Tài liệu Giáo án dạy dân ca quan học lớp 8

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Gi¸o ¸n d¹y h¸t d©n ca Quan hä Líp 8 Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 1 Quan họ mong đợi bạn trong lễ hội mùa xuân (Bài 1-trang 30) i. Môc tiªu: - HS biÕt vÒ nguån gèc sinh ho¹t VHQH th«ng qua tôc “kÕt ch¹” - HS hiÓu thÕ nµo lµ h¸t Quan hä - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ, b¶o tån nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca QH vµ di s¶n vµ VHQH. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh, video - M¸y nghe nh¹c 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: Ngêi thêng kÕt b¹n víi nhau nh thÕ nµo? ®Ó lµm g×?-Bµi h«m nay chóng ta cïng nhau t×m hiÓu. H§ cña GV GV ghi b¶ng GV chØ ®Þnh GV hái Néi dung H§ cña HS Quan họ mong đợi bạn trong lễ hội mùa HS ghi bµi HS ®äc, xuân theo dâi - HS ®äc tµi liÖu d©n ca HS tr¶ lêi ? Ngêi QH kÕt b¹n víi nhau nh thÕ nµo? -> QH n÷ lµng nµy, kÕt b¹n víi Nam lµng kia. ? Hä gÆp nhau khi nµo? §Ó lµm g×? GV hái -> GÆp vµo mïa lÔ héi-Mïa xu©n, ®Ó giao duyªn, tá bµy t©m sù, t×nh c¶m víi nhau qua nh÷ng c©u h¸t QH. ? Nh÷ng bµi h¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m nh thÕ nµo? ? DÉn chøng qua mét vµi c©u h¸t? -> Nh÷ng bµi h¸t thÓ hiÖn nçi nhí nhung, khao kh¸t ch¸y báng -> VD: Mong sao thÊy mÆt d¹ nµy míi yªn, ..Chãt say nhau l¾m ph¶i t×m ®Õn nhau.., mong sím ®îc T¬ng phïng, t¬ng HS quan GV giíi thiÖu ngé. Khi t¹m biÖt ra vÒ QH nÝu kÐo Ngêi ¬i ngêi ë ®õng vÒ s¸t mét sè h×nh vµ hÑn hß §Õn hÑn l¹i lªn… ¶nh sinh ho¹t VHQH 1 HS theo dâi, c¶m nhËn HS l¾ng nghe. GV ®iÒu khiÓn GV tr×nh thuyÕt - GV cho HS nghe, xem video bµi T¬ng phïng, t¬ng ngé, hoÆc Ngêi ë ®õng vÒ. - LÔ héi lµ n¬i gÆp gì, giao lu ca h¸t cña liÒn anh, liÒn chÞ QH, lµ m«i trêng QH c¸c lµng ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. 4.Cñng cè, dÆn dß - Ngêi QH mong ®îi g× trong lÔ héi mïa xu©n? - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä. - Xem tríc bµi Quan hä trÈy héi Lim t×m b¹n kÕt nghÜa. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 2: Quan họ trẩy hội Lim t×m bạn kết nghĩa (Bài 2-trang 32) i. Môc tiªu: - HS ®îc t×m hiÓu vÒ viÖc Quan hä thiÕt ®·i b¹n trong ngµy héi - HS ph©n biÖt ®îc ¸o mí ba, mí b¶y, n¨m th©n, tø th©n... vµ nh÷ng phô kiÖn ®i kÌm. - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n , ph¸t huy c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng lÔ héi cña ngêi Quan hä. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh. 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë 2 iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu vÒ trang phôc Quan hä n÷. H§ GV GV b¶ng cña Néi dung ghi Quan họ trẩy hội Lim t×m bạn kết nghĩa GV giíi thiÖu h/¶, ph©n tÝch H§ cña HS HS ghi bµi HS dâi GV chØ ®Þnh GV hái theo HS ®äc, nghe HS tr¶ lêi HS quan s¸t - HS ®äc tµi liÖu d©n ca ? Héi Lim diÔn ra vµo ngµy th¸ng n¨m nµo? -> Ngµy 12, 13 th¸ng giªng ©m lÞch hµng n¨m. ? Bän QH ®Õn héi ®Ó lµm g×? – t×m b¹n kÕt nghÜa ? Bän QH nam muèn kÕt b¹n víi QH n÷ lµng kh¸c th× hä lµm g× ®Çu tiªn? ->Bän Qh nam ph¶i mêi trÇu bän n÷. Khi n÷ nhËn giÇu nghÜa lµ ®ång ý kÕt b¹n. V× thÕ cã c©u MiÕng giÇu lµ ®Çu c©u chuyÖn. GV ®iÒu ? Khi QH nhËn lêi th× hä lµm g×? -> Qua lêi h¸t thÊy mÕn nhau v× t×nh, hîp nhau vÒ nghÜa, khiÓn GV kÕt say nhau v× giäng h¸t th× tiÕp tôc h¸t ®èi ®¸p cho ®Õn khi gi· héi. luËn - GV cho HS nghe mét vµi bµi Qh VD: Gi÷a tèi h«m r»m Héi Lim kh«ng chØ lµ n¬i hß hÑn cña ngêi QH trÈy héi t×m b¹n mµ cßn lµ n¬i héi tô ®«ng ®¶o cña du kh¸ch thËp ph3 HS tr¶ lêi HS nghe, c¶m nhËn HS dâi theo ¬ng vÒ trÈy héi nghe QH ®èi ®¸p giao duyªn. 4.Cñng cè, dÆn dß - Trong ngµy héi Lim, ngêi Quan hä thêng lµm g×? - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä - Xem tríc bµi TruyÒn thèng t«n träng phô n÷ cña ngêi quan hä. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Bµi 3: truyÒn thèng t«n träng phô n÷ cña ngêi quan hä (Bµi 3/trang 34) i. Môc tiªu: - HS ®îc t×m hiÓu vÒ truyÒn thèng t«n träng phô n÷ cña ngêi Quan hä. - HS biÕt ®îc ý tø nÒn n· cña ngêi phô n÷ quan hä ( c¸c liÒn chÞ ) khi ®îc t«n träng b×nh ®¼ng so víi liÒn anh. - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ ph¸t huy nh÷ng gi¸ trÞ tinh tóy cña ngêi Quan hä tõ nh÷ng giai ®iÖu ®Õn ®êng ¨n, lÏ ë. ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : - Nghiªn cøu néi dung - Su tÇm h×nh ¶nh. 2. HS : Ngiªn cøu bµi, SGK,Vë iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1.¤n ®Þnh tc: GV kiÓm tra sÜ sè líp v¾ng hay ®ñ 2.KTBC: 3.Bµi míi: H«m nay chóng ta sÏ t×m hiÓu truyÒn thèng t«n träng phô n÷ cña ngêi Quan hä. H§ cña GV GV ghi b¶ng GV thuyÕt tr×nh GV chØ ®Þnh GV hái Néi dung TruyÒn thèng t«n träng phô n÷ cña ngêi Quan hä. -Ngêi phong kiÕn xa cã c©u Nam n÷ thô thô bÊt th©n nhng ë c¸c lµng Quan hä, nam n÷ ®îc qu©y quÇn, sum häp bªn nhau trong c¸c canh h¸t. - GV yªu cÇu HS ®äc bµi ? ë c¸c lµng Quan hä thÓ hiÖn sù t«n träng phô n÷ nh thÕ nµo? -> - C¸c liÒn chÞ ®îc cóng lÔ ë ®×nh lµng - Gäi B»ng chÞ hai, chÞ ba, ngêi ngoan, ngêi 4 H§ cña HS HS ghi bµi HS nghe HS ®äc HS quan s¸t, HS tr¶ lêi xinh.., vµ xng em víi liÒn chÞ - §îc ngêi th©n ttrong gia ®×nh lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc ®i ch¬i quan hä. ? Khi ®îc t«n träng nh vËy th× c¸c liÒn chÞ tá th¸i GV hái ®é nh thÕ nµo? HS quan s¸t, -> C¸c liÒn chÞ ý tø trong ®êng ¨n lÏ ë, b¶o ban HS tr¶ lêi nhau nÒn n·. => Th«ng qua bµi häc h«m nay, c¸c em hiÓu râ GV kÕt luËn h¬n viÖc ch¬I quan hä lµ thó ch¬i tao nh·, ngêi quan hä lu«n quý nhau v× nÕt, träng nhau v× t×nh. §ã lµ gi¸ trÞ gèc cña nÒn v¨n hiÕn Kinh B¾c-B¾c Ninh. 4.Cñng cè, dÆn dß - Nªu nh÷ng nÐt truyÒn thèng t«n träng phô n÷ cña ngêi quan hä? - Su tÇm mét sè bµi h¸t Quan hä. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: Häc bµi h¸t: §i cÊy D©n ca Quan hä i. Môc tiªu: - HS biÕt bµi §i cÊy lµ bµi D©n ca QH B¾c Ninh - HS h¸t ®óng lêi ca, giai ®iÖu vµ thÓ hiÖn ®óng chç luyÕn - Qua néi dung bµi häc híng c¸c em cã t×nh c¶m yªu mÕn nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca vµ cã ý thøc gi÷ g×n b¶o vÖ. 5 ii. ChuÈn bÞ : 1. GV : §µn, b¨ng nh¹c bµi §i cÊy M¸y nghe nh¹c 2. HS : thanh ph¸ch, Vë h¸t d©n ca. iii. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. æn ®Þnh KiÓm tra sÜ sè 2. KiÓm tra: Vë h¸t d©n ca 3. Bµi míi: Bµi h¸t quan hä, cã nhiÒu bµi h¸t thÕ hiÖn sù giao duyªn, t×nh tø, nhng cã nh÷ng bµi l¹i thÓ hiÖn sù vui t¬i, dÝ dám cña c¸c liÒn chÞ trong ngµy mïa ®Õn VD bµi §i cÊy mµ c« sÏ d¹y c¸c em sau ®©y. H§ cña GV Néi Dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Häc h¸t: §i cÊy D©n ca Quan hä B¾c Ninh. - HS nghe vµ c¶m vµ më b¨ng. - HS nghe b¨ng nh¹c: 2 lÇn nhËn. Bµi h¸t h×nh thµnh dùa trªn bµi th¬ GV thuyÕt tr×nh HS ®äc bµi th¬ ..Rñ nhau ®i cÊy xø ®¬ng GV chØ ®Þnh (SGK) CÊy cho Vua ThuÊn ë ®ång LÞch xa.. Khi h¸t gâ vµo nh÷ng tõ g¹ch ch©n. GV ph©n c©u. - HS nhËn biÕt - Bµi h¸t chia lµm 2 træ ®¸nh dÊu trong Træ 1: chia lµm 2 c©u: c©u 1 gåm 2 ý nh¹c SGK C©u 2 gåm 4 ý nh¹c Træ 2: chia lµm 3 c©u: c©u 1,2 gåm 2 ý nh¹c C©u 3 gåm 3 ý nh¹c GV ®µn GV híng dÉn - GV d¹y truyÒn khÈu - GV híng dÉn. - Chia nhãm GV kiÓn tra - LuyÖn thanh: - TËp tõng træ: - Mçi c©u GV h¸t mÉu 2-3 lÇn cho HS nghe vµ c¶m nhËn sau ®ã b¾t nhÞp cho HS h¸t, häc sinh h¸t ®îc c©u 1 th× chuyÓn sang c©u tiÕp theo. KÕt nèi mãc xÝch c¸c c©u træ 1. - TËp træ 2, træ 3 t¬ng tù - Tr×nh bµy hoµn chØnh: KÕt nèi 2 træ víi nhau - Chó ý c¸c ©m luyÕn, h¸t ®Öm h tõ i, ¬, a..h¸t vang vµ n¶y. C©u 1 træ 1,2 cã tõ Xø §¬ng khi h¸t thµnh Xö. - HS tËp theo lèi cuèn chiÕu cho ®Õn hÕt bµi. - HS h¸t c¶ bµi: 1 lÇn GV nghe nhËn xÐt - HS h¸t theo d·y bµn: 2 lÇn-GV nhËn xÐt vµ söa l¹i c¸c ©m HS h¸t sai. - LuyÖn tËp theo nhãm thùc hiÖn khi h¸t kÕt hîp gâ ph¸ch . GV nghe söa sai - Chia líp lµm hai nhãm : Mçi nhãm h¸t mét træ, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸. -HS h¸t c¶ bµi 1 lÇn GVsöa ©m cßn sai. GV kiÓm tra 1 vµi HS tr×nh bµy. 4.Cñng cè.DÆn dß. - Bµi h¸t thêng ®îc h¸t khi nµo? - Häc thuéc bµi h¸t - Su tÇm mét vµi bµi h¸t Quan hä. 6 - HS luyÖn thanh. - HS tËp h¸t. - HS thùc hiÖn. HS thùc hiÖn HS ghi nhí. 7
- Xem thêm -