Tài liệu Giáo án dạy thêm toan 7 (hs yếu)

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 Tháng 9. NS: 5/9/2014 ND: 8/9/2014 Tiết 1. «n tËp Bèn phÐp tÝnh trong tËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ I Môc tiªu: Kiến thức: + ¤n tËp cho häc sinh c¸c quy t¾c vÒ phÐp céng, trõ, nh©n, chia ph©n sè. Kĩ năng: + Häc sinh ®îc rÌn luyÖn c¸c bµi tËp vÒ d·y phÐp tÝnh víi ph©n sè ®Ó lµm c¬ së cho c¸c phÐp tÝnh ®èi víi sè h÷u tØ ë líp 7. + RÌn tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n. II. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, bảng phụ - HS: ¤n c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè ®îc häc ë líp 6 III .TIẾN TRÌNH d¹y häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu qui t¾c céng 2 ph©n sè, quy t¾c phÐp trõ hai ph©n sè ? 3. LuyÖn tËp Néi dung Phương pháp Ho¹t ®éng 1: Céng 2 ph©n sè Bµi 1. Thùc hiÖn phÐp céng c¸c ph©n sè sau: - GV yªu cÇu HS ho¹t ®éng c¸ nh©n 1 5 1 5 6 3 lµm bµi tËp 1 a,      - GV gäi 3 hs lªn b¶ng tr×nh bµy 8 8 8 8 8 4 - GV yªu cÇu 1HS nh¾c l¹i c¸c bíc 4 12 12 12 lµm.    0 b, a, 1  5   8 8 c,. 1 1  21 28 b, 4  12  13 39 x x 4(13) 2 c,  - GV yªu cÇu HS häat ®éng c¸ nh©n thùc hiÖn bµi 2 - 2 HS lªn b¶ng tr×nh bµy. 1 13(3) 2  ; 13( 4) 1 b, 3  3  7 (7) (3) 39 39 39 1 1  MC: 22 . 3 . 7 = 84 21(4) 28(3) 4 3 7 1    84 84 84 12 Bµi 2. T×m x biÕt: a) x  b, 1 4(13)  x 2 1   3 3(7) 7 (3) x 14 3   3 21 21 3.(11) x 21 2 13 8 21 =   13( 4 ) 52 52 52 11 7 Bµi 3. §iÒn c¸c ph©n sè vµo « trèng trong b¶ng sau sao cho phï hîp x - GV treo bảng phụ bµi 3 lªn bảng vµ yªu cÇu HS th¶o luËn theo nhãm lµm bµi tËp. Sau đó từng nhóm lên bảng trình bày GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Bµi 3.§iÒn c¸c ph©n sè vµo « trèng trong b¶ng sau sao cho phï hîp 13 45 - - 2 45 + + = 1 3 = = - - 2 45 + 1 3 - - = 13 45 1 45 = = 2 45 Năm học: 2014-2015 = + = 11 45 - 7 45 = 1 9 = = 1 45 = 4 9 - GV treo ®¸p ¸n vµ yªu cÇu c¸c nhãm chÊm ®iÓm cho nhau. 4. Củng cố Củng cố kiến thức về quy tắc céng 2 ph©n sè, quy t¾c phÐp trõ hai ph©n sè. 5. Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc vµ n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng- trõ. - TiÕt sau häc §¹i sè, «n tËp về quy tắc nhân chia hai phân số. Tháng 9. Tiết 2 NS: 8/9/2014 ND: 12/9/2014 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I. MỤC TIÊU KiÕn thøc: Ôn tập và củng cố cho HS về hai góc đối đỉnh Kĩ năng: - Rèn kĩ năng vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. ii. ChuÈn bÞ: GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke. HS: ôn về 2 góc đđ, 2 đt vuông góc; thước kẻ, thước đo góc, êke. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ổn định tổ chức: GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 1. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài 2. Bài mới: Ph¬ng ph¸p Néi dung I. Các kiến thức cơ bản: - GV: cho HS nhắc lại đn về hai góc đối 1. Hai góc đối đỉnh: đỉnh và vẽ hình a) Định nghĩa: -Cho vd về hai góc đối đỉnh y x' x HS nhắc lạiOtc của hai góc đối -Yêu cầu y' đỉnh � và x�' Oy ' đối đỉnh + VD: xOy b) Tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau II. Bài tập 1. Bài 1:a,b,c *Bài 1: a) Veõ goùc xAy coù soá ño = 50 0 b) Veõ goùc x’Ay’ ñoái ñænh vôùi goùc 1 4 xAy 2 3 c) Veõ tia phaân giaùc At cuûa goùc xAy d) Veõ tia ñoái At’ cuûa At vì sao At’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc x’Ay’ - GV: yêu cầu hs thảo luận vẽ hình và làm bài - 1 hs lên bảng vẽ hình (gv hdhs vẽ hình nếu cần) - Gọi hs làm bài Để cm At’ là p/g của x’Oy’ cần cm điều gì? (dựa vào các góc đđ để cm góc A3=A4) *Bài 2 Veõ goùc xOy coù soá ño baèng 60o, laáy ñieåm A treân tia Ox roài veõ ñöôøng thaúng d1 vuoâng goùc vôùi Ox taïi A, laáy ñieåm B treân tia Oy roài veõ ñöôøng thaúng d2 vuoâng goùc vôùi Oy taïi B. Goïi giao ñieåm cuûa d1 vaø d2 laø M. - GV: cho hs thảo luận vẽ hình -Gọi hs lên bảng vẽ hình Hỏi: có cách vẽ nào khác không? *Bài 3: Hai ñöôøng thaúng MN vaø PQ caét nhau GV: Nguyễn Thị Hường A1 = � A3 (ññ); � A2 = � A4 (ññ) d, Ta coù � A1 = � A2 Maø � (At laø tia pg cuaû goùc xOy) A3 = � A4 Neân � goùc x’Ay’ => At’ laø tia phaân giaùc cuûa 2. Bài 2: y B M A O x 3. Bài 3: Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 taïi A taïo thaønh goùc MAP coù soá ño baúng 33 0 a)Vieát teân caùc caëp goùc ñoái ñænh Vieát teân caùc caëp goùc buø nhau b)Tính soá ño goùc NAQ c)Tính soá ño goùc MAQ - Gọi hs nêu tên các cặp góc đ-đ, kề bù -HS làm bài, gv gọi hs tính số đo của cá góc NAQ, MAQ Giải: � a) -Teân caùc caëp goùc ñoái ñænh : MAP vaø � � � NAQ ; NAP vaø MAQ - Caùc caëp goùc buø nhau : � � � � vaø NAQ � vaø NAP ; NAP ; NAQ vaø MAP � ; MAQ � � MAQ vaø MAP �  MAP �  330 (ññ) b) Ta coù NAQ � � + MAQ c) Ta coù MAP = 180 0 (kề bù) � 33 0 + MAQ = 180 0 � => MAQ = 180 0 – 330 = 147 0 3. Cñng cè : -GV củng cố lại các nội dung cơ bản của giờ học 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Ôn kĩ các nd của tiết học, nắm chắc cách vẽ các hình - Ôn tập về các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt, đường thẳng ss. Tháng 9. Tiết 3 NS: 12/9/2014 ND: 15/9/2014 NHÂN, chia sè h÷u tØ I. Môc tiªu: Kiến thức: + ¤n tËp cho häc sinh c¸c quy t¾c vÒ phÐp céng, trõ, nh©n, chia ph©n sè. Kĩ năng: + Häc sinh ®îc rÌn luyÖn c¸c bµi tËp vÒ d·y phÐp tÝnh víi ph©n sè ®Ó lµm c¬ së cho c¸c phÐp tÝnh ®èi víi sè h÷u tØ ë líp 7 + RÌn tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n. II. CHUẨN BỊ: - GV: Giáo án, bảng phụ - HS: ¤n c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè ®îc häc ë líp 6 III .TIẾN TRÌNH d¹y häc GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: - Nªu quy t¾c nh©n, chia ph©n sè? 3. LuyÖn tËp Phương pháp Bµi 1 a) Sè nghÞch ®¶o cña -3 lµ:  1 Năm học: 2014-2015 Néi dung 3 b) c) d) e) f) g) Sè nghÞch ®¶o cña  4 lµ:  5 5 4 Sè nghÞch ®¶o cña -1 lµ: -1 Sè nghÞch ®¶o cña 13 lµ: 27 27 13 Bµi 2. tÝnh c¸c th¬ng sau ®©y vµ s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn. h) 3 : 9 = 3 4  3.4  2 i) j) k) 2 4 2 9 2.9 3 48 12 : = 4 55 11 5 7 7 1 : = 10 5 2 6 8 3 : = 7 7 4 S¾p xÕp: 1  2  3  4 2 3 4 5 l) m) Bµi 3. Hoµn thµnh phÐp tÝnh sau: n) a) 7 + 5 – 3 = 7.4 + o) p) q) r) 9 12 4 36 15 27 – 36 36 = 28  15  27 = 16 = 4 36 36 9 b) 1 + 3 – 7 = 8  9  14 3 8 12 24 24 24 = 3 1 24 8 c)  3 + 5 – 1 = 14 8 2  12 35 28   = 5 56 56 56 56 1 2 11 d) – – = 4 3 18 9  24  22   = 11 36 36 36 36 s) t) Bµi 4. Hoµn thµnh c¸c phÐp tÝnh sau: u) a) C¸ch 1 : GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu v) 1 3 + 3 5 = 7 + 32 = 63 + 4 128 36 9 4 9 191 11 = =5 36 36 Năm học: 2014-2015 36 w) C¸ch 2 : x) 1 3 + 3 5 =(1 + 3) +( 27  20 )= 4 9 47 4 = 5 11 36 36 y) b) C¸ch 1 : 36 3 5 6 –1 9 10 36 = 23 19  6 10 z) = 1 3 58 = 30 5 6 –1 9 10 = 25 27 1 30 30 bb) = 1 = 28 14 1 30 15 aa) C¸ch 2 : 3 115 57  30 30 2 55 27 1 30 30 = 28 14 1 30 15 cc) Bµi 1. T×m sè nghÞch ®¶o cña c¸c sè sau: a) -3 b)  4 5 c) -1 d) 13 27 e) - HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt. f) - GV treo bảng phụ bài 2 lªn mµn h×nh g) Bµi 2 h) TÝnh c¸c th¬ng sau ®©y råi s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn. 3 9 48 12 7 7 i) : ; : ; : ; 2 4 6 8 : 7 7 55 11 10 5 j) - HS th¶o luËn nhãm tr×nh bµy bµi 5 k) l) m) GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu n) o) p) q) r) - HS làm bài tập 3 vào vở, 4 HS lên bảng trình bày s) - GV nhận xát bài làm t) a) - 7 9 + 5 12 - 3 4 ; b) 3 + 1 3 8 1 4 – Năm học: 2014-2015 7 12  3 u) c) 14 + 2 3 – 5 8 - 1 2 ; d) 11 18 v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) - GV yªu cÇu HS lµm phÇn a bµi 4 theo 2 c¸ch cong phÇn b vÒ nhµ ee)a) 1 3 + 3 5 ff) b) 4 5 3 6 - 9 9 1 10 gg) 4. Củng cố Củng cố kiến thức về quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số 5. Híng dÉn vÒ nhµ. - Häc thuéc vµ n¾m v÷ng c¸c quy t¾c céng- trõ, nhân - chia phân số GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 Tháng 9. Tiết 4 NS: 15/9/2014 ND: 19/9/2014 ` C¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng A.Môc tiªu: - Häc sinh n¾m v÷ng lý thuyÕt vÒ: Hai gãc ®èi ®Ønh, hai ®êng th¼ng vu«ng gãc,c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng. - ¸p dông tèt vµo c¸c d¹ng bµi tËp. B. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS: GV : C¸c d¹ng BT HS: ¤n kü phÇn lý thuyÕt C. Ho¹t ®éng d¹y 1 Tæ chøc : 2 Bµi míi : I/ Lý thuyÕt Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh ? Nªu ®/n gãc ®èi ®Ønh? t/c ? nªu ®/n hai ®êng th¼ng vu«ng gãc? t/c ? nªu t/c c¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng? II/ Bµi tËp : Ho¹t ®éng cña Gi¸o viªn BT1 Cho hai ®iÓm ph©n biÖt A vµ B. H·y vÏ mét®êng th¼ng a ®i qua A vµ mét ®êng th¼ng b ®i qua B sao cho b // a. BT2. Cho hai ®êng th¼ng a vµ b. §êng GV: Nguyễn Thị Hường 1.Hai gãc ®èi ®Ønh: a)§/N: Hai gãc ®èi ®Ønh lµ hai gãc mµ mçi c¹nh cña gãc nµy lµ tia ®èi cña mét c¹nh cña gãc kia b) TC: Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau 2.Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc : a)§/N: Hai ®êng th¼ng vu«ng gãc lµ hai ®êng th¼ng c¾t nhau vµ mét trong c¸c gãc t¹o thµnh lµ gãc vu«ng b) TÝnh duy nhÊt cña ®êng vu«ng gãc : Qua mét ®iÓm cho tríc ,cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng vu«ng gãc víi mét ®êng th¼ng cho tríc c) §êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng : §êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng lµ ®êng th¼ng vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng Êy t¹i trung ®iÓm cña nã . 3.C¸c gãc t¹o bëi mét ®êng th¼ng c¾t hai ®êng th¼ng a) Hai cÆp gãc so le trong Bèn cÆp gãc ®ång vÞ b)Hai cÆp gãc trong cïng phÝa c )Quan hÖ gi÷a c¸c cÆp gãc : NÕu hai ®êng th¼ng c¾t mét ®êng th¼ng thø ba vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét cÆp gãc so le trong b»ng nhau th× : - Hai gãc so le trong cßn l¹i b»ng nhau - Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau Ho¹t ®éng cña häc sinh Gi¶i : HS vÏ h×nh Bài 3: Gi¶i: � - AOD � = 200 A0C � � = 1800 (kÒ bï)  A0C � = 1800+ AOD A0C Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu th¼ng AB c¾t hai ®êng th¼ng trªn t¹i hai ®iÓm A vµ B. a/ H·y nªu tªn nh÷ng cÆp gãc so le trong, nh÷ng cÆp gãc ®èi ®Ønh, nh÷ng cÆp gãc kÒ bï. b/ BiÕt �A1  1000 , �B1  1150 . TÝnh nh÷ng gãc cßn l¹i. BT3: Hai ®êng th¼ng AB vµ CD c¾t nhau t¹i 0 .BiÕt A0C - A0D= 200 .TÝnh mçi gãc A0C ; C0B; B0D ; D0A Năm học: 2014-2015 � AOD � - AOD � = 200  1800- 2 AOD � 1800- AOD = � � 200  1800- 200= 2 AOD  1600= 2 AOD � = 800  AOD � = 1800-800 = 1000  A0C = AOD � � = 800 (® ®)  COB = A0C � � = 1000 (® ®)  BOD Bài 4 Gi¶i: V× tia OC n»m gi÷a hai tia OA vµ OB nªn � � = AOB � � + COB hay 300+ COB = 1200 AOC � = 1200- 300= 900 vËy OB OC  COB 3. Cñng cè : nªu l¹i néi dung bµi 4. HDVN: - ¤n tËp kiÕn thøc lý thuyÕt ®· dông vËn dông -Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a. lµm BT phÇn t¬ng øng SBT. Tháng 9. Tiết 5 NS: 9/9/2014 NS: 15/9/2014 ND: 19/9/2014 Tiết 3 SỐ HỮU TỈ, SO SÁNH SỐ HỮU TỈ I. MUC TIÊU: Kiến thức: - HS nắm chắc đ/n số hữu tỉ, cách so sánh hai số hữu tỉ. - Nắm chăc thế nào là số hữu tỉ âm, số hữu tỉ dương. Kĩ năng: GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 - Vận dụng giải thành thạo các dạng BT có liên quan. II. CHUẨN BỊ - GV: Nghiên cứu kĩ SGK, SGV,CBNC, Ôn tập đại số 7 - HS: Học thuộc bài cũ, có đầy đủ sách, vở theo qui định của GV III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Ổn định tổ chức: 1. Kiểm tra bài cũ: Số hữu tỉ là gì? Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ? Cách so sánh hai số hữu tỉ ? 2. Bài mới: Phương Pháp Nội dung I) Lý thuyết 1. Số hữu tỉ là số được viết dưới dạng phân số - GV gọi hai HS đứng tại chỗ trả lời với a, b Z, b≠0. 2câu hỏi: - Tập hợp số hữu tỉ được kí hiệu là Q. + HS1: Số hữu tỉ là gì? Kí hiệu tập 2. Với hai số hữu tỉ x,y ta luôn có: hoặc x = y, hợp số hữu tỉ? hoặc x < y, hoặc x > y. + HS2: Nêu cách so sánh hai số hữu - Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách tỉ? viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai số đó. - 2 HS trả lời câu hỏi của GV. - Nếu x < y thì trên trục số điểm x ở bên trái điểm y. - Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương; Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm; Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm. II) Bài tập Bài 1) Bài 1) Giải: Trong các câu sau đây, câu nào đúng, a + d: đúng b + c: sai câu nào sai? a) Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm. b) Số hữu tỉ dương lớn hơn số tự nhiên. c) Số 0 là số hữu tỉ âm. d) Số nguyên dương là số hữu tỉ. - GV gọi HS trả lời miệng, mỗi em 1 câu. - HS trả lời miệng. Bài 2 Điền kí hiệu (,, ) thích hợp vào ô - GV gọi HS đứng tại chỗ trả lời vuông. miệng Bài 2 -5 N; -5 Z; -5 Q Z; Q; N Z Q - HS trả lời miệng. Giải: - 5  N; - 5  Z; -5Q  Z;  Q; NZQ Bài 3. GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu - GV gọi 2 HS lên bảng làm Bài 3 So sánh các số hữu tỉ sau: a) x = và y = b) x = và y = c) x = - 0,375 và y = d) x = và y = 8,6 (a,c); 2 HS làm Bài 3(b,d). - 2 HS lên bảng làm bài. - HS cả lớp làm bài vào vở. - HS dưới lớp nhận xét bài làm trên bảng. - GV yêu cầu 1HS đọc đề Bài 4 . Giả sử x = , y = (a, b, m  Z, m > 0) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn z = thì ta có x < z < y. - 1HS đọc đề bài. - GV hướng dẫn HS làm bài. Năm học: 2014-2015 Giải: a) x = = ; y = = Vì -26 < -15 và 65 > 0 do đó x < y. b) y = = = Vì -196 < -195 và 225 > 0 do đó x < y. c) x = - 0,375 = = suy ra x = y. d) x = = = - 8,5, suy ra x > y. Bài 4 Giải: Theo đề bài x = , y = (a, b, m  Z, m > 0). Vì x < y nên a < b. Ta có x = , y = , z = Vì a < b nên a + a < a + b hay 2a < a + b, do đó x < z (1) Lại do a < b nên a + b < b + b hay a + b < 2b, do đó z < y (2) Từ (1) và (2) suy ra x < z < y. - HS nghe giảng, trình bày bài làm vào vở. 4. Củng cố: ? Số hữu tỉ là gì? Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ? ? Nêu cách so sánh hai số hữu tỉ? 5. Hướng dẫn về nhà - Học bài: ôn lại cách so sánh hai số hữu tỉ. - BTVN: 1.6, 1.7, 1.8 (SBT) NS: 9/9/2014 NS: 19/9/2014 I. Môc tiªu: Tiết 4 Tiết 5 CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ KiÕn thøc: Cñng cè cho HS c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸c phÐp to¸n céng, trõ trªn tËp hîp sè h÷u tØ KÜ n¨ng: RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n II. ChuÈn bÞ: 1. GV : b¶ng phô, hÖ thèng c©u hái, bµi tËp 2. HS : SGK, vë ghi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ổn định tổ chức 1. Kiểm tra bài cũ: Quy t¾c céng trõ hai sè h÷u tØ? 2. Bài mới: Ph¬ng ph¸p Néi dung GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu §¸p ¸n : A Năm học: 2014-2015 §¸p ¸n : c §¸p ¸n: d 5 7 5 16   0,5   27 23 27 23 � 5 5 � �7 16 � 5  � �  � 0,5 � � 27 27 � �23 23 � 5  1  0,5 6,5 5    � 1 2�� 2 1� 5   � � 4  � � � 2 3�� 3 2� 1 2 2 1  5  4  2 3 3 2 2 3 HS lªn b¶ng thùc hiÖn: §¸p sè: a) x  5 12 b) x=-1 c) x  13 15 Ho¹t ®éng 1 : Cñng cè lý thuyÕt GV ®a b¶ng phô hÖ thèng bµi tËp tr¾c nghiÖm : Bµi 1: So s¸nh hai sè höu tØ x = 1 ta cã: 2 A. x> y B. x < y 2 vµ y = 3 C. x = y D. ChØ cã C lµ ®óng Bµi 2 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh GV: Nguyễn Thị Hường 1 5 lµ:  8 6 Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu 7 7 d. 16 16 3 1 Bµi 3: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh lµ:  8 3 2 4 17 1 a. b. c. d. 5 11 24 24 a. 6 24 b. 6 16 Năm học: 2014-2015 c. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp Bµi 4: Thùc hiÖn phÐp tÝnh 5 7 5 16   0,5   27 23 27 23 1 2�� 2 1� 5   � � 4  � b) � � � 2 3�� 3 2� a) 5 GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm Hai HS lªn b¶ng thùc hiÖn HS díi líp lµm vë: GV cho HS nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ l¹i bµi lµm Bµi 5: T×m x 3 1 a)  x  4 3 b) 0, 25  x  3 4 1 2 x 5 3 ? Muèn t×m x ta ph¶i ¸p dông quy t¾c nµo? HS: Quy t¾c chuyÓn vÕ GV gäi 3 HS lªn b¶ng lµm. 3 HS lªn b¶ng thùc hiÖn: c) Häc sinh cßn l¹i lµm vµo vë HS quan s¸t bµi lµm trªn b¶ng vµ nhËn xÐt Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ l¹i bµi lµm 3. Cñng cè : - Quy t¾c céng trõ sè h÷u tØ - Quy t¾c chuyÓn vÕ - Quy t¾cë dÊu ngoÆc 5. Híng dÉn vÒ nhµ - ¤n l¹i c¸c d¹ng bµi tËp ®· ch÷a - Lµm bµi 10, 16 sbt GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu NS: 19/9/2014 Năm học: 2014-2015 Tiết 6 CÁC PHÉP TÍNH VỀ SỐ HỮU TỈ I. MỤC TIÊU KiÕn thøc: - Ôn lại cho hs các phép tính về số hữu tỉ và các tính chất của các phép tính; quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế. Kĩ năng - Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ nhanh và chính xác - Rèn cho hs ý thức trình bày bài giải một cách cẩn thận. II. ChuÈn bÞ: GV: sgk, sbt, các bài toán liên quan HS: sgk,sbt, ôn các p/tính về số hữu tỉ và tc của nó. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ổn định tổ chức: 1. Kiểm tra bài cũ: Quy t¾c céng, trõ, nh©n, chia hai sè h÷u tØ? 2. Bài mới: Ph¬ng ph¸p Néi dung I. Các kiến thức cơ bản: GV: cho hs nhắc lại cách cộng trừ các số 1. Phép cộng, trừ số hữu tỉ: hữu tỉ? -T/tự nêu cách nhân chia hai số hữu tỉ? - Viết hai số dưới dạng hai phân số có cùng mẫu dương Cộng, trừ hai tử số, giữ nguyên mẫu chung . 2. Phép nhân, chia ố hữu tỉ: Viết hai số hữu tỉ dưới dạng phân số. Áp dụng qui tắc nhân chia phân số II. Bài tập Bài 1: Tính GV cho HS làm bài tập 1: 3 1  5 3 2 1 d)  21 28 a) b)  2   5 8 e) 13 1  30 5 1 1  3  2 2 4 c) GV hướng dẫn bài a. ? Tương tự như cộng trừ hai phân số ta sẽ làm như thế nào HS trả lời ta quy đồng với mẫu chung là 15 GV: Nguyễn Thị Hường ĐS: a) 3  1  9  5  4 ; 5 b) 21 ; 8 d) 11 ; 84 3 15 15 c) e) 15 7 ; 30 23 4 Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu GV cho HS làm bài tập số 2 9 17 � a) 34 4 1  4 c) 4 :   2  5  5 1 b)  15.2 3 9 d) : ( 3) 7 GV: cho HS thảo luận làm bài GV hướng dẫn nếu cần Gọi HS lên bảng trình bày GV yêu cầu HS nhận xét bài làm sau đó giáo viên sẽ nhận xét và đánh giá bài làm của HS Cho HS làm bài tập 4 1 3 � 3� 1 2 1 1 a)   �  �    3 4 � 5 � 64 9 36 15 � 1 2� � 1 6�� 7 3� b) � 3   � � 5   � � 6  � � 4 3� � 3 5�� 4 2� � 5 �3 � 13 �3 . �  � . c) � � � 18 �11 � 18 �11  2 9 3  3  . .  :   15 17 2   17  d)  2 GV cho hoc sinh nhắc lại các tính chất của phân số Áp dụng các tính chất đó để tính nhanh Yêu cầu 2 HS lên bảng làm câu a,c. 2 HS lên bảng trình bày GV nhận xét bài làm Câu b,d HS về nhà làm Năm học: 2014-2015 Bài 2: Tính 9 17 9 �  34 4 8 1 � 4 � 3 c) 4 : �2 � 5 � 5� 2 1 3 9 3 d) : (3)  7 7 b) 15.2  35 a) Bài 3: Tìm x, biết:  15 1  8 4 2 5 3 x  3 7 10 a) x  b)  9 27 :x 17 17 1 3 3  x 2 4 7 13 1 87 2 ĐS: a. ; b, ; c, ; d, 8 3 140 21 c) d) Bài 4: Tính giá trị biểu thức: 1 3 � 3� 1 2 1 1 a)   �  �    3 4 � 5 � 64 9 36 15 �1 3 1 � �3 2 1 � 1  �   � �   � �3 5 15 � �4 9 36 � 64 1 1 1  1   64 64 � 5 �3 � 13 �3 c) �  � . �  � . � 18 �11 � 18 �11 3 5 13 � c)  � �  � 11 � 18 18 � 3 3   1   11 11 3. Cñng cè : GV khắc sâu cho hs các dạng toán đã làm. Lưu ý áp dụng đúng các quy tắc các phép tính và các quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế và tính chất các phép tính cho hợp lí. 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các dạng toán và bài toán đã giải. - Chuẩn bị tiết sau: “Giá Trị Tuyệt Đối của một số hữu tỉ” GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 NS: 29/9/2014 Tiết 7 HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC I. MỤC TIÊU KiÕn thøc: Ôn tập và củng cố cho HS về hai đường thẳng vuông góc. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng vẽ hình, xác định hai góc đối đỉnh, giải các bài toán về hai đường thẳng vuông góc. - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. ii. ChuÈn bÞ: GV: SGK, SBT, TLTC, thước kẻ, thước đo góc, êke. HS: ôn về 2 góc đđ, 2 đt vuông góc; thước kẻ, thước đo góc, êke. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ổn định tổ chức 1 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài 2 Bài mới: Ph¬ng ph¸p Néi dung I. Các kiến thức cơ bản: -GV: cho Hs nhắc lại đn hai đt vuông 1. Hai đường thẳng vuông góc góc a. §Þnh nghÜa: -HS vẽ hai đt xx’ vuông góc với yy’ và xx' yy'  xOy � = 900 m tóm tắt đn bằng kí hiệu y x' O O x a GV: Cho điểm O, vẽ được mấy đt m đi qua O mà y'm  a => phát biểu tc? - GV: yêu cầu HS nêu đn đường trung trực của đoạn thẳng là gì? Vẽ hình và ghi tóm tắt đn bằng kí hiệu b. TÝnh chÊt: Cã mét vµ chØ mét ®êng th¼ng m ®i qua O: m a c. §êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng: d lµ ®êng trung trùc cña AB d  AB t � iI � �IA  IB � *Bài 1: Hai ñöôøng thaúng MN vaø PQ caét nhau taïi A taïo thaønh goùc MAP coù soá ño baúng 33 0 a)Vieát teân caùc caëp goùc ñoái ñænh Vieát teân caùc caëp goùc buø nhau b)Tính soá ño goùc NAQ c)Tính soá ño goùc MAQ II. Bài tập 1. Bài 1: - Gọi hs nêu tên các cặp góc đ-đ, kề bù -HS làm bài, gv gọi hs tính số đo của cá góc NAQ, MAQ GV: Nguyễn Thị Hường Giải: � a) -Teân caùc caëp goùc ñoái ñænh : MAP vaø � � � NAQ ; NAP vaø MAQ Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 - Caùc caëp goùc buø nhau : � � � � vaø NAQ � vaø NAP ; NAP ; NAQ vaø MAP � ; MAQ � � MAQ vaø MAP �  MAP �  330 (ññ) b) Ta coù NAQ � � + MAQ c) Ta coù MAP = 180 0 (kề bù) � 33 0 + MAQ = 180 0 � => MAQ = 180 0 – 330 = 147 0 2. Bài 2: * Bài 2: Cho ñöôøng thaúng xy ñi qua ñieåm O veõ � = 135 0 . tia . Veõ tia Oz sao cho xOz Treân nöûõa mp bôø xy khoâng chöùa tia Oz yOt =90 0 , goïi Ov laø keûõ tia Ot sao cho � � phaân giacù xOt � laø goùc beït a) Chæ roõ raèng vOz b) Caùc goùc xOv vaø yOz coù phaûi laø hai goùc ñoái ñænh khoâng ? vì sao? - Để cm vOz là góc bẹt ta cần cm góc � + � yOt = 180 0 (kb) a) Ta coù xOt này ntn? � +90 0 = 180 0 xOt Góc vOz = tổng 2 góc nào? tính số đo � = 180 0 – 90 0 = 90 0 xOt các góc đó? � neân xOv � = 45 0 -GV: gọi hs làm bài -Vì Ov laø tia p/g cuûa xOt � = xOv � + xOz � = 45 0 + 135 0 -Ta laïi coù vOz = 180 0 - Để cm hai góc là đối đỉnh ta cần chỉ ra � laø goùc beït Vaäy vOz được điầu gi? b) Tia Oy laø tia ñoái cuûa tia Ox , tia Ov laø -Gọi hs trả lời � =180 0 ) tia ñoái cuûa tia Oz (vì vOz � laø hai goùc ñoái ñænh � vaø zOy Vaäy xOv 3 Cñng cè : -GV củng cố lại các nội dung cơ bản của giờ học 4 Híng dÉn vÒ nhµ - Ôn kĩ các nd của tiết học, nắm chắc cách vẽ các hình - Ôn tập về các góc tạo bởi 1 đt cắt 2 đt, đường thẳng ss. NS: 29/9/2014 Tiết 8 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ I. M UC TIÊU: Kiến thức: - Giúp học sinh nắm vững định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Kĩ năng: GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 - Học sinh được rèn luyện, củng cố quy tắc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. - Phát triển tư duy qua dạng toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học. II. CHUÂN BI GV: SGK, giaùo aùn. HS : Chuaån bò tröôùc baøi ôû nhaø , hoïc kó baøi cuõ , xem tröôùc baøi môùi. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ổn định tổ chức: 1. Kiểm tra bài cũ: Neâu caùc nhaän xeùt veà caùch tính GTTÑ cuûa moät soá nguyeân ? -GTTÑ cuûa moät soá nguyeân döông baèng chính noù. -GTTÑ cuûa moät soá nguyeân aâm baèng soá ñoái cuûa noù. -GTTÑ cuûa soá 0 baèng 0 -Hai soá ñoái nhau coù GTTÑ baèng nhau -GTTÑ cuûa moät soá luoân luoân laø moät soá khoâng aâm 2. Bài mới: Ph¬ng ph¸p Néi dung GV goïi 3 HS leân baûng laøm baøi. Caùc HS coøn laïi laøm vaøo vôû HS lên bảng làm bài. HS còn lại làm vào vở. Cho HS quan saùt, nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn. GV nhaän xeùt và hoàn chỉnh bài làm. GV: cho HS thảo luận làm bài GV hướng dẫn nếu cần Gọi HS lên bảng trình bày GV yêu cầu HS nhận xét bài làm sau đó giáo viên sẽ nhận xét và đánh giá bài làm của HS GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu Năm học: 2014-2015 GV: cho hs thảo luận làm bài GVHD ? số hạng 1  x luôn ntn? số hạng này nhỏ 2 nhất bằng bao nhiêu? A đạt GTNN khi nào? - B đạt GTLN khi nào ? GV: Cả lớp làm bài tập, 2 HS lên bảng trình bày GV yêu cầu HS nhận xét bài làm sau đó giáo viên sẽ nhận xét và đánh giá và hoàn chỉnh bài làm của HS 1. Bài 1: 7 1 ; c) 0,345 ; d) 3 4 2 7 7 a) 2 =  ( 2) = 2 b)  4 4 a) 2 ; b) d) 3 c) 0,345 = 0,345 1 1 3 2 2 2. Bài 2: Tìm x, biếết a) x = 3,5 b) x  0 c) x  2 =3 d) x  3 1 3 2 2 4 a) x = 3,5 => x = 3,5 hoaëc x = –3,5 b) x  0 => x=0 c) x  2 =3 => x – 2 = 3 => x = 5 d) x  3 hoaëc x – 2 = –3 hoaëc x = –1 1 3 2 2 4 GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều Giáo án dạy thêm Toán 7 –Lớp yếu 1 3 x3  2 2 4 7 11 x  2 4 11 7 x  4 2 3 x 4 Năm học: 2014-2015 1 3 2 4 7 11 hoaëc x   2 4 11 7  hoaëc x  4 2 25 hoaëc x  4 hoaëc x  3  2 3. Bài 3: T×m x ®Ó biÓu thøc: 1  x ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt. 2 2 2 b. B =  2x  ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. 3 3 1 a. Ta cã:  x > 0 víi x Q 2 1 1 vµ  x = 0 khi x = . 2 2 1 VËy: A = 0,6 +  x > 0, 6 víi mäi x  Q. 2 a. A= 0,6 + VËy A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt b»ng 0,6 khi x = 1 . 2 2 �0 víi mäi x  Q vµ 3 2 2 1 2x   0 khi 2x  = 0  x =  3 3 3 2 VËy B ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt b»ng khi x = 3 1  . 3 b. Ta cã 2x  4. Củng cố: GV khắc sâu cho hs các dạng toán đã làm. Lưu ý hs những lỗi đã được sửa khi chữa bài 5. Híng dÉn vÒ nhµ - Xem lại các dạng toán và bài toán đã giải. - Làm bt: 24, 31(sbt-tr 7,8) NS: 4/10/2014 Tiết 9 luü thõa cña mét sè h÷u tØ I. Môc tiªu: - ¤n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ luü thõa cña mét sè h÷u tØ. - RÌn kü n¨ng thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp to¸n. II. CHUẨN BỊ GV: Nguyễn Thị Hường Trường THCS Nam Triều
- Xem thêm -