Tài liệu Giáo án dạy thên ngữ văn 9 cả năm

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 217 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Ngµy so¹n: 25/9/2007 Ngµy d¹y: 1/10/2007 Tiết 1,2: ¤n tËp c¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i A/ Môc tiªu bµi häc: HS n¾m ch¾c lÝ thuyÕt VËn dông lµm ®îc bµi tËp trong SGK, S¸ch BT Sö dông ®îc trong cuéc sèng I/ LÝ thuyÕt: C©u 1: ThÕ nµo lµ PC vÒ lîng ? Cho VD minh ho¹? 1/ KN: - Khi giao tiÕp cÇn nãi cã néi dung. - Néi dung cña lêi nãi ph¶i ®¸p øng ®óng yªu cÇu cña cuéc giao tiÕp, kh«ng thiÕu, kh«ng thõa. 2/VD:Kh«ng cã g× quÝ h¬n ®éc lËp tù do (C¸c khÈu hiÖu, c©u nãi næi tiÕng) C©u 2: ThÕ nµo lµ PC vÒ chÊt? Cho VD minh ho¹? 1/ KN: - Trong giao tiÕp ®õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc. 2/ VD: §Êt níc 4000 n¨m VÊt v¶ vµ gian lao §Êt níc nh v× sao Cø ®i lªn phÝa tríc C©u 3: ThÕ nµo lµ PC Quan hÖ ? Cho VD minh ho¹? 1/ KN: Khi giao tiÕp cÇn nãi ®óng vµo ®Ò tµi giao tiÕp tr¸nh nãi l¹c ®Ò 2/ VD: ¤ng nãi gµ, bµ nãi vÞt C©u 4: ThÕ nµo lµ PC c¸ch thøc ? Cho VD minh ho¹? 1/ KN: Khi GT cÇn chó y nãi ng¾n gän, rµnh m¹ch; tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå 2/ VD: T«i ®ång y víi nh÷ng nhËn ®Þnh cña «ng Êy vÒ truyÖn ng¾n C©u 5: ThÕ nµo lµ PC lÞch sù ? Cho VD minh ho¹? 1/ KN: Khi GT cÇn tÕ nhÞ, t«n träng ngêi kh¸c 2/ VD: Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau VD2: MÜ: VÒ ph¬ng tiÖn chiÕn tranh c¸c «ng chØ xøng lµm con chóng t«i BH: níc chóng t«i ®· cã 4000 n¨m lÞch sö. Níc MÜ c¸c «ng míi ra ®êi c¸ch ®©ý 200 n¨m II/ Thùc hµnh: 1/ Bµi tËp 4 trang 11 2/ Bµi tËp 5 trang 11 3/ Bµi tËp 4 trang 23 4/ Bµi tËp 5 trang 24 5/ Bµi tËp 1,2 trang 38 (Xem gi¸o ¸n) 6/ ch÷a thªm mét sè bµi trong s¸ch BT tr¾c nghiÖm Ngµy so¹n: 25/9/2007 Ngµy d¹y: 1/10/2007 Tiết 3,4: ¤n tËp TËp lµm v¨n thuyÕt minh A/ Yªu cÇu: - HS n¾m ch¾c lÝ thuyÕt vÒ bµi (So s¸nh víi líp 8) - GV híng dÉn hs lËp ®îc dµn y . Sau ®ã tËp trung vµo rÌn kÜ n¨ng - TG cßn l¹i GV híng dÉn HS viÕt thµnh nh÷ng ®o¹n v¨n hoµn chØnh: + ViÕt ®o¹n v¨n theo c¸ch diÔn dÞch + Cã SD biÖn ph¸p NT + Cã SD yÕu tè miªu t¶ 1 I/ LÝ thuyÕt: 1/ KN: - Lµ kiÓu v¨n b¶n th«ng dông trong lÜnh vùc ®êi sèng nh»m cung cÊp tri thøc kh¸ch quan vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, nguyªn nh©n… cña c¸c hiÖn t îng vµ sù vËt trong tù nhiªn, x· héi b»ng ph¬ng thøc tr×nh bµy, giíi thiÖu, gi¶i thÝch. 2/ §Æc ®iÓm: Cung cÊp tri thøc (hiÓu biÕt, kh¸ch quan vÒ nh÷ng sù vËt hiÖn tîng, vÊn ®Ò… ®îc chän lµm ®èi tîng ®Ó thuyÕt minh. 3/ C¸c ph¬ng ph¸p thuyÕt minh: - Ph¬ng ph¸p ®Þnh nghÜa, ph©n lo¹i, nªu vÝ dô, liÖt kª, sè liÖu, so s¸nh. 4/ Líp 9 sö dông thªm mét sè BPNT: Tù thuËt theo lèi nh©n ho¸… vµ yÕu tè miªu t¶ trong v¨n thuyÕt minh 5/ Dµn ý chung cña mét bµi v¨n thuyÕt minh: a) Më bµi: Giíi thiÖu ®îc ®èi tîng thuyÕt minh b) Th©n bµi: TM vÒ ®Æc ®iÓm, c«ng dông , tÝnh chÊt …cña chóng c) KÕt bµi: Gi¸ trÞ t¸c dông cña chóng ®èi víi ®êi sèng II/ Thùc hµnh: C¸c d¹ng ®Ò bµi thêng gÆp 1/ ThuyÕt minh vÒ mét con vËt nu«i 2/ ThuyÕt minh vÒ mét ®å dïng trong gia ®×nh 3/ ThuyÕt minh vÒ mét danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö 4/ ThuyÕt minh vÒ mét loµi c©y 5/ ThuyÕt minh vÒ mét thÓ lo¹i v¨n häc 6/ ThuyÕt minh vÒ ng«i trêng n¬i em ®ang häc tËp, hoÆc vÒ lµng quª em III/ §Ò cô thÓ: * §Ò 1: ThuyÕt minh chiÕc nãn l¸ quª em. A. Më bµi: ChiÕc nãn lµ ®å dïng quen thuéc ®Ó che n¾ng, che ma cho c¸c bµ, c¸c chÞ, chiÕc nãn cßn gãp phÇn t«n lªn vÎ ®Ñp duyªn d¸ng cho c¸c thiÕu n÷ quª t«i. B. Th©n bµi: a/ LÞch sö lµng nãn: + Quª t«i vèn thuÇn n«ng nªn thêng lµm theo mïa vô. + Th¸ng 3 n«ng nhµn ®Ó gãp phÇn thu nhËp thªm cho gia ®×nh, nhiÒu gia ®×nh ®· häc thªm nghÒ lµm nãn. + §¸p øng nhu cÇu sö dông ngêi d©n quª t«i. b/ CÊu t¹o: + X¬ng nãn: 16 vµnh lµm b»ng tre, nøa + L¸ nãn: hai lo¹i: l¸ mo ®Ó lãt bªn trong vµ líp l¸ bªn ngoµi (l¸ mo ®îc lÊy tõ bÑ l¸ c©y m¨ng rõng, l¸ nãn th× lÊy tõ l¸ cä rõng) + Sîi cíc, chØ lµm nh«i c/ Quy tr×nh lµm nãn: + Lµm vµnh nãn theo khu«n ®Þnh tríc + L¸ bªn ngoµi ®îc lµ ph¼ng: lãt mét líp l¸ xÕp ®Òu lªn vµnh, sau ®ã ®Õn mét líp mo vµ cuèi cïng lµ mét líp l¸ bªn ngoµi. Dïng d©y ch»ng chÆt vµo khu«n. + TiÕn hµnh kh©u: dïng cíc x©u vµo kim vµ kh©u theo vµnh nãn tõ trªn xuèng díi. + ChØ mµu dïng ®Ó sá nh«i d/ Gi¸ trÞ chiÕc nãn: + Gi¸ trÞ kinh tÕ: rÎ, tiÖn dông ®Ó che n¾ng, che ma cho c¸c bµ, c¸c mÑ, c¸c chÞ ®i lµm ®ång, ®i chî. + Gi¸ trÞ thÈm mÜ: Tríc kia ngêi con g¸i ®i lÊy chång còng s¾m mét chiÕc nãn ®Ñp… ChiÕc nãn cßn ®îc ®i vµo trong th¬ ca ViÖt Nam. C. KÕt bµi: C¶m nghÜ chung vÒ chiÕc nãn trong thêi gian hiÖn t¹i. §Ò 2: Em h·y thuyÕt minh vÒ c¸i bót- mét ®å dïng häc tËp quen thuéc cña em. 1/Më bµi: Bót lµ ®å dïng häc tËp thiÕt yÕu cña häc sinh nh»m ghi l¹i nh÷ng tri thøc tiÕp thu ®îc vµ ®Ó lu gi÷ tri thøc l©u h¬n… 2/ Th©n bµi: - Hä nhµ bót cã nhiÒu lo¹i: Bót bi, bót m¸y (Mùc) , bót xo¸, bót ®iÖn, bót trang ®iÓm, Bót s¸p, bót ch×….(Miªu t¶ mét sè lo¹i bót trªn) + Nguån gèc cña chiÕc bót ra ®êi t×nh cê (ph¸t triÓn, qua c©u chuyÖn kÓ cña nhµ b¸o Hungari) + Hä nhµ bót bi rÊt ®«ng ®óc vµ cã nhiÒu lo¹i, nhiÒu h·ng s¶n xuÊt. + Bót bi næi tiÕng cña h·ng Thiªn Long ®îc chóng t«i ®îc ®«ng ®¶o häc sinh quen dïng thêng cã cÊu t¹o hai phÇn: -Vá bót: cã nót bÊm vµ khuy cµi 2 - Ruét bót: cã èng ®ùng mùc vµ ngßi bót.PhÇn vá lµm b»ng nhùa vµ phÇn ngßi lµm b»ng kim lo¹i. + C¸ch b¶o qu¶n: Tr¸nh va ®Ëp m¹nh, khi kh«ng viÕt dïng nót bÊm ®a ngßi vµo trong vá khái ®Ó d©y mùc. 3/ KÕt bµi: ChiÕc bót bi lµ bËn ®ång hµnh cña häc sinh lµ b¹n cña tÊt c¶ mäi ngêi, mçi khi con ngêi cÇn ghi chÐp…  BiÖn ph¸p nghÖ thuËt sö dông trong v¨n b¶n nµy: + Tù thuËt ®Ó cho chiÕc bót bi tù kÓ vÒ m×nh. + §èi ®¸p theo lèi nh©n ho¸: lêi ®èi ®¸p cña hai c¸i bót than phiÒn vÒ sù cÈu th¶ cña c¸c c« cËu häc trß.  Sö dông mét sè ýÕu tè miªu t¶ cho bµi v¨n cô thÓ, sinh ®éng §Ò 3: ThuyÕt minh vÒ con mÌo. 1/ Më bµi: Giíi thiÖu vÒ con mÌo 2/ Th©n bµi: - Miªu t¶ vÒ c¸c bé phËn chÝnh cña mÌo: M¾t: Nh 2 hßn bi ve, ria mÐp, ch©n, vuèt s¾c nhän, mµu l«ng…. - Gi¸ trÞ, t¸c dông cña mÌo trong cuéc sèng - TËp tÝnh sinh ho¹t cña mÌo: ThÝch n»m Êm, ph¬i n¾ng, trÌo c©y… 3/ KÕt bµi: T×nh c¶m, th¸i ®é cña con ngêi ®èi víi chóng §Ò 4: ThuyÕt minh vÒ hä nhµ qu¹t 1/ Më bµi: Giíi thiÖu vÒ hä nhµ qu¹t 2/ Th©n bµi: - Hä nhµ qu¹t gåm: + Dßng qu¹t ®iÖn + Dßng qu¹t tay + Qu¹t ch¹y b»ng søc giã, søc níc + Qu¹t trong c¸c m¸y bay, tµu thuyÒn - HS KÓ tªn cô thÓ theo 4 dßng trªn - Cã sö dông yÕu tè miªu t¶ khi giíi thiÖu ®Õn c¸c lo¹i qu¹t - T¸c dông, y nghÜa cña chóng ®èi víi ®êi sèng con ngêi 3/ KÕt bµi: T×nh c¶m, th¸i ®é cña con ngêi ®èi víi chóng Ngµy so¹n: 5/10/2007 Ngµy d¹y: 16/10/2007 Tiết 5,6: ¤n tËp truyÖn KiÒu C©u 1: Tãm t¾t truyÖn kiÒu PhÇn 1: GÆp gì vµ ®Ýnh íc PhÇn 2: Gia biÕn- lu l¹c PhÇn 3: §oµn tô C©u 2: Ph©n tÝch , c¶m nhËn vÎ ®Ñp cña Thuy V©n, Thuy KiÒu qua ®o¹n trÝch “ChÞ em TK”. VB Bè côc NghÖ thuËt ND chÝnh cÇn kh¾c s©u 1. T¶ chung * Duyªn d¸ng, thanh cao, trong - ¦íc lÖ, tîng trng 2ChÞ em tr¾ng cña ngêi thiÕu n÷ ( 4 c©u ®Çu) - Èn dô (khu«n tr¨ng, nÐt 2. T¶ Thuý ngµi). Nh©n ho¸ ( hoa cêi, * Thuý V©n : §oan trang, phóc V©n ngäc thèt hËu ( 4 c©u tiÕp) So s¸nh ( m©y thua, tuyÕt - Dù b¸o ®îc sè phËn Thuý V©n : 1 ChÞ nhêng) B×nh lÆng, su«n sÎ em - Mang tÝch íc lÖ tîng trng Thu - NT: “ §ßn bÈy” - VÎ ®Ñp cña KiÒu : Lµ sù kÕt ý 3.T¶ vÎ ®Ñp - ¦íc lÖ (Èn dô, so s¸nh) hîp s¾c- tµi- t×nh KiÒ Thuý KiÒu - Thµnh ng÷ - Lµ ch©n dung mang tÝnh c¸ch u (12 c©u tiÕp) - H/a chän läc (t¶ m¾t, tµi) sè phËn : cuéc ®êi, sè phËn nµng - Tõ chän läc: “ ghen, sÏ Ðo le, ®au khæ hên” 3 4. Cuéc sèng cña 2 chÞ em Cuéc sèng ªm ®Òm, h¹nh phóc (4 c©u cuèi) B1: X¸c ®Þnh môc ®Ých bµi viÕt (CÇn c¨n cø vµo vÞ trÝ cña ®o¹n v¨n trong v¨n b¶n) ? C¶m nhËn ®o¹n th¬ trªn ®Ó lµm g×? CÇn kh¾c s©u, lµm râ ®îc y nµo? B2: T×m c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt vµ t¸c dông cña chóng B3: Dïng lêi v¨n , t×nh c¶m, c¶m xóc cña m×nh ®Ó viÕt thµnh bµi hoµn chØnh C©u 3: Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ sau: “ Ngµy xu©n con Ðn ®a thoi ThiÒu quang chÝn chôc ®· ngoµi s¸u m¬i Cá non xanh tËn ch©n trêi Cµnh lª tr¾ng ®iÓm mét vµi b«ng hoa” (TrÝch truyÖn KiÒu- NguyÔn Du) Gîi y: - C¶m nhËn ®o¹n th¬ trªn ®Ó thÊy ®îc bøc tranh mïa xu©n ®îc nhµ th¬ NguyÔn Du kh¾c ho¹ kh¸ tinh tÕ. §ã lµ mét bøc tranh sèng ®éng, t¬i vui, trong trÎo, cã hån, vµ ®Çy søc sèng. +Sèng ®éng: con Ðn ®a thoi + Cã hån: “ Cá non xanh tËn ch©n trêi Cµnh lª tr¾ng ®iÓm mét vµi b«ng hoa” +Mµu s¾c hµi hoµ: Mµu xanh cña th¶m cá lµm nÒn cho mµu tr¾ng cña nh÷ng b«ng hoa lª næi bËt lªn + Ch÷ “ §iÓm” lµm cho c¶nh vËt trë nªn sèng ®éng, cã hån, chø kh«ng tÜnh t¹i. Ngµy so¹n:19/10/2007 Ngµy d¹y:24/10/2007 Tiết 7,8: C¶m nhËn mét ®o¹n th¬- VĂN THUYẾT MINH C©u 3: Ph©n tÝch (C¶m nhËn) cña em vÒ 8 c©u th¬ cuèi trong ®o¹n trÝch “ KiÒu ë lÇu Ngng BÝch” “Buån tr«ng cöa bÓ chiÒu h«m Çm Çm tiÕng sãng kªu quanh ghÕ ngåi”  Yªu cÇu: Ph©n tÝch ®o¹n th¬ trªn ®Ó thÊy râ t©m tr¹ng cña kiÒu khi bÞ Tó Bµ giam láng ë lÇu Ngng BÝch  ThÊy ®îc NT “T¶ c¶nh ngô t×nh”, dïng ®iÖp tõ, tõ l¸y, c©u hái tu tõ... a) 2 c©u ®Çu ; - H/¶ chän läc : Cöa bÓ chiÒu h«m; §¹i tõ “ ai”: T©m tr¹ng : Rîn ngîp, ®¬n - Tõ l¸y : ThÊp tho¸ng, xa xa c«i, nhí nhµ - c©u hái tu tõ - Ngän níc míi sa b) 2 c©u tiÕp: - Hoa tr«i … - T©m tr¹ng: Næi tr«i v« ®Þnh - C©u hái tu tõ - §iÖp tõ - Néi cá: c) 2 c©u tiÕp - L¸y : RÇu rÇu, xanh xanh tµn t¹, hÐo hon thiÕu søc sèng - §iÖp tõ - H/¶ : Giã cuèn mÆt duÒnh T©m tr¹ng - L¸y : Çm Çm - Hoang mang, lo sî, h·i hïng d) 2 c©u cuèi - §iÖp tõ Néi dung 8 * NghÖ thuËt t¶ c¶nh ngô t×nh - Kh¾c ho¹ râ nÐt t©m tr¹ng c©u cuèi cïng, ®iÖp tõ, l¸y, c©u hái tu KiÒu - TÊm lßng, ®ång c¶m cña tõ, h/¶ chän läc… NguyÔn Du C©u 4: H×nh ¶nh Thuý KiÒu qua ®o¹n th¬ sau: “Nçi m×nh thªm tøc nçi nhµ ThÒm hoa mét bíc lÖ hoa mÊy hµng Ng¹i ngïng dîn giã e s¬ng Ngõng hoa bãng thÑn tr«ng g¬ng mÆt dµy Mèi cµng vÐn tãc b¾t tay NÐt buån nh cóc ®iÖu gµy nh mai” 4 (TrÝch “TruyÖn KiÒu” - ND) * Gîi ý: T©m tr¹ng KiÒu: Buån tñi, hæ thÑn. Song mÆc dï vËy nµng vÉn rÊt ®Ñp: “NÐt buån nh cóc ®iÖu gµy nh mai” §Ò5: C©y lóa trong ®êi sèng ngêi ViÖt Nam. Dµn ý ®¹i c¬ng: 1/ Më bµi: Giíi thiÖu chung vÒ c©y lóa trong ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn ngêi ViÖt 2/ Th©n bµi: a. Nguån gèc: C©y lóa cã tõ xa xa- Thêi k× nguyªn thuû- Cã nguån gèc tõ c©y lóa hoang. b. §Æc ®iÓm cÊu t¹o: Chia lµm nhiªï gièng lóa: NÕp, t¸m, tÎ... - RÔ: Chïm - Th©n: Thuéc hä cá rçng, cã giãng ®èt - L¸: C«ng dµi, nhän, cã g©n song song, mÆt l¸ r¸p... - H¹t: Lìng tÝnh, cã vá trÊu bao bäc ngoµi h¹t g¹o c. TËp tÝnh, sinh trëng vµ ph¸t triÓn: - C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: Méng, M¹, C©y, Con g¸i, Lµm ®ßng, Træ b«ng, H¹t, ChÝn. - Quy tr×nh lµm ®Êt, ch¨m bãn:.................................................................. d. Vai trß, gi¸ trÞ: - Gi¸ trÞ trong ®êi sèng vËt chÊt: - Gi¸ trÞ trong ®êi sèng tinh thÇn: LÔ héi, tÕt, ®i vµo th¬ ca, nh¹c ho¹: H¹t g¹o lµng ta, Cµy ®ång ®ang buæi ban tra, Bµi ca c©y lóa...C©y lóa lµ biÓu tîng cña ngêi d©n VN: Trªn h×nh quèc huy. 3/ KÕt bµi: T×nh c¶m, th¸i ®é cña ngêi viÕt ®èi víi c©y lóa. Ngµy so¹n:3/11/2007 Ngµy d¹y: 13/11/2007 Tiết 9,10: ¤n t©p vÒ tõ vùng A/ Môc tiªu bµi d¹y: - Gióp häc sinh kh¸i qu¸t l¹i vÒ tõ vùng TiÕng ViÖt mµ c¸c em ®· häc ë líp 6,7,8. - Kü n¨ng sö dông trong cuéc sèng. - Ch÷a mét sè ®Ò thi cã liªn quan B/ chuÈn bÞ: - ThÇy: ChuÈn bÞ ND, kÕ ho¹ch d¹y - Trß: ¤n tËp l¹i SGK, chuÈn bÞ lµm bµi tËp. C/ Lªn líp: I/ ¤n l¹i lý thuyÕt buæi s¸ng ®· häc: 1/ Tõ ®¬n vµ tõ phøc: 2/ Thµnh ng÷: 3/ NghÜa cña tõ: 4/ Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña tõ: 5/ Tõ ®ång ©m: 6/ Tõ ®ång nghÜa” 7/ Tõ tr¸i nghÜa: 8/ CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷: 9/ Trêng tõ vùng:  Lu ý: GV kiÓm tra l¹i tõng môc ®èi víi häc sinh b»ng nhiÒu h×nh thøc: Bèc th¨m lùa chän c©u hái ngÉu nhiªn, hoÆc Gv chñ ®éng hái hs. Sau ®ã GV nhÊn m¹nh l¹i. II/ Lµm bµi tËp: 1/ C©u 1(1.5®): a/ §Æt tªn trêng tõ vùng cho d·y tõ: bót m¸y, bót bi, bót ch×, bót mùc. b/ T×m trêng tõ vùng “ Trêng häc” (§Ò thi tuyÓn sinh vµo 10 – LHP - §Ò chung, n¨m 2007-2008)  §¸p ¸n: 5 a. §Æt tªn trêng tõ vùng cho d·y tõ: - Tªn chÝnh x¸c: Bót viÕt (0,5 ®) - chØ ®Æt tªn: Bót, dông cô cÇm ®Ó viÕt (cho 0,25®) b. T×m trêng tõ vùng “Trêng häc” - Gi¸o viªn häc sinh, c¸n bé, phô huynh, líp häc, s©n ch¬i, b·i tËp, th viÖn...(®óng 5 tõ trë lªn cho 1®) 2/ C©u 2: (1,5 ®) “ Vî chµng quû qu¸i tinh ma Phen nµy kÎ c¾p bµ giµ gÆp nhau KiÕn bß miÖng chÐn cha l©u Mu s©u còng tr¶ nghÜa s©u cho võa” a) §o¹n th¬ trªn n»m ë ®o¹n trÝch nµo trong “TruyÖn KiÒu” cña ND? §©y lµ lêi nãi cña ai nãi vÒ ai? b) §o¹n th¬ trªn cã sö dông thµnh ng÷ kh«ng? H·y chÐp l¹i thµnh ng÷ ®ã. (§Ò thi tuyÓn sinh vµo 10 – LHP - §Ò chung, n¨m 2006-2007)  §¸p ¸n: a)§o¹n th¬ trªn n»m ë ®o¹n trÝch “ Thuý KiÒu b¸o ©n, b¸o o¸n”. §©y lµ lêi cña nh©n vËt TK nãi vÒ Ho¹n Th b) §o¹n th¬ cã sö dông thµnh ng÷ §ã lµ: “KÎ c¾p bµ giµ gÆp nhau, kiÕn bß miÖng chÐn” (ChÐp sai lçi chÝnh t¶ kh«ng cho ®iÓm) 3/ C©u 3: (1®) B»ng sù hiÓu biÕt cña m×nh, em h·y gi¶i nghÜa tõ “Vµng” trong c¸c côm tõ sau: - Cñ nghÖ vµng - Qu¶ bãng vµng - TÊm lßng vµng - ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng (§Ò thi tuyÓn sinh vµo 10 n¨m 2002 - 2003)  §¸p ¸n:  Cñ nghÖ vµng: Vµng- ChØ mµu s¾c vµng cña cñ nghÖ  Qu¶ bãng vµng: Võa chØ mµu vµng cña qu¶ bãng, võa chØ chÊt liÖu lµm ra qu¶ bãng, võa chØ ®Æc ®iÓm quý cña biÓu tîng ®îc dïng lµm phÇn thëng ë lÜnh vùc bãng ®¸ (Cã biÓu tîng qu¶ bãng vµng)  TÊm lßng vµng: Vµng ë ®©y chØ tÊm lßng cao quý, cao c¶...  ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng: Vµng ë ®©y võa chØ mµu s¾c (c¸ mµu vµng). Nhng nghÜa chÝnh lµ c¸ quý, c¸ thÇn II-Mét sè biÖn ph¸p tu tõ : ? Nh¾c l¹i c¸c biÖn ph¸p tu tõ ®· häc? - So s¸nh, Èn dô, nh©n hãa, ho¸n dô, nãi qu¸, nãi gi¶m, nãi tr¸nh, ®iÖp ng÷, ch¬i ch÷) 1.So s¸nh : ?ThÕ nµo lµ so s¸nh ? VÝ dô? - So s¸nh lµ ®èi chiÕu sù vËt, sù viÖc nµy víi sù vËt, sù viÖc kh¸c cã nÐt t¬ng ®ång ®Ó lµm t¨ng thªm søc gîi h×nh, gîi c¶m cho sù diÔn ®¹t. VÝ dô : MÆt trêi xuèng biÓn nh hßn löa A nh B So s¸nh mÆt trêi = hßn löa cã sù t¬ng ®ång vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c  ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn võa hïng vÜ võa gÇn gòi. 2. Èn dô : ? ThÕ nµo lµ Èn dô? VÝ dô? - Èn dô lµ gäi tªn sù vËt, hiÖn tîng nµy b»ng tªn sù vËt, hiÖn tîng kh¸c cã nÐt t¬ng ®ång víi nã nh»m lµm t¨ng søc gîi h×nh, gîi c¶m cho sù diÔn ®¹t. VÝ dô : Ngµy ngµy mÆt trêi ®i qua trªn l¨ng ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á. MÆt trêi thø hai lµ h×nh ¶nh Èn dô v× : lÊy tªn mÆt trêi gäi B¸c. MÆt trêi B¸c cã sù t¬ng ®ång vÒ c«ng lao gi¸ trÞ. 3. Nh©n hãa : 6 ? ThÕ nµo lµ nh©n hãa? VÝ dô? - Nh©n hãa lµ gäi hoÆc t¶ con vËt, c©y cèi, ®å vËt…b»ng nh÷ng tõ ng÷ vèn dïng ®Ó gäi hoÆc t¶ con ngêi, lµm cho thÕ giíi loµi vËt, c©y cèi, ®å vËt…trë nªn gÇn gòi víi con ngêi, biÓu thÞ ®îc nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m cña con ngêi. VÝ dô : Hoa cêi ngäc thèt ®oan trang M©y thua níc tãc, tuyÕt nhêng mµu da. Nh©n hãa hoa, m©y, ngäc, tuyÕt ®Ó miªu t¶ vÎ ®Ñp cña Thóy V©n s¸nh ngang víi vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, khiÕn cho thiªn nhiªn còng ph¶i mØm cêi, nhêng nhÞn  dù b¸o sè phËn ªm Êm cña nµng V©n. 4. Ho¸n dô : ? ThÕ nµo ho¸n dô? VÝ dô? - Ho¸n dô lµ gäi tªn c¸c sù vËt, hiÖn tîng, kh¸i niÖm b»ng tªn cña mét sù vËt, hiÖn tîng, kh¸i niÖm kh¸c cã quan hÖ gÇn gòi víi nã nh»m t¨ng søc gîi h×nh, gîi c¶m cho sù diÔn ®¹t. VÝ dô : Xe vÉn ch¹y v× MiÒn Nam phÝa tríc ChØ cÇn trong xe cã mét tr¸i tim Tr¸i tim chØ ngêi chiÕn sÜ yªu níc, kiªn cêng, gan d¹, dòng c¶m  Gi÷a tr¸i tim vµ ngêi chiÕn sÜ cã quan hÖ gÇn gòi víi nhau, lÊy bé phËn ®Ó chØ toµn thÓ. 5. Nãi qu¸ : ? ThÕ nµo lµ nãi qu¸? VÝ dô? - Nãi qu¸ lµ biÖn ph¸p tu tõ phãng ®¹i møc ®é, quy m«, tÝnh chÊt cíngù vËt, hiÖn t îng ®îc miªu t¶ ®Ó nhÊn m¹nh, g©y Ên tîng, t¨ng søc biÓu ®¹t. VÝ dô : Må h«i th¸nh thãt nh ma ruéng cµy Nãi qu¸ møc ®é må h«i ®Ó nhÊn m¹nh nçi vÊt v¶ cña ngêi n«ng d©n. 6. Nãi gi¶m, nãi tr¸nh : ? ThÕ nµo lµ nãi gi¶m, nãi tr¸nh? - Nãi gi¶m, nãi tr¸nh lµ biÖn ph¸p tu tõ dïng c¸ch diÔn ®¹t tÕ nhÞ, uyÓn chuyÓn tr¸nh g©y c¶m gi¸c ®au buån, ghª sî, nÆng nÒ, tr¸nh th« tôc, thiÕu lÞch sù. VÝ dô : B¸c n»m trong giÊc ngñ b×nh yªn. Nãi B¸c ®ang n»m ngñ lµ lµm gi¶m ®i nçi ®au mÊt B¸c. 7. §iÖp ng÷ : ? ThÕ nµo lµ ®iÖp ng÷? VÝ dô? - Khi nãi hoÆc viÕt, ngêi ta cã thÓ dïng biÖn ph¸p lÆp ®i, lÆp l¹i tõng÷ (hoÆc c¶ c©u) ®Ó lµm næi bËt ý, g©y c¶m xóc m¹nh. C¸ch lÆp ®i, lÆp l¹i nh vËy gäi lµ phÐp ®iÖp ng÷; tõ ng÷ ®îc lÆp l¹i gäi la ®iÖp ng÷. VÝ dô: Ta lµm con chim hãt ……..xao xuyÕn HS tù ph©n tÝch. 8. Ch¬i ch÷ : ? ThÕ nµo lµ ch¬ ch÷? VÝ dô? - Ch¬i ch÷ lµ lîi dông ®Æc s¾c vÒ ©m, vÒ nghÜa cña tõ ng÷ ®Ó t¹o s¾c th¸i dÝ dám, hµi híc…. lµm cho c©u v¨n hÊp dÉn vµ thó vÞ. VÝ dô : Nhí níc ®au lßng con quèc quèc Th¬ng nhµ mái miÖng c¸i gia gia Quèc quèc, gia gia lµ ch¬i ch÷ chØ níc, nhµ - nçi nhí níc th¬ng nhµ cña nhµ th¬. III- LuyÖn tËp : Bµi tËp: ChØ ra vµ nªu ng¾n gän t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ trong ®o¹n th¬ sau: “V× sao tr¸i ®Êt nÆng ©n t×nh? Nh¾c m·i tªn ngêi HCM Nh mét niÒm tin nh dòng khÝ Nh lßng nh©n nghÜa, ®øc hy sinh” (Tè H÷u) ( §Ò thi vµo 10 LHP- §Ò chuyªn- N¨m häc 2002-2003) a) ChØ ra: C¸c BPTT chÝnh: C©u hái tu tõ vµ so s¸nh (M« h×nh: A nh B1 nh B2 nh B3 , B4). b) Nªu t¸c dông: Nhµ th¬ ®· s¸ng t¹o c¸ch biÓu ®¹t giµu chÊt suy tëng, K§ sù vÜ ®¹i, ¶nh hëng to lín cña cuéc sèng sù nghiÖpvµ phÈm chÊt HCM ®èi víi nh©n lo¹i. §ã lµ sù tr©n träng, ngìng väng cña nh©n lo¹i tríc vÎ ®Ñp cao quý tõ b¶n lÜnh ®Õn cèt c¸ch ®Õn t©m hån, t×nh c¶m ña chñ tÞch HCM. IV/ BTVN: ChØ ra vµ nªu ng¾n gän t¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p tu tõ trong ®o¹n th¬ sau: 1/ “ Nhng mçi n¨m....nghiªn sÇu” 7 (¤ng §å- V§L) 2/ “ Tõ Êy......tiÕng chim” 3/ “Lò chóng ta......t©m hån” (Tõ Êy- TH) (Ngêi ®i t×m h×nh cña níc- CLV) Ngµy so¹n:23/11/2007 Ngµy d¹y: 26/11/2007 Tiết 11,12: ¤n tËp v¨n tù sù A/ Môc tiªu bµi d¹y: - HS hiÓu râ h¬n vÒ v¨n tù sù Kü n¨ng sö dông trong cuéc sèng. Trong c¸c bµi lµm v¨n Ch÷a mét sè ®Ò thi cã liªn quan B/ chuÈn bÞ: ThÇy: §äc kü SGK Trß: ¤n tËp l¹i C/ Lªn líp: I/ ¤n tËp l¹i lý thuyÕt: 1/ KN: Tù sù lµ tr×nh bµy mét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nµy nèi tiÕp sù viÖc kh¸c dÉn tíi mét kÕt thóc- thÓ hiÖn mét ý nghÜa 2/ Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi lµm v¨n tù sù ë líp 9: - Miªu t¶, miªu t¶ néi t©m - ®èi tho¹i, ®éc tho¹i, ®éc tho¹i néi t©m - NghÞ luËn II/ Thùc hµnh: Em h·y ®ãng vai nh©n vËt «ng Hai kÓ l¹i diÔn biÕn t©m tr¹ng cña «ng trong truyÖn ng¾n Lµng- Kim L©n. A/ GV híng dÉn HS kÓ l¹i b»ng nh÷ng c©u hái gîi ý ®Ó HS rót ra dµn ý chung: 1. ¤ng Hai tríc khi nghe tin ®ån : 2. ¤ng Hai khi nghe tin lµng DÇu theo T©y. ? ë trong phßng th«ng tin bíc ra «ng Hai cã t©m tr¹ng g× ? - ¤ng Hai ®ang vui mõng v× nhËn ®îc nhiÌu tin th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn. GV : Cho nªn t¸c gi¶ miªu t¶ «ng vui tõ c¸i chãp chÐp miÖng khi uèng níc cho ®Õn c¸i c¶m nhËn cña «ng vÒ tiÕng qu¹t, tiÕng thë, tiÕng khãc, tiÕng cêi nãi cña mäi ngêi cø r©m ran c¶ mét gãc ®êng. ? §ang trong t©n tr¹ng Êy th× «ng Hai nhËn ®îc tin g× tõ nh÷ng ngêi t¶n c míi lªn? - Lµng DÇu theo T©y : C¶ lµng chóng nã ViÖt gian theo T©y. ? NhËn ®îc tin Êy biÓu hiÖn t©m tr¹ng cña «ng Hai ra sao? H·y ®äc : Cæ häng «ng l·o… ? Ph©n tÝch ®o¹n chuyÖn nµy chÝnh lµ ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng cña «ng Hai. VËy ta cã thÓ chia diÔn biÕn t©m tr¹ng cña «ng Hai thµnh mÊy khóc ®äan t©m tr¹ng? - Bèn khóc ®o¹n t©m tr¹ng : + Khi b¾t ®Çu nhËn ®îc tin ë qu¸n níc ven ®êng. + Khi vÒ ®Õn nhµ. + ChiÒu tèi h«m Êy. + Ba bèn ngµy sau. DiÔn biÕn t©m lÝ theo tr×nh tù thêi gian ? H·y ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng cña «ng Hai qua 4 khóc ®o¹n t©m tr¹ng nµy? ( Muån ph©n tÝch ®îc c¸c em ph¶i chØ ra ®îc nh÷ng biÓu hiÖn t©m lÝ vµ hµnh ®éng cña «ng Hai ë tõng ®o¹n – Ph©n tÝch nghÖ thuËt biÓu hiÖn – tõ ®ã sÏ thÊy ®îc nh÷ng nÐt t©m tr¹ng cña nh©n vËt. ? Khi b¾t ®Çu nhËn ®îc tin lµng DÇu theo T©y «ng Hai ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn g×? - Cæ häng «ng l·o … - Hái l¹i : LiÖu cã thËt kh«ng hë b¸c…. - ChÌm chÑp miÖng cêi nh¹t : Hµ n¾ng gím ! VÒ nµo … - Trªn ®êng vÒ : Cói g»m mÆt xuèng mµ ®i. ? §Ó diÔn t¶ t©m tr¹ng «ng Hai lóc nµy t¸c gi¶ ®É sö dông yÕu tè nghÖ thuËt nµo? - Miªu t¶ néi t©m gi¸n tiÕp th«ng qua vÞªc miªu t¶ ngo¹i h×nh, hµnh ®éng nh©n vËt «ng Hai ®Ó diÔn t¶ t©m tr¹ng söng sèt, bÊt ngê cña «ng Hai. ? T¹i sao «ng Hai l¹i cã t©m tr¹ng Êy? - V× «ng qu¸ tin tëng tù hµo vÒ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña lµng. ¤ng qu¸ yªu lµng. - ¤ng kh«ng ngê ®îc c¸i tin Êy, h¬n n÷a «ng l¹i ®ang trong t©m tr¹ng sung síng. 8 ? T¸c gi¶ cßn sö dông yÕu tè nghÖ thuËt nµo? - Lêi tho¹i : ¤ng Hai cè trÊn tÜnh l¹i ®Ó hái râ thùc h . Chøng tá lóc nµy «ng cha tin. Nhng khi nghe x¸c minh l¹i th× «ng l¹i chÌm chÑp miÖng…vÒ nµo  c©u nãi nµy vi ph¹m ph¬ng ch©m quan hÖ nhng «ng nh»m ®¸nh trèng l¶ng ®Ó dÊu m×nh lµ ngêi lµng DÇu. GV : Thùc chÊt ®©y lµ c©u nãi b©ng qu¬ «ng nãi víi chÝnh «ng lµ ®éc tho¹i giê sau sÏ häc. ? Thùc ra lóc nµy còng cha ai biÕt «ng lµ ngêi lµng DÇu nhng t¹i sao trªn ®êng vÒ «ng l¹i cói g»m mÆt xuèng mµ ®i ? - V× «ng xÊu hæ, «ng c¶m thÊy lêi cña ngêi ®µn bµ cho con bó ®ang chöi m×nh . Nã nh nh¸t dao cøa s©u vµo tim «ng. ¤ng cßn tho¸ng nghÜ ®Õn mô chñ. ? Trªn ®êng th× «ng dÊu m×nh lµ ngêi lµng DÇu nhng vÒ nhµ «ng cßn dÊu m×nh ®îc kh«ng? ¤ng nh thÕ nµo? - VÒ ®Õn nhµ : «ng n»m vËt ra giêng, nh×n con «ng tñi th©n níc m¾t cø giµn ra. ¤ng n¾m chÆt hai bµn tay rÝt lªn : Chóng bay ….thÕ nµy. ¤ng kiÓm ®iÓm l¹i tõng ngêi….Chao «i ! cùc nhôc cha … ? ë ®êng «ng Hai ph¶i dÊu m×nh lªn t¸c gi¶ miªu t¶ néi t©m gi¸n tiÕp cßn lóc nµy t¸c gi¶ miªu t¶ néi t©m b»ng c¸ch nµo? - Miªu t¶ néi t©m trùc tiÕp – diÔn t¶ trùc tiÕp nh÷ng suy nghÜ c¶m xóc cña «ng Hai vÒ con – vÒ nh÷ng ngêi ë lµng – vÒ b¶n th©n «ng – nh÷ng ngêi lang DÇu ë n¬i t¶n c vµ ghi l¹i trùc tiÕp lêi cña «ng Hai víi nh÷ng bän viÖt gian ë nhµ. ? §Ó diÔn t¶ nh÷ng c¶m xóc, suy nghÜ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nµy cña «ng Hai, t¸c gi¶ ®· sö dông giäng v¨n vµ nhiÒu lo¹i c©u nµo? - Giäng v¨n xãt xa dån dËp - NhiÒu c©u c¶m, c©u nghi vÊn ®Ó béc lé c¶m xóc vµ tù chÊt vÊn m×nh  ®Ó béc lé t©m tr¹ng gi»ng xÐ, d»n vÆt, ®au ®ín ®Õn xãt xa uÊt øc ®Õn vËt v· l¬ng t©m. ? Khi bµ Hai vÒ th× «ng ra sao? - ChiÒu tèi khi bµ Hai vÒ : ¤ng n»m rò trªn giêng kh«ng nãi g×, bµ hái «ng còng kh«ng muèn nãi. §ªm «ng tr»n träc kh«ng sao ngñ ®îc, hÕt trë m×nh – thë dµi – lÆng h¼n ®i - …kh«ng cÊt lªn ®îc. - Nghe tiÕng mô chñ : trèng ngùc ®Ëp th×nh thÞch, nÝn thë nghe. ? Em thÊy g× ë lêi nãi cña «ng Hai lóc nµy? - ¤ng Hai nãi Ýt, nãi ng¾n, g¾t gáng, nãi nhá V× : ¤ng võa bùc béi, võa ®au buån ®Õn møc kh«ng muèn nãi g×. ¤ng kh«ng muèn t¹o ra ©m thanh g×, ®éng tÜnh g× kÎo mô chñ nhµ biÕt ®îc ¤ng thu m×nh l¹i trong sù im lÆng, trong sù ®au ®ín xãt xa. ? Tai sao khi nghe tiÕng mô chñ «ng l¹i cã t©m tr¹ng ®ã? - V× «ng rÊt sî mô chñ biÕt chuyÖn, mô mµ biÕt th× mô sÏ chöi bíi, sÏ ®uæi. ? DiÔn t¶ t©m tr¹ng cña «ng Hai lóc nµy t¸c gi¶ cã c¸ch diÔn t¶ g× kh¸c víi ®o¹n tríc? -T ¸c gi¶ cã xen vµo nh÷ng yÕu tè t¶ c¶nh cña c¨n nhµ : kh«ng khÝ im lÆng bao trïm toµn bé c¨n nhµ, lan táa c¶ ra kh«ng khs xung quanh. ? VËy ba bèn ngµy sau «ng Hai lµm g×? - ¤ng Hai kh«ng ra ®Õn ngoµi, suèt ngµy chØ ru ró trong xã nhµ nghe ngãng t×nh h×nh, lóc nµo còng chét d¹, ®éng nghe thÊy tiÕng t©y, viÖt gian, … «ng l¹i lñi vµo trong gãc nhµ nÝn thin thÝt : th«i l¹i chuyÖn Êy råi. ? Chøng tá «ng Hai lu«n lu«n trong t©m tr¹ng g×? - Lo l¾ng, sî h·i thêng xuyªn. ? Vµ trong nh÷ng ngµy nµy ®· cã chuyÖn g× x¶y ra? - ChuyÖn mô chñ nhµ ®uæi gia ®×nh «ng. ? Víi «ng ®©y lµ mét chuyÖn nh thÕ nµo? - §©y lµ chuyÖn khñng khiÕp nhÊt. ThËt lµ tuyÖt ®êng sinh sèng. ? VËy khi mô chñ ®uæi th× «ng ph¶n øng ra sao? - Ngåi lÆng trªn mét gãc giêng, bao nhiªu ý nghÜ ®en tèi bêi bêi nèi tiÕp trong ãc «ng : Hay lµ quay vÒ  ph¶n ®èi Lµng th× yªu thËt nhng lµng ®· theo t©y mÊt råi th× ph¶i thï. - ¤ng ch¼ng biÕt lµm g× chØ biÕt «m con vµo lßng thñ thØ. ? V× sao «ng l¹i ph¶n ®èi viÖc quay vÒ lµng, «ng l¹i thï lµng? - V× lµng ®· theo t©y. VÒ lµng tøc lµ bá kh¸ng chiÕn, bá cô Hå. ? ¤ng vÒ còng kh«ng ®îc, ë l¹i còng kh«ng xong. ¤ng Hai ®ang r¬i vµo trong t×nh tr¹ng g×? - BÕ t¾c tuyÖt väng, sinh ra thï hËn víi lµng. 9 ? BÕ t¾c, tuyÖt väng «ng chØ biÕt t©m sù víi con. Trong lêi t©m sù víi con ta th¸y «ng t©m sù g× víi con? ¤ng muèn con ghi nhËn ®iÒu g×? - ¤ng t©m sù víi con vÒ lµng chî DÇumuèn con ghi nhËn m×nh lµ ngêi lµng DÇu, ñng hé cô Hå, ñng hé kh¸ng chiÕn, c¸nh m¹ng. Kh«ng bao giê d¸m ®¬n sai - Níc m¾t «ng giµn ra rßng rßng trªn hai m¸. ? ¤ng t©m sù víi con vÒ nh÷ng ®iÒu nµy ®Ó lµm g×? - §Ó ngá lßng m×nh, nh m×nh l¹i minh oan cho m×nh. ? Em cã so s¸nh g× vÒ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn t©m lÝ cña «ng Hai lóc nµy so víi lóc tríc? - Lóc tríc : t©m lÝ cña «ng Hai chñ yÕu ®îc Èn dÊu ë bªn trong, còng cã lóc níc m¾t giµn ra . - Lóc nµy : ¤ng Hai kh«ng thÓ k×m nÐn ®îc n÷a, nçi lßng cña «ng bung ra thµnh nh÷ng lêi nãi trùc tiÕp víi con, thµnh nh÷ng giät níc m¾t giµn ra ch¶y rßng rßng trªn hai m¸. ? Nh÷ng lêi nãi trùc tiÕp cña «ng Hai cïng víi nh÷ng giät níc m¾t ®· diÔn t¶ t©m tr¹ng c¶m xóc g× cña nh©n vËt «ng Hai? - NguyÖn g¾n bã, thñy chung víi lµng víi kh¸ng chiÕn, víi c¸ch m¹ng. - Dï hoµn c¶nh cã ®æi thay nhng lßng «ng Hai vÉn kh«ng thay ®æi vÉn mét lßng híng vÒ c¸ch m¹ng vÒ kh¸ng chiÕn vÒ cô Hå. ? Qua ph©n tÝch em cã nhËn xÐt g× vÒ diÕn biÕn t©m lÝ nh©n vËt vµ t×nh huång truyÖn? - T©m lÝ nh©n vËt diÔn biÕn v« cïng phøc t¹p, gay go, c¨ng th¼ng. §é gay go c¨ng th¼ng mçi kóc mét ®Èy lªn cao, cao trµo lµ lóc «ng quÉn b¸ch thï hËn lµng, thñ thØ t©m sù víi con. - T¸c gi¶ ®· ®Èy nh©n vËt vµo t×nh huèng Ðo le, bÕ t¾c tõ ®ã mµ t×nh c¸ch ®îc béc lé. - TruyÖn ®îc x©y dùng theo kiÓu th¾t nót, nót ®îc th¾t tõ khi b¾t ®Çu nhËn ®îc tin lµng DÇu theo t©y vµ cµng ngµy cµng ®îc th¾t chÆt vµ th¾t chÆt nhÊt khi mô chñ ®uæi gia ®×nh «ng. ? Em cã so s¸nh g× vÒ m¶ng t©m kÝ cña nh©n vËt «ng Hai lóc nµy so víi lóc tríc? - Hai m¶ng t©m lÝ ®èi lËp nhau : tríc «ng Hai hay cêi, hay nãi, hay ®i ®Ó khoe vÒ c¸i lµng…Lóc nµy kh«ng gi¸m nãi n¨ng g× chØ ru ró trong xã nhµ, nãi to còng kh«ng gi¸m nãi….Hai m¶ng t©m lÝ ®èi lËp nµy më ra t×nh yªu lµng, yªu níc trong trÎo. ? Víi c¸ch con ®êng t©m lÝ nh©n vËt nh vËy gióp em hiÓu g× vÒ nh©n vËt «ng Hai? - ¤ng Hai lµ ngêi yªu lµng, yªu níc v« bê bÕn. - T×nh yªu lµng, yªu níc cña «ng hai lu«n g¾n víi t×nh yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn. GV : Nhµ v¨n Kim L©n ®· tõng r¬i vµo t×nh tr¹ng nh nh©n vËt «ng Hai cho nªn «ng nh hãa th©n vµo nh©n vËt «ng hai ®Ó diÔn t¶ t×nh yªu lµng, yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña nh©n vËt s©u s¾c, tinh tÕ nh vËy. Nhµ v¨n nãi r»ng lóc ®ã chØ cßn níc lµ chui xuèng ®Êt. Cho nªn nhµ v¨n cµng ®i s©u vµo nçi ®au vß xÐ cña «ng Hai nhµ v¨n cµng béc lé râ t×nh yªu lµng, yªu níc cña nh©n vËt còng nh cña chÝnh m×nh. Nçi ®au ®ín tëng nh r¬i vµo ®êng cïng bÕ t¾c kh«ng cã c¸ch nµo gi¶i quyÕt n÷a th× truyÖn sÏ tiÕp diÔn ra sao. 3. ¤ng Hai khi nghe tin c¶i chÝnh : ? Theo dâi vµo phÇn ch÷ nhá cßn l¹i? Cho biÕt khi nhËn ®îc tin c¶i chÝnh th× «ng Hai cã nh÷ng biÓu hiÖn g×? - C¸i mÆt buån thØu mäi khi bçng t¬i vui r¹ng rì h¼n - Måm bám bÎn nhai trÇu, cÆp m¾t hung hung ®á hÊp h¸y. - Mua quµ b¸nh chia cho c¸c con. - §i kh¾p mäi nhµ khoe c¸i tin t©y nã ®èt nhµ, c¸i tin c¶i chÝnh. ? L¹i nhËn ra ®iÒu g× trong c¸ch kÓ chuyÖn, c¸ch biÓu hiÖn t©m lÝ cña nh©n vËt «ng Hai? - Lóc nµy nót truyÖn ®îc cëi, t©m lÝ nh©n vËt l¹i vui vÎ nh xa : «ng Hai l¹i hay cêi, hay nãi, vui vÎ hån nhiªn nh con nÝt. ? T¹i sao t©y nã ®èt nhµ mµ «ng Hai l¹i ®i khoe víi t©m tr¹ng vui mõng, phÊn khëi vËy? - T©y ®èt nhµ lµ b»ng chøng chøng minh r»ng lµng «ng kh«ng ph¶i theo t©y, kh«ng ph¶i viÖt gian. - Nã ®· tr¶ l¹i danh dù cho «ng vµ c¶ lµng. Nh vËy «ng mÊt c¸i riªng lµ ng«i nhµ nhng c¸i chung cña c¶ lµng «ng l¹i cßn ®ã  nh vËy «ng ®· ®Æt c¸i chung, c¸i t×nh yªu lµng, yªu níc lªn trªn hÕt. ? §iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ h¬n ®Æc ®iÓm g× cña nh©n vËt «ng Hai? - T×nh yªu lµng cña «ng Hai lu«n thèng nhÊt víi t×nh yªu n íc.T×nh yªu lµng, yªu níc cña «ng Hai tríc sau nh mét. GV : cho nªn «ng Hai l¹i sang bªn nhµ b¸c Thø vÐn quÇn lªn tËn bÑn say sa kÓ vÒ c¸i lµng cña m×nh. 10 ? §Õn ®©y c¸c em cã nhËn xÐt g× ng«n ng÷ nh©n vËt «ng Hai? Ng«n ng÷ ngêi kÓ/ - Ng«n ng÷ nh©n vËt «ng Hai : mang tÝnh khÈu ng÷, lµ lêi ¨n tiÕng nãi hµng ngµy cña ngêi n«ng d©n nhng vÉn mang c¸ tÝnh cña nh©n vËt lµm cho nh©n vËt trë thµnh tiªu biÓu cho ngêi n«ng d©n sau c¸ch m¹ng. -Ng«n ng÷ ngêi kÓ lµ lêi trÇn thuËt ë ng«i thø ba rÊt gÇn víi ng«n ng÷ nh©n vËt cµng lµm cho nh©n vËt biÓu hiÖn mét c¸ch tù nhiªn. ? Víi ng«n ng÷ nµy ®· gãp phÇn béc lé chñ ®Ò t¸c phÈm nh thÕ nµo? - Gãp phÇn béc lé t×nh yªu lµng, yªu níc cña nh©n vËt mét c¸ch tù nhiªn, ch©n thËt vµ ®ã còng lµ t×nh yªu lµng, yªu níc cña tÊt c¶ mäi ngêi n«ng d©n ViÖt Nam sau c¸ch m¹ng. ? Ngêi n«ng d©n sau c¸ch m¹ng hiÖn lªn kh«ng chØ thong qua nh©n vËt «ng Hai mµ cßn th«ng qua nhËn xÐt nh©n vËt nµo? - Cßn th«ng qua nh÷ng nh©n vËt phô : bµ Hai, mô chñ, nh÷ng ngêi t¶n c ? Th«ng qua nh÷ng nh©n vËt nµy em cßn hiÓu g× vÒ hä? - Nh÷ng nh©n vËt nµy lµ nh÷ng chÊt xóc t¸c xoay quanh nh©n vËt chÝnh, lµm cho nh©n vËt chÝnh ®îc táa s¸ng, béc lé chñ ®Ò. - Hä còng lµ nh÷ng ngêi c¨m ghÐt bän viÖt gian, ®au ®ín khi nghe tin lµng viÖt gian theo t©y. §©y còng lµ biÓu hiÖn cña t×nh yªu níc, t×nh thÇn kh¸ng chiÕn. GV b×nh vÒ t×nh yªu lµng, tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña ngêi n«ng d©n trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p. * Chó ý vÒ ND vµ NT khi kÓ: - NghÖ thuËt : cèt truyÖn t©m lÝ, t×nh huèng truyÖn c¨ng th¼ng, thö th¸ch néi t©m nh©n vËt, tõ ®ã béc lé ®êi sèng t×nh c¶m néi t©m bªn trong, miªu t¶ t©m lÝ nh©n vËt s©u s¾c, tinh tÕ, ng«n ng÷ nh©n vËt tù nhiªn sinh ®éng, giµu t×nh khÈu ng÷ thÓ hiÖn c¸ tÝnh nh©n vËt, c¸ch trÇn thuËt tù nhiªn, linh ho¹t.. - Néi dung : TruyÖn ng¾n Lµng ®· thÓ hiÖn sinh ®éng ch©n thùc mét t×nh c¶m bÒn chÆt vµ s©u s¾c t×nh yªu lµng, yªu níc vµ tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña «ng Hai còng nh cña t¸c gi¶ vµ cña nh÷ng ngêi n«ng d©n trong nh÷ng n¨m ®Çu cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng TDP. B/ HS lËp thµnh dµn ý ®Ó kÓ (Chó ý nh÷ng c©u in ®Ëm) - HS kÓ . GV nhËn xÐt rót kinh nghiÖm Ngµy so¹n:1/12/2007 Ngµy d¹y: 3/12/2007 Tiết 13,14: Ph©n tÝch nh©n vËt anh thanh niªn trong truyÖn “LÆng lÏ Sa Pa”- NTL A/ Môc tiªu bµi d¹y: - HS hiÓu râ vÒ kiÓu bµi ph©n tÝch nh©n vËt Kü n¨ng sö dông trong cuéc sèng. Trong c¸c bµi lµm v¨n Ch÷a mét sè ®Ò thi cã liªn quan B/ chuÈn bÞ: ThÇy: §äc kü SGK . Xem ®¸p ¸n ®Ò thi vµo 10 n¨m 2006-2007 Trß: ¤n tËp l¹i C/ Lªn líp: §Ò bµi: Ph©n tÝch nh©n vËt anh thanh niªn trong truyÖn :”LÆng lÏ Sa Pa”- NTL *GV híng dÉn HS ®äc , t×m hiÓu kü SGK tríc khi ph©n tÝch * KiÓm tra, nhÊn m¹nh cho HS c¸ch thøc ph©n tÝch nh©n vËt: - C¸ch 1: Ph©n tÝch theo tr×nh tù diÔn biÕn cña c©u chuyÖn. Råi rót ra ®Æc diÓm cña nh©n vËt - C¸ch 2: T×m ra ®Æc ®iÓm cña nh©n vËt qua c¸i nh×n toµn truyÖn 1/ §V§: - Giíi thiÖu TG_TP: - Giíi thiÖu nh©n vËt anh thanh niªn: 2/ GQV§: Ph©n tÝch nh÷ng ®Æc ®iÓm nh©n vËt anh thanh niªn - nh©n vËt anh thanh niªn lµ ngêi say mª c«ng viÖc, lÆng lÏ cèng hiÕn hÕt m×nh v× c«ng viÖc +Hoµn c¶nh lµm viÖc: + Vît lªn hoµn c¶nh b»ng nghÞ lùc, g¾n bã, say mª víi c«ng viÖc + Quan niÖm ®óng ®¾nvÒ ý nghÜa c«ng viÖc cña m×nh, ý nghÜa vÒ cuéc sèng 11 + BiÕt tæ chøc s¾p xÕp cuéc sèng mét c¸ch khoa häc hîp lý - nh©n vËt anh thanh niªn cßn lµ con ngêi cã nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng mÕn: Sù khiªm tèn,Cëi më ch©n thµnh, quý träng t×nh c¶m cña mäi ngêi, kh¸t khao ®îc trß chuyÖn gÆp gì mäi ngêi. * §¸nh gi¸: - §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t ý nghÜa: Nh©n vËt anh thanh niªn lµ con ngêi b×nh dÞ nhng ®· ngµy ®ªm thÇm lÆng cèng hiÕn c«ng søc cña m×nh cho ®Êt níc. Qua nh©n vËt anh thanh niªn t¸c gi¶ muèn nãi trong c¸i im lÆng cña Sa Pa – n¬i ngêi ta nghÜ ®Õn nghØ ng¬icã nh÷ng con ngêi lµm viÖc vµ lo nghÜ nh vËy cho ®Êt níc. §ång thêi TP cßn gîi lªn v® vÒ ý nghÜa vµ niÒm vui cña lao ®éng tù gi¸c, v× nh÷ng môc ®Ých ch©n chÝnh cña con ngêi - NT: NV chØ xuÊt hiÖn trong tho¸ng chèc, song vÉn in ®Ëm trong t©m trÝ ngêi ®äc, rÊt Ên tîng - nh©n vËt anh thanh niªn hiÖn lªn qua sù c¶m nhËn suy nghÜ cña : ¤ng ho¹ sü, c« kü s, b¸c l¸i xe, lµm cho anh ®¸ng mÕn h¬n. 3/ KTV§: Rót ra bµi häc vÒ ý nghÜa cuéc sèng, vÒ lý tëng, nh©n sinh quan cña thanh niªn trong thêi ®¹i ngµy nay. Ngµy so¹n:1/12/2007 Ngµy d¹y: 3/12/2007 Tiết 15,16: ¤n tËp – TËp lµm v¨n: Tù sù A-Môc tiªu cÇn ®¹t : Gióp HS : -N¾m ®îc c¸c néi dung chÝnh cña v¨n tù sù trong Ng÷ v¨n 9, thÊy ®îc tÝnh chÊt cña chóng víi v¨n b¶n chung. -ThÊy ®îc tÝnh kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cña c¸c néi dung tËp lµm v¨n ë líp 9 b»ng c¸ch so s¸nh víi néi dung c¸c kiÓu v¨n b¶n ®· häc ë líp díi. B- ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh : 1. Gi¸o viªn : §äc tµi liÖu, nghiªn cøu gi¸o ¸n 2. Häc sinh : §äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái trong SGK vµ thùc hiÖn nh÷ng viÖc GV ®· dÆn. C- TiÕn tr×nh tæ chøc : * æn ®Þnh tæ chøc : (1’) * KiÓm tra sù chuÈn bÞ : (2’) * Bµi míi : (40’) I/ «n l¹i lý thuyÕt: 1/ YÕu tè miªu t¶ 2/ YÕu tè nghÞ luËn 3/ YÕu tè ®èi tho¹i, ®éc tho¹i, ®éc tho¹i néi t©m trong v¨n b¶n tù sù: (HS nh¾c l¹i c¸c yÕu tè trªn tríc khi lµm bµi) §Ò bµi :H·y tëng tîng m×nh gÆp gì vµ trß chuyÖn víi anh lÝnh l¸i xe trong t¸c phÈm : Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh cña Ph¹m TiÕn DuËt.ViÕt bµi v¨n kÓ l¹i cuéc gÆp gì vµ trß chuyÖn ®ã. I/ Më bµi: §a dÉn ®îc c¸i cí t¹o cho m×nh cuéc gÆp íc muèn ®îc kÓ l¹i cho mäi ngêi nghe cuéc gÆp gì ,trß chuyÖn ®Çy c¶m ®éng vµ lý thó ®ã. II/ Th©n bµi: 1/ C¶m nhËn ban ®Çu, khi gÆp mÆt anh chiÕn sÜ l¸i xe: 2/Néi dung cña cuéc trß chuyÖn: ?cã ®iÒu g× ®Æc biÖt trong nh÷ng chiÕc xe cña c¸c anh? Nguyªn nh©n v× sao? ? Kh«ng cã kÝnh- mäi khã kh¨n cña thiªn nhiªn sÏ ®Õn víi c¸c anh: Giã ,ma ,bôi… §iÒu g× gióp c¸c anh vît qua nh÷ng khã kh¨n Êy? ? VÉn biÕt chiÕn tranh chèng Mü lµ v« cïng gian khæ ¸c liÖt, vµ kÐo dµi kh«ng biÕt khi nµo míi kÕt thóc.V× sao c¸c anh vÉn cã niÒm tin, vÉn v÷ng tin ®Ó chiÕn ®Êu? ?Khã kh¨n cña thiªn nhiªn ,cña chiÕn tranh…Xe th×: Kh«ng kÝnh ,kh«ng mui, kh«ng ®Ìn, thïng xe cã xíc….VËy cã ®éng c¬ nµo gióp nh÷ng chiÕc xe cña c¸c anh vÉn b¨ng b¨ng ra chiÕn trêng? 3/ Béc lé suy ngÉm cña m×nh vÒ chiÕn tranh c¸ch m¹ng, vÒ tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ ®èi víi ®Êt níc? 4/ ViÕt mét ®o¹n v¨n nghÞ luËn, hoÆc ®éc tho¹i néi t©m : 12 III/ KÕt bµi:Béc lé c¶m xóc s©u ®Ëm nhÊt cña m×nh vÒ cuéc gÆp gì ®Çy lý thó vµ c¶m ®éng ®ã? Ngµy so¹n: 10/2/2008 Ngµy d¹y: 11/2/2008 Tiết 17,18: «n tËp I. PhÇn tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo ch÷ viÕt h oa ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng trong mçi c©u sau: C©u 1: C©u nµo díi ®©y cã sö dông khëi ng÷? A- ¤ng kh«ng thÝch nghÜ ngîi nh thÕ mét tÝ nµo/ B- Mµ «ng, th× «ng kh«ng thÝch nghÜ ngîi nh thÕ mét tÝ nµo. C- ¤ng kh«ng thÝch nghÜ ngîi nh thÕ. D- TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 2: C©u nµo díi ®©y cã sö dông khëi ng÷? A- Kh«ng bao giê ta ®äc mét bµi th¬ hay qua mét lÇn mµ bá xuèng ®îc. B- Mét bµi th¬ hay kh«ng bao giê ta ®äc qua mét lÇn mµ bá xuèng ®îc. C- Ta kh«ng bao giê ®äc mét bµi th¬ hay qua mét lÇn mµ bá xuèng ®îc. D- TÊt c¶ ®Òu ®óng. C©u 3: " Anh gëi vµo trong t¸c phÈm mét l¸ th, mét lêi nh¾n nhñ, anh muèn ®em mét phÇn cña m×nh vµo ®êi sèng chung quanh." Lµ: A- Mét luËn cø. B- Mét luËn ®iÓm. C- Mét lÝ lÏ. D- Mét dÉn chøng. II. Tù luËn: NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng. H: Nh¾c l¹i kh¸i niÖm v¨n nghÞ luËn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng ®êi sèng? - Kh¸i niÖm: NghÞ luËn mét sù viÖc hiÖn tîng trong ®êi sèng x· héi lµ bµn vÒ mét sù viÖc hiÖn tîng cã ý nghÜa ®èi víi x· héi, ®¸ng khen, ®¸ng chª hay ®¸ng suy nghÜ. - Yªu cÇn néi dung cña mét bµi nghÞ luËn nªu râ ®îc sù viÖc, hiÖn tîng cã vÊn ®Ò, ph©n tÝch mÆt ®óng sai, lîi h¹i, chØ ra nguyªn nh©n vµ bµy tá th¸i ®é, ý kiÕn nhËn ®Þnh cña ng êi viÕt. Bµi tËp : Trß ch¬i ®iÖn tö lµ mãn tiªu khiÓn hÊp dÉn. NhiÒu b¹n v× m¶i ch¬i ®iÖn tö mµ sao nh·ng häc tËp vµ cßn vi ph¹m nh÷ng sai lÇm kh¸c. H·y nªu suy nghÜ cña em vÒ hiÖn tîng ®ã. GV yªu cÇn HS lËp dµn bµi. Yªu cÇu dµn bµi nh sau: A. Më bµi: Giíi thiÖu trß ch¬i ®iÖn tö hiÖn nay lµ mét trß ch¬i rÊt hÊp dÉn c¸c b¹n häc sinh. NhiÒu b¹n v× m¶i ch¬i ®iÖn tö mµ sao nh·ng häc tËp vµ cßn vi ph¹m nh÷ng sai lÇm kh¸c. B. Th©n bµi: - ChØ ra ®îc c¸c trß ch¬i ®iÖn tö hiÖn nay ®ang ®îc c¸c b¹n häc sinh a chuéng: game, MU Hµ Néi, c¸c trß ch¬i siªu tèc… - Nguyªn nh©n cña viÖc ham thÝch trß ch¬i ®iÖn tö: ®©y lµ mét bé m«n gi¶i trÝ hiÖn ®¹i, kÝch thÝch trÝ tß mß. NhiÒu b¹n do m¶i ch¬i, do b¹n bÌ l«i kÐo, rñ rª. - T¸c h¹i cña trß ch¬i ®iÖn tö: lµm mÊt thêi gian häc tËp dÉn ®Õn häc hµnh gi¶m sót, tèn tiÒn cña cña gia ®×nh. Nh÷ng b¹n ®· ham thÝch t×m mäi c¸ch ®Ó cã tiÒn vµo qu¸n ®iÖn tö: nãi dèi bè mÑ , lÊy tiÒn häc ®i ch¬i ®iÖn tö, kÓ c¶ lÊy c¾p cña b¹n bÌ, gia ®×nh hoÆc cña nh÷ng ngêi xung quanh -> mÊt ®¹o ®øc, trë thµnh ngêi xÊu. C. KÕt bµi: Kh¼ng ®Þnh ham mª trß ch¬i ®iÖn tö lµ mét ham mª cã h¹i, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh thÕ nµo ®Ó ®a c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i sö dông vµo nh÷ng viÖc cã Ých. PhÇn I: Tr¾c nghiÖm H·y tr¶ lêi nh÷ng c©u hái sau b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i in hoa mµ em cho lµ ®óng nhÊt: C©u 1: V¨n b¶n "TiÕng nãi cña v¨n nghÖ" cña t¸c gi¶ nµo? A- Chu Quang TiÒm B- NguyÔn §×nh Thi C- Vò Khoan D- H. Ten 13 C©u 2: Khoanh trßn vµo nh÷ng thµnh ng÷, tôc ng÷ cã sö dông trong v¨n b¶n " ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kØ míi": A- Níc ®Õn ch©n míi nh¶y B- Bãc ng¾n c¾n dµi C- Tr©u buéc ghÐt tr©u ¨n D- C¶ 3 ý trªn C©u 3: X¸c ®Þnh c©u cã chøa thµnh phÇn c¶m th¸n: A- Trêi ¬i, chØ cßn cã n¨m phót! (NguyÔn Thµnh Long- LÆng lÏ Sa Pa) B- Nhng cßn c¸i nµy n÷a mµ «ng sî, cã lÏ cßn ghª rîn h¬n c¶ nh÷ng tiÕng kia nhiÒu. (Kim L©n - Lµng) C- L·o kh«ng hiÓu t«i, t«i nghÜ vËy, vµ t«i cµng buån l¾m. (Nam Cao- L·o H¹c) D- Than «i! Thêi oanh liÖt nay cßn ®©u? (ThÕ L÷- Nhí rõng) C©u 4: NghÞ luËn vÒ mét vÊn ®Ò t tëng, ®¹o lÝ lµ bµn vÒ mét vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc t tëng, ®¹o ®øc, lèi sèng… cña con ngêi. §óng hay sai? A- §óng B- Sai PhÇn II: Tù luËn C©u 1: ViÕt mét ®o¹n b×nh nh÷ng c©u th¬ sau: Mäc gi÷a dßng s«ng xanh Mét b«ng hoa tÝm biÕc ¥i con chim chiÒn chiÖn Hãt chi mµ vang trêi Tõng giät long lanh r¬i T«i ®a tay t«i høng. (Thanh H¶i - Mïa xu©n nho nhá) C©u 2:) HiÖn nay trong c¸c trêng häc, cã mét sè häc sinh ®ua ®ßi ¨n mÆc thiÕu v¨n ho¸. H·y nªu ý kiÕn cña em vÒ hiÖn tîng ®ã. GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp Gäi HS ch÷a bµi trªn b¶ng. GV nhË xÐt, ch÷a ®¸p ¸n ®óng. §¸p ¸n PhÇn I: Tr¾c nghiÖm C©u 1: B C©u 2: D C©u 3: A C©u 4: A PhÇn II: Tù luËn C©u 1: * Yªu cÇu: - VÒ h×nh thøc: §¶m b¶o ®óng h×nh thøc yªu cÇu ®o¹n v¨n. - VÒ néi dung: Yªu cÇu häc sinh c¶m nhËn ®îc: §©y lµ khæ th¬ ®Çu cña bµi "Mïa xu©n nho nhá" . §o¹n th¬ ph¸c ho¹ h×nh ¶nh mïa xu©n cña thiªn nhiªn ®Êt trêi vµ c¶m xóc cña t¸c gi¶ Thanh H¶i tríc c¶nh ®Êt trêi vµo xu©n. + ChØ b»ng vµi nÐt ph¸c ho¹ cña t¸c gi¶ vÒ mïa xu©n (dßng s«ng xanh, b«ng hoa tÝm biÕc, tiÕng chim chiÒn chiÖn hãt vang trêi) nhng vÏ ra ®îc c¶ kh«ng gian cao réng(víi dßng s«ng, mÆt ®Êt, bÇu trêi bao la), c¶ s¾c t¬i th¾m cña mïa xu©n (s«ng xanh, hoa tÝm biÕc mµu tÝm ®Æc trng cña xø HuÕ), c¶ ©m thanh vang väng, t¬i vui cña chim chiÒn chiÖn (hãt vang trêi). + C¶m xóc cña t¸c gi¶ tríc c¶nh mïa xu©n cña thiªn nhiªn ®îc diÔn t¶ tËp trung ë chi tiÕt rÊt t¹o h×nh: Tõng giät long lanh r¬i T«i ®a tay t«i høng. "Giät long lanh" cã thÓ hiÓu lµ giät ma xu©n, giät s¬ng còng cã thÓ hiÓu lµ giät ©m thanh, giät xu©n, giät h¹nh phóc…(dùa vµo sù chuyÓn ®æi c¶m gi¸c). Dï hiÓu theo c¸ch nµo th× 14 hai c©u th¬ vÉn biÓu hiÖn niÒm say sa, ng©y ngÊt cña nhµ th¬ tríc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn, ®Êt trêi lóc vµo xu©n. C©u 2: A. Më bµi: - Trang phôc lµ nhu cÇu hµng ngµy kh«ng thÓ thiÕu cña con ngêi. - Ngµy nay ®êi sèng ph¸t triÓn, ngêi ta kh«ng chØ muèn mÆc Êm mµ cßn muèn mÆc ®Ñp. - Nhng hiÖn cã mét sè b¹n häc sinh ¨n mÆc cßn thiÕu v¨n ho¸. B. Th©n bµi: (4 ®iÓm) - Nªu c¸c hiÖn tîng thiÕu v¾n ho¸ trong trang phôc cña mét sè häc sinh: ch¹y theo mèt loÌ loÑt, thiÕu ®øng ®¾n, nh÷ng kiÓu d¸ng kh«ng phï hîp lóc ®i häc, lu«n lu«n thay ®æi mèt, … - Nguyªn nh©n: do ®ua ®ßi, do kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thÕ nµo lµ ¨n mÆc ®Ñp phï hîp løa tuæi häc sinh,… - Ph©n tÝch t¸c h¹i: phÝ thêi gian häc hµnh, tèn tiÒn b¹c cña gia ®×nh, lµm thay ®æi nh©n c¸ch tèt ®Ñp cña chÝnh m×nh, ¶nh hëng thuÇn phong mÜ tôc chung. - VËy häc sinh nªn mÆc nh thÕ nµo? C. KÕt bµi: (0,5 ®iÓm) - Mäi thêi ®¹i, trang phôc ®Òu thÓ hiÖn tr×nh ®é v¨n ho¸ cña mét d©n téc. - Häc sinh chóng ta cÇn gãp phÇn lµm t¨ng vÎ ®Ñp v¨n ho¸ Ngµy so¹n: 23-2-2008 Ngµy d¹y: 25-2-2008 Tiết 19,20: ¤n tËp NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc, hiÖn tîng ®êi sèng A/ Môc tiªu bµi d¹y: - HS hiÓu râ h¬n vÒ v¨n nghÞ luËn Kü n¨ng sö dông trong cuéc sèng. Trong c¸c bµi lµm v¨n Ch÷a mét sè ®Ò thi cã liªn quan B/ chuÈn bÞ: ThÇy: §äc kü SGK Trß: ¤n tËp l¹i C/ Lªn líp: æn ®Þnh : KiÓm tra bµi cò : Bµi míi : I/ NghÞ luËn vÒ mét sù viÖc- hiÖn tîng trong ®êi sèng §Ò bµi: HiÖn nay ngµnh GD ®ang ph¸t ®éng phong trµo: “ Chèng tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong GD”. Em cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò nµy. D¹ng ®Ò bµi : HiÖn nay hiÖn t¬ng vøt r¸c bõa b·i ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ trë thµnh hiÖn tîng ®¸ng b¸o ®éng. Em cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò nµy. ( HiÖn tîng tham nhòng, mª tÝn dÞ ®oan, bÖnh thµnh tÝch, tai n¹n giao th«ng, chÊt ®éc mµu da cam, H5N1, nh÷ng tÊm g¬ng trong häc tËp , xem thªm ®Ò trong SGK…) §Ò bµi1: HiÖn nay ngµnh gi¸o dôc ®ang ph¸t ®éng phong trµo “ Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc” . Em cã suy nghÜ g× vÒ vÊn ®Ò nµy? Dµn ý: 1/ Më bµi: Giíi thiÖu vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn 2/ Th©n bµi: a) Nªu b¶n chÊt, biÓu hiÖn cña vÊn ®Ò: *NX: Tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc , trë thµnh c¨n bÖnh kh¸ trÇm träng vµ phæ biÕn hiÖn nay. Nã thÓ hiÖn qua mét sè biÓu hiÖn chÝnh sau: - Tiªu cùc: + Xin ®iÓm, ch¹y ®iÓm + Mua b»ng cÊp + Xin, ch¹y cho con vµo trêng chuyªn, líp chän + §uêng d©y ch¹y ®iÓm vµo THPT, §¹i häc…. + Thi hé, thi thuª…. + Ch¹y chøc ch¹y quyÒn… - BÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc : +B¸o c¸o kh«ng ®óng thùc tÕ + Bao che khuyÕt ®iÓm ®Ó lÊy thµnh tÝch + Coi träng sè lîng chø kh«ng coi träng chÊt lîng 15 +HS: Häc ®Ó lÊy b»ng cÊp, ph¸t biÓu chØ ®Ó céng ®iÓm… + Sè GSTS, c¸c nhµ khoa häc nhiÒu nhng Ýt cã nh÷ng c¶i tiÕn s¸ng t¹o b) Ph©n tÝch ®óng sai lîi h¹i: - Lîi: tríc m¾t cho c¸ nh©n- kh«ng cÇn bá c«ng søc nhiªu nhng vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao - H¹i lµ rÊt nghiªm träng ®Ó l¹i hËu qu¶ l©u dµi: +C¸c thÕ hÖ HS ®îc ®µo t¹o ra kh«ng cã ®ñ tr×nh ®é ®Ó tiÕp cËn víi c«ng viÖc hiÖn ®¹i, ®Êt níc Ýt nh©n tµi + T¹o thãi quen cho HS ng¹i häc, ng¹i thi, ng¹i s¸ng t¹o + T¹o ra sù bÊt b×nh ®¼ng trong x· héi c) Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng nµy lµ : - Do gia ®×nh : Kh«ng muèn con vÊt v¶ mµ vÉn ®¹t kÕt qu¶ cao - Do nhµ trêng: Muèn HS cã thµnh tÝch cao ®Ó b¸o c¸o - Do XH: HÖ thèng luËt cha nghiªm, cô thÓ; cha thùc sù coi träng nh©n tµi(§B lµ nh÷ng c¬ quan nhµ níc); nhËn thøc cña nhiÒu ngêi cßn h¹n chÕ … d) C¸ch kh¾c phôc: - Ph¶i gi¸o dôc nhËn thøc cho HS , vµ toµn XH ®Ó hä hiÓu r»ng chØ cã kiÕn thøc thùc sù hä míi cã chç ®øng trong XH hiÖn ®¹i - XH ph¶i thùc sù coi träng nh÷ng ngêi cã kiÕn thøc, cã thùc tµi vµ lÊy ®ã lµ tiªu chuÈn chÝnh ®Ó sö dông hä - Ph¶i cã mét hÖ thèng ph¸p luËt, luËt gi¸o dôc chÆt chÏ, nghiªm ngÆt, xö lý nghiªm nh÷nh sai ph¹m. C¸ch ra ®Ò thi coi chÊm thi ph¶i ®æi míi ®Ó sao cho HS kh«ng thÓ hoÆc kh«ng d¸m tiªu cùc 3/ KÕt bµi: - Th©u tãm l¹i vÊn ®Ò - K§, P§ , rót ra bµi häc cho b¶n th©n ( Rót ra t tëng ®¹o lý) Ngµy so¹n: 28-2-2008 Ngµy d¹y: 3-3-2008 Tiết 21,22: NghÞ luËn vÒ mét t tëng ®¹o lý A/ Môc tiªu bµi d¹y: - HS hiÓu râ h¬n vÒ v¨n nghÞ luËn - Kü n¨ng sö dông trong cuéc sèng. Trong c¸c bµi lµm v¨n - Ch÷a mét sè ®Ò thi cã liªn quan B/ chuÈn bÞ: ThÇy: §äc kü SGK II/ «n tËp nghÞ luËn vÒ mét t tëng ®¹o lÝ D¹ng ®Ò Lý thuyÕt Thùc hµnh 1.Suy nghÜ cña em vÒ c©u tôc 1. Më bµi 1. Më bµi : ng÷ “ Tr¨m hay kh«ng b»ng -DÉn d¾t vÊn - Dùa vµo néi dung: Bµn vÒ MQH gi÷a tay quen” ®Ò: lÝ thuyÕt vµ thùc hµnh - “ Tr¨m hay kh«ng b»ng tay quen” - Nªu vÊn ®Ò: 2. Th©n bµi : 2. Th©n bµi: D¹ng ®Ò bµi t¬ng tù : 2. “Tèt gç h¬n tèt níc s¬n” a. Gi¶i thÝch: a. Gi¶i thÝch : 3. “C¸i nÕt ®¸nh chÕt ®Ñp” - NghÜa ®en: - Tr¨m hay: Häc lÝ thuyÕt nhiÒu qua s¸ch, b¸o , ë nhµ trêng … 4.“NhiÔu ®iÒu… th¬ng nhau - NghÜa bãng: - Tay quen : Lµm nhiÒu, thùc hµnh cïng” nhiÒu thµnh quen tay. 5. “BÇu ¬i … mét giµn” - NghÜa c¶ c©u: - Häc lÝ thuyÕt nhiÒu kh«ng b»ng thùc 6. “Lµ lµnh ®ïm l¸ r¸ch hµnh nhiÒu. 16 7. “C«ng cha … ®¹o con 8. “Uèngníc nhí nguån" 9. “§i mét ngµy ®µng häc mét sµng kh«n” 10. “GÇn mùc th× ®en GÇn ®Ìn th× r¹ng” 11.“Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n” “Kh«ng thÇy ®è mµy lµm nªn” b. K§: ®óng, sai - Kh¶ng §Þnh: - Quan niÖm sai tr¸i: - Më réng : 12. “Cã tµi mµ kh«ng cã ®øc lµ ngêi v« dông. Cã ®øc mµ kh«ng cã tµi th× lµm viÖc g× còng khã” 13. “Thêi gian lµ vµng” b. Kh¼ng ®Þnh : §óng, sai b1. Kh¼ng ®Þnh: - C©u tôc ng÷ trªn ®óng. V× sao? + Chª häc lý thuyÕt nhiÒu mµ thùc hµnh Ýt (dÉn chøng) + Khen thùc hµnh nhiÒu ( dÉn chøng) b2. Quan niÖm sai tr¸i : - NhiÒu ngêi chØ chó träng häc lÝ thuyÕt nhiÒu mµ kh«ng thùc hµnh (Vµ ngîc l¹i). b3. Më réng : - Cã ý cha ®óng: §èi víi nh÷ng c«ng viÖc phøc t¹p ®ßi hái kü thuËt cao. - Häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh vi : + LÝ thuyÕt gióp thùc hµnh nhanh h¬n, chÝnh x¸c h¬n hiÖu qu¶ cao h¬n. + Thùc hµnh gióp lÝ thuyÕt hoµn thiÖn, thùc tÕ h¬n 3. KÕt bµi : NhËn thøc cho mçi ngêi trong ®êi sèng ph¶i chó träng nhiÒu ®Õn thùc hµnh. - Gîi nh¾c chóng ta hoµn thiÖn h¬n - Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i : Häc ph¶i ®i ®«i víi thùc hµnh 3. KÕt bµi: - Gi¸ trÞ ®¹o lÝ 14. “Tri thøc lµ søc m¹nh” ®èi víi ®êi sèng mçi con 15. “ Xíi c¬m th× xíi lßng ta ngêi. So ®òa th× ph¶i so ra lßng ng- Bµi häc hµnh êi” ®éng cho mäi ngêi, b¶n th©n §Ò bµi: Suy nghÜ vÒ ®¹o lÝ " Uèng níc nhí nguån" GV yªu cÇn HS lËp dµn ý chi tiÕt HS lµm bµi GV NhËn xÐt, ch÷a dµn ý. A. Më bµi: Trong kho tµng tôc ng÷ ViÖt Nam cã nhiÒu c©u tôc ng÷ s©u s¾c thÓ hiÖn truyÒn thèng ®¹o lÝ cña ngêi ViÖt. Mét trong nh÷ng c©u ®ã lµ c©u " Uèng níc nhí nguån". C©u thµnh ng÷ nãi lªn lßng biÕt ¬n ®èi víi nh÷ng ngêi ®· lµm nªn thµnh qu¶ cho con ngêi hëng thô. B. Th©n bµi: - Gi¶i thÝch ý nghÜa c©u tôc ng÷: + NghÜa ®en: Níc lµ sù vËt cã trong tù nhiªn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong ®êi sèng. Ngu«ng lµ n¬i níc b¾t ®Çu ch¶y. Uèng níc lµ tËn dông m«i trêng tù nhiªn ®Ó t«ng t¹i vµ ph¸t triÓn. + NghÜa bãng: Níc lµ thµnh qu¶ vËt chÊt vµ tinh thÇn mang tÝnh lÞch sö cña céng ®ång d©n téc. Uèng níc lµ hëng thô c¸i thµnh qu¶ cña d©n téc Nguån lµ nh÷ng ngêi ®i tríc ®· cã c«ng s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ vËt chÊt vµ tinh thÇn cña d©n téc. Nhí nguån: lµ lßn biÕt ¬n cho «ng. bµ, tæ tiªn cña d©n téc. - NhËn ®Þnh ®¸nh gi¸: + §èi víi nh÷ng ngêi ®îc gi¸o dôc chu ®¸o cã biÓu hiÖn s©u s¾c vµ cã lßng tù träng th× lu«n cã ý thøc tr©n träng, gi÷ g×n ph¸t huy nh÷ng thµnh qu¶ ®· cã cña quª h¬ng. + §èi víi nh÷ng kÎ kÐm hiÓu biÕt th× n¶y sinh t tëng sïng ngo¹i, th¸i ®é coi thêng, chª bai thµnh qu¶ d©n téc. + Ngµy nay khi ®îc thõa hëng nh÷ng thµnh qu¶ tèt ®Ñp cña d©n téc mçi chóng ta kh«ng chØ kh¾c s©u thªm lßng biÕt ¬n tæ tiªn mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nç lùc häc tËp vµ lao ®éng tèt h¬n ®Ó gãp phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo kho tµng di s¶n d©n téc. C. KÕt bµi: HiÓu ®îc ý nghÜa s©u xa cña c©u tôc ng÷ chóng ta h·y tù xem xÐt vµ ®iÒu chØnh suy nghÜ, hµnh ®éng cña m×nh. NghÜa lµ mçi chóng ta kh«ng chØ cã quyÒn ®îc hëng thô mµ cßn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña d©n téc. GV yªu cÇu HS viÕt bµi, tr×nh bµy tríc líp GV nhËn xÐt, söa. 17 Ngµy so¹n: 17-3-2008 Ngµy d¹y: 28/3/2008 Tiết 23,24: ¤n tËp tiÕng viÖt A/ Môc tiªu bµi d¹y: - Tæng hîp kiÕn thøc TV thi THPT - Mét sè d¹ng c©u hái cho häc sinh n¾m v÷ng B/ chuÈn bÞ: ThÇy: Tæng hîp kiÕn thøc Trß: ¤n tËp l¹i kiÕn thøc C/ Lªn líp: Tªn bµi LÝ thuyÕt VÝ dô 1: B¸c cã thÊy con lîn cíi cña t«i ch¹y qua ®©y kh«ng? VÝ dô 2: Thi nãi kho¸c VÝ dô 3: Xem gÆp nhau cuèi tuÇn. VÝ dô 4 : t«i ®ång ý víi nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ truyÖn ng¾n cña «ng Êy. - Tr©u cµy kh«ng ®îc giÕt VÝ dô5: II. Xng h« - TiÕng ViÖt cã mét hÖ thèng xng trong héi hé rÊt phong phó, tinh tÕ vµ giµu tho¹i s¾c th¸i biÓu c¶m. - C¨n cø vµo t×nh huèng giao tiÕp - Giao tiÕp, mµ xng h« cho phï hîp ph¶i ®¸p øng ®óng yªu cÇu : Kh«ng thiÕu, kh«ng thõa §õng nãi nh÷ng ®iÒu mµ m×nh kh«ng tin lµ ®óng hay kh«ng cã b»ng chøng x¸c thùc - Nãi ®óng ®Ò tµi, tr¸nh l¹c ®Ò - Nãi ng¾n gän, rµnh m¹ch, tr¸nh m¬ hå. - CÇn tÕ nhÞ, 18 Thùc hµnh VÝ dô : ChÞ DËu xng h« víi cai lÖ - LÇn 1 : Ch¸u van «ng, nhµ ch¸u võa tØnh ®îc mét lóc, xin «ng tha cho - LÇn 2 : Chång t«i ®au èm «ng kh«ng ®îc phÐp hµnh h¹ - LÇn 3 : Mµy trãi ngay chång bµ ®i bµ cho mµy xem t«n träng ngêi kh¸c I. C¸c ph¬ng ch©m héi tho¹i 1.Ph¬ng ch©m lîng 2. Ph¬ng ch©m vÒ chÊt 3. Ph¬ng ch©m quanhÖ 4.Ph¬ngch©m c¸chthøc 5. Ph¬ng ch©m lÞch sù III. DÉn trùc 1. Trùc tiÕp : Nh¾c l¹i nguyªn v¨n tiÕp, c¸ch dÉn lêi nãi, hay ý nghÜ. ®îc ®Æt trong gi¸n tiÕp dÊu ngoÆc kÐp. 2. DÉn gi¸n tiÕp : Nh¾c l¹i ý cña ngêi kh¸c. Kh«ng ®Ó trong dÊu ngoÆc kÐp IV : Sù ph¸t 1. Ph¸t triÓn cña tõ trªn c¬ së triÓn cña tõ nghÜa gèc cña chóng. vùng - 2 ph¬ng thøc : Èn dô, ho¸n dô 2. T¹o tõ ng÷ míi 3. Mîn tõ ng÷ cña níc ngoµi ( Mîn tiÕng H¸n nhiÒu nhÊt) V. ThuËt ng÷ ThuËt ng÷ : 2 ®Æc ®iÓm: - Mçi thuËt ng÷ biÓu thÞ mét kh¸i niÖm vµ ngîc l¹i. - Kh«ng cã tÝnh biÓu c¶m VI. Trau dåi vèn tõ VII. Tæng kÕt tõ vùng 1. N¾m v÷ng nghÜa cña tõ vµ c¸ch dïng tõ. 2. RÌn luyÖn ®Ó biÕt thªm tõ nh÷ng tõ cha biÕt lµm t¨ng vèn tõ cha biÕt lµ viÖc thêng xuyªn ®Ó trau dåi vèn tõ 1. Tõ ®¬n vµ phøc 2. Thµnh ng÷ 3. NghÜa cña tõ 4. Tõ nhiÒu nghÜa vµ hiÖn tîng chuyÓn nghÜa cña. 5.Tõ ®ång ©m 6. Tõ ®ång nghÜa 7. Tõ tr¸i nghÜa 8. CÊp ®é kh¸i qu¸t cña nghÜa tõ ng÷. 9. Trêng tõ vùng 10. Tõ tîng thanh, tîng h×nh 11. Mét sè phÐp tu tõ vùng : a. So s¸nh: ( A nh B) b. Èn dô : ( Èn vÒ A) c. Nh©n ho¸ d. Ho¸n dô e. Nãi qu¸(khoa tr¬ng, phãng ®¹i) g. Nãi gi¶m, nãi tr¸nh 19 VÝ dô1 : Gor Ki nãi : “Chi tiÕt nhá lµm nªn nhµ v¨n lín” VÝ dô 2 : Hai bÝm tãc dµi, cæ cao kiªu h·nh nh ®µi hoa loa kÌn, m¾t n©u…. VÝ dô 1 : Tõ “ ¡n” ( cã 13 nghÜa). Tõ “Ch©n”, “ §Çu” (cã nhiÒu nghÜa) VÝ dô 2 : O Sin, in ter net, ®iÖn tho¹i di ®éng … VÝ dô 3 : Ti vi, Gac®bu, quèc kú, quèc ca, gi¸o viªn , häc sinh VÝ dô : Trêng tõ vùng, Èn dô, ho¸n dô ,®¬n chÊt, mÉu hÖ thÞ téc, d chØ VÝ dô 1 : Quy m« Phong thanh, cá ¸y, tr¾ng tay … VÝ dô 2 : L÷ kh¸ch, L÷ hµnh, ®a ®oan,... VÝ dô 1 : ¡n, giam gi÷, tèt t¬i … VÝ dô 2 : “ Níc m¾t c¸ sÊu” VÝ dô 3 :Tr¾ng tay- tay tr¾ng…. VÝ dô 4 : ¨n, cuèc, bµn … VÝ dô 5 : Lång, chÝn … VÝ dô 6 : Qu¶- tr¸i; m¸y bay- phi c¬ VÝ dô 7 : XÊu- ®Ñp, cao- thÊp VÝ dô 8 : Tõ : tõ ®¬n, tõ phøc, tõ ghÐp, tõ l¸y … VÝ dô 9 : “ MÆt l·o ®ét nhiªn co róm l¹i … hu hu khãc”. VÝ dô 10 : Çm Çm…. ThÊp tho¸ng, man m¸c, VÝ dô 11: a. “MÆt trêi xuèng biÓn nh hßn löa” b.“ThÊy mét mÆt trêi trong l¨ng rÊt ®á c. “Sãng ®· cµi then ®ªm sËp cöa” d. “M¾t c¸ huy hoµng mu«n dÆm kh¬i h. §iÖp ng÷ i. Ch¬i ch÷ 12. Tõ ®Þa ph¬ng VIII Khëi ng÷ - §øng tríc chñ ng÷ nªu ®Ò tµi ®îc nãi ®Õn trong c©u - Cã thÓ thªm quan hÖ tõ tõ ®»ng tríc: VÒ, ®èi víi Tªn bµi Lý thuyÕt IX. C¸c 1. T×nh th¸i: thµnh phÇn - C¸ch nh×n cña ngêi nãi ®èi víi sù biÖt lËp viÖc ®îc nãi ®Õn ë trong c©u. - G¾n víi ý kiÕn cña ngêi nãi: - Th¸i ®é ngêi nãi ®èi víi ngêi nghe. 2. C¶m th¸n: BiÓu lé t©m lÝ ngêi nãi: 3. Gäi ®¸p: T¹o lËp hoÆc duy tr× quan hÖ giao tiÕp 4. Phô chó : - N»m gi÷a 2 dÊu ph¶y - N»m gi÷a 2 dÊu g¹ch ngang - N»m gi÷a 2 dÊu ngoÆc ®¬n - N»m sau 2 chÊm ( Ýt gÆp) X. Liªn kÕt c©u vµ liªn kÕt ®o¹n v¨n: 1. VÒ néi dung : C©u chñ ®Ò, s¾p xÕp c¸c c©u l« gÝch. 2. VÒ h×nh thøc : LÆp , thÕ, nèi … XI. NghÜa têngminh hµm ý: 1. NghÜa têng minh : §îc diÔn ®¹t trùc tiÕp ( b»ng nh÷ng tõng ng÷ trong c©u) 2. Hµm ý : Kh«ng ®îc diÔn ®¹t trùc tiÕp b»ng tõ ng÷ trong c©u 1. Danh tõ : ChØ sù vËt 2. §éng tõ : ChØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i 3. TÝnh tõ: §Æc ®iÓm, tÝnh chÊt XII: Tõlo¹i XIII. C¸c tõ lo¹i kh¸c: 1. Sè tõ 2. §¹i tõ 3. Lîng tõ 4. ChØ tõ 5. Phã tõ 6. Quan hÖ tõ 20 e. “ThuyÒn ta l¸i giã … biÓn b»ng” g.“Con ë MiÒn Nam ra th¨m l¨ngB¸c” h. “Buån tr«ng … ghÕ ngåi” i. “Ch÷ tµi liÒn víi ch÷ tai mét vÇn” VÝ dô 12 :Ng·- Bæ- TÐ VÝ dô : Giµu, th× t«i còng giµu råi. Sang, th× t«i còng sang råi. Thùc hµnh VÝ dô : Tin cËy cao : Ch¾c ch¾n, ch¾c h¼n + Tin cËy thÊp : H×nh nh, dêng nh… VÝ dô: Theo ý t«i, ý anh , ý «ng Êy VÝ dô : ¹, µ, , nhØ, nhÐ, h¶, hö, ®©y, ®Êy … VÝ dô 2 : Than «i!thêi oanh liÖt nay cßn ®©u? VÝ dô 3 : Nµy; xin lçi, lµm ¬n, tha «ng!… VÝ dô 4: C« bÐ nhµ bªn ( cã ai ngê) Còng vµo du kÝch. H«m gÆp t«i vÉn cêi khóc khÝch M¾t ®en trßn ( th¬ng th¬ng qu¸ ®i th«i) VÝ dô 1 : ¤! C« cßn quªn chiÕc kh¨n mïi soa ®©y nµy. VÝ dô 2 : C¬m chÝn råi ( mêi vµo ¨n c¬m) ChÌ ®· ngÊm råi ®Êy ( mêi uèng chÌ) 1. Nh÷ng, c¸c DT Nµy, nä, kia, 2. H·y, ®øng, chê §T Råi 3. RÊt, h¬i, qu¸ TT L¾m, qu¸ VÝ dô 1 :………………………… VÝ dô 2 :………………………… VÝ dô 3 :………………………… VÝ dô 4 :………………………… VÝ dô 5 :………………………… VÝ dô 6 :…………………………
- Xem thêm -