Tài liệu Giáo án gdcd 6 cả năm_cktkn_bộ 2

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tieát Tuaàn Ngaøy soaïn Ngaøydaïy BAØI 1: TÖÏ CHAÊ M SOÙ C VAØ REØ N LUYEÄ N THAÂ N THEÅ I.Muïc tieâu baøi hoïc 1.Kieán thöùc Giuùp hoïc sinh hieåu nhöõng bieåu hieän cuûa vieäc töï chaêm soùc reøn luyeän thaân theå, yù nghóa cuûa vieäc töï chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå. 2.Thaùi ñoä Coù yù thöùc thöôøng xuyeân reøn luyeän thaân theå. Giöõ gìn veä sinh, chaêm soùc söùc khoeû cho baûn thaân. 3.Kyõ naêng Bieát töï chaêm soùc reøn luyeän thaân theå, ñeà ra keá hoaïch taäp theå duïc, hoaït ñoäng theå thao. II.Taøi lieäu phöông tieän phöông phaùp Sgk, sgv 6 + baøi taäp tình huoáng. Tranh aûnh Saém vai, thaûo luaän, keå chuyeän, laäp ñeà aùn. III.Noäi dung tri thöùc caàn giaûng Giaùo vieân nhaán maïnh vai troø quan troïng cuûa söùc khoeû con ngöôøi. Coù nhöõng haønh vi cuï theå trong vieäc töï chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå. IV. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu 1.Oån ñònh lôùp(1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ(5’) Giôùi thieäu ñoâi neùt veà phaàn chöông trình GDCD lôùp 6 goàm hai phaàn ñaïo ñöùc vaø phaùp luaät 3.Giôùi thieäu baøi(2’) Ñeå coù moät thaân theå cöôøng traùng, khoeû maïnh thì moãi chuùng ta caàn phaûi laøm gì ? ( caàn phaûi bieát töï chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå ). Vaäy chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå laø nhö theá naøo ? Chuùng ta seõ cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay ñoù laø : Baøi 1 :“Töï chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå ” Giaûng baøi môùi(37’) 1 Baøi giaûng Hoaït ñoäng 1 : Khai thaùc truyeän ñoïc Phaân tích truyeän ñoïc “Muøa heø kyø dieäu” - Nhaân vaät chính trong truyeän ñoïc laø ai? Minh -Minh laø ngöôøi nhö theá naøo? Thaáp nhaát lôùp - Öôùc muoán cuûa Minh laø gì? Cao - Cho neân muøa heø vöøa qua ñieàu kì dieäu naøo ñaõ ñeán vôùi Minh? Chaân tay raén chaéc , daùng ñi nhanh nheïn troâng nhö cao haún leân - Vì sao Minh coù ñöôïc ñieàu kì dieäu aáy ? Trong muøa heø Minh taäp bôi theo söï höôùng daãn cuûa thaày giaùo Quaân  Qua phaàn truyeän ñoïc thì ta thaáy Minh laø ngöôøi nhö theá naøo ? Vaäy chính nhôø söï chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå neân Minh trôû thaønh ngöôøi khoeû maïnh vaø cao haún leân Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän Nhoùm 1: Theo em nhöõng bieåu hieän naøo laø töï chaêm soùc , reøn luyeän thaân theå vaø giöõ gìn söùc khoeû ? Nhoùm 2: Nhöõng haønh vi naøo laø khoâng bieát töï chaêm soùc vaø reøn luyeän thaân theå.? Nhoùm 3 : Neáu coù baïn haøng xoùm moãi saùng ruû em cuøng daïy sôùm ra coâng vieân taäp chaïy boä, chôi caàu loâng thì em coù ñi khoâng ? Vì sao ?  giaùo vieân nhaän xeùt keát luaän (Coù. Vì taäp chaïy boä, chôi caàu loâng buoåi saùng seõ giuùp cô theå khoeû maïnh , tinh thaàn saûng khoaùi chuaån bò cho 1 ngaøy môùi ) cho hoïc sinh laøm baøi taäp traéc nghieäm baøi a trang 5 sgk. Hoïat ñoäng 3: Khai thaùc noäi dung baøi hoïc. Nhö vaäy qua phaàn thaûo luaän treân, theo em söùc khoûe coù caàn thieát cho con ngöôøi khoâng? Vì sao ? ( Caàn thieát cho moãi ngöôøi. Vì coù söùc khoeû con ngöôøi coù theå ñaït keát quaû toát trong lao ñoäng vaø trong hoïc taäp ) VD : Ñoái vôùi HS neáu coù söùc khoûe toát thì vieäc hoïc taäp seõ ñaït keát quaû cao Ñoái vôùi xaõ hoäi: toaøn daân khoûe maïnh, ñaát nöôùc vöõng maïnh. Trong coâng vieäc coù söùc khoûe toát thì seõ ñaûm baûo hoøan thaønh toát coâng vieäc, taêng thu nhaäp goùp phaàn cho ñaát nöôùc ngaøy caøng phaùt trieån. GV nhaéc cho HS roõ chính vì vaäy maø cha oâng ta ñaõ coù caâu“Coù söùc khoeû laø coù taát caû, söùc khoûe quyù hôn vaøng ”  Giaùo vieân choát laïi: Nhö vaäy söùc khoûe laø voán quí cuûa con ngöôøi ta phaûi bieát gìn giöõ ñeå khoûe maïnh nhaèm tham gia toát caùc hoaït ñoäng. Chính vì theá maø moãi chuùng ta caàn phaøi reøn luyeän nhö theá naøo cho toát ? Caùc em haõy töï giôùi thieäu caùch töï chaêm soùc söùc khoûe & RLTT ( chôi boùng roå giuùp thaân theå khoûe maïnh & phaùt trieån chieàu cao. Ñi boä , chaïy boä giuùp cho cô theå deûo dai ) Hoaït ñoäng 4:: Cho hoïc sinh thi ñoá vui ca dao, tuïc ngöõ veà reøn luyeän thaân theå. * Khuyeân nhuû : Aên kó no laâu , caøy saâu toát luùa Thaø voâ söï aên côm haåm coøn hôn ñeo beänh maø uoáng saâm nhung 2 Ghi baûng I/ Truyeän ñoïc: Mùa hè kỳ diệu Kết luận : Do biết tự rèn luyện thân thể, Minh đã có sức khỏe tốt sau một mùa hè. II/ Noäi dung baøi hoïc: a) Ý nghĩa: – Sức khoẻ là vốn quý của con người. – Cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ. – Năng tập thể dục, thể thao. b) Lợi ích: Sức khoẻ giúp ta: – Học tập, lao động có hiệu quả. – Sống lạc quan, vui vẻ. III/ Daën doø: 1. Bài tập về nhà:  Bài b, d trang 5 SGK  Bài 3, 4, 6 sách thực hành. 2. Chuẩn bị bài mới - Ñoïc truyeän baøi môùi vaø traû lôøi Ruùt kinh nghieäm ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tieát Ngaøy soaïn Tuaàn Ngaøy daïy BAØ I 2: SIEÂ N G NAÊ N G KIEÂ N TRÌ I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc Giuùp hoïc sinh hieåu ñöùc tính sieâng naêng, kieân trì vaø taàm quan troïng cuûa vieäc reøn luyeän tính sieâng naêng kieân trì. 2.Thaùi ñoä Giaùo duïc hoïc sinh phaûi bieát sieâng naêng, kieân trì trong hoïc taäp, lao ñoäng vaø caùc hoaït ñoäng khaùc. 3.Kyõ naêng Coù keá hoaïch vöôït khoù, beàn bæ trong hoïc taäp, lao ñoäng ñeå trôû thaønh hoïc sinh toát. II. Taøi lieäu phöông tieän phöông phaùp: - Sgk, sgv, baøi taäp tình huoáng 6. - Tranh aûnh hoaëc caùc maãu chuyeän. - Phöông phaùp: saém vai, thaûo luaän, keå chuyeän, traéc nghieäm, laäp ñeà aùn. II. Noäi dung tri thöùc caàn giaûng: Cho hoïc sinh thaáy roõ söï sieâng naêng, kieân trì laø phaåm chaát ñaïo ñöùc caàn thieát cuûa moãi con ngöôøi. Ngöoøi coù tính sieâng naêng, kieân trì duø coù gaëp khoù khaên, gian khoå cuõng vöôït qua. Neâu nhöõng taám göông saùng veà 2 ñöùc tính sieâng naêng, kieân trì trong hoïc taäp vaø pheâ phaùn nhöõng bieåu hieän thieáu sieâng naêng, kieân trì. IV. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: 1. Oån ñònh lôùp (1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ(5’) Caâu 1: Em haõy cho bieát nhö theá naøo laø bieát caùch giöõ gìn söùc khoûe ? Caâu 2: Söùc khoûe giuùp chuùng ta ñieàu gì ? Söûa baøi taäp 3.Giôùi thieäu baøi môùi(2’) Giaùo vieân ñöa VD : 1 HS muoán ñaït keát quaû hoïc taäp toát thì phaûi sieâng naên, hoïc baøi, laøm baøi. Gaëp baøi taäp khoù, baøi hoïc daøi thì phaûi kieân trì laøm vaø hoïc . 1 ngöôøi noâng daân muoán coù ñöôïc 1 muøa boäi thu thì phaûi sieâng naêng , thöùc khuya daäy sôùm boùn phaân , chaêm soùc ruoäng vöôøn . 1 ngöôøi ngheä syõ muoán thaønh coâng vaø noåi tieáng thì phaûi traûi qua 1 quaù trình khoå luyeän kieân trì . Nhö vaäy ta thaáy trong cuoäc soáng haèng ngaøy , muoán ñaït ñöôïc keát quaû toát , muoán thaønh coâng trong coâng vieäc chuùng ta caàn phaûi nhö theá naøo ? ( Sieâng naêng , kieân trì ) Giaùo vieân: kieân trì, sieâng naêng laø 2 ñöùc tính coù yù nghiaõ quan troïng trong cuoäc soáng chuùng ta, ñeå hieåu roõ hôn qua baøi 2: “ Sieâng naêng , kieân trì ” Giaûng baøi môùi (37’) TIEÁT 1 Hoaït ñoäng 1: Khai thaùc truyeän ñoïc I/ Truyeän ñoïc: 3 Phaân tích truyeän ñeå ñöa ra khaùi nieäm sieâng naêng kieân trì. Nhoùm 1: Baùc Hoà bieát ñöôïc bao nhieâu thöù tieáng ( Raát nhieàu thöù tieáng Phaùp , Anh , Nga , TQ ) Nhoùm 2: Nhôø ñaâu Baùc Hoà bieát ñöôïc nhieàu thöù tieáng nhö vaäy ? ( Nhôø baùc coù loøng quyeát taâm vaø kieân trì töï hoïc ) Nhoùm 3: Loøng quyeát taâm töï hoïc ngoaïi ngöõ cuûa Baùc nhö theá naøo ? + Baùc Hoà sieâng naêng töï hoïc ngoaïi ngöõ + Laøm töø 4 h saùng -> 9 h toái + Treân taøu daønh 2 h ñeå hoïc ngoaïi ngöõ 4 ; Chi tieát naøo theå hieän söï kieân trì töï hoïc ngoaïi ngöõ cuûa Baùc ? + Laøm vaát vaû khoâng naûn + 1 ngaøy vieát 10 vaøo tay ñeå nhôù + Ñoïc baùo nöôùc ngoaøi töø naøo khoâng hieåu tra töø ñieån 5 : Caùch hoïc cuûa Baùc theå hieän ñöùc tính gì ? ( Baùc Hoà laø ngöôøi sieâng naêng , kieân trì trong hoïc taäp , vaø trong lao ñoäng ) Hoaït ñoäng 2: Cho HS thaûo luaän nhoùm Nhoùm 1 Neâu nhöõng bieåu hieän naøo laø theå hieän tính sieâng naêng , kieân trì ?  Chaêm chæ, coá gaéng, vöôït khoù, caàn cuø, nhaãn naïi… Nhoùm 2 . Haõy neâu nhöõng bieåu hieän traùi vôùi Sieâng naêng , kieân trì ? cho VD neâu haäu quaû ? ( khoâng sieâng naêng , kieân trì thì khoâng ñaït ñöôïc thaønh coâng hay keát quaû cao trong moïi lónh vöïc Traùi vôùi Sieâng naêng , kieân trì : Löôøi bieáng, caåu thaû, laøm qua loa, yû laïi, ngaïi khoù, ngaïi khoå, mau chaùn naûn … Vd : Trong hoïc taäp khoâng bieát sieâng naêng, kieân trì thì keát quaû hoïc taäp seõ keùm , keát quaû khoâng cao . Coøn trong cuoäc soáng khoâng sieâng naên g , kieân trì seõ khoâng laøm ñöôïc gì trôû thaønh 1 ngöôøi voâ tích söï . Nhoùm 3 : Haõy keå 1 vaøi taám göông coù tính sieâng naêng , kieân trì trong hoïc taäp , lao ñoäng maø em bieát ñöôïc ? Gv neâu vd : Taám göông Thaày Nguyeãn Ngoïc Kí .ngay töø nhoû ñaõ bò lieät 2 baøn tay . nhöng khoâng vì theá maø thaày naûn loøng . Thaày ñaõ quyeát taâm kieân trì nhaãn naïi taäp vieát baèng 2 chaân . Hieän nay thaày khoâng chæ vieát ñöôïc baèng 2 chaân maø Thaày coøn coù theå caém hoa , roùt nöôùc 1 caùch thaønh thaïo baèng chính ñoâi chaân cuûa mình vaø hieän nay Thaày coøn laø 1 nhaø vaên , nhaø giaùo xuaát saéc . - Hay taám göông cuûa giaùo sö Löông Ñình Cuûa ngöôøi ñaõ kieân trì , chòu khoù sieâng naêng tìm toøi ra gioáng luùa môùi coù naêng suaát cao cho nöôùc ta - Taám göông cuûa chò Traàn Bình Gaám nhaø ngheøo phaûi vöøa ñi baùn khoai , vöøa ñi hoïc nhöng khoâng vì hoøan caûnh khoù khaên maø naûn chí boû hoïc , ngöôïc laïi chò ñaõ kieân trì coá gaéng vöôït qua taát caû ñeå cuoái cuøng ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû toát ñoù laø chò ñaõ thi ñaäu vaøo 3 tröôøng ñaïi hoïc . Hieän giôø ñaõ laø baùc só töông lai . 4 Bác Hồ tự học ngoại ngữ Kết luận : Bác Hồ có lòng quyết tâm và cần cù, đức tính đó đã giúp Bác nói được nhiều tiếng nước ngoài.  Giaùo vieân choát laïi: Qua caâu chuyeän ta vöøa tìm hieåu hay nhöõng taám göông maø caùc em vöøa nghe baïn mình keå thì nhöõng bieåu hieän cuûa sieâng naêng laø mieät maøi, töï giaùc, thöôøng xuyeân, ñeàu ñaën; coøn kieân trì duø laø khoù khaên ñeán ñaâu ta vöôït qua taát caû  noù seõ giuùp ta thaønh coâng trong cuoäc soáng töø nhoû ñeán lôùn . TIEÁT 2 Oån ñònh lôùp(1’) Kieåm tra baøi cuõ(5’) Giaûng baøi môùi(39’) Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp Cho caùc em laøm baøi taäp traéc nghieäm leân treân baûng . - Ñaùnh daáu X vaøo yù kieán maø em ñoàng yù laø ngöôøi coù tính sieâng naêng + Laø ngöôøi yeâu lao ñoäng + mieät maøi trong coâng vieäc + Laø ngöôøi chæ mong hoøan thaønh nhieäm vuï cho xong + Laøm vieäc thöôøng xuyeân ñeàu ñaën + laøm theo yù thích, gian khoå khoâng laøm + Laáy caàn cuø buø cho khaû naêng cuûa mình + Vì ngheøo maø thieáu thoán Hoaït ñoäng 2: Gv cho vd ñeå HS hieåu roõ -Giaùo sö Toân Thaát Tuøng daøy coâng moå xeû haøng ngaøn töû thi ñeå tìm ra II/ Noäi dung baøi hoïc: phöông phaùp caét gheùp gan hieän ñaïi -Baùc Hoà trong quaù trình ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc maëc duø gaëp raát nhieàu a) Siêng năng, kiên trì :  Siêng năng là cần cù, khoù khaên, trôû ngaïi nhöng Baùc vaãn kieân trì quyeát taâm thöïc hieän cho tự giác, miệt mài, làm việc baèng ñöôïc vaø keát quaû laø ñaõ giaønh ñöôïc hoøa bình ñoäc laäp cho nöôùc ta thường xuyên, đều đặn. nhö ngaøy hoâm nay.  Kiên trì là quyết tâm Vaäy : Qua phaàn Vd treân em naøo cho coâ bieát theá naøo laø sieâng naêng, làm đến cùng. kieân trì ? Sieâng naêng , kieân trì giuùp chuùng ta ñieàu gì ?  Giaùo vieân keát luaän: Sieâng naêng kieân trì laø 2 ñöùc tính caàn coù cho moãi b) Ý nghĩa: chuùng ta ôû noãi luùc, moïi nôi-->Mang laïi keát quaû cao trong moïi lónh vöïc. Giúp con người thành công trong mọi lĩnh vực. Hoaït ñoäng 3: Baøi taäp cuûng coá Ñaùnh daáu X vaøo coät töông öùng ñoái vôùi nhöõng theå hieän sieâng naêng , kieân trì Haønh vi Khoâng coù - Caàn cuø , nhaãn naïi - Löôøi bieáng , yû laïi - Töï giaùc laøm vieäc III/ Daën doø: -Vieäc hoâm nay ñeå ngaøy mai Bài tập về nhà: -Ueåu oaûi, cheånh maûn  Bài b và c trang 7 SGK - Caåu thaû, hôøi hôït  Bài 5 và 6 sách thực -Noùi ít, laøm nhieàu hành. * Toå chöùc troø chôi “Ai nhanh hôn ” cho ñaïi dieän 2 toå leân vieát nhöõng caâu tuïc ngöõ , ca dao noùi veà tính sieâng naêng , kieân trì . - Khen neát hay laøm, ai khen neát hay aên 5 Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tieát Tuaàn Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØ I 3: TIEÁ T KIEÄ M 6 I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc Giuùp hoïc sinh hieåu theá naøo laø tieát kieäm, yù nghóa cuûa tieát kieäm. 2 Thaùi ñoä Giaùo duïc caùc em bieát tieát kieäm khoâng xa hoa, laõng phí, hoïc taäp nhöõng taám göông tieát kieäm. 3.Kyõ naêng Giuùp hoïc sinh bieát töï ñaùnh giaù mình coù yù thöùc vaø thöïc hieän tieát kieäm chi tieâu thôøi gian coâng söùc cuûa mình, gia ñình, taäp theå. II. Noäi dung tri thöùc caàn giaûng : Cho hoïc sinh bieát tieát kieäm theo nghiaõ roäng, tieát kieäm laø toân troïng keát quaû lao ñoäng cuûa mình vaø cuûa ngöôøi khaùc, tieát kieäm cho baûn thaân seõ ñem laïi cuoäc soáng sung tuùc, aám no, haïnh phuùc,tieát kieäm cho cho taäp theå, cô quan, doanh nghieäp nhaø nöôùc  daân giaøu nöôùc maïnh . Pheâ phaùn tieâu duøng phung phí lôïi duïng chöùc quyeàn,phaân bieät tieát kieäm khaùc vôùi keo kieät baûn thaân, buûn xæn. III. Phöông tieän taøi lieäu phöông phaùp - Skg, sgv + baøi taäp tình huoáng 6. - Tranh aûnh vaø nhöõng maãu chuyeän veà taám göông tieát kieäm vaø nhöõng vuï vieäc laõng phí, xa hoa. Phöông phaùp: - Keå chuyeän, thaûo luaän, phaân tích truyeän ñoïc, saùnh vai, laäp ñeà aùn. IV. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: 1.Oån ñònh lôùp(1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ(5’) 1) Sieâng naêng laø gì? Kieân trì laø gì? 2) Vì sao chuùng ta phaûi sieâng naêng kieân trì? 3) Haõy keå nhöõng bieåu hieän cuûa sieâng naêng kieân trì cuûa em? Cho VD 3. Giôùi thieäu baøi môùi(2’) Nhö caùc em ñaõ bieát trong cuoäc soáng neáu moät ngöôøi bieát chaêm chæ laøm vieäc seõ coù thu nhaäp cao. Nhöng neáu khoâng bieát tieát kieäm thì cuoäc soáng vaãn ngheøo khoå. Ñeå cho cuoäc soáng aám no, haïnh phuùc vaø dö giaû thì moãi ngöôøi caàn phaûi bieát tieát kieäm. Nhö caâu noùi cuûa Baùc: “Daân coù giaøu thì nöôùc môùi maïnh ” ñoù laø noäi dung cuûa baøi hoâm nay. Baøi 3 : “TIEÁT KIEÄM ” Hoaït ñoäng 1: : Phaân tích truyeän ñoïc Caâu 1: Qua truyeän treân, em thaáy Thaûo & Haø vöøa nhaän ñöôïc tin gì ? Tin thi ñaäu vaøo lôùp 10 Vaäy Thaûo & Haø coù ñaùng ñöôïc meï khen thöôûng hay khoâng ? ( coù ) Caâu 2: Haø ñaùng ñöôïc khen thöôûng neân ñaõ xin meï ñieàu gì ? Xin tieàn meï ñeå cuøng ñi lieân hoan vôùi caùc baïn Caâu 3: Luùc ñoù thaùi ñoä cuûa meï nhö theá naøo ? Meï cho nhöng hôi boái roái Caâu 4: Gia ñình cuûa Haø coù hoaøn caûnh nhö theá naøo ? Nhaø ngheøo Em haõy nhaän xeùt Haø laø ngöôøi nhö theá naøo tröôùc vaø sau ? Luùc ñaàu khoâng bieát tieát kieäm quan taâm ñeán gia ñình-> Sau hoái haän höùa seõ bieát tieát kieäm trong tieâu duøng 7 I/ Truyeän ñoïc: Thảo và Hà Kết luận :Trước đức tính tiết kiệm của Thảo, Hà ân hận về hành vi vòi tiền mẹ của mình. Thaùi ñoä cuûa meï ñaõ laøm gì ñeå thöôûng cho Thaûo ? Meï cho tieàn ñoäng vieân Thaûo ñi chôi cuøng caùc baïn Tröôùc thaùi ñoä cuûa meï Thaûo ñaõ coù thaùi ñoä ra sao ? Khoâng laáy ñeå tieàn ñoù mua gaïo & nuoâi em Vaäy em haõy nhaän xeùt thaùi ñoä cuûa Thaûo tröôùc & sau laø ngöôøi nhö theá naøo ? (hieáu thaûo , quan taâm ñeán gia ñình , bieát tieát kieäm Hoaït ñoäng 2: Cho HS thaûo luaän nhoùm Nhoùm 1 : Neâu nhöõng bieåu hieän theå hieän söï tieát kieäm ? Giữ gìn đồ đạt cẩn thận , chi tiêu một cách hợp lí Nhoùm 2 : Nhöõng bieåu hieän traùi vôùi tieát kieäm ? (gvphaân tích cuï theå cho HS ) Tuy nhieân caùc em cuõng neân phaân bieät roõ tieát kieäm khoâng phaûi laø keo kieät , buûn xæn vd nhö nhöõng bieåu hieän sau + Haèng ngaøy moãi saùng caùc em ñeán tröôøng nhöng khoâng aên saùng vì muoán tieát kieäm tieàn . + Vì muoán tieát kieäm cho ñôõ toán tieàn maø coù nhieàu baïn ñi hoïc chæ söû duïng 1 quyeån vôû cho nhieàu moân hoïc + Baïn trong lôùp 1 hoâm bò hö caây vieát ñaõõ möôïn vieát mình söû duïng ñôõ . nhöng vì sôï mau heát möïc muoán tieát kieäm ñeå khoûi phaûi mua neân mình ñaõ khoâng cho baïn ñoù möôïn Vaäy taát caû nhöõng haønh vi treân laø ñuùng hay sai ? Seõ coù nhöõng haäu quaû ra sao?  Taát caû nhöõng haønh vi treân laø sai . ÔÛ haønh vi 1 haäu quaû seõ laøm cho cô theå meät moûi khoâng khoûe maïnh luùc ñoù seõ khoâng tieáp thu ñöôïc baøi daãn ñeán keát quaû keùm .ÔÛ haønh vi 2 seõ khoâng ñaït keát quaû .ÔÛ haønh vi 3 seõ trôû thaønh 1 ngöôøi ích kó , buûn xæn khoâng ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán , giuùp ñôõ. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu noäi dung baøi hoïc. II/ Noäi dung baøi hoïc: VD : Ñeå laøm ra 1 saûn phaåm , thì ngöôøi laøm ra phaûi nhö theá naøo ? (laøm vieäc vaát vaû ) Coøn ngöôøi söû duïng seõ ra sao ? a) Tiết kiệm là biết sử dụng -Qua phaàn thaûo luaän treân ai cho coâ bieát tieát kieäm laø gì ? Tieát kieäm theå một cách hợp lý, đúng mức hieän ñieàu gì ? của cải vật chất, thời gian, Vì cuûa caûi, vaät chaát khoâng phaûi töï nhieân maø coù .Ñeå coù ñöôïc thì moãi sức lực của mình và của con ngöôøi caàn phaûi ñoå bieát bao moà hoâi, nöôùc maé t , coâng söùc , trí tueä thì người khác. môùi coù ñöôïc keát quaû toát b) Biểu hiện: Quý trọng kết - Coøn ñoái vôùi taøi nguyeân thieân nhieân thì coù voâ taän hay khoâng ? ( khoâng quả lao động của mình và ? vì neáu chuùng ta khai thaùc thì phaûi taùi taïo laïi maát ñi bieát bao coâng của người khác. söùc . Chính vì vaäy muoán tieát kieäm thieân nhieân , con ngöôøi muoán toàn taïi & phaùt trieån thì phaûi bieát tieát kieäm ) Hoaït ñoäng 4: Cho HS laøm baøi taäp cuûng coá * Baûn thaân em seõ theå hieän tieát kieäm nhö theá naøo ( ñoái vôùi gia ñình , nhaø tröôøng , xaõ hoäi ? ) Sau ñoù, cho hoïc sinh nhaän xeùt.  Giaùo vieân choát laïi vaø neâu phöông höôùng tieát kieäm nhö: thu gom saùch baùo cuõ, saét vuïn trong nhaø baùn cho ngöôøi mua pheá lieäu vöøa goùp phaàn taùi söû duïng vaät lieäu tieát kieäm xaõ hoäi vaø saïch seõ nhaø cöûa. Hoaït ñoäng 4: Cho HS chôi troø chôi tieáp söùc baèng caùch chia laøm 2 toå , moãi toå ñaïi dieän 1 HS leân tieáp söùc nhau cuøng 8 Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tieát Tuaàn Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØ I 4: LEÃ ÑOÄ I. Muïc tieâu baøi hoïc : 1.Kieán thöùc Giuùp hoïc sinh hieåu leã ñoä laø gì? Nhöõng bieåu hieän vaø yù nghóa cuûa ñöùc tính leã ñoä trong cuoäc soáng. 2.Thaùi ñoä Leã ñoä goùp phaàn giuùp cho hoïc sinh vaø moïi ngöôøi naâng cao loøng töï troïng trong xaây döïng moái quan heä giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trôû neân toát hôn. 3.Kyõ naêng Coù thaùi ñoä töï kieåm tra haønh vi cuûa mình vaø bieát laøm theo göông toát cuûa ngöôøi leã ñoä giuùp cho hoïc sinh coù thoùi quen tích cöïc reøn luyeän tính leã ñoä ôû moïi luùc, moïi nôi, choáng nhöõng bieåu hieän haønh vi voâ leã, thieáu vaên hoùa. 9 II. Noäi dung tri thöùc caàn giaûng: Leã ñoä laø phaåm chaát ñaïo ñöùc caàn coù tröôùc tieân ôû moãi ngöôøi, noù bieåu hieän phaåm giaù cuûa con ngöôøi, laøm cho quan heä cuûa moãi ngöôøi caøng gaén boù, traân troïng yeâu quí nhau. - Leã ñoä bieåu hieän qua neùt maët, cöû chæ, lôøi noùi, haønh ñoäng. - Ngöôøi leã ñoä laø ngöôøi coù vaên hoaù. - Bieát phaân bieät giöõa leã ñoä vaø khuùm nuùm, xum xoe, töï ti, sôï seät, bieát ñaáu tranh vôùi nhöõng haønh vi thieáu leã ñoä, voâ vaên hoùa. III. Tö lieäu phöông tieän phöông phaùp tranh aûnh Sgk, sgv6, chuaån bò tuïc ngöõ, ca dao. Phöông phaùp: Saém vai keå chuyeän, thaûo luaän, troø chôi thi ñoá vui veà ca dao, tuïc ngöõ. Laøm baøi taäp traéc nghieäm leân treân ñoà duøng daïy hoïc. IV. Caùc phöông phaùp daïy - hoïc chuû yeáu: 1.Oån ñònh lôùp(1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ(5’ Caâu 1: Tieát kieäm laø gì? Haõy neâu cuï theå nhöõng vieäc laøm cuûa em theå hieän tieát kieäm ? Caâu 2: Ñoïc moät soá caâu ca dao tuïc ngöõ veà tieát kieäm. 3.Giôùi thieäu baøi môùi(2’) Baèng caùch ñöa tình huoáng: (saém vai coâ vaøo lôùp 2 hoïc sinh khoâng chaøo, nhaø coù khaùch). Sau ñoù, giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt vaø giaùo vieân choát laïi: leã ñoä laø 1 ñöùc tính khoâng theå thieáu trong moãi con ngöôøi chuùng ta noù ñöôïc theå hieän qua lôøi aên, tieáng noùi, qua caùch cö xöû giao tieáp vôùi moïi ngöôøi. Ñoàng thôøi, noù phaûn aùnh ngöôøi coù vaên hoùa, coù ñaïo ñöùc, ñeå hieåu roõ hôn qua baøi 4 : “ Leã Ñoä ” Giaûng baøi môùi (37’) 10 I/ Truyeän ñoïc: Hoaït ñoäng 1: Phaân tích truyeän “ Em Thủy ” Cho hoïc sinh saéùm vai trong truyeän, phaân tích truyeän, thaûo luaän nhoùm. Nhoùm 1: Em haõy keå laïi nhöõng vieäc laøm cuûa Thuûy khi khaùch ñeán nhaø? Keát luaän: Thái độ của Thủy thể hiện bạn là một học sinh ngoan, - Thuûy bieát chaøo khaùch vaø môøi khaùch vaøo nhaø. lễ phép. - Roùt nöôùc môøi khaùch. - Xin pheùp baø tieáp chuyeän vôùi khaùch. - Bieát thöa göûi vui veû vôùi khaùch Nhoùm 2: Em coù nhaän xeùt gì veà caùch cö xöû cuûa baïn Thuûy?  Sau ñoù, giaùo vieân choát laïi nhaän xeùt cuûa hoïc sinh. Qua truyeän ta Thuûy laø ngöôøi coù tính leã ñoä : Khi khaùch ñeán nhaø bieát chaøo hoûi, roùt nöôùc môøi khaùch, bieát thöa gôûi . Hoïat ñoäng 2: Lieân heä thöïc teá GV: Em naøo cho coâ bieát khi ra khoûi nhaø hoaëc veà ñeán nhaø ñieàu ñaàu tieân cuûa caùc em caàn phaûi laøm laø gì ? Thöa gôûi nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi trong nhaø - Coøn khi coâ giaùo vaøo ñeán lôùp thì vieäc ñaàu tieân caùc em laøm laø gì ? Ñöùng daäy chaøo coâ GV: Thaày coâ thöôøng daïy cho caùc em khaåu hieäu gì maø noùi leân leã nghóa laø ñieàu tröôùc tieân “Tieân hoïc leã , haäu hoïc vaên” Vaäy em hieåu caâu naøy nhö theá naøo ? Laø chæ leã nghóa , ñaïo ñöùc laø ñieàu caàn hoc tröôùc tieân , hoïc vaên hoùa , hoïc chöõ sau khi ñaõ hoïc ñöôïc leå nghóa GV: Vaäy nhöõng bieåu hieän nhö theá naøo ñöôïc xem laø leã ñoä ? Nhöõng bieåu hieän nhö theá naøo laø khoâng bieát leã ñoä ? Cho vd ? - Leã ñoä: leã pheùp, thöa gôûi, aên noùi nheï nhaøng ,vaâng lôøi, ñoaøn keát, hoøa thuaän … - Khoâng leã ñoä: coïc caèn, thoâ loã, lôùn tieáng, hoãn laùo, voâ leã ,xuùc phaïm ñeán moïi ngöôøi VD :Ñi phaûi bieát thöa gôûi, khoâng noùi leo trong giôø hoïc => Nhö vaäy ta thaáy trong cuoäc soáng haèng ngaøy coù raát nhieàu moái quan II/ Noäi dung baøi hoïc: heä . Trong caùc moái quan heä ñoù ñeàu coù nhöõng pheùp taéc qui ñònh caùch öùng xöû , giao tieáp vôùi nhau taát caû nhöõng qui taéc ñaïo ñöùc ñoù leã ñoä . a) Lễ độ là cách cư xử đúng mực khi giao tiếp. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu noäi dung baøi hoïc b) Biểu hiện: - Vaäy leã ñoä laø gì ? Laø ngöôøi coù leã ñoä seõ theå hieän ñieàu gì? – Thể hiện sự tôn - Ñeå reøn luyeän nhöõng phaåm chaát naøy chuùng ta phaûi coù nhöõng trọng, quý mến người khác. haønh vi thaùi ñoä nhö theá naøo ? – Thể hiện người có Ñoái vôùi ngöôøi lôùn phaûi bieát chaøo hoûi , thöa gôûi , khi nhaän vaät gì phaûi văn hóa, đạo đức. bieát caùm ôn & nhaän baèng 2 tay , laøm sai phaûi bieát xin loãi , laøm gì phaûi c) Ý nghĩa: bieát xin pheùp . Ñoái vôùi thaày coâ phaûi bieát kính thaày , ñoái vôùi baïn beø yeâu Lễ độ giúp cho: baïn , vui veû , hoøa thuaän . Ñoái vôùi ngöôøi giaø , taøn taät phaûi bieát kính – Quan hệ với mọi trong , khoâng xaát xöôùc coøn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh phaûi bieát người tốt đẹp. lòch söï , khoâng noùi tuïc , chöûi baäy – Xã hội văn minh, “Ñi thöa veà göûi” tiến bộ. “Treân kính döôùi nhöôøng” Hoaït ñoäng 4: Baøi taäp cuûng coá III/ Daën doø: 11 Tieát Tuaàn Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØI 5: TOÂN TROÏNG KYÕ LUAÄT I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc Giuùp cho hoïc sinh hieåu theá naøo laø toân troïng kyû luaät, yù nghiaõ vaø söï caàn thieát phaûi toân troïng kyû luaät. 2.Kyõ naêng Giuùp hoïc sinh nhaän thöùc ñaùnh giaù haønh vi cuûa baûn thaân vaø cuûa ngöôøi khaùc veà yù thöùc, thaùi ñoä toân troïng kyû luaät. 3.Thaùi ñoä Giuùp hoïc sinh bieát reøn luyeän ñöùc tính kyû luaät vaø nhaéc nhôû moïi ngöôøi khaùc cuøng II. Noäi dung tri thöùc caàn giaûng: - Cho hoïc sinh hieåu ñöôïc tính kyû luaät trong moät taäp theå, gia ñình, tröôøng lôùp, laøng xoùm. - Caù nhaân phaûi tuaân thuû vaø thöïc hieän nhöõng qui ñònh maø taäp theå ñeà ra. - Coù toân troïng kyû luaät thì taäp theå seõ coù söùc maïnh, kyû cöông, neà neáp. - Bieát ñaáu tranh phaûn ñoái nhöõng bieåu hieän sai traùi, khoâng toân troïng kyû luaät. III. Caùc phöông tieän taøi lieäu phöông phaùp: Skg, sgv + baøi taäp tình huoáng 6. Phöông phaùp: khai thaùc, phaân tích truyeän ñoïc, söu taàm nhöõng maãu chuyeän veà quaân ñoäi, luaät leä giao thoâng. IV. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu: 1.Oån ñònh lôùp(1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ:( 5 ‘ ) Caâu 1: Theá naøo laø leã ñoä? Bieåu hieän cuûa em trong cuoäc soáng haèng ngaøy? Caâu 2: Tìm cao dao tuïc ngöõ noùi veà ñöùc tính naøy? 3.Giôùi thieäu baøi: (2’) VD : Khi ñi sieâu thò ñeán quaày thanh toaùn moãi ngöôøi chen laãn nhau thanh toaùn khoâng xeáp haøng theo thöù töï ? Hay neáu nhaø tröôøng khoâng coù qui ñònh, noäi qui cho HS khi ñeán tröôøng thì luùc ñoù seõ nhö theá naøo ? (Loän xoän , khoâng coù toå chöùc , traät töï ) => Vaäy chuùng ta thaáy trong 1 lôùp hoïc hay 1 toå chöùc naøo ñoù maø moïi ngöôøi muoán laøm gì thì laøm , khoâng tuaân thuû theo nhöõng ñieàu qui ñònh chung ñaët ra seõ daãn tôùi tình traïng , loän xoän , khoâng coù toå chöùc . Ñoù chính laø laø ñieàu maø chuùng ta seõ tìm hieåu trong baøi hoïc hoâm nay baøi 5 : “ Toân troïng kó luaät ” Giaûng baøi môùi (37’) 12 Hoaït ñoäng 1: Khai thaùc truyeän ñoïc: GV: Qua truyeän treân em thaáy Baùc Hoà ñaõ toân troïng nhöõng qui ñònh chung nhö theá naøo ? -Côûi deùp ra khi vaøo chuøa. -Baùc ñi theo söï höôùng daãn cuûa vò sö -Baùc döøng xe khi gaëp ñeøn ñoû. GV: Vaäy em thaáy Baùc Hoà laø ngöôøi nhö theá naøo ? => Ta thaáy maëc duø laø chuû tòch nöôùc nhöng moïi cöû chæ cuûa Baùc Hoà ñaõ theå hieän söï toân troïng luaät leä chung ñöôïc ñaët ra cho moïi coâng daân Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm Em haõy neâu nhöõng bieåu hieän nhö theá naøo laø toân troïng kó luaät ? Nhoùm 1 : Ñoái vôùi gia ñình Nguû ñuùng giôø, ñi hoïc veà nhaø ñuùng giôø, ñoà ñaïc ngaên naép ñuùng qui ñònh Nhoùm 2 : Trong nhaø tröôøng (Vaøo lôùp ñuùng giôø , hoïc baøi , laøm baøi ñaày ñuû ,maëc ñuùng ñoàng phuïc , traät töï nghe baøi trong lôùp ) Nhoùm 3 : Ñoái vôùi XH ( Ñoaøn keát, baûo veä cuûa coâng, giöõ gìn traät töï chung, an toaøn giao thoâng ..) Vd: khi đi siêu thi phải xếp hàng khi thanh toán hoăc vào bệnh viện phải lấy số thứ tự ton trọng quy định chung. GV: Như vậy những biểu hiện TTKL là luoân chaáp haønh moïi noäi qui cuûa tröôøng, lôùp, gia ñình vaø xaõ hoäi  soáng laøm vieäc theo phaùp luaät. GV cho VD : 1 hs tham gia sinh hoaït ñoäi 1 caùch baét buoäc. Vaøo lôùp khoâng thuoäc baøi & laøm baøi ñaày ñuû => Nhöõng haønh vi naøy laø haønh vi nhö theá naøo ? Khoâng toân troïng kó luaät Coù nhöõng haønh vi khi ñi ngoaøi ñöôøng thaáy tín hieäu ñeøn ñoû döøng laïi vì sôï moïi ngöôøi cheâ traùch . Vaäy haønh vi ñoù ñuùng hay sai  Sai . Vì chuùng ta toân troïng kó luaät laø töï giaùc chaáp haønh chöù khoâng phaûi vì söï cöôõng böùc , sôï bò xaõ hoäi leân aùn I/ Truyeän ñoïc: Giữ luật lệ chung. Keát luaän: Mặc dù là Chủ tịch nước nhưng Bác vẫn luôn thể hiện sự tôn trọng luật lệ chung. = >Toân troïng kó luaät khaùc vôùi toân troïng phaùp luaät nhö theá naøo ? TRKL : Laø toân troïng nhöõng qui ñònh, noäi qui do gia ñình, nhaø tröôøng, cô quan, XH ñeà ra Vd : Ñi hoïc ñuùng giôø TRPL : Laø toân troïng nhöõng qui ñònh chung do nhaø nöôùc ñeà ra Vd : 1 HS döøng xe khi gaëp ñeøn ñoû laø coù yù thöùc toân troïng kó luaät -> Nhöng döøng laïi nhö vaäy cuõng laø thaùi ñoä toân troïng phaùp luaät vì neáu khoâng döøng laïi thì seõ bò phaït  Nhö vaäy toân troïng kó luaät thì chæ bò pheâ bình , caûnh caùo .Coøn vi II/ Noäi dung hoïc baøi: phaïm phaùp luaät thì seõ bò xöû phaït theo luaät ñònh Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu noäi dung baøi hoïc a) Tôn trọng kỷ luật: -Qua söï phaân tích vöøa roài vaäy em hieåu toân troïng kó luaät laø nhö theá  Biết tự giác chấp hành những quy định chung naøo?( phaàn a ) ở mọi lúc, mọi nơi. -Toân troïng kó luaät theå hieän nhö theá naøo ? ( Phaàn a )  Chấp hành sự phân -Vaäy vieäc toân troïng kó luaät coù yù nghóa gì ? ( phaàn b, c ) 13  GV giaûi thích : Neáu moïi ngöôøi bieát toân troïng kó luaät thì gia ñình , nhaø tröôøng, XH seõ oån ñònh & phaùt trieån . Tính kó luaät giuùp chuùng ta vui veû, thanh thaûn & yeân taâm hoïc taäp, lao ñoäng & vui chôi giaûi trí VD : Trong nhaø tröôøng neáu chuùng ta hoïc baøi , laøm baøi ñaày ñuû thì seõ ñaït keát` quaû toát , caûm thaáy yeân taâm & vui veû khi ñaït ñieåm cao => Vaäy ta thaáy trong cuoäc soáng , caù nhaân & taäp theå coù moái quan heä gaén boù vôùi nhau . Ñoù laø söï baûo ñaûm coâng vieäc quyeàn lôïi chung & rieâng vôùi nhau . XH caøng phaùt trieån thì caøng ñoøi hoûi con ngöôøi phaûi coù yù thöùc kó luaät cao . Hoaït ñoäng 4: Baøi taäp cuûng coá 1 ) Haõy ñaùnh daáu X vaøo oâ troáng vôùi nhöõng thaønh ngöõ noùi veà tính kó luaät - Nöôùc coù vua , chuøa coù buït - Aên coù chöøng , chôi coù ñoä - Ao coù bôø , soâng coù beán - Doät töø noùc doät xuoáng - Naäp gia tuøy tuïc - Beà treân aên chaúng kó cöông Cho neân keû döôùi laäp ñöôøng maây möa * Baøi taäp b ( SGK ) Kó luaät laø ñieàu kieän ñaûm baûo cho moïi ngöôøi coù töï do & ñöôïc phaùt trieån . Neáu 1 taäp theå laøm vieäc khoâng coù toå chöùc ,kó luaät , ai muoán laøm gì thì laøm , thì seõ trôû thaønh hoãn loaïn . Trong tình traïng aáy , lieäu 1 ngöôøi coù theå soáng yeân oån maø laøm vieäc ñöôïc khoâng ? Ngöôøi ñoù seõ khoâng coù töï do ñeå laøm vieäc . Nhöng neáu 1 toå chöùc maø moïi ngöôøi bieát toân troïng kó luaät thì moãi ngöôøi seõ yeân taâm laøm vieäc & seõ coù töï do ñeå laøm vieäc . công của tập thể. b) Ý nghĩa :  Duy trì nề nếp, kỉ cương của gia đình và xã hội.  Bảo vệ lợi ích của cộng đồng và bản thân. iii/ Daën doø: -Hoïc baøi vaø laøm baøi 5 (tr 26) 4 ( tr 28 ) saùch baøi taäp -Söu taàm ca dao , tuïc ngöõ veà bieát ôn , ñoïc truyeän & traû lôøi caâu hoûi gôïi yù baøi 6 SGK Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... 14 Ngaøy soaïn Ngaøy daïy Tieát Tuaàn BAØ I 6: BIEÁ T ÔN I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc Giuùp hoïc sinh hieåu bieát ôn laø gì? Bieát ôn nhöõng ai vaø theå hieän nhö theá naøo trong cuoäc soáng, yù nghiaõ cuûa loøng bieát ôn. 2.Kyõ naêng Giuùp hoïc sinh bieát baøy toû loøng bieát ôn baèng nhöõng vieäc laøm cuûa ngöôøi ñaõ giuùp mình vaø coù thaùi ñoä pheâ phaùn nhöõng haønh vi voâ ôn .3.Thaùi ñoä Giuùp hoïc sinh bieåu loä loøng bieát ôn vaø bieát ôn ôû ñaây khoâng phaûi veà vaät chaát, loøng bieát ôn ôû ñaây khoâng phaûi laø moùn nôï maø ñoù laø tình caûm taám loøng. II. Noäi dung tri thöùc caàn giaûng: Bieát ôn laø baøy toû tình caûm vaø haønh ñoäng ñeàn ôn, ñaùp nghóa vôùi ngöôøi ñaõ giuùp mình. III. Phöông tieän taøi lieäu phöông phaùp : - Skg sgv + baøi taäp tình huoáng 6. - Tranh aûnh, ca dao, tuïc ngöõ, nhöõng maãu chuyeän keå. - Saém vai, thaûo luaän, phaân tích, troø chôi. IV. Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu: 1.Oån ñònh lôùp(1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ(5’) Caâu 1:Theá naøo laø bieát toân troïng kó luaät ? Caâu 2: Neâu nhöõng bieåu hieän bieát toân troïng kó luaät Caâu 3: Cho HS söûa baøi taäp 3. Giôùi thieäu baøi môùi(2’) Khi chuùng ta aên haït gaïo thì chuùng ta phaûi nhôù ñeán coâng lao nhöõng ai ? (nhôù ñeán coâng lao cuûa nhöõng ngöôøi noâng daân daõi naéng daàm möa chaêm soùc caây luùa ) Caùc em lôùn khoân nhö ngaøy hoâm nay laø nhôø coâng ôn cuûa nhöõng ai ? ( Nhôù ñeán cha meï ngöôøi ñaõ coù coâng sinh thaønh , nuoâi naáng chuùng ta , nhôù ñeán thaày coâ ngöôøi ñaõ daïy doã cho chuùng ta nhuõng kieán thöùc neân ngöôøi ) Chính vì vaäy ñeå chuùng ta nhôù laïi nhöõng coâng lao aáy maø haèng naêm ta ñeàu thaáy coù caùc ngaøy leã kó nieäm nhö ngaøy : 8 – 03 & ngaøy 20 – 11 Nhöõng ngaøy ñoù coù yù nghóa theå hieän leân loøng “Bieát Ôn” Chính laø baøi hoïc ngaøy hoâm nay chuùng ta seõ tìm hieåu. Giaûng baøi môùi (37’) 15 Hoaït ñoäng 1: Khai thaùc truyeän ñoïc - Cho hoïc sinh ñoïc phaàn truyeän ñoïc. Caâu 1: Hoàng vieát thö thaêm thaày khi naøo? Ñöôïc tin thaày chuyeån veà daïy ôû TPHCM laø Hoàng vieát thö cho thaày ngay Caâu 2: Trong thö Hoàng noùi gì? -->khoâng queân ñöôïc nhöõng kó nieäm saâu saéc khi hoïc lôùp 1 C cuûa Thaày Caâu 3: Hãy nêu những kỉ niệm sâu sắc về sự giúp đỡ của thầy đối với chị Hồng ? I/ Truyeän ñoïc: “Thư của một học sinh cũ” Keát luaän: Hoàng laø ngöôøi coù loøng bieát ôn ñoái vôùi thaày giaùo cuõ. -->>Thaày reøn chöõ , taäp Hoàng vieát tay phaûi . Thaày khuyeân “Neùt chöõ laø neát ngöôøi ” Caâu 4:Chò Hoàng ñaõ coù nhöõng suy nghĩ và hành động gì khi thầy giáo cho chị điểm 10 ? * suy nghĩ và hành động - Aân haän vì laøm traùi lôøi Thaày daïy - Quyeát taâm thöïc hieän lôøi chæ baûo cuûa Thaày laø vieát tay phaûi * YÙ nghóa của việc làm theo lời thầy là gì ? Chị Hồng trở thành một người thành đạt , một công dân có ích cho xã hội Câu 5: Việc chị Hồng viết thư thăm thầy sau 20 năm thể hiện đức tính gì ? Hoaït ñoäng 2 : Thảo luận nhóm tìm hiểu cần phải biết ơn những ai và cần phải làm gì để thể hiện lòng biết ơn . Chia lớp làm 4 nhóm 1/ Chúng ta cần phải biết ơn những ai ?Vì sao lại phải biết ơn ? Biết ơn Vì - Ông bà, cha mẹ - Có công sinh thành, dưỡng dục - Thầy, cô giáo - Dạy dỗ truyền đạt kiến thức giáo dục chúng ta thành người - Anh hùnh liệt sĩ - Đấu tranh cho nền độc lập của dân tộc - Đảng và bác Hồ - Tìm ra con đường cứu nước giải phóng dân tộc - Những người đã giúp - Vì đó là những lúc chúng ta khó đỡ mình trong cuộc sống khăn cần tiếp theo sức mạnh 2/ Hãy kể một số việc làm thể hiện lòng biết ơn (ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, liệt sĩ thương binh, bà mẹ VN anh hùng ...) của nhân dân ta?  Trả lời : - Thương yêu , chăm sóc, phụng dưỡng ông bà cha mẹ. - Thăm hỏi thầy cô giáo vào các dịp lễ tết. - Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng bà mẹ Việt Nam - Đến thăm các thuơng binh ngày 27/7 3/ Hãy kể một số ngày lễ mang ý nghĩa “Uống nước nhớ nguồn”của dân tộc ta ?  Trả lời: 10/3 giỗ tổ Hùng Vương. 16 Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tieát Tuaàn Ngaøy soa Ngaøy daïy BAØ I 7: YEÂ U THIEÂ N NHIEÂ N SOÁ N G CHAN HOØ A VÔÙ I THIEÂ N NHIEÂ N I. Muïc tieâu baøi hoïc: 17 1.Kieán thöùc Giuùp hoïc sinh hieåu ñöôïc yù nghiaõ cuûa taøi nguyeân thieân nhieân laø nguoàn cuûa caûi vaät chaát raát quan troïng, laø yeáu toá cô baûn cuûa ñôøi soáng con ngöôøi. 2.Kyõ naêng Treân cô sôû aáy naâng cao nhaän thöùc, xaùc ñònh nhieäm vuï phaûi baûo veä taøi nguyeân baèng nhöõng haønh ñoäng tích cöïc nôi mình soáng haøng ngaøy. 3.Thaùi ñoä Coù thaùi ñoä trong vieäc baûo veä caây xanh vaø höôûng öùng teát troàng caây, giöõ gìn veä sinh tröôøng lôùp, gia ñình. Giuùp hoïc sinh yeâu thích thieân nhieân. II. Noäi dung tri thöùc caàn giaûng: Thieân nhieân bao goàm: khoâng khí, baàu trôøi, soâng nöôùc, röøng nuùi, ñoäng thöïc vaät. Phaûi baûo veä, soáng gaàn guõi vaø yeâu thích thieân nhieân. Nhaéc nhôû moïi ngöôøi cuøng thöïc hieän. III. Caùc taøi lieäu phöông tieän phöông phaùp: - Tranh aûnh, sgk sgv +baøi taäp tình huoáng 6. - Ca dao tuïc ngöõ, baøi haùt. IV. Caùc hoaït ñoäng daïy –hoïc chuû yeáu: 1.Oån ñònh lôùp (1’) 2.Kieåm tra baøi cuõ(5’) Caâu 1: Bieát ôn laø gì ? Bieåu hieän cuûa loøng bieát ôn vaø söï voâ ôn ? Caâu 2: Ñoïc 1 soá caâu ca dao tuïc ngöõ veà loøng bieát ôn? Baûn thaân cuûa em ñaõ theå hieän loøng bieát ôn chöa? 3.Giôùi thieäu baøi môùi(2’) GV cho xem tranh aûnh thieân nhieân caùc em ñaõ söu taàm & hoûi : Coâ ñoá caùc em nhöõng caûnh ñeïp naøy ôû nôi naøo ? Lôùp chuùng ta ñaõ coù baïn naøo töøng ñi chöa? Khi ñeán nhöõng nôi naøy caùc em coù caûm xuùc nhö theá naoø ?  Nhö vaäy caùc em thaáy khi ñöôïc hoøa nhaäp cuøng thieân nhieân caùc em coù raát nhieàu caûm xuùc . Nhöng thieân nhieân khoâng chæ coù caûnh ñeïp maø coù raát nhieàu yeáu toá caàn thieát & quan troïng ñoái vôùi con ngöôøi . Chình vì vaäy con ngöôøi caàn phaûi yeâu meán thieân nhieân , soáng hoaø hôïp vôùi thieân nhieân . Ñeå hieåu roõ theá naøo laø yeâu thieân nhieân , soáng hoøa hôïp vôùi thieân nhieân . Coâ & caùc em cuøng tìm hieåu baøi 7 hoâm nay Giaûng baøi môùi (37’) 18 Hoaït ñoäng 1: Khai thaùc truyeän ñoïc Cuøng vôùi caûnh ñeïp treân, coâ muoán giôùi thieäu vôùi caùc em 1 quang caûnh thieân nhieân môùi . Ñoù laø vuøng nuùi Tam Ñaûo GV giôùi thieäu sô veà vuøng nuùi Tam Ñaûo cho HS roõ “Nuùi Tam Ñaûo naèm ôû mieàn Baéc, do 3 ngoïn nuùi ñöùng lieàn laïi vôùi nhau” Ñeå hieåu roõ hôn chuùng ta cuøng phaân tích truyeän ñoïc “Moät ngaøy chuû nhaät” Cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm Nhoùm 1 : Qua truyeän ñoïc em haõy cho bieát caûnh ñeïp thieân nhieân ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo ? Thieân nhieân huøng vó , bao la .. Nhoùm 2 : Tìm nhöõng chi tieát trong truyeän noùi leân caûnh ñeïp ñòa phöông , ñaát nöôùc ? Ñoàng ruoäng xanh ngaét 1 maøu xanh Maët trôøi nhoâ cao , naéng vaøng röïc rôõ Ñöôøng ñi coù luùc leân cao , coù luùc thaúng taép hoaëc ngoaèn ngoeøo uoán khuùc quanh nhöõng ngoïn ñoài Vuøng ñaát xanh möôùt khoai , ngoâ , cheø , saén, .. Maây traéng nhö khoùi ñang vôøn quanh Nhóm 3: khi kết thúc chuyến thăm quan trở về Hà Nội thì các em hs có những suy nghĩ và cảm xúc gì ? Tâm tạng vui tươi, thoải mái, thấy người khỏe ra vì được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên Nhoùm 3 : Thieân nhieân coù caàn thieát cho moãi ngöôøi khoâng ? vì sao ? Raát caàn thieát . Vì noù mang laïi khoâng khí trong laønh, ñem laïi söï soáng cho con ngöôøi Qua truyeän treân, caûnh ñeïp thieân nhieân mang laïi cho ta ñieàu gì? Tinh thaàn saûng khoaùi, vui khoeû ra. Hoaït ñoâng 2: Tröïc quan vaø nhaän xeùt Cho hoïc sinh xem 2 böùc tranh & neâu laân nhaän xeùt Böùc tranh 1 laø hình aûnh chaët phaù röøng böøa baõi. Böùc 2 haäu quaû cuûa vieäc chaët phaù röøng ñaõ aûnh höôûng nhieàu ñeán khí haäu gaây neân hieân töôïng luõ luït Cho HS thaûo luaän theo ñoâi baïn 1/ Nêu những hành động gây tác hại đến thiên nhiên và hậu quả của nó ? Tác hại: Chaët caây böøa baõi, săn bắn động vật quý hiếm, dùng mìn đánh bắt cá, xả rác , thả chất thải xuống sông... Hậu quả : môi trường ô nhiễm, trái đất nóng dần lên , động thưc vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng , mưa bão, lũ lụt, sống thần xảy ra .... 2/ Để tránh được những hiện tượng thiên tai xảy ra thì mỗi người chúng ta cần phải làm gì ?  trả lời: - Trồng cây gây rừng - Không xã rác bừa bãi , luôn giữ cho môi trường xanh,sạch, đẹp. - Nhắc nhỡ mọi nguời có ý thức phải giữ gìn môi trường. - Sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí - Trừng trị nghiêm khắc những kẻ phá hoại tntn. => Nhö chuùng ta ñaõ thaáy thieân nhieân laø taøi saûn chung voâ giaù cuûa daân toäc , coù yù nghóa voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi con ngöôøi & söï phaùt trieån kinh teá 19 I/ Truyeän ñoïc: Tam Ñaûo laø daõy nuùi huøng vó , coù quang caûnh ñeïp & mang laïi khoâng khí trong laønh cho moïi ngöôøi . II/ Noäi dung baøi hoïc: a) Thiên nhiên bao gồm: không khí, bầu trời, sông suối, rừng cây, đồi núi, động vật, thực vật, … b) Ý nghĩa: Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người. c) Trách nhiệm:  Có ý thức bảo vệ thiên nhiên, sống gần gũi và hoà hợp với thiên nhiên.  Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động mọi người bảo vệ thiên nhiên. IV/ Daën doø: Ruùt kinh nghieäm: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Tuaàn Tieát Ngaøy soaïn Ngaøy daïy BAØ I 8: SOÁ N G CHAN HOØ A VÔÙ I MOÏ I NGÖÔØ I I. Muïc tieâu baøi hoïc: 1.Kieán thöùc Laøm cho hoïc sinh hieåu ñöôïc soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi laø nhö theá naøo? 20
- Xem thêm -