Tài liệu Giáo án dạy thêm buổi chiều môn anh văn 6

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 629 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 Period 1 THE VERB TOBE Prepare: 5/ 9/ 2009 Teach: 8/ 9/2009 Classes: 6D, 6B. I. Aims By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use TOBE with personal pronouns. - Teaching aids: chalk, board II. Procedures A. Theory 1. Personal Pronouns Ngôi thứ số ít số nhiều nhất I We hai You You ba He / She / It They 2. The Verb TOBE a. Câu khẳng định.= The positive form I + am =’m + tên riêng / tính từ / danh từ He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”) You / We / They + are =’re b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ) Are + you / they / (we) .....? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not Is + he / she / it ..................? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe) I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”) You / We / They + are not Notes: Động từ “be” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi. - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác. B. Drill exercises Ex1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh. 1. My mother / be / tall. 2. What / be / his name /? 3. The children / be / fine. 4. The children / be / good students. 5. Her name / not be / Hung. 6. Where / he / be / from / ? 7. Nga / be / a new student / ? Lôc Thi Hµ 1 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 8. This / be / my father. 9. You / be / Hoa / ? 10. How / you / be / today / ? Ex2: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO. 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan. Ex3. Translate these sentences into English. 1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. 7. Tôi là Phong còn đây là Linh. Ex4: Supply the correct form of the Verbs. 1. How old you (be) ? 2. You (be) fine? 3. This (be) Phong ? 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers. Ex5: Correct mistakes 1. How old you are? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine , thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine. C. Homework - Redo all exercises or do the left exercises. - Learn the theory by heart. Period: 2 THE cardinal NUMBERS AND NOUNS Prepare: 13/ 9/ 2009 Teach: 8/ 9/2009 Classes: 6D, 6B. I. Aims: Lôc Thi Hµ 2 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. - Teaching aids: board - Anticipated problems: II. Procedures A. Theory 1. Cardinal Numbers - Ss count the numbers from 0 to 30, and 30 to 0; 1,3,5.....29; 2,4,6... 30, 30, 28, 26,.... 2; 29, 27, 25.... 1; 2. Nouns a. Uncountable Nouns water, coffee, milk ..... b. Countable Nouns. - Single Nouns: ( No ‘s’ after the N) girl, man, student,..... Review: * Chµo hái: Hello / hi / Good morning.... * Giíi thiÖu tªn: My name’s ....... = I’m ............. * Hái th¨m søc khoÎ: How are you? / And you? (I’m) fine * C¶m ¬n: Thanks = Thank you. * Giíi thiÖu tªn ngêi kh¸c hoÆc tªn 1 ®å vËt: This is ...... * Hái ®¸p vÒ tuæi: How old are you? I’m ....... years old. * Vocabulary: Buæi trong ngµy: morning , afternoon, evening, night. B¹n häc: classmate, partner, children B. Drill exercises Ex1: Write the numbers 1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ không đếm được và danh từ đếm được 1. child 6. bench 2. sugar 7. family 3. ruler 8. coffee 4. milk 9. water 5. bookshelf 10. house Ex3: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh. 1. morning / I / Tam / this / Lan 2. Hi / I / Hai / this / Van. 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga 5. How / you / ? – I / fine / thanks/ 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. 7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ? 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/ 9. Hi / Bao / how / you / ?/ 10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a new student / my class Ex4: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. 1. thank / are / you / fine / , / we 2. today / how / ? / you / are / 3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong / 4. this / evening / miss / , /Nga / good / . /Hoa / is / Lôc Thi Hµ 3 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 5. is / am / hello / ? / Lan / what / your / I / name / . / Ex5: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì. 1. This (be) my friend , Lan . 2. She (be) nice ? 3. They (not be) students. 4. He (be) fine today. 5. My brother (not be ) a doctor. 6. You (be) Nga ? Yes, I (be) 7. The children (be) in their class now. 8. They (be) workers ? – No, They (not be) 9. Her name (be) Linh. 10.How you (be) ? – We (be) fine, thanks. Dạng số nhiều của danh từ: a. Thông thường thêm “s” vào sau danh từ số ít b. Nếu N tận cùng bằng “y”- Trước-“y” là một nguyên âm ta thêm”s”. - Trước -“y’’ là một phụ âm ta đổi “y” thành “ies” c. N tận cùng bằng “f/fe” ta thay”f/fe” bằng -“ves” - Ngoại lệ các từ sau ta thêm “s” : roof, froof (chứng cớ), chief (người chỉ huy), handkerchief, safe,(két,tủ sắt), belief (niềm tin), chef (bếp trưởng) d. N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es” - Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo(máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi),grotto(hang),motto(khẩu hiệu) e. N tận cùng bằng: “s, x, sh, ch, z” ta thêm “es” f. Danh từ dạng số ít nhưng nghĩa số nhiều: people, police, cattle, public, clergy (hàng giáo phẩm) C. Homework - Learn theory by heart . - Redo all exercises. REVISION 3 commands / Imperative, personal Pronouns and possessive adjectives Prepare: 20/ 9/ 2009 Teach: / 9/2009 Classes: 6D, 6B I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to understand the structures: Commands and Wh-questions, personal pronouns and possessive pronouns. - Teaching aids: chalk, board II. Procedures 1. Warm up. - Greetings - Brainsorm: Ordinary Verbs 2. Content A. Theory: 1. Commands: yªu cÇu, mÖnh lÖnh a. V(bare)+ O / C (bổ từ) -> Stand up , Close your books. Lôc Thi Hµ 4 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 b. Don’t + V(bare) + O / C -> Don’t talk in class, Don’t make noise. 2. Pronouns: Personal pronouns and possessive adjectives I WE YOU SHE HE THEY IT MY OUR YOUR HER HIS THEIR ITS Personal pronouns are used Subjects in the sentences. Possessive pronouns are used Adj , they stand before the nouns. B. Drill exercises. EX1: Make up imperative sentences using these words below. 1. Listen / teacher. 6. Not / open / book(s). 2. Not / talk / class. 7. Sing / a song. (hát 1 bài hát) 3. Look / board. 8. Not / sit down. 4. Not / make noise. 9. Read / dialogue 5. Close / books. 10. Not / be late for school.(muộn,chậm) EX2. Translate these sentences into English. 1. Hãy mở cửa ra. 2. Hãy đóng cửa sổ lại. 3. Đừng đi học muộn . 4. Hãy nhìn lên bảng. 5. Đừng nói chuyện trong lớp. Hãy giữ trật tự EX3. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks. 1........ am Thu. This is ........ brother. .... name is Hai. ...... is a teacher. 2. Mr. and Mrs Brown are in ..... livingroom. ..... are teachers.There are three 4 people in ...... family. 3.What’s this? ............... is a pen. 4....... name is Nga. ....... is ...... sister. What is ..... name , Lan? 5..... friends and I are students. ............... are good students. And these are ....... teachers. 6. What’s ... telephone number, Lan? .... telephone number is 0398572000 Ex4. Complete the open dialogue. Minh: ................., Hoa. Hoa: Hi,Minh .............. ........... you? Minh: ........... .............. fine, thank ....... ................. ........? Hoa: Fine. ............. Minh How ......... ........ you? Hoa: ............. eleven ............. .................... Minh: What’s ........... ........... ................... ? Hoa: It’s .................................................... Ex5: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and Linh. 1. Hello, Thanh and Linh. How are you? 2. Bye. 3. Oh.Hi, Hoa. How are you? 4. How old are you? 5. We’re fine, thanks. 6. We’re eleven years old. 7. Fine, thanks. 8. Goodbye. Ex6: Translate into English Lôc Thi Hµ 5 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 1. Chào các bạn . Hôm nay các bạn có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Chào thầy Nam, chúng em chúc thầy một buổi sáng tốt lành. 4. Tên của anh là Trung và đây là chị Nga. 5. Chị 15 tuổi .Còn các em bao nhiêu tuổi ? 6. Con chào bố. Bố có khoẻ không? 7. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi. 8. Chị ơi, Chị bao nhiêu tuổi rồi. 9. Tên chị là Nga còn em tên gì? 10. Điện thoại nhà em số mấy? Dạ điện thoại nhà em là 039 857 862. * do some exercises in work book: 4, 5/ p.26 C. Homework - Learn the theory by heart. - Redo all exercises or the left exercises. Revision 4 ARTICLES (a / an / the ) + QUESTIONS Prepare: 26/9/2009 Teach: 30/ 9/2009 Classes: 6D, 6B I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the articles. Review some Wh-questions. - Teaching aids: board - Anticipated problems: II. Procedures 1. Warm up: - Greetings - Brainstorm: Wh-questions 2. Content A. Theory: 1. Articles: c¸i , chiÕc, con - a / an: indefinite articles,go with singular Noun.And stand before the N - an : Stands before 5 vowel symbols such as: u, e, o, a, i. - a: stands before the consonant symbols. - the: definite article Review : classroom vocabulary: * Dông cô häc tËp: pencil, ruler, bag, pen, eraser, book. * §å dïng trong líp: desk, board, waste basket, clock, window, door . * N¬i chèn: (to) live, classroom, house, street, city. * NghÒ nghiÖp: student , teacher. 2. Wh-questions: a. Hái ®¸p vÒ tªn: What’s your name? My name’s ...................... b. Hái ®¸p vÒ tuæi: How old are you? I’m ........... years old. Lôc Thi Hµ 6 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 c. Hái ®¸p vÒ chç ë: Where do you live ? I live on / in / at .......... d. Hái ®¸p c¸i nµy/ c¸i kia, ngêi nµy/ ngêi kia. Is this / that your .......?Yes, this / that is my ........ e. Hái ®¸p ®©y / kia lµ c¸i g×. What is this/that? It / This / That is a/an ...... B. Drill exercises Ex1: Put a suitable article(a / an / the) where necessary. 1. This is ..........classroom. We are in ....... classroom. 2. There is .... board on ...... wall. ..... picture of ...uncle Ho is on .... wall. 3. There is ... old chair at .... table. 4. Mr Minh is ..... engineer and ..... his friend is ..... doctor. 5. That is .... eraser and this is ...... pen. 6. These are .... oranges and that is .... apple. 7. Is this .... umbrella ? 8. I live on ..... PDP street. He lives in .... city. Ex2: Make questions for underlined words. 1. We’re very well, thanks 2. I’m twelve years old. 3. My telephone number is 039 857 862 4. My name’s Nga. 5. We live on Nguyen Du Street. 6. I live in a house. 7. I live at 32 Ly Tu Trong Street. 8. H-o-a, Hoa 9. That is an eraser. 10. This is a book. Ex3: Make up question and answer using these words given below. 1. where / live / I / Vietnam 2. where / live / we / house. 3. where / live / I / City. 4. where / live / we / Hai Thuong Lan Ong Street. 5. where / live / I / 180 Xuan Dieu Street. 6. what / telephone number/ 0984 170 206. 7. what / mobi phone number / 0913396753 8. How / you / thirteen years old. 9. How / you / very well, thanks. 10.what / name / Hung. Ex4: Translate these sentences into Vietnamese. 1. B¹n sèng ë ®©u, Hai ? 2. M×nh sèng ë ®êng NguyÔn Du. Cßn c¸c b¹n sèng ë ®©u? 3. Chóng m×nh sèng ë Phêng B¾c Hµ, Thµnh phè Hµ TÜnh. 4. T«i sèng ë sè nhµ 102 §êng Xu©n DiÖu, Phêng B¾c Hµ. 5. C¸i g× ®©y? §ã lµ hßn tÈy 6. T«i sèng ë sè nhµ 80 Ngâ 8 §êng Phan §×nh Phïng, Thµnh Phè HT. 7. B¹n ®¸nh vÇn tªn cña b¹n nh thÕ nµo? 8. §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i cßn kia lµ chiÕc bót cña b¹n. 9. Kia cã ph¶i lµ c¸i bót ch× cña b¹n kh«ng? Kh«ng, kh«ng ph¶i. 10. §©y cã ph¶i lµ ng«i nhµ cña b¹n kh«ng? V©ng, ®óng vËy. C. Homework - Redo all exercises or Do all exercises left. Lôc Thi Hµ 7 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 - Learn theory again. Revision 5 Plural Nouns + Pronunciation Prepare: 11/10/2009 Teach: 16/10/2009 Classes: 6D, 6B I. Aims: By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions. - Teaching aids: board II. Procedures 1. Warm up - Greetings - Brainstorm: living room vocabulary 2. Content A. Theory: 1. Plural nouns -Get Ss to learn how to write to read pronunciation “s” * General rulers: add ‘s’ after the N. - N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es”. Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo (máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi), grotto(hang), motto (khẩu hiệu) - Put ‘es’ after the N ended by : s /ss, ch , sh , x , z box – boxes, watch – watches, class – classes, ...trừ từ mượn của nước ngoài:stereos - The N ended by: f /fe -> ves knife – knives, shelf = shelves -> /vz/ - The Nouns ended by : y -> ies khi liền trước y là phụ âm , còn nguyên âm + y => ta chỉ + s -> story => stories, play => plays * Irregulal rulers: Must learn by heart - man – men, child – children, foot – feet...... * Pronunciation: /s/ = ts, ps, ks ; /iz/ = ses , ches ,shes , xes , ces , ges , zes /vz/ = ves ; /z/ =the left words * Review Vocabulary: change them into plural nouns - §å ®¹c trong nhµ: couch , armchair, lamp, telephone , bookshelf, television , stereo , bench. - NghÒ nghiÖp: doctor, nurse, engineer , teacher. - Thµnh viªn trong gia ®×nh: father, mother, brother, sister. - N¬i chèn: yard 2. Questions a. Hái ®¸p xem ®©y/ kia lµ nh÷ng c¸i g× : What are these / those? - They are ................... Lôc Thi Hµ 8 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 - These / Those are...... b. Hái ®¸p xem cã bao nhiªu ngêi/ vËt: How many ........... are there in your ...........? There are / There is a / an ......................................... c. Hái ®¸p ngêi nµy/ngêi kia: Who’s this / that? It / This / That is........... d. Hái ®¸p vÒ nghÒ nghiÖp: What does he/ she do? = What’s her / his job? He / She is a / an ......................... e. Hái vÒ tuæi cña ngêi kh¸c: How old is he / she ? He / She is ............. years old. B. Drill exercises Ex1: Write the plural forms of nouns armchair , table , lamp , bag , couch house , eraser , window , stereo , class Ex2: Put the plural nouns from Ex1 into the correct column -/s/ -/z/ - / iz / Ex3: Write the questions from the following answers 1. I live in HCM City. 6. I am twelve years old. 2. My name’s David. 7. H – O – A 3. No. That’s my classroom. 8. It is an eraser. 4. Yes. This is my pen. 9. No. That is my teacher. 5. These are windows. 10. They’re counches. Ex4: Which one is different? 1. pen board desk teacher 2. ruler pencil pen student 3. classroom eraser pencil pen 4. class door window clock 5. schoolbag clock wastebasket 6. house school eraser classroom 7. wastebasket board desk city 8. two twenty thirteen nineteen 9. I we you my 10. am are is children EX5: Say the words with the correct stress. morning , evening , afternoon , window, pencil , teacher , ruler , student , eraser, table , telephone , armchair , television , bookshelf , stereo , engineer, family. Ex6: Write about you Hi. My name’s ......................... I’m a ........................... I’m .................. old. I live ................. There ..................... family.ect Ex6: Put a suitable preposition 1. Stand ............ 2. Sit ............................ 3. Come ............... 4. I live ..........a Street. 5. I live ............... a house . 6. I live ....... VN. 7. I live ..... Le Loi Street. 8. I live ........ 326 Tran Phu Street. 9. I live ..... HCMC. 10. What’s this ............. English? C. Homework - Learn theory by heart. - Do the left exercises. Revision 6 Prepare: 18/10/2009 Teach: 20/10/2009 Classes: 6D, 6B There is / are (not) & Cardinal numbers 0 – 100 I. Aims Lôc Thi Hµ 9 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 By the end of the lesson, Ss will be able to know the structures and learn how to count from 0 to 100.Practice doing exercises. - Teaching aids: chalk, board II. Procedures 1. Warm up - Greetings - Bingo : About cardinal numbers 2. Content A. Theory: 1. Structure : (+) There is a/ an / one ...... There are two / some ...... (-) There isn’t (is not) a /an one ................... There aren’t (are not) two / any ......... (?) Is there a /an ......................? Yes, There is . / No, there isn’t Are there two / any .........? Yes, there are . No, there aren’t. (?) How many ........... are there ..............? There is / are ...... 2. Cardinal numbers - ten , twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one hundred. B. Drill exercises Ex1. Change these sentences into (-), (?) and answer 1. There is an eraser on the table. 2. There are four windows in the livingroom. 3. There is one table in the classroom. 4. There are some pens on the desk. 5. There are four people in your family. Ex2: Make questions for the underlined words 1. These are armchairs. 2. There is one chair in the classroom. 3. My mother is forty – two years old. 4. It’s her father, Mr.Hai. 5. There are twenty classrooms in our school. 6. H-A-L-O-N-G, Ha Long. 7. My mother is an engineer. 9. It’s a couch. 8. His name is Quan. 10. Yes. That’s my teacher Ex3: Change these sentences into plural form 1. This is a stereo 2. Is that an eraser? No, it isn’t. 3. There is one bookshelf on the wall. 4. Is there one wastebasket in your class? Yes, there is 5. It’s a door. 6. I am a student. 7. Are you an engineer? No, I am not. 8. What is your name? 9. Who’s that? 10. Is this your student? Yes, it is Ex4: Complete a dialogue S1: Hi, Thu S2: ........., Phong. How .............. you? S1: I ............, ..................you. Lôc Thi Hµ 10 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 S2: Where ........................ live? S1: I ........................... 32 Ha Huy Tap Street. S2: How many.......................... family? S1: There ............. four .................. S1: What ............ father .............? S2: He ...............................engineer. S1: How .......................... he? S2: He .................fifty ...................... Ex5: Write these numbers in words 25 ..............., 15................, 14 ..............., 455 ............., 127................. 100 .............., 905 .............., 78 ..............., 823...............,55................. Ex6: Answer the questions about you and your family 1. What’s your name? And What do you do? And How old are you? 2. How many people are there in your family? 3. Where does your family live? 4. What is your father’s name? 5. What does he do? and How old is he? 6. What is your mother’s name? 7. What does she do? and How old is she? 8. Do you have any brothers or sisters? C. Homework - Learn theory by heart - Do the left exercises and redo all . Revision 7 this / that is ... , these / those ...... What time is it? drill exercises Prepare: 25/10/2009 Teach: 28/10/2009 Classes: 6D, 6B I. Aims By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the ordinal verbs and its forms: negative form, and questions. - Teaching aids: cards II. Procedures 1. Warm up - Greetings. 2. Content A. Theory 1. Vocabulary - Review: Days of the week : From Monday to Sunday and Subjects 2. Formation: 1. This / That / These / Those... a. This /That is (not) ............../ (a/an )+ N. b. Is this / that ...? Yes, it is / No, it isn’t. c. What is this / that? - It’s ... d. These / Those are (not)....... / Ns Lôc Thi Hµ 11 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 e. Are these / those ..........? Yes, they are / No, they are not f. What are these / those? – They are ..... 2. Ask and answer about the time. - What time is it ? = What’s the time? It’s .............. B. Drill exercises. Ex1: Write these time words in any ways as much as possibly 7.30 = , 8.15 = , 3.25 = , 9.45 = , 11.55 = , 6.05 = , 2.10 = Ex2: Change these sentences into plural sentences 1. This is an armchair. 6. I am a student. 2. It is a couch. 7. There is a lake near the house. 3. What is this? It’s a stereo. 4. What is that ? It’s a bookshelf. 5. That is an eraser. ..... Ex3: Complete the sentences with the correct form of the verbs from the list: get , have , go , wash , do , watch , play , be. 1. .......Our house in the city? 2. We don’t .... volley ball every afternoon. 3. ...... that your teacher? 4. These .... her students . 5. My brother ..... up at 5.45. 6. Doe she ....to school at 6.20? 7. He ...... his homework in the evenings. 8. Our family ..... television in the living room. 9. She ... lunch at 6 o’clock every afternoon. 10. Does Ba ...... the house work? – No, he ........not. Ex4: Answer the questions: 1. Do you have English today? 2. Do you have history on Monday? 3. Does your sister have Math on Tuesday and Friday? 4. What do you have on Wednesday? 5. When do you have Geography? 6. What time do you do the housework ? 7. What does your brother do on Monday? 8. What does your mother do on Sunday? 9. When does your father watch television? 10. What time does your sister do her homework? Ex5 Make questions for the underlined words. 1. Nam gets up at 5.00 2. He plays games after school. 3. She has Literature on Wednesday and Friday? 4. My father watches television at 7 o’clock every evening. 5. They play soccer after school. 6. Our school has three floors. 7. He is in grade 7. 8. They are in their house. 9. These are counches. 10. She is 20 years old. Ex6: Complete the passange Every morning , Quang ............ up .......... six o’clock, then he ............ dressed ........ 6.15. He ..... to school ...... 6.30. When the class finishes , he ........ Lôc Thi Hµ 12 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 home ..... 1015. After lunch, has a short rest, .......... the after noon, he ........ his homework at two o’clock or he helps his parents do some house work..... the evening, he ..... television at 7.00, then he ....... to bed at 10.30 C. Homework - Learn theory by heart. - Redo all exercises. revision 8 ADJECTIVES & ORDINAL NUMBERS (1st – 30th ) Prepare: 7/11/2009 Teach: 10/11/2009 Classes: 6D, 6B I. Aims By the end of the lesson, Ss will be able to know about adjectives to describe location and size of school, location of objects - Teaching Aids: chalk, board II. Procedures 1. Warm up - Greetings - Brain storm: Adjectives 2. Content A. Theory 1. Adjectives describe the location and size of school: big, small,old Form: (+) S + be + Adj / a/an Adj (-) S + be +not ……….. (?) Be + S + ………..? Yes, S + be / No, S + be + not. -> Where + be + S ? -> S + be + in + place / on the + ordinal Number + floor 2. Possesive pronouns: -‘s : after the singulal nouns and irregular plural nouns . -‘ : after the plural nouns which have “s” - Use preposition : of - Use adj possesive: my , your , his , her , our , their , its 3. Ordinal numbers Count and write 1st –30th 4. Review Vocabulary: ordinary verbs / actions 5. Review Forms: a. Hái vµ tr¶ lêi vÒ n¬i chèn/vÞ trÝ: Where is your school / ...? It’s in/on.... b. Hái vµ tr¶ lêi vÒ tÝnh chÊt /®Æc trng cña vËt: Is your school big? Yes, it is c. DiÔn ®¹t së h÷u: It’s Hung’s school..... d. Hái vµ tr¶ lêi b¹n häc khèi mÊy/ líp g×/ líp ë tÇng nµo. Which grade / class are you in? – I am in grade 6, class 6c Where is your class room? - It’s on the second floor. 6. (to) have – have / has : Lôc Thi Hµ 13 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 (+) S + have / has + ........ (?) Do / Does + S + have ... ? Yes, S + do / does. / No, S + don’t / doesn’t How many + Ns + do / does + S + have ....? B. Drill exercises Ex1: Make Yes-No questions and answer 1. Her house / old / Yes. 6. Our school / small / No. 2. our city / big / Yes 7.The windows / old / No. 3. The clocks / small / Yes. 8.You / grade 7 / No 4. Thu’s school / in the city / Yes 9. Phong’s school/in the country/No 5. Hoa’s classroom / small / Yes 10. Lan’s books / old / No Ex2: Make questions with where and which and write the answers 1. Your school / city 6. her house / Trang Tien Street 2. His living room/ 1st floor. 7. Your room / 2nd floor 3. He / 7 8. Lan’s room / 4th floor 4. Her brother / 12A 9. Nga’s house / country 5. Nam’s class / 3rd floor 10. he / class 9d Ex 3: Chuyển các câu sau sang câu nghi vấn rồi trả lời Yes or No 1. He has three books. 5. Her school has 20 classrooms 2. They have two houses. 6. Ba and Bac have two pens. 3. My sister has a big bag. 7. His parents have three children. 4. This house has 6 windows. 8. The boys have 5 rulers. Ex4: Rearrange these sentences 1. is / the / Phong’s / in / country / school. 2. classroom / small / is / Nam’s . 3. has / Thu’s / four floors / school. 4.How / does / floors / have / house / many / your ? 5. many / school / does / How / have / classrooms / your . ? Ex5: Put a suitable possesive pronouns into the blanks 1. What’s your mother’s name ? - ......... name is Xuan. 2. Is ..... name Mai? Yes, it’s Mai. 3. He is a student and ...... name is Binh. 4. They are engineers and ... names are Tuan and Hoang 5. Are those my sister’s erasers? Yes. They are .......... erasers. 6. Nam is here. And that’s ..... book. 7. Is this Hoa’s pen? Yes. It is .......... pen. 8. I’m a doctor. ......... name is Minh. 9. Lan is here and those are ... bags. 10.How old is Ba’s father? .... father is forty years old. Ex6: Put a suitable into the blanks 1. Nga’s school is .......the city. It is a ............. school. 2. Is your school .....? Yes. It’s big. 3. How many .... are ........ in your house? There ...... one desk. 4. How many floors ...... your school have? It ........ three ......... 5. Which ..... ...... you ......? I am ............ class 6 c. 6. Where ...... your classroom? – It’s ............ the first floor C. Homework - Larn theory by heart. - Do the left exercises and redo all Lôc Thi Hµ 14 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 Prepare: 15/11/2009 Teach: 17/11/2009 Classes: 6D, 6B Revision 9 Simple present tense of to do I. Aims By the end of the lesson , Ss will be able to know well how to use the ordinal verbs and its forms. - Teaching aids: cards II. Procedures 1. Warm up - Greetings. - Brain storms Ordinal Verbs 2. Content A. Theory Formation: a. S + V(s/es) ........ -> She / He / It + Vs/es .....; -> I / We / You / They + V.. ( sh, ch , o , s , x , +es , cßn l¹i phÇn lín thªm “s” riªng have -> has) b. Do / Does + S + V(bare) ...? Yes, S + do / does. No, S + don’t / doesn’t c. What (time) + do / does +S + V(bare) ....? B. Drill exercises Ex1: Change these sentences in to interrogative form and answer Yes or No. 1. He gets up at 6 o’clock. 2. She brushes her teeth at 6.10. 3. Nam gets dressed at 6.25 4. Ba and Nam go to school at 6.30. 5. Tuan washes his face at 6.15. 6. My father has breakfast at 6.20. 7. I wash my face at 6. 05. 8. They brush their teeth every morning. 9. He is a big boy. 10.They are small. Ex2: Using: What time.....?to make sentences and answer with these words 1. Hung / wash / face / 6.10 2. I / brush / teeth / 6.05 3. Nga / get / dressed // 6.35 4. She / have / brekfast // 6.25 5. parents / go to work // 6.45 Using: What ......... do at ....? and answer 6. children / go to school / 6.15 7. they / have / breakfast // 6.30 8. I / get / up //5.20 9. I / brush / teeth // 5.50 10. Ba and Nam / get / up //5.15 Ex3. Answer the questions 1. How many rooms does your house have? 2. How many pens do you have? Lôc Thi Hµ 15 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 3. How many brothers do you have ? 4. How many floors does your school have? 5. What time does your brother go to school? 6. What time do you get up? 7. What time does your sister wash her face? 8. What time do you brush your teeth? 9. What do you do at 6.45? 10.What does your father do at 6.30? Ex4. Put in the appropriate forms of the verbs from the box. get , brush , wash , have , go Lan .... up at 6.45 . She ...... her face and ....... her teeth . Then she ....... a small breakfast. She ........ dressed and ……... to school. Ex5: Write about activities of your father do everymorning Every morning ....... Ex6 Choose the correct answer 1. Peter (this / ’s / x) school is small. 2. (‘s / is / it ) Nam’s school big? 3. (Where / How ? Which) grade is he in? 4. (Which / What / What time ) does he do every morning? 5. This is Mai’s house. (They’re / Those are / It’s) small. 6. Where is your classroom? It’s (on / in / at) the second floor. 7. It’s (a big house / a house big / big house) 8. How many floors (are there your school / your school has / does your school have) ? 9. She (brush her teeth / washes her face / get dressed) at 7.30. 10.Is your school yard big? (Yes, they are / No, you aren’t / No, it isn’t) C. Homework - Learn theory by heart - Do all exercises left Lôc Thi Hµ 16 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 Revision 10 Simple present tense of to do DRILL EXERCISES Prepare: 22/11/2009 Teach: 24/11/2009 Classes: 6D, 6B I. Aims By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the ordinal verbs and its forms: negative form, and questions. - Teaching aids: cards II. Procedure 1. Warm up - Greetings. - Brain storms activities 2. Content A. Theory 1. Vocabulary: Review the routines: take a shower, go home , go to bed , eat..., have lunch, have classes, start , finish / end, play soccer/football, play volleyball,play sports, 2.Formation:Repeat affermative, interrogative forms and then give new form a. S + don’t / doesn’t + V(bare) ........  She / He / It + doesn’t + V(bare)...... Lôc Thi Hµ 17 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6  I / We / You /They + don’t + V(bare)...... b. Wh + do / does + S + V .....? S + V(s/es) ......... B. Drill exercises Ex1: Change these sentences into the negative,introgative forms and answer 1. Classes start at seven o’clock. 2. He finishes his homework in the evening. 3. Nam takes a shower at 12.30 . 4. My father goes home at 11.30 5. I go to bed at 11 o’clock. 6. They play soccer every afternoon. 7. The girls play volleyball in the morning. 8. She has lunch at 12 o’clock. 9. Mr Ha watches television every day. 10. We do our homework every evening. Ex2: Answer the questions 1. Does Alice listen to music? 2. Do Alice and Peter play soccer? 3. Does your brother go to school at 6.30? 4. Does she do the housework after school? 5. What time does your mother go home? 6.What do you do in the afternoon? 7.What time does your sister go to bed? 8.What does your father do every morning? 9.What time do classes finish? 10. What time do classes start? Ex3: Put in : do / does / don’t / doesn’t into the blanks. 1. ............. they play soccer after school? Yes, they ......... 2. .............Nam play volleyball every afternoon? No, he ....... 3. .............she go to school every morning? Yes, she .......... 4. .............Nam and Ba .... the housework every day? No, they ....... 5. What ........... your mother ........ every day? She .......... the housework. 6. What time ..... Hoa ..... her homework? She ....... her homework at 7.30 in the evening. 7. ......... girls eat breakfast at 6 o’clock? No, they ...... 8. ..........Hai take a shower in the afternoon? Yes, he ....... 9. ......... you have classes at 7.15 ? Yes, we ......... 10. ......... he go to bed at 12 o’clock? No, he ......... Ex4: Write the third singular forms of the verbs - take -> ......................, finish -> ......................, go -> ...................... - watch -> ..................., do -> ..........................., play -> ..................... - brush -> ...................., listen -> ......................, have -> ................... - get -> ........................, wash -> ......................, start -> ...................... Ex5: Rewrite this passange begining with Hoa. I get up at six every morning. I take a shower , then I have a big breakfast. I go to school at aquarter to seven. I have classes from seven to a quarter past eleven. I have lunch at half past eleven. In the afternoon, I play sports. I go home at five o’clock. In the evening, I watch television, then I do my homework. I go to bed at ten o’clock.. -> Hoa ............................................................................................................ Lôc Thi Hµ 18 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 Ex6: Make 9 sentences with +, - , ? with the cue words. C. Homework. - Learn theory by heart. - Make 10 sentences with the forms - Redo all exercises left. Revision 11 PREPOSITIONS OF TIME AND PLACE Prepare: 29/11/2009 Teach: 1/12/2009 Classes: 6A, 6B I. Aims By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use the prepositions of place and time and review vocabulary (unit 6- A-B) - Teaching aids: cards II. Procedures 1. Warm up - Greetings. 2. Content A. Theory 1. Vocabulary - Write these words into English: núi, làng, đền thờ, nhà hàng ăn uống, cánh đồng lúa, nhà bảo tàng, sân vận động, bệnh viện, nhà máy, hàng xóm, hoa, cây, ...... - Ss write and then read again 2. Prepositions 1. Prepositions of time: at, in , on - at: lúc -> + hours – Eg: at six thirteen // + age -> at the age of six Exept: at night về đêm , at Christmas vào lễ giáng sinh , at Easter vào lễ phục sinh , at / on weekend vào ngày cuối tuần - on : vào-> + days >on Monday// +buổi của ngày trong tuần->On Monday morning. - in : vào+ months / years / -> in May -> in 2007 - hay thời gian dài hơn + buổi của ngày: -> in the morning / after noon / evening. Notes: Cụm từ chỉ thời gian thường được viết ở cuối câu hoặc đầu câu 2. Prepositions of place: at, in , on , in front of, .... - at : ở, tại Một địa điểm xác định: at home , at school , at my brother’s house.... Một địa chỉ: at 32 Tran phu Street, Lôc Thi Hµ 19 Truc Binh Secondary School GIÁO ÁN DẠY THÊM BUỔI CHIỀU MÔN ANH VĂN 6 - on: trên : on the table / the way / the river. - in : trong/ở -> in the city/ ahouse / the village/ the country.... - in front of , to the left / right of, behind, before, after, between, from ...to...., near , next to ...... - Ss repeat the prepositions B. Drill exercises Ex1: Put a suitable preposition : in , on , at, near, behind, in front of , to the left of , to the right of ,from – to. 1. There is a hotel .... the bookstore. 2. ............ the house, there is a yard. 3. There are tall trees ........... the house. 4. My house is ................ the temple. 5. Our classes are ........ 7 o’clock ........... 10.15 6. We have English ............. Monday mornings. 7. He plays games .......... the afternoon. 8. I live ......... 32 TP Street. 9. They live .......... the village. 10. We get up .......... 5.30. Ex2: Correct form of the verbs 1. Their mother (have) lunch at 11.30 2. They ( go) to bed at 11 o’clock. 3. He (watch) television 4. Lan (not, play) sports. 5. What time you (do) your homework? 6. We (not , go) home at 10.00 7. She (listen) to music ? 8. You (do ) the hosework? 9. How old he (be) ? 10. What your telephone number (be) ? Ex3: Make questions using the words given in the brackets. 1. She goes to Nguyen Du school. (What / Which school) 2. I have a brother and a sister. (How many brothers and ) 3. His father works in the factory. (Where) 4. He lives in the village. (Where) 5. The restaurant is to the right of the hotel. (What) 6. The museum is in front of the park. (Where) 7. He does his homework after school. (What) 8. She is fifteen yearsold. (How ) 9. They play soccer every afternoon. (What) 10. I am in class 6A. (which ) Ex4: Complete the sentences A: What do you ……….. after school? B: I ………… my lunch. A: Do you ………… sports? B: Yes. ……….. play badminton. A: …. Do you do in the evening? B: I do …… homework and then I …. TV. A: What ………… do you go …. bed? B: I go to bed ………… ten o’clock. Lôc Thi Hµ 20 Truc Binh Secondary School
- Xem thêm -