Tài liệu Giáo án dạy hè lớp 4 lên lớp 5

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 155 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15842 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n «n tËp hÌ TuÇn 1 Thø ba ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2012 To¸n ¤n tËp vÒ sè tù nhiªn I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp vÒ: - §äc viÕt c¸c sè trong hÖ thËp ph©n. - D·y sè tù nhiªn vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña nã. - So s¸nh vµ xÕp thø tù c¸c sè tù nhiªn. - C¸c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, 3, 5, 9. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. æn ®Þnh tæ chøc B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: * HS lµm c¸c bµi tËp sau: +) Bµi tËp 1: ViÕt mçi sè sau thµnh tæng theo mÉu: MÉu: 2345 = 2000 + 300 + 40 + 5. 13 579; 20 468 ; 45 037 ; 39 405 ; 68 040 ; 50 006. +) Bµi tËp 2: ViÕt sè hoÆc ch÷ thÝch hîp vµo chç chÊm: a) Sè gåm 11 chôc vµ 11 ®¬n vÞ. - ViÕt sè: .......................................... - §äc sè: .......................................... b) Sè gåm 23 tr¨m vµ 45 ®¬n vÞ. - ViÕt sè: .......................................... - §äc sè: .......................................... +) Bµi tËp 3: ViÕt: a) Sè lín nhÊt cã 10 ch÷ sè. b) Sè lín nhÊt cã 10 ch÷ sè kh¸c nhau. c) Sè bÐ nhÊt cã 10 ch÷ sè. d) Sè bÐ nhÊt cã 10 ch÷ sè kh¸c nhau. +) Bµi tËp 4: a) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín: 111 234 ; 121 111 ; 99 375 ; 89 753 ; 9 999 ; 12 345. b) ViÕt c¸c sè sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ: 89 897 ; 98 798 ; 678 954 ; 459 876 ; 59 876. +) Bµi tËp 5: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç trèng: a) Trong c¸c sè: 475 ; 340 ; 785 ; 106 ; 335 ; 1 760 ; 5 147. - C¸c sè chia hÕt cho 5 lµ: ..................................... - C¸c sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5 lµ: ......................... - C¸c sè chia hÕt cho 5 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 2 lµ: ......................... b) Trong c¸c sè 741; 567 ; 656 ; 3 249 ; 4 986 ; 5 133 ; 9 234. - C¸c sè chia hÕt cho 3 lµ: ..................................... - C¸c sè chia hÕt cho c¶ 3 vµ 9 lµ: ......................... - C¸c sè chia hÕt cho 3 nh­ng kh«ng chia hÕt cho 9 lµ: ......................... * GV chÊm vµ ch÷a bµi cho HS. C. Cñng cè, dÆn dß: - HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc võa «n. - DÆn HS «n bµi vµ lµm bµi trong: ¤n tËp hÌ. _________________________________________ To¸n ¤n tËp: PhÐp céng sè tù nhiªn I. Môc tiªu: Gióp HS: - ¤n tËp vÒ phÐp céng sè tù nhiªn: C¸ch lµm tÝnh, tÝnh chÊt phÐp céng, t×m sè h¹ng ch­a biÕt trong phÐp céng..., gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò - Nªu c¸c b­íc thùc hiÖn phÐp céng. - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H ­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 21 567 + 43 897 6 792 + 240 854 9 761 + 56 973 50 505 + 950 909 975 032 + 87 321 150 287 + 950 995 - GVgäi häc sinh lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm b¶ng con. - GV ch÷a bµi vµ cñng cè c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh. + Bµi 2: T×m x, biÕt: a) x + 327 = 98 765 b) x + 435 = 467 + 108 c) 98 653 + x = 21 564 + 78 650 - GVgäi HS lªn b¶ng lµm. - HS lµm vµo vë. - GV ch÷a bµi. + Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: a) 2009 + 3901 + 1991 + 1099 b) 51980 + 19699 + 10301 + 18020 c) 2035 + 1728 + 2965 d) 1234 + 5678 + 766 + 322 + Bµi 4: Mét x· cã 16745 ng­êi. Sau mét n¨m sè d©n t¨ng thªm 89 ng­êi. Sau mét n¨m n÷a sè d©n l¹i t¨ng thªm 88 ng­êi. Hái: a) Sau 2 n¨m sè d©n cña x· ®ã t¨ng thªm bao nhiªu ng­êi? b) Sau 2 n¨m sè d©n cña x· ®ã cã bao nhiªu ng­êi? - GV chÊm vµ ch÷a mét sè bµi lµm cña HS. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS - ¤n bµi vµ chuÈn bÞ cho bµi sau. ___________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp vÒ danh tõ I. Môc tiªu: - Gióp HS «n tËp ®Ó n¾m v÷ng kh¸i niÖm vÒ danh tõ. - NhËn biÕt ®­îc danh tõ trong c©u, biÕt ®Æt c©u víi danh tõ. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - Danh tõ lµ g×? Danh tõ ®ù¬c chia lµm mÊy lo¹i? T×m c¸c danh tõ. - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV kÕt luËn. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: +) Bµi 1: T×m c¸c danh tõ cã trong ®o¹n v¨n sau: Trong nh÷ng n¨m ®i ®¸nh giÆc, nçi nhí ®Êt ®ai, nhµ cöa, ruéng v­ên thØnh tho¶ng l¹i ch¸y lªn trong lßng anh. §ã lµ nh÷ng buæi tr­a Tr­êng S¬n v¾ng lÆng, bçng vang lªn mét tiÕng gµ g¸y, nh÷ng buæi hµnh qu©n bÊt chît gÆp mét ®µn bß rõng nhën nh¬ gÆm cá. Nh÷ng lóc Êy lßng anh l¹i cån cµo, xao xuyÕn. (NguyÔn Kh¶i- T×nh quª h­¬ng) +) Bµi 2 : T×m vµ ghi l¹i 6 danh tõ chØ kh¸i niÖm trong 4 c©u v¨n sau: a) ¢m m­u cña bän c­íp ®· bÞ ph¸ tan. b) H×nh ¶nh mÑ lu«n ë trong t©m trÝ em. c) Lßng em trµn ngËp niÒm h¹nh phóc. d) Chóng ta ph¶i v­ît qua mäi khã kh¨n. +) Bµi 3: §Æt c©u víi c¸c danh tõ chØ kh¸i niÖm võa t×m ®­îc ë bµi tËp 2. - GV h­íng dÉn HS ch÷a bµi. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ lµ bµi tËp vÒ nhµ. Thø t­ ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2012 TËp lµm v¨n ¤n tËp: V¨n kÓ chuyÖn I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. ¤n tËp, cñng cè c¸c kÜ n¨ng lËp dµn ý cho 1 bµi v¨n kÓ chuyÖn. N¾m v÷ng cÊu t¹o cña bµi v¨n kÓ chuyÖn. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A. Bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS «n tËp a) HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n kÓ chuyÖn. + Cã mÊy c¸ch më bµi? §ã lµ nh÷ng c¸ch nµo? + Cã mÊy c¸ch kÕt bµi? §ã lµ nh÷ng c¸ch nµo? b) LËp dµn bµi sau: KÓ chuyÖn vÒ mét ­íc m¬ ®Ñp cña em hoÆc cña b¹n bÌ, ng­êi th©n. - HS lËp dµn bµi. - HS tr×nh bµy dµn ý tr­íc líp. - HS kh¸c cïng GV nhËn xÐt, bæ sung. C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS hoµn thiÖn bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau kiÓm tra viÕt. ___________________________________ TËp ®äc §äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi : Lõa ®éi lèt s­ tö I. Môc ®Ých, yªu cÇu §äc vµ hiÓu bµi ®äc Lõa ®éi lèt s­ tö, c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh sèng ®éng, biÕt miªu t¶ mét sè h×nh ¶nh trong bµi. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: A. æn ®Þnh tæ chøc B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng thuéc chñ ®iÓm “M¨ng mäc th¼ng”. 3. Bµi tËp: §äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi “ Lõa ®éi lèt s­ tö” - Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp ®äc thÇm bµi ®äc. - HS ®äc bµi tr­íc líp. - HS cïng HS kh¸c nhËn xÐt. - HS ®äc kÜ tõng c©u hái vµ tr¶ lêi. - Mét vµi HS ph¸t biÓu ý kiÕn. - HS lµm bµi vµo vë «n tËp hÌ (T12) C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS chuÈn bÞ lµm bµi sau. ____________________________________ To¸n ¤n tËp: phÐp trõ sè tù nhiªn I. Môc tiªu: Gióp HS: - ¤n tËp vÒ phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn: C¸ch lµm tÝnh, tÝnh chÊt, c¸ch t×m sè bÞ trõ vµ sè trõ ..., gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò - Nªu c¸c b­íc thùc hiÖn phÐp trõ, tÝnh chÊt cña phÐp trõ sè tù nhiªn. - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H ­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 32 987- 9 899 92485 - 37068 17 654 - 15 856 17453 - 599 100 354 - 76 439 8920 - 1437 + Bµi 2: T×m x, biÕt: a) x - 1007 = 2583 b) x - 435 = 467 + 967 c) 98 653 - x = 21 564 - 879 + Bµi 3: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: 213 + 367 - 267 - 33 15 - 14 + 13 - 12 + 11 - 10 + 9 - 8 + Bµi 4: Th¸ng 12 n¨m 1999 sè d©n cña Hoa Kú lµ 273 300 000 ng­êi, sè d©n cña Ên §é lµ 989 200 000 ng­êi. Hái sè d©n cña Ên §é nhiÒu h¬n sè d©n cña Hoa Kú lµ bao nhiªu ng­êi? - GV chÊm vµ ch÷a mét sè bµi lµm cña HS. C. Cñng cè, dÆn dß - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ chuÈn bÞ cho bµi sau. ____________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2012 To¸n ¤n tËp : PhÐp nh©n sè tù nhiªn I. Môc tiªu: Gióp HS: - ¤n tËp vÒ phÐp nh©n sè tù nhiªn: C¸ch lµm tÝnh, tÝnh chÊt ..., gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. - ¤n tËp vÒ c¸ch nh©n nhÈm mét sè cã hai ch÷ sè víi 11. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò - Nªu c¸c b­íc thùc hiÖn phÐp nh©n. - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H ­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: a) 254  300 b) 4250 x 57 785  62 398 x 105 803  126 1376 x 340 + Bµi 2: T×m X X x 30 = 2340 X x 35 = 1736 - 161 + Bµi 3: Mçi c¸i bót gi¸ 1500®ång, mçi quyÓn vë gi¸ 5500®ång. Hái nÕu mua 24 c¸i bót vµ 18 quyÓn vë th× hÕt tÊt c¶ bao nhiªu tiÒn? - GV chÊm vµ ch÷a mét sè bµi lµm cña HS. C. Cñng cè, dÆn dß - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ lµm bµi 2 trong «n tËp hÌ. ________________________ To¸n ¤n tËp : phÐp chia sè tù nhiªn I. Môc tiªu: Gióp HS: - ¤n tËp vÒ phÐp chia c¸c sè tù nhiªn: C¸ch lµm tÝnh, tÝnh chÊt, mèi quan hÖ gi÷a phÐp chia, ..., gi¶i c¸c bµi to¸n cã liªn quan. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò - Nªu c¸c b­íc thùc hiÖn phÐp nh©n, phÐp chia. - HS tr¶ lêi, GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 67494: 7 42789 : 5 359361 : 9 + Bµi 2: TÝnh 855 : 45 579 : 36 9009 : 33 + Bµi 3: 4725 : 15 4674 : 82 4935 : 49 35136 : 18 18408 : 52 17826 : 48 - GV chÊm vµ ch÷a mét sè bµi lµm cña HS. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ lµm bµi 2 trong «n tËp. _____________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp vÒ ®éng tõ I. Môc tiªu: - Gióp HS «n tËp ®Ó n¾m v÷ng kh¸i niÖm vÒ ®éng tõ. - NhËn biÕt ®­îc ®éng tõ trong c©u, biÕt ®Æt c©u víi ®éng tõ. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - §éng tõ lµ g×? Cho vÝ dô. - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV kÕt luËn. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: +) Bµi 1: G¹ch d­íi c¸c ®éng tõ cã trong c©u v¨n sau: “ Ng­¬i h·y ®Õn s«ng P¸c - t«n, nhóng m×nh vµo dßng n­íc, phÐp mÇu sÏ biÕn mÊt vµ nhµ ng­¬i sÏ röa s¹ch ®­îc lßng tham.” +) Bµi 2: §iÒn ®éng tõ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó cho biÕt c¸c viÖc lµm cña b¸c n«ng d©n. .... ®Ëp, .... bê, .... n­íc, ....h¹n, ...m¹, ....lóa, ... thãc, ....g¹o. +) Bµi 3: Nh÷ng tõ “®·” nµo sau ®©y kh«ng chØ thêi gian qu¸ khø? a) Trêi ®· sang xu©n. b) Giê nµy sang n¨m em ®· häc hÕt ch­¬ng tr×nh líp 5. c) Líp em ®· chÊm døt hiÖn t­îng ®i häc muén. d) Em ®· ®Õn Hµ Néi tõ n¨m häc líp 1. +) Bµi 4: Chän tõ trong ngoÆc ®¬n ®iÒn vµo chç trèng: C¬n gi«ng C¬n gi«ng ... ( bçng/ ®·/ s¾p) cuén gi÷a lµng Bê ao lë gèc c©y bµng .... ( ®Òu/ cïng/ còng) nghiªng Qu¶ bµng chÕt ... ( ch­a/ ch¼ng/ kh«ng) chÞu ch×m Ao con mµ sãng næi lªn b¹c ®Çu. ( TrÇn §¨ng Khoa) - GV h­íng dÉn ch÷a bµi cho HS. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - Häc bµi vµ lµm bµi vÒ nhµ. ____________________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 2012 ChÝnh t¶ Nghe - viÕt: hoµng h«n trªn s«ng h­¬ng I. Môc ®Ých,yªu cÇu: - Nghe viÕt ®óng tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ bµi Hoµng h«n trªn s«ng H­¬ng. - HÖ thèng ho¸ c¸c quy t¾c viÕt hoa tªn riªng. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò: - 1 HS nh¾c l¹i quy t¾c chÝnh t¶ khi viÕt hoa tªn riªng. B. Bµi míi: 1. H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶: - GV ®äc 1 l­ît bµi chÝnh t¶ trong SGK. - Gi¶i nghÜa tõ khã. - HS ®äc thÇm l¹i bµi chÝnh t¶, chó ý nh÷ng tõ khã. - GV l­u ý c¸ch tr×nh bµy. - GV ®äc HS viÕt. - GV ®äc HS so¸t - GV nhËn xÐt chung. 2. H­íng dÉn HS lËp b¶ng tæng kÕt quy t¾c viÕt hoa tªn riªng. - HS nªu quy t¾c viÕt hoa tªn riªng. - GV chèt l¹i vµ ghi hÖ thèng trªn b¶ng líp. C. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt th¸i ®é cña HS trong tiÕt häc. - Lµm bµi tËp chÝnh t¶ trong s¸ch «n tËp hÌ (T 13,14). _______________________________________ TËp lµm v¨n ¤n tËp v¨n kÓ chuyÖn ( KiÓm tra viÕt) I. Môc ®Ých, yªu cÇu: 1. ¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n kÓ chuyÖn. 2. LuyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi v¨n kÓ chuyÖn. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc 2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp. Mét HS ®äc ®Ò bµi vµ gîi ý cña bµi v¨n kÓ chuyÖn( T88- SGK TV4, tËp1). 3. HS lµm bµi. - GV theo dâi, kiÓm tra HS lµm viÖc. - H­íng dÉn HS häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay. - GV ®äc nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n cã ý riªng, s¸ng t¹o cña HS. - HS trao ®æi, th¶o luËn ®Ó t×m ra c¸i hay, c¸i ®óng häc cña ®o¹n v¨n, bµi v¨n. C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt chung vÒ tiÕt häc. - DÆn mét sè HS viÕt bµi ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ söa ch÷a, hoµn chØnh bµi lµm cña m×nh. _____________________________________ To¸n ¤n tËp: PhÐp nh©n vµ phÐp chia I. Môc tiªu: - Gióp HS cñng cè kÜ n¨ng thùc hiÖn phÐp nh©n vµ phÐp chia cho sè cã 3 ch÷ sè. - RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n cho HS. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. ¤n tËp vÒ phÐp nh©n vµ phÐp chia. - GV h­íng dÉn HS nhí l¹i c¸ch thùc hiÖn phÐp chia cho sè cã 3 ch÷ sè. 3. Thùc hµnh: + Bµi 1: TÝnh: 1944 : 162 2120 : 424 1935 : 354 6420: 321 9810 :495 7128 : 264 + Bµi 2: TÝnh 1995 x 253 + 8910 : 495 8700 : 25 : 4 H­íng dÉn HS lµm thªm mét sè bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa líp 4. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ. _____________________________________________________________ TuÇn 2 Thø hai ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2012 to¸n ¤n tËp vÒ ph©n sè I. Môc tiªu: - Cñng cè vÒ ®äc, viÕt, rót gän, quy ®ång mÉu sè, so s¸nh c¸c ph©n sè. - Cñng cè tiÕp vÒ kh¸i niÖm ph©n sè, tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè vµ vËn dông trong quy ®ång mÉu sè ®Ó so s¸nh c¸c ph©n sè cã mÉu sè kh¸c nhau. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A . ¤n lý thuyÕt - Nªu kh¸i niÖm vÒ ph©n sè. - Nªu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè. B. H­íng dÉn HS lµm bµi. +) Bµi 1: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng: Ph©n sè Tö sè mÉu sè 5 9 6 7 5 10 5 17 21 17 17 21 +) Bµi 2: a) ViÕt th­¬ng cña mçi phÐp chia sau d­íi d¹ng ph©n sè: 7:9 5:7 8 : 11 17 : 31 b) ViÕt mçi sè tù nhiªn d­íi d¹ng ph©n sè cã mÉu sè b»ng 1: 8; 17; 21; 65. 7 6 112 39 ; ; ; . 35 8 140 65 4 3 1 2 5 7 +) Bµi 4: Quy ®ång mÉu sè c¸c ph©n sè sau: vµ ; vµ ; vµ 9 5 7 21 6 8 +) Bµi 3: Rót gän c¸c ph©n sè sau: - GV chÊm ch÷a bµi cho HS. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ chuÈn bÞ cho bµi sau. ____________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp vÒ tÝnh tõ I. Môc tiªu: - Gióp HS «n tËp ®Ó n¾m v÷ng kh¸i niÖm vÒ tÝnh tõ. - NhËn biÕt ®­îc tÝnh tõ trong c©u, biÕt ®Æt c©u víi tÝnh tõ. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - TÝnh tõ lµ g×? Cho vÝ dô. - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV kÕt luËn. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: +) Bµi 1: T×m it nhÊt 5 tÝnh tõ miªu t¶ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, ... cña sù vËt, ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i cã trong ®o¹n v¨n sau: Lóc bÊy giê giã b¾t ®Çu thæi rao rao nghe m¸t m¸t. Con chã s¨n ®· phãng xuèng thuyÒn, ®øng sau l¸i ngãc mâm lªn nh×n trêi. Cha con «ng cô b¸n r¾n võa kÞp khiªng hai chiÕc giá xuèng thuyÒn th× c¬n gi«ng ïn ïn thèc tíi. M©y ë ®©u tõ d­êi rõng xa, lóc n·y cßn kh«ng tr«ng thÊy, giê ®· ®ïn lªn ®en s× nh­ nói, bao trïm gÇn kÝn kh¾p bÇu trêi. Tõng t¶ng m©y khãi ®en lµ lµ h¹ thÊp xuèng mÆt kªnh lµm tèi sÇm nh÷ng ngän sãng ®ang b¾t ®Çu gµo thÐt, chåm chåm tung bät tr¾ng xo¸. Tõng ®µn cß bay vïn vôt theo m©y, ngöa mÆt tr«ng theo gÇn nh­ kh«ng kÞp. ( §oµn Giái) +) Bµi 2 : §äc ®o¹n v¨n sau: Mét tr­a n¾ng Chóng t«i khëi hµnh vµo kho¶ng mét giê. Lóc ®ã c¸i n¾ng còng ®ang tét ®é gay g¾t. Trªn cao, mÆt trêi kh«ng cßn ®Ó mét ai nh×n lªn, c¸i vÇng löa ®á rùc cña nã ®æ xuèng m¾t ng­êi ta c¬ man nh÷ng bã kim s¸ng chãi. Kh«ng nh÷ng thÕ, nÕu ng­êi ta ng­íc m¾t lªn cßn ph¶i chÞu mét søc c¶n trë ghª gím n÷a lµ kh«ng trung. Kh«ng trung bao la. Kh«ng trung chãt vãt. N¾ng nÐn l¹i thµnh nh÷ng t¶ng vµng dµy, nÆng, bèc khãi cuån cuén, chØ chê ng­êi ta chíp m¾t mét c¸i lµ sËp xuèng. ( Nguyªn Hång) a) G¹ch d­íi tÝnh tõ cã trong ®o¹n v¨n. b) §äc l¹i ®o¹n v¨n vµ c¸c tÝnh tõ võa t×m ®­îc. + Trong sè c¸c tÝnh tõ ®ã, nh÷ng tÝnh tõ nµo cã thÓ kÕt hîp víi c¸c tõ chØ møc ®é nh­ rÊt, qu¸, l¾m. + §Æt c©u víi nh÷ng côm tõ ®ã. - GV h­íng dÉn HS ch÷a bµi. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ lµ bµi tËp vÒ nhµ. ____________________________________________________________________ Thø ba ngµy 17 th¸ng 7 n¨m 2012 TËp lµm v¨n ¤n tËp: V¨n t¶ ®å vËt I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. ¤n tËp, cñng cè c¸c kÜ n¨ng lËp dµn ý cho 1 bµi v¨n t¶ ®å vËt. N¾m v÷ng cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ®å vËt. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A. Bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GVnªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: a) HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ®å vËt. + Cã mÊy kiÓu më bµi? §ã lµ nh÷ng kiÓu nµo? + Cã mÊy kiÓu kÕt bµi? §ã lµ nh÷ng kiÓu nµo? b) LËp dµn bµi sau: H·y t¶ chiÕc ¸o mµ em th­êng mÆc ®Õn tr­êng. - HS lËp dµn bµi. - HS tr×nh bµy dµn ý tr­íc líp. - HS kh¸c cïng GV nhËn xÐt, bæ sung. C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS hoµn thiÖn bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau kiÓm tra viÕt. _____________________________________ TËp ®äc §äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi : Ng­êi n«ng d©n trång c©y dÎ I. Môc ®Ých, yªu cÇu §äc vµ hiÓu bµi ®äc Ng­êi n«ng d©n trång c©y dÎ, c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh sèng ®éng, biÕt miªu t¶ mét sè h×nh ¶nh trong bµi. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: A. æn ®Þnh tæ chøc B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng thuéc chñ ®iÓm “ Cã trÝ th× nªn” . 3. Bµi tËp : §äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi Ng­êi n«ng d©n trång c©y dÎ - Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp ®äc thÇm bµi ®äc - HS ®äc bµi tr­íc líp. - HS cïng HS kh¸c nhËn xÐt. - HS ®äc kÜ tõng c©u hái vµ tr¶ lêi. - Mét vµi HS ph¸t biÓu ý kiÕn. - HS lµm bµi vµo vë «n tËp hÌ ( T29) C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS chuÈn bÞ lµm bµi sau. ______________________________________ Thø t­ ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2012 To¸n ¤n tËp phÐp céng, phÐp trõ ph©n sè I. Môc tiªu - Gióp HS cñng cè c¸c kü n¨ng thùc hiÖn phÐp céng vµ phÐp trõ hai ph©n sè. - VËn dông kiÕn thøc ®Ó lµm c¸c bµi tËp cã liªn quan. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò: Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bai lªn b¶ng. 2. ¤n tËp vÒ phÐp céng vµ phÐp trõ hai ph©n sè. - GV h­íng dÉn HS nhí l¹i ®Ó nªu ®­îc c¸ch thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ hai ph©n sè cã cïng mÉu sè vµ hai ph©n sè cã mÉu sè kh¸c nhau. - GV nªn gióp HS tù nªu nhËn xÐt chung vÒ c¸ch thùc hiÖn phÐp céng , phÐp trõ hai ph©n sè. 3. Thùc hµnh: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1: TÝnh: a) 2 1 3 5 5 3 4  ;  ;  ;8  3 5 5 6 12 4 9 b) 3 1 8 5 21 6 19  ;  ;  ;8  4 2 19 19 5 11 7 + Bµi 2: T×m x biÕt: x 1 1 12 1 7  ;  x  1;  x  9 3 5 7 8 - GV h­íng dÉn thªm mét sè bµi tËp vÒ céng trõ ph©n sè ®Ó HS lµm cho th¹o - GV h­íng dÉn HS ch÷a bµi. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ. ______________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp vÒ c©u I. Môc tiªu: - Gióp HS «n tËp ®Ó n¾m v÷ng c¸c lo¹i c©u ®· häc. - VËn dông ®Ó lµm tè c¸c bµi tËp cã liªn quan. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - Cã mÊy lo¹i c©u? §ã lµ nh÷ng lo¹i c©u nµo? - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. GV kÕt luËn. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: +) Bµi 1: G¹ch d­íi c¸c tõ nghi vÊn trong c¸c c©u hái d­íi ®©y: a) Con ®· vÒ ®Êy µ? b) Em ®· lµm bµi tËp ch­a? c) Cã ph¶i em lµ ng­êi t«i ®· gÆp kh«ng? d) Ngµy mai líp m×nh cã thÓ dôc µ? +) Bµi 2: GhÐp nh÷ng danh tõ chØ ng­êi víi hµnh ®éng phï hîp ®Ó t¹o thµnh c©u kÓ Ai lµm g×? a) n«ng d©n, ng­ d©n, c¶nh s¸t, b¸c sÜ, tµi xÕ, phi c«ng, nghÖ sÜ. b) l¸i xe, l¸i m¸y bay, biÓu diÔn, gi÷ trËt tù, ®¸nh c¸, cµy ruéng, kh¸m bÖnh. +) Bµi 3: G¹ch d­íi c¸c c©u kÓ Ai thÕ nµo? cã trong ®o¹n v¨n sau ®©y: C©y ®a ngh×n n¨m ®· g¾n liÒn víi thêi th¬ Êu cña chóng t«i. §ã lµ mét toµ cæ kÝnh h¬n lµ mét th©n c©y. ChÝn, m­êi ®øa bÐ chóng t«i b¾t tay nhau «m kh«ng xuÓ. Cµnh c©y lín h¬n cét ®×nh. Ngän chãt vãt gi÷a trêi xanh. RÔ c©y næi lªn mÆt ®Êt thµnh nh÷ng h×nh thï qu¸i l¹, nh­ nh÷ng con r¾n hæ mang giËn d÷. Trong vßm l¸, giã chiÒu gÈy lªn nh÷ng ®iÖu nh¹c li k× t­ëng chõng nh­ cã ai ®ang c­êi nãi. ( NguyÔn Kh¾c ViÖn) +) Bµi 4: H·y chuyÓn c¸c c©u sau thµnh c©u khiÕn: a) Nam ®äc s¸ch. b) LËp ngoan ngo·n. c) MÑ mua b¸nh. +) Bµi 5: ChuyÓn c¸c c©u kÓ sau thµnh c©u c¶m: a) Nói Hång LÜnh rÊt ®Ñp. b) B«ng hoa nµy rÊt l¹. c) Nh÷ng chiÕn sÜ Êy rÊt dòng c¶m. d) Nh÷ng b«ng cóc vµng nh­ n¾ng thu. - GV h­íng dÉn ch÷a bµi cho HS. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - Häc bµi vµ lµm bµi vÒ nhµ. ____________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2012 ChÝnh t¶ Nghe - viÕt: chiÒu tèi I. Môc ®Ých,yªu cÇu: - Nghe viÕt ®óng tr×nh bµy ®óng bµi chÝnh t¶ bµi ChiÒu tèi II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶ - GV ®äc 1 l­ît bµi chÝnh t¶ trong SGK. - HS ®äc thÇm l¹i bµi chÝnh t¶, chó ý nh÷ng tõ khã. - GV l­u ý c¸ch tr×nh bµy. - GV ®äc HS viÕt. - GV ®äc HS so¸t - ChÊm ch÷a tõ 7-10 bµi, - GV nhËn xÐt chung. 2. Lµm bµi tËp chÝnh t¶ trong s¸ch «n tËp hÌ( T 31, 32). C. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt th¸i ®é cña HS trong tiÕt häc. _______________________________________ TËp lµm v¨n ¤n tËp v¨n t¶ ®å vËt ( KiÓm tra viÕt) §Ò bµi: H·y t¶ chiÕc ¸o mµ em th­êng mÆc ®Õn tr­êng. I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. ¤n luyÖn, cñng cè kÜ n¨ng lËp dµn ý cña bµi v¨n t¶ ®å vËt. 2. LuyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy bµi v¨n t¶ ®å vËt. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. B. D¹y bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc 2. H­íng dÉn HS luyÖn tËp. - HS xem l¹i dµn bµi t¶ chiÕc ¸o ®· lËp trong tiÕt tr­íc. 3. HS lµm bµi. - GV theo dâi, kiÓm tra HS lµm viÖc. - H­íng dÉn HS häc tËp nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n hay. - GV ®äc nh÷ng ®o¹n v¨n, bµi v¨n cã ý riªng, s¸ng t¹o cña HS. - HS trao ®æi, th¶o luËn ®Ó t×m ra c¸i hay, c¸i ®óng häc cña ®o¹n v¨n, bµi v¨n. C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt chung vÒ tiÕt häc. - DÆn mét sè HS viÕt bµi ch­a ®¹t yªu cÇu vÒ nhµ söa ch÷a, hoµn chØnh bµi lµm cña m×nh. _____________________________________ TuÇn 3 Thø hai ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2012 To¸n ¤n tËp D¹NG TO¸N §IÓN H×NH ( TiÕt 1 + 2) I. Môc tiªu: - Cñng cè cho HS c¸ch gi¶i d¹ng to¸n t×m 2 sè khi biÕt tæng vµ tû sè cña 2 sè ®ã. - H­íng dÉn HS gi¶i c¸c bµi to¸n thuéc d¹ng trªn. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu A. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: Nªu c¸ch gi¶i d¹ng to¸n tæng - tû. - B­íc 1: §äc ®Ò x¸c ®Þnh ®©u lµ tæng; ®©u lµ tû; ®©u lµ 2 sè cÇn t×m. - B­íc 2 vÏ s¬ ®å. - B­íc 3 t×m tæng sè phÇn b»ng nhau. - B­íc 4 t×m gi¸ trÞ mét phÇn. - B­íc 5 t×m 2 sè cÇn t×m. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. 1 Bµi 1: Mét líp häc cã 32 HS, sè HS n÷ b»ng sè HS nam. T×m sè HS Nam vµ sè HS n÷? 3 2 Bµi 2: Mét s©n vËn ®éng cã nöa chu vi lµ 200 m. ChiÒu réng b»ng chiÒu dµi. TÝnh diÖn 3 tÝch s©n vËn ®éng ®ã. 1 Bµi 3: Trong v­ên cã 64 c©y cam vµ chanh. Sè c©y cam b»ng sè c©y chanh. T×m sè c©y 3 mçi lo¹i 3 Bµi 4: Mét s©n vËn ®éng h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 400m, chiÒu dµi b»ng chiÒu réng. 2 TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña s©n vËn ®éng * GV h­íng dÉn thªm mét sè bµi tËp ®Ó kh¾c s©u kiÕn thøc cho HS. * GV chÊm vµ ch÷a bµi cho HS. C. Cñng cè, dÆn dß - HS nh¾c l¹i c¸c kiÕn thøc võa «n. - DÆn HS «n bµi vµ lµm bµi trong: ¤n tËp hÌ. _________________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp : Tr¹ng ng÷ I. Môc tiªu: - Gióp HS «n tËp ®Ó n¾m v÷ng t¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn, tr¹ng ng÷ chØ thêi gian trong c©u. - NhËn diÖn ®­îc tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn, tr¹ng ng÷ chØ thêi gian; thªm ®­îc tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn, tr¹ng ng÷ chØ thêi gian cho c©u. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp: - HS lµm c¸c bµi tËp sau: +) Bµi 1: G¹ch ch©n d­íi c¸c tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cã trong nh÷ng c©u sau: a) Sau bøc mµn ®¸, ®­êng dèc nh­ mét c¸i cÇu thang n»m gi÷a hai bê ®¸ gÇn nhau. b) ë gi÷a nh÷ng c¸nh rõng nh­ thÕ nµy, trêi tèi khi nµo ®¸m trÎ m¶i ch¬i kh«ng kÞp biÕt. c) Trªn ®Çu, t¸n l¸ ken dµy khÝt, ong bay vï vï. d) Ngò s¾c, ë HuÕ, mäc hoang ®Çy vÖ ®­êng. +) Bµi 2 : Thªm c¸c tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho nh÷ng c©u sau: a) ......., nh÷ng chiÕc thuyÒn ®ang xu«i theo dßng n­íc. b) ......., c¸c b¹n häc sinh ®ang ch¨m chó nghe c« gi¸o gi¶ng bµi. c) ......., lµng xãm sÇm uÊt, c©y cèi xanh r×. +) Bµi 3: C¸c c©u d­íi ®©y chØ míi cã tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn. Em h·y thªm nh÷ng bé phËn c©u cÇn thiÕt ®Ó hoµn chØnh nh÷ng c©u Êy: a) Däc theo bê ®ª, ................................. b) Ngoµi s©n, ......................................... c) Trong v­ên, ....................................... d) Däc theo ®­êng phè, ......................... +) Bµi 4: G¹ch ch©n c¸c tr¹ng ng÷ chØ thêi gian trong c¸c ®o¹n v¨n sau: a) S¸ng h«m sau, lóc gµ võa g¸y te te, H­ng §¹o V­¬ng ®· trë dËy. Sau khi d­ît l¹i bµi quyÒn truyÒn thèng cña dßng hä, «ng ra th¨m v­ên thuèc. §©y lµ thãi quen cña «ng. Tr­íc mçi lÇn ®i ®©u xa, dï véi mÊy «ng còng ®¶o qua khu v­ên thuèc quý. ( Lª V©n) b) Mét ngµy, råi hai ngµy, Bå N«ng mÑ vÉn ch­a nhÊc c¸nh lªn ®­îc. Mµ, ngoµi kia, trêi cø hÇm hËp nh­ nung. Kh«ng thÓ ®uæi theo ®µn ®­îc n÷a. Tõ buæi Êy, Bå N«ng con hÕt d¾t mÑ t×m n¬i m¸t mÎ, l¹i mß mÉm t×m kiÕm måi. §ªm ®ªm, khi ngän giã hiu hiu, chó Bå N«ng nhá bÐ mét th©n mét m×nh ra ®ång xóc tÐp, xóc c¸. (Phong Thu) +) Bµi 5: Thªm tr¹ng ng÷ trong ngoÆc vµo chç trèng thÝch hîp ®Ó ®o¹n v¨n ®­îc m¹ch l¹c: Nhí l¾m, n¬i nµy, nh÷ng con ng­êi ë ®©y. ......, ta cói chµo tÊt c¶. Tõ biÖt T©n Yªn, nói ®åi vµ b¹ch ®µn. ¤i, ta rêi xa m¸i nhµ Êm cóng cßn ph¶ng phÊt khãi h­¬ng nµy. ....., sÏ cã biÕt bao thay ®æi. Ta cã ®­îc trë vÒ th¨m l¹i gèc chÌ xanh cña bµ, th¨m luü tre, th¨m ®åi b¹ch ®µn? ....., sÏ kh¸c nhiÒu vµ cuéc ®êi ch¾c ®Ñp, ch¾c th¬ gÊp béi. ( Tr¹ng ng÷: s¸ng h«m sau, tèi h«m ®ã, lóc ®ã) - GV h­íng dÉn HS ch÷a bµi. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - ¤n bµi vµ lµ bµi tËp vÒ nhµ. Thø ba ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2012 TËp ®äc §äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi : Kh¸ch ®i ®­êng vµ c©y ng« I. Môc ®Ých, yªu cÇu §äc vµ hiÓu bµi ®äc Kh¸ch ®i ®­êng vµ c©y ng«, c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña nh÷ng chi tiÕt, h×nh ¶nh sèng ®éng, biÕt miªu t¶ mét sè h×nh ¶nh trong bµi. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu: A. æn ®Þnh tæ chøc B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng thuéc chñ ®iÓm “ T×nh yªu vµ cuéc sèng” . 3. Bµi tËp : §äc vµ tr¶ lêi c©u hái bµi Kh¸ch ®i ®­êng vµ ccay ng«. - Mét HS ®äc yªu cÇu cña bµi. - C¶ líp ®äc thÇm bµi ®äc - HS ®äc bµi tr­íc líp. - HS cïng HS kh¸c nhËn xÐt. - HS ®äc kÜ tõng c©u hái vµ tr¶ lêi. - Mét vµi HS ph¸t biÓu ý kiÕn. - HS lµm bµi vµo vë «n tËp hÌ ( T47) C. Cñng cè, dÆn dß - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS chuÈn bÞ lµm bµi sau. ______________________________________ TËp lµm v¨n ¤n tËp: V¨n t¶ c©y cèi I. Môc ®Ých, yªu cÇu 1. ¤n tËp, cñng cè c¸c kÜ n¨ng lËp dµn ý cho 1 bµi v¨n t¶ c©y cèi. N¾m v÷ng cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c©y cèi. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A. Bµi cò: - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS. B. Bµi míi 1. Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc ®Ých, yªu cÇu cña tiÕt häc. 2. H­íng dÉn HS «n tËp a) HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: + Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ c©y cèi. + Cã mÊy kiÓu më bµi? §ã lµ nh÷ng kiÓu nµo? + Cã mÊy kiÓu kÕt bµi? §ã lµ nh÷ng kiÓu nµo? b) LËp dµn bµi sau: H·y t¶ mét c©y hoa mµ em thÝch. - HS lËp dµn bµi. - HS tr×nh bµy dµn ý tr­íc líp. - HS kh¸c cïng GV nhËn xÐt, bæ sung. C. Cñng cè, dÆn dß: - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS hoµn thiÖn bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau kiÓm tra viÕt. _______________________________ To¸n ¤N TËP VÒ D¹NG TO¸N §IÓN H×NH ( t×m 2 sè khi biÕt hiÖu vµ tû sè cña 2 sè ®ã) I. Môc tiªu: Gióp HS rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n: T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp. * Cñng cè kiÕn thøc cho HS: - Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n : T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã. - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, GV kÕt luËn chung. * HS lµm c¸c bµi tËp sau: 8 +) Bµi 1: HiÖu cña 2 sè lµ 33. Sè thø nhÊt b»ng sè thø 2. T×m 2 sè ®ã 5 7 +) Bµi 2: Mét líp häc cã b¹n nam nhiÒu h¬n b¹n n÷ lµ 4 em. Sè b¹n n÷ b»ng sè b¹n nam. 9 Hái líp häc ®ã cã bao nhiªu b¹n n÷, bao nhiªu b¹n nam * GV chÊm ch÷a bµi cho HS vµ h­íng dÉ thªm mét sè bµi tËp ®Ó cñng cè. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS - ¤n bµi vµ chuÈn bÞ cho bµi sau. ________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2012 to¸n «n c¸c d¹nG to¸n ®iÓn h×nh ( d¹ng rót vÒ ®¬n vÞ) ( tiÕt 1 + 2) I/ Yªu cÇu: Gióp HS rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n: Rót vÒ ®¬n vÞ. RÌn kü n¨ng tinh to¸n cho HS. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp. * Cñng cè kiÕn thøc cho HS: - Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n rót vÒ ®¬n vÞ - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, GV kÕt luËn chung. * HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1 Mua 4 hép s÷a hÕt 14 .000 ®. Hái mua 20 hép s÷a nh­ thÕ th× hÕt bao nhiªu tiÒn? + Bµi 2: Mua mét t¸ kh¨n mÆt hÕt 96 ngh×n ®ång. Muèi mua 6 c¸i kh¨n mÆt nh­ vËy th× hÕt bao nhiªu tiÒn? + Bµi 3: May 15 bé quÇn ¸o hÕt 45 m v¶i. Hái may 30 bé quÇn cïng lo¹i th× hÕt bao nhiªu m v¶i + Bµi 4: Cø 5 « t« chë ®­îc 15 tÊn hµng ? ®oµn xe cã 30 « t« th× chë ®­îc bao nhiªu tÊn hµng? - GV h­íng dÉn HS ch÷a bµi. vµ lµm thªm mét sè bµi ®Ó kh¾c s©u kiÕn thøc C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ. ______________________________________ I. Môc tiªu Gióp HS rÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi to¸n: T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò: - Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi vµ ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 2. H­íng dÉn HS «n tËp. * Cñng cè kiÕn thøc cho HS: - Nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n : T×m hai sè khi biÕt hiÖu vµ tØ sè cña hai sè ®ã. - HS tr¶ lêi, HS kh¸c nhËn xÐt, GV kÕt luËn chung. * HS lµm c¸c bµi tËp sau: + Bµi 1: Líp 5A cã sè b¹n g¸i b»ng 3 sè b¹n trai. BiÕt r»ng sè b¹n g¸i Ýt h¬n sè b¹n trai lµ 4 4 b¹n. Hái líp 5 A cã bao nhiªu b¹n g¸i, bao nhiªu b¹n trai? + Bµi 2: Kho A cã nhiÒu h¬n kho B 175 tÊn thãc. NÕu xuÊt ®i 25 tÊn thãc ë kho B th× sè thãc ë kho A gÊp 3 lÇn sè thãc ë kho B. Hái mçi kho chøa bao nhiªu tÊn thãc? + Bµi 3: NÒn cña mét héi tr­êng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 8m vµ chiÒu 3 réng b»ng chiÒu dµi. Ng­êi ta l¸t nÒn héi tr­êng b»ng g¹ch men, mçi mÐt vu«ng g¹ch gi¸ 350 5 000®ång. TÝnh sè tiÒn mua g¹ch men ®Ó l¸t kÝn nÒn nhµ ®ã. - GV h­íng dÉn HS ch÷a bµi. C. Cñng cè, dÆn dß: - Kh¾c s©u kiÕn thøc võa «n cho HS. - Häc bµi vµ lµm bµi tËp vÒ nhµ. ______________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n tËp : Tr¹ng ng÷ (TiÕp theo) I. Môc tiªu: - Gióp HS «n tËp ®Ó n¾m v÷ng t¸c dông vµ ®Æc ®iÓm cña tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n, tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých vµ tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn trong c©u. - NhËn diÖn ®­îc tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n, tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých vµ tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn; thªm ®­îc tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n, tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých vµ tr¹ng ng÷ chØ ph­¬ng tiÖn cho c©u. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: A. KiÓm tra bµi cò:
- Xem thêm -