm nh÷ng g×, hiÓu vai trß cña thiªn nhiªn ®èi víi cuéc sèng cña mçi c¸ nh©n vµ loµi ngêi; hiÓu t¸c h¹i cña viÖc ph¸ ho¹i thiªn nhiªn mµ con ngêi ®ang ph¶i g¸nh chÞu. - Gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn, t«n träng, yªu quý thiªn nhiªn vµ cã nhu cÇu sèng gÇn gòi víi thiªn nhiªn. - BiÕt ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng hµnh vi v« t×nh hoÆc cè ý ph¸ ho¹i m«i trêng tù nhiªn, x©m h¹i ®Õn c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn. B. ChuÈn bÞ: - SGK,SGV, tµi liÖu; LuËt b¶o vÖ m«i trêng cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; c¸c v¨n b¶n vÒ kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ phñ xanh ®åi nói träc; Tranh ¶nh, tµi liÖu thiÖt h¹i ë ®ång b»ng s«ng Cöu Long do lò lôt g©y ra; Su tÇm c¸c bµi b¸o, tranh ¶nh vÒ « nhiÔm m«i trêng, ph¸ ho¹i thiªn nhiªn. - Máy tính, máy chiếu C. KiÓm tra bµi cò: Ph¬ng ph¸p tr¾c nghiÖm §¸nh dÊu x vµo « trèng t¬ng øng víi nh÷ng biÓu hiÖn thÓ hiÖn sù biÕt ¬n: - Em cè g¾ng trë thµnh ngêi con ngoan trß giái. - B×nh cè ý l¶ng tr¸nh c« gi¸o cò ®· gióp em vît qua mäi khã kh¨n ®Ó vµo §¹i häc. - Nh©n dÞp TÕt Nguyªn §¸n, Dòng cïng bè mÑ ®i th¨m mé «ng, bµ néi. - ThÊy phè phêng s¹ch ®Ñp, Tó nhí tíi c«ng søc cña nh÷ng ngêi quÐt r¸c ®ªm qua. - Mét häc sinh thµnh ®¹t trong cuéc sèng tù tin kh¼ng ®Þnh r»ng: “Ta cã ®îc ngµy h«m nay lµ do c«ng søc m×nh ta x©y dùng” D. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc. 1. Giíi thiÖu bµi: Cho häc sinh quan s¸t tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn. ? H·y nãi lªn c¶m nghÜ cña em vÒ c¶nh ®ã? 2. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng 1: Híng dÉn HS t×m hiÓu bµi qua truyÖn ®äc: Mét ngµy chñ nhËt bæ Ých. ? Chi tiÕt nµo trong truyÖn nãi lªn c¶nh ®Ñp cña ®Þa ph¬ng, cña ®Êt níc? Ho¹t ®éng cña trß I. T×m hiÓu bµi: - TruyÖn ®äc “ Mét ngµy chñ nhËt bæ Ých” - §ång lóa xanh ng¾t mµu xanh; tia n¾ng vµng, mÆt trêi rùc rì; vïng ®¸t xanh mít khoai; Tam §¶o hïng vÜ mê trong s¬ng; m©y tr¾ng nh khãi. - §Þa danh: CÇu Th¨ng Long, Tõ Liªm, Phóc Yªn, VÜnh Yªn, Tam §¶o... ? ë Hµ Néi cã nh÷ng c¶nh ®Ñp nµo? - C¶nh ®Ñp Hµ Néi: Hå T©y, hå Hoµn ? Thiªn nhiªn lµ g×? Ho¹t ®éng 2: Híng dÉn häc sinh KiÕm, Hå Tróc B¹ch, B¸ch Th¶o... II. Néi dung bµi häc. t×m hiÓu néi dung bµi häc. ? Thiªn nhiªn lµ g×? 1. Thiªn nhiªn lµ g×? - Thiªn nhiªn bao gåm: níc, kh«ng khÝ, s«ng, suèi, c©y xanh, bÇu trêi, ? C¶m xóc suy nghÜ cña em tríc vÎ ®åi nói. - HS béc lé. ®Ñp cña thiªn nhiªn? 18 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o ? H·y kÓ vÒ mét sè danh lam th¾ng c¶nh cña ®Êt níc mµ em biÕt vµ nªu c¶m xóc cña em? - Tæ chøc th¶o luËn nhãm. ? Trong nh÷ng hµnh vi sau, hµnh vi nµo ph¸ ho¹i thiªn nhiªn? - Hµnh vi: chÆt c©y rõng tr¸i phÐp lÊy gç; ®èt rõng lµm n¬ng rÉy; ®i t¾m ? ViÖc lµm nµo sau ®©y ph¸t triÓn vµ biÓn; vøt r¸c bõa b·i ë khu vùc tham b¶o vÖ thiªn nhiªn? quan; s¨n b¾n chim bõa b·i. - ViÖc lµm: Trång c©y g©y rõng; phñ xanh ®åi träc; tÝch cùc tham gia TÕt trång c©y; kh«ng bÎ cµnh c©y ®Ó lÊy léc; kh«ng h¸i hoa trong c«ng viªn; tiÕt kiÖm nguån níc; kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng; v× thµnh phè: ? Con ngêi sÏ nh thÕ nµo, nÕu kh«ng “Xanh, s¹ch, ®Ñp”. cã thiªn nhiªn? 2. Thiªn nhiªn víi con ngêi. ? Kh«ng cã thiªn nhiªn, kh«ng cã tµi - Thiªn nhiªn cung cÊp tµi s¶n cho s¶n con ngêi sÏ nh thÕ nµo? con ngêi. -> Thiªn nhiªn lµ tµi s¶n v« gi¸, rÊt ? B¶n th©n mçi häc sinh ph¶i lµm g×? cÇn thiÕt cho con ngêi. 3. ý thøc cña con ngêi ®èi víi thiªn Th¸i ®é nh thÕ nµo víi thiªn nhiªn? nhiªn. - B¶o vÖ, gi÷ g×n, ph¸t triÓn thiªn nhiªn ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng. - N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi tµi nguyªn thiªn nhiªn. - Tuyªn truyÒn vËn ®éng mäi ngêi thùc hiÖn. - §Êu tranh víi hµnh vi ph¸ ho¹i thiªn nhiªn. - Sèng gÇn gòi chan hoµ víi thiªn Ho¹t ®éng 3: Híng dÉn häc sinh nhiªn. III. Bµi tËp: lµm bµi tËp. - GV yªu cÇu HS tr¶ lêi b»ng miÖng a. ThÓ hiÖn t×nh yªu thiªn nhiªn vµ sèng hoµ hîp víi thiªn nhiªn: bµi tËp a (SGK) - Mïa hÌ, c¶ nhµ Thuû thêng ®i t¾m biÓn ë §å S¬n. - Líp TuÊn tæ chøc ®i c¾m tr¹i ë mét khu ®åi cã nhiÒu b·i cá xanh nh tÊm th¶m. - Trêng Kiªn tæ chøc ®i tham quan VÞnh H¹ Long, mét trong nh÷ng di s¶n v¨n ho¸ thÕ giíi. - Líp H¬ng thêng xuyªn ch¨m sãc - Cho HS thi vÏ tranh gi÷a c¸c nhãm c©y vµ hoa trong vên trêng. vÒ khung c¶nh thiªn nhiªn. - Yªu cÇu hS nªu g¬ng tèt b¶o vÖ thiªn nhiªn ë trong líp, trêng. - Cho HS thi h¸t chñ ®Ò thiªn nhiªn. E. Híng dÉn häc bµi ë nhµ: - N¾m ch¾c néi dung bµi häc. - Su tÇm tranh thiªn nhiªn. - T×m hiÓu tríc bµi: Sèng chan hoµ víi mäi ngêi. -----------------------------------------------------------------------------------------19 Chu ThÞ Lan – Trêng THCS Liªn B·o Ngµy so¹n: 21 th¸ng 10 n¨m 2013 Ngµy gi¶ng: Thø 4 tiÕt 2 líp 6A ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2013 Thø 7 tiÕt 1 líp 6C ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2013 KIỂM TRA VIẾT I TIẾT I. Mục tiêu. 1. Về kiến thức: Học sinh biết được những nét chính: - Những biểu hiện của tôn trọng kỉ luật. - Thế nào la tình yêu thiện nhiên - Lòng biết ơn giữa con người với con người. 2. Về kĩ năng: HS phải có các kĩ năng viết bài kiểm tra tự luận, kĩ năng làm bài kiểm tra trắc nghiệm. 3. Về thái độ tư tưởng, tình cảm: Học sinh bộc lộ được thái độ, tình cảm đối với các tình huống nhanh mà giáo viên đưa ra. II. Hình thức đề kiểm tra: Tự luận, trắc nghiệm III. Thiết lập Ma trận Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nội dung Trắc Trắc Trắc Tự Tự luận Tự luận nghiệm nghiệm nghiệm luận -Tôn trọng kỷ Câu 1 Câu 2, Câu 2( 1đ) Câu 2 20
- Xem thêm -