Tài liệu Giáo án dạy thêm văn 6 (3)

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 360 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n: V¨n 6 TiÕt 1: Híng dÉn häc sinh chuÈn bÞ bµi Vµ häc bµi A. Môc tiªu cÇn ®¹t: Gióp häc sinh n¾m ®îc: - N¾m ®îc ch¬ng tr×nh, c¸ch chuÈn bÞ bµi ë nhµ vµ c¸ch häc bµi. - Híng dÉn häc sinh thùc hµnh so¹n bµi "Con Rång - ch¸u Tiªn" vµ "B¸nh ch¬ng b¸nh giÇy". B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung phÇn v¨n b¶n 1. C¸ch chuÈn bÞ bµi ë nhµ Gi¸o viªn híng dÉn cô thÓ. Cho häc sinh ghi vµo vë a) C¸c bíc chuÈn bÞ - Bíc 1; §äc v¨n b¶n vµ tãm t¾t. - Bíc 2: §äc - hiÓu phÇn chó thÝch - Bíc 3: Tr¶ lêi c©u hái. b) Thùc hiÖn so¹n bµi: - PhÇn tãm t¾t: Ghi vµo vë BT bæ sung - PhÇn tr¶ lêi c©u hái: Ghi vµo vë BT in 2. C¸ch häc bµi - Bíc 1: Xem l¹i toµn bé vë ghi trªn líp. - Bíc 2: Häc thuéc phÇn giíi thiÖu, tãm t¾t, ý nghÜa. - Bíc 3: Tù tr¶ lêi c¸c c©u hái. - Bíc 4: Lµm bµi tËp trong vë bµi tËp Ng÷ v¨n in vµ bµi tËp bæ sung c« cho thªm. II - PhÇn tiÕng viÖt vµ tËp lµm v¨n 1. ChuÈn bÞ - §äc tríc bµi - Tr¶ lêi c¸c c©u hái tríc môc ghi nhí. 2. Häc bµi - Häc thuéc ghi nhí - N¾m v÷ng kiÕn thøc phÇn ghi nhí. - Lµm c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp vµ bµi tËp bæ sung. III - Híng dÉn so¹n bµi "Con Rång ch¸u Tiªn" 1. Tãm t¾t Häc sinh ®äc v¨n b¶n - chia ®o¹n Nªu ý c¬ b¶n cña tõng ®o¹n. Tãm t¾t c¶ v¨n b¶n + L¹c Long Qu©n: nßi rång con trai thÇn Long N÷ cã nhiÒu phÐp l¹ thêng gióp d©n diÖt trõ yªu qu¸i. + ¢u C¬: Dßng hä thÇn n«ng xinh ®Ñp. 1 + Hai ngêi gÆp nhau, yªu nhau, lÊy nhau sèng ë cung ®iÖn LTrang. + L¹c Long Qu©n nhí níc trë vÒ. + Hai ngêi chai tay: 50 con theo cha xuèng biÓn, 50 con theo mÑ lªn nói hÑn khi nµo khã kh¨n sÏ gióp nhau. + Ngêi con trëng theo ¢u C¬ ®îc lµm vua lÊy hiÖu lµ Hïng V¬ng, ®ãng ®« ë Phong Ch©u, cha truyÒn con nèi ®îc mêi mÊy ®êi. + Ngêi ViÖt Nam tù hµo lµ con Rång, ch¸u Tiªn. 2. Tr¶ lêi c©u hái Häc sinh tr¶ lêi vµo vë BT in theo híng dÉn cña c«. Lu ý c©u 3 khã, cã gîi ý tr¶ lêi. Häc sinh lµm quen víi c¸ch lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm. IV - Híng dÉn so¹n VB "B¸nh chng b¸nh giÇy". GV cho häc sinh ®äc VB - Ph©n ®o¹n, tãm t¾t. 1. Tãm t¾t + Vua Hïng vÒ giµ muèn truyÒn ng«i nhng cã 20 con bÌn gäi ph¸n b¶o nh©n lÔ Tiªu V¬ng ai lµm võa ý sÏ truyÒn ng«i cho. + C¸c lang thi nhau lµm cç thËt hËu, thËt ngon. + Lang Liªu buån nhÊt v× tõ bÐ chØ biÕt mçi viÖc ®ång ¸ng. + Mét ®ªm chµng ®îc thÇn b¸o méng c¸ch lµm b¸nh, s¸ng ra chµng theo lêi thÇn lµm b¸nh. + Ngµy lÔ b¸nh cña Lang Liªu ®îc chän d©ng Tiªn V¬ng, chµng ®îc nèi ng«i. + Níc ta cã tôc lµm b¸nh chng b¸nh giÇy. 2. Tr¶ lêi c©u hái GV cho HS tr¶ lêi tõng c©u hái vµo vë BT in. HS th¶o luËn c©u hái 3 - tr¶ lêi miÖng - GV híng dÉn, nhËn xÐt. HS viÕt vµo vë BT in. C. DÆn dß: ChuÈn bÞ SGK, vë BT in, s¸ch BT, vë ghi ®Çy ®ñ khi ®i häc. TiÕt 2: C¶M THô V¡N B¶N "CON RåNG CH¸U TI£N", "B¸NH CH¦NG B¸NH GIÇY" A. Môc tiªu: Gióp häc sinh cñng cè, më réng n©ng cao néi dung NT hai v¨n b¶n. HiÓu s©u s¾c ý nghÜa hai truyÒn thuyÕt. BiÕt c¶m thô ph©n tÝch c¸c h×nh ¶nh chi tiÕt trong truyÖn. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung * Ho¹t ®éng 1: 1. VB "Con Rång…" ? Nªu ND vµ nghÖ thuËt * NT: YÕu tè tëng tîng k× ¶o. ®Æc s¾t cña truyÖn "Con * ND: + Gi¶i thÝch suy t«n nguån gèc d©n téc. Rång…" + BiÓu hiÖn ý nguyÖn, ®iÒu kiÖn thèng nhÊt céng ®ång. + Ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh dùng níc, më níc cña ? KÓ c¸c sù viÖc chÝnh d©n téc. 2 trong truyÖn. 2. VB "B¸nh chng, b¸nh giÇy" * NT: YÕu tè tëng tîng k× ¶o. * ND: + Gi¶i thÝch nguån gèc hai lo¹i b¸nh. + §Ò cao lao ®éng vµ nghÒ n«ng. + KÝnh trêi ®Êt, tæ tiªn. * Ho¹t ®éng 2 HS ®äc bµi 1. Th¶o luËn nhãm §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. GV chèt ®¸p ¸n. HS lµm vµo vë ghi t¨ng cêng. 1. Lµm BT trong SGK Bµi 1: (Trang 8 SGK) * TruyÒn thuyÕt "Kinh vµ Ba Na lµ anh em" II - LuyÖn tËp Cha uèng rîu say ngñ  Em cêi, cha ®uæi ®i  Em lªn miÒn nói (Ba Na)  Anh ë l¹i (Kinh)  §oµn kÕt c¸c d©n téc. * TruyÖn th¬ "§Î ®Êt, ®Î níc"  Mêng + Mô D¹ DÇn ®Î ra 2 trøng, në 2 chµng trai. + LÊy hai nµng tiªn. Sau 9 th¸ng 12 n¨m ®Î ®¶n con, trong ®ã cã chim Tïng, chim Tãt. + §Î ra 1919 c¸i trøng h×nh thï qu¸i  SÊm, chíp, M©y, Ma. Sau ®Î 1 trøng: Lang Cun CÇn  Vua xø Mêng: Con ch¸u ®«ng ®óc. * Qu¶ trøng to në ra con ngêi  Mêng. * Qu¶ bÇu mÑ  Kh¬ Mó GV cho HS thùc hµnh kÓ * Sù gièng nhau Êy kh¼ng ®Þnh sù gÇn gòi vÒ céi diÔn c¶m ngay t¹i líp. nguån vµ sù giao lu v¨n ho¸ gi÷a c¸c d©n téc ngêi trªn ®Êt níc ta. Bµi 2: (Trang 8 SGK) KÓ theo yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 1 + §óng cèt truyÖn Th¶o luËn nhãm + Dïng lêi v¨n nãi cña c¸ nh©n ®Ó kÓ. + KÓ diÔn c¶m. Bµi 1: (Trang 12 SGK) ý nghÜa phong tôc ngµy TÕt lµm b¸nh chng b¸nh giÇy. - §Ò cao nghÒ n«ng, sù thê kÝnh Trêi §Êt, tæ tiªn. - ThÓ hiÖn sù gi÷ g×n truyÒn thèng v¨n ho¸ ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. HS ®äc bµi 2 GV ®Þnh híng chi tiÕt ®Æc - Lµm sèng l¹i c©u chuyÖn "B¸nh chng, b¸nh giÇy" Bµi 2: (Trang 12 SGK) s¾c. * Lêi khuyªn b¶o cña ThÇn + Nªu bËt gi¸ trÞ h¹t g¹o. + §Ò cao lao ®éng, tr©n träng s¶n phÈm do con ngêi lµm ra. 3 + Chi tiÕt thÇn kú lµm t¨ng sù hÊp dÉn cho truyÖn. Trong c¸c Lang chØ cã Lang Liªu ®îc thÇn gióp. * Lêi vua nhËn xÐt vÒ hai lo¹i b¸nh. + §©y lµ c¸ch ®äc, c¸ch thëng thøc nhËn xÐt vÒ v¨n ho¸. Nh÷ng c¸i b×nh thêng gi¶n dÞ song l¹i chøa nhiÒu ý nghÜa s©u s¾c. + ý nghÜa t tëng, t×nh c¶m cña nh©n d©n vÒ hai lo¹i b¸nh. C. dÆn dß BTVN: BT 4, 5 (Trang 5 - s¸ch BT) TiÕt 3: LUYÖN TËP "Tõ Vµ CÊU T¹O Tõ" A. Môc tiªu: - Gióp häc sinh cñng cè kiÕn thøc vÒ tõ vµ cÊu t¹o tõ. - LuyÖn gi¶i bµi tËp. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: I - Néi dung * Ho¹t ®éng 1: 1. Tõ : HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc 2. Ph©n lo¹i tõ: Tõ - §¬n ®· häc - Phøc *Lu ý: Tõ ®¬n ®a ©m tiÕt: - GhÐp - *Tõ ghÐp cã tiÕng mÊt nghÜa Ra®i«, d· trµng, bå hãng - L¸y hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh nghÜa da hÊu, èc b¬u, giÊy * Ho¹t ®éng 2: HS lµm viÖc theo nhãm thi viÕt nhanh lªn b¶ng GV nhËn xÐt chèt l¹i II- LuyÖn tËp 1. BT trong SGK M¸, chî bóa, chïa chiÒn Bµi 3. Trang 15 SGK + C¸ch chÕ biÕn: b¸nh r¸n, níng, hÊp, nhóng, tr¸ng + ChÊt liÖu lµm b¸nh: nÕp, tÎ, khoai, ng«, s¾n, ®Ëu xanh + TÝnh chÊt cña b¸nh: dÎo, xèp, phång + H×nh d¸ng cña b¸nh: gèi, quÊn thõng, tai voi HS ph¸t biÓu ý kiÕn, t×m Bµi 1: Trang 5 SGK tõ t¬ng øng cïng t¸c dông - Miªu t¶ tiÕng khãc cña ngêi GV chèt l¹i - Nh÷ng tõ l¸y cïng t¸c dông: nøc në, sôt sïi, rng røc… 2. Bµi tËp bæ sung: Bµi 1: Cho c¸c tõ: Ruéng n¬ng, ruéng rÉy, n¬ng rÉy, ruéng vên, vên tîc, n¬ng n¸u, ®Òn chïa, ®Òn ®µi, miÕu m¹i, l¨ng tÈm, l¨ng kÝnh, l¨ng loµn, l¨ng nh¨ng. 4 - T×m c¸c tõ ghÐp, tõ l¸y * Tõ l¸y: L¨ng loµn, l¨ng nh¨ng, miÕu m¹o, ruéng rÉy. * Tõ ghÐp: Ruéng n¬ng, n¬ng rÉy, vên tîc, ®×nh chïa, l¨ng tÈm, l¨ng kÝnh Bµi 2: Cho tríc tiÕng: Lµm H·y kÕt hîp víi c¸c tiÕng kh¸c ®Ó t¹o thµnh 5 tõ ghÐp 5 tõ l¸y. * 5 tõ ghÐp: lµm viÖc, lµm ra, lµm ¨n, lµm viÖc, lµm cho *5 tõ l¸y: Lµm lông, lµm lµnh, lµm lÏ, lµm lÊy, lµm liÕc Bµi 3: Ph©n lo¹i tõ trong ®o¹n v¨n TØnh dËy, Lang Liªu mõng thÇm. Cµng ngÉm nghÜ, chµng cµng thÊy lêi thÇm nãi ®óng. Chµng bÌn chÑn chän thø g¹o nÕp th¬m lõng tr¾ng tinh. H¹t nµo h¹t nÊy trßn mÈy ®em vo thËt s¹ch, lÊy ®Ëu xanh, thÞt lîn lµm nh©n dïng l¸ dong trong vên gãi thµnh hßnh vu«ng, nÊu mét ngµy mét ®ªm thËt nhõ. *Tõ ghÐp: mõng thÇm, ngÉm nghÜ, g¹o nÕp, th¬m lõng, tr¾ng tinh, ®Ëu xanh, thÞt lîn, l¸ dong, h×nh vu«ng (chó ý/l hai tiÕng khi ®äc liÒn nhau) *Tõ l¸y: kh«ng cã *Tõ ®¬n: C¸c tõ cßn l¹i Bµi 4: Cho c¸c tiÕng sau M¸t, xinh, ®Ñp -a) H·y t¹o ra tõ l¸y vµ ®Æt c©u Xe, hoa -b) H·y t¹o ra tõ ghÐp Bµi 5: ViÕt mét ®o¹n v¨n kh¸c c©u nªu c¶m nhËn cña em vÒ nguån gèc d©n téc ViÖt Nam sau khi ®äc truyÖn "Con Rång ch¸u Tiªn" trong ®o¹n v¨n cã sö dông tõ l¸y. C- Híng dÉn häc bµi - Häc lý thuyÕt - Lµm bµi tËp viÕt ®o¹n v¨n. TiÕt 4: C¶M THô V¡N B¶N "th¸nh giãng", A. Môc tiªu: Gióp häc sinh n¾m s©u s¾c h¬n vÒ néi dông, NT, VB Th¸nh Giãng C¶m thô chÝ tiÕt hay, h×nh ¶nh ®Ñp B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y: 5 I - Néi dung * Ho¹t ®éng 1: HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc - Lµ ngêi anh hïng mang trong m×nh søc m¹nh céng ®ång ë buæi ®Çu dùng níc -Søc m¹nh tæ tiªn thÇn th¸nh (ra ®êi thÇn k×) -Søc m¹nh tËp thÓ (bµ con gãp) -Søc m¹nh v¨n ho¸, thiªn nhiªn, kü thuËt (tre, s¾t…) 1. Tãm t¾t VB 2. ý nghÜa h×nh tîng Th¸nh Giãng - Giãng lµ biÓu tîng rùc rì cña ý thøc søc m¹nh ®¸nh giÆc vµ kh¸t väng chiÕn th¾ng giÆc ngo¹i x©m cña d©n téc -ThÓ hiÖn quan niÖm vÒ m¬ íc vÒ søc m¹nh cña nh©n d©n ta vÒ ngêi anh hïng chèng giÆc 3. NghÖ thuËt: C¸c yÕu tè tëng tîng k× ¶o t« ®Ëm vÎ phi thêng cña nhËn vËt * Ho¹t ®éng 2: HS ®äc bµo 4 trao ®æi - Ph¸t biÓu - GV chèt l¹i C©u 4: (Trang 23 SGK). TruyÖn Th¸nh Giãng liªn quan ®Õn sù thËt lÞch sö nµo? + Vµo thêi ®¹i Hïng V¬ng chiÕn tranh tù vÖ ngµu cµng trë nªn ¸c liÖt ®ßi hái ph¶i huy ®éng søc m¹nh cña c¶ céng ®ång + Sè lîng vµ kiÓu lo¹i vò khÝ cña ngêi ViÖt cæ t¨ng lªn tõ giai ®o¹n Phïng Nguyªn ®Õn giai ®o¹n §«ng S¬n. + Vµo thêi Hïng V¬ng, c d©n ViÖt cæ tuy nhá nhng ®· kiªn quyÕt chèng l¹i mäi ®¹o qu©n x©m lîc lín m¹nh ®Ó b¶o vÖ céng ®ång Bµi 1: (trang 24) * Chi tiÕt : ®¸nh giÆc xong Giãng cÊt bá ¸o gi¸p s¾t bay vÒ trêi - ý chÝ phôc vô v« t kh«ng ®ßi hái c«ng anh - Giãng vÒ trêi - vÒ câi v« biªn bÊt tö. Giãng ho¸ vµo non níc ®Êt trêi V¨n Lang sèng m·i trong lßng nh©n d©n * Chi tiÕt tiÕng nãi ®Çu tiªn + Ca ngîi ý thøc ®¸nh giÆc cøu níc b) H×nh tîng Giãng, ý thøc víi ®Êt níc ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu + ý thøc ®¸nh giÆc cøu níc t¹o cho ngêi anh hïng nh÷ng kh¶ n¨ng hµnh ®éng kh¸c thêng + Giãng lµ h×nh ¶nh cña nh©n dan lóc b×nh thêng th× ©m thÇm lÆng lÏ (3 n¨m ch¼ng nãi cêi) khi ®Êt níc l©m nguy th× s½n sµng cøu níc ®Çu tiªn. H×nh ¶nh vµo cña Giãng lµ h×nh ¶nh ®Ñp nhÊt trong t©m trÝ em? HS th¶o luËn GV ®Þnh híng -Ha ®Ñp ph¶i cã ý nghÜa vÒ nh©n d©n , hay vÒ nghÖ thuËt -Gäi tªn (ng¾n gän) ®îc Ha ®ã vµ tr×nh bµy lý do v× ao thÝch? GH viÕt II- LuyÖn tËp 6 * Giãng ®ßi ngùa s¾t, roi s¾t, gi¸p s¾t, nhæ tre ®¸nh giÆc - Muèn cã nh÷ng vò khÝ tèt nhÊt cña thêi ®¹i ®Ó diªu diÖt - §Ó ®¸nh th¾ng giÆc chóng ta ph¶i chuÈn bÞ tõ lwng thùc vò khÝ l¹i ®a c¶ nh÷ng thµnh tùu v¨n ho¸ kü thuËt (ngùa s¾t, roi s¾t, gi¸p s¾t) vµo cuéc chiÕn ®Êu - Giãng ®¸nh giÆc kh«ng chØ b»ng vò khÝ mµ b»ng c¶ c©y cá (hiÖn ®¹i + th« s¬) cña ®Êt níc (lêi kªu gäi : Ai cã sóng) * Bµ con lµng xãm gãp g¹o nu«i Giãng + Giãng lín lªn b»ng nh÷ng thøc ¨n ®å mÆc cña nh©n d©n søc m¹nh dòng sÜ cña Giong ®îc nu«i dìng tõ nh÷ng c¸i b×nh thêng gi¶n dÞ + Nh©n d©n ta rÊt yªu níc ai còng mong Giãng lín nhanh ®¸nh giÆc + Giãng ®îc nh©n d©n nu«i dìng Giãng lµ con cña nh©n d©n tiªu biÓu cho søc m¹nh toµn d©n * Giãng lín nhanh nh thæi v¬n vai thµnh tr¸ng sÜ + Trong truyÖn cæ ngêi anh hïng thêng ph¶i khæng lå vÒ thÓ x¸c, søc m¹nh, chiÕn c«ng (ThÇn trô trêi -S¬n tinh ) Giãng v¬n vai thÓ hiÖn sù phi thêng Êy + Søc m¹nh c¸p b¸ch cña viÖc cøu níc lµm thay ®æi con ngêi Giãng  thay ®æi tÇm vãc d©n téc Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n trong c©u PBCN cña em sau khi HS lµm viÖc ®éc lËp, tù ®äc: "Th¸nh Giãng" viÕt theo ý m×nh - Yªu cÇu: ®o¹n v¨n kh«ng qu¸ dµi C¶m nghÜ ph¶i ch©n thËt x¸c ®¸ng Nãi râ t¹i sao l¹i cã c¶m nghÜ ®ã C- DÆn dß: - Häc lý thuyÕt 7 - Lµm bµi tËp viÕt ®o¹n v¨n trong kh¸c c©u TiÕt 5: luyÖn tËp "tõ mîn" A. Môc tiªu: Häc sinh cñng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc LuyÖn gi¶i c¸c bµi tËp B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung + Kh¸i niÖm * Ho¹t ®éng 1: HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc + Nguån hèc + Nguyªn t¾c mîn ®· häc LuyÖn tËp * Ho¹t ®éng 2: 1. Gi¶i bµi tËp SGK GV híng dÉn Bµi 2: (trang 23) HS ®äc tõng tõ, th¶o luËn a) gi¶: ngêi b)yÕu : quan träng t×m hiÓu nghÜa. kh¸n: xem ®iÓm: ®iÓm\, c¸c chÊm thÝnh: nghe lîc: tãm t¾t ®éc: ®äc nh©n : ngêi HS thi viÕt nhanh c¸c tõ Bµi 3: theo nhãm. a) Tªn ®¬n vÞ ®o lêng: lÝt, m, kg, t¸, ®Êu. C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung b) Tªn bé phËn xe ®¹p, ghi ®«ng, pª ®an, g¸c ®ê bu c) Tªn ®å vËt: xµ phßng, ra®i«, c¸t sÐt GV híng dÉn chØ cho HS Bµi 4: Ph«n, mãc ¸o, phan: trong giao tiÕp th©n mËt c¸c trêng hîp cã thÓ dïng víi b¹n bÌ, ngêi th©n. 8 tõ mîn. HS tù lµm ë nhµ T×m c¸c tõ ghÐp thuÇn viÖt t¬ng øng víi c¸c tõ H¸n ViÖt sau: HS lµm viÖc ®éc lËp, GV chÊm 5 em lµm bµi nhanh nhÊt. ¦u ®iÓm: ng¾n gän Nhîc ®iÓm: Kh«ng trang träng, kh«ng phï hîp trong giao tiÕp h×nh thøc. Bµi 5: 2. Bµi tËp bæ sung Bµi 1: Thiªn ®Þa Trêi ®Êt Giang s¬n S«ng nói Huynh ®Ö Anh em NhËt d¹ Ngµy ®ªm Phô tö Cha con Phong v©n Giã m©y Quèc gia Níc nhµ TiÒn hËu Tríc sau TiÕn tho¸i TiÕn lïi Cêng nhîc M¹nh yÕu Sinh tö Sèng chÕt Tån vong Cßn mÊt Ca sÜ Ngêi h¸t Phô n÷ §µn bµ Nhi ®ång TrÎ con Phô huynh Cha anh Bµi 2: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n t¶ líp häc cña em (5 c©u g¹ch ch©n c¸c tõ H¸n ViÖt cã trong ®o¹n). c. dÆn dß - Hoµn thiÖn bµi tËp 2 - Häc ghi nhí. 9 TiÕt 6: Cñng cè v¨n tù sù A. Môc tiªu: HS cñng cè kiÕn thøc v¨n tù sù, luyÖn tËp c¸c bµi tËp cñng cè kiÕn thøc. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung * Ho¹t ®éng 1: 1. Kh¸i niÖm tù sù: HS «n l¹i kiÕn thøc vÒ tù - Ph¬ng thøc tr×nh bµy mét chuçi sù viÖc cã më ®Çu sù. kÕt thóc thÓ hiÖn mét ý nghÜa. 2. Môc ®Ých tù sù - Gi¶i thÝch sù viÖc. - T×m hiÓu con ngêi. - Bµy tá th¸i ®é cña ngêi kÓ. * Ho¹t ®éng 2: §©y lµ BT khã, ®ßi hái HS biÕt lùa chän chi tiÕt s¾p xÕp l¹i ®Ó gi¶i thÝch mét tËp qu¸n, kh«ng cÇn sö dông nhiÒu chi tiÕt mµ chØ cÇn tãm t¾t. HS lµm viÖc ®éc lËp GV chÊm, ch÷a, nhËn xÐt LiÖt kª chuçi sù viÖc. II - LuyÖn tËp Bµi 4: SGK trang 30 C©u 1: Tæ tiªn cña ngêi ViÖt xa lµ Hïng V¬ng lËp níc V¨n Lang ®ãng ®« ë Phong Ch©u. Vua Hïng lµ con trai cña L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬. Long Qu©n nßi rång thêng sèng díi níc, ¢u C¬ gièng tiªn dßng hä ThÇn N«ng xinh ®Ñp. Long Qu©n vµ ¢u C¬ gÆp nhau lÊy nhau, ¢u c¬ ®Î bäc tr¨m trøng, tr¨m trøng në ra tr¨m con. Ngêi con trëng ®îc chän lµm vua Hïng, ®êi ®êi nèi tiÕp lµm vua. Tõ ®ã ®Ó tëng nhí tæ tiªn, ngêi ViÖt Nam tù xng con Rång ch¸u Tiªn. C©u 2: Tæ tiªn cña ngêi ViÖt xa lµ c¸c vua Hïng. Vua Hïng ®Çu tiªn do L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ sinh ra. L¹c Long Qu©n nßi rång, ¢u C¬ dßng tiªn. Do vËy, ngêi ViÖt tù xung lµ con Rång ch¸u Tiªn. Bµi 5: B¹n Giang nªu kÓ v¾n t¾t thµnh tÝch cña Minh - Ch¨m häc, häc giái, hay gióp ®ì b¹n BT bæ sung 1: VB "B¸nh chng b¸nh giÇy" a) Chuçi sù viÖc - Vua Hïng vÒ giµ muèn chän ngêi nèi ng«i, truyÒn b¶o sÏ thö tµi c¸c con trong lÔ Tiªu V¬ng. - Lang Liªu lµ con 18 chÞu nhiÒu thiÖt thßi ®îc thÇn b¸o méng m¸ch b¶o lÊy g¹o lµm b¸nh. - Lang Liªu lµm b¸nh d©ng vua. - Vua chän b¸nh cña Lang Liªu. Lang Liªu nèi ng«i. - Tôc b¸nh chng b¸nh giÇy. b) ý nghÜa: BT bæ sung 2 10 a) ChØ ra c¸c nh©n vËt trong ®o¹n v¨n. Ngêi kÓ ®· dïng phÐp tu tõ nµo? b) KÓ ra c¸c sù viÖc? ý nghÜa. c) §o¹n v¨n cã ND tù sù kh«ng? Tho¾t c¸i, DiÒu giÊy ®· r¬i gÇn s¸t ngän tre. Cuèng quýt nã kªu lªn: - B¹n Giã ¬i, thæi l¹i ®i nµo, t«i chÕt mÊt th«i. Qu¶ b¹n nãi ®óng, kh«ng cã b¹n t«i kh«ng thÓ nµo bay ®îc. Cøu t«i víi, nhanh lªn, cøu t«i… Giã còng nhËn thÊy ®iÒu nguy hiÓm ®· gÇn kÒ DiÒu GiÊy. Th¬ng h¹i, Giã dïng hÕt søc thæi m¹nh. Nhng muén mÊt råi! Hai c¸i ®u«i xinh ®Ñp cña DiÒu GiÊy ®· bÞ quÊn chÆt vµo bôi tre. Giã kÞp n©ng DiÒu GiÊy lªn nhng hai c¸i ®u«i ®· gi÷ nã l¹i. DiÒu GiÊy cè vïng vÉy. a) N/V Giã - DiÒu GiÊy - PhÐp nh©n ho¸. b) Sù viÖc: - DiÒu GiÊy r¬i rÇn s¸t ngän tre, nã cÇu cøu Giã. - Giã nhËn thÊy ®iÒu nguy hiÓm, ra søc gióp b¹n nhng vÉn muén. - Hai ®u«i DiÒu GiÊy bÞ quÊn chÆt, nã vïng vÉy nhng bÊt lùc. * ý nghÜa: Kh«ng ®îc kiªu c¨ng tù phô. NÕu kh«ng cã sù hç trî cña céng ®ång sÏ thÊt b¹i ®au ®ín. c) §©y lµ ®o¹n v¨n tù sù. C. DÆN Dß - Häc l¹i lý thuyÕt. - Hoµn thiÖn BT bæ sung. TiÕt 7: C¶m thô v¨n b¶n "s¬n tinh - thuû tinh" A. Môc tiªu cÇn ®¹t: - Gióp HS n¾m ®îc s©u h¬n vÒ ND vµ NT v¨n b¶n. - C¶m thô ®îc nh÷ng chi tiÕt hay, h×nh ¶nh ®Ñp. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung * Ho¹t ®éng 1: 1. KÓ tãm t¾t 1 HS kÓ ng¾n gän. 2. Nªu ý nghÜa 1 HS nªu ý nghÜa truyÖn 3. Mét sè chi tiÕt tëng tîng k× ¶o HS th¶o luËn * Ho¹t ®éng 2: HS lµm viÖc ®éc lËp KÓ diÔn c¶m tõng ®o¹n vµ c¶ truyÖn. C¸c b¹n nhËn xÐt bæ II - LuyÖn tËp Bµi 1: KÓ diÔn c¶m truyÖn "S¬n Tinh - Thuû Tinh" + Vua Hïng cã ngêi con g¸i ®Ñp muèn kÐn rÓ. + Hai chµng ®Õn cÇu h«n tµi n¨ng nh nhau. + Vua ra ®iÒu kiÖn kÐn rÓ. + S¬n Tinh ®Õn tríc lÊy ®îc MÞ N¬ng. 11 sung HS lµm viÖc ®éc lËp Tr¶ lêi miÖng GV nhËn xÐt, ch÷a HS th¶o luËn nhãm Tr×nh bµy ý kiÕn GV chèt ®¸p ¸n. HS thi viÕt nhanh b¶ng +Thuû Tinh ®Õn sau tøc giËn ®em qu©n ®¸nh S¬n Tinh Bµi 2: ý nghÜa tîng trng cña nh©n vËt S¬n Tinh - Thuû Tinh - Thuû Tinh: Tîng tr¬ng cho ma to b·o lôt ghª gím hµng n¨m, cho thiªn tai kh¾c nghiÖt, hung d÷. - S¬n Tinh: Tîng trng cho lùc lîng c d©n ViÖt cæ ®¾p ®e chèng lò lôt, íc m¬ chiÕn th¾ng thiªn tai. Bµi 3: §¸nh dÊu vµo chi tiÕt tëng tîng k× ¶o vÒ cuéc giao tranh cña hai vÞ thÇn. a) H« ma gäi giã lµm d«ng b·o rung chuyÓn c¶ ®Êt. b) Dïng phÐp l¹ bèc tõng qu¶ ®åi, dêi tõng d·y nói. c) Kh«ng lÊy ®îc vê, ®ïng ®ïng næi giËn ®em qu©n ®uæi theo. d) VÉy tay vÒ phÝa ®«ng, phÝa ®«ng næi c¬n b·o e) Gäi giã giã ®Õn, h« ma ma vÒ. g) Níc s«ng d©n lªn cao bao nhiªu, ®åi nói cao lªn bÊy nhiªu. Bµi 4: §iÒn vµo chç …. Cho thÝch hîp. NhËn xÐt giíi trªn thiÖu 2 nh©n vËt. S¬n Tinh Thuû Tinh - ë vïng nói - Tµi n¨ng còng kh«ng - Cã tµi l¹ kÐm - VÉy tay vÒ phÝa ®«ng,.. - Ngêi ta gäi chµng - Chóa vïng níc th¼m  C¸ch giíi thiÖu c©n ®èi, ®èi nhau  C¶ hai ®Òu ngang tµi, ngang søc, ®Òu xøng ®¸ng lµm rÓ vua Hïng. Bµi 5: Trong truyÖn em thÝch nhÊt chi tiÕt nµo? V× sao? * "Níc s«ng d©ng lªn bao nhiªu, ®åi nói cao lªn bÊy nhiªu" - Cho thÊy kh«ng khÝ cuéc giao tranh gay go quyÕt liÖt bëi: + Sù ngang søc ngang tµi cña hai vÞ thÇn. - Søc m¹nh vµ quyÕt t©m cña S¬n Tinh, cña ND ®¾p ®ª - ¦íc m¬ kh¸t väng cña con ngêi chiÕn th¾ng thiªn nhiªn. - ThÓ hiÖn trÝ tëng tîng bay bæng, diÖu kú cña ngêi xa (chiÕn c«ng cña c¸c vua Hïng). Bµi 6: Nh÷ng chi tiÕt k× ¶o tëng tîng * VÒ giíi thiÖu S¬n Tinh - Thuû Tinh * VÒ cuéc giao tranh. 12 C. DÆN Dß - Hoµn thiÖn bµi 6. TiÕt 8: luyÖn tËp nghÜa cña tõ A. Môc tiªu cÇn ®¹t: - HS ®îc cñng cè kiÕn thøc vÒ nghÜa cña tõ. - VËn dông lµm bµi tËp SGK vµ BT bæ sung. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung kiÕn thøc * Ho¹t ®éng 1: HS «n l¹i lý thuyÕt 1. Kh¸i niÖm: NghÜa cña tõ lµ ND mµ tõ biÓu thÞ. 2. C¸ch gi¶i nghÜa: - Tr×nh bµy kh¸i niÖm mµ tõ biÓu thÞ. - §a ra tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa. * Ho¹t ®éng 2: HS ®äc BT5 trang 36 SGK HS th¶o luËn nhãm 4 §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy. Nhãm kh¸c nhËn xÐt GV chèt. - N/V Nô gi¶i nghÜa côm tõ "kh«ng mÊt" lµ biÕt nã ë II - LuyÖn tËp ®©u  c« Chiªu chÊp nhËn  bÊt ngê. * MÊt (hiÓu theo c¸ch th«ng thêng nh mÊt vÝ, mÊt èng v«i…) lµ "kh«ng cßn ®îc së h÷u, kh«ng cã kh«ng thuéc vÒ m×nh n÷a". * MÊt theo c¸ch gi¶i nghÜa cña Nô lµ "kh«ng biÕt ë ®©u". * C¸ch gi¶i nghÜa cña Nô theo tõ ®iÓn lµ sai nhng ®Æt trong c©u chuyÖn ®óng, th«ng minh. 2. BT bæ sung Bµi 1: §iÒn tõ HS tr¶ lêi miÖng thi gi÷a - Cêi gãp: Cêi theo ngêi kh¸c 4 tæ. - Cêi m¸t: cêi nhÕch mÐp cã vÎ khinh bØ giËn hên. - Cêi nô: Cêi chóm m«i mét c¸ch kÝn ®¸o. - Cêi trõ: Cêi ®Ó khái tr¶ lêi trùc tiÕp. - Cêi xoµ: Cêi vui vÎ ®Ó xua tan sù c¨ng th¼ng. Bµi 2: §iÒn tõ a) TiÕng ®Çu cña tõ lµ h¶i: 13 ……chim lín c¸nh dµi vµ hÑp, má quÆp sèng ë biÓn. …..kho¶ng ®Êt nh« lªn ngoµi mÆt biÓn hoÆc ®¹i d¬ng …..s¶n phÈm ®éng vËt, thùc vËt khai th¸c ë biÓn. b) TiÕng ®Çu cña tõ lµ gi¸o Gi¸o viªn …….ngêi d¹y ë bËc phæ th«ng. …….häc sinh trêng s ph¹m. …….®å dïng d¹y häc ®Ó häc sinh thÇy mét c¸ch cô thÓ. Bµi 3: §iÒn c¸c tõ: ®Ò b¹t, ®Ò cö, ®Ó xuÊt, ®Ò ®¹t. H¶i ©u H¶i ®¶o H¶i s¶n C. DÆN Dß - Häc l¹i lý thuyÕt. TiÕt 9: cñng cè nh©n vËt, sù viÖc trong v¨n tù sù A. Môc tiªu: - Cñng cè vÒ lý thuyÕt. - Lµm bµi tËp kh¾c s©u lý thuyÕt. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung 14 * Ho¹t ®éng 1: 1. Sù viÖc trong v¨n tù sù ®îc tr×nh bµy cô thÓ. HS «n l¹i lý thuyÕt Sự việc trong văn tự sự được trình bày một cách cụ (trang 38 SGK) thể:sự việc sảy ra trong thời gian, địa điểm cụ thể, do nhân vật cụ thể thực hiện, có nguyên nhân, diễn biến, kết quả,…Sự việc trong văn tự sự được sắp xếp theo một trật tự, diễn biến sao cho thể hiện được tư tưởng mà người kể muốn biểu đạt. 2. Nh©n vËt trong v¨n tù sù. Nhân vật trong văn tự sự là kẻ thực hiện các sự việc và là kẻ được thể hiện trong văn bản. Nhân vật chính đóng vai trò chủ yếu trong việc thể hiện tư tưởng của văn bản. Nhân vật phụ chỉ giúp nhân vật chính hoạt động. Nhân vật được thể hiện qua các mặt: tên gọi, lai lịch, tính nết, hình dáng, việc làm,… * Ho¹t ®éng 2: HS nghe GV híng dÉn HS lµm viÖc ®éc lËp. Tr×nh bµy c¸ nh©n, nhËn xÐt. HS ®äc bµi 3 ChØ ra 2 sù viÖc. II - LuyÖn tËp Bµi 2: (Trang 39 SGK). Mét lÇn kh«ng v©ng lêi HS cÇn x¸c ®Þnh. + Kh«ng v©ng lêi lµ hiÖn tîng phæ biÕn cña trÎ em v× c¸c em cha hiÓu hÕt ý nghÜa cña lêi d¹y b¶o. + Mét lÇn kh«ng v©ng lêi lµ nhÊn m¹nh tíi viÖc kh«ng v©ng lêi g©y hËu qu¶ nh trÌo c©y ng· gÉy tay, ®ua xe ®Ñp bÞ c«ng an t¹m gi÷, quay cãp bÞ ®iÓm kÐm, hót thuèc l¸, ham ch¬i ®Ó em ng·, t¾m s«ng suýt chÕt. + HS ph¶i x¸c ®Þnh chän nh©n vËt, sù viÖc phï hîp, hiÓu sù t¬ng quan chÆt chÏ gi÷a sù viÖc vµ ý nghÜa. Bµi bæ sung (Bµi 3: Trang 18 - SBT) a) Mét ®«i tr©u méng hóc nhau ngoµi ®ång. - Phïng Hng n¾m sõng hai con ®Èy ra khiÕn chóng ng· chæng kÒnh.  Phïng Hng lµ ngêi rÊt khoÎ. b) Vua Minh b¾t tr¹ng Bïng x¸c ®Þnh hai con ngùa gièng nhau, con nµo lµ mÑ, con nµo lµ con. - Tr¹ng cho mang bã cá t¬i ®Õn. - Ngùa mÑ nhêng ngùa con. - ¤ng chØ ®óng  Tr¹ng Bïng rÊt th«ng minh. Bµi 4: (Trang 19 SBT) KÓ vÒ mét ngêi cã trÝ nhí ®Æc biÖt. 15 Bµi 5: (Bæ sung) Më ®Çu c©u chuyÖn vÒ em bÐ cña m×nh, em nãi "Cón con nhµ tí rÊt ®¸ng yªu c¸c cËu ¹". Em cã thÓ nªu dù ®Þnh sÏ kÓ tiÕp nh÷ng sù viÖc g× ®Ó lµm râ víi c¸c GV ®Ó HS lµm viÖc theo b¹n vÒ cón nhµ m×nh. nhãm. - Sù viÖc 1: Ngñ dËy, cón kh«ng khãc nhÌ, kh«ng tÌ Ph¸t biÓu tù do dÇm. GV híng dÉn bæ sung - Sù viÖc 2: ¡n hÕt mét b¸t ch¸o. - Sù viÖc 3: MÑ ®i lµm chØ h¬i phông phÞu råi l¹i vui vÎ chµo mÑ ngay. Sù viÖc 4: Ch¬i mét m×nh ru bóp bª ngñ. C. DÆN Dß - Hoµn thiÖn BT5. TiÕt 10: C¶m thô v¨n b¶n "Sù tÝch Hå G¬m" A. Môc tiªu bµi häc: - HS n¾m ®îc néi dung NT v¨n b¶n. - BiÕt c¸ch lµm bµi tËp luyÖn tËp c¶m thô. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y * Ho¹t ®éng 1: ¤n kiÕn thøc I - Néi dung 1. KÓ tãm t¾t. 2. Nªu ý nghÜa 3. Mét sè chi tiÕt tëng tîng k× ¶o. 16 * Ho¹t ®éng 2: II - LuyÖn tËp PhÇn I: Bµi tËp SGK Bµi 1: Trang 43 SGK HS th¶o luËn nhãm Bµi 2: Trang 43 SGK Tr¶ lêi Kh«ng thÓ hiÖn ®îc tÝnh chÊt toµn d©n trªn díi mét lßng cña nh©n d©n ta trong cuéc kh¸ng chiÕn. Thanh G¬m Lª Lîi nhËn ®îc lµ thanh g¬m thèng nhÊt, héi tô t¬ng tëng, t×nh c¶m, søc m¹nh cña toµn d©n trªn mäi miÒn ®Êt níc. HS th¶o luËn nhãm Bµi 3: Trang 43 (Bµi 2 Trang 20 SBT) Tr¶ lêi NÕu Lª Lîi tr¶ g¬m ë Thanh Ho¸ th× nghÜa cña truyÒn Thanh Ho¸ chØ lµ mét thuyÕt sÏ bÞ giíi h¹n, thu hÑp. Bëi v×, lóc nµy Lª Lîi ®Þa ph¬ng. ®· vÒ kinh thµnh Th¨ng Long vµ Th¨ng Long lµ thñ ®« tîng trng cho c¶ níc. ViÖc tr¶ g¬m diÔn ra ë hå T¶ Väng cña kinh thµnh Th¨ng Long míi thÓ hiÖn hÕt t tëng yªu hoµ b×nh vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c cña c¶ níc, cña toµn d©n. H¬n n÷a, nã cßn dÉn tíi sù thay ®æi ®Þa danh lµm cho ®Þa danh trë nªn th¬ méng, thiªng liªng, huyÒn tho¹i. Bµi 4: HS nh¾c l¹i kh¸i niÖm * Kh¸i niÖm truyÒn thuyÕt. * C¸c truyÒn thuyÕt ®· häc. 4 truyÒn thuyÕt ®êi vua Hïng Con Rång TruyÒn thuyÕt dùng níc B¸nh chng TruyÒn thuyÕt nghÒ n«ng S¬n Tinh TruyÒn thuyÕt trÞ thuû Th¸nh Giãng TruyÒn thuyÕt gi÷ níc. 1 truyÒn thuyÕt ®êi HËu Lª Ph©n tÝch c¸ch cho mîn PhÇn II: BT t¨ng cêng. g¬m cña §LQu©n Bµi 1: Qu¸ tr×nh cho mîn kh¸ phøc t¹p - Lìi g¬m díi níc, chu«i g¬m trªn rõng  nh©n d©n c¶ níc ®ång lßng giÕt giÆc  kh¶ n¨ng cøu níc cã ë kh¾p n¬i. - Trao vµo võa in  sù nhÊt trÝ ®ång lßng cña ND. - S¸ng 2 ch÷ thuËn thiªn  hîp lÏ trêi. GV híng dÉn HS lµm - Lª Th©n d©ng g¬m  ®Ò cao Lª Lîi viÖc tËp thÓ. (ThuËn ý trêi - hîp lßng d©n. Bµi 2: Chøng minh sù tÝch Hå G¬m thÓ hiÖn nh÷ng ®iÒu.. nªu ®Þnh nghÜa truyÒn thuyÕt. * TruyÖn kÓ vÒ nh©n vËt Lª Lîi, liªn quan sù kiÖn cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n Minh thÕ kû 15. Sù viÖc LQ cho Lª Lîi mîn g¬m th¾ng giÆc Minh. 17 * YÕu tè tëng tîng - Rïa vµng biÕt nãi ®ßi g¬m. - Lª Th©n ®¸nh líi 3 lÇn nhÆt lìi g¬m, Lª Lîi nhËn chu«i  tra võa in s¸ng ch÷a thuËn thiªn. * Th¸i ®é ®¸nh gi¸ cña nh©n d©n - Ca ngîi tù hµo vÒ ngêi anh hïng Lª Lîi Bµi 3: LËp b¶ng thèng kª «n tËp c¸c truyÒn thuyÕt ®· häc. T¸c phÈm N/V chÝnh Con Rång LLQ, ch¸u Tiªn ¢u C¬ Thêi kú LS Vua Hïng YÕu tè tëng tý nghÜa îng - LLQ - ¢u C¬ nßi Rång - Bäc tr¨m trøng, - Gi¶i thÝch suy t«n gièng Tiªn në tr¨m con - BiÓu hiÖn ý - LÊy nhau sinh bäc kh«ng bó mím nguyÖn ®oµn kÕt - Chia con - LËp níc Sù viÖc liªn quan C. DÆN Dß - Häc phÇn I - Hoµn thiÖn b¶ng thèng kª TiÕt 11: Cñng cè chñ ®Ò vµ dµn bµi v¨n tù sù A. Môc tiªu: - HS ®îc cñng cè vÒ lý thuyÕt. - TËp gi¶i c¸c BT. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y I - Néi dung * Ho¹t ®éng 1: 1. Chñ ®Ò HS nh¾c l¹i kiÕn thøc vÒ 2. Dµn bµi. chñ ®Ò vµ ®Çu bµi DÀN BÀI CHUNG CỦA VĂN BẢN TỰ SỰ:  Mở bài: Giới thiệu chung về nhân vật và sự việc.  Thân bài: Kể diễn biến sự việc. - Khi kể chuyện, có thể kể các sự việc liên tiếp nhau theo thứ tự tự nhiên, việc gì xảy ra trước kể trước, việc gì sảy ra sau kể sau, cho đến hết. - Nhưng để gây chú ý bất ngờ, hoặc để thể hiện tình cảm nhân vật, ta có thể đem kết quả, sự việc hiện tại kể ra trước, sau đó mới dùng cách kể bổ sung hoặc để nhân vật nhớ lại và kể tiếp các sự việc đã xảy ra trước đó.  Kết bài: - Kể kết cục sự việc. - Nêu cảm nghĩ về truyện. * GV hướng dẫn HS thực hành lập dàn ý cho các kiểu 18 đề văn tự sự * Ho¹t ®éng 2: HS lµm viÖc theo nhãm §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ GV chèt ®¸p ¸n II - LuyÖn tËp MB: S¬n Tinh - Thuû Tinh Sù tÝch Hå G¬m Nªu t×nh huèng : Nªu t×nh huèng, dÉn gi¶i KB: Nªu sù viÖc tiÕp diÔn : Nªu sù viÖc kÕt thóc.  Cã 2 c¸ch MB + Giíi thiÖu chñ ®Ò c©u chuyÖn. + KÓ t×nh huèng n¶y sinh c©u chuyÖn. Cã 2 c¸ch KB + KÓ sù viÖc kÕt thóc. + KÓ sù viÖc tiÕp diÔn. 2. BT bæ sung GV ®äc ®Ò bµi - KÓ mét chuyÖn håi Êu th¬. HS ghi ®Ò bµi - KÓ mét chuyÖn ®¸ng nhí. Th¶o luËn nhãm 4 trong Em cã thÓ chØ râ híng lµm bµi, c¸c sù viÖc ®îc kÓ 3 phót. trong chuyÖn. §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi - §Ò 1: KÓ ngµy cßn nhá tiÓu häc. GV ®Þnh híng. - §Ò 2: KÓ thêi gian nµo còng ®îc nhng ph¶i lµm râ ý ®¸ng ®Ó nhí. §Ò 1: C¸c t×nh huèng. + Tõ håi em cßn bÐ, bè mÑ ph¶i ®i lµm xa. + Trêi ma to em tõ trêng ®éi ma vÒ nhµ. + Mét c xö vông d¹i ngµy Êu th¬. §Ò 2: + Lªn nhÇm tÇu ho¶, l¹c gia ®×nh. + §Õn nhµ b¹n ch¬i kh«ng xin phÐp ®Ó bè mÑ lo l¾ng ®i t×m. + ChØ ®êng cho kh¸ch nhng l¹i chØ sai. C. DÆN Dß - Häc lý thuyÕt. - Chän 1 ®Ò lµm bµi. TiÕt 12: cñng cè ®Ò vµ c¸ch lµm bµi v¨n tù sù A. Môc tiªu: - HS n¾m ®îc lý thuyÕt. - LuyÖn tËp lµm c¸c bµi tËp. B. TiÕn tr×nh tiÕt d¹y 1. æn ®Þnh 2. Bµi míi * Ho¹t ®éng 1: HS nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc, kh¾c s©u ®Ó vËn dông lµm BT. I - Néi dung 1. T×m hiÓu ®Ò: - Ph¶i t×m hiÓu kü lêi v¨n ®Ó n¾m v÷ng yªu cÇu. 2. T×m ý: X¸c ®Þnh néi dung sÏ viÕt + Nh©n vËt + Sù viÖc: - DiÔn biÕn - KÕt qu¶ 19 + ý nghÜa cña truyÖn. 3. Dµn ý: - S¾p xÕp c¸c ý theo thø tù tríc sau mét c¸ch hîp lý. 4. Bè côc: - Më bµi - Th©n bµi - KÕt bµi II - LuyÖn tËp PhÇn 1: Bµi tËp SGK * Ho¹t ®éng 2: Bµi 1: KÓ mét c©u chuyÖn em thÝch b»ng lêi v¨n cña HS th¶o luËn nhãm. em (cïng lµm bµi S¬n Tinh - Thuû Tinh) Dùa trªn 7 sù viÖc ®· C¸c sù viÖc cã. Cö häc sinh tr×nh 1. Vua Hïng kÐn rÓ. bµy nhËn xÐt, söa ch÷a 2. S¬n Tinh - Thuû Tinh ®Õn cÇu h«n. 3. Vua Hïng ra ®iÒu kiÖn chän rÓ. bæ sung. 4. S¬n Tinh ®Õn tríc ®îc vî. 5. Thuû Tinh ®Õn sau, tøc giËn, d©ng níc. 6. Hai bªn giao chiÕn cuèi cïng Thuû Tinh thua rót qu©n. 7. H»ng n¨m, Thuû Tinh d©ng níc ®¸nh S¬n Tinh. VD; §o¹n giíi thiÖu S¬n Tinh  S¬n Tinh lµ thÇn nói T¶n Viªn - Chµng cã søc khoÎ v« ®Þch vµ rÊt nhiÒu phÐp l¹. Chµng chØ cÇn vÉy tay vÒ phÝa nµo th× phÝa Êy mäc lªn cån C¸c nhãm tr×nh bµy mét b·i vµ tõng d·y nói ®åi. Tµi n¨ng cña chµng ®o¹n cô thÓ. khiÕn ngêi ngêi ®Òu trÇm trå th¸n phôc. Kể HS nhËn xÐt chuyện đời thường: ĐỀ BÀI: Kỉ niệm về ông,(bà )của em. GV ®¸nh gi¸ DÀN Ý: a. Mở bài: Giới thiệu kỉ niệm về ông (bà) để lại những ấn tượng sâu sắc đối với em. b. Thân bài: Tên tuổi của ông (bà) Miêu tả vài nét in sâu vào tâm trí em. Kỉ niệm mà ông (bà) để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Khi em về thăm, ông (bà) đón tiếp em vui vẻ. ông (bà) dạy dỗ khuyên răn em từng li từng tí. ông (bà) rất yêu thương con trẻ. ông (bà) thường kể chuyện cho em nghe. Dạy bảo em cố gắng học tập. 20
- Xem thêm -