Tài liệu Giáo án dạy thêm anh 6

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Buổi 1 Planning:22/9/2015 Teaching: 29/9 Period 1st Greeting and introduce myself- THE VERB “TOBE” I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use TOBE with personal pronouns. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6A…………………………… B.New lesson. 1.Warm up: Chatting 2.Presentation: Theory 1. Personal Pronouns Ngôi thứ số ít số nhiều nhất I We hai You You ba He / She / It They 2. The Verb TOBE a. Câu khẳng định.= The positive form I + am =’m + tên riêng / tính từ / danh từ He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”) You / We / They + are =’re b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ) Are + you / they / (we) .....? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not Is + he / she / it ..................? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe) I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”) You / We / They + are not Notes: Động từ “be” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngôi. - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác. 3.Practice: Drill exercises 1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh. 1. My mother / be / tall. 6. Where / he / be / from / ? 2. What / be / his name /? 7. Nga / be / a new student / ? 3. The children / be / fine. 8. This / be / my father. 4. The children / be / good students. 9. You / be / Hoa / ? 5. Her name / not be / Hung. 10. How / you / be / today / ? Tiết 2- Numbers I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the numbers. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. B.New lesson. 1.Warm up: Chatting 2.Presentation: Theory 1. Cardinal Numbers - Ss count the numbers from 0 to 30, and 30 to 0; 1,3,5.....29; 2,4,6... 30, 30, 3.Practice: * Write the numbers 1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. * Chia TOBE (am/ is/are) sao cho thích hợp: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  I (be)……….a doctor. They (be)………..tall. He (be)…………old. It (be) …………a pencil. Lan and Hoa (be)………. fat. My father (be)……………kind. The children (be)………lovely. The dogs (be)………….. big. You (be)……………a student. He and I (be)…………….friends. Đổi 10 câu trên sang phủ định và nghi vấn ( làm vào vở) -------------------------------------------------------------------------Tiết 3. Practice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use TOBE with personal pronouns and the numbers to practice fluently - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. B.New lesson. 1.Warm up: Chatting 2.Presentation: 3.Practice: Ex2: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO. 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10. My name is Lan. Ex3. Translate these sentences into English. 1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. 7. Tôi là Phong còn đây là Linh. Ex4: Supply the correct form of the Verbs. 1. How old you (be) ? 2. You (be) fine? 3. This (be) Phong ? 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers. Ex5: Correct mistakes 1. How old you are? 2. I’m fiveteen years old. 3. My name are Linh. 4. We am fine , thank you. 5. I’m Hanh and I am is fine. Homework - Redo all exercises or do the left exercises. - Learn the theory by heart. _____________________________________________________________________ Kiểm tra ngày 24/9/2014 Lê Thị Kim Nhung Buổi 2/ planning:29/9/2015 Tiết 1 THE cardinal NUMBERS AND NOUNS Teaching: 6/10 I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6A…………………………… B.New lesson. 1.Warm up: Chatting 2.Presentation: Theory 1. Cardinal Numbers - Ss count the numbers from 0 to 30, and 30 to 0; 1,3,5.....29; 2,4,6... 30, 30, 28, 26,.... 2; 29, 27, 25.... 1; 2. Nouns a. Uncountable Nouns water, coffee, milk ..... b. Countable Nouns. - Single Nouns: ( No ‘s’ after the N) girl, man, student,..... DANH TỪ SỐ ÍT VÀ DANH TỪ SỐ NHIỀU  Cách dùng “a/an” trước DT số ít: Danh từ số ít bắt đầu là phụ âm: ta dùng “a” a book , a car, a house… Danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm (UE OAI): ta dùng “an” an eraser , an apple, an umbrella, an egg…. DANH TỪ SỐ NHIỀU  TA LẤY: DANH TỪ SỐ ÍT+ “S” EX: a book books/ a chair Tuy nhiên: DANH TỪ SỐ NHIỀU chairs 1. Nếu DT số ít tận cùng là: O, SS, CH, X, SH ta thêm đuôi “ES” a bus buses/ a church churches 2. Nếu DT số ít tận cùng là: F hoặc FE, ta đổi nó ra “V+ ES” a knife knives/ a bookshelf bookshelves 3. Nếu DT tận cùng là Y, trước nó là 1 phụ âm, ta đổi Y thành “i+es” a country countries Nhưng: a key keys/ a day days (vì trước Y là các nguyên âm “UE OAI”) 4. Một số DT sau không theo quy luật nào, phải HỌC THUỘC LÒNG: A child children (nhiều đứa trẻ) A person people (nhiều người) A man men (nhiều đàn ông) A woman women (nhiều đàn bà) A foot feet (nhiều ngón chân) A tooth teeth (nhiều cái răng) A fish fish (nhiều cá) A sheep sheep (nhiều cừu) ……………………………………. *Lưu ý: khi chuyển sang DT số nhiều thì “a/an” không còn nữa  Cách phát âm đuôi “S/ES” (Có 3 cách) 1. Đọc là /IZ/ danh từ tận cùng là: SS, CH, X, SH(Cháu sợ xuống shuồng ge) Buses/ churches / watches / boxes… 2. Đọc là /Z/: danh từ tận cùng là: l, n, r, y, e, d, v, g, b và các nguyên âm Chairs/ boards/ schools/ cameras/ telephones… 3. Đọc là /S/: danh từ tận cùng là p,t,k Students/ books / desks…… Review: * Chµo hái: Hello / hi / Good morning.... * Giíi thiÖu tªn: My name’s ....... = I’m ............. * Hái th¨m søc khoÎ: How are you? / And you? (I’m) fine * C¶m ¬n: Thanks = Thank you. * Giíi thiÖu tªn ngêi kh¸c hoÆc tªn 1 ®å vËt: This is ...... * Hái ®¸p vÒ tuæi: How old are you? I’m ....... years old. * Vocabulary: Buæi trong ngµy: morning , afternoon, evening, night. B¹n häc: classmate, partner, children 3.Practice: ĐỔI CÁC DT SỐ ÍT SAU SANG DT SỐ NHIỀU - A door A window A class A board A pen A pencil A shelf A clock A school bag A man A woman A ruler An eraser A classroom A school - A watch A child A teacher A student An apple A table A desk A chair A lamp A notebook A bicycle A hat A pencil case A workbook 6 Tiết 2. Practice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. B.New lesson. 1.Warm up: Chatting 2.Presentation: 3.Practice: Ex1: Write the numbers 1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Exercise 3 Write 1. Thirty – three = …………… 3.100…………….. 5.sixty-four – six = …………. 2.94 = ……………… 4.twelve x five = …………… 6.34 = ……………… Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: đếm được và không đếm được 1. child 6. bench 2. sugar 7. family 3. ruler 8. coffee 4. milk 9. water 5. bookshelf 11. house Ex3: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh. 1. morning / I / Tam / this / Lan 2. Hi / I / Hai / this / Van. 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga 5. How / you / ? – I / fine / thanks/ 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. 7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ? 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/ 9. Hi / Bao / how / you / ?/ 10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a new student / my class ------------------------------------------------------------------------------------Tiết 3. furtherpractice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. 7 - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. B.New lesson. 1.Warm up: Chatting 2.Presentation: 3.Practice: Ex4: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. 1. thank / are / you / fine / , / we 2. today / how / ? / you / are / 3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong / 4. this / evening / miss / , /Nga / good / . /Hoa / is / 5. is / am / hello / ? / Lan / what / your / I / name / . / Ex5: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì. 1. This (be) my friend , Lan . 2. She (be) nice ? 3. They (not be) students. 4. He (be) fine today. 5. My brother (not be ) a doctor. 6. You (be) Nga ? Yes, I (be) 7. The children (be) in their class now. 8. They (be) workers ? – No, They (not be) 9. Her name (be) Linh. 10. How you (be) ? – We (be) fine, thanks. Dạng số nhiều của danh từ: a. Thông thường thêm “s” vào sau danh từ số ít b. Nếu N tận cùng bằng “y”- Trước-“y” là một nguyên âm ta thêm”s”. - Trước -“y’’ là một phụ âm ta đổi “y” thành “ies” c. N tận cùng bằng “f/fe” ta thay”f/fe” bằng -“ves” - Ngoại lệ các từ sau ta thêm “s” : roof, froof (chứng cớ), chief (người chỉ huy), handkerchief, safe,(két,tủ sắt), belief (niềm tin), chef (bếp trưởng) d. N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es” - Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo(máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi),grotto(hang),motto(khẩu hiệu) e. N tận cùng bằng: “s, x, sh, ch, z” ta thêm “es” f. Danh từ dạng số ít nhưng nghĩa số nhiều: people, police, cattle, public, clergy (hàng giáo phẩm) 4.Consolidation: 5.Homework - Learn theory by heart . - Redo all exercises. Kiểm tra ngày 1/10/2015 8 Buổi 3/ planning:5/10/2015 Teaching: 13/10 Lê Thị Kim Nhung Tiết 1 commands / Imperative and Pronouns I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to understand the structures: Commands and Wh-questions. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6A…………………………… B.New lesson. 1. Warm up. - Brainsorm: Ordinary Verbs 2.Presentation: A. Theory: 1. Commands: yªu cÇu, mÖnh lÖnh a. V(bare)+ O / C (bổ từ) -> Stand up , Close your books. b. Don’t + V(bare) + O / C -> Don’t talk in class, Don’t make noise. 2. Pronouns: Personal pronouns and possessive pronouns I WE YOU SHE HE THEY IT MY OUR YOUR HER HIS THEIR ITS Personal pronouns are used Subjects in the sentences. Possessive pronouns are used Adj , they stand before the nouns. 3.Practice: EX1: Make up imperative sentences using these words below. 1. Listen / teacher. 6. Not / open / book(s). 2. Not / talk / class. 7. Sing / a song. (hát 1 bài hát) 3. Look / board. 8. Not / sit down. 4. Not / make noise. 9. Read / dialogue 5. Close / books. 11. Not / be late for school.(muộn,chậm) ---------------------------------------------------------------Tiết 2. Practice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to understand the structures: Commands and Wh-questions. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. 9 - Greeting. B.New lesson. 1. Warm up. 2.Prentation: 3.Practice: EX2. Translate these sentences into English. 1. Hãy mở cửa ra. 2. Hãy đóng cửa sổ lại. 3. Đừng đi học muộn . 4. Hãy nhìn lên bảng. 5. Đừng nói chuyện trong lớp. Hãy giữ trật tự EX3. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks. 1........ am Thu. This is ........ brother. .... name is Hai. ...... is a teacher. 2. Mr. and Mrs Brown are in ..... livingroom. ..... are teachers.There are three 4 people in ...... family. 3.What’s this? ............... is a pen. 4....... name is Nga. ....... is ...... sister. What is ..... name , Lan? 5..... friends and I are students. ............... are good students. And these are ....... teachers. 6. What’s ... telephone number, Lan? .... telephone number is 0398572000 Ex4. Complete the open dialogue. Minh: ................., Hoa. Hoa: Hi,Minh .............. ........... you? Minh: ........... .............. fine, thank ....... ................. ........? Hoa: Fine. ............. Minh How ......... ........ you? Hoa: ............. eleven ............. .................... Minh: What’s ........... ........... ................... ? Hoa: It’s .................................................... --------------------------------------------------------------------Tiết 3. further practice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to understand the structures: Commands and Wh-questions. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. B.New lesson. 1. Warm up. 2.Prentation: 3.Practice: Ex5: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and Linh. 1. Hello, Thanh and Linh. How are you? 2. Bye. 10 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oh.Hi, Hoa. How are you? How old are you? We’re fine, thanks. We’re eleven years old. Fine, thanks. Goodbye. Ex6: Translate into English 1. Chào các bạn . Hôm nay các bạn có khoẻ không? 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? 3. Chào thầy Nam, chúng em chúc thầy một buổi sáng tốt lành. 4. Tên của anh là Trung và đây là chị Nga. 5. Chị 15 tuổi .Còn các em bao nhiêu tuổi ? 6. Con chào bố. Bố có khoẻ không? 7. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi. 8. Chị ơi, Chị bao nhiêu tuổi rồi. 9. Tên chị là Nga còn em tên gì? 10. Điện thoại nhà em số mấy? Dạ điện thoại nhà em là 039 857 862. Homework - Learn the theory by heart. - Redo all exercises or the left exercises. ____________________________________________________________________ Kiểm tra ngày 8/10/2015 Lê Thị Kim Nhung 11 Buổi 4/ planning:12/10/2015 Teaching: 20/10 Tiết 1 ARTICLES (a / an / the ) + QUESTIONS I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the articles. Review some Wh-questions. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6A…………………………… B.New lesson. 1. Warm up. - Brainstorm: Wh-questions 2.Prentation: Theory: 1. Articles: c¸i , chiÕc, con - a / an: indefinite articles,go with singular Noun.And stand before the N - an : Stands before 5 vowel symbols such as: u, e, o, a, i. - a: stands before the consonant symbols. - the: definite article Review : classroom vocabulary: * Dông cô häc tËp: pencil, ruler, bag, pen, eraser, book. * §å dïng trong líp: desk, board, waste basket, clock, window, door . * N¬i chèn: (to) live, classroom, house, street, city. * NghÒ nghiÖp: student , teacher. 2. Wh-questions: HỌC THUỘC LÒNG: Các từ hỏi đứng đầu câu gồm: What : cái gì (hỏi về công việc/ đồ vật/ hoạt đọng/ số ĐT/ địa chỉ…) Where : ở đâu (hỏi về nơi chốn) When : khi nào ( hỏi về thời điểm, thời gian khi nào) What time: mấy giờ (hỏi về giờ giấc) Who : ai (hỏi về người) Why : tại sao (hỏi về lý do) Which + danh từ: cái nào (chỉ sự lựa chọn) What color: màu sắc gì? How: như thế nào (hỏi về sức khỏe, phương tiện đi lại…) How many + DT số nhiều: có bao nhiêu (hỏi về số lượng) How much: giá bao nhiêu (hỏi về giá cả) 12 How often : có thường…(làm gì đó)không? How old: bao nhiêu tuổi? How far : bao xa (hỏi về khoảng cách) How long : bao lâu thời gian… a. Hái ®¸p vÒ tªn: What’s your name? My name’s ...................... b. Hái ®¸p vÒ tuæi: How old are you? I’m ........... years old. c. Hái ®¸p vÒ chç ë: Where do you live ? I live on / in / at .......... d. Hái ®¸p c¸i nµy/ c¸i kia, ngêi nµy/ ngêi kia. Is this / that your .......?Yes, this / that is my ........ e. Hái ®¸p ®©y / kia lµ c¸i g×. What is this/that? It / This / That is a/an ...... 3.Practice: Exercise 1 Match the answers to the questions: 1. How are you? A. There are four. 2. What’s his name? B. On Le Chan Street 3. How many chairs are there? C. N. G. A 4. What do they do? D. No this is my pen. 5. Where do you live? E. His name’s Hai 6. How old is your father? F. Fine, thank you. 7. Is that your pen? G. He’s forty years old. 8. How do you spell your name? H. They are doctors. 1+…., 2+…,3+…,4+…,5+…,6+…,7+……,8+…… Exercise 2: Fill in the blank with the suitable form of the verbs : am, is, are 1. May name …………. Minh 2. I ………….Nga 3. This ………….Mai 3. How ………….you? 5. I ………….fine, thanks. 6. We ………….fine,thank you 7. How old ………….you? 8. I ………….ten years old. Exercise 3: * Match the questions and the answer sentences about “name” and “old”: 1. Minh/12 -> What’s your name? - My name is Minh -> How old are you? – I’m twelve years old. 2. Luan/ 15 -> ………………………………………………… -> ………………………………………………… 3. Long/18 -> ………………………………………………… -> ………………………………………………… 4. Thu/20 -> ………………………………………………… -> ………………………………………………… * Change the following sentences into the questions , 1. This is my pen? -> Is this your pen? 2. This is my classmate -> ……………………….. 3. That is my house -> ……………………….. 4. This is my teacher -> ……………………….. 13 5. That is my school bag -> ……………………….. ----------------------------------------------------------------------------------------------Tiết 2. Practice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the articles. Review some Wh-questions. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. B.New lesson. 1. Warm up. 2.Prentation: 3.Practice: Ex1: Put a suitable article(a / an / the) where necessary. 1. This is ..........classroom. We are in ....... classroom. 2. There is .... board on ...... wall. ..... picture of ...uncle Ho is on .... wall. 3. There is ... old chair at .... table. 4. Mr Minh is ..... engineer and ..... his friend is ..... doctor. 5. That is .... eraser and this is ...... pen. 6. These are .... oranges and that is .... apple. 7. Is this .... umbrella ? 8. I live on ..... PDP street. He lives in .... city. Ex2: Make questions for underlined words. 1. We’re very well, thanks 2. I’m twelve yearsold. 3. My telephone number is 039 857 862 4. My name’s Nga. 5. We live on Nguyen Du Street. 6. I live in a house. 7. I live at 32 Ly Tu Trong Street. 8. H-o-a, Hoa 9. That is an eraser. 11. This is a book. ---------------------------------------------------------------Tiết 3. Further practice I./. Objectives - By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the articles. Review some Wh-questions. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. B.New lesson. 1. Warm up. 14 2.Prentation: 3.Practice: 2. Drill exercises Ex3: Make up question and answer using these words given below. 1. where / live / I / Vietnam 2. where / live / we / house. 3. where / live / I / City. 4. where / live / we / Hai Thuong Lan Ong Street. 5. where / live / I / 180 Xuan Dieu Street. 6. what / telephone number/ 1104 170 206. 7. what / mobi phone number / 1013396753 8. How / you / thirteen years old. 9. How / you / very well, thanks. 10. what / name / Hung. Ex4: Translate these sentences into Vietnamese. 1. B¹n sèng ë ®©u, Hai ? 2. M×nh sèng ë ®êng NguyÔn Du. Cßn c¸c b¹n sèng ë ®©u? 3. Chóng m×nh sèng ë Phêng B¾c Hµ, Thµnh phè Hµ TÜnh. 4. T«i sèng ë sè nhµ 112 §êng Xu©n DiÖu, Phêng B¾c Hµ. 5. C¸i g× ®©y? §ã lµ hßn tÈy 6. T«i sèng ë sè nhµ 80 Ngâ 8 §ưêng Phan §×nh Phïng, Thµnh Phè HT. 7. B¹n ®¸nh vÇn tªn cña b¹n nh thÕ nµo? 8. §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i cßn kia lµ chiÕc bót cña b¹n. 9. Kia cã ph¶i lµ c¸i bót ch× cña b¹n kh«ng? Kh«ng, kh«ng ph¶i. 11. §©y cã ph¶i lµ ng«i nhµ cña b¹n kh«ng? V©ng, ®óng vËy. 4.Consolidation: Retell the content of the lesson. 5. Homework - Redo all exercises or Do all exercises left. - Learn theory again. _____________________________________________________________________ Kiểm tra ngày 15/10/2015 Lê Thị Kim Nhung 15 Buổi 5/ planning: 19/10/15 Tiết 1. Date of teaching: 27/10 plural Nouns + Pronunciation I./. Objectives By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. - Skills: 4 skills - Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6A…………………………… B.New lesson. 1. Warm up: living room - Brainstorm: vocabulary 2. Presentation: A. Theory: 1. Plural nouns -Get Ss to learn how to write to read pronunciation “s” * General rulers: add ‘s’ after the N. - N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es”. Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo (máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi), grotto(hang), motto (khẩu hiệu) - Put ‘es’ after the N ended by : s /ss, ch , sh , x , z box – boxes, watch – watches, class – classes, ...trừ từ mượn của nước ngoài:stereos - The N ended by: f /fe -> ves knife – knives, shelf = shelves -> /vz/ - The Nouns ended by : y -> ies khi liền trước y là phụ âm , còn nguyên âm + y => ta chỉ + s -> story => stories, play => plays * Irregulal rulers: Must learn by heart - man – men, child – children, foot – feet...... * Pronunciation: /s/ = ts, ps, ks ; /iz/ = ses , ches ,shes , xes , ces , ges , zes /vz/ = ves ; /z/ =the left words * Review Vocabulary: change them into plural nouns - §å ®¹c trong nhµ: couch , armchair, lamp, telephone , bookshelf, television , stereo , bench. - NghÒ nghiÖp: doctor, nurse, engineer , teacher. - Thµnh viªn trong gia ®×nh: father, mother, brother, sister. - N¬i chèn: yard 3. Practice: ss read and make ex with those vocabularies Write the plural nouns: 1. desk -> ………….. 2. bookshelf -> ……… 3. window -> ……… 4. bench -> ……… 16 5. 6. 7. couch -> ……… student -> ……… clock -> ……… Tiết 2. practice I./. Objectives By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions. *Language content: 1.Vocab: review 2. Grammar: What are these / those? - They are ................... - These / Those are...... How many ........... are there in your ...........? There are / There is a / an ......................................... Who’s this / that? It / This / That is........... What does he/ she do? = What’s her / his job? He / She is a / an ......................... How old is he / she ? He / She is ............. years old. 3. Skills: listening, speaking, reading, writing 4. Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning, ex book.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. B.New lesson. 1. Warm up: 2. Presentation: a. Hái ®¸p xem ®©y/ kia lµ nh÷ng c¸i g× : What are these / those? - They are ................... - These / Those are...... b. Hái ®¸p xem cã bao nhiªu ngêi/ vËt: How many ........... are there in your ...........? There are / There is a / an ......................................... c. Hái ®¸p ngêi nµy/người kia: Who’s this / that? It / This / That is........... d. Hái ®¸p vÒ nghÒ nghiÖp: What does he/ she do? = What’s her / his job? He / She is a / an ......................... e. Hái vÒ tuæi cña ngêi kh¸c: How old is he / she ? He / She is ............. years old. 3. Practice: Ex1: Write the plural forms of nouns armchair , table , lamp , bag , couch house , eraser , window , stereo , class Ex2: Put the plural nouns from Ex1 into the correct column -/s/ -/z/ - / iz / ------------------------------------------------------------- 17 Tiết 3. further practice I./. Objectives By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions. 1.Vocab: review 2. Grammar: review 3. Skills: listening, speaking, reading, writing 4. Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning, ex book.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. B.New lesson. 1. Warm up: 2. Presentation: 3. Practice: Ex3: Write the questions from the following answers 1. I live in HCM City. 6. I am twelve years old. 2. My name’s David. 7. H – O – A 3. No. That’s my classroom. 8. It is an eraser. 4. Yes. This is my pen. 9. No. That is my teacher. 5. These are windows. 11. They’re counches. Ex4: Which one is different? 1. pen board desk teacher 2. ruler pencil pen student 3. classroom eraser pencil pen 4. class door window clock 5. schoolbag clock wastebasket 6. house school eraser classroom 7. wastebasket board desk city 8. two twenty thirteen nineteen 9. I we you my 11. am are is children EX5: Say the words with the correct stress. morning , evening , afternoon , window, pencil , teacher , ruler , student , eraser, table , telephone , armchair , television , bookshelf , stereo , engineer, family. Ex6: Write about you Hi. My name’s ......................... I’m a ........................... I’m .................. old. I live ................. There ..................... family.ect Ex6: Put a suitable preposition 1. Stand ............ 2. Sit ............................ 3. Come ............... 4. I live ..........a Street. 5. I live ............... a house . 6. I live ....... VN. 7. I live ..... Le Loi Street. 8. I live ........ 326 Tran Phu Street. 9. I live ..... HCMC. 11. What’s this ............. English? 4. Consolidation: Retell the content 5. Homework - Redo all exercises or Do all exercises left. - Learn theory again. ____________________________________________________________________ Kiểm tra ngày 22/10/2015 18 Lê Thị Kim Nhung Buổi 6/ planning: 26/10/15 Date of teaching: 3/11 Tiết 1. this / that is ... , these / those What time is it?.... I./. Objectives By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use this/that/these/ those and the time 1.Vocab: review 2. Grammar: What time is it? … These / Those are...... This / That is........... 3. Skills: listening, speaking, reading, writing 4. Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning, ex book.... III./. Procedures A.Class organization. - Greeting. - Checking attendance: 6A…………………………… B.New lesson. 1. Warm up: Chatting 2. Presentation:  Đại từ chỉ định “This, That”, “ These, Those”. - This (cái này): chỉ 1 sự vật, sự việc ở gần Ex: This is my teacher. - That (cái kia): chỉ 1 sự vật, sự việc ở xa. Ex: That is my mother. - These (hình thức số nhiều của this - những cái này): chỉ những vật ở gần. Ex: These are flowers. - Those (hình thức số nhiều của that - những cái kia): chỉ những vật ở xa. Ex: Those are lakes.  Hỏi cái này là gì, cái kia là gì: What is this? This is a pen. (It is a pen.) What is that? That is a ruler. (It ia a ruler.)  Hỏi những cái này là gì, những cái kia là gì: What are these? These are windows. (They are windows.) What are those? Those are trees. (They are trees.)  Hỏi đây là ai, kia là ai: Who is this? This is Huy. (He is Huy.) Who is that? That is Tuan. (He is Tuan.)  Hỏi những người này là ai, những người kia là ai: Who are these? They are Hoa and Nga. Who are those? They are Huan and Lam. 19  Hỏi đáp về số lượng (người, đồ vật): How many + noun (pl. n) + are there +…….? There is one. / There are + số lượng. Ex: How many students are there in your class? There are 30 students Activities Contents Exercise 1: Make the questions with “ What” 3. Practice: and answer with the given words: *. Activity 1 1.this/ desk - Explain the suggestions -> What is ( What’s this?) - Work in pair ->> It’s a desk - Asks Ss do excercises on the board 2. that/ eraser - Correct. 3. that/ window 4. those/ chairs 5. these/ rulers 6. those/ clocks *. Activity 2 Exercise 2: Make the questions with “ Who” - Explain the suggestions and answer with the given words: - Work in pair 1. that/ Mr.Hung - Asks Ss do excercises on the board -> Who’s that? - Correct. ->> That’s Mr.Hung 2. this/ my sister 3. that/ Miss Lan 4. that/ her classmate 5. this/ Peter Exercise 3: Make the questions about one’s *. Activity 3 name and old , then anwer the given words: - Explain the suggestions 1. Phong/ 12 - Ss do excercises -> What’s his name?- His name’s Phong - Share and compare -> How old is he?- He’s twelve years old - Asks Ss do excercises on the board 2. Peter/ 11 - Correct. 3. Minh/ 20 4. Production: - Remind Ss all the structures that they 4. Ba/ 17 5. Nga/ 34 have learnt and 6. Lien/ 81 Ss: copy and remember 5.Homework: ----------------------------------------------------------------------Tiết 2.Practice I./. Objectives By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use this/that/these/ those and the time 1.Vocab: review 2. Grammar: What time is it? These / Those are...... This / That is........... 3. Skills: listening, speaking, reading, writing 4. Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures 20 A.Class organization. B.New lesson. 1. Warm up: Chatting 2. Presentation: - Review: Days of the week : From Monday to Sunday and Subjects 2. Formation: 1. This / That / These / Those... a. This /That is (not) ............../ (a/an )+ N. b. Is this / that ...? Yes, it is / No, it isn’t. c. What is this / that? - It’s ... d. These / Those are (not)....... / Ns e. Are these / those ..........? Yes, they are / No, they are not f. What are these / those? – They are ..... 2. Ask and answer about the time. - What time is it ? = What’s the time? It’s .............. 3.Practice: Ex1: Write these time words in any ways as much as possibly 7.30 = , 8.15 = , 3.25 = , 9.45 = , 11.55 = , 6.05 = , 2.11 = Ex2: Change these sentences into plural sentences 1. This is an armchair. 6. I am a student. 2. It is a couch. 7. There is a lake near the house. 3. What is this? It’s a stereo. 4. What is that ? It’s a bookshelf. 5. That is an eraser. ..... Ex3: Complete the sentences with the correct form of the verbs from the list: get , have , go , wash , do , watch , play , be. 1. .......Our house in the city? 2. We don’t .... volley ball every afternoon. 3. ...... that your teacher? 4. These .... her students . 5. My brother ..... up at 5.45. 6. Doe she ....to school at 6.20? 7. He ...... his homework in the evenings. 8. Our family ..... television in the living room. 9. She ... lunch at 6 o’clock every afternoon. 10. Does Ba ...... the house work? – No, he ........not. --------------------------------------------------------------------------------Tiết 3. Further Practice I./. Objectives By the end of the lesson , Ss will be able to know again how to use this/that/these/ those and the time 1.Vocab: review 2. Grammar: What time is it? These / Those are...... This / That is........... 3. Skills: listening, speaking, reading, writing 4. Attitude: friendly, polite, respectful II./. Teaching aids. - Book, planning,.... III./. Procedures A.Class organization. B.New lesson. 1. Warm up: 2. Presentation: Job vocabulary
- Xem thêm -