Tài liệu Giáo án dạy hè lớp 3 lên lớp 4

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1080 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

TuÇn 2 Thø hai ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2010 TiÕng ViÖt ChÝnh t¶ ( Ph©n biÖt tr/ch) Bµi viÕt M­a I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Häc sinh viÕt ®óng bµi chÝnh t¶ vµ ph©n biÖt ®­îc nh÷ng tiÕng viÕt b»ng phô ©m ®Çu lµ tr/Ch. -Häc sinh lµm ®óng bµi tËp so s¸nh ph©n biÖt tr/ch. -Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë. II.ChuÈn bÞ -Vë, b¶ng con. Sæ tay chÝnh t¶. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra bµi cò: Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng ®Æt c©u theo mÉu Ai lµ g×? 3.Bµi míi: *Giíi thiÖu: *H­íng dÉn ph©n biÖt ch/tr +Gi¸o viªn giíi thiÖu cho HS mét sè quy t¾c viÕt víi ch/tr. -Tõ chØ quan hÖ th©n thuéc trong gia ®×nh viÕt víi ch: cha, chó, ch¸u , ch¾t… -Tõ chØ ®å dïng trong gia ®×nh viÕt víi ch: c¸i ch¹n, c¸i châng, c¸i chai, c¸i ch¨n, c¸i chµy… Ngo¹i lÖ: c¸i tr¸p. -ViÕt b»ng tr víi tõ ®ång nghÜa viÕt b»ng gi : trai- giai, gi¶-tr¶ ,giêi-trêi… -ch th­êng kÕt hîp sau nã víi oa, oµ, oe, uª lo¾t cho¾t. -ch l¸y víi phô ©m ®øng tr­íc hoÆc sau.trõ 4 tr­êng hîp: träc lèc, trôi lôi, trãt lät… -Tõ H¸n ViÖt cã dÊu nÆng vµ dÊu huyÒn ®Òu ®i víi tr… *VËn dông lµm bµi tËp: Bµi 1:§iÒn vµo chç trèng ch/tr a)chÎ hay trÎ: …l¹t ; ….trung, ….con, ….cñi b)cha hay tra: …mÑ, …h¹t,….hái,….«ng. Häc sinh lµm bµi, ch÷a bµi, gi¸o viªn chèt bµi lµm ®óng. Bµi 2: ĐiÒn vµo chç trãng ch hay tr: -…e giµ m¨ng mäc -….a…..uyÒn con nèi -….ªn kÝnh d­íi nh­êng -….Ýn bá lµm m­êi. …ã….eo mÌo ®Ëy -Vông ….Ìo khÐo trèng *Häc sinh lµm bµi ch÷a bµi nh­ bµi tËp 1. 4.Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c l¹i kh¸i qu¸t kiÕn thøc c¬ b¶n. -NhËn xÐt tiÕt häc. -VÒ häc bµi vµ «n l¹i quy t¾c viÕt víi ch, tr. _______________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u NghÖ thuËt so s¸nh I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Häc sinh n¾m d­îc, nhí l¹i c¸c c¸ch so s¸nh. -VËn dông lµm c¸c bµi tËp cs liªn quan. Gi¸o dôc häc sinh yªu thÝch tiÕng ViÖt. II.§å dïng d¹y häc: -HÖ thèng bµi tËp -Nh¸p vë. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2Bµi cò 3. Bµi míi: *H­íng dÉn häc sinh «n tËp: Bµi 1: T×m nh÷ng sù vËt ®­îc so s¸nh víi nhau trong c¸c c©u d­íi ®©y. C¸c sù vËt nµy(trong tõng cÆp so s¸nh) cã ®iÓm g× gièng nhau? a)S­¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Sù vËt ®­îc so s¸nh: s­¬ng-kh¨n Nh­ mét chiÕc kh¨n b«ng Gièng: tr¾ng –xèp b)Tr¨ng ¬i tõ ®©u ®Õn *Sù vËt: tr¨ng-m¾t c¸ Hay tõ biÓn xanh diÖu k× Gièng nhau: trßn Tr¨ng trßn nh­ m¾t c¸ Ch¼ng bao giê chíp mi. c)Bµ em ë lµng quª *L­ng-dÊu hái L­ng cßng nh­ dÊu hái Gièng nhau:Cã h×nh ®­êng cong Bµi 2: Chän tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng hoµn chØnh h×nh ¶nh so s¸nh vÒ c©y bµng trong tõng c©u d­íi ®©y: a)Mïa xu©n l¸ bµng míi n¶y trong nh­… b)Nh÷ng chiÕc l¸ bµng mïa ®«ng ®á nh­….. c)T¸n l¸ bµng xoÌ ra gièng…. d)Cµnh bµng trôi l¸ tr«ng nh­…… -Häc sinh lµm vµo vë. -Mét sè häc sinh tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. -Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt. -Gi¸o viªn khen nh÷ng häc sinh so s¸nh hay. Bµi 3: ViÕt l¹i c¸c c©u v¨n sau sao cho sinh ®éng, gîi c¶m b»ng c¸ch sö dông c¸c h×nh ¶nh so s¸nh. a)MÆt trêi míi mäc ®á èi. b)Con s«ng quª em quanh co uãn khóc. c)mÆt biÓn ph¼ng lÆng mªnh m«ng. d)TiÕng m­a r¬i Çm Çm x¸o ®éng c¶ mét vïng quª yªn b×nh. -Gi¸o viªn chÊm ch÷a bµi. 4.Cñng cè dÆn dß: -NhËn xÐt giê. -VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp vë bµi tËpTiÕng ViÖt. ___________________________________________________________________________ Th­ ba ngµy 13 th¸ng 7 n¨m 2010 To¸n ¤n vÒ ®o ®é dµi, ®o khèi l­îng, gi¶i to¸n vÒ nhiÒu h¬n Ýt h¬n. I.Môc tiªu: - Häc sinh «n l¹i mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi, khèi l­îng ®· häc. Nhí l¹i c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n. - VËn dông lµm nhanh chÝnh x¸c c¸c bµi tËp liªn quan. II.§å ®ïng d¹y häc: -HÖ thèng bµi tËp. -Nh¸p, vë. III. c¸c hoËt ®éng d¹y häc. 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.KiÓm tra bµi cò. -Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng viÕt kÝ hiÖu ®Ò-ca-mÐt, hÐc –t«- mÐt 1dam=…m 1hm=…m 1hm=…dam 3.bµi míi *H­íng dÉn lµm bµi tËp Bµi 1:ViÕt sè thÝch hîp vaß chç trèng: 4dam =….m 6 dam=….m 8dam=…m 1km=…hm =….dam =….m 3km=….hm=….dam=….m 7km=…hm =…dam=….m 5dam=….m 9km=…hm=…dam=…m Hai ®¬n vÞ liÒn kÒ nhau h¬n kÐm nhau bao nhiªu lÇn? Bµi 2 ViÕt vµo chç chÊm: 1km=…m 6m=….dm 7hm=…..m 4m=….cm 5dam=…m 9m=…mm Nªu c¸ch ®æi tõ ®¬n vÞ lín ra ®¬n vÞ nhá. Bµi 3: ®æi c¸c ®¬n vÞ sau; 4m 3dm =….dm 5m 5cm =…cm 9m 7cm =…cm Bµi 4 ViÕt sè thÝch hîp; 7 dm=…cm 8dm=….mm 6cm=…mm 8dm 7cm =…cm 6 dm 8mm =…mm 7cm 6mm=…mm 1kg =…g 5kg =….g 3kg=…g 7kg=…g Bµi 5: TÊm v¶i ®á dµi 32 m. TÊ v¶i tr¾ng dµi h¬n tÊm v¶i ®á lµ 7 m. Hái hai tÊm v¶i dµi dµi bao nhiªu mÐt? -H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. -Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë. -1 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi. -GV vµ c¶ líp nhËn xÐt. Bµi 6: Anh c©n nÆng 36 kg vµ nÆng h¬n em 7 kg. Hái em nÆng bao nhiªu kg? Bµi 7: Em cao 125 cm.Em thÊp h¬n anh 23 cm. Hái anh cao bao nhiªu cm? Yªu cÇu häc sinh lµm hai bµi tËp trªn vµo vë. GV thu chÊm vµ ch÷a bµi. 4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Nh¾cÕn thøc «n tËp. NhËn xÐt tiÕt häc. Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi 1:Xe to chë ®­îc 950 kg xi m¨ng vµ chë ®­îc nhiÒu h¬n xe nhá 250kg xi m¨ng. Hái c¶ hai xe chë ®­îc bao nhiªu kg xi m¨ng? Bµi 2: Mét quÇy hµng h«m qua b¸n ®­îc 183m v¶i vµ b¸n Ýt h¬n h«m nay 15m. Hái c¶ hai hom quÇy hµng b¸n ®­îc bao nhiªu mÐt v¶i? ___________________________________________________________________________ Thø t­ ngµy 14 th¸ng 7 nam 2010 TËp lµm v¨n Nãi viÕt vÒ gia ®×nh I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Gióp häc sinh n¾m ®­îc c¸ch nãi, viÕt vÒ ng­êi th©n trong gia ®×nh vµ nh÷ng viÖc lµm cña m×nh khi ch¨m sãc ng­êi th©n. -VËn dông viÕt thµnh th¹o bµi v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n. -Gi¸o dôc häc sinh t×nh c¶m yªu quý g¾n bã víu gia ®×nh. II. §å ®ïng d¹y häc Nh¸p vë. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2.Bµi cò: Nªu t¸c dông cña nghÖ thuËt so s¸nh trong TÕng ViÖt. 3.Bµi míi: *H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp: Bµi 1:Em h·y giíi thiÖu vÒ mät ng­êi th©n trong gia ®×nh em. -Gi¸o viªn chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng. -Häc sinh ®äc ®Ò bµi vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu cña ®Ò bµi. +Khi giíi thiÖu vÒ ng­êi th©n trong gia ®×nh gåm nh÷ng ai? +§Ò bµi yªu cÇu giíi thiÖu mÊy ng­êi. +ĐÇu tiªn giíi thiÖu g×? +TiÕp theo giíi thiÖu g×? +Cuèi cïng nªu ®­îc g×? -Gi¸o viªn ghi gîi ý lªn b¶ng. -Yªu cÇu häc sinh nãi miÖng tõng phÇn theo gîi ý. *Cho häc sinh dùa vµo nh÷ng diÒu võa nãi viÕt l¹i thµnh bµi v¨n. -Gäi nhiÒu häc sinh ®äc tr­íc líp. -GV vµ häc sinh nhËn xÐt ch÷a vµ cho ®iÓm nh÷ng häc sinh viÕt bµi tèt. Bµi 2: Em h·y kÓ l¹i viÖc ch¨m sãc ng­êi th©n cña gia ®×nh em bÞ èm. -C¸c b­íc tiÕn hµnh nh­ bµi 1. *Gîi ý: -Em ®· ch¨m sãc ai bÞ èm? -Em ®· lµm g× ®Ó ch¨m sãc ng­êi th©n bÞ èm? -KÕt qu¶ viÖc ch¨m sãc cña em nh­ thÕ nµo? -Em cã suy nghÜ g× khi ng­êi th©n bÞ èm? *GV chÊm ®iÓm ch÷a bµi cho häc sinh. -NhËn xÐt khen nh÷ng häc sinh cã bµi viÕt tãt. -Gäi 1 vµi häc sinh cã bµi viÕt tèt ®äc bµi tr­íc líp. 4.Cñng cè dÆn dß; Nh¾c l¹i néi dung bµi «n. -NhËn xÐt giê häc. -ViÕtl¹i bµi 2 cho hay h¬n. __________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp : Sè ®o thêi gian. LuyÖn gi¶i to¸n vÒ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. I.Môc tiªu: -Gióp häc sinh cñng cè vÒ ®¬n vÞ ®o thêi gian ngµy, th¸ng, n¨m, giê, phót. -LuyÖn tËp c¸ch gi¶i bµi to¸n vÌ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. -Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc tù gi¸c häc bµi. II.§å ®ïng d¹y häc:HÖ thèng bµi tËp, nh¸p. III.C¸c h¹ot ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra: ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. 3.Bµi míi *H­íng dÉn häc sinh «n tËp: Bµi 1(H­íng dÉn häc sinh tr¶ lêi miÖng) a)N¨m mµ th¸ng 2 cã 29 ngµy gäi lµ n¨m g×? b)Theo d­¬ng lÞch cø mÊy n¨m cã mét n¨m nhuËn? Bµi 2: MiÖng -Gi¸o viªn chÐp ®Ò bµi lªn b¶ng, häc sinh ®äc vµ suy nghÜ. -Gäi häc sinh ®äc kÕt qu¶. a)N¨m 2004 lµ n¨m nhuËn hái n¨m nhuËn liÒn sau n¨m 2004 lµ n¨m nµo? b)Hång nãi: ‘N¨m mµ cã hai ch÷ sè cuèi cïng cña n¨m ®ã lËp thµnh sè cã hai ch÷ sè chia hÕt cho 4 th× ®ã lµ n¨m nhuËn. Hång nãi Cã ®óng kh«ng? Bµi 3:Ghi nh÷ng th¸ng cã sè ngµy: 30 ngµy,31 ngµy, 29 hoÆc 28 ngµy. -Häc sinh lµm vµo vë. -Ba häc sinh lªn b¶ng lµm. Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt. Bµi 4: Th«ng th­êng mét ng­êi mçi n¨m cã 1 lÇn kØ niÖm sinh nhËt riªng b¹n HuyÒn than r»ng cø bèn n¨m míi cã mét lÇn kØ niÖm sinh nhËt .VËy b¹n HuyÒn sinh vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? *TiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ bµi 3. Bµi 5: MÑ mang ra chî b¸n 45 qu¶ trøng. Mét ng­êi mua 1/5 sè trøng ®ã. Hái ng­êi ®ã ®· mua bao nhiªu qu¶ trøng? *Häc sinh lµm vµo vë. -1häc sinh lªn b¶ng lµm .Häc sinh vµ gi¸o viªn nhËn xÐt. Bµi 6: Líp 4A cã 39 ng­êi trong ®ã cã 1/3 em lµ häc sinh nam. Hái líp 4A cã bao nhiªu häc sinh nam? Bao nhiªu häc sinh n÷? -Häc sinh lµm bµi vµo vë.Gi¸o viªn chÊm ch÷a bµi chèt kÕt qu¶ ®óng. 4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Nh¾c l¹i néi dung «n tËp. -NhËn xÐt tiÕt häc. -Bµi tËp vÒ nhµ: Mét ®éi tuyÓn ®i thi häc sinh giái. Trong ®ã cã 1/6 em ®¹t gi¶i m«n toans, 1/3 häc sinh ®¹t gi¶i m«n TiÕng viÖt. Hái cã bao nhiªu em ®¹t gi¶i m«n To¸n/ TuÇn 3 Thø hai ngµy19 th¸ng 7 n¨m 2010 ChÝnh t¶ Ph©n biÖt l/n I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Gióp häc sinh nghe viÕt ®óng chÝnh t¶ bµi Thµnh Cæ Loa. -VËn dông lµm ®óng bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biÖt. l/n -Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë. II.§å dïng d¹y häc: -Tµi liÖu tham kh¶o. TiÕng viÖt n©ng cao líp 3. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.Bµi cò: KiÓm tra viÕt v¨n ë nhµ cña häc sinh. 3.bµi míi *H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶. -GV ®äc bµi viÕt cho häc sinh nghe -Bµi v¨n miªu t¶ g×? -GV ®äc bµi cho häc sinh viÕt. -chÊm mét sè bµi. -Ch÷a lçi chung trªn b¶ng *H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp chÝnh t¶: Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ ghi ë cét bªn tr¸i. TiÕng Tõ ng÷ No M:no nª, …. Lo Néi Léi Häc sinh lµm vµo vë. -Häc sinh b¸o c¸o kÕt qu¶ sau khi ®· t×m tõ. Bµi 2: ®iÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau l hay n ….Õm mËt n»m gai Tèi …öa t¾t ®Ìn ….¨ng nhÆt chÆt bÞ …ªn th¸c xuèng ghÒnh ….iÖu c¬m g¾p m¾m Non xanh …­íc biÕc …­íc s«i….öa báng Lät sµng xuèng…ia -Gäi 2 häc sinh lªn b¶ng lµm. GV nhËn xÐt chèt bµi lµm ®óng. 4.Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung bµi häc -NhËn xÐt giê häc. Nh÷ng em ch÷ ch­a ®Ñp vÒ nmhµ luyÖn ch÷. _________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u. ¤n tËp vÒ tõ chØ tr¹ng th¸i. C©u kiÓu Ai lµm g×? I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Häc sinh nhí l¹i c¸c tõ chØ ho¹t ®éng tr¹ng th¸i. -¤n l¹i cÊu tróc kiÓu c©u Ai lµm g×? -VËn dông lµm ®óng c¸c bµi tËp cã liªn quan. -Ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh. II.§å dïng: HÖ thèng bµi tËp. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1.æn ®Þnh 2.KiÓm tra: Hai em lªn b¶ng ®Æt c©u theo kiÓu Ai lµ g×? 3.Bµi míi: *H­íng dÉn häc sinh «n tËp: Bµi 1: §äc ®o¹n v¨n sau( Bµi 2-SBTNCTV/87) -Gi¸o viªn chÐp ®o¹n ®ã lªn b¶ng . a) T×m c¸c tõ chØ ho¹t ®éng. b)t×m c¸c tõ chØ tr¹ng th¸i. c)T×m thªm mét sè tõ chØ ho¹t ®éng ,tr¹ng th¸i mµ em biÕt. +Häc sinh t×m tõ vµ ph¸t biÓu. +GV chèt l¹i ý ®óng: a)ng¾t, dÊu, nhñ thÇm, ®Ó ý, khuyªn, ch¹y, khoe, xem, dÉn, ®Õn, v¹ch , t×m. b)quªn , muèn, ngñ, ch¨m chó, nÝn thë, thøc. c)ho¹t ®éng: ®i , nh¶y, bß, câng, khiªng vavs,… tõ chØ tr¹ng th¸i: bußn b·, lo ©u, hy väng, sung s­íng, håi hép, phÊn khëi, Bµi 2: ®Æt c©u víi mét tõ chØ ho¹t ®éng, mét tõ chØ tr¹ng th¸i, t×m ®­îc ë bµi 1. -Häc sinh lµm vµo vë. 2 häc sinh lªn b¶ng lµm. -GV vµ häc sinh nhËn xÐt chèt l¹i c©u ®óng. Bµi 3: §äc ®o¹n v¨n sau: (Bµi tËp 1-SBTTV3 NC-t91) Gi¸o viªn chÐp ®o¹n ®ã lªn b¶ng: a) C¸c tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng cuÈ con ong lµ? b) Nh÷ng tõ nµy cho thÊy con ong lµ con vËt nh­ thÕ nµo? Häc sinh lµm miÖng. -GV chèt l¹i tõ ®óng: a)l­ít , dõng, ng­íc ®Çu, nhón, nh¶y, gi¬, vèt, bay, ®Ëu,ra kh¾p(m¶nh v­ên) ®i däc, ®i ngang, sôc s¹o, t×m kiÕm. b)Con ong lµ con vËt nhanh nhÑn, lanh lîi, th«ng minh. Bµi 4: Nèi tõ ng÷ ë cét A víi cét b ®Ó t¹o thµnh c©u Ai lµm g×? A B §¸m häc trß ngñ kh× trªn l­ng mÑ §µn sÕu ho¶ng sî bá ch¹y C¸c em bÐ ®ang s¶i c¸nh trªn cao. Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë -1 em lªn b¶ng lµm. -GV vµ häc sinh nhËn xÐt chèt bµi lµm ®óng. b)C¸c c©u trªn ®· nèi hoµn chØnh kh¸c c©u Ai lµ g× ë chç nµo? -GVchèt lêi gi¶i ®óng; + C¸c c©u trªn kh¸c kiÓu c©u Ai lµ g× ë chç: -VÒ cÊu t¹o: Hai m« h×nh kh¸c nhau Ai lµm g×? Ai-lµ g×? -VÒ t¸c dông: kiÓu c©u Ai lµm g× nªu ho¹t ®éng cña ng­êi, vËt. KiÓu c©u Ai lµ g×? dïng ®Ó giíi thiÖu, nhËn xÐt. Bµi 5 G¹ch d­íi bé phËn c©u tr¶ lêi c©u hái: “Lµm g×?” trong c©u sau: Chó c¸ heo nµy ®· cøu sèng mét phi c«ng. BÐ kÑp l¹i tãc th¶ èng quÇn lÊy c¸i nãn cña m¸ ®éi lªn ®Çu. B¸c ®Ó hä ch¸u c¸i kho b¸u Êy vµo mét c¸i lß nung. -Häc sinh lµm vµo vë. -ChÊm ch­a bµi. Bµi 6: §Æt c©u hái cho bé phËn cßn l¹i( kh«ng g¹ch d­íi trong c¸c c©u trªn) 1………………….. 2…………………. 3………………. 4.Cñngcã dÆn dß: -Nh¸c l¹i kiÕn thøc võa häc. NhËn xÐt giê häc. VÒ nhµ lµm bµi tËp: Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n kÓ vÒ tæ em trùc nhËt líp, trong ®ã cã c©u Ai lµm g×?ViÕt xong g¹ch d­íi c¸c c©u kiÓu c©u Ai lµm g×? __________________________________________________________________________ Thø ba ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp vÒ tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng, nhËn d¹ng, vÏ h×nh thªm ®o¹n th¼nh t¹o h×nh I.Môc tiªu: -Gióp häc sinh «n tËp vÒ tÝnh chu vi h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt. -«n tËp vÒ nhËn d¹ng h×nh tam gi¸c, vu«ng, ch÷ nhËt, ®Õm h×nh, vÏ thªm ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc 1 sè h×nh cho tr­íc. -RÌn tÝnh cÈn thËn trong khi lµm bµi vµ ãc t­ëng t­îng h×nh. II.§å dïng: Th­íc kÎ, nh¸p. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.æn ®Þnh. 2.KiÓm tra bµi cò: 1 häc sinh lªn lµm bµi tËp vÒ nhµ. GVvµ häc sinh nhËn xÐt cho ®iÓm. 3.Bµi míi: *H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: a)Nãi r»ng: “H×nh ch÷ nhËt cã bèn c¹nh b»ng nhau lµ h×nh vu«ng”. C©u nãi ®ã ®óng hay sai? T¹i sao? b)Nãi r»ng: “H×nh vu«ng còng lµ mét h×nh ch÷ nhËt”. C©u nãi ®ã ®óng hay sai ? T¹i sao? c)Chu vi mét h×nh ch÷ nhËt gÊp bèn lÇn chiÒu dµi. h·y so s¸nh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt nµy. d)Chu vi mét h×nh ch÷ nhËt gÊp 6 lÇn chiÒu réng. H·y so s¸nh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt nµy. Bµi 2: C¹nh cña mét h×nh vu«ng b»ng 17 dm. t×m chu vi chu vi h×nh ch÷ nhËt biÕt chiÒu dµi cña nã gÊp 3 lÇn chiÒu réng, chiÒu réng cña nã b»ng c¹nh cña h×nh vu«ng. Bµi 3; Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 3 dm. nÕu chiÒu dµi gÊp lªn 4 lÇn, chiÒu réng kh«ng ®æi th× chiÒu dµi míi h¬n chiÒu réng 24 dm. T×m chu vi h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. Bµi 4 Chu vi mét h×nh ch÷ nhËt b»ng 18 dm. NÕu t¨ng chiÒu dµi lªn 5 lÇn chiÒu réng khong thay ®æi th× chiÒu dµi míi h¬n chiÒu réng 39dm. T×m ®é dµi mçi c¹nh h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. Bµi 5: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu rénh kÐm chiÒu dµi 3 cm. NÕu gi÷ nguyªn chiÒu réng, t¨ng chiÒu dµi 4 lÇn th× ®­îc mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 64cm. T×m ®é dµi mçi c¹nh h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. Bµi6 a)Trong h×nh vÏ bªn cã bao nhiªu: -H×nh vu«ng? -H×nh tam gi¸c? b)Trong h×nh bªn cã bao nhiªu tam gi¸c?Bao nhiªu tø gi¸c? M N P R O c)H×nh bªn cã bao nhiªu h×nh tø gi¸c? ®äc tªn c¸c h×nh tø gi¸c ®ã. A M D B N C d)H×nh bªn cã bao nhiªu h×nh tam gi¸c? e)KÎ thªm mét ®­êng th¼ng MN ë h×nh bªn ®Ó cã ba h×nh tø gi¸c, rong ®ã cã mét h×nh vu«ng. T×m chu vi c¸c tø gi¸c võa t×m ®­îc. B 35cm C 32cm A 55cm D *Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp trªn. *Häc sinh tù lµm c¸c bµi tËp trªn d­íi sù gîi ý cña giaã viªn. *LÇn l­ît tõng häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy bµi trªn b¶ng. *Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÕt bµi lµm cña häc sinh. *Gi¸o viªn cho ®iÓm nh÷ng häc sinh cã bµi lµm tèt. 4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Nh¾c l¹i néi dung «n tËp. -NhËn xÐt tiÕt häc. VÒ lµm l¹i c¸ bµi tËp ch­a lµm ®óng. __________________________________________________________________________ Thø t­ ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2010 TËp lµm v¨n LuyÖn nãi vÒ nÕp sèng v¨n minh I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Gióp häc sinh nhËn biÕt ®­îc nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n minh. -Häc sinh nãi vµ viÕt ®­îc nh÷ng viÖc ®· lµm thÓ hiÖn nÕp sèng v¨n minh. -RÌn häc sinh viÕt v¨n cã nhiÒu h×nh ¶nh vµ ch©n thùc. II.§å dïng: Vë, nh¸p. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Bµi cò: KiÓm tra bµi lµm ë nhµ. 2.Bµi míi: Gióp häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: *§Ò 1: Em h·y kÓ ¹i mét chuyÖn vui cã ®Ò tµi vÒ nÕp sèng v¨n minh. *Yªu cÇu häc sinh lµm miÖng, häc sinh kÓ trong nhãm råi kÓ truíc líp. -Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt. *§Ò 2: Em h·y cïng c¸c b¹n so¹n ra mét v¨n b¶n ghi l¹i nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh cña líp em vÒ mét trong nh÷ng c¸c néi dung sau: -Gi÷ trËt tù vÖ sinh tr­êng líp. -B¶o ®¶m trËt tù, an toµn khi ®i xe buýt. -Gi÷ kØ luËt trong giê nghØ tr­a. *Gîi ý: Quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m trËt tù, an toµn khi ®i xe buýt. +Nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn. +Nh÷ng diÒu nªn. +H×nh thøc kØ luËt, khen th­ëng. Em lµm t­¬ng tù víi néi dung: -Gi÷ trËt tù vÖ sinh tr­êng líp. -Gi÷ kØ luËt trong giê nghØ tr­a. *Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë. -Nèi tiÕp häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy. -Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt, cho ®iÓm. *§Ò 3: ViÕt mét ®o¹n v­n ng¾n cã néi dung h­íng dÉn mét em nhá qua ®­êng, ë trong r¹p chiÕu phim, ®i ch¬i v­ên hoa, c«ng viªn. *Gîi ý: Em cÇn h­íng dÉn c¸c em nhá c¸c ý sau: -Nh÷ng ®iÒu cÇn lµm. -Nh÷ng ®iÒu kh«ng nªn lµm. -NÕu cã thÓ nªu nh÷ng g× x¶y ra khi kh«ng thùc hiÖn ®iÒu ®ã. *Yªu cÇu häc sinh lµm bµi vµo vë. -Thu chÊm bµi. -Gi¸o viªn nh¹n xÐt. IV. Cñng cè dÆn dß: -Nªu néi dung chÝnh cña bµi. -NhËn xÐt tiÕt häc. -VÒ häc bµi vµ lµm l¹i nh÷ng bµi ch­a ®¹t yeu cÇu. _________________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 7 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt h×nh vu«ng. I.Môc tiªu: -Gióp häc sinh «n tËp c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt h×nh vu«ng. -Gi¸o dôc häc sinh tÝnh cÈn thËn khi tÝnh to¸n. II.§å dïng: Th­íc kÎ, nh¸p, vë. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1 Bµi cò: Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. 2.H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bai tËp sau: Bµi 1: Cho h×nh ch÷ nhËt cã nöa chu vi lµ 22m, c¹nh ng¾n lµ 9m. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®· cho. Bµi 2: Cho h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 44m, c¹nh ng¾n lµ 8m. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nh¹t ®· cho. Bµi 3: Cho h×nh ch÷ nh¹t cã diÖn tÝch lµ 104m2, c¹nh ng¾n lµ 8m. tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ®· cho. Bµi 4: Cho h×nh vu«ng cã chu vi lµ 36 dm. TÝnh diÖn tÝch h×nh vu«ng ®· cho. Bµi 5:Mét thöa v­ên h×nh vu«ng cã diÖn tÝch lµ 36m2. Chu vi v­ên lµ bao nhiªu mÐt? Bµi 6: Cã mét thöa v­ên h×nh vu«ng cã sè ®o chu vi b»ng sè ®o cña diÖn tÝch. §è b¹n biÕt ®­îc sè ®o diÖn tÝch cña th­¶ v­ên lµ bao nhiªu? *Yªu cÇu häc sinh tù lµm c¸c bµi tËp trªn. *LÇn l­ît 6 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi. *Gv vµ häc sinh nhËn xÐt cho ®iÓm. 3.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Nh¾c l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n. -NhËn xÐt giê häc. -HDVN; ¤n l¹i c¸c quy t¾c tÝnh chu vi vµ diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh vu«ng. ___________________________________________________________________________ TuÇn 4 Thø hai ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2010 TiÕng viÖt ChÝnh t¶: Ph©n biÖt ? / . Ph©n biÖt s / x I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Cho häc sinh nghe viÕt chÝnh t¶ ®óng c¸c tiÕng cã thanh ? / . -Lµm ®óng c¸c bµi tËp ph©n biÖt cã phô ©m ®Çu s /x. -Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc viÕt ®óng chÝnh t¶. II.®å dïng: -HÖ thèng bµi tËp, vë. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc. 2.Bµi cò: 2 häc sinh lªn lµm bai tËp vÒ nhµ. 3.bµi míi: *H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶: -GV ®äc chÝnh t¶Bµi th¬ Quª h­¬ng( hai khæ th¬ cuèi) -Häc sinh viÕt bµi. -GV thu chÊm mét sè bµi. *H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶. Bµi 1: §iÒn vµo chç trèng: a)x¾c hay s¾c? b)xao hay sao? -c¸i ….da nhá. -Dµy …th× n¾ng, v¾ng….th× m­a -§å ch¬i xóc … -…vµng n¨m c¸nh -B¶y …..cÇu vång. -xanh….vµng vät -Hoa t­¬i khoe … -Nçi lßng …..xuyÕn. Bµi 2: Trong c¸c tõ ng÷ sau, tõ ng÷ nµo viÕt sai chÝnh t¶ h·y söa l¹i cho ®óng. S¹ch sÏ, xanh sao, xang s«ng, s¸ng xña,ng«i xao, s«i gÊc, cÆp x¸ch, s­¬ng ®ªm, xöa ch÷a, xøc khoÎ. *Yªu cÇu häc sinh tù lµm c¸c bµi tËp trªn. *2 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi tËp. *GV vµ häc sinh nhËn xÐt. Gv chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. 4.Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c l¹i kiÕn thøc ®· häc. NhËn xÐt tiÕt häc. -VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bµi tËp lµm sai. __________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u ¤n vÒ tõ chØ ®Æc ®iÓm. tÝnh chÊt. C©u kiÓu: Ai thÕ nµo? I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Gióp häc sinh «n l¹i vÒ c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt; dïng tõ chØ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ®Ó ®Æt c©u theo mÉu Ai thÕ nµo? -VËn dông lµm tèt c¸c bµi tËp cã liªn quan. -Ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh. II.§å dïng d¹y häc: HÖ thèng bµi tËp, vë nh¸p. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.æn ®Þnh. 2.bµi cò: -T×m 3 tõ chØ ®Æc ®iÓm , 3 tõ chØ tÝnh chÊt.( 3 häc sinh lÊy vÝ dô) 3.Bµi míi: *H­íng dÉn häc sinh «n tËp: Bµi 1: ®äc hai ®o¹n th¬ sau: a)Cá mäc xanh ch©n ®ª Rau xum xuª n­¬ng b·i C©y cam vµng thªm tr¸i Hoa khoe s¾c n¬i n¬i b)Cá dÊu mÇm trong ®Êt Chê mét mïa ®«ng qua L¸ bµng nh­ rÊm löa Suèt th¸ng ngµy hanh kh« Bóp g¹o nhó thËp thß Ng¹i ngÇn nh×n giã bÊc Cµnh tay xoan kh« khèc T¹o ®¸ng vµo trêi ®«ng. *§iÒn vµo chç trèng trong b¶ng sau §o¹n th¬ Sù vËt -Em hiÓu thÕ nµo lµ tõ chØ ®Æc ®iÓm? -Häc sinh lµm miÖng. -GV vµ häc sinh nhËn xÐt. Bµi 2: T×m nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm ®iÒn vµo chç trèng. a)Em bÐ… -Cô giµ…. -C« tiªn… -¤ng bôt… b)Con voi… ®Æc ®iÓm -Con thá… -Con c¸o… -Con rïa… -Con ong… c) C©y cau… C©y ®a… C©y tre… C©y bµng… *3 häc sinh lªn b¶ng lµm. *GV vµ häc sinh nhËn xÐt. Bµi 3: Em h·y ®Æt ba c©u theo mÉu Ai thÕ nµo? *Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë. *3 häc sinh tr×nh bµy. NhËn xÐt cho ®iÓm. Bµi 4: Em h·y t×m nh÷ng tõ chØ ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng, vÒ tÝnh t×nh cña mét ng­êi b¹n cña em. -H·y ®Æt c©u víi 1 trong c¸c tõ em võa t×m ®­îc nãi vÒ ng­êi b¹n cña em. -Häc sinh lµm vµo vë.-GV thu chÊm. *NhËn xÐt bµi lµm cña häc sinh. 4.Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c l¹i kiÕn thøc träng t©m. -NhËn xÐt tiÕt häc. -vÒ nhµ häc bµi. Thø ba ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2010 To¸n ¤n vÒ d·y sè. Mét sè bµi to¸n cã liªn quan ®Õn d·y sè. I.Môc tiªu: -Häc sinh on tËp vÒ d·y sè tù nhiªn liªn tiÕp, d·y sè c¸ch ®Òu . -VËn dông lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan. -Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc häc tËp. II.§ß dïng d¹y häc -HÖ thèng bµi tËp. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh. 2.Bµi cò: -Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. 3.Bµi míi: *H­íng d·n häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: -Cho häc sinh «n l¹i c¸ch t×m sè l­îng sè trong d·y sè c¸ch ®Òu. Bµi 1: tõ sè 3546 ®Õn sè 3599 cã bao nhiªu sè tù nhiªn. Bµi 2:Muèn viÕt 289 sè tù nhiªn liªn tiÕp b¾t ®Çu tõ sè 6312 th× sè cuèi lµ sè nµo? Bµi 3: Gi÷a hai sè 613 vµ 657 cã bao nhiªu sè n÷a? Trong ®ã cã bao nhiªu sè ch½n?Bao nhiªu sè lÎ? Bµi 4: a)Sè nhá nhÊt cã 5 ch÷ sã lµ sè nµo? b)Sè lín nhÊt cã 5 ch÷ sè lµ sè nµo? c)Sã nhá nhÊt cã 6 ch÷ sè lµ sè nµo? Bµi 5T×m quy luËt råi ®iÒn thªm 3 sè vµo sau mâi d·y sè sau: a)1, 3, 5, 7, 9… b)2, 4, 6, 8 10,…. c) 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29,… *Yªu cÇu häc sinh lµm c¸c bµi tËp trªn. *LÇn l­ît tõng häc sinh lªn b¶ng ch÷a c¸c bµi tËp trªn. *GV vµ häc sinh nhËn xÐt vµ chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng. 4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Nh¾c l¹i kiÕn thøc võa «n. -NhËn xÐt tiÕt häc. -VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bµi tËp lµm ch­a ®óng. Thø t­ ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2010 TËp lµm v¨n LuyÖn kÓ chuyÖn: Miªu t¶ c¶nh quª h­¬ng. I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Gióp häc sinh luyÖn kÜ n¨ng kÓ chuyÖn, viÕt v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp quª h­¬ng. -RÌn kÜ n¨ng nghe nãi viÕt. -Gi¸o dôc häc sinh cã ý thøc häc tèt m«n TËp lµm v¨n. II.§ß dïng d¹y häc:-HÖ thèng bµi tËp. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh tæ chøc: 2.bµi cò: 3häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi tËp vÒ nhµ: 3.bµi míi: *H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1: ®Æt m×nh vµo vai ng­êi bÞ ®äc th­, kÓ l¹i c©u chuyÖn “T«i cã ®äc ®©u” -Gäi häc sinh ®äc l¹i yªu cÇu cña ®Ò -Cho häc sinh tãm t¾t c©u truyÖn -H­íng dÉn häc sinh kÓ. -Häc sinh kÓ. GV cïng häc sinh nhËn xÐt. Bµi 2: T×m vµ kÓ l¹i mét c©u chuyÖn g©y c­êi bëi “GiÊu ®Çu hë ®u«i” -Häc sinh xung phong kÓ tr­íc líp -Líp nghe nhËn xÐt. Bµi 3 : Quª h­¬ng lµ g× hë anh (chÞ). Mét em nhá ®· nãi nh­ vËy. H·y nãi 5-7 c©u ®Ó tr¶ lêi em nhá råi ghi l¹i. -H­íng dÉn HS n¾m yªu cÇu cña bµi. -Cho häc sinh nãi mÖng. -GV nhËn xÐt vµ bæ sung. -Yªu cÇu häc sinh viÕt vµo vë ®o¹n v¨n tr¶ lêi ®ã. -Mét sè em ®ä bµi tr­íc líp. Bµi 4 Tuæi th¬ cña em g¾n kliÒn víi nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng. Mét dßng s«ng víi nh÷ng c¸nh buåm n©u rîp rên trong n¾ng sím. Mét c¸nh ®ång xanh m­ít th¼ng c¸nh cß bay. Mét con ®­êng lµng th©n thuéc in dÊu ch©n quen. Mét ®ªm tr¨ng ®Ñp víi nh÷ng ®iÖu hß… Em h·y t¶ mét trong nh÷ng c¶nh ®Ñp ®ã. *H­íng dÉn HS lµm miÖng: -§ã lµ c¶nh ®Ñp g×? -C¶nh ®ã ®Ñp nh­ thÕ nµo? -Nh×n tõ xa nã nh­ thÕ nµo? -L¹i gÇn nã nh­ thÕ nµo? -Cã ®Æc ®iÓm g× næi bËt? -Cã nh÷ng mµu s¾c ©m thanh g×? -C¶nh ®ã cã g¾n bã víi thêi th¬ Êu cña em ra sao?*GV cïng häc sinh nghe nhËn xÐt, sña ch÷a bæ sung. 4.Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c l¹i kiÕn thøc võa häc. -NhËn xÐt tiÕt häc: -VÒ nhµ viÕt bµi v¨n trªn vµo vë. Thø n¨m ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2010 To¸n ¤n tËp: PhÐp chia hÕt, phÐp chia cã d­. I.Môc tiªu; -Gióp häc sinh cñng cè vÒ: -PhÐp chia hÕt, phÐp chia cã d­, nhËn biÕt sè d­ cña phÐp chia ph¶i nhá h¬n sè chia. -VËn dông lµm nhanh, chÝnh x¸c c¸c phÐp tÝnh, d¹ng to¸n cã liªn quan. -Ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh. II.§å dïng d¹y häc: HÑ thèng bµi tËp III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1.án ®Þnh tæ chøc. 2.Bµi cò.Ch÷a bµi tËp vÒ nhµ. 3.Bµi míi *H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp sau: Bµi 1 ®Æt tÝnh råi tÝnh. a)20948 : 8 b) 43640 : 7 c)16508 : 4 d) 16515 : 4 *Häc sinh lµm nh¸p. -4 häc sinh lªn b¶ng lµm -NhËn xÐt vµ chèt kÕt qu¶ ®óng:a).2618 d­ 4 b).6234 d­2 c).4127 d). 4128 d­ 3 Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh vµ thö l¹i c¸c phÐp tÝnh sau: a)493 :4 b) 763 : 5 c) 849 : 6 d) 988 : 8 e) 830 : 9 -Nªu c¸ch thö l¹i cña phÐp chia hÕt, phÐp chia cßn d­. Bµi 3: Mét v­ên c©y ¨n qu¶ thu ho¹ch ®­îc 882 qu¶ v¶i, sè cam b»ng 1/3 sè v¶i, sè quýt b»ng 1/ 6 sã qu¶ cam. HopØ v­ên c©y ®ã thu ho¹ch ®­îc bao nhiªu qu¶ cam, bao nhiªu qu¶ quýt? *Yªu cÇu häc sinh tãm t¾t råi lµm vµo vë. -Mét häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.Líp nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bµi 4 Mét cöa hµng trong 3 ngµy b¸n ®­îc 317kg ®­êng. Trong ngµy ®Çu b¸n ®­îc 105 kg. Ngµy thø hai b¸n ®­îc 1/5 ngµy thø nhÊt. Hái ngµy thø ba b¸n ®­îc bao nhiªu kg ®­êng -Yªu cÇu häc sinh tãm t¾t vµ lµm vµo vë. -GV chÊm mét sè bµi vµ nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bµi 5: Víi ba sè 7, 8 vµ 56 h·y dïng dÊu x, :, = lËp lªn nh÷ng phÐp tÝnh ®óng. 4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp: -Kh¸i qu¸t l¹i nhäi dung kiÕn thøc -NhËn xÐt giê häc. -VÒ nhµ lµm l¹i c¸c bµi to¸n lµm ch­a ®óng. ___________________________________________________________________________ Thø hai ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2010 ChÝnh t¶. Ph©n biÖt ­¬t/ ­¬c I.Môc ®Ých yªu cÇu -Häc sinh ph©n biÖt ®­îc nh÷ng tiÕng cã vÇn ­¬c hay ­¬t. -ViÕt ®óng chÝnh t¶ trong bµi thùc hµnh “ TiÕng chim buæi s¸ng” -Lµm ®óng c¸c bµi tËp thùc hµnh ph©n biÖt ­¬c/ ­¬t. -Häc sinh lu«n cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë. II.§å dïng: S¸ch bµi tËp bæ trî TiÕng ViÖt. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.æn ®Þnh. 2.Bµi cò: KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ. 3.Bµi míi: *H­íng dÉn nghe viÕt chÝnh t¶: -GV ®äc cho häc sinh viÕt bµi chÝnh t¶ TiÕng chim buæi s¸ng. -Häc sinh viÐt xong dïng bót ch× ®Ó so¸t lçi. -GV chÊm mét sè bµi. NhËn xÐt bµi viÕt cña häc sinh. *H­íng dÉn lµm bµi tËp. Bµi 1: §iÒn ­¬c hay ­¬t vµo chç trèng. -Cçu ®­îc ­íc thÊy. -QuÇn lµ ¸o l… -Hái s­ m­în l…. -Nãi tr….b….kh«ng qua. -N…ch¶y ®¸ mßn. -V….nói b¨ng rõng. *Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë. -1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy.C¶ líp nhËn xÐt. Bµi 2 T×m c¸c tõ chøa vÇn ­¬t, ­¬c cã nghÜa sau: -Ch¹y ®uæi theo: -C¸i dông cô dïng ®Ó ch¶i ®Çu *Häc sinh lªn b¶ng lµm miÖng. -NhËn xÐt cho ®iÓm. 4.Cñng cè dÆn dß: -NhËn xÐt tiÕt häc . ViÕt l¹i tõ viÕt sai. ___________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u NghÖ thuËt nh©n ho¸ I.Môc ®Ých yªu cÇu: -Gióp häc sinh «n tËp vÒ nghÖ thuËt nh©n ho¸ trong c¸c ®o¹n v¨n ®o¹n th¬. -VËn dông nhËn biÕt nghÖ thuËt nh©n ho¸, thùc hµnh biÕt sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t c©u v¨n cho sinh ®éng, g¬i c¶m. -Ph¸t triÓn t­ duy cho häc sinh. II.§å dïng d¹y häc: HÖ thèng bµi tËp, s¸ch tiÕng viÖt n©ng cao. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. 1,æn ®Þnh líp. 2.Bµi cò: h·y nªu t¸c dông cña biÖn ph¸p nh©n ho¸ trong v¨n th¬. 3.bµi míi *H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp: Bµi 1: Trong ®o¹n th¬ d­íi ®©y sù vËt nµo ®­îc nh©n ho¸? G¹ch d­íi nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn biÖn ph¸p nh©n ho¸. a)Mu«n ngh×n c©y mÝa Móa g­¬m TÇn ngÇn C©y dõa KiÕn Gì tãc S¶i tay Hµnh qu©n Hµng b­ëi B¬i §Çy ®­êng §u ®­a Ngän mïng t¬i ………… BÕ lò con Nh¶y móa… Cá gµ rung tai §Çu trßn Nghe Träc lèc Bôi tre b) Nh¶y ra ngoµi bao vá Chóng b¹n kh«ng mét lêi Que diªm trèn ®i ch¬i (ChÊp g× anh kiªu ng¹o) Huªnh hoang khoe ®Çu ®á Cµng ®­îc thÓ ra oai §¾c chÝ nghªnh ngang trêi D©n cÊt lêi khÖnh kh¹ng: “Ta ®©y lµm ¸nh s¸ng Soi cho c¶ mu«n loµi…” -GV chÐp 2 ®o¹n th¬ lªn b¶ng. -Yªu cÇu häc sinh ®äc. -Häc sinh chÐp ®o¹n th¬ vµo vë. -Häc sinh lµm bµi vµo vë. -2 häc sinh lªn b¶ng lµm. -Líp nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. Bµi 2 : ®äc ®o¹n th¬ sau ®©y: ¤ng trêi ngoi lªn mÆt biÓn Trßn nh­ qu¶ bãng em ch¬i Bãng ®­îc thñ m«n sót Lªn s©n vËn ®éng –bÇu trêi HËu vÖ giã th­êng thËn träng ý®å trong mçi ®­êng chuyÒn Ngay phót ®Çu ®· chñ ®éng KÌm ng­êi thËt chÆt trªn s©n M­a lµ trung phong ®éi b¹n §o¹t banh xuèng dèc µo µo Sãngtruy cÈn ®Çy quyÕt liÖt Giã chåm ph¸ bãnglªn cao… a)Trong bµi th¬ trªn, nh÷ng sù vËt: trêi, sãng, giã, m­a, vËt nµo ®­îc nh©n ho¸. b)Dùa vµo ®©u mµ em biÕt nh÷ng sù vËt Êy ®­îc nh©n ho¸? c)BiÖn ph¸p nh©n ho¸ ®· gãp phÇn diÔn t¶ ®iÒu g× trong bµi? *yªu cÇu häc sinh lµm miÖng. -Nèi tiÕp häc sinh tr¶ lêi c©u hái cña bµi tËp. -NhËn xÐt chèt l¹i ý ®óng vµ cho ®iÓm nh÷ng häc sinh nãi ®óng. B×a 3: h·y sö dông c¸ch nh©n ho¸ ®Ó diÔn ®¹t l¹i nh÷ng ý d­íi ®©y cho sinh ®éng, gîi c¶m. a)ChiÕc cÇn trôc ®ang bèc dì hµng ë bÕn c¶ng. b) ChiÕc l¸ vµng ®ang r¬i tõ trªn c©y xuèng. c) Con s«ng mïa lò ch¹y nhanh ra biÓn. d) MÊy con chim hãt rÝu rÝt trªn c©y. e) mçi ngµy mét tê lÞch bãc ®i. *Yªu cÇu häc sinh lµm bµi vµo vë b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp- líp nhËn xÐt. Bµi 4: Víi mçi tõ d­íi ®©y em h·y viÕt 1 c©u trong ®ã cã sö dông biÖn ph¸p nh©n ho¸: -C¸i trãng tr­êng em… -C©y bµng C¸Ý cÆp s¸ch *Yªu cÇu häc sinh lµm vµo vë. *GV chÊm mét sè bµi. 4.Cñng cè dÆn dß: -Nh¾c l¹i néi dung «n tËp.
- Xem thêm -