Tài liệu Giáo án công nghệ lớp 12 chuẩn ktkn_bộ 9

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

PhÇn 1 kÜ thuËt ®iÖn tö TiÕt 1 14/8/2011 Ch¬ng1 linh kiÖn ®iÖn tö Ngµy Bµi 2 c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o, kÝ hiÖu, SLKT & c«ng dông cña c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö c¬ b¶n:R-L-C 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i kinh kiÖn:®iÖn trë, tô ®iÖn, cuén c¶m. 3- Th¸i ®é: - Yªu thÝch c¸c nghÒ trong ngµnh kÜ thuËt ®iÖn tö. - §¹t ®îc kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng trªn. ii- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 1vµ 2 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Mét sè ®iÖn tö d©n dông ®Ó hs quan s¸t. - Tranh vÏ c¸c h×nh: 2-2; 2-4; 2-6 sgk. - VËt mÉu: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i. iii- TiÕn tr×nh bµi häc: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éngcña GV&HS H§1 : T×m hiÓu vÒ ®iÖn trë. Néi dung kiÕn thøc I- §iÖn trë (R): 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - CÊu t¹o:Dïng d©y kim lo¹i cã ®iÖn trë suÊt cao, hoÆc bét than phun lªn lâi sø. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) U - Dïng ®Þnh luËt «m: I = ; P=R.I2 ®Ó m« t¶ c¸c - Ph©n lo¹i: R + C«ng suÊt:C«ng suÊt nhá,lín. sè liÖu kÜ thuËt vµ c«ng dông cña ®iÖn trë trong + TrÞ sè:Cè ®Þnh, biÕn ®æi. m¹ch. + §¹i lîng vËt lÝ: . §iÖn trë nhiÖt: - HS: quan s¸t hÝnh vÏ 2.1 vµ vËt mÉu ®Ó nhËn HÖ sè nhiÖt d¬ng: toc   R  d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c lo¹i ®iÖn trë. HÖ sè nhiÖt ©m :toc   R  . §iÖn trë biÕn ®æi theo ®iÖn ¸p: U   R  - C«ng dông: - GV: Dïng vËt mÉu ®èi chiÕu víi tranh vÏ kÝ hiÖu ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc c¸c ®iÖn trë. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt cña ®iÖn trë: a- TrÞ sè ®iÖn trë (R): - §¬n vÞ ®o:  1M  =103k  =106  b- C«ng suÊt ®Þnh møc: H§2 : T×m hiÓu vÒ tô ®iÖn: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ 2.3 ®Ó cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i ®îc tô ®iÖn. - Dïng c«ng thøc: Xc = 1 2FC II- Tô ®iÖn: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: - CÊu t¹o: Gåm 2 hay nhiÒu vËt dÉn ng¨n c¸ch nhau b»ng líp ®iÖn m«i. - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Ph©n lo¹i: Tô giÊy,tô mi ca,tô dÇu,tô hãa... - C«ng dông: Ng¨n c¸ch dßng ®iÖn 1 chiÒu vµ cho 1 ®Ó gi¶i thÝch c«ng dông. dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua,läc nguån,läc sãng. - HS: Quan s¸t vËt mÉu vµ h×nh vÏ ®Ó nhËn d¹ng vµ 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: ph©n biÖt c¸c lo¹i tô ®iÖn. a- trÞ sè ®iÖn dung: (C) - §¬n vÞ: F 1F=106  F=109nF=1012pF. b- §iÖn ¸p ®Þnh møc: (U®m) - Khi m¾c tô hãa vµo m¹ch ®iÖn ph¶i ®Æt cho ®óng chiÒu ®iÖn ¸p. H§3 : T×m hiÓu vÒ cuén c¶m. III- Cuén c¶m: - GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ h×nh 2.5 ®Ó giíi 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,c«ng dông: thiÖu cho hs nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m. - CÊu t¹o: Dïng ®©y dÉn ®iÖn quÊn thµnh - KÝ hiÖu: (ë tranh vÏ) - Dïng c«ng thøc: XL = 2  FL ®Ó gi¶i thÝch c«ng - Ph©n lo¹i: Cao tÇn,trung tÇn,©m tÇn. thøc cña cuén c¶m. - C«ng dông: Dïng dÉn dßng ®iÖn 1 chiÒu, chÆn dßng ®iÖn cao tÇn. 2- C¸c sè liÖu kÜ thuËt: a- TrÞ sè ®iÖn c¶m: (L) - §¬n vÞ: H 1H=103mH=106  H. b- HÖ sè phÈm chÊt: 2FL Q= r H§4 : Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - GV nhÊn m¹nh vai trß vµ tÇm quan träng cña ngµnh kt ®iÖn tö trong sx vµ ®êi sèng. - Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ ®Ó hs nhËn d¹ng vµ ph©n biÖt c¸c linh kiÖn tõ ®ã cho biÕt: CÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i vµ c«ng dông cña tõng linh kiÖn cô thÓ. - §¸nh gi¸ tinh thÇn th¸i ®é häc tËp vµ tiÕp thu bµi cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk. - §äc kÜ tríc bµi 3 sgk vµ su tÇm c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m c¸c lo¹i ®Ó thøc hµnh. ************************************* TiÕt 2 22/8/2011 Ngµy Bµi 3 Thùc hµnh c¸c linh kiÖn ®iÖn trë-tô ®iÖn-cuén c¶m I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn biÕt h×nh d¹ng,th«ng sè cña c¸c linh kiÖn. 2- kÜ n¨ng: - §äc vµ ®o ®îc c¸c th«ng sè kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn. - Sö dông thµnh th¹o ®ång hå v¹n n¨ng. 3- thµi ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c quy tr×nh vµ quy ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- chuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu kÜ bµi 2vµ 3 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Dông cô, vËt liÖu cho mçi nhãm hs. + §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. + C¸c lo¹i ®iÖn trë: 10 chiÕc. + C¸c lo¹i tô ®iÖn: 10 chiÕc. 2 + C¸c lo¹i cuén c¶m: 10 chiÕc. - HS nghiªn cøu qui íc c¸c vßng mµu trªn ®iÖn trë h×nh 3.1 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh trang 14 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- kiÓm tra bµi cñ: Nªu kÝ hiÖu,ph©n lo¹i,sè liÖu kÜ thuËt vµ t¸c dông cña ®iÖn trë trong m¹ch ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1 : Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,®äc vµ ®o ®îc c¸c sè liÖu kÜ thuËt cña c¸c linh kiÖn: §iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. - Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn. - Bíc 2: Chän ra 5 ®iÖn trë mµu lËn lît lÊy ra tõng ®iÖn trë ®Ó ®äc trÞ sè vµ ®o b»ng ®ång hå råi ghi vµo b¶ng sè 01. - Bíc 3: Chän ra 3 lo¹i cuén c¶m kh¸c nhau vÒ vËt liÖu lµm lâi vµ c¸ch quÊn d©y råi ®iÒn vµo b¶ng 02. - Bíc 4: Chän ra 1 tô ®iÖn cã cùc tÝnh vµ 1 tô ®iÖn kh«ng cã cùc tÝnh ®Ó ghi ra c¸c sè liÖu kÜ thuËt råi ®iÒn vµo b¶ng 03. c- Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho c¸c nhãm hs: Theo nh ®· chuÈn bÞ Thùc hµnh H§2: Ho¹t ®éng cña hs 1- Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c linh kiÖn: Quan s¸t h×nh d¹ng c¸c linh kiÖn ®Ó nhËn biÕt vµ ph© lo¹i ra c¸c linh kiÖn: ®iÖn trë,tô ®iÖn,cuén c¶m. 2- §äc vµ ®o trÞ sè cña ®iÖn trë mµu. - C¸ch ®äc c¸c ®iÖn trë mµu. - C¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - §o trÞ sè ®iÖn trë. - Ghi trÞ sè vµo b¶ng 01. 3- NhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i cuén c¶m: Ph©n lo¹i theo vËt liÖu lµm lâi. Ghi vµo b¶ng 02. 4- Ph©n lo¹i,c¸ch ®äc vµ gi¶i thÝch sè liÖu kÜ thuËt ghi trªn tô ®iÖn: Ho¹t ®éng cña GV - Theo dái, híng dÉn qu¸ tr×nh thùc hµnh cña hs. - Híng dÉn hs c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó ®o ®iÖn trë. - Quan s¸t híng dÉn c¸ch ®äc ®iÖn trë cña hs. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. H§3- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - GV thu b¸o c¸o thùc hµnh cña c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung vÒ qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Thu dän vËt liÖu,dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - VÒ nhµ ®äc tríc bµi 4 sgk. ******************************* TiÕt 3 29/8/2011 Ngµy Bµi 4 linh kiÖn b¸n dÉn vµ ic I- Môc tiªu: 3 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc cÊu t¹o,kÝ hiÖu,ph©n lo¹i cña mét sè linh kiÖn b¸n dÉn vµ IC. - Gi¶i thÝch ®îc ng lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ tri ac. 2- KÜ n¨ng: - NhËn d¹ng vµ ®äc ®îc c¸c kÝ hiÖu trªn c¸c linh kiÖn. 3- Th¸i ®é: - Nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh häc tËp. II-ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu kÜ bµi 4 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 sgk - Mét sè linh kiÖn mÉu: §i èt c¸c lo¹i,tranzito,Tirixto,Triac,®iac,IC. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Nªu c¸ch ®äc gi¸ trÞ cña ®iÖn trë mµu ? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ ®ièt vµ tranzito: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.1 ? HS quan s¸t h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o cña ®ièt. ? §ièt cã cÊu t¹o ntn ? ? Cã mÊy lo¹i ®ièt ? -GV: Dö dông tranh vÏ h×nh 4.2 vµ vËt mÉu cho hs quan s¸t. ?HS cho biÕt Tranzito kh¸c ®ièt ntn ? H§2- T×m hiÓu vÒ Tirixto: -GV: Dïng vËt mÉu vµ tranh vÏ H 4.3 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i. -HS quan s¸t vµ cho biÕt: ? Tirixto kh¸c tranzito vÒ cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu ntn ? -NhËn d¹ng 1 sè lo¹i Tirixto. -GV: Dïng s¬ ®å gi¶i thÝch nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto. H§3- T×m hiÓu vÒ triac vµ ®iac: -GV: Sö dông tranh vÏ H 4.4 sgk gi¶i thÝch cÊu t¹o vµ kÝ hiÖu. -HS quan s¸t h×nh vÏ ®Ó ph©n biÖt gi÷a triac vµ ®iac. -GV: Gi¶i thÝch ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac Néi dung kiÖn thøc I- §i èt b¸n dÉn: - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 1 tiÕp gi¸p N-P vá b»ng thñy tinh,nhùa,kim lo¹i.Cã 2 ®iÖn cùc: anèt (A) vµ katèt (k). + §ièt tiÕp ®iÓm: t¸ch sãng,trén tÇn. + §ièt tiÕp mÆt: ChØnh lu. + §ièt æn ¸p (zªne): æn ¸p. II- Tranzito: - Linh kiÖn b¸n dÉn cã 2 tiÕp gi¸p P-N vá bäc nhùa,kim lo¹i.Cã 3 ®iÖn cùc: E,B,C. - Cã 2 lo¹i: P-N-P vµ N-P-N - Dïng kuÕch ®¹i tÝnh hiÖu,t¸ch sãng, t¹o xung. III- Tirixto:(§ièt chØnh lu cã ®iÒu khiÓn) 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 3 tiÕp gi¸p P-N,vá b»ng nhùa,kim lo¹i. cã 3 ®iÖn cùc (A),(K),®/kh (G) - Dïng trong m¹ch chØnh lu cã ®/kh. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: - UGK  0, UAK >0  Tirixto kh«ng dÉn - UGK > 0, UAK >0  Tirixto dÉn ®iÖn. - §i tõ A ®Õn Kvµ ngõng khi UAK= 0 - C¸c sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UGK. IV- Triac vµ §iac: 1- CÊu t¹o,kÝ hiÖu,c«ng dông: - Cã 5 líp tiÕp gi¸p P-N. + Triac: 3 ®iÖn cùc: A1, A2, G. + §iac: 2 ®iÖn cùc: A1, A2, - Dïng ®iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ trong c¸c m¹ch ®iÖn xoay chiÒu. 2- Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt: * Triac: - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ ©m so víi A1  Triac më A1(A), A2 (K) dßng ®i tõ A1  A2 - Khi G,A2 cã ®iÖn thÕ d¬ng so víi A1 th× Triac më. A2(A), A1 (K) dßng ®i tõ A2  A1  Triac cã kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn theo 2 chiÌu  G ®/khiÓn lóc 4 H§4-Giíi thiÖu quang ®iÖn tö vµ IC. -GV: LÊy mét sè vÝ dô vÒ quang ®iÖn tö lµm c¸c bé c¶m biÕn trong c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn tù ®éng. më. * §iac: - KÝch më b»ng c¸ch n©ng cao ®iÖn ¸p ®Æt vµo 2 cùc. - Sè liÖu kÜ thuËt: IA®m; UAK®m; UG V- Quang ®iÖn tö: - Lµ linh kiÖn ®/tö cã th«ng sè thay ®æi theo ®é chiÕu s¸ng.Dïng trong c¸c m¹ch ®/k b»ng ¸nh s¸ng. VI- Vi ®iÖn tö IC: - IC tuyÕn tÝnh. - IC l« gÝc. Khi sö dông cÇn tra cøu sæ tay H§5- §¸nh gi¸ tæng kÕt: - N¾m ch¾c cÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc vµ sè liÖu kÜ thuËt cña Tirixto. - CÊu t¹o,ng lÝ lµm viÖc cña triac vµ ®iac. - Ph©n biÖt ®îc gi÷a Tirixto vµ triac. - NhËn xÐt quµ tr×nh häc tËp cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - ChuÈn bÞ dông cô,vËt liÖu vµ mÉu b¸o c¸o ë bµi 5 sgk. ********************************** TiÕt 4 4/9/2011 Ngµy Bµi 5 Thùc hµnh ®ièt - tirixto - triac I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i linh kiÖn: §ièt,Tirixto,triac. - BiÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn ®Ó x¸c ®Þnh cùc A,K vµ x¸c ®Þnh tèt xÊu. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn b»ng ®ång hå v¹n n¨ng. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4,5 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh,®iÒn c¸c sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô vËt liÖu cho mét nhãm hs. - §ång hå v¹n n¨ng: 1 chiÕc. - §ièt c¸c lo¹i: Tèt vµ xÊu. - Tirixto, Triac. - HS nghiªn cøu c¸ch kiÓm tra ®ièt,Tirixto,Triac ë c¸c h×nh 5-1; 5-2; 5-3 sgk vµ chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thøc hµnh trang 22 sgk. III- TiÕn tr×nh bµi thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- kiÓm tra 15 phót: So s¸nh sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vÒ nguyªn lÝ lµm viÖc cña Tirixto vµ Triac ? 3- Néi dung bµi thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu. a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc: Trong thêi gian 45/ mçi nhãm hs ph¶i biÕt nhËn d¹ng,biÕt c¸ch ®o ®iÖn trë thuËn,®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn: §ièt,Tirixto,Triac. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: - Bíc 1: Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn. 5 - Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. - Bíc 3: §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn trë ngîc cña c¸c linh kiÖn. c- Chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS: Theo chuÈn bÞ nh trªn H§2 Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña häc sinh 1- Quan s¸t nhËn biÕt c¸c lo¹i linh kiÖn: - Quan s¸t h×nh d¹ng,cÊu t¹o bªn ngoµi cña c¸c linh kiÖn ®Ó chän ra c¸c lo¹i ®ièt,triac, Tirixto. - Dïng ®ång hå ®o ®Ó ph©n biÖt gi÷a Tirixto vµ Triac. - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: - Qua s¸t GV híng dÉn c¸h sö dông ®ång hå v¹n n¨ng vµ lµm mÉu. - Thùc hµnh c¸c thao t¸c vÒ c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå ®o (v¹n n¨ng) vµ lµm mÉu. 3- §o ®iÖn trë thuËn vµ ®iÖn të ngîc cña c¸c linh kiÖn: - §ièt: Theo s¬ ®å h×nh 5.1 sgk vµ ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 01. - Tirixto: + UGK= 0: S¬ ®å 5.2 (a). + UGK> 0: S¬ ®å 5.2 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 02 vµ cho nhËn xÐt vÒ chÊt lîng. - Triac: + UG= 0 (®Ó hë) S¬ ®å 5.3 (a). + UG 0 (G nèi víi A2) 5.3 (b). + Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng 03. + NhËn xÐt vÒ chÊt lîng. Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh vµ g¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c khi hs gÆp khã kh¨n hoÆc yªu cÇu. - Híng dÉn hs ghi sè liÖu vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm hs lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm vµ tù ®¸nh gi¸. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß hs chuÈn bÞ c¸c linh kiÖn ®Ó thùc hµnh vµ ®äc tríc bµi 6 sgk. TiÕt 5 10/9/2011 ******************************* Ngµy Bµi 6 Thùc hµnh tran zi to I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i Tran zi to P-N-P, N-P-N cao tÇn, ©m tÇn, c«ng suÊt nhá, c«ng suÊt lín. 2- KÜ n¨ng: - §o ®îc ®iÖn trë ngîc, thuËn gi÷a c¸c ch©n cña tranzito. - Ph©n biÖy lo¹i PNP, NPN. Tèt, xÊu vµ x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®iÖn cùc cña tranzito. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4; 6 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: 6 - §ång hå v¹n n¨ng: 1c¸i 1nhãm. - Tranzito c¸c lo¹i: NPN, PNP. - HS nghiªn cøu c¸ch ®o, kiÓm tra tranzito vµ chuÈ bÞ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh theo mÉu sgk. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Nªu cÊu t¹o, c«ng dông, ph©n lo¹i cña Tranzito? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1- Híng dÉn ban ®Çu a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c lo¹i tranzito PNP, NPN. - §o ®îc ®iÖn trë thuËn, ngîc cña tranzito. b- N«i dung vµ qui tr×nh thùc hµnh: Bíc 1: Quan s¸t,nhËn biÕt vµ ph©n lo¹i c¸c tranzito NPN, PNP. Bíc 2: ChuÈn bÞ ®ång hå ®o. Bíc 3: X¸c ®Þnh lo¹i vµ chÊt lîng tranzito. c- Ph©n chia dông cô vµ vËt liÖu: Nh ®· chuÈn bÞ H§2 Thùc hµnh Ho¹t ®«ng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1- Quan s¸t, nhËn biÕtvµ ph©n lo¹i tranzito PNP, NPN: - Quan s¸t, híng dÉn hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. - Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o bªn ngoµi. - Quan s¸t c¸c ®iÖn cùc. - Híng dÉn hs sö dông ®ång hå v¹n n¨ng kÕ,vµ 2- ChuÈn bÞ ®ång hå ®o: lµm mÉu. - §o ®iÖn trë thang x100. - ChËp que ®o chØnh vÒ vÞ trÝ 0. - Híng dÉn,quan s¸t hs trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 3- X¸c ®Þnh lo¹i,chÊt lîng cña T: - §o ®iÖn trë ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i. - ChØ can thiÖp khi hs gÆp khã kh¨n,th¾c m¾c. - X¸c ®Þnh chÊt lîng theo h×nh 6.1; 6.2. Híng dÉn hs ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o thùc - Ghi trÞ sè ®iÖn trë. hµnh. - Rót ra kÕt luËn. - §iÒn c¸c th«ng sè vµ kÕt luËn vµo mÉu b¸o c¸o. H§3 - §¸nh gi¸ kÕt qu¶. - §¹i diÖn nhãm hs lªn tr×nh b¸y kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o vµ nhËn xÐt. - HS thu dän ph¬ng tiÖn, dông cô vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: + Häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 7 sgk. ********************************** 7 Ch¬ng2 mét sè m¹ch ®iÖn tö c¬ b¶n TiÕt 6 18/9/2011 Bµi 7 Ngµy kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö chØnh lu vµ nguån mét chiÒu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc kh¸i niÖm ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - HiÓu ®îc chøc n¨ng, nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch chØnh lu, m¹ch läc vµ m¹ch æn ¸p. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc trong qu¸ tr×nh häc tËp, yªu thÝch bµi häc. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 7 sgk. - Tham kh¶o tµi liÖu liªn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Tranh vÏ c¸c h×nh 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7.6 sgk - VËt mÉu: Mach nguån mét chiÒu. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1- T×m hiÓu vÒ kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i: I- Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. 1- Kh¸i niÖm: - GV: LÊy mét sè m¹ch trog thùc tÕ ®Ó giíi thiÖu M¹ch ®iÖn tö lµ m¹ch ®iÖn m¾c phèi hîp gi÷a c¸c kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö. linh kiÖn ®iÖn tö ®Ó thøc hiÖn 1 nhiÖm vô nµo ®ã. 2- Ph©n lo¹i: Theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: - HS: Quan s¸t s¬ ®å h×nh 7-1 sgk ®Ó ph©n lo¹i - M¹ch khuÕch ®¹i. m¹ch ®iÖn tö. - M¹ch t¹o sãng h×nh sinh. - M¹ch t¹o xung. - M¹ch nguån chØnh lu, läc vµ æn ¸p. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch chØnh lu: - GV: Sö dông tranh vÏ c¸c h×nh 7-2; 7-3; 7-4 sgk - Theo ph¬ng thøc gia c«ng, xö lÝ tÝn hiÖu. ®Ó giíi thiÖu c¸c m¹ch chØnh lu. - M¹ch kÜ thuËt t¬ng tù. - HS: Quan s¸t vµ cho biÕt ng lÝ lµm viÖc cña c¸c - M¹ch kÜ thuËt sè. m¹ch. II- M¹ch chØnh lu vµ nguån mét chiÒu: - Trong h×nh 7-3 nÕu m¾c c¶ hai ®ièt ngîc chiÒu 1- M¹ch chØnh lu: th× sÏ ra sao ? - Dïng c¸c ®ièt ®Ó ®æi ®iÖn xoay chiÒu thµnh ®iÖn - H×nh 7-4 nÕu mét ®ièt nµo m¾c ngîc hoÆc bÞ mét chiÒu. ®¸nh thñng th× sao ? - Cã nhiÒu c¸ch m¾c m¹ch chØnh lu: H§3- T×m hiÓu vÒ nguån mét chiÒu: - M¹ch ®iÖn chØnh lu n÷a chu k×:(7.2) - M¹ch chØnh lu hai n÷a chu kÝ (7.3) - GV: Dïng tranh vÏ h×nh 7-5; 7-6 ®Ó chØ ra c¸c - M¹ch chØnh lu cÇu (7.4) 8 khèi chøc n¨ng trong m¹ch nguån mét chiÒu. - HS: Quan s¸t chØ ra ®îc dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch vµ d¹ng sãng minh häa ®iÖn ¸p ë c¸c ®iÓm 1,2,3,4 trong m¹ch. 2- Nguån mét chiÒu: a- S¬ ®å chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu: S¬ ®å khèi cña m¹ch nguån h×ng 7-5 1. BiÕn ¸p nguån. 2. M¹ch chØnh lu. 3. M¹ch läc nguån. 4. M¹ch æn ¸p. 5. M¹ch b¶o vÖ. b- M¹ch nguån ®iÖn thùc tÕ: - BiÕn ¸p nguån. - M¹ch chØnh lu. - M¹ch läc nguån. - M¹ch æn ®Þnh ®iÖn ¸p mét chiÒu. H§4- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: ? Cã mÊy lo¹i m¹ch ®iÖn tö ? ? M¹ch chØnh lu gåm nh÷ng m¹ch nµo ? Ng lÝ lµm viÖc ? ? C¸c khèi chøc n¨ng cña nguån mét chiÒu ? M¹ch nguån trong thùc tÕ ? - NhËn xÐt qu¸ tr×nh tiÕp thu cña hs. - HS tr¶ lêi c¸c c©u hái ë cuèi bµi. - DÆn dß: + Quan s¸t mét sè m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ. + §äc tríc bµi 8 sgk. ********************************* TiÕt 7 25/9/2011 Ngµy Bµi 8 m¹ch khuÕch ®¹i - m¹ch t¹o xung I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng s¬ ®å vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung ®¬n gi¶n. 2- KÜ n¨ng: §äc ®îc s¬ då vµ ng lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ vµ m¹ch t¹o xung. 3- Th¸i ®é: Tu©n thñ theo ng lÝ lµm viÖc cña c¸c m¹ch. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 8 sgk. - Tham kh¶o tµi liÖu liªn quan. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: ? S¬ ®å ng lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu ? C¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu ? 3- Néi dung bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS H§1- T×m hiÓu vÒ m¹ch k§: GV: NhÊn m¹nh ®©y lµ m¹ch ®iÖn rÊt c¬ b¶n,nã cã m¹ch trong hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö. Cã thÓ dïng Tranzito rêi r¹c hoÆc dïng IC. GV sö dông tranh vÏ kÕt hîp vËt mÉu nh h×nh 8-1 sgk ®Ó gi¶i thÝch kÝ hiÖu vÒ IC k§ thuËt to¸n. HS: Quan s¸t s¬ ®å ®Ó biÕt c¸c kÝ kiÖu. Néi dung kiÕn thøc I- M¹ch khuÕch ®¹i: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch k§: K§ tÝn hiÖu vÒ mÆt ®iÖn ¸p,dßng ®iÖn, c«ng suÊt. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§: a- Giíi thiÖu vÒ IC K§ thuËt to¸n vµ m¹ch k§ dïng IC: - IC k§ thuËt to¸n(OA): Cã hÖ sè k§ lín,cã hai 9 GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-2 sgk ®Ó gi¶ng gi¶i m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA. H§2- T×m hiÓu vÒ m¹ch t¹o xung: GV sö dông tranh vÏ h×nh 8-3 sgk giíi thiÖu s¬ ®å m¹ch ®iÖn. HS: Quan s¸t vµ cho biÕt c¸c linh kiÖn bè trÝ trong m¹ch ? GV:Sö dông tranh vÏ h×nh 8-4 Gi¶i thÝch ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®a hµi tù dao ®éng. ®Çu vµo vµ mét ®Çu ra. - KÝ hiÖu cña OA: + UVK: §Çu vµo kh«ng ®¶o (+) + UV§: §Çu vµo ®¶o (-) + Ura: §Çu ra. b- Ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch k§ ®iÖn ¸p dïng OA: - §Çu vµo kh«ng ®¶o nèi ®Êt (®iÓm chung cña m¹ch). - TÝn hiÖu vµo qua R1 ®a vµo ®Çu ®¶o cña OA. - §iÖn ¸p ®Çu ra ngîc pha víi ®iÖn ¸p ®Çu vµo vµ ®îc k§ lín lªn. - HSK§: K®= Ura Uvao = Rht R1  HSK§ do Rht Vµ R1 quyÕt ®Þnh. II- M¹ch t¹o xung: 1- Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung: BiÕn ®æi n¨ng lîng cña dßng ®iÖn 1 chiÒu thµnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn cã h×nh d¹ng vµ tÇn sè theo yªu cÇu. 2- S¬ ®å vµ ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng: a- S¬ ®å m¹ch ®iÖn: - T1,T2 : cïng lo¹i. - R1,R2,R3,R4. - C1,C2. b- Nguyªn lÝ lµm viÖc: - Khi ®ãng ®iÖn mét T th«ng vµ mét T t¾t,sau 1 thêi gian T ®ang th«ng l¹i t¾t,T ®ang t¾t l¹i th«ng (nhê qu¸ tr×nh phãng n¹p cña hai tô ®iÖn) qu¸ tr×nh cø tiÕp diÔn theo chu k× ®Ó t¹o xung. - NÕu chän T1 gièng T2 ,R1=R2; R3=R4=R; C1=C2=C th× xung ®a hµi ®èi xøng víi ®é réng xung.  =0,7 Rc, Chu k× xung Tx=2  H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch k§ dïng OA. - Chøc n¨ng s¬ ®å, ng/lÝ m¹ch t¹o xung ®a hµi tù dao ®éng. - NhËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi,häc bµi cñ. + §äc tríc néi dung bµi 9 sgk. **************************************** TiÕt 8 2/10/2011 Ngµy Bµi 9 thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - BiÕt ®îc nguyªn t¾c chung vµ c¸c bíc cÇn thiÕt tiÕn hµnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. 2- KÜ n¨ng: - ThiÕt kÕ ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n. 10 3- Th¸i ®é: - Tu©n thñ theo nguyªn t¾c vµ c¸c bíc thiÕt kÕ. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 9 sgk. - Tham kh¶o c¸c tµi liÖu cã liÖn quan. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: - Mét b¶ng ®iÖn tö ®· l¾p s½n. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: ? Chøc n¨ng cña m¹ch t¹o xung? S¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch t¹o xung ®a hµi? 3- Bµi míi: Ho¹t ®éng cña GV&HS Néi dung kiÕn thøc H§1: Ng/t¾c thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö: I- Nuyªn t¾c chung: - B¸m s¸t vµ ®¸p øng nhu cÇu thiÕt kÕ. GV: Muèn chÕ t¹o ®îc mét m¹ch ®iÖn tö ngêi - M¹ch thiÕt kÕ ®¬n gi¶n,tin cËy. thiÕt kÕ cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c g× ? - ThuËn tiÖn khi l¾p ®Æt,vËn hµnh vµ söa ch÷a. - Ho¹t ®éng chÝnh x¸c. - Linh kiÖn cã s¼n trªn thi trêng. H§2: C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn: II- C¸c bíc thiÕt kÕ: 1- ThÕt kÕ m¹ch nguyªn lÝ: GV: Tr×nh bµy hai bíc thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö. - T×m hiÓu yªu cÇu cu¶ m¹ch thiÕt kÕ. - §a ra mét sè ph¬ng ¸n ®Ó thøc hiÖn. - Chän ph¬ng ¸n hîp lÝ nhÊt. Sö dông b¶ng m¹ch ®Ó chØ rá c¸ch bè trÝ c¸c linh - TÝnh to¸n chän c¸c linh kiÖn hîp lÝ. kiÖn vµ bè trÝ ®êng d©y ®iÖn trong m¹ch in. 2- ThiÕt kÕ m¹ch l¾p r¸p: - Bè trÝ c¸c linh kiÖn trªn b¶ng m¹ch ®iÖn khoa H§3: häc vµ hîp lÝ. - VÏ ra ®êng d©y dÉn ®iÖn. ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: - D©y dÉn kh«ng chång chÐo lªn nhau vµ ng¾n nhÊt. GV: Giao nhiÖm vô thiÕt kÕ cho HS theo ®Çu bµi sgk III- ThiÕt kÕ m¹ch nguån ®iÖn mét chiÒu: Yªu cÇu thiÕt kÕ: §iÖn ¸p vµo 220v,50Hz. §iÖn ¸p - Giíi thiªu c¸c lo¹i s¬ ®å chØnh lu vµ chän s¬ ®å. ra mét chiÒu 12v,dßng ®iÖn t¶i 1A. 1 .Lùa chän s¬ ®å thiÕt kÕ. - TÝnh to¸n vµ lùa chän c¸c linh kiÖn. 2. S¬ ®å bé nguån (h×nh 9-1 sgk). 3. TÝnh to¸n vµ chän c¸c linh kiÖn trong m¹ch. * BiÕn ¸p: - C«ng suÊt bbiÕn ¸p: P= KP..Ut¶i .It¶i=1,3.12,1=15,6 w Kp: HÖ sè thêng chän = 1,3. - §iÖn ¸p vµo: U1=220v; f=50Hz. - §iÖn ¸p ra: U2=(Ut¶i+  U§ +  UBA)/ 2 =(12+3+ 0,72)/ 2 =11,15v U = 0,75v: Sôt ¸p trªn ®ièt.  D - Chän MBA cã: U1=220v; U2=9,2v; P®m=15,6w. * §ièt: - Dßng ®iÖn ®Þnh møc (I®m) I®m= KI.It¶i/ 2 = 10.1/2 = 5A (KI: H sè) - §iÖn ¸p ngîc lín nhÊt cho phÐp ®Æt lªn ®ièt (UN) UN= Ku.U2. 2 =1,8.9,2. 2 =14,3v. * Tô ®iÖn: §Ó läc tèt th× trÞ sè ®iÖn dung cµng lín cµng tèt vµ ph¶i chÞu ®îc ®iÖn ¸p cña m¹ch. C=1000  F, UN 25v H§1: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - Nguyªn t¾c chung vÒ thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö.C¸c bíc thiÕt kÕ m¹ch. 11 - TÝnh to¸n,lùa chän c¸c linh kiÖn ®Ó thiÕt kÕ m¹ch nguån mét chiÒu. - NHËn xÐt giê häc. - DÆn dß: + Tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi 9 sgk. + §äc tríc néi dung bµi 10 sgk,chuÈn bÞ mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. ************************************* TiÕt 9 9/10/2011 Ngµy Bµi 10 Thùc hµnh T×m hiÓu m¹ch nguån cÊp ®iÖn mét chiÒu I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - NhËn d¹ng ®îc c¸c linh kiÖn vµ vÏ s¬ ®å ng/lÝ tõ m¹ch nguån thùc tÕ. 2- KÜ n¨ng: - Ph©n tÝch ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ c¸c qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - GV nghiªn cøu bµi 7,9,10 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh, ®iÒn c¸c sè liÖu vµo b¸o c¸o mÉu. - HS ®äc tríc néi dung bµi 10 vµ chuÈn bÞ b¸o c¸o mÉu sgk. 2- ChuÈn bÞ dông cô: - Dông cô vËt liÖu cho mçi nhãm HS: + 1 ®ång hå v¹n n¨ng. + 1 m¹ch nguån cÊp ®iÖn 1chiÒu ®· l¾p s¼n trªn b¶ng m¹ch. III- TiÕn tr×nh bµi d¹y: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Tr×nh bµy c¸c khèi chøc n¨ng cña m¹ch nguån mét chiÒu trong thùc tÕ vµ nhiÖm vô cña tõng khèi? 3- Néi dung thøc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu: a- GV giíi thiÖu môc tiªu cña tiÕt häc. b- GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. Bíc 1: Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thøc tÕ. Bíc 2: VÏ s¬ ®å ng/lÝ cña m¹ch ®iÖn trªn. Bíc 3: CÊp ®iÖncho m¹ch vµ ®o c¸c th«ng sè c- Ph©n chia dông cô vËt liÖu cho tõng nhãm hs. H§2: Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña HS 1- Quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc Ho¹t ®éng cña GV 12 tÕ: - Quan s¸t h×nh d¹ng cña c¸c linh kiÖn - Sè lîng cña c¸c linh kiÖn. - C¸ch nèi gi÷a c¸c linh kiÖn víi nhau. 2- VÏ s¬ ®å ng/lÝ: VÏ s¬ ®å ng/lÝ trª c¬ së ®· qua s¸t m¹ch thøc tÕ. 3- CÊp ®iÖn cho m¹ch: Dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®o vµ ghi kÕt qu¶ c¸c ®iÖn ¸p ë nh÷ng vÞ trÝ vµo mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. - §iÖn ¸p ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp cña BA nguån U1(xoay chiÒu). - §iÖn ¸p hai ®Çu cuén thø cÊp U2 ~ - §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau mach läc U3- §iÖn ¸p ë hai ®Çu ra sau æn ¸p U4- - Híng dÉn hs quan s¸t t×m hiÓu c¸c linh kiÖn trªn m¹ch thùc tÕ. - Híng dÉn HS vÏ s¬ ®å nguyªn lÝ. - Híng dÉn HS c¸ch sö dông ®ång hå v¹n n¨ng ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu,mét chiÒu vµ c¸ch ®äc trÞ sè theo c¸c thang ®o. - Quan s¸t qu¸ tr×nh thøc hµnh cña HS vµ híng dÉn HS ghi kÕt qu¶ vµo mÉu thùc hµnh. * Chó ý: Nh¾c nhë HS vÒ an toµn ®iÖn. H§3- Tæng kÕt ®¸nh gi¸: - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß HS chuÈn bÞ dông cô,c¸c linh kiÖn vµ ®äc tríc néi dung bµi 11. TiÕt 10 16/10/2011 ************************************** Ngµy Bµi 11 Thùc hµnh L¾p m¹ch nguån chØnh lu cÇucã biÕn ¸p nguån vµ tô läc I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: BiÕt ®îc chøc n¨ng vµ ng/lÝ cña m¹ch chØnh lu cÇu. 2- KÜ n¨ng: L¾p ®îc c¸c linh kiÖn ®iÖn tö lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh9-1 3- Th¸i ®é: Cã ý thøc tu©n thñ qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu bµi 4,7,9,11 sgk. - Lµm thö bµi thùc hµnh,®iÒn c¸c sè liÖu vµo b¸o c¸o mÉu. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô vµ vËt liÖu cho mçi nhãm HS: - Mét ®ång hå v¹n n¨ng.Mét bo m¹ch thö. - K×m,kÑp,dao gät d©y.D©y ®iÖn,bèn ®ièt tiÕp m¹ch,mét tô hãa. - Mét BA nguån,Mét thiÕt bÞ dïng nguån mét chiÒu. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc. - GV giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. Bíc 1: KiÓm tra vµ ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt. Bíc 2: Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö vµ nèi thµnh m¹ch theo s¬ ®å ng/lÝ 9-1 sgk. Bíc 3: C¾m ®iÖn cho m¹ch lµm viÖc vµ ®o ®iÖn ¸p mét chiÒu. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HS. H§2: Thùc hµnh. Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng cña GV 1- KiÓm tra ph©n biÖt ®iÖn cùc cña ®ièt: 13 Dïng ®ång hå v¹n n¨ng kiÓm tra chÊt lîng cña c¸c ®ièt tèt hay xÊu. KiÓm tra vµ ph©n biÖt c¸c ®iÖn cùc cña ®ièt: anèt, kat«t. 2- Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö: -Bè trÝ c¸c linh kiÖn lªn bo m¹ch thö theo s¬ ®å ng/lÝ h×nh 9-1 sgk. - VÏ s¬ ®å m¹ch l¾p r¸p. - Nèi m¹ch theo s¬ ®å. 3- C¾m nguån vµ ®o ®iÖn ¸p: - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi cã tô läc. - §o ®iÖn ¸p mét chiÒu khi kh«ng cã tô läc. - Ghi kÕt qu¶ vµo môc 2 b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu. - CÊp nguån cho thiÕt bÞ nguån mét chiÒu vµ rót ra nhËn xÐt,kÕt luËn. - Híng dÉn HS c¸ch dïng ®ång hå v¹n n¨ng ®Ó kiÓm tra c¸c ®ièt. - Giíi thiÖu vÒ bo m¹ch thö, c¸ch nèi d©y,l¾p m¹ch ®iÖn trªn bo m¹ch thö. - KiÓm tra m¹ch ®· l¾p cña tõng nhãm HS,nÕu l¾p ®óng míi cho phÐp c¾m ®iÖn ®Ó ®o ®iÖn ¸p. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: §äc tríc néi dung bµi 12 sgk. ************************************ TiÕt 11 23/10/2011 Ngµy Bµi 12 Thùc hµnh ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito I- Môc tiªu: 1- KiÕn thøc: - HiÓu ®îc ng/lÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi. 2- KÜ n¨ng: - BiÕt c¸ch ®æi xung ®a hµi ®èi xøng sang xung ®a hµi kh«ng ®èi xøng. - BiÕt c¸ch thay ®æi chu k× xung cho nhanh hay chËm. 3- Th¸i ®é: - Cã ý thøc tu©n thñ mäi qui tr×nh vµ qui ®Þnh vÒ an toµn. II- ChuÈn bÞ: 1- ChuÈn bÞ néi dung: - Nghiªn cøu néi dung bµi 12 sgk. - ¤n l¹i bµi 8 sgk. 2- ChuÈn bÞ ®å dïng: Dông cô,vËt liÖu cho mçi nhãm HS. - Mét m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng dïng tranzito ®· l¾p s½n (8-3) - Hai tô hãa lo¹i 20  F /16v. K×m,kÑp,tua vÝt. - Nguån ®iÖn mét chiÒu 4,5v. III- TiÕn tr×nh thùc hµnh: 1- æn ®Þnh líp: 2- Bµi cñ: Tr×nh bµy s¬ ®å vµ nguyªnlÝ lµm viÖc cña m¹ch t¹o xung ®a hµi ®èi xøng ? 3- Néi dung thùc hµnh: H§1: Híng dÉn ban ®Çu. - Giíi thiÖu môc tiªu cña bµi häc. - Giíi thiÖu néi dung vµ qui tr×nh thùc hµnh. 14 Bíc 1: CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng,quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y.Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. Bíc 2: C¾t nguån,m¾c song song 2tô ®iÖn víi 2 tô ®iÖn trong s¬ ®å,®ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1. Bíc 3: C¾t ®iÖn vµ bá ra 1 tô ë mét vÕ cña bíc 2.§ãng ®iÖn vµ lµm nh bíc 1,so s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED. - Ph©n chia dông cô,vËt liÖu cho tõng nhãm HD. H§2: Ho¹t ®éng cña HS Thùc hµnh Ho¹t ®éng cña GV 1-CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng: - Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn HS ®a nguån vµo ®óng vÞ trÝ vµ quan s¸t sè lÇn s¸ng cña LED. 2- C¾t nguån: M¾c song song hai tô víi hai tô trong m¹ch - §ãng ®iÖn. - Quan s¸t. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - Híng dÉn ghi kÕt qu¶. Híng dÉn vµ quan s¸t HS trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. 3- C¾t nguån: - Bá mét tô ë bíc 2. - §ãng ®iÖn. - §Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. - Ghi kÕt qu¶ vµo mÉu b¸o c¸o. - So s¸nh thêi gian s¸ng tèi cña 2 LED - Híng dÉn HS thao t¸c c¸c bíc thay ®æi tô ®iÖn vµ quan s¸t sù s¸ng tèi cña LED. - Chó ý an toµn cho ngêi vµ thiÕt bÞ. H§3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸. - §¹i diÖn tõng nhãm HS lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ thøc hµnh cña nhãm. - Thu b¸o c¸o c¸c nhãm vµ nhËn xÐt chung. - HS thu dän dông cô,vËt liÖu vµ vÖ sinh líp häc. - DÆn dß: «n tËp ch¬ng 1 vµ 2 ®Ó tiÕt sau kiÓm tra mét tiÕt. TiÕt 1 26/10/2011 ********************************* Ngµy KIỂM TRA 1 TIẾT (Thời gian: 45 phút) I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Chương I: Bài 2: I, II, III Bài 3: I Bài 4: I, II, III, IV, V Bài 5: II Chương II. Bài 7: I, II Bài 8: I Bài 9: I, II, III 2.Kỹ năng: KN1. Vận dụng kiến thức để giải thích công dụng của tụ điện. KN2. Vận dụng kiến thức để tính các thông số của cuộn cảm. KN3. Vận dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng trong mạch chỉnh lưu. KN4. Vận dụng kiến thức để tính toán lựa chọn các linh kiện trong mạch nguồn điện 1 chiều. II. HÌNH THỨC KIỂM TRA 15 Trắc nghiệm và tự luận. III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Tên Chủ đề (nội dung, chương) Nhận biết (cấp độ 1) Thông hiểu (cấp độ 2) Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao (cấp độ 3) (cấp độ 4) Bài 5: II Chủ đề I. Bài 3: I Số tiết (Lý thuyết /TS Bài 4:III tiết): 2/ 5 Bài 2: I, II Bài 4: II, III, Bài 3: I Bài 2: II, III Bài 4: IV Số câu: 11 Số điểm: 7.1đ Tỉ lệ: 73.3% Chủ đề II Số tiết (Lý thuyết /TS tiết): 4/5 Số câu : 4 Số điểm: 2.1đ Tỉ lệ 26.7% Tổng số câu: 15 T số điểm: 10 Tỷ lệ: 100% Số câu: 4 Số điểm: 1.2đ Số câu: 2 Số điểm: 1.3đ Số câu: 4 Số điểm: 3.6đ Số câu: 1 Số điểm: 1đ Bài 7: I Bài 7: II Bài 7: II Bài 9:III Số câu: 1 Số điểm: 0.3đ Số câu:1 Số điểm: 0.3đ Số câu:1 Số điểm:2đ Số câu:1 Số điểm:0.3đ Số câu: 5 Số điểm: 1.5 Tỷ lệ: 33.3.% Số câu: 3 Số điểm:1.6đ Tỷ lệ: 20.% Số câu: 5 Số điểm: 5.6đ Tỷ lệ: 33.3% Số câu: 2 Số điểm: 1.3 Tỷ lệ: 13.4.% IV.ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 1.Đề kiểm tra. 16 ĐỀ 1: Trắc nghiệm: (5đ) Th Câu 1: Ký hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào? A. Điện trở nhiệt. B. Điện trở cố định. C. Điện trở biến đổi theo điện áp. D. Quang điện trở. Câu 2: Trong điện trở màu thì vòng màu thứ 2 chỉ A. Các vòng màu còn lại. B. Sai số. C. Hệ số nhân. D. Con số có nghĩa Câu 3: Để phân biệt tụ điện người ta căn cứ vào… A. Vật liệu làm lớp điện môi giữa 2 bản cực của tụ điện. B.Vật liệu làm vỏ của tụ điện. C. Vật liệu làm 2 bản cực của tụ điện D.Vật liệu làm chân của tụ điện. Câu 4: Một điện trở có giá trị 26 x 103 MΩ ± 10%. Hãy chọn giá trị vạch màu tương ứng. A. Đỏ, xanh lam, cam, nhũ bạc. B. Đỏ, xanh lam, trắng, nhũ bạc. C. Đỏ, xanh lam, tím, nhũ bạc. D. Đỏ, xanh lam, vàng, nhũ bạc. Câu 5: Chiều dòng điện chạy qua tranzitor loại PNP A. Cực C sang cực E B. Cực E sang cực C C. Cực B sang cực E D. Cực E sang cực B Câu 6: Hệ số phẩm chất của cuộn cảm bằng bao nhiêu khi biết trị số điện cảm bằng 100mH, f = 50Hz, điện trở thuần của cuộn cảm bằng 0,02kΩ . A. 0,157 B. 1570 C. 1,57 D. 15,7 Câu 7: Nếu thiết kế một bộ nguồn một chiều với điện áp tải (U tải) 4,5V; dòng điện(Itải) 0,2A; sụt áp trên mổi điôt (  UĐ) bằng 0,8 V; U1= 220 V;kU=1,8 thì điện áp ra UN có giá trị: A. 11.465 V B. 2,546 V C. 6,37 V D. 8.107 V Câu 8: Tirixto có mấy tiếp giáp P-N? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 9: Nếu phân loại mạch điện tử theo phương pháp gia công xử lí tín hiệu thì có những mạch nào? A.Mạch khuếch đại và mạch tạo sóng hình sin B. Mạch điện tử số và mạch ổn áp C. Mạch tạo xung và mạch chỉnh lưu D. Mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số Câu 10: Trong một mạch chỉnh lưu cầu nếu mắc ngược chiều cả 2 Điốt (Đ1 và Đ3) thì A. Mạch vẫn hoạt động bình thường B. Mạch không làm việc C. Dây thứ cấp chập mạch D. Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ Câu 11: Điền vào chỗ trống: A. Khi chưa có điện áp ................................. vào cực điều khiển thì dù cực ............. có được phân cực .................................., SCR vẫn không dẫn điện B. Khi đồng thời có ................................................................................... thì SCR mới dẫn điện C. SCR ngưng dẫn khi ...................................... Tự luận: (6đ) Câu 1: (3đ) a. (2đ) Em hãy vẽ sơ đồ khối và trình bày chức năng các khối của mạch nguồn một chiều? b. (1đ) Vì sao tụ điện có thể ngăn dòng 1chiều và cho dòng xoay chiều đi qua? Câu 2: (3đ) a. (2đ) Trình bày kí hiệu và nguyên lý làm việc của Triac. b. (1đ) Cho 1 đồng hồ đovà 1 thyrixto. Em hãy trình bày cách xác định các điện cực A, G, K và chất lượng của thyrixto. 17 ĐỀ 2: Trắc nghiệm: (4đ) Câu 1: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: Vàng-Nâu-Cam. Trị số đúng của điện trở là: A. 41x 103 ± 10% Ω B. 413  C. 41000 ± 20% kΩ. D. 41000 ± 5% Ω Câu 2:Nếu thiết kế một bộ nguồn một chiều với điện áp tải (U tải) 4,5V; dòng điện(Itải) 0,2A; sụt áp trên mổi điôt (  UĐ) bằng 0,8 V; U1= 220 V thì điện áp ra U2 có giá trị: A. 4,504 V B. 2.12 V C. 3,677 V D. 3,185 V Câu 3: Chiều dòng điện chạy qua tranzitor loại NPN A. Cực C sang cực E B. Cực E sang cực C C. Cực B sang cực E D. Cực E sang cực B Câu 4: Ký hiệu như hình vẽ bên là của loại linh kiện điện tử nào? A. Tụ điện có điện dung cố định. B. Tụ điện tinh chỉnh. C. Tụ điện bán chỉnh. D. Tụ điện có điện dung thay đổi. Câu 5: Khi có ánh sáng rọi vào thì quang điện trở: A. R tăng B.R giảm C. R không tăng, không giảm D.Tùy theo từng loại Câu 6: Mach chỉnh lưu thường dùng điôt chỉnh lưu nào dưới đây để chỉnh lưu dòng điện? A. Điôt ổn áp B. Điôt tiếp điểm C. Điôt tiếp mặt D. Cả a và b Câu 7: Dòng điện có chỉ số là 1A qua 1 điện trở có chỉ số là 10Ω thì công suất chịu đựng của nó là 10W. Hỏi nếu cho dòng điện có trị số là 4A qua điện trở đó thì công suất chịu đựng của nó là bao nhiêu: A. 40W B. 1,6W C. 160W D. 16000W Câu 8: Giá trị của điện trở hồi tiếp và điện trở R1 như thế nào với nhau? A.Rht< R1 B. Rht > R1 C. Rht ≥ R1 D.Rht = R1 Câu 9: Trên một tụ điện có ghi 160V - 100µF. Các thông số này cho ta biết điều gì? A. Điện áp định mức và dung kháng của tụ điện. B. Điện áp đánh thủng và dung lượng của tụ điện. C. Điện áp định mức và trị số điện dung của tụ điện. D. Điện áp cực đại và khả năng tích điện tối thiểu của tụ điện. Câu 10: Triac có khả năng dẫn điện theo mấy chiều? A.3 chiều B. 4 chiều C. 2 chiều D. 1 chiều Câu 11: Hãy ghép các thông tin ở hai dãy thành từng cặp cho thích hợp A - Điôt tiếp điểm 1. dùng để ổn định điện áp một chiều B - Điôt tiếp mặt 2. dùng để khuếch đại tín hiệu, tạo xung, tạo sóng,... C - Điôt zene 3. thường dùng để tách sóng và trộn tần D - Tirixto 4. thường dùng trong mạch chỉnh lưu E - Tranzito 5. thường được dùng trong mạch chỉnh lưu có điều khiển Tự luận (6đ) Câu 1: (3đ) a. (2đ) Em hãy vẽ sơ đồ và trình bày nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp dùng OA? b. (1đ) Cho 1đồng hồ vạn năng và 1điôt. Em hãy trình bày cách xác định các điện cực A, K và chất lượng của điôt đó? Câu 2: (3đ) a. (1đ) Thiết kế 1 mạch điện tử cần tuân theo những nguyên tắc chung nào? b. (2đ) Vẽ sơ đồ và trình bày ưu, nhược điểm của mạch chỉnh lưu 2nữa chu kỳ dùng 2 điôt. Cách khắc phục nhược điểm đó? 2.Đáp án và hướng dẫn chấm. ĐÁP ÁN ĐỀ 1 .Trắc nghiệm (4đ) Mỗi câu đúng (từ 1-10) được 0.3đ 18 1A 2D 3A 4B 5B 6C 7A 8C 9D 10B 11.(1đ) a. .......dương UGK.......anot......thuận UAK 0....... b. .......UAK 0, UGK 0....... c. ........UAK 0......... Tự luận: (6đ) Câu 1: (3đ) a. (2đ) * Vẽ sơ đồ khối (1đ) 1 2 3 Tải tiêu thụ 4 5 * Chức năng các khối (1đ) 1. Khối biến áp nguồn:Dùng để đổi điện xoay chiều 220V thành các mức điện cao lên hay thấp xuống tuỳ theo yêu cầu của máy 2. Khối mạch chỉnh lưu:Dùng các điôt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều 3. Khối mạch lọc nguồn:Dùng các tụ hóa có trị số điện dung lớn phối hợp với cuộn cảm có trị số điện cảm lớn để lọc, san bằng độ gợn sóng, giữ cho điện áp một chiều ra trên tải được bằng phẳng 4. Khối ổn áp:Dùng để giữ cho mức điện áp một chiều ra bên tải luôn luôn được ổn định mặc dù mức điện áp đầu vào luôn biến đổi và dòng điện tiêu thụ chạy ra ngoài tải luôn thay đổi 5. Khối bảo vệ: Bảo vệ mạch điện b. (1đ) 1 Ta có công thức tính dung kháng của tụ: XC = 2fC + Đối với dòng 1chiều: f =0 Hz  XC=   Tụ ngăn cản hoàn toàn dòng 1chiều. + Đối với dòng xoay chiều: f càng lớn  XC càng nhỏ  Tụ cho phép dòng xoay chiều đi qua Câu 2: (3đ) a. (2đ) * Vẽ kí hiệu (1đ) * Trình bày nguyên lý (1đ) + Khi cực G và A2 có điện thế âm so với A1 thì Triac mở. Khi đó A1 đóng vai trò là anot, A2 đóng vai trò catot. Dòng điện chạy từ A1 đến A2. + Khi cực G và A2 có điện thế dương so với A1 thì Triac mở. Khi đó A2 đóng vai trò là anot, A1 đóng vai trò catot. Dòng điện chạy từ A2 đến A1. b. (1đ) * Xác định A, G, K - Chập 2 que đo của đồng hồ và điều chỉnh sao cho kim đồng hồ chỉ đúng giá trị 0  . - Đặt 2que đo của đồng hồ lên 2cực bất kỳ của Thyrixto và đảo chiều que đo. + Nếu 1lần kim lên và 1lần kim không lên thì 2que đo của đồng hồ đặt vào cực G và K của thyrixto. Cực còn lại là A. + Ứng với lần kim lên: que đen đặt vào cực G, que đỏ đặt vào K + Ứng với lần kim không lên: que đen đặt vào cực K, que đỏ đặt vào G * Xác định chất lượng của Thyrixto - Cho que đen vào cực A, đỏ vào K thì ban đầu kim không lên. Nối tắt A, G thì kịm lên. Bỏ nối tắt kim vẫn lên. Như vậy ta kết luận Thyrixto tốt. 19 ĐÁP ÁN ĐỀ 2 .Trắc nghiệm (4đ) Mỗi câu đúng (từ 1-10) được 0.3đ 1C 2A 3A 4D 5B 6C 7C 8B 9D 10C 11.(1đ) A-3; B-4; C-1; D-5; E-2. Tự luận: (6đ) Câu 1: (3đ) a. (2đ) * Vẽ sơ đồ (1đ) R1 VĐ _ VK + Uv +E URa -E * Nguyên lý làm việc (1đ) - Tín hiệu vào (UV) " R1 " VĐ " OA " đầu Ra. - Kết quả tín hiệu ra (URA) được OA khuếch đại lên và ngược dấu tín hiệu vào (UV) - Một phần tín hiệu ra (Uht) " Rht " VĐ :nhằm ổn định URA (hồi tiếp âm) b. (1đ) * Xác định A, K và chất lượng của điôt: - Chập 2 que đo của đồng hồ và điều chỉnh sao cho kim đồng hồ chỉ đúng giá trị 0  . - Đặt 2que đo của đồng hồ lên 2cực của điôt và đảo chiều que đo. + Nếu 1lần kim lên và 1lần kim không lên thì Điôt tốt + Ứng với lần kim lên: que đen đặt vào cực A, que đỏ đặt vào K + Ứng với lần kim không lên: que đen đặt vào cực K, que đỏ đặt vào A. Câu 2: (3đ) a. (1đ) Để thiết kế mạch điện tử cần tuân theo những nguyên tắc: - Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế. - Mạch thiết kế đơn giản, tin cậy. - Thuận tiện khi lắp đặt, vận hành và sửa chữa. - Hoạt động ổn định, chính xác. - Linh kiện có sẵn trên thị trường. b. (2đ) D1 * Ưu điểm: + Mạch làm việc với hiệu suất cao 2 + Độ gợn sóng ra nhỏ nên việc lọc san bằng 1BH62 sóng dễ dàng, hiệu quả cao. R1 T1 3 1.0k * Nhược điểm: Do cuộn thứ cấp của MBA phải có 2phần 1 giống hệt nhau nên các điôt Đ1, Đ2 phải chịu điện áp ngược 4 cao (gấp đôi biên độ điện áp) TS_AUDIO_10_TO_1 * Cách khắc phục: Dùng mạch chỉnh lưu cầu D2 1BH62 V. KẾT QUẢ KIẾM TRA VÀ RÚT KINH NGHIỆM KÕt qu¶ ph©n lo¹i 20
- Xem thêm -