Tài liệu Giáo án dạy thêm toán lớp 8 năm 2014 (hs yếu)

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng THCS Nam TriÒu NS:8/9/2013 Tiết 1 I - Môc tiªu : - Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. Giúp HS nắm ®îc quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc. - HS biÕt ¸p dông quy t¾c nµy vµo gi¶i mét sè bµi tËp. II - ChuÈn bÞ : GV : SGK. HS : SGK. III - TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.Kiểm tra : Nªu quy t¾c nh©n đơn thức với đa thức 2. Bài học Hoạt động của thày và trò - Quy t¾c nh©n ®ơn thøc víi ®ơn thøc?. - GV yªu cÇu HS lµm BT tÝnh - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sửa lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV : yªu cÇu tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng Nội dung ghi bảng *BT1 :TÝnh a) x3 .(x2 +5x -1) = x3..x2 + x3.5x + x3.(-1) = x5 + 5 x4 - x3 b). - 1 xy2.(4x- 5y2x4) 2 1 =(- 2 xy2).4x+(- 1 xy2).(-5y2x4) 2 = -2x2y2 + 5 x5y4 2 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT Bµi 2 : TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. - GV: yªu cÇu HS TÝnh A = x2(x - y) + x(x2 + xy) - y3 = x3 - x2y + x3 + x2y - y3 = 2x3 - y3. A = 2.13 - (-1)3 = 2.1 - (-1) = 3 Bµi 3: - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi a). y.(a - b) + a(y - b) - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy = ya - yb + ay - ab bµi lµm = 2ya - yb - ab - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm b). x2.(x + y) -y(x2 - y2) - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm = x3 + x2y - yx2 + y3 = x 3 + y3 Bµi 4: T×m a biÕt - HS : Lµm BT5 - GV : a). 2a2 + 6.(a - 1). 1 a= 5a.(a + 1). Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm 2  2a2 + 3a2 – 3a = 5a2 + 5a 5a2 – 3a = 5a2 + 5a -8a = 0 a=0 Bµi 5 : TÝnh N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu a)(4xy2 - xy - x - y).3xy = 12x2y3 - 3x2y2 - 3x2y - 3xy2 b) (4a3 + a2 - a - 5).(- a) = - 4a4 - a3 + a2 + 5a c) - 0,75y.(y5 - y2 - 1) = - 0,75y6 + 0,75y3 - 0,75y2 - 0,75. 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 22/9/2013. Tiết 2 LuyÖn tËp Nh©n ®a thøc víi ®a thøc I. Môc tiªu : - Cñng cè kiÕn thøc vÒ quy t¾c nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc, nh©n ®a thøc víi ®a thøc . - RÌn kÜ n¨ng nh©n ®¬n thøc ,®a thøc qua c¸c bµi tËp - Ph¸t huy trÝ lùc cña häc sinh. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò Nội dung ghi bảng 2 2 2 2 * BT 1 : TÝnh : (6x + 5y ).(3x - 3y ) N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu = 6x2.3x2 + 6x2.(-3y2) + 5y2.3x2 + 5y2.(3y2) =18x4 - 18x2y2 + 15x2y2 - 15y4 =18x4 - 3x2y2 - 15y4 * BT 2 : TÝnh (2x2 - x + 1).(x2 - 32) theo cét däc 2x3 - x + 1 x x2 - 3 3 - 6x + 3x - 3 + 2x5 - x3 + x2 . 2x5 - 7x3 + x2 + 3x - 3 *BT 3:TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : A = (x2 - 5).(x + 3) + (x + 4).(x - x2) víi : a). x = 0 b). x=2 c). x= -1 d). x= 0,15 Thu gän biÓu thøc A = x2.x + x2 - 3 + x(-5) + 3.(-5) +x 2 - x3 + 4x - 4x2 A = x3 + 3x2 - 5x -15 + x2 - x3 + 4x - 4x2 A = - x -15 x = 0  A = - 15 x = 2  A = - 17 x = -1  A = - 14 x = 0,15  A = -15,15. *BT 4 : TÝnh a)(0,5x2 - 2x + 5).(x - 5) = 0,5x2.5 + 0,5x2).(-x) + (-2x).5 + (-2x).(- x) + 52 +5.(- x) = 2,5 x2 - 0,5x3 - 15x + 25. b). (2x2 - x).(2x2 + x) = 4x4 + 2x3 - 2x3 - x2 = 4x4 - x2 c). (x4 - 4).(4+ x4) - (x2 + 2).(x2 +2) = 4x4 + x8 - 16 - 4x4 - (x4 + 2x2 + 2x2 + 4) = x8 - 4x2 - x4 - 20 *BT 5 ; CM r»ng gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau kh«ng phô thuéc vµo gi¸ trÞ cña biÕn. A = (y - 5).(2y + 3) – 2y.(y-3) + y + 7 - Thu gän biÓu thøc, chØ ra biÓu thøc cã gi¸ trÞ lµ 1 sè. A = y.2y + 3y + 2y.(-5) - [2y2 – 6y] + y + 7 = - 7y + 7y + 7 = 7  BiÓu thøc cã gi¸ trÞ kh«ng phô thuéc N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu vµo biÕn. *BT6 a). T×m x biÕt : (12x - 5).(4x - 1) + (3x-7).(1 - 16x) = 81. b). 6x2 - (2x + 5).(3x - 2) = 7 - Quy t¾c nh©n ®a thøc víi ®a thøc. - GV yªu cÇu HS lµm BT tÝnh - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT GV : yªu cÇu tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc HS : Lªn b¶ng lµm bµi GV : kÕt luËn ý ®óng - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV: yªu cÇu HS TÝnh - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi - - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu bµy bµi lµm - - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm - - HS : Lµm BT6 - - GV : - Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 22/9/2013. Tiết 3 LuyÖn tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí I. Môc tiªu: - Cñng cè kiÕn thøc vÒ c¸c h»ng ®¼ng thøc : b×nh ph¬ng cña mét tæng, b×nh ph¬ng cña mét hiÖu, hiÖu hai b×nh ph¬ng. - RÌn c¸c kÜ n¨ng vËn dông c¸c h»ng ®¼ng thøc qua bµi tËp. - Ph¸t huy trÝ lôc cña häc sinh. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : Ph¸t biÓu thµnh lêi c¸c h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí ®· häc. 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV: yªu cÇu HS BiÕn c¸c tæng sau thµnh tÝch : A = 16y2 - 8y + 1 Nội dung ghi bảng *BT1: BiÕn c¸c tæng sau thµnh tÝch : A = 16y2 - 8y + 1 B = (x + 2)2 - 2( x + 2)y + y2 C=- N¨m häc : 2013-2014 B = (x + 2)2 - 2( x + 2)y + y2 1 9 x2 + 4 9 x- 4 9 + 49 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu C = - 1 x2 + 4 x - 4 + 49 9 9 9 - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu Bµi lµm BiÕn c¸c tæng sau thµnh tÝch A = (4y)2 - 2(4y).1 + 12 A = ( 4y - 1)2 B = ( x + 2) 2 - 2.(x + 2).y + (y)2 = (x + 2 - y )2 C = - [( 1 x2 - 4 x + 4 ) - 49 ] ===- 9 1 [( x 3 1 [( x 3 1 [( x 3 1 ( x+ 3 9 9 1 2 2. x + ( 2 )2 3 3 3 2 2 ) - 72] 3 2 + 7 )( 1 x - 2 3 3 3 19 1 23 )( x ) 3 3 3 72 ] - 7)] =*BT2 :TÝnh nhÈm : 2012 ? 2 599 ? 23.17 ? Bµi lµm 2012 = (200 + 1)2 = 2002 + 2.200.1 + 12 = 40000 + 400 + 1 = 40401 5992 = (600 - 1)2 = 6002 - 2.600.1 + 12 = 360000 - 1200 + 1 = 359801 23.17 = (20 + 3).(20 - 3) = 202 - 32 = 400 - 9 = 391 (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 (A - B)2 = A2 - 2AB + B2 - GV yªu cÇu HS lµm BT (A + B)(A - B) = A2 -B2 *BT3 : Chøng minh : - HS lªn b¶ng lµm bµi (10a + 5)2 = 100a.(a + 1) + 25 - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt Bµi lµm BiÕn ®æi vÕ tr¸i : - GV : 2 (10a + 5) = (10a)2 + 2.10a.5 + 52 + Sña lçi = 100a2 + 100a + 25 = 100a.(a + 1) + 25 VÕ ph¶i + kÕt luËn ý ®óng  §¼ng thøc ®îc chøng minh + Cho HS ®iÓm *BT4 : Rót gän c¸c biÓu thøc sau : a). A = (2x + 3y)2 - (2x + 3y)2 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 2 + (3x + 1)(3x - 1) - GV : yªu cÇu Rót gän c¸c biÓu thøc sau b). B = (3x + 1)Bµi lµm a). A = (2x + 3y)2 - (2x + 3y)2 2 + 2.2x.3y + 9y2 a)A = 4x b). B = (3x + 1)2 + (3x + 1)(3x - 1) (4x2 - 2.2x.3y + 9y2) = 4x2 + 12xy + 9y2 - 4x2 + 12xy - 9y2 A = 24xy. - HS : Lªn b¶ng lµm bµi b)B = (9x2 + 2.3x + 1) + ((3x)2 - 12) - GV : kÕt luËn ý ®óng = - 9x2 - 6x - 1 + 9x2 - 1 B = - 6x - 2 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 30/9/2013 Tiết 4 LuyÖn tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí (Tiếp) I. Môc tiªu : - Cñng cè kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ 7 H§T§N. - RÌn kÜ n¨ng vËn dông c¸c H§T vµo gi¶i to¸n, chó ý kÜ n¨ng nh©n d¹ng H§T. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : ViÕt d¹ng tæng qu¸t 7 H§T ®· häc 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng - GV yªu cÇu HS lµm BT T×m x biÕt : a).( x2 + 1 ) - ( x + 1)(x - 1) + x - 9 = 0 b). ( x + 2)( x2 - 2x + 4 ) x(x2 + 2) = 15 - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV : yªu cÇu tÝnh nhanh a). 352 + 652 + 70.65 N¨m häc : 2013-2014 Nội dung ghi bảng *BT1:Rót gän biÓu thøc. a). ( 2x - 3y) 2 - ( 3y + 2x) 2 = 4x2 - 12xy + 9y2 - 12xy - 4x2 = - 24xy b). ( y + 3)3 - (3 - y)2 - 54y = y3 + 3.y2.3 + 3y.32 + 33 - (33 - 3.32.y + 3.3.y2 - y3 ) - 54y = y3 + 9y2 + 27y + 27 - 27 + 27y - 9y2 + y3 - 54y = 2y3 *BT2 : T×m x biÕt : a).( x2 + 1 ) - ( x + 1)(x - 1) + x - 9 = 0 x2 + 1 - (x2 - 1)+ x - 9 = 0 x2 + 1 - x 2 + 1 + x - 9 = 0 x+2-9=0 x - 7 = 0 => x = 7 b). ( x + 2)( x2 - 2x + 4 ) x(x2 + 2) = 15 Thu gän vÕ tr¸i (x3 + 23 ) - x3 - 2x = 15 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu b). 792 + 392 - 78.79 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV: yªu cÇu HS TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc a). x2 + 4x + 4 víi x = 98 b). x3 + 3x2 + 3x + 1 víi x = 99 - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . 3. Cñng cè : Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu - 2x = 15 - 8 -2x = 7 => x = - 7 2 *BT3: tÝnh nhanh a). 352 + 652 + 70.65 = 352 + 2.35.65 + 652 =( 35 +65)2 = 1002 = 10000 b). 792 + 392 - 78.79 = 792 - 2.79.39 + 392 = (79 - 39)2 = 402 = 1600 *BT4: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc a). x2 + 4x + 4 víi x = 98 = x2 + 2.x.2 + 22 = ( x + 2) 2 víi x = 98 : (x + 2 )2 = (98 + 2)2 = 1002 = 10000 b). x3 + 3x2 + 3x + 1 víi x = 99 x3 + 3x2.1 + 3.12x + 13= (x+ 1 )3 víi x = 99 : (x + 1)3 = (99 + 1)3 =1003 GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 30/9/2013. Tiết 5 LuyÖn tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí (Tiếp) I Môc tiªu : - HS được Cñng cè kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ 7 H§T§N. - HS được vËn dông c¸c H§T vµo gi¶i to¸n II ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK IIITiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : ViÕt d¹ng tæng qu¸t 7 H§T ®· häc N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò GV yªu cÇu HS lµm BT T×m y biÕt : a).( y2 + 1 ) - ( y + 1)(y - 1) + y - 9 = 0 b). ( y + 2)( y2 – 2y + 4 ) y(y2 + 2) = 15 - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV : yªu cÇu tÝnh nhanh a). 352 + 652 + 70.65 b). 792 + 392 - 78.79 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng Nội dung ghi bảng *BT1 : T×m y biÕt : a).( y2 + 1 ) - ( y + 1)(y - 1) + y - 9 = 0 y2 + 1 - (y2 - 1)+ y - 9 = 0 y2 + 1 - y2 + 1 + y - 9 = 0 y+2-9=0 y - 7 = 0 => y = 7 b). ( y + 2)( y2 – 2y + 4 ) y(y2 + 2) = 15 Thu gän vÕ tr¸i (y3 + 23 ) - y3 – 2y = 15 - 2y = 15 - 8 -2y = 7 => y = - 7 2 *BT2: tÝnh nhanh a). 352 + 652 + 70.65 = 352 + 2.35.65 + 652 =( 35 +65)2 = 1002 = 10000 b). 792 + 392 - 78.79 = 792 - 2.79.39 + 392 = (79 - 39)2 = 402 = 1600 *BT3: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT a). a2 + 4a + 4 víi a = 98 - GV: yªu cÇu HS TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc = a2 + 2.a.2 + 22 a). a2 + 4a + 4 víi a = 98 = ( a + 2) 2 b). a3 + 3a2 + 3a + 1 víi a = 99 víi a = 98 : (a + 2 )2 = (98 + 2)2 - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi = 1002 = 10000 - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy b). a3 + 3a2 + 3a + 1 víi a = 99 bµi lµm a3 + 3a2.1 + 3.12a + 13= (a+ 1 )3 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . víi a = 99 : (a + 1)3 = (99 + 1)3 =1003 *BT4 : Rót gän c¸c biÓu thøc sau : P = (2x + 3y)2 - (2x + 3y)2 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT Bµi lµm 2 + 2.2x.3y + 9y2 P = 4x - GV: yªu cÇu HS Rót gän c¸c biÓu thøc (4x2 - 2.2x.3y + 9y2) sau : 2 2 = 4x2 + 12xy + 9y2 - 4x2 + 12xy - 9y2 P = (2x + 3y) - (2x + 3y) P= 24xy. - HS làm bài N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 6/10/2013 Tiết 6 LuyÖn tËp H×nh thang I. Môc tiªu :  Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ h×nh thang, h×nh thang c©n (§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn biÕt).  RÌn c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng suy luËn, kÜ n¨ng nhËn d¹ng h×nh.  RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II .ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò - GV : Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi *BT1: Nội dung ghi bảng BT 1 - HS: §äc ®Ò bµi - GV : yªu cÇu HS +Chøng minh r»ng BDEC lµ h×nh thang c©n . a) Ta cã :  ABC c©n t¹i A (gt) + TÝnh c¸c gãc cña h×nh thang c©n ®ã . B =  C = - HS lªn b¶ng lµm bµi AD = AE =>  ADE cân tại A - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt =>  D1=  E1 = - GV : =>  D1 =  B N¨m häc : 2013-2014 180 0  A 2 180 0   A 2 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu mµ  D1 vµ B$ ë vÞ trÝ ®ång vÞ  DE // BC. H×nh thang BDEC cã  B =  C  BDEC lµ h×nh thang c©n. b) NÕu  A = 500 0 0 - GV : Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi =>  B =  C = 180  50 = 650 2 Trong h×nh thang c©n BDEC cã BT 2 0  B =  C = 65 - HS: §äc ®Ò bµi  D2 =  E2 = 1800 – 650 = 1150 - GV : yªu cÇu HS chøng minh *BT2: +  BDE c©n. +  ACD =  BDC + H×nh thang ABCD c©n - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : a) H×nh thang ABEC cã hai c¹nh bªn song song : AC // BE (gt).  AC = BE (nhËn xÐt vÒ h×nh thang) mµ AC = BD (gt) + Sña lçi  BE = BD   BDE c©n. b) Theo kÕt qu¶ c©u a ta cã : + kÕt luËn ý ®óng  BDE c©n t¹i B =>  D1 =  E + Cho HS ®iÓm mµ AC // BE =>  C1 =  E (hai gãc ®ång vÞ) =>  C1 =  D1 XÐt  ACD vµ  BDC cã ; AC = BD (gt)  C1 =  D1(chøng minh trªn) c¹nh DC chung   ACD =  BDC (cgc) c) ACD =  BDC =>  ADC =  BDC(hai gãc t¬ng øng)  H×nh thang ABCD c©n (theo ®Þnh nghÜa). N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 6/10/2013. Tiết 7 LuyÖn tËp H×nh thang I. Môc tiªu :  Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ h×nh thang, h×nh thang c©n (§Þnh nghÜa, tÝnh chÊt vµ c¸ch nhËn biÕt).  RÌn c¸c kÜ n¨ng ph©n tÝch ®Ò bµi, kÜ n¨ng vÏ h×nh, kÜ n¨ng suy luËn, kÜ n¨ng nhËn d¹ng h×nh.  RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II .ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : §Þnh nghÜa h×nh thang , tÝnh chÊt h×nh thang . 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò Nội dung ghi bảng * BT1: a) XÐt  ABD vµ  ACE cã : AB = AC (gt)  A chung  B1 =  C1 (vi  B1 = C1 = 1 2 1  2 B ;  C ; va  B =  C)   ABD =  ACE (gcg)  AD = AE (c¹nh t¬ng øng)  ED // BC vµ cã  B =  C  BEDC lµ h×nh thang c©n. N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu b) ED // BC =>(  D2 =  B2 (so le trong) Cã (  B1 =  B2 gt) =>  B1 =  D2 =>  BED can  BE = ED * BT2:  ODC cã  D =  C (gt)   ODC c©n  OD = OC Cã OD = OC vµ AD = BC (tÝnh chÊt h×nh thang c©n)  OA = OB VËy O thuéc trung trùc cña AB vµ CD (1). Cã  ABD =  BAC (ccc) =>  B2 =  A2 =>  EAB cân  EA = EB Cã AC = BD (tÝnh chÊt h×nh thang c©n). vµ EA = EB  EC = ED. VËy E thuéc trung trùc cña AB vµ CD (2).  Tõ (1), (2)  OE lµ trung trùc cña hai ®¸y. - GV : Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi BT - HS: §äc ®Ò bµi - GV : yªu cÇu HS chøng minh N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu + BEDC lµ h×nh thang c©n. + BE = ED - HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm - GV : Treo b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi BT - HS: §äc ®Ò bµi - GV : yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm bµi - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu NS: 13/10/2013. Tiết 8 Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung. I - Môc tiªu : -Häc sinh hiÓu thÕ nµo lµ ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö, vµ øng dông cña viÖc ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n tÝch 1 ®a thøc thµnh nh©n tö. II - ChuÈn bÞ : GV : SGK, phÊn mµu. HS : SGK. III - TiÕn tr×nh bµi gi¶ng : 1.KiÓm tra 2. Bài mới T×m x, y biÕt : a). 4x2 - x = 0 b). xy = y Hoạt động của thày và trò - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT1 - GV : yªu cÇu Chøng minh r»ng 106 - 57 5 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi - GV : kÕt luËn ý ®óng Nội dung ghi bảng Bµi 1 : Chøng minh r»ng 106 - 57 59 Ta cã : 106.57 = (2.5)6 - 57 = 2656 - 57 = 56(26 - 5) = 56(64 - 5) = 56.59 59  §iÒu ph¶i chøng minh - GV yªu cÇu HS lµm BT 2ph©n tÝch c¸c Bµi 2 : Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö . a) x2 - x = x(x - 1) ®a thøc sau thµnh nh©n tö b). 5x(x - 2y) - 5x(x - 2y) - HS lªn b¶ng lµm bµi = 5x(x - 2y)(x - 1) - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt c)36x2(a + b) + 12y2(a + b)= 12.(a + b) (3x2 + y2) - GV : d). 3(x - y) +5x(x - y) + Sña lçi = (x - y)(3 + 5x) + kÕt luËn ý ®óng Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau : a). 13.91,5 + 130.0,85 + Cho HS ®iÓm = 13.91,5 + 13.10.0,85 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 3 TÝnh gi¸ trÞ = 13.(91,5 + 8,5) c¸c biÓu thøc sau = 13.100,0 = 1300 Bµi 4 : T×m x ®Ó - GV: yªu cÇu HS N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi a). 3x2 - 6x = 0 - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy 3x(x - 2) = 0 x=0 bµi lµm x- 2 = 0 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm  x=0;x=2. - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . b)5(3 + x) - 2x(x + 3) = 0 (x + 3).(5 - 2x) = 0 x + 3 = 0 ; 5 - 2x = 0 x=-3;x= 5 2 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT5 - GV : yªu cÇu Ph©n tÝch c¸c ®a thøc Bài 5: thµnh nh©n tö Ph©n tÝch c¸c ®a thøc thµnh nh©n tö 3 2 a). 15x - 5x + 10x a). 15x3 - 5x2 + 10x b). 3ax2 + 6axy - 6ay = 5x(x2 - x + 2) b). 3ax2 + 6axy - 6ay - HS : Lªn b¶ng lµm bµi = 3ax + 3axy - 3.2a.y - GV : kÕt luËn ý ®óng = 3a (x2 + 2xy - 2y) 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 13/10/2013. Tiết 9 LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö I. Môc tiªu : - RÌn kü n¨ng ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö cho hs trong phèi hîp c¸c ph¬ng ph¸p, chó ý ph¬ng ph¸p t¸ch, thªm bít ht thÝch hîp. - RÌn kü n¨ng gi¶i c¸c bµi tËp øng dông pt ®t thµnh nh©n tö _ kü n¨ng gi¶i to¸n theo quy tr×nh. - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, kh¶ n¨ng biÕt lùa chän ph¬ng ph¸p. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT - GV: yªu cÇu HS Chøng minh : N¨m häc : 2013-2014 Nội dung ghi bảng * BT1 : Chøng minh : n3 - n 6 víi n € Z m3 - n = n.(n2 - 1) GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu n3 - n 6 Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu = (n - 1).n.(n + 1) víi n € Z - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . - HS : Lªn b¶ng lµm bµi BT 2 - GV : kÕt luËn ý ®óng (n - 1).n.(n + 1) lµ tÝch cña 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp nªn nã Hay : n3 - n 2 vµ 3 (Víi n € Z ) 6 *BT2 : TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc : 1). 1,43.141 - 1,43.41 = 1,43.(100 + 41) - 1,43.41 = 1,43.100 + 1,43.41 - 1,43.41 = 143 2). x2 + 1 x + 1 víi x = 49,75 2 x2 + 1 2 x+ = x2 + 2. 1 4 16 1 16 x +( 1 4 )2 = (x + 1 )2 4 = (x + 0,25)2 víi x = 49,75. (x + 0,25)2 = (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500. * BT3 : T×m x biÕt: - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT a). x3 - x = 0 x(x2 - 1) = 0 - GV : yªu cÇu HS T×m x biÕt: x(x - 1)(x +1) = 0 - HS : Lªn b¶ng lµm bµi x = 0 ; x = 1 ; x = -1. - GV : kÕt luËn ý ®óng b). (2x - 1)2 - (x + 3)2 = 0 (2x - 1)2 - (x + 3)2 = 0  (2x - 3 + x + 3)(2x - 1 - x -3 ) = 0 3x(x - 4) = 0 x=0;x=4 * BT4: ph©n tÝch ®t thµnh nh©n tö : - GV yªu cÇu HS lµm BT ph©n tÝch ®t 1). 3a2 - 6ab + 3b2 thµnh nh©n tö : = 3(a2 - 2ab + b2) - HS lªn b¶ng lµm bµi = 3(a - b)2 - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt 2). 64xy - 96x2y + 48x3y - GV : = 8xy ( 8 - 12x + 6x2 - x3 ) + Sña lçi = 8xy(23 - 3.22.x + 3.2.x2 - x3 ) + kÕt luËn ý ®óng = 8xy(2 - x)3 + Cho HS ®iÓm 3) x2 + 2xy + y2 - xz - yz = ( x2 + 2xy + y2) - (xz + yz) = (x + y)2 - z(x + y) = (x + y) (x + y - z) 4). x2 - 5x - 14 N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu = x2 + 2x - 7x - 14 = x(x + 2) - 7( x + 2) = (x + 2)(x - 7) 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a NS: 20/10/2013. Tiết 10 LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö I. Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö - HS ®îc rÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö vµ biÕt ¸p dông vµo gi¶i mét sè bµi tËp. II. ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : ( KÕt hîp víi luyÖn tËp) 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò Nội dung ghi bảng * BT1 : TÝnh nhanh 37,5 . 6,5 - 7,5 . 3,4 - 6,6 . 7,5 + 3,5 . 37,5 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT1 = (37,5 .6,5 + 3,5 . 37,5 ) - ( 7,5 . 3,4 + - GV : yªu cÇu tÝnh TÝnh nhanh 6,6.7,5) - HS : Lªn b¶ng lµm bµi = 37,5 ( 6,5 +3,5 ) -7,5 (3,4 +6,6 ) - GV : kÕt luËn ý ®óng = 37,5. 10 - 7,5 . 10 = 375 - 75 =300 *BT2 : ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh - GV yªu cÇu HS lµm BT 2ph©n tÝch c¸c nh©n tö a) x2 - xy + x - y ®a thøc sau thµnh nh©n tö = (x2 - xy) +( x - y) a) x2 - xy + x - y = x ( x - y) +( x -y) b)xz + yz -5( x +y) =( x - y) ( x +1) - HS lªn b¶ng lµm bµi b)xz + yz - 5( x +y) - GV : gäi HS kh¸c nhËn xÐt N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu - GV : + Sña lçi + kÕt luËn ý ®óng + Cho HS ®iÓm = (xz + yz )- 5( x +y) = z(x + y)-5( x +y) = ( x +y)( z-5) * BT3: T×m x biÕt a) x(x - 2) + x - 2 = 0 - Häc sinh ®äc ®Ò bµi BT 3 (x - 2)( x +1) = 0 - GV: yªu cÇu HS T×m x biÕt => x -2 = 0 => x = 2 - HS : Ho¹t ®éng nhãm lµm bµi x + 1 = 0 => x =- 1 - GV : Yªu cÇu ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy VËy x = 2 hoÆc x = -1 bµi lµm b) 5x(x -3) - x + 3 = 0 - HS : ®ai diÖn nhãm tr×nh bµy bµi lµm (x - 3)( 5x - 1) = 0 - GV : Söa lçi , KL ý ®óng ,cho HS ®iÓm . => x -3 = 0 => x = 3 1 5 5x - 1 = 0 => x = VËy x = 3 ho¹c x = 1 3. Cñng cè : GV nh¾c l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a 4.§¸nh gi¸ : GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc 5.Híng dÉn vÒ nhµ Yªu cÇu HS vÒ nhµ xem l¹i c¸c d¹ng BT ®· ch÷a Tiết 11 NS: 20/10/2013. 5 ND: 23/10/2013 LuyÖn tËp H×nh thang c©n I. Môc tiªu :  Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ ®êng trung b×nh cña tam gi¸c vµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang cho HS.  RÌn kÜ n¨ng vÒ h×nh râ, chuÈn x¸c, kÝ hiÖu ®ñ gi¶ thiÕt ®Çu bµi trªn h×nh.  RÌn kÜ n¨ng tÝnh, so s¸nh ®é dµi ®o¹n th¼ng, kÜ n¨ng chøng minh. II .ChuÈn bÞ : GV : b¶ng phô ,bót d¹, phÊn mµu HS : Bót d¹ ,SGK N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường Trêng THCS Nam TriÒu Giáo án dạy thêm Toán 8-Lớp yếu III.TiÕn tr×nh d¹y häc : 1.KiÓm tra : So s¸nh ®êng trung b×nh cña tam gi¸c vµ ®êng trung b×nh cña h×nh thang vÒ ®Þnh nghÜa, tÝnh chÊt.VÏ h×nh minh häa 2.Bµi häc: Hoạt động của thày và trò - GV : §a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi vµ h×nh vÏ BT1 - HS : §äc ®Ò bµi - GV: Yªu cÇu HS c/minh AA' = BB' CC' 2 ABC BM = MC ; OA = OM GT d qua O AA' , BB', CC'  d BB' CC' KL AA' = 2 Nội dung ghi bảng * BT1 : Gi¶i : KÎ MM'  d t¹i M'. Ta cã h×nh thang BB'C'C cã BM = MC vµ MM' // BB' // CC' nªn MM' lµ ®êng trung b×nh  MM' = BB' CC' . 2 MÆt kh¸c AOA' = MOM' (c¹nh huyÒn, gãc nhän)  MM' = AA' VËy AA' = BB' CC' . 2 * BT2: : Cho h×nh vÏ. - HS : Lªn b¶ng c/m - GV : KÕt luËn ý ®óng - GV : §a ra b¶ng phô cã ghi s½n ®Ò bµi vµ h×nh vÏ BT2 - HS : §äc ®Ò bµi - GV: Yªu cÇu HS c/minh a) Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ? �  80 th× c¸c gãc cña tø gi¸c b) NÕu A BMNI b»ng bao nhiªu. Quan s¸t kÜ h×nh vÏ råi cho biÕt gi¶ thiÕt cña bµi to¸n. Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ? a) Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ? �  80 th× c¸c gãc cña tø gi¸c b) NÕu A BMNI b»ng bao nhiªu. Quan s¸t kÜ h×nh vÏ råi cho biÕt gi¶ thiÕt cña bµi to¸n. Tø gi¸c BMNI lµ h×nh g× ? Cßn c¸ch nµo kh¸c chøng minh BMNI lµ h×nh thang c©n n÷a kh«ng ? H·y tÝnh c¸c gãc cña tø gi¸c BMNI nÕu  A = 580. Gi¶i Tø gi¸c BMNI lµ h×nh thang c©n v× : + Theo h×nh vÏ ta cã : Cßn c¸ch nµo kh¸c chøng minh BMNI lµ h×nh thang c©n n÷a kh«ng ? MN lµ ®êng trung b×nh cña ADC  MN // DC hay MN // BI H·y tÝnh c¸c gãc cña tø gi¸c BMNI nÕu (v× B ; D ; I ; C) th¼ng hµng  BMNI lµ h×nh thang.  A = 580. + ABC ( B$  900 ) ; BN lµ trung tuyÕn  N¨m häc : 2013-2014 GV: Nguyễn Thị Hường
- Xem thêm -