Tài liệu Giáo án gdcd 6 cả năm_cktkn_bộ 14

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Tuần 1 Ngµyso¹n:10 08/2013 / TiÕt 1. Bµi 1 Tù ch¨m sãc, rÌn luyÖn th©n thÓ I. Môc tiªu. 1. Học sinh nắm được những biểu hiện của việc tự chăm sóc sức khoẻ, rèn luyện thân thể và ý nghĩa của nó. 2. Học sinh biết tự đề ra kế hoạch luyện tập thể dục thể thao, biết quý trọng sức khoẻ của bản thân và của người khác. 3. Học sinh có ý thức thường xuyên rèn luyện thân thể, giữ gìn và chăm sóc sức khoẻ cho bản thân. II. chuÈn bÞ. Gv - tranh bµi 1- Bé tranh GDCD 6, tôc ng÷, ca dao nãi vÒ tù ch¨m sãc rÌn luyÖn th©n thÓ. Hs - Su tÇm t liÖu liªn quan ®Õn bµi häc. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc 1. æn ®Þnh. SÜ sè: / 2. KiÓm tra. 3. Bµi míi. Giíi thiÖu bµi GV: §a mét sè tranh ¶nh vÒ mét sè vËn ®éng viªn ®ang luyÖn tËp thÓ dôc. Theo em néi dung bøc ¶nh nãi vÒ vÊn ®Ò g×? VÊn ®Ò rÌn luyÖn søc kháe cã ý nghÜa ntn? Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu néi dung truyÖn ®äc. §iÒu g× k× diÖu ®· ®Õn víi Minh trong mïa hÌ qua? V× sao Minh cã ®îc ®iÒu k× diÖu ®ã? §éng lùc nµo ®· lµm cho b¹n Minh tËp b¬i? §Ó lµm ®îc bÓ b¬i cho Minh hµng ngµy ®Õn b¬i, còng nh c¸c c«ng tr×nh c«ng céng Nhµ níc cÇn cã nguån kinh phÝ(ThuÕ) Qua c©u truyÖn nµy em thÊy søc khoÎ cã cÇn cho mçi ngêi kh«ng? V× sao? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu néi dung bµi häc. ý nghÜa cña viÖc tù ch¨m sãc rÌn luyÖn th©n thÓ? Chia HS thµnh 2 nhãm, mçi nhãm 5 em tham gia ch¬i tiÕp søc:T×m nh÷ng viÖc lµm: Tù ch¨m sãc Kh«ng tù ch¨m sãc Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng. Cho HS th¶o luËn theo nh÷ng chñ ®Ò sau. - Søc khoÎ víi häc tËp. - Søc khoÎ víi lao ®éng - Søc khoÎ víi vui ch¬i gi¶i trÝ. 1 Néi dung bµi häc I. TruyÖn ®äc. Ch©n tay Minh r¾n ch¾c, d¸ng ®i nhanh nhÑn, tr«ng nh cao h¼n v× luyÖn tËp thÓ thao. II. Néi dung bµi häc. 1. ý nghÜa cña viÖc tù ch¨m sãc rÌn luyÖn th©n thÓ. - Søc khoÎ lµ vèn quý cña mçi con ngêi. - Søc khoÎ tèt chóng ta sÏ häc tËp tèt, lao, ®éng tèt cã hiÖu qu¶, cuéc sèng l¹c quan yªu ®êi. 2. Tù ch¨m sãc rÌn luyÖn th©n thÓ ntn? - Gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n, ¨n uèng ®iÒu ®é, hµng ngµy tËp luyÖn TDTT ®Ó søc khoÎ ngµy mét tèt 2
- Xem thêm -