Tài liệu Giáo án dạy thêm ngữ văn lớp 8

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

1 BUỔI 1 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb T«i ®i häc:. - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: Nhµ th¬ Thanh TÞnh (11.12.1911 – 17.7.1988) – Hµ Néi, tªn thËt lµ TrÇn V¨n Ninh, lªn 6 tuæi ®æi tªn lµ TrÇn Thanh TÞnh; häc tiÓu häc vµ trung häc ë HuÕ. Tõ 1933 b¾t ®Çu ®i lµm HD viªn du lÞch råi vµo nghÒ d¹y häc. §©y lµ thêi gian «ng b¾t ®Çu s¸ng t¸c v¨n ch¬ng. Trong sù nghiÖp s¸ng t¸c cña m×nh, Thanh TÞnh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp trong nhiÒu lÜnh vùc: truyÖn ng¾n, truyÖn dµi, th¬, ca dao, bót kÝ v¨n häc, song cã lÏ thµnh c«ng h¬n c¶ lµ truyÖn ng¾n vµ th¬. * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: - “T«i ®i häc” thuéc lo¹i truyÖn ng¾n Ýt nh©n vËt, Ýt sù kiÖn vµ xung ®ét. TruyÖn ®îc cÊu tróc theo dßng håi tëng m¬m man vÒ buæi tùu trêng cña nh©n vËt “t«i”. Nã gÇn nh tù truyÖn, võa nhÑ nhµng, võa man m¸c võa ngät ngµo quyÕn luyÕn nh÷ng d vÞ buån th¬ng cña kØ niÖm ®Çu ®êi. - Lµ 1 v¨n b¶n thÓ hiÖn hµi hoµ gi÷a tr÷ tinh (biÓu c¶m) víi miªu t¶ vµ kÓ (tù sù), thuéc thÓ lo¹i truyÖn ng¾n nhng søc hÊp dÉn cña nã kh«ng ph¶i lµ ë sù tr×nh bµy c¸c sù kiÖn hay c¸c xung ®ét næi bËt. T¸c phÈm ®· ®em ®Õn cho ngêi ®äc sù c¶m nhËn tinh tÕ vÒ d vÞ ngät ngµo, man m¸c trong t©m tr¹ng cña mét cËu bÐ ngµy ®Çu tiªn ®Õn trêng qua ngßi bót tr÷ t×nh, giµu chÊt th¬ cña nhµ v¨n Thanh TÞnh. - Theo dßng håi tëng cña nh©n vËt, nh÷ng c¶m xóc, t©m tr¹ng cña cËu bÐ ®îc diÔn t¶ rÊt sinh ®éng: sù håi hép, b¨n kho¨n lo l¾ng, thËm chÝ cã c¶ tiÕng khãc, ®«i chót tiÕc nuèi vÈn v¬, vïa n¸o nøc, võa bì ngì… T¸c gi¶ ®· kh¬i gîi l¹i nh÷ng rung c¶m sau xa trong t©m hån b¹n ®äc bëi trong cuéc ®êi, ai còng tõng tr¶i qua nh÷ng c¶m xóc, t©m tr¹ng t¬ng tù. II. PhÇn TiÕng ViÖt: - HD hs «n tËp vÒ cÊp ®é kh¸i qu¸t cña tõ ng÷: + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: NghÜa cña 1 tõ ng÷ cã thÓ réng h¬n (kh¸i qu¸t h¬n) hoÆc hÑp h¬n (Ýt kh¸i qu¸t h¬n) nghÜa cña tõ ng÷ kh¸c: + Mét tõ ng÷ ®îc coi lµ cã nghÜa réng khi ph¹m vi nghÜa cña tõ ®ã bao hµm ph¹m vi nghÜa cña mét sè tõ ng÷ kh¸c. + Mét tõ ng÷ ®îc coi lµ cã nghÜa hÑp khi ph¹m vi nghÜa cña tõ ®ã ®îc bao hµm trong ph¹m vi nghÜa cña mét tõ ng÷ kh¸c. + Mét tõ ng÷ cã nghÜa réng ®èi víi nh÷ng tõ ng÷ nµy, ®ång thêi cã thÓ cã nghÜa hÑp ®èi víi mét tõ ng÷ kh¸c. - HD hs «n tËp vÒ tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò cña v¨n b¶n: + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: - Chñ ®Ò lµ ®èi tîng vµ vÊn ®Ò chÝnh mµ v¨n b¶n biÓu ®¹t. 2 - V¨n b¶n cã tÝnh thèng nhÊt vÒ chñ ®Ò khi chØ biÓu ®¹t chñ ®Ò ®· x¸c ®Þnh, kh«ng xa rêi hay l¹c sang chñ ®Ò kh¸c. - §Ó viÕt hoÆc hiÓu mét VB cÇn x¸c ®Þnh ®îc chñ ®Ò thÓ hiÖn ë nhan ®Ò, ®Ò môc, trong quan hÖ gi÷a c¸c phµn cña VB vµ c¸c tõ ng÷ then chèt thêng lÆp ®i lÆp l¹i. B. LuyÖn tËp: HD HS lµm c¸c bµi tËp: * BTTN: HD HS lµm BTTN (S¸ch BTTN NV 8 – Tr. 11) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). C©u Chän §¸p ¸n §iÓm - HS ®æi vë. ®¸p ¸n ®óng - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:.......... ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. * BT TL:- GV HD HS lµm BT. 1. B»ng c¶m nhËn cña riªng m×nh, em h·y giíi thiÖu ng¾n gän vÒ t¸c gi¶ Thanh TÞnh vµ truyÖn ng¾n ‘T«i ®i häc” cña «ng. (Gîi ý: Khi giíi thiÖu vÒ truyÖn ng¾n T«i ®i häc, cã thÓ chän mét trong nh÷ng c¸ch sau ®©y: + Giíi thiÖu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ gi¸ trÞ néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn. + Tãm t¾t truyÖn theo m¹ch c¶m xóc cña nh©n vËt t«i. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 2. H·y t×m tõ ng÷ ®Ó ®iÒn vµo s¬ ®å sau cho phï hîp víi c¸c cÊp ®é kh¸i qu¸t cña tõ ng÷: §éng vËt Thó Chim Hæ, nai,… s¸o, vÑt… c¸ c¸ r«, c¸ chÐp,… 3. KÓ l¹i mét kØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®i häc. - HD HS lµm dµn ý: * Më bµi: T¹o ra t×nh huèng ®Ó kÓ l¹i kØ niÖm (tõ c©u chuyÖn cña cha mÑ mµ b¾t vµo giíi thiÖu kØ niÖm cña m×nh; Nh©n khi nh×n l¹i 1 ®å vËt cò, nhËn 1 bøc th, xem 1 cuèn phim…) * Th©n bµi: KÓ l¹i kØ niÖm ngµy ®Çu ®i häc: - Gîi nhí kØ niÖm: + Giíi thiÖu nh©n vËt, t×nh huèng x¶y ra c©u chuyÖn ®¸ng nhí. + Thêi gian, ®Þa ®iÓm. - DiÔn biÕn c©u chuyÖn, t×nh huèng x¶y ra m©u thuÉn. - KÕt thóc c©u chuyÖn: + M©u thuÉn ®îc gi¶i quyÕt. + C©u chuyÖn trë thµnh kØ niÖm. * KÕt bµi: - Suy nghÜ cña b¶n th©n. - Bµi häc… - HS viÕt bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. - §äc bµi viÕt tham kh¶o (HD TLV 8 – tr. 7) * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3 BUỔI 2 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb Trong lßng mÑ (TrÝch Nh÷ng ngµy th¬ Êu – Nguyªn Hång): - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: Nguyªn Hång ®îc coi lµ nhµ v¨n cña nh÷ng cuéc ®êi cÇn lao, nh÷ng nçi niÒm c¬ cùc. B¶n th©n «ng còng rÊt dÔ xóc ®éng, thêng ch¶y níc m¾t khãc th¬ng nh÷ng m¶nh ®êi khèn khæ mµ «ng ®îc chøng kiÕn hay do chÝnh «ng tëng tîng ra. Bëi thÕ v¨n «ng rÊt gîi c¶m. ¤ng Ýt chóa ý ®Õn nh÷ng sù kiÖn, sù viÖc, nÕu cã nãi ®Õn còng chñ yÕu ®Ó lµm næi bËt lªn nh÷ng c¶m xóc néi t©m. * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: - VB ®îc trÝch tõ ch¬ng 4 tËp håi kÝ, kÓ vÒ tuæi th¬ cay ®¾ng cña chÝnh t¸c gi¶. C¶ 1 qu·ng ®êi c¬ cùc (må c«i cha, kh«ng ®îc sèng víi mÑ mµ sèng víi ngêi c« ®éc ¸c) ®îc t¸i hiÖn l¹i sinh ®éng. T×nh mÉu tö thiªng liªng, t/y tha thiÕt ®èi víi mÑ ®· gióp chó bÐ vît qua giäng lìi xóc xiÓm, ®éc ¸c cña ngêi c« cïng nh÷ng d luËn kh«ng mÊy tèt ®Ñp vÒ ngêi mÑ téi nghiÖp. §o¹n t¶ c¶nh ®oµn tô gi÷a 2 mÑ con lµ 1 ®o¹n v¨n them ®Ém t×nh c¶m vµ thÓ hiÖn s©u s¾c tinh thÇn nh©n ®¹o. - VB ®em ®Õn cho ngêi ®äc 1 høng thó ®Æc biÖt bëi sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a kÓ vµ béc lé c¶m xóc, c¸c h×nh ¶nh thÓ hiÖn t©m tr¹ng, c¸c so s¸nh Ên tîng, giµu xóc c¶m. Mçi tr¹ng huèng, mçi s¾c th¸i khæ ®au vµ hp cña n/v chÝnh (chó bÐ Hång) võa g©y xóc ®éng m¹nh mÏ võa cã ý nghÜa lay thøc nh÷ng t/c nh©n v¨n. Ngêi ®äc dêng nh håi hép cïng m¹ch v¨n vµ con 4 ch÷, cïng ghª rîn h×nh ¶nh ngêi c« th©m ®éc, cïng ®au xãt 1 ngêi ch¸u ®¸ng th¬ng, vµ nh còng chia sÎ hp bµng hoµng trong tiÕng khãc nøc në cña chó bÐ Hång lóc gÆp mÑ. Giäng v¨n khi thong th¶ l¹nh lïng, khi tha thiÕt r¹o rùc, gi¶n dÞ mµ l«i cuèn bëi c¸ch kÓ líp lang vµ ng«n ng÷ giµu h×nh ¶nh, t¹o nªn nh÷ng chi tiÕt sèng ®éng ®Æc s¾c, thÊm ®Ém t×nh ngêi. II. PhÇn TiÕng ViÖt: * HD hs «n tËp vÒ trêng tõ vùng + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: - Trêng tõ vùng lµ tËp hîp nh÷ng tõ cã Ýt nhÊt 1 nÐt nghÜa chung vÒ nghÜa. VD: nghÜ, suy nghÜ, ngÉm, ph¸n ®o¸n, nghiÒn ngÉm, ph©n tÝch, tæng hîp, kÕt luËn… ®Òu cã nÐt nghÜa chung lµ chØ ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña con ng êi. Nh vËy trêng tõ vùng: ho¹t ®éng trÝ tuÖ cña con ngêi lµ tËp hîp tÊt c¶ nh÷ng tõ Êy. - 1 trêng tõ vùng cã thÓ bao gåm nhiÒu trêng tõ vùng nhá h¬n. VD: Trêng tõ vùng: ngêi, bao gåm c¸c trêng tõ vùng: bé phËn cña ngêi, ho¹t ®éng cña ngêi, tr¹ng th¸i cña ngêi. Mçi trêng tõ vùng nµy l¹i bao gåm nhiÒu trêng tõ vùng nhá h¬n n÷a. Ch¼ng h¹n; trêng tõ vùng: ho¹t ®éng cña con ngêi, bao gåm c¸c trêng tõ vùng: ho¹t ®éng trÝ tuÖ, ho¹t ®éng t¸c ®éng ®Õn ®èi tîng, ho¹t ®éng dêi chç, ho¹t ®éng thay ®æi t thÕ. - 1 trêng tõ vùng cã thÓ bao gåm nh÷ng tõ kh¸c biÖt nhau vÒ tõ lo¹i. VD: trêng tõ vùng: tai, cã c¸c danh tõ nh: vµnh tai, mµng nhÜ.; c¸c ®éng tõ nh: nghe, l¾ng nghe; c¸c tÝnh tõ nh: thÝnh, ®iÕc. - Do hiÖn tîng nhiÒu nghÜa, 1 tõ cã thÓ thuéc nhiÒu trêng tõ vùng kh¸c nhau. VD: tõ: ngät, cã thÓ thuéc c¸c trêng tõ vùng: chØ mïi vÞ (tr¸i c©y ngät...), trêng ©m thanh (lêi nãi ngät...), trêng thêi tiÕt (rÐt ngät...). - Trong v¨n th¬ còng nh trong cuéc sèng h»ng ngµy, ngêi ta thêng dïng c¸ch chuyÓn trêng tõ vùng ®Ó t¨ng tÝnh nghÖ thuËt cña ng«n tõ vµ kh¶ n¨ng diÔn ®¹t cña ng«n tõ (phÐp nh©n ho¸, Èn dô...). III PhÇn TLV: * HD hs «n tËp vÒ Bè côc cña v¨n b¶n. - Bè côc trong vb lµ sù tæ chøc c¸c ®o¹n v¨n thÓ hiÖn chñ ®Ò. - VB thêng bè côc gåm 3 phÇn: MB, TB, KB. Mçi phÇn cã néi dung riªng nhng c¸c néi dung ®ã cã quan hÖ víi nhau trong vb. + MB: nªu ra chñ ®Ò sÏ nãi trong vb. + TB: cã 1 sè ®o¹n nhá tr×nh bµy c¸c khÝa c¹nh cña chñ ®Ò. Néi dung ®îc tr×nh bµy theo 1 thø tù m¹ch l¹c tuú thuéc vµo kiÓu vb, chñ ®Ò, ý ®å giao tiÕp cña ngêi viÕt. Nh×n chung, néi dung Êy thêng ®îc s¾p xÕp theo tr×nh tù thêi gian, kh«ng gian, theo sù ph¸t triÓn cña sù viÖc hay theo m¹ch suy luËn, sao cho phï hîp víi sù triÓn khai cña chñ ®Ò vµ sù tiÕp nhËn cña ngêi ®äc. + KB: tæng kÕt chñ ®Ò cña vb. B. LuyÖn tËp: HD HS lµm c¸c bµi tËp: * BTTN: HD HS lµm BTTN (S¸ch BTTN NV 8 – Tr. 16) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). C©u Chän §¸p ¸n §iÓm - HS ®æi vë. ®¸p ¸n ®óng - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:.......... ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. 5 1. H·y ph©n tÝch diÔn biÕn t©m tr¹ng cña bÐ Hång khi ®îc ë trong lßng mÑ. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. - Tham kh¶o: ChØ “chît tho¸ng thÊy bãng mét ngêi ngåi trªn xe kÐo gièng mÑ”, chó bÐ Hång liÒn ®uæi theo, gäi bèi rèi. §Õn khi ®uæi kÞp th× thë hång héc, tr¸n ®Ém må h«i, vµ khi trÌo lªn xe th× rÝu c¶ ch©n l¹i. C¶ 1 lo¹t nh÷ng chi tiÕt tËp trung miªu t¶ tr¹ng th¸i xóc ®éng, mõng rì ®Õn cuèng cuång cña 1 chó bÐ khao kh¸t t×nh mÑ. Xóc ®éng nhÊt lµ c©u v¨n “MÑ t«i võa kÐo tay t«i, xoa ®Çu t«i hái, th× t«i oµ lªn khãc råi cø thÕ nøc në.” Kh«ng cßn lµ nh÷ng giät níc m¾t ®au dín vµ c¨m tøc ë ®o¹n trªn, bao nhiªu hên dçi vµ tøc tëi chan hoµ trong nh÷ng giät níc m¾t hp, m·n nguyÖn. C¶m gi¸c sung síng ®Õn cùc ®iÓm cña ®øa con khi ®îc ë trong lßng mÑ ®îc Nguyªn Hång diÔn t¶ b»ng c¶m høng ®Æc biÖt say mª cïng nh÷ng rung ®éng v« cïng tinh tÕ. Chó bÐ say sa ng¾m nh×n g¬ng mÆt mÑ “t¬i s¸ng víi ®«i m¾t rtrong vµ níc da mÞn, lµm næi bËt mµu hang cña hai gß m¸.” Chó sung síng ®îc ë trong lßng mÑ, ®ïi ¸p ®ïi mÑ, ®Çu ng¶ vµo c¸nh tay mÑ ®Ó thÊy nh÷ng c¶m gi¸c Êm ¸p ®· bao l©u mÊt ®i bçng l¹i m¬n man kh¾p da thÞt. Vµ ®©y lµ nh÷ng c©u v¨n ®Çy c¶m xóc: “H¬i quÇn ¸o mÑ t«i vµ nh÷ng h¬i thë ë khu«n miÖng xinh x¾n nhai trÇu lóc ®ã ph¶ ra th¬m tho l¹ thêng..., ...Ph¶i bÐ l¹i vµ l¨n vµo lßng 1 ngêi mÑ, ¸p mÆt vµo bÇu s÷a nãng cña ngêi mÑ, ®Ó bµn tay ngêi mÑ vuèt ve tõ tr¸n xuèng c»m vµ g·i r«m ë sèng lng cho, míi thÊy ngêi mÑ cã 1 ªm dÞu v« cïng”. Nh÷ng c©u v¨n kÕt hîp KC víi biÓu c¶m ®· diÔn t¶ thËt cô thÓ vµ tinh tÕ niÒm hp cña 1 ®øa con khao kh¸t t×nh mÑ ®Õn ®¸y lßng. NiÒm hp vèn v« h×nh hiÖn ra b»ng nh÷ng c¶m gi¸c thËt cô thÓ cña c¸c gi¸c quan. Bao bäc quanh chó bÐ lµ bÇu kh«ng khÝ ªm ¸i vµ Êm ¸p cña t×nh mÉu tö, lµ kh«ng gian trµn trÒ ¸nh s¸ng, mµu s¾c vµ ngµo ng¹t h¬ng th¬m, võa cay ®éc cña bµ c« tho¸ng hiÖn ra nhng råi ch×m ngay ®i gi÷a niÒn hp lín lao. Cã thÓ nãi, t¸c gi¶ ®· mæ xÎ t¸ch b¹ch tõng c¶m gi¸c sung síng ®Õn mª li, r¹o rùc c¶ ngêi khi ®îc hÝt thë trong bÇu kh«ng khÝ cña t×nh mÑ con tuyÖt vêi. Nh÷ng b×nh luËn vÒ t×nh mÑ con, vÒ hp trong lßng mÑ lµ sau nµy nhí l¹i mµ viÕt ra, cßn lóc Êy bÐ Hång kh«ng cßn nhí g×, nghÜ g× kh¸c. TÊt c¶ t©m trÝ em ®Òu dån cho sù tËn hëng t×nh mÑ. §èi víi em, niÒm sung síng vµ hp nhÊt trªn ®êi lµ ®îc sèng trong lßng mÑ. Sù xóc ®éng cña bÐ Hång khi gÆp mÑ cµng chøng tá t×nh th¬ng mÑ cña Hång thËt lµ s©u ®Ëm, nång th¾m. §o¹n trÝch, ®Æc biÖt phÇn cuèi nµy lµ bµi ca ch©n thµnh vµ c¶m ®éng vÒ t×nh mÉu tö thiªng liªng bÊt diÖt! 2. Cho nhãm tõ: cao, thÊp, lïn, lßng khßng, lªu nghªu, gÇy, bã, x¸c ve, bÞ thÞt, c¸ r« ®ùc… NÕu dïng nhãm tõ trªn ®Ó miªu t¶ ng êi th× trêng tõ vùng cña nhãm tõ lµ g×? - HD HS lµm. - Gäi HS tr×nh bµy. - §¸p ¸n: ChØ h×nh d¸ng cña con ngêi. 3. LËp c¸c trêng tõ vùng nhá vÒ ngêi: - Bé phËn cña ngêi: ®Çu, m×nh... - Giíi tÝnh: nam, n÷, ®µn «ng, ®µn bµ... 6 - Chøc vô: - Ho¹t ®éng:... 4. Em h·y viÕt 1 v¨n b¶n ng¾n vÒ t×nh mÑ cã bè côc 3 phÇn. - HS lµm bµi. - Gäi hs tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. - §äc bµi viÕt tham kh¶o * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. ---------------------------------------------------------- BUỔI 3 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc häc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb Tøc níc vì bê: - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: Ng« TÊt Tè lµ 1 nhµ nho gèc n«ng d©n. ¤ng lµ 1 häc gi¶ cã nh÷ng c«ng tr×nh kh¶o cøu vÒ triÕt häc, vh cæ cã gi¸ trÞ, 1 nhµ b¸o tiÕn bé giµu tÝnh chiÕn ®Êu, 1 nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c tríc cm, tËn tuþ trong c«ng t¸c tuyªn truyÒn phôc vô kh/ chiÕn chèng Ph¸p; §îc nhµ níc tÆng G¶i thëng HCM vÒ VHNT (1966). * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: - §o¹n trÝch kh«ng chØ kh¾c ho¹ râ nÐt bé mÆt tµn ¸c, ®Óu c¸ng kh«ng chót t×nh ngêi cña tªn cai lÖ vµ ngêi nhµ lÝ trëng mµ chñ yÕu nªu lªn vµ ca ngîi 1 phÈm chÊt ®Ñp ®Ï cña ngêi n«ng d©n nghÌo khæ trong chÕ ®é cò: ®ã lµ sù vïng lªn chèng tr¶ quyÕt liÖt ¸ch ¸p bøc cña giai cÊp thèng trÞ mµ søc m¹nh chÝnh lµ lßng c¨m hên, uÊt hËn vµ t×nh th¬ng yªu chång con v« bê bÕn. Ng« TÊt Tè ®· nh×n thÊy kh¶ n¨ng ph¶n kh¸ng tiÒm tµng vèn lµ b¶n chÊt cña n«ng d©n lao ®éng níc ta. - T×nh huèng truyÖn hÊp dÉn thÓ hiÖn næi bËt mèi xung ®ét, ngßi bót miªu t¶ sinh ®éng, ng«n ng÷ n/v rÊt tù nhiªn, ®óng víi tÝnh c¸ch tõng n/v. III PhÇn TLV: 7 - §o¹n v¨n lµ ®¬n vÞ trùc tiÕp t¹o nªn vb, b¾t ®Çu tõ ch÷ viÕt hoa lïi ®Çu dßng, kÕt thóc b»ng dÊu chÊm xuèng dßng vµ thêng biÓu ®¹t 1 ý t¬ng ®èi hoµn chØnh. §o¹n v¨n thêng do nhiÒu c©u t¹o thµnh. - §o¹n v¨n thêng cã tõ ng÷ chñ ®Ò vµ c©u chñ ®Ò. Tõ ng÷ chñ ®Ò lµ lµ c¸c tõ ng÷ ®îc dïng lµm ®Ò môc hoÆc c¸c tõ ng÷ ®îc lÆp l¹i nhiÒu lÇn (thêng lµ chØ tõ, ®¹i tõ, c¸c tõ ®ång nghÜa) nh»m duy tr× ®èi tîng ®îc biÓu ®¹t. C©u chñ ®Ò mang néi dung kh¸i qu¸t, lêi lÏ ng¾n gän, thêng ®ñ 2 thµnh phÇn chÝnh vµ ®øng ë ®Çu hoÆc cuèi ®o¹n v¨n. - C¸c c©u trong ®o¹n v¨n cã nhiÖm vô triÓn khai vµ lµm s¸ng tá chñ ®Ò cña ®o¹n b»ng c¸c phÐp diÔn dÞch, quy n¹p... B. LuyÖn tËp: HD HS lµm c¸c bµi tËp: * BTTN: HD HS lµm BTTN (S¸ch BTTN NV 8 – Tr. 22) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). C©u Chän §¸p ¸n §iÓm - HS ®æi vë. ®¸p ¸n ®óng - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:.......... ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. * BT TL: - GV HD HS lµm BT. 1. Theo em, nh©n vËt chÝnh trong ®o¹n trÝch “Tøc níc vì bê” lµ ai? H·y viÕt ®o¹n v¨n ng½n giíi thiÖu vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh c¸ch cña nh©n vËt Êy? - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 2. NÕu ®îc chän 1 chi tiÕt tiªu biÓu nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh ®Ønh ®iÓm n¶y sinh t×nh huèng (tøc níc vì bê) trong ®o¹n trÝch th× em sÏ chän chi tiÕt nµo? T¹i sao? Gîi ý: + §äc kÜ ®o¹n trÝch. + T×m chi tiÕt tiªu biÓu ®· t¹o ra sù thay ®æi cã tÝnh chÊt bíc ngoÆt trong t©m lÝ vµ hµnh ®éng cña n/v chÞ DËu. + §Æt chi tiÕt tiªu biÓu ®ã trong mqh víi c¸c chi tiÕt kh¸c vµ lÝ gi¶i ®ã chÝnh lµ chi tiÕt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh, lµ ®iÓm ®Ønh lµm n¶y sinh t×nh huèng “tøc níc vì bê”. - HS viÕt bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 3. B»ng lêi v¨n cña m×nh, em h·y kÓ l¹i ®o¹n truyÖn” Tøc níc vì bê”. - Gióp HS ®Þnh híng cho vb: + X¸c ®Þnh thÓ lo¹i: Tù sù. + ----------- ng«i kÓ: Ng«i thø 3. 8 + Dù ®Þnh ph©n ®o¹n vµ c¸ch tr×nh bµy c¸c ®o¹n v¨n ë phÇn th©n bµi. * HD HS lµm dµn ý: - MB: Giíi thiÖu chung vÒ sù viÖc: + N¨m 1939, lµng §«ng x¸ - nh÷ng ngµy su thuÕ c¨ng th¶ng, ngét ng¹t. + Mét to¸n ngêi – tay cÇm roi song, d©y thõng, x«ng vµo nhµ chÞ DËu. - TB: Tr×nh bµy diÔn biÕn sù viÖc: + Cai lÖ gâ ®Çu roi xuèng ®Êt, thÐt chÞ DËu nép tiÒn su. + Anh DËu ®ang èm, cha kÞp ¨n ch¸o, sî qu¸ l¨n ®ïng ra ph¶n. + ChÞ DËu tha thiÕt van xin. + Cai lÖ kh«ng thÌm nghe l¹i cßn bÞch vµo ngùc chÞ, sÊn ®Õn trãi anh DËu. + ChÞ DËu liÒu m¹ng cù l¹i b»ng lÝ lÏ. Cai lÖ t¸t vµo mÆt chÞ  ChÞ DËu nghiÔn r¨ng x«ng vµo ®¸nh tr¶. + Tªn cai lÖ vµ tªn ngêi nhµ lÝ trëng ®øa n·g cháng quÌo, ®øa bÞ Ên dói ra cöa tríc søc m¹nh cña ngêi ®µn bµ lùc ®iÒn. - KB: KÓ kÕt thóc sù viÖc, béc lé c¶m nghÜ: + KÕt côc: 2 anh chµng hÇu cËn «ng lÝ. + C¶m nghÜ: RÊt kh©m phôc chÞ DËu. * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. -------------------------------------------------------------------------------------------- BUỔI 4 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb L·o H¹c: - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: Nam Cao (1915 – 1951) – TrÇn H÷u Tri – Hµ Nam. ¤ng lµ nhµ v¨n hiÖn thùc xuÊt s¾c víi nh÷ng tp viÕt vÒ ngêi n«ng d©n, ngêi trÝ thøc nghÌo ®ãi vµ tríc cm T8... * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: - ThÓ hiÖn 1 c¸ch ch©n thùc, c¶m ®éng vÒ sè phËn ®au th¬ng cña ngêi n«ng d©n trong x· héi cò vµ phÈm chÊt cao quý tiÒm tµng cña hä. §ång thêi cho thÊy tÊm lßng yªu th¬ng tr©n träng ®èi víi ngêi n«ng d©n vµ tµi n¨ng nghÖ thuËt xuÊt s¾c cña nhµ v¨n Nam Cao, ®Æc biÖt trong miªu t¶ t©m lÝ n/v vµ c¸ch kÓ chuyÖn. II. PhÇn TiÕng ViÖt: - HD hs «n tËp vÒ Tõ tîng thanh, tîng h×nh. + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: + Tõ tîng h×nh lµ tõ gîi h×nh ¶nh, d¸ng vÎ, tr¹ng th¸i cña sù vËt. Tõ tîng thanh lµ tõ m« pháng ©m thanh cña tù nhiªn, cña con ngêi. 9 III PhÇn TLV: - HD hs «n tËp vÒ Liªn kÕt c¸c ®o¹n trong v¨n b¶n: + Khi chuyÓn tõ ®o¹n v¨n nµy sang ®o¹n v¨n kh¸c, cÇn sö dông c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt ®Ó thÓ hiÖn ý nghÜa cña chóng. + Cã thÓ sö dông c¸c ph¬ng tiÖn liªn kÕt chñ yÕu sau ®©y ®Ó thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a c¸c ®o¹n v¨n: - Dïng tõ ng÷ cã t/d liªn kÕt: quan hÖ tõ, ®¹i tõ, chØ tõ, c¸c côm tõ thÓ hiÖn ý liÖt kª, so s¸nh, ®èi lËp, tæng kÕt, kh¸i qu¸t... - Dïng c©u nèi. B. LuyÖn tËp: * BTTN: Bµi 4 (Tr. 27) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). - HS ®æi vë. - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. C©u Chän ®¸p ¸n §¸p ¸n ®óng §iÓm §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:........ * BT TL: - GV HD HS lµm BT. 1. Theo em, nh©n vËt l·o H¹c cã thÓ chän cho m×nh mét lèi tho¸t kh¸c c¸i kÕt côc bi th¶m trong truyÖn ®îc kh«ng? T¹i sao? - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 2. L·o H¹c vµ chÞ DËu ®Òu lµ nh©n vËt n«ng d©n cã sè phËn ®au th¬ng vµ phÈm chÊt cao ®Ñp, nhng mçi nh©n vËt l¹i cã mét nÐt riªng. Qua hia vb :Tøc níc vì bê vµ L·o H¹c, em h·y nªu nh÷ng nÐt riªng ®éc ®¸o cña tõng nh©n vËt. - HD HS lµm: + Sù gièng nhau vµ kh¸c nhau trong t×nh c¶nh cña tõng n/v. + DiÔn biÕn t©m lÝ, hµnh ®éng cña 2 n/v. + C¸i ®éc ®¸o trong nghÖ thuËt x©y dùng n/v cña t¸c g¶i Ng« TÊt Tè vµ Nam Cao. - HS viÕt bµi (vÒ nhµ). 3. Em h·y viÕt 1 ®o¹n v¨n biÓu c¶m vÒ mïa thu trong ®ã cã sö dông tõ t îng thanh, tîng h×nh. - HS viÕt bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 4. §äc ®o¹n trÝch: 10 Cø thÕ, c©y bµng lÆng lÏ th¾p s¸ng suèt c¶ mïa ®«ng. Råi nh÷ng chiÕc l¸ ®á th¾m l¹i lÇn lît rêi cµnh. §»ng sau nh÷ng th©n bµng ®en thÉm, BÐ l¹i nhËn ra thÊp tho¸ng ¸nh ®á cña nh÷ng b«ng hoa g¹o ®Çu mïa.” a. Ph©n tÝch mqh ý nghÜa gi÷a 2 ®o¹n v¨n trong phÇn trÝch trªn. b. T×m c¸c tõ ng÷ liªn kÕt c¸c ®o¹n v¨n trong phÇn trÝch. * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. BUỔI 5 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn TiÕng ViÖt: * HD hs «n tËp vÒ Tõ ng÷ ®Þa ph¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi. + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: - Tõ ng÷ ®Þa ph¬ng: lµ tõ ng÷ chØ sö dông ë 1 sè vïng, 1 sè ®Þa ph¬ng nhÊt ®Þnh. VD: “Con ra tiÒn tuyÕn xa x«i Yªu bÇm yªu níc, c¶ ®«i mÑ hiÒn” (BÇm ¬i – Tè H÷u) Chuèi ®Çu vên ®· træ Cam ®Çu ngâ ®· vµng Em nhí ruéng nhí vên Kh«ng nhí anh r¨ng ®îc! (Th¨m lóa – TrÇn H÷u Thung) - BiÖt ng÷ x· héi: lµ lo¹i tõ chØ ®îc dïng trong 1 tÇng líp x· héi nhÊt ®Þnh. (cßn gäi lµ tiÕng lãng). VD: BØ vá: BØ: ngêi ®µn bµ, con g¸i; vá: ¨n c¾p. Cím: mËt th¸m, ®éi xÕp SËp kª: nhiÒu tiÒn. - Gi¸ trÞ vµ ý nghÜa: NÕu ®îc sö dông hîp lÝ sÏ gãp phÇn t« ®Ëm mµu s¾c 1 miÒn quª, lµm næi bËt tÝnh c¸ch x· héi, c¸ch sèng, c¸ch giao tiÕp cña 1 giai tÇng x· héi. TruyÖn cña Anh §øc, S¬n Nam, Vâ Qu¶ng, Duy Kh¸n, Kim L©n..., th¬ cña TrÇn H÷u Thung, Tè H÷u... ®· thµnh c«ng trong viÖc sö dông tõ ®Þa ph¬ng ®Ó l¹i nhiÒu trang v¨n, trang th¬ kh¸ ®Ëm ®µ, thó vÞ. NÕu l¹m dông tõ ng÷ ®Þa ph¬ng, biÖt ng÷ x· héi sÏ gËy nªn c¶m gi¸c khã chÞu cho ngêi ®äc. Lóc nãi hoÆc viÕt, chóng ta ph¶i c©n nh¾c trong viÖc sö dông tõ ng÷ ®Þa ph¬ng vµ biÖt ng÷ x· héi. II PhÇn TLV: * HD hs «n tËp vÒ Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù: - Tãm t¾t vb TS lµ dïng lêi v¨n cña m×nh tr×nh bµy 1 c¸ch ng¾n gän ND chÝnh (bao gåm sù viÖc tiªu biÓu vµ nh©n vËt quan träng) cña vb ®ã. VB tãm t¾t cÇn ph¶n ¸nh trung thµnh ND cña vb ®îc tãm t¾t. 11 B. LuyÖn tËp: * BTTN: Bµi 4 (Tr. 27) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. C©u Chän ®¸p ¸n §¸p ¸n ®óng §iÓm §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:........ * BT TL: - GV HD HS lµm BT. 1. Em h·y ghi l¹i nh÷ng biÖt ng÷ x· héi ®îc dïng trong nh÷ng c©u sau ®©y vµ diÔn ®¹t l¹i cho mäi ngêi cïng hiÓu: a. Trong trËn ®Êu bãng ®¸ gi÷a ®éi X vµ ®éi Y, cÇu thñ ChiÕn ®· ®èn ng· cÇu thñ Th¾ng. b. Còng trong trËn ®Êu bãng nµy, ®éi Y ®· bÞ thñng líi 2 bµn. c. Nh vËy thñ m«n ®éi Y ®· ph¶i vµo líi nhÆt bãng 2 lÇn. d. Bµi KT to¸n, Hoµ bÞ trøng cßn Nam bÞ gËy. - Gäi HS tr×nh bµy. NhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 2. H·y t×m nh÷ng tõ ng÷ toµn d©n t¬ng øng víi nh÷ng tõ ng÷ ®Þa ph¬ng Nam bé sau ®©y: Tõ ng÷ ®Þa ph¬ng Nam bé Tõ ng÷ toµn d©n tr¸i qu¶ (tr¸i) th¬m khoai m× mÌ ghe cuèn (tËp) hªn xui rÇy hÕt m×nh ®¸nh lén 3. Tãm t¾t vb: Trong lßng mÑ vµ L·o H¹c. - HD HS lµm. - HS viÕt bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 12 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb C« bÐ b¸n diªm - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: Nhµ v¨n §an M¹ch Hanx Cri-xti-an An-®Ðc-xen(1805-1875) næi tiÕng chuyªn viÕt chuyÖn cho thiÕu nhi.¤ng cã thÓ dùa theo nh÷ng c©u chuyÖn cæ tÝch ®îc lu truyÒn trong d©n gian ®Ó viÕt l¹i nhng còng nhiÒu truyÖn «ng tù s¸ng t¸c míi hoµn toµn. Dï theo c¸ch nµo th× nh÷ng c©u chuyÖn cña «ng còng ®îc c¸c b¹n nhá kh¾p n¬i trªn thÕ giíi (trong ®ã cã VN) hoan nghªnh nhiÖt liÖt. C¸c n/v cña «ng ®«i khi ë trong nh÷ng hoµn c¶nh rÊt th¬ng t©m nhng nh×n chung truyÖn cña «ng lu«n lÊp l¸nh thø ¸nh s¸ng l·ng m¹n k× ¶o, kÕt thóc cã hËu, mang ®Õn cho b¹n ®äc niÒm tinh vµ ty ®èi víi c/s. * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: §o¹n trÝch cho ta thÊy 1 NT kÓ chuyÖn hÊp dÉn, c¸c t×nh Õt ®îc s¾p xÕp, miªu t¶ hîp lÝ, thñ ph¸p l·ng m¹n ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ khiÕn cho c¸i chÕt cña c« bÐ b¸n diªm tuy rÊt th¬ng t©m nhng kh«ng bi th¶m, ®Ó l¹i nhiÒu d vÞ, c¶m xóc tèt ®Ñp trong lßng b¹n ®äc. II. PhÇn TiÕng ViÖt: - HD hs «n tËp vÒ Trî tõ, th¸n tõ: + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: - Trî tõ lµ nh÷ng tõ chuyªn ®i kÌm 1 TN trong c©u ®Ó nhÊn m¹nh hay biÓu thÞ th¸i ®é ®¸nh gi¸ sv, sviÖc ®îc nãi ®Õn ë TN ®ã. VD: nh÷ng, cã, chÝnh, ®Ých, ngay... - Th¸n tõ lµ nh÷ng tõ dïng ®Ó béc lé t/c, c/x cña ngêi nãi hoÆc dïng ®Ó gäi ®¸p. Th¸n tõ thêng ®øng ë ®Çu c©u, cã khi nã ®îc t¸ch ra thµnh 1 c©u ®Æc biÖt. - Th¸n tõ gåm 2 lo¹i chÝnh: + Th¸n tõ béc lé t/c, c/x: a, ¸i, èi,... + Th¸n tõ gäi-®¸p: nµy, ¬i, v©ng, d¹, õ... III PhÇn TLV: - HD hs «n tËp vÒ Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n tù sù: + Trong VB TS, rÊt Ýt khi c¸c t¸c gi¶ chØ thuÇn kÓ ngêi, kÓ viÖc (KC), mµ khi kÓ thêng ®an xen c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m. + C¸c yÕu tè MT vµ BC lµm cho KC sinh ®éng vµ s©u s¾c h¬n. B. LuyÖn tËp: * BTTN: Bµi 4 (Tr. 27) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). - HS ®æi vë. - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi ®a. C©u Chän ®¸p ¸n §¸p ¸n ®óng §iÓm §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:........ 13 - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. * BT TL: - GV HD HS lµm BT. 1. Trong truyÖn, c« bÐ ®· cã 4 lÇn quÑt diªm, t¬ng øng víi 4 giÊc m¬. C« bÐ ®· m¬ thÊy nh÷ng g×? - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. * Tham kh¶o: §äc truyÖn “C« bÐ b¸n diªm”, ta c¶m thÊy nh An-®Ðc-xen ®ang dÉn chóng ta ®i theo con ®êng b¸n diªm cña 1 em bÐ nghÌo khæ, bÊt h¹nh, må c«i mÑ. §Çu trÇn, ch©n ®Êt, em lñi thñi bíc ®i trong ®ªm gi¸o thõa “rÐt d÷ déi, tuyÕt r¬i”. PhÇn c¶m ®éng nhÊt, thÊm ®Ém tinh thÇn nh©n ®¹o nhÊt lµ khi An-®Ðc-xen nãi vÒ nh÷ng giÊc m¬ cña em bÐ. RÐt qu¸, tèi t¨m vµ c« ®¬n, em “®¸nh liÒu” 1 que. “Que diªm thø nhÊt s¸ng rùc nh than hång” lµm cho em tëng chõng nh “ ®ang ngåi tríc 1 lß sëi b»ng s¾t cã nh÷ng h×nh næi b»ng ®ång bãng nho¸ng”. Que diªm thø 2 bïng ch¸y, em m¬ ®îc sèng trong 1 m¸i nhµ ªm Êm cã “tÊm rÌm b»ng v¶i mµu”, cã 1 m©m cç sang träng. Bµn ¨n cã kh¨n tr¶i bµn tr¾ng tinh, cã b¸t ®Üa sø quý gi¸, cã ngçng quay...Em ®ang bông ®ãi, cËt rÐt, nªn em m¬ thÊy “ngçng nh¶y ra khái ®Üa vµ mang c¶ dao ¨n, phãng sÕt c¾m trªn lng tiÕn vÒ phÝa em”... Que diªm thø 3 quÑt lªn. Em bÐ thÊy hiÖn lªn 1 c©y th«ng n«-en ®îc trang trÝ léng lÉy víi hµng ngµn ngän nÕn s¸ng rùc, lÊp l¸nh trªn cµnh l¸ xanh t¬i. Em gi¬ tay víi vÒ phÝa c©y n«-en th× diªm t¾t. Em m¬ thÊy c¸c ngän nÕn bay cao lªn m·i råi “biÕn thµnh nh÷ng ng«i sao trªn trêi.” Que diªm thø t bïng ch¸y, ¸nh löa xanh to¶ ra. Em bÐ m¬ nh×n thÊy râ rµng bµ em ®ang mØm cêi víi em”. Em bÐ nguyÖn cÇu tha thiÕt: “Ch¸u van bµ, bµ xin thîng ®Õ chÝ nh©n, cho ch¸u vÒ víi bµ...” Em bÐ quÑt hÕt c¶ bao diªm. Diªm nèi nhau chiÕu s¸ng. §ªm cµng khuya cµng rÐt, tuyÕt cµng phñ dµy mÆt ®Êt. Em bÐ nhËp chên trong m¬. Em thÊy bµ em hiÖn lªn to lín vµ ®Ñp l·o. Bµ néi cÇm tay em, 2 bµ ch¸u “vÒ chÇu Thîng ®Õ”. 2. Em h·y ph©n tÝch ý nghÜa cña giÊc m¬ thø 4 cña em bÐ. GiÊc m¬ em bÐ m¬ thÊy sau khi lÇn thø t quÑt diªm lµ xóc ®éng nhÊt. Em ch×m dÇn vµo ngän löa xanh. Em “nh×n râ rµng bµ em ®µng mØm cêi víi em”. Em m¬ ®îc sèng l¹i nh÷ng ngµy ªm Êm, hp thêi bÐ th¬ ®îc sèng bªn bµ. Diªm ch¸y s¸ng råi tµn lµm tan giÊc m¬: “Que diªm t¾t phôt, vµ ¶o ¶nh vôt s¸ng trªn khu«n mÆt c« bÐ còng biÕn mÊt”. §· h¬n 1 thÕ kØ tr«i qua, tõ ngµy An-®Ðc-xen viÕt truyÖn (1845), ngêi ®äc kh¾p hµnh tinh gÇn xa, nhÊt lµ nh÷ng b¹n nhá h×nh nh cßn nghe v¨ng v¼ng ®©u ®©y lêi nguyÖn cÇu tha thiÕt cña em bÐ téi nghiÖp: “xin bµ ®õng bá ch¸u ë n¬i nµy...ch¸u van bµ, bµ xin Thîng ®Õ chÝ nh©, cho ch¸u vÒ vÒ víi bµ. Ch¾c Ngêi kh«ng tõ chèi ®©u.” ChËp chên trong nh÷ng c¬n m¬.§ªm giao thõa cµng vÒ khuy cµng rÐt, tuyÕt phñ dµy c¶ mÆt ®Êt. Tèi t¨m, l¹nh lÏo, c« ®¬n. Em bÐ quÑt hÕt c¶ bao diªm. Ngän löa diªm nèi nhau ch¸y s¸ng. Em thÊy bµ néi hiÖn lªn to lín, hiÒn tõ. Bµ néi cÇm tay em cïng bay lªn cao, cao m·i “ch¼ng cßn ®ãi rÐt, ®au buån nµo ®e do¹” em n÷a. Hai bµ ch¸u ®· “vÒ chÇu Thîng ®Õ”. Còng nh Tiªn, PhËt, Bôt... trong truyÖn cæ d©n gian ViÖt Nam, Thîng ®Õ trong truyÖn cæ Am-®Ðc-xen lµ 1 biÓu tîng vÒ niÒm tin híng tíi c¸i th¸nh thiÖn v« 14 Em bÐ ®· chÕt ®ãi, chÕt rÐt trong ®ªm gi¸o thõa. ThÕ nhng ngêi ®äc vÉn c¶m thÊy em kh«ng chÕt. Nãi vÒ giÊc m¬ em bÐ b¸n diªm, ngßi bót An-®Ðc-xen thÉm ®Ém t×nh nh©n ®¹o. 3. Ph©n tÝch ý nghÜa h×nh tîng ngän löa – diªm trong truyÖn “CBBD”. Tham kh¶o: §äc truyÖn... ta thÊy h×nh tîng ngän löa lµ h×nh tîng lÊp l¸nh nhÊt. §ã lµ ngän löa cña íc m¬ tuæi th¬ vÒ m¸i Êm gia ®×nh, vÒ Êm no hp, ®îc ¨n ngon mÆc ®Ñp, ®îc vui ch¬i vµ sèng trong t×nh th¬ng. Tõ nh÷ng ngän löa diªm ®· ho¸ thµnh nh÷ng ng«i sao trªn trêi...®Ó soi ®êng cho em bÐ bay lªn ë víi bµ néi trªn Thîng ®Õ. Qua ngän löa vµ ng«i sao, An-®Ðc-xen ®· c¶m th«ng, tr©n träng, ngîi ca nh÷ng íc m¬ b×nh dÞ vµ k× diÖu cña tu«i th¬. VÎ ®Ñp nh©n v¨n cña truyÖn “CBBD” chÝnh lµ ë h×nh tîng ngän löa Êy. - HS viÕt bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. - §äc bµi viÕt tham kh¶o * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. BUỔI 7 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb §¸nh nhau víi cèi xay giã: - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: Sù t¬ng ph¶n vÒ mäi mÆt gi÷a §«n Ki-h«-tª vµ Xancho Pan-xa trong tiÓu thuyÕ §«n Ki-h«-tª cña XÐc-van-tÐt t¹o nªn 1 cÆp nh©n vËt bÊt hñ trong vh thÕ giíi. §«n Ki-h«-tª thËt nùc cêi nhng c¬ b¶n cã nh÷ng phÈm chÊt ®¸ng quý; Xan-ch« Pan-xa còng cã nh÷ng mÆt tèt song còng béc lé nhiÒu ®iÓm ®¸ng chª tr¸ch. II. PhÇn TiÕng ViÖt: - HD hs «n tËp vÒ T×nh th¸i tõ: + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: T×nh th¸i tõ lµ nh÷ng tõ ®îc thªm vµo c©u ®Ó t¹o c©u nghi vÊn, c©u cÇu khiÕn, c©u c¶m th¸n vµ ®Ó biÓu thÞ c¸c s¾c th¸i t×nh c¶m cña ngêi nãi. 15 - T×nh th¸i tõ nghi vÊn: µ, , h¶, hö, chø, ch¨ng... T×nh th¸i tõ cÇu khiÕn: ®i, nµo, víi... T×nh th¸i tõ c¶m th¸n: thay, sao,... T×nh th¸i tõ biÓu thÞ s¾c th¸i t×nh c¶m: ¹, nhÐ, c¬ mµ... Khi nãi vµ viÕt cÇn chó ý sö dông t×nh th¸i tõ phï hîp víi hoµn c¶nh giao tiÕp (quan hÖ tuæi t¸c, thø bËc x· héi, t×nh c¶m...) III PhÇn TLV: - HD hs «n tËp vÒ Miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong v¨n b¶n tù sù: + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: Trong vb tù sù, rÊt Ýt khi t¸c gi¶ chØ thuÇn kÓ ngêi, kÓ viÖc (kÓ chuyÖn) mµ khi kÓ thêng ®an xen c¸c yÕu tè miªu t¶ vµ biÓu c¶m, lµm cho viÖc kÓ chuyÖn sinh ®éng vµ s©u s¾c h¬n. B. LuyÖn tËp: HD HS lµm c¸c bµi tËp: - GV HD HS lµm BT. I. BTTN: 1. Bµi 7 (Trang 45) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). C©u Chän §¸p ¸n §iÓm - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. ®¸p ¸n ®óng - HS ®æi vë. - HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:........ ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. 2. Em h·y hoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu ph¬ng ¸n ®óng nhËn ®Þnh vÒ tõ g¹c ch©n: - Nã lµ ngêi cña ngêi ta råi, chø ®©u cßn lµ con t«i? a. T×nh th¸i tõ. b. quan hÖ tõ. - Bè cËu ®i cã lÏ ®îc ®Õn 3 n¨m råi ®Êy. a. T×nh th¸i tõ. b. chØ tõ. - ¤ng thö tÝnh ra xem bao nhiªu tiÒn ®æ vµo ®Êy? a. T×nh th¸i tõ. b. chØ tõ. - Kh«ng giÕt cËu vµng ®©u nhØ! a. T×nh th¸i tõ. b. th¸n tõ. T«i ®· liÖu ®©u vµo ®Êy. a. T×nh th¸i tõ. b. chØ tõ. II. BTTL: 1. G¹ch ch©n díi nh÷ng t×nh th¸i tõ vµo trong nh÷ng c©u sau: a. Nh÷ng tªn khæng lå nµo c¬? (§¸nh nhau víi cèi xay giã). b. V¶ l¹i ë nhµ còng rÐt thÕ th«i. (C« bÐ b¸n diªm). c. Gi¸ quÑt 1 que diªm mµ sëi cho ®ì rÐt 1 chót nhØ. d. Em bÐ reo lªn: Cho ch¸u ®i víi! e. Cã lÏ t«i b¸n con chã ®Êy «ng gi¸o ¹. g. Sù ®êi l¹i cø thêng nh vËy ®Êy. h. VÉy ®u«i µ? i. ThÊy l·o n»n n× m·i, t«i ®µnh chÞu vËy. k. Mµy trãi chång bµ ®i, bµ cho mµy xem! l. Vui sao 1 s¸ng th¸ng N¨m. n. Cao c¶ thay nh÷ng tÊm lßng nh©n hËu! 16 2. H·y ®iÒn nh÷ng t×nh th¸i tõ t×m ®îc trong nh÷ng c©u trªn vµo b¶ng díi ®©y: T×nh th¸i tõ T×nh th¸i tõ T×nh th¸i tõ T×nh th¸i tõ T×nh th¸i tõ C©u nghi vÊn cÇu khiÕn c¶m th¸n t×nh c¶m - HD HS lµm. - Gäi HS tr×nh bµy. NhËn xÐt. 3. Em h·y ®äc ®o¹n v¨n sau råi cho biÕt: Cu Ron ®· ®i ngang ra s©n tíi ®îc mÐp vên. Nã ngÈng nh×n c©y khÕ lÊm tÊm hoa mµu tÝm nh¹t. Trªn t¸n c©y, 1 ®µn chim non ®ang rÝu rÝt tËp bay chuyÒn. Nh÷ng chó chim xanh. Chóng vç ®«i c¸nh nhá mµu xanh, chuyÒn tõ cµnh nä sang cµnh kia vµ hãt: “Chiu chÝt! Chiu chiu chÝt! Vui thÝch! Vui vui thÝch!” Cu Ron toÐt miÖng cêi. §óng lµ vui thÝch. Vui thÝch thËt...Tõ buæi Êy, hÔ cø nghe tiÕng chim: “Chiu chÝt! Chiu chiu chÝt! Vui thÝch! Vui vui thÝch!” lµ cu Ron l¹i n¸o nøc tËp ®i s©u m·i vµo trong vên. (Chó ®Êt nung – NguyÔn Kiªn) a. §o¹n v¨n kÓ vÒ viÖc g×? b. ChØ ra c¸c yÕu tè tù sù, miªu t¶ vµ biÓu c¶m trong ®o¹n v¨n. c. NhËn xÐt ý nghÜa sù kÕt hîp c¸c yÕu tè ®ã trong ®o¹n v¨n. 4. Em h·y ph©n tÝch vµ PBCN vÒ ®o¹n trÝch “§¸nh nhau víi cèi xay giã”. - HD HS lµm bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. => Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. ---------------------------------------------------------------------------------------------- BUỔI 8 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ vb ChiÕc l¸ cuèi cïng: - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: O.Hen-ri (1862-1910) lµ nhµ v¨n MÜ chuyªn viÕt truyÖn ng¾n. NhiÒu truyÖn cña «ng ®· ®Ó l¹i cho b¹n ®äc nh÷ng Ên tîng s©u s¾c nh C¨n g¸c xÐp, tªn 17 * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: - T¸c gi¶ ®· thÓ hiÖn 1 c¸ch dÉn truyÖn thËt hÊp dÉn. Nh©n vËt chÝnh chØ tho¸ng hiÖn ra råi mÊt hót, ®Ó l¹i c« chÞ (Xiu) cïng víi b¹n ®äc håi hép dâi theo chiÕc l¸ trªn têng, th¾t lßng cho sè phËn cña Gi«n-xi. ChiÕc l¸ kh«ng r¬i, Gi«n-xi dÇn dÇn khoÎ l¹i vµ còng lµ lóc ngêi ho¹ sÜ giµ-t¸c gi¶ cña kiÖt t¸c nghÖ thuËt duy nhÊt trong ®êi – ng· xuèng. - C¸i chÕt cña ngêi ho¹ sÜ giµ ®Ó l¹i trong lßng b¹n ®äc 1 nçi buån chÇm chËm, thÊm thÝa nhng kh«ng bi luþ bëi chÝnh nã ®· th¾p lªn ngän löa cña t/y c/s, cña niÒm tin vµo søc m¹nh, sù vÜnh cöu cña c¸i ®Ñp. II. PhÇn TiÕng ViÖt: - HD hs «n tËp vÒ Tõ ng÷ ®Þa ph¬ng (tiÕp): + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: - Tõ ng÷ toµn d©n lµ tõ ng÷ th«ng dông mang tÝnh chuÈn mùc, ®îc sö dông réng r·i trong ph¹m vi c¶ níc. - Tõ ng÷ ®Þa ph¬ng: lµ tõ ng÷ chØ sö dông ë 1 sè vïng, 1 sè ®Þa ph¬ng nhÊt ®Þnh. III PhÇn TLV: - HD hs «n tËp vÒ Dµn ý cña bµi v¨n TS kÕt hîp yÕu tè MT vµ BC: + GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. HS # nhËn xÐt, bæ sung. + VG chèt l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n: - Më bµi: Thêng giíi thiÖu sù viÖc, n/v vµ t×nh huèng x¶y ra c©u chuyÖn. (Còng cã khi nªu kq cña sv, sè phËn n/v tríc.) - Th©n bµi: + KÓ l¹i diÔn biÕn c©u chuyÖn theo 1 tr×nh tù nhÊt ®Þnh. (Tr¶ lêi c¸c c©u hái: C©u chuyÖn d· diÔn ra ë ®©u? Khi nµo? Víi ai? Ntn?...) + Trong khi kÓ, ngêi viÕt thêng kÕt hîp M Rót kinh nghiÖm cho bµi viÕt cña m×nh. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. 7. Em h·y viÕt phÇn th©n bµi (VN). * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. ---------------------------------------------------------------------------------------------- BUỔI 9 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: 19 - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. * T¸c gi¶: Ai-ma-tèp sinh 1928, lµ nhµ v¨n C-r¬-g-xtan – 1 níc céng hoµ ë vïng Trung ¸, thuéc LX tríc ®©y. NhiÒu tp cña «ng ®· rÊt quen thuéc víi b¹n ®äc VN nh: c©y phong lan trïm kh¨n ®á, Ngêi thÇy ®Çu tiªn, Con tµu tr¾ng... * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: - Hai c©y phong lµ ®o¹n trÝch ë phÇn ®Çu truyÖn “Ngêi thÇy ®Çu tiªn”. Bèi c¶nh cña truyÖn lµ 1 vïng quª hÎo l¸nh thuéc C-r¬-g-xtan gi÷a nh÷ng n¨m 20 cña TK XX, khi n¬i ®©y t tëng phong kiÕn vµ gia trëng cßn nÆng nÒ, do ®ã PN vµ trÎ må c«i bÞ coi thêng vµ rÎ róng. - Trong ®o¹n trÝch, 2 c©y phong ®îc miªu t¶ hÕt søc sinh ®éng b»ng ngßi bót ®Ëm chÊt héi ho¹. Ngêi kÓ chuyÒn truyÒn cho chóng ta ty qh da diÕt vµ lßng xóc ®éng ®Æc biÖt v× ®Êy lµ 2 c©y phong g¾n víi c©u chuyÖn vÒ thÇy §uy-sen, ngêi ®· vun trång íc m¬, hi väng cho nh÷ng häc trß nhá cña m×nh. III PhÇn TLV: - HD hs «n tËp vÒ ViÕt ®o¹n v¨n, bµi v¨n TS kÕt hîp yÕu tè miªu t¶ vµ BC: B. LuyÖn tËp: HD HS lµm c¸c bµi tËp: - GV HD HS lµm BT. I. BTTN: 1. Bµi 9 (Trang 58) - HS tù lµm. (kÎ b¶ng theo mÉu). C©u Chän §¸p ¸n §iÓm - GV HD HS t×m ®¸p ¸n ®óng. ®¸p ¸n ®óng - HS ®æi vë. - - GV gäi HS ch÷a bµi, HS chÊm chÐo bµi cña b¹n. §iÓm tèi ®a:.............§iÓm ®¹t ®îc:........ - Tæng hîp sè ®iÓm ®¹t ®îc /®iÓm tèi §iÓm tr×nh bµy:........................................ ®a. - Tuyªn d¬ng, phª b×nh kÞp thêi. II. BT TL: - GV HD HS lµm BT. 1. Em h·y ®äc ®o¹n v¨n sau vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: “PhÝa sau lµng lµ d¶i th¶o nguyªn hoang vu mÊt hót trong lµn s¬ng mê ®ôc...th× thÇm to nhá vÒ nh÷ng miÒn ®Êt bÝ Èn ®Çy søc quyÕn rò lÈn sau ch©n trêi xa th¼m biªng biÕc kia.” SGK NV 8 tr. 98 (Hai c©y phong – Ai-ma-tèp) a. Néi dung chÝnh cña ®o¹n v¨n lµ g×? b. ChØ ra yÕu tè TS, MT vµ BC trong ®o¹n v¨n. c. Sù kÕt hîp c¸c yÕu tè MT vµ BC trong ®o¹n v¨n TS ®ã ®· ®em l¹i gi¸ trÞ biÓu ®¹t cho ®o¹n v¨n ntn? - Gäi HS tr×nh bµy – nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kiÕn thøc ®óng, cho ®iÓm 1 sè em. 2. Em hiÓu h×nh ¶nh hai c©y phong cã ý nghÜa ntn trong tp : “Ng êi thÇy ®Çu tiªn” ? - HS lµm bµi. - Gäi HS tr×nh bµy. - Th¶o luËn líp: + ¦u ®iÓm + Nhîc ®iÓm trong bµi lµm cña b¹n. 20 - GV nhËn xÐt, chèt l¹i kÜ n¨ng lµm bµi, cho ®iÓm 1 sè bµi. - §äc bµi viÕt tham kh¶o: “Trong lµng t«i kh«ng thiÕu g× c¸c lo¹i c©y, nhng hai c©y phong nµy khc¸ h¼n – chóng cã tiÕng nãi riªng, vµ h¼n ph¶i cã mét t©m hån riªng, chan chøa nh÷ng bµi ca ªm dÞu.” Bëi lÏ hai c©y phong ®· g¾n liÒn víi tªn tuæi mét ngêi – nh©n vËt chÝnh cña truyÖn – thÇy gi¸o trêng lµng §uy-sen – ngêi thÇy gi¸o ®Çu tiªn – cã c«ng x©y dùng ng«i trêng ®Çu tiªn, xo¸ mï ch÷, ®em ¸nh s¸ng v¨n ho¸ khai sinh cho trÎ con cña lµng Ku-ku-rªu trong nh÷ng n¨m 20 sau CMT10. ChÝnh thÇy ®· ®em 2 c©y phong non vÒ ®©y cïng víi c« häc trß nghÌo khæ An-t-nai. ThÇy nãi víi An-t-nai: “Hai c©y phong nµy thÇy mang vÒ cho em ®Êy. Chóng ta sÏ cïng trång. Vµ trong khi chóng lín lªn, ngµy 1 thªm søc sèng, em còng sÏ trëng thµnh, em sÏ lµ 1 ngêi tèt... Em b©y giê trÎ m¨ng nh 1 th©n c©y non, nh 2 c©y phong nhá nµy...vµ mong sao em sÏ t×m thÊy hp trong häc tËp, ng«i sao nhá trong s¸ng cña thÇy. Hai c©y phong sÏ ®øng trªn ®Ønh ®åi nµy. Vµ nh÷ng ngêi lµng sÏ thÊy lßng vui lªn khi nh×n thÊy chóng. §Õn khi Êy, c/s còng sÏ kh¸c tríc. TÊt c¶ nh÷ng g× ®Ñp nhÊt h·y cßn ë phÝa tríc...” Hai c©y phong lµ nh©n chøng c©u chuyÖn xóc ®éng vÒ t/c thÇy trß An-t-nai. ThÇy §uy-sen trång 2 c©y phong ®Ó göi g¾m íc m¬, hi väng cña nh÷ng ®øa trÎ nghÌo khæ, th«ng minh, ham häc nh An-t-nai sau nµy sÏ lín lªn, sÏ trëng thµnh, sÏ thµnh ngêi cã Ých. §ã lµ tÊm lßng vµ phÈm chÊt cña ngêi céng s¶n ch©n chÝnh. Hai c©y phong më ®Çu truyÖn, võa nh 1 khóc d¹o ®Çu cho mét bµi ca kh¸ dµi vÒ ty qh vµ con ngêi, lµ nçi buån nhí kh«n ngu«i vÒ qh cña nh÷ng ngêi con xa c¸ch. Hai c©y phong còng nh¾c nhë mçi chóng ta ®õng bao giê quªn qu¸ khø tuæi th¬, ®õng bao giê quªn c«ng ¬n vµ t/c cña ngêi thÇy gi¸o ®Çu tiªn trong c/® m×nh./. 3. H·y ph©n tÝch vµ ph¸t biÓu c¶m nghÜ cña em sau khi häc xong ®o¹n trÝch “Hai c©y phong”. (VN). * HDVN: - ¤n tËp kÜ c¸c kiÕn thøc träng t©m. - Xem l¹i & hoµn thiÖn tiÕp c¸c BT./. ---------------------------------------------------------------------------------------------- BUỔI 10 * Môc ®Ých yªu cÇu: - Gióp hs «n tËp vµ n©ng cao nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tuÇn. - RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy miÖng, viÕt nh÷ng kiÕn thøc träng t©m. - GD ý thøc hoc tËp bé m«n. A. Néi dung «n tËp: I. PhÇn v¨n: HD HS «n tËp vÒ TruyÖn kÝ ViÖt Nam, Th«ng tin vÒ Ngµy tr¸i ®Êt:. - GV nªu c©u hái, HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS # nhËn xÐt, bæ sung. - GV chèt l¹i kiÕn thøc träng t©m. 1. Tr×nh bµy l¹i hÖ thèng 4 VB truyÖn kÝ VN ®· häc: T«i ®i häc, Trong lßng mÑ, Tøc níc vì bê, L·o H¹c. 2. VB: Th«ng tin vÒ Ngµy tr¸i ®Êt n¨m 2000: * Gi¸ trÞ vÒ néi dung & NT: Lêi kªu gäi b×nh thuêng: “Mét ngµy kh«ng dïng bao ni l«ng” ®îc truyÒn ®¹t b»ng h×nh thøc rÊt trang träng: Th«ng tin vÒ Ngµy tr¸i ®Êt
- Xem thêm -